Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N."

Transcript

1 Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και της Ν-λίπανσης στην περιεκτικότητα σε N και σε P τεχνητών λειμώνων περιοχής του N. Ιωαννίνων Α. Παντέρα 1, Ρ. Θανόπουλος 2, Σ. Γαλατσίδας 1 και Μ. Μπερδελή 1 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου, Καρπενήσι, 2 Ειδική Γραμματεία Γ! Κ.Π.Σ., ΕΠΑΑ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Περίληψη Η χρήση τεχνητών λειμώνων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη σωστή διατροφή των ζώων και την αποφυγή υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με οριακούς και εγκαταλειμμένους αγρούς καθώς και στις αγραναπαύσεις. Σημαντικά κριτήρια για την εγκατάσταση ενός λειμώνα αποτελούν τα είδη που θα εγκατασταθούν, τα συστήματα διαχείρισης του καθώς και τα ζώα για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η επίδραση της αζωτούχου λίπανσης καθώς και το είδος του λειμώνα στην πρόσληψη αζώτου και φωσφόρου σε είδη τεχνητών λειμώνων και αυτοφυών φυτικών ειδών της περιοχής Ν. Ιωαννίνων. Το πείραμα διήρκησε δύο χρόνια μετά το χρόνο εγκατάστασης και περιλάμβανε δύο επεμβάσεις: 1. Τρία είδη τεχνητών λειμώνων: Trifolium repens με Lolium perenne, T. pratense με Lolium perenne και Lolium perenne (μονοκαλιέργεια), και 2. Λίπανση με άζωτο στα εξής επίπεδα: 0 χλσ./στρ., 4 χλσ./στρ. και 8 χλσ./στρ. Η συγκομιδή της παραγωγής έγινε με βόσκηση από πρόβατα. Τα δεδομένα της παρούσας εργασίας αφορούν δειγματοληψία που έγινε στο τέλος του τρίτου χρόνου του πειράματος. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η λίπανση και το είδος του λειμώνα δεν είχαν καμία επίδραση στα επίπεδα αζώτου και φωσφόρου της πολυετής ήρας. Αντίθετα η αλληλεπίδραση του είδους του λειμώνα με την αζωτούχο λίπανση διαφοροποίησε σημαντικά τα επίπεδα αζώτου και φωσφόρου της νεκρής ύλης. Επίσης, το είδος του λειμώνα επηρέασε τα επίπεδα φωσφόρου των αυτοφυών φυτικών ειδών. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν τη σημαντικότητα της επιλογής του σωστού είδους στη διαχείριση των τεχνητών λειμώνων. Η χρήση αζωτοδεσμευτικών ειδών μπορεί να επηρεάσει την σύνθεση της αυτοφυούς βλάστησης και να αυξήσει τα επίπεδα αζώτου και φωσφόρου στο έδαφος ώστε να μη χρειάζεται επιπλέον λίπανση. Λέξεις κλειδιά: Άζωτο, φώσφορος, λίπανση, λειμώνας, διαχείριση. Εισαγωγή Τεχνητοί λειμώνες είναι γεωργικές εκτάσεις που σπέρνονται με χορτοδοτικά φυτά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βόσκηση των αγροτικών ζώων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών. Οι τεχνητοί λειμώνες μπορεί να είναι μονοετείς, διετείς ή πολυετείς, μονοφυτικοί, διφυτικοί ή πολυφυτικοί και ξηρικοί ή αρδευόμενοι (Θανόπουλος 2000). Οι τεχνητοί λειμώνες μπορούν να παίξουν ένα στρατηγικό ρόλο τόσο στην αποφυγή υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος όσο και στην σωστή διατροφή των ζώων. Μπορούν να λειτουργούν ως ρυθμιστικοί παράγοντες μεταξύ των φυσικών οικοσυστημάτων και της γεωργικής γης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 191

2 βοσκοϊκανότητα του λιβαδικού οικοσυστήματος δεν μπορεί να καλύψει τον αριθμό ζώων της περιοχής. Μπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν ως τομή μεταξύ γεωργίας και λιβαδοπονίας με αλληλοκαλύψεις μεταξύ των χρήσεων γης. Η δημιουργία λειμώνων στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας προτείνεται ως ο καταλληλότερος τρόπος αξιοποίησης οριακών και εγκαταλειμμένων αγρών (Παπαναστάσης και Γιαννακόπουλος 1980), καθώς συγκεντρώνει πληθώρα πλεονεκτημάτων (Θανόπουλος 2000). Μεθοδολογικά, η εγκατάσταση ενός τεχνητού λειμώνα απαιτεί την επιλογή των κατάλληλων βοτανικών ειδών που θα καλλιεργηθούν με κριτήρια την προσαρμογή τους στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, το είδος, ο αριθμός και οι απαιτήσεις των ζώων που θα βοσκήσουν, και το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης (Θανόπουλος 2000, Frame 1986, Jackobs 1967). Στις εδαφοκλιματικές συνθήκες των Ιωαννίνων, όπου έγινε το πείραμα, ευδοκιμούν πολλά αξιόλογα λειμώνια είδη από τα οποία επιλέχθηκαν, βάση της αξίας τους, η πολυετής ήρα (Lolium perenne L.), το έρπον τριφύλλι (Trifolium repens L.) και το λειμώνιο τριφύλλι (Trifolium pretense L.). Στην εργασία αυτή εξετάζεται η επίδραση της αζωτούχου λίπανσης καθώς και το είδος του λειμώνα στα επίπεδα αζώτου και φωσφόρου σε καλλιεργημένα λειμώνια είδη και αυτοφυή φυτικά είδη της περιοχής Ν. Ιωαννίνων. Τα αποτελέσματα αφορούν δειγματοληψία που έγινε στο τέλος του τρίτου χρόνου του πειράματος. Υλικά και Μέθοδοι Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων, στο οροπέδιο των Ιωαννίνων, σε γεωγραφικό μήκος 39 ο 50 Β και πλάτος 20 ο 50 Α και υψόμετρο 400 μ. Ο βιοκλιματικός τύπος της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ασθενής μεσομεσογειακός, με βιολογικά ξηρές μέρες κατά τη διάρκεια της θερινής ξηροθερμικής περιόδου. Το πείραμα διήρκησε τρία χρόνια (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγκατάστασης), από το 1994 έως και το Το πειραματικό σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση υποδιαιρεμένων τεμαχίων (split-plot design) με κύριες επεμβάσεις τα είδη των τεχνητών λειμώνων και υποεπεμβάσεις τα επίπεδα της αζωτούχου λίπανσης. Ως μέθοδος συγκομιδής εφαρμόστηκε η βοσκή. Συγκεκριμένα, τα είδη των τεχνητών λειμώνων (κύρια επέμβαση) ήταν τρία: 1. Ο «R» που αποτελείται από Trifolium repens (έρπον τριφύλλι) με Lolium perenne (πολυετής ήρα), 2. Ο «P» από T. pratense (λειμώνιο τριφύλλι) με πολυετή ήρα και 3. Ο «L» από πολυετή ήρα (μονοκαλιέργεια). Η λίπανση με άζωτο έγινε στα εξής επίπεδα: 0 χλσ./στρ., 4 χλσ./στρ. και 8 χλσ./στρ. Στο τέλος του πειράματος έγινε συγκομιδή του φυτικού μέρους που βοσκήθηκε (χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικοί κλωβοί), τα οποία αφού ξηράθηκαν, ζυγίστηκαν και αναλύθηκαν χημικά. Οι χημικές αναλύσεις περιλάμβαναν τον προσδιορισμό του αζώτου με τη μέθοδο Kjeldahl και του φωσφόρου με τη μέθοδο του μολυβδαινικού αμμωνίου (Αλιφραγκής και Παπαμίχος 1995). Η κυρίως ανάλυση στον πειραματικό σχεδιασμό με υποδιαιρεμένα τεμάχια είναι κατά βάση μια ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με δύο κριτήρια, με συμπερίληψη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κριτηρίων στο μοντέλο της ANOVA. Πριν από την εφαρμογή της ANOVA εφαρμόστηκαν κλασικές μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής (υπολογισμός εύρους και μέσων τιμών, μέτρων διασποράς, κατανομές συχνοτήτων) για την απόκτηση μιας πρώτης εικόνας των πειραματικών στοιχείων και τον εντοπισμό ακραίων ή ελλειπουσών τιμών. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ANOVA (ανεξαρτησία των σφαλμάτων, ομοιογένεια διακυμάνσεων και κανονικότητα της κατανομής των σφαλμάτων) και τέλος, έγινε η ανάλυση διακύμανσης για τα υποδιαιρεμένα τεμάχια με τους κατάλληλους ελέγχους 192 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 σημαντικότητας για κάθε παράγοντα καθώς και για την αλληλεπίδρασή τους (Gomez and Gomez 1984 και Sokal and Rohlf 1995). Όλες οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με τη βοήθεια του πακέτου SPSS release 13. Αποτελέσματα και συζήτηση Περιεκτικότητα σε άζωτο (Ν) Η περιεκτικότητα της πολυετούς ήρας σε άζωτο δεν εμφάνισε στατιστικώς σημαντικές διαφορές ούτε μεταξύ των λειμώνων, ούτε μεταξύ των επιπέδων λίπανσης. Ίδια αποτελέσματα (μη ύπαρξη σημαντικών διαφορών) έδωσαν και τα υπόλοιπα είδη. Τα αποτελέσματα της περιεκτικότητα της νεκρής ύλης σε άζωτο έδειξαν, εντούτοις, στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ λειμώνα και λίπανσης (πίνακας 1). Πίνακας 1. Aποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης για την περιεκτικότητα της νεκρής ύλης σε άζωτο. Πηγή διακύμανσης Β.Ε. Μέσο Κριτήριο F τετράγωνο Είδος Λειμώνα 2 0, ,83 ΜΣ Επανάληψη 1 0, Σφάλμα (a) 2 0, Λίπανση 2 0, ,36 ΜΣ Λειμών x Λίπανση 4 0, ,38 (**) Σφάλμα (b) 6 0, Σύνολο 17 ΜΣ: στατιστικώς μη σημαντική διαφορά, (**): στατιστικώς σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Περιεκτικότητα σε άζωτο % 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 L P R Τύπος λειμώνα Χωρίς λίπανση Λίπανση με Ν (4Kg) Λίπανση με Ν (8Kg) Σχήμα 1. Μέσες τιμές περιεκτικότητας της νεκρής ύλης σε άζωτο ανά τύπο λειμώνα και επίπεδο αζωτούχου Για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης αυτής έγινε το διάγραμμα των μέσων όρων περιεκτικότητας σε άζωτο ανά τύπο λειμώνα και επίπεδο λίπανσης (Σχήμα 1). Από το διάγραμμα 1 προκύπτει ότι η λίπανση επέδρασε θετικά στους τύπους λειμώνα L και R. Με αυξανόμενη δηλ. ποσότητα λιπάσματος έχουμε και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άζωτο. Η αλληλεπίδραση οφείλεται στον τύπο του λειμώνα P. Χωρίς λίπανση εμφάνισε μέγιστη περιεκτικότητα σε άζωτο (μεγαλύτερη όλων των τύπων λειμώνα και χειρισμών) και η οποία θα πρέπει να αποδοθεί στην αζωτοδέσμευση, ενώ με 4 χλσ. αζώτου εμφανίζει τη μικρότερη περιεκτικότητά του. Επίσης, με τη μεγαλύτερη ποσότητα (8 χλσ.) λιπάσματος εμφανίζει ενδιάμεσες τιμές περιεκτικότητας αζώτου στη νεκρή ύλη. Η μεταφορά αζώτου από αζωτοδεσμευτικό είδος σε γειτονικό μηαζωτοδεσμευτικό, έχει αποδειχθεί για πολλά αγροτικά (Θανόπουλος 2000, Heichel and Henjum 1991, Brophy et al. 1987) αλλά και δασικά είδη (Pantera and Pope 1993). Ο Θανόπουλος (2000), σε σχετική εργασία, βρήκε αυξημένη ποσότητα σε Ν 2 του λειμώνιου τριφυλλιού που αποκτήθηκε μέσω αζωτοδέσμευσης. Τον τρίτο χρόνο το λειμώνιο τριφύλλι Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 193

4 είχε μειωθεί πολύ στα πειραματικά τεμάχια επειδή ο βιολογικός του κύκλος είναι διετήςτριετής. Περιεκτικότητα σε Φώσφορο (P) Η περιεκτικότητα των φυτών της πολυετούς ήρας σε φώσφορο, όπως και με το άζωτο, δεν εμφάνισε στατιστικώς σημαντικές διαφορές ούτε μεταξύ των λειμώνων, ούτε μεταξύ των επιπέδων λίπανσης. Στην περιεκτικότητα της νεκρής ύλης σε φωσφόρο παρατηρήθηκε και πάλι αλληλεπίδραση μεταξύ λειμώνα και λίπανσης, όπως φαίνεται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Aποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης για την περιεκτικότητα της νεκρής ύλης σε φώσφορο. Πηγή διακύμανσης Β.Ε. Μέσο Κριτήριο F τετράγωνο Λειμών 2 0, ,68 ΜΣ Επανάληψη 1 0, Σφάλμα (a) 2 0, Λίπανση 2 0, ,63 ΜΣ Λειμών x Λίπανση 4 0, ,97 (*) Σφάλμα (b) 6 0, Σύνολο 17 ΜΣ : στατιστικώς μη σημαντική διαφορά, (*) : στατιστικώς σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Το διάγραμμα των μέσων όρων περιεκτικότητας σε φώσφορο των τύπων λειμώνα και επίπεδων λίπανσης (σχήμα 2), δείχνει μια διαφορετική από το Ν κατάσταση. Περιεκτικότητα σε φώσφορο g/kg 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 L P R Τύπος λειμώνα Χωρίς λίπανση Λίπανση με Ν (4Kg) Λίπανση με Ν (8Kg) Σχήμα 2. Μέσες τιμές περιεκτικότητας της νεκρής ύλης σε φώσφορο ανά τύπο λειμώνα και επίπεδο αζωτούχου λίπανσης. Συγκεκριμένα: στον τύπο λειμώνα L η αύξηση της λίπανσης με άζωτο οδήγησε σε μείωση της περιεκτικότητας φωσφόρου. στον τύπο R η λίπανση επέφερε επίσης μείωση φωσφόρου, αλλά τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζει η λίπανση με 4 χλσ. και όχι αυτή με 8 χλσ. αντίθετα από τους δύο παραπάνω τύπους στον Ρ η λίπανση οδήγησε σε αύξηση του φωσφόρου. Μεγαλύτερη όμως αύξηση παρατηρήθηκε με λίπανση 4 χλσ. και μικρότερη με λίπανση 8 χλσ. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να ερμηνευτούν λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική απορροφητικότητα των θρεπτικών στοιχείων ανάλογα με το pη του εδάφους. Η αζωτοδέσμευση ευνοεί τη θρέψη των φυτών αυξάνοντας το διαθέσιμο Ν-ΝΗ 4. Η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με άλλες βιολογικές διεργασίες, μειώνει το pη της ριζόσφαιρας το οποίο 194 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 στη συνέχεια αυξάνει το διαθέσιμο Ρ. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην αυξημένη διαλυτότητα Ρ-ΡΟ 4 σε χαμηλά pη (Gillespie and Pope 1990a&b). Αντίθετα, η απορρόφηση νιτρικού Ν έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του pη της ριζόσφαιρας, μειώνοντας τη διαλυτότητα του Ρ-ΡΟ 4 και, φυσικά, του διαθέσιμου Ρ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μειωμένη περιεκτικότητα του L σε φωσφόρο, μπορεί να αποδοθεί στη λίπανση με Ν. Αντίθετα, στους τύπους R και Ρ, η παρουσία των αζωτοδεσμευτικών φυτών έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη απορρόφηση Ρ, ακόμη και στις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε Ν-λίπανση. Ανάλογα αποτελέσματα βρέθηκαν και στην περιεκτικότητα των λοιπών ειδών σε φώσφορο καθώς παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των λειμώνων (F = 49,7, p = 2%). Το είδος του λειμώνα δηλ. επηρέασε την περιεκτικότητα των λοιπών ειδών σε φώσφορο. Στον τύπο L βρέθηκε η μικρότερη περιεκτικότητα φωσφόρου, στον τύπο Ρ η μεγαλύτερη ενώ ενδιάμεση τιμή βρέθηκε στον τύπο R. Οι μέσες τιμές στους τύπους αυτούς διαφέρουν ανά δύο σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η διαφοροποίηση λόγω λίπανσης, καθώς και αυτή της αλληλεπίδρασης δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές. Ξηρό βάρος Όσον αφορά στο ξηρό βάρος τόσο της πολυετούς ήρας και των λοιπών ειδών, όσο και της νεκρής ύλης, δεν εμφανίστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ούτε μεταξύ των λειμώνων, ούτε μεταξύ των επιπέδων λίπανσης. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων αυτών δεν ήταν επίσης στατιστικώς σημαντική. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στα υψηλά επίπεδα διαθέσιμου Ν που υπήρχε στο έδαφος και στον παραπέρα εμπλουτισμό του με την ενσωμάτωση της βλάστησης με τις καλλιεργητικές εργασίες. Συμπεράσματα Από την εργασία αυτή γίνεται εμφανής η επίδραση της αζωτούχου λίπανσης καθώς και το είδος του λειμώνα στα επίπεδα αζώτου και φωσφόρου σε καλλιεργημένα λειμώνια είδη και αυτοφυή φυτικά είδη της περιοχής Ν. Ιωαννίνων. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των λειμωνίων συστημάτων εκτός από την μέτρηση της παραγωγής είναι σημαντικό μεταξύ των άλλων να παίρνεται υπόψη και η περιεκτικότητα της παραγωγής σε θρεπτικά στοιχεία όπως το άζωτο και ο φώσφορος που σχετίζονται με τη διατροφή των αγροτικών ζώων. Η χρήση αζωτοδεσμευτικών ειδών μπορεί να επηρεάσει την σύνθεση της αυτοφυούς βλάστησης και να αυξήσει τα επίπεδα αζώτου στο έδαφος ώστε να μη χρειάζεται αζωτούχος λίπανση. Επιπλέον, και εξίσου σημαντική είναι η συμβολή των αζωτοδεσμευτικών φυτών στην αύξηση του διαθέσιμου Ρ στα ίδια αλλά και σε συνοδά είδη. Βιβλιογραφία Αλιφραγκής, Δ. και Ν. Παπαμίχος Περιγραφή Δειγματοληψία, Εργαστηριακές αναλύσεις δασικών εδαφών και φυτικών ιστών. Εκδόσεις Δεδούση, Θεσ/κη, σελ 181. Brophy, L.S., G.H. Heichel and M.P. Russelle Nitrogen transfer from forage legumes to grass in a systematic planting design. Crop Sci., 27: Frame, J The production and quality potential of four forage legumes sown alone and combined in various associations. Crop research, 25: Gillespie, A.R. and P.E. Pope 1990a. Rhizosphere acidification increases phosphorus recovery of black locust: I. Induced acidification and soil response. Soil Sci Soc Am J., 54(2): Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 195

6 Gillespie, A.R. and P.E. Pope. 1990b. Rhizosphere acidification increases phosphorus recovery of black locust: II. Model predictions and measured recovery. Soil Sci Soc Am J., 54: Gomez, K.A. and A.A. Gomez Statistical procedures for agricultural research. Second edition. John Wiley and Sons. pp.680. Heichel, G.H. and K.I. Henjum Dinitrogen fixation, nitrogen transfer, and productivity of forage-grass communities. Crop Sci., 31: Θανόπουλος, Ρ Η Επίδραση του συστήματος διαχείρισης και Ν-λίπανσης στην παραγωγικότητα και τη βιολογική Ν-δέσμευση σε τρεις λειμώνες. Διδακτορική διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας, σελ.209. Jackobs, J.A One hundred forage mixtures. Agronomy journal, 59: Pantera, A. and P.E. Pope Growth and nitrogen status of Juglans nigra and Fraxinus pennsylvanica interplanted with Robinia pseudoacacia. School of Forestry Report, Vol.II(1), Auburn University, pp Sokal, R.R. and F.J. Rohlf Biometry. The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. Third edition. W. H. Freeman and Co. New York. pp.887. Παπαναστάσης, Β. και Α. Γιαννακόπουλος Μελέτη λιβαδοκτηνοτροφικής αναπτύξεως περιοχής Αγράφων Ευρυτανίας. Θεσσαλονίκη. The effect of management system and N-fertilization on the N and P content of leys in the Ioannina Prefecture Α. Pantera 1, R. Thanopoulos 2, S. Galatsidas 1 και Μ. Berdeli 1 1 Department of Forestry and Natural Environment Management, Τ.Ε.Ι. Lamias, Karpenissi, 2 Secretary of the 3 rd C.F.S., ΕPΑΑ, Ministry of Agricultural Development and Food, Athinon Av. 58, Athens Summary The use of leys (cultivated grasslands), play an important role on animal nutrition as well as on the protection of the natural environment from degradation, specifically on mountainous and semimountainous areas comprising, mostly, of abandoned or degraded fields. Important factors that need to be considered in establishing lays are species selection, management systems, and grazing animals. This study presents the results from nitrogen (N) fertilization and lay type on N and phosphorus (P) levels of cultivated and indigenous plant species in a field in the Ioannina prefecture. The three-years experiment comprised of two treatments: 1. Three lay types: Trifolium repens with Lolium perenne, T. pratense with Lolium perenne and Lolium perenne (monoculture), and 2. N-fertilization at the levels 0 kg/ha, 40 kg/ha and 80 kg/ha. Sheep grazed the field. Sampling took place at the end of the third year. The results suggested that fertilization and lay type had no effect on N and P levels of perennial ryegrass. On the contrary, the interaction of lay type and N-fertilization differentiated the N and P levels of plant litter. Additionally, lay type influenced the P-levels of the indigenous species. The results indicate the importance of the appropriate species selection for lay management. The use of nitrogen fixing species may positively influence the diversity as well as N and P content of the indigenous species minimizing the need for further fertilization. Key words: Nitrogen, phosphorus, fertilization, lay, management. 196 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ Ρ, ΤΟΥ Ν ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Περδικάρη και Α. Παντέρα ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Δασοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Καρακώστα, Μ. Δ. Γιακουλάκη και Β. Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Α. Κυριαζόπουλος 2, Α. Γιωτοπούλου 3 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής (242), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Σ. Κανδρέλης 1, Χ. Ρούκος 2, Κ. Κουτσούκης 1 και Κ. Παπανικολάου 2 1 Εργαστήρια Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Α.Β. Αϊναλής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα

Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδασοπονία: σύζευξη δασοπονίας, γεωργίας και/η

Αγροδασοπονία: σύζευξη δασοπονίας, γεωργίας και/η Αγροδασοπονία: σύζευξη δασοπονίας, γεωργίας και/η κτηνοτροφίας Α. Παντέρα και Γ. Μουφλής Τ. Ε.Ι. Λαμίας Τμήμα Δασοπονίας Καρπενησίου, 36100 Καρπενήσι ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ Η παροuσα εργασία αναφέρεται σε ένα νέο για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus Pallas) σε κυνηγετικές περιοχές Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ. Πατσιαλή 1, Ε. Μυγδάκος 2, Χ. Αυγουλάς 3, Γ. Μυγδάκος 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Β. Τάντος 1, Ε. Καπαξίδη 2, Σ. Γάκης 3, Ν. Εμμανουήλ 2, Α. Παπαϊωάννου 4, Χ. Αθανασίου 5 και Ο. Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Α. Σ. Χριστοδούλου Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεµούντα µε βάση την Ευρωπαϊκή Θεµατική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 7: Επισκόπηση αποµείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα με έμφαση στο N. Ξάνθης

Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα με έμφαση στο N. Ξάνθης Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα με έμφαση στο N. Ξάνθης Μ. Δημητρέλλου και Α. Παντέρα Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 36100 Καρπενήσι Περίληψη Στην εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με έμφαση στο νομό Κορινθίας

Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με έμφαση στο νομό Κορινθίας Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με έμφαση στο νομό Κορινθίας Α. Λουρίδας και Α. Παντέρα Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 36100 Καρπενήσι Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π.

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Κωνσταντίνος Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πρόεδρος E. Σταυρινός Αντιπρόεδρος Ι. Μάσσας Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ [1]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ [1] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ [1] ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡHΣΗ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δημήτριος Κατέρης 1, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα