Στοιχεία Ταυτότητας Έργου ή Δραστηριότητας για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων κατηγορίας Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία Ταυτότητας Έργου ή Δραστηριότητας για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων κατηγορίας Α"

Transcript

1 Τ Στοιχεία Ταυτότητας Έργου ή Δραστηριότητας για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων κατηγορίας Α Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή Ταχ. Δ/νση: T ηλ: FAX * Συμπληρώνεται απο την Υπηρεσία Ημερομηνία: Αρ. πρωτοκόλλου : Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) Έργου ή Δραστηριότητας : 1. Τίτλος Έργου ή Δραστηριότητας 2. Φορέας Εργου ή Δραστηριότητας Επωνυμία: Διέυθυνση: Περιοχή: Τηλέφωνο: Υπεύθυνος Επικοινωνίας:: Θέση: 3. Περιβαλλοντικός Mελετητής Έργου ή Δραστηριότητας Επωνυμία: Διέυθυνση: Περιοχή: Τηλέφωνο: Υπεύθυνος Επικοινωνίας:: Θέση: fax Τηλ: fax: Τηλ: Κατάταξη Έργου ή Δραστηριότητας σύμφωνα με ΥΑ 1958/2012, όπως ισχύει (Ως κριτήριο χρησμοποιείται το έργο - δραστηριότητα υψηλότερης υποκατηγορίας, άρθρο 1 παρ. 5 του Ν.4014/2011) Υποκατηγορία: Ομάδα: Α/Α (1-226) 5. Θέση και Διοικητική Υπαγωγή Έργου η Δραστηριότητας Συντεταγμένες του Έργου*(Για σημειακό ή εκτατικό έργο-δραστηριότητα οι συντεταγμένες δίδονται κεντροβαρικά, ενώ για γραμμικό έργο δίδονται οι συντεταγμένες της αρχής, της μέσης και του τέλους ) (x,y) στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 (φ,λ) στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS84 X Y φ λ X Y φ λ X Y φ λ Περιφέρεια/ες: Περιφέρειακή Ενότητα/ες: Δήμος/οι:

2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΙΣΧΥΟΣ 400 KW, ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΑΡΙΑ, Τ.Κ. ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 TERRA NOVA Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική Καισαρείας 39, Αθήνα Τηλ.: , Fax:

3 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ε ι σ α γ ω γ ή Αντικείμενο μελέτης Συγκεντρωτικά στοιχεία έργου Στοιχεία αρμοδίων έργου Είδος μελέτης Ομάδα εκπόνησης μελέτης Μ η τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ί λ η ψ η Σ υ ν ο π τ ι κ ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ τ ό χ ο ς, σ η μ α σ ί α α ν α γ κ α ι ό τ η τ α κ α ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ έ ρ γ ο υ Σ υ σ χ έ τ ι σ ή τ ο υ μ ε ά λ λ α έ ρ γ α κ α ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Συνοπτική περιγραφή του έργου Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα έργου Ιστορική εξέλιξη έργου Οικονομικά στοιχεία έργου Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα και δραστηριότητες Α ν α λ υ τ ι κ ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ο υ έ ρ γ ο υ Γενικά στοιχεία τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Περιγραφή εγκαταστάσεων Μηχανολογικός εξοπλισμός Περιγραφή της φάσης κατασκευής του έργου Περιγραφή της φάσης λειτουργίας του έργου Πρώτες Ύλες Παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών Προ-επεξεργασια οργανικών αποβλήτων και φυτικής βιομάζας Προ-υδρόλυση βιομάζας Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας Σύστημα παστερίωσης βιοϊλύος Βιοαντιδραστήρας αναερόβιας ζύμωσης Δεξαμενή χωνεμένης βιοϊλύος Σύστημα μηχανικού διαχωρισμού φάσεων βιοϊλύος Δεξαμενή αποθήκευσης υγρού λιπάσματος i

4 Περιεχόμενα Συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση βιοαερίου Εφεδρικός λέβητας και μονάδα συμπαραγωγής Υποσταθμός ανύψωσης τάσης Κεντρικό σύστημα αυτομάτου έλεγχου Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ Χρήση νερού Παραγωγή ενέργειας Ανώμαλες και επικίνδυνες καταστάσεις Ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς Λ ύ σ ε ι ς Επιλογή τεχνολογίας σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας Επιλογή χωροθέτησης μονάδας Κ α τ ά σ τ α σ η Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς Περιοχή Μελέτης Μη Βιοτικά Χαρακτηριστικά Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά, Τεκτονικά και Εδαφολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά χαρακτηριστικά Τεκτονικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά χαρακτηριστικά Φυσικό Περιβάλλον Γενικά στοιχεία Ειδικές φυσικές περιοχές Άλλες φυσικές περιοχές Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης Βλάστηση Χλωρίδα Πανίδα Ανθρωπογενές Περιβάλλου Χωροταξικός Σχεδιασμός Χρήσεις γης Δομημένο Περιβάλλον Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον Διοικητική υπαγωγή Πληθυσμιακά στοιχεία Παραγωγικά στοιχεία Τεχνικές υποδομές ii

5 Περιεχόμενα Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες Επιφανειακά και υπόγεια νερά Τάσεις εξέλιξης περιβάλλοντος Μηδενική Λύση Ε κ τ ί μ η σ η κ α ι Α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν Ε π ι π τ ώ σ ε ω ν Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και Τοπιολογικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, Γεωλογικά και Τεκτονικά χαρακτηριστικά Φυσικό περιβάλλον Ανθρωπογενές περιβάλλον Χρήσεις γης Δομημένο περιβάλλον Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον Τεχνικές υποδομές Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες Επιφανειακά και υπόγεια νερά Παραγωγή υγρών αποβλήτων από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας - αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Παραγωγή στερεών αποβλήτων και παραπροϊόντων προς τελική διαχείριση αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας Α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η κ α ι π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν Ε π ι π τ ώ σ ε ω ν Αέριες εκπομπές Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Θόρυβος Πρόγραμμα παρακολούθησης Γενικά συμπεράσματα Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο ι π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ί ό ρ ο ι Π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ω ν δ υ σ κ ο λ ι ώ ν π ο υ α ν έ κ υ ψ α ν κ α τ ά τ η ν ε κ π ό ν η σ η τ η ς μ ε λ έ τ η ς iii

6 Περιεχόμενα 11. Χ ά ρ τ ε ς - Σχέ δ ι α Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά Ε γ κ ρ ί σ ε ι ς Δ η μ ό σ ι α Έ γ γ ρ α φ α Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α - Π η γ έ ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή Τ ε κ μ η ρ ί ω σ η Π α ρ α ρ τ ή μ α τα Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών Συμβάσεις συνεργασίας με παραγωγούς οργανικών αποβλήτων και ενεργειακών καλλιεργειών Προθέσεις συνεργασίας για παραλαβή του παραγόμενου βιολιπάσματος iv

7 Περιεχόμενα Κατάλογος Χαρτών Χάρτης 6.1: Απόσπασμα Βιοκλιματικού Χάρτης, του Υπουργείου κλίμακα 1: Γεωργίας Χάρτης: 6.2 Απόσπασμα Χάρτη Βιοκλιματικών Ορόφων, του κλίμακα 1: Υπουργείου Γεωργίας Χάρτης 6.3: Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΟΑΣΠ) Χάρτης 6.4: Εδαφολογικός Χάρτης Χάρτης : Χάρτης Προσανατολισμού κλίμακα 1: Χάρτης (α): Χάρτης εναλλακτικών θέσεων Χάρτης (β): Χάρτης ευρύτερης περιοχής κλίμακα 1: Χάρτης : Γεωλογικός Χάρτης κλίμακα 1: Χάρτης : Υδρογραφικός Χάρτης κλίμακα 1: Χάρτης : Χάρτης τύπων βλάστησης κλίμακα 1: Χάρτης : Χάρτης Χρήσεων Γης κλίμακα 1: Χάρτης : Δασικός Χάρτης κλίμακα 1: Χάρτης : Χάρτης Επιπτώσεων κλίμακα 1: Χάρτης : Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 κλίμακα 1: Χάρτης : Χάρτης θέσεων λήψης Φωτογραφιών κλίμακα 1: Κατάλογος Σχεδίων Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακα 1:1.000/ 1:5.000 Γενική Διάταξη εγκαταστάσεων(αρ. σχεδίου ΓΔ-01) κλίμακα 1:500 v

8 Ενότητα 1 1. Ε ι σ α γ ω γ ή 1.1 Αντικείμενο μελέτης Η παρούσα μελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 400 KW, της ατομικής επιχείρησης «Χαρμπής Ιωάννης», η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση Εικοσιτριάρια, της Τοπικής Κοινότητας Πολυνερίου. Η θέση της εξεταζόμενης μονάδας παρουσιάζεται στον Χάρτη κλίμακας 1: , και στο Χάρτη (β) κλίμακας 1: της Ενότητας Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων (κοπριά βοοειδών, απόβλητα τυροκομείου, αδρανοποιημένα απόβλητα σφαγείων, μίγμα στέμφυλων κλπ) και οργανικών καλλιεργειών (ενσίρωμα καλαμποκιού, αγκινάρας κλπ). Στη συνέχεια το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, από την παραγωγική διαδικασία της εξεταζόμενης μονάδας θα παράγεται θερμική ενέργεια καθώς και οργανικό λίπασμα υγρής και στερεάς μορφής. Η διοικητική υπαγωγή της εξεταζόμενης μονάδας ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. 1.2 Συγκεντρωτικά στοιχεία έργου Έργο: Φορέας υλοποίησης: Κατάταξη έργου: Μονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α2 Τοποθεσία έργου: ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΑΡΙΑ Διοικητική υπαγωγή έργου: Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου Δήμος Φαρσάλων Περιφερική Ενότητα Λάρισας Περιφέρεια Θεσσαλίας Έκταση οικοπέδου: m 2 Μέση παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς: 400 KW Eτήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: ΚWh Eτήσια παραγωγή θερμικής ενέργειας: ,84 KWh Αριθμός προσωπικού: 4 άτομα 1

9 Ενότητα Στοιχεία αρμοδίων έργου Κύριος έργου: Χαρμπής Ιωάννης Διεύθυνση: Ξενοφώντος 2 Φάρσαλα, ΑΦΜ: ΔΟΥ: Φαρσάλων Αρμόδιος επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Φιλιππακόπουλος: Διεύθυνση: Λεωφόρος Μαραθώνος 79 (εταιρεία REN) Άνοιξη Αττικής, Τηλέφωνο: Είδος μελέτης Η υπό εξέταση μονάδα, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ), η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) για την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, κατατάσσεται στην Α κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων και υποκατηγορία 2. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012, η εξεταζόμενη μονάδα ανήκει στην Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Α/Α: 6.β) Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (οι εν λόγω εγκαταστάσεις κατατάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 20741/2012, με βάση το οποίο οι μονάδες επεξεργασίες μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) με ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασίας έως tn/έτος, ανήκουν στην υποκατηγορία Α2). Επιπλέον, σύμφωνα με την KYA 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/ ): «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας με ισχύ από 500 kw έως 5 MW αντιστοιχίζονται στη χαμηλή όχληση και κατατάσσονται στην εξής κατηγορία: - Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων (α/α 303β.). 2

10 Ενότητα 1 Σημειώνεται, ότι η εξεταζόμενη μονάδα εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Κοινοτική Οδηγία 2008/1/ΕΚ Οδηγία IPPC), σύμφωνα με το Παραρτήματος Ι της Υ.Α. με αριθμ /1155 /Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/ ): «α/α 6.5 Διάθεση ή ανακύκλωση σφαγίων ή ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των 10 τόνων» και θα εφαρμόζει όλες τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που προτείνονται στο BREF. Στο Παράρτημα 15.1 παρουσιάζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που προτείνονται από τα Κείμενα Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύονται τα κύρια σημεία Βέλτιστων Τεχνικών που θα εφαρμόζονται στην εξεταζόμενη μονάδα. Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος του άρθρου 2 της ΚΥΑ /2006 (ΦΕΚ 663/Β/ ), η οποία με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) κατήργησε τις διατάξεις της ΚΥΑ 1726/2003 (ΦΕΚ 552/Β/ ). Η παρούσα μονάδα, σύμφωνα με το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ), εξαιρείται από την υποχρέωση να λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 12.1, του άρθρου 2, του Νόμου 3851/2010: «Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.: β) σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW». Για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. υποβάλλεται πλήρης φάκελος και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή. Σύμφωνα με το άρθρο 4, του Νόμου 4014 (ΦΕΚ 209/Α/ ) λόγω του ότι η υπό εξέταση μονάδα κατατάσσεται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Ο παρών φάκελος της Μ.Π.Ε. υποβάλλεται στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του υπό εξέταση έργου είναι συμβατός με τις διατάξεις της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/ ) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» και του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της 3

11 Ενότητα 1 κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 1.5 Ομάδα εκπόνησης μελέτης Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε από την εταιρεία TERRA NOVA Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική - Τεχνική - Συμβουλευτική Διεύθυνση: Καισαρείας 39, Αθήνα Αρμόδιος θεμάτων μελέτης: Αργυρώ Λαγούδη Τηλέφωνα: , Fax: Η TERRA NOVA Ε.Π.Ε. είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα Μελετητικών Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με Αριθμό Μητρώου 613 και είναι κάτοχος των εξής Μελετητικών Πτυχίων: Β 27 (περιβαλλοντικές μελέτες) Β 17 (χημικές μελέτες) Α 18 (χημικοτεχνικές μελέτες) Η επιστημονική ομάδα της TERRA NOVA Ε.Π.Ε. που ασχολήθηκε με την εκπόνηση της παρούσας μελέτης απαρτίζεται από τους κάτωθι μελετητές: Δρ. Αργυρώ Λαγούδη Χημικός Λέτα Καραβά Δασολόγος, Msc Σταυρούλα Μπαραφάκα Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Νικόλαος Ρηγίζος Περιβαλλοντολόγος 4

12 Ενότητα 2 2. Μ η τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ί λ η ψ η Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 400 KW, της ατομικής επιχείρησης «Χαρμπής Ιωάννης», στη θέση Εικοσιτριάρια, της Τοπικής Κοινότητας Πολυνερίου. Η εξεταζόμενη μονάδα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο (αριθμός αγροτεμαχίου 268-τ1), το οποίο αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό Διάγραµµα, το οποίο επισυνάπτεται στην Ενότητα Επιπλέον, στο εν λόγω Τοπογραφικό Διάγραµµα αποτυπώνεται η θέση του οικοπέδου σε χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5.000 (Φ.Χ. 5310_5) και 1: (Φ.Χ. ΣΟΦΑΔΕΣ) αντίστοιχα, καθώς επίσης και σε απόσπασμα φύλλου χάρτου αναδασμού «ΦΑΡΣΑΛΩΝ», κλίμακας 1: Το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας, είναι m 2. Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται στη θέση Εικοσιτριάρια, της Τοπικής Κοινότητας Πολυνερίου, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το ως άνω οικόπεδο έχει μισθωθεί από την ατομική επιχείρηση του Χαρμπή Ιωάννη με μακροχρόνιο (25 ετών) μισθωτήριο συμβόλαιο με στόχο την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας. Στην Ενότητα 12 της παρούσης μελέτης επισυνάπτεται το σχετικό συμβόλαιο μίσθωσης του ανωτέρω οικοπέδου. Συνοπτικά, στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή βιοαερίου από οργανικά απόβλητα (κοπριά βοοειδών, απόβλητα τυροκομείου, αδρανοποιημένα απόβλητα σφαγείων, μίγμα στέμφυλων κλπ) και αγροτικές καλλιέργειες, (ενσίρωμα καλαμποκιού και αγκινάρας) με τη μέθοδο της μεσοφιλικής αναερόβιας ζύμωσης (Mesophilic Wet Co-fermentation). Στη συνέχεια το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, από την παραγωγική διαδικασία της εξεταζόμενης μονάδας θα παράγεται θερμική ενέργεια καθώς και οργανικό λίπασμα υγρής και στερεάς μορφής. Η μονάδα θα επεξεργάζεται μίγμα βιομάζας με ολικά στερεά (ΤS) έως 12%, οι δε διαδικασίες επεξεργασίας των ζωικών υποπροϊόντων θα είναι σύμφωνες με τους υπ αριθμ. 1069/2009, 142/2011 και 749/2011 Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, η μονάδα θα μπορεί να διαχειρίζεται ζωικά παραπροϊόντα κατηγορίας 2 και 3. 5

13 Ενότητα 2 Η παραγωγική διαδικασία της μονάδας θα διακρίνεται στα παρακάτω στάδια: παραλαβή, αποθήκευση, επεξεργασία και τροφοδοσία των οργανικών αποβλήτων και καλλιεργειών αναερόβια χώνευση της βιομάζας και παραγωγή βιοαερίου καύση βιοαερίου και παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση της χωνεμένης βιοϊλύος και παραγωγή υγρού και στερεού λιπάσματος. Η λειτουργία της μονάδας θα είναι συνεχής σε 24ωρη βάση. Στη μονάδα θα εργάζονται 4 άτομα σε μία βάρδια, ενώ της υπόλοιπες 16 ώρες ημερησίως θα πραγματοποιείται τηλεπαρακολούθηση της μονάδας από 1 άτομο. Η υπό εξέταση μονάδα συνοπτικά, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις: εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης, προ-επεξεργασίας, παστερίωσης και αναερόβιας ζύμωσης της βιομάζας για την παραγωγή βιοαερίου. εγκαταστάσεις ενδιάμεσης αποθήκευσης, επεξεργασίας καθαρισμού και καύσης του βιοαερίου στη μονάδα συμπαραγωγής για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. εγκαταστάσεις διαχωρισμού της χωνεμένης βιοϊλύος σε στερεά και υγρή φάση και αποθήκευσης του παραγόμενου υγρού και στερεού λιπάσματος υποσταθμό ανύψωσης τάσης και ζεύξης με το δίκτυο. Βάση της συνολικής τεκμηρίωσης που παρατίθεται στην παρούσα μελέτη, η κατασκευή και λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, δεν αναμένεται να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις ούτε στο φυσικό περιβάλλον της συγκεκριμένης και ευρύτερης περιοχής αλλά ούτε και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και στην δημόσια υγεία. Επιπροσθέτως, πρέπει να τονιστεί ότι λόγω του ότι η εξεταζόμενη μονάδα θα αξιοποιεί μεγάλες ποσότητες αποβλήτων για την παραγωγή ενός βασικού αγαθού κοινής ωφελείας, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην μεσομακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας. Παράλληλα η εξεταζόμενη μονάδα, με την παραγωγή του οργανικού λιπάσματος, θα συμβάλει επιπλέον στη προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, η δημιουργία και λειτουργία της υπό εξέτασης μονάδας θα συνεισφέρει στην κάλυψη των δεσμεύσεων της χώρας μας που απορρέουν από την Οδηγία 2001/77/EC «για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». 6

14 Ενότητα 3 3. Σ υ ν ο π τ ι κ ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ τ ό χ ο ς, σ η μ α σ ί α α ν α γ κ α ι ό τ η τ α κ α ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ έ ρ γ ο υ Σ υ σ χ έ τ ι σ ή τ ο υ μ ε ά λ λ α έ ρ γ α κ α ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς 3.1 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Το οικόπεδο εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας ανήκει διοικητικά στην Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η εξεταζόμενη μονάδα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο (αριθμός αγροτεμαχίου 268-τ1), το οποίο αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο στην Ενότητα 11.2 Τοπογραφικό Διάγραµµα. Επιπλέον, στο εν λόγω Τοπογραφικό Διάγραµµα αποτυπώνεται η θέση του οικοπέδου σε χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5.000 (Φ.Χ. 5310_5) και 1: (Φ.Χ. ΣΟΦΑΔΕΣ) αντίστοιχα, καθώς επίσης και σε απόσπασμα φύλλου χάρτου αναδασμού «ΦΑΡΣΑΛΩΝ», κλίμακας 1: Το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας, είναι m 2. Ο χώρος εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εντός γεωργικής έκτασης που προέκυψε από αναδασμό, ενώ ο πλησιέστερος οικισμός είναι ο οικισμός του Πολυνερίου ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,9 km βορειοανατολικά. Επιπλέον, σε ακτίνα 5 km περιμετρικά του οικοπέδου βρίσκονται οι κάτωθι οικισμοί: ο οικισμός του Σταυρού σε απόσταση 2,0 km νότια ο οικισμός της Πασχαλίτσας σε απόσταση 2,7 βορειοδυτικά ο οικισμός της Λεύκης σε απόσταση 4,6 km βόρεια, και ο οικισμός του Ελληνικού σε απόσταση 4,7 βορειοανατολικά. Οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου Α-Β-Γ-Δ, του οικοπέδου εγκατάστασης την εξεταζόμενης μονάδας αποτυπώνονται στο προαναφερθέν τοπογραφικό διάγραμμα. Η πρόσβαση στον χώρο της μονάδας θα εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. 7

15 Ενότητα 3 Η ευρύτερη περιοχή της εξεταζόμενης μονάδας καλύπτεται κυρίως από γεωργικές εκτάσεις. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκατεστημένες βιομηχανίες τροφίμων, κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία, γεωργικές αποθήκες κ.α. Στον Χάρτη (Χάρτης Προσανατολισμού, κλίμακας 1: ) παρουσιάζεται η περιοχή εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας, ενώ στον Χάρτη (β), κλίμακας 1:50.000, παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης της μονάδας. Επιπλέον, στο Χάρτη (Χάρτης χρήσεων γης, κλίμακας 1:10.000), αποτυπώνονται οι χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας. Τέλος, στην Ενότητα 14 επισυνάπτεται σειρά φωτογραφιών όπου παρουσιάζονται απόψεις του χώρου εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Στις ανωτέρω φωτογραφίες παρατίθεται επίσης μία ευρεία άποψη του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του υπό εξέταση έργου. 3.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου Η εξεταζόμενη μονάδα, θα παραλαμβάνει οργανικά απόβλητα που προέρχονται από την κτηνοτροφία, τη γεωργία και βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, καθώς και καλλιέργειες (καλαμπόκι, αγκινάρα κλπ) και με τη μέθοδο της αναερόβιας ζύμωσης θα παράγει βιοαέριο. Το βιοαέριο στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο στη μηχανή εσωτερικής καύσης της μονάδας συμπαραγωγής, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η υπό εξέταση μονάδα συνοπτικά, θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις: εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης, προ-επεξεργασίας, παστερίωσης και αναερόβιας ζύμωσης της βιομάζας για την παραγωγή βιοαερίου εγκαταστάσεις ενδιάμεσης αποθήκευσης, επεξεργασίας καθαρισμού και καύσης του βιοαερίου στη μονάδα συμπαραγωγής για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας εγκαταστάσεις διαχωρισμού της χωνεμένης βιοϊλύος σε στερεά και υγρή φάση και αποθήκευσης του παραγόμενου υγρού και στερεού λιπάσματος υποσταθμό ανύψωσης τάσης και ζεύξης με το δίκτυο. 8

16 Ενότητα Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα έργου Η επένδυση για την κατασκευή και λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής θα συντελέσει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς θα αξιοποιεί μία Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (βιομάζα) για την παραγωγή ενός βασικού αγαθού κοινής ωφελείας. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει ουσιαστικά στην μεσομακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην παραγωγή, το μετασχηματισμό και τη χρήση των συμβατικών καυσίμων. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη συγκεκριμένη μονάδα θα είναι KWh. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι, η δημιουργία και λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας θα συνεισφέρει στην κάλυψη των δεσμεύσεων της χώρας μας που απορρέουν από την Οδηγία 2009/99/ΕΚ «σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ». Ειδικά για την Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου, ο στόχος για τις εκπομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου είναι: μείωση κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση. Η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, προχώρησε με το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α / ) στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές. Στο παρακάτω Διάγραμμα παρουσιάζονται οι Εθνικοί Δεσμευτικοί Στόχοι για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην καταναλισκόμενη ενέργεια. 9

17 Ενότητα 3 Διάγραμμα 3.1: Εθνικοί Δεσμευτικοί Στόχοι για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην καταναλισκόμενη ενέργεια 1 Στην Υ.Α. Φ1/οικ.19598/ , καθορίζεται η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και κατηγορία παραγωγού και η κατανομή της στο χρόνο, με χρονικό ορίζοντα τα έτη 2014 και 2020, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα. Πίνακας 3.1 Όρια εγκατεστημένης ισχύος 2 (MW) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και κατηγορία παραγωγού Εγκατεστημένη ισχύος (MW) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε Υδροηλεκτρικά Μικρά (<15 MW) Μεγάλα (>15 MW) Φωτοβολταϊκά Εγκαταστάσεις από επαγγελματίες αγρότες της περίπτωσης (β) της παρ.6 του άρθ.15 του ν.3851/ Λοιπές Εγκαταστάσεις Ηλιοθερμικά Αιολικά (περιλαμβανομένων θαλασσίων) Βιομάζα Πηγή δεδομένων: Υ.Π.Ε.Κ.Α. 10

18 Ενότητα 3 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η υπό εξέταση μονάδα θα επεξεργάζεται σημαντικές ποσότητες οργανικών αποβλήτων (κοπριές ζώων, απόβλητα σφαγείων, τυροκομείων κ.α.). Επί του παρόντος, οι ποσότητες αυτές διατίθενται σε αρκετές περιπτώσεις σε χώρους διάθεσης αποβλήτων δημιουργώντας πολλές φορές σημαντικά προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης. Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη αναερόβια χώνευση της βιομάζας εκτός από το βιοαέριο θα παράγεται και χωνεμένη βιοϊλύς η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οργανικό λίπασμα / εδαφοβελτιωτικό. Το προϊόν αυτό εκτός από την περιεκτικότητα του σε θρεπτικά συστατικά (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) θα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε οργανική ύλη και θα μπορεί να αντικαταστήσει τα χημικά λιπάσματα τα οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Η χρήση του εν λόγω οργανικού λιπάσματος / εδαφοβελτιωτικού δύναται να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των εδαφών που θα εφαρμοστεί, να μειώσει τις απαιτήσεις τους σε λίπασμα γιατί η οργανική ύλη βοηθάει στην απορρόφηση του λιπάσματος (θρεπτικών ουσιών) από το φυτό και έτσι να βελτιώσει σημαντικά τις γεωργικές αποδόσεις. Με βάση όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασής της. 3.4 Ιστορική εξέλιξη έργου Η υπό εξέταση μονάδα θα κατασκευαστεί σε μισθωμένο οικόπεδο συνολικής έκτασης m 2, το οποίο βρίσκεται στη θέση Εικοσιτριάρια, της Τοπικής Κοινότητας Πολυνερίου, του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το οικόπεδο εγκατάστασης της εξεταζόμενη μονάδας αποτελείται ένα αγροτεμάχιο (268-τ1). Στην Ενότητα 12 επισυνάπτεται το συμφωνητικό μίσθωσης του εν λόγω αγροτεμαχίου. Σύμφωνα με τη βεβαίωση του Μηχανικού, η οποία αναγράφεται στο Τοπογραφικό Σχέδιο, το αγροτεμάχιο 268-τ1 είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, δεν βρίσκεται εντός περιοχής που έχει κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και δε γειτνιάζει σε απόσταση μικρότερη των 150 m με σταθμό της ίδια τεχνολογίας. Επιπλέον η υπό εξέταση περιοχή δεν έχει ενταχθεί στις διαδικασίες του Εθνικού Κτηματολογίου. 2 Ως εγκατεστημένη ισχύς θεωρείται το σύνολο της ισχύος των σταθμών παραγωγής σε κανονική και δοκιμαστική λειτουργία. 11

19 Ενότητα 3 Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ.: 192/ Βεβαίωση Χρήσεων Γης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Φαρσάλων, η οποία επισυνάπτεται στην Ενότητα 12, το οικόπεδο εγκατάστασης της μονάδας βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Όσον αφορά στην εξεταζόμενη μονάδα, στο πλαίσιο της τεχνικής σχεδίασής της και προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις όσον αφορά στην χωροθέτηση και στα επιμέρους χαρακτηριστικά της, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στην περιοχή εγκατάστασης από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομοτεχνική βιωσιμότητα του έργου και η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής. Η υπό εξέταση μονάδα, σύμφωνα με το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ), εξαιρείται από την υποχρέωση να λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ. Ποιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 12.1, του άρθρου 2, του Νόμου 3851/2010: «Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.: β) σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW». Σημειώνεται για το εξεταζόμενο έργο έχουν γνωμοδοτήσει οι παρακάτω υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία του εξεταζομένου έργου: η 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Αρ. Πρωτ. Γνωμοδότησης: 1979/ ) η ΙΕ Εφορία Προϊστορικών & Κλαστικών Αρχαιοτήτων (Αρ. Πρωτ. Γνωμοδότησης: 1267/ ) η υπηρεσία Νεοτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Θεσσαλίας (Αρ. Πρωτ. Γνωμοδότησης: 1447/ ) το Γενικό επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Αρ. Πρωτ. Γνωμοδότησης: Φ.100.1/373/285391/ ) το Δασαρχείο Λάρισας (Πράξη Χαρακτηρισμού) (Αρ. Πρωτ. 4449/129977/ ) Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Αρ. Πρωτ.: 1224/ ) Οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις επισυνάπτονται στην Ενότητα 12 της παρούσης μελέτης. 12

20 Ενότητα Οικονομικά στοιχεία έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε Το εν λόγω κόστος υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το κόστος μελετών και αδειοδοτήσεων του έργου, την προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού καθώς και τις εργασίες προμήθειας και κατασκευής των επί μέρους εγκαταστάσεων της μονάδας. Στον Πίνακα 3.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται επιμέρους ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου. Πίνακας 3.2 Ανάλυση Προϋπολογισμού κατασκευής της υπό εξέτασης μονάδας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ TAΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ, ΚΤΙΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα και δραστηριότητες Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατασκευή και λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας ή να επηρεαστούν από την υλοποίηση της εν λόγω μονάδας. Σημειώνεται δε ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση του έργου με τις δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες είναι γεωργικές, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές, εφόσον τα προϊόντα και τα απόβλητα των δραστηριοτήτων αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτες ύλες για την εξεταζόμενη μονάδα βιοαερίου. Επιπλέον, το χωνευμένο υπόλειμμα, θα μπορεί μελλοντικά να διατεθεί στους καλλιεργητές της περιοχής ως βιολογικό εδαφοβελτιωτικό - λίπασμα. Στην Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου, επί του παρόντος, δεν έχουν χωροθετηθεί άλλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από την αξιοποίηση βιομάζας. 13

21 Ενότητα 4 4. Α ν α λ υ τ ι κ ή π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ο υ έ ρ γ ο υ 4.1 Γενικά στοιχεία τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή βιοαερίου με τη μέθοδο της μεσοφιλικής αναερόβια ζύμωσης μίγματος οργανικών αποβλήτων και καλλιεργειών (Mesophilic Wet Co-fermentation). Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για να επεξεργάζεται μίγμα βιομαζών με ολικά στερεά (ΤS) έως 12%. Στη συνέχεια, το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, από την παραγωγική διαδικασία της εξεταζόμενης μονάδας θα παράγεται θερμική ενέργεια καθώς και οργανικό λίπασμα σε στερεά και υγρή μορφή. Η λειτουργία της μονάδας θα είναι συνεχής σε 24ωρη βάση. Στη μονάδα θα εργάζονται 4 άτομα σε μία βάρδια, ενώ της υπόλοιπες 16 ώρες ημερησίως θα πραγματοποιείται τηλεπαρακολούθηση της μονάδας από 1 άτομο. Στη συνέχεια παρατίθεται περιγραφή των διαφόρων εγκαταστάσεων καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας της εξεταζόμενης μονάδας. Στην εικόνα 4.1 παρουσιάζεται ενδεικτική απεικόνιση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, παρομοίου τύπου με την εξεταζόμενη μονάδα. 14

22 Ενότητα 4 Εικόνα 4.1: Σχηματική απεικόνιση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, παρομοίου τύπου με την εξεταζόμενη μονάδα Περιγραφή εγκαταστάσεων Η εξεταζόμενη μονάδα θα κατασκευαστεί σε μισθωμένο οικόπεδο, συνολικής έκτασης m 2, το οποίο βρίσκεται στη θέση Εικοσιτριάρια, της Τοπικής Κοινότητας Πολυνερίου. Η μονάδα θα αποτελείται από δύο κτίρια: 1. Κτίριο ελέγχου Το κτίριο ελέγχου θα έχει εμβαδόν 121 m 2 (11,0 m x 11,0 m). Στο εν λόγω κτίριο θα στεγάζονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις αυτομάτου ελέγχου της μονάδας και η διοίκηση. Επιπλέον στο εν λόγω κτίριο θα υπάρχουν τα γραφεία της μονάδας καθώς και οι χώροι του προσωπικού (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής κλπ). 2. Κτίριο υποδοχής αποβλήτων και Η/Μ εγκαταστάσεων Το κτίριο υποδοχής αποβλήτων και Η/Μ εγκαταστάσεων θα έχει συνολικό εμβαδόν 703 m 2 και θα αποτελείται από τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα θα είναι εγκατεστημένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας και βοηθητικοί χώροι αποθήκευσης, καθώς και στοιχειώδες χημικό εργαστήριο. 15

23 Ενότητα 4 Στο δεύτερο τμήμα θα εισέρχονται τα φορτηγά οχήματα και θα εκφορτώνουν τα απόβλητα στην υπόγεια δεξαμενή υγρών αποβλήτων. Το τμήμα παραλαβής αποβλήτων διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κτίριο και είναι κλειστό ώστε να μη μεταδίδονται οσμές. Στο τρίτο τμήμα, θα πραγματοποιείται διαχωρισμός της βιοϊλύος σε υγρό και στερεό κλάσμα. Στο εν λόγω τμήμα θα στεγάζονται οι εγκαταστάσεις διαχωρισμού της χωνεμένης βιοϊλύος που θα προκύπτει κατά την παραγωγή του βιοαερίου. Επιπλέον, εντός του οικοπέδου της μονάδας θα εγκατασταθεί ο εξής εξοπλισμός: 3 δεξαμενές παστερίωσης ανλιοαστάσιο νερού βιοαντιδραστήρας αναερόβιας ζύμωσης γεφυροπλάστιγγα δεξαμενή ενδιάμεσης αποθήκευσης βιοαερίου δεξαμενή μεταχώνευσης δεξαμενή νερού δεξαμενή προ-υδρόλυσης εφεδρικός λέβητας διπλού καυσίμου θερμοδοχεία και αντλίες νερού μονάδα συμπαραγωγής πυρσός καύσης βιοαερίου σύστημα απόσμησης αέρα σύστημα επεξεργασίας βιοαερίου υποσταθμός ανύψωσης τάσης υπόγεια δεξαμενή diesel 5000 lt εφεδρικό Η/Ζ. Επίσης, στο χώρο του οικοπέδου της μονάδας θα εγκατασταθεί μία υπόγεια πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας m 3, για την αποθήκευση του υγρού λιπάσματος, ενώ θα υπάρχει και κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, επιστρωμένος με άσφαλτο, εμβαδού 950 m 2, για την αποθήκευση του στερεού κλάσματος της χωνεμένης βιοϊλύος. Τέλος, εντός του προαύλιου του οικοπέδου της μονάδας, θα πραγματοποιείται η αποθήκευση του ενσιρώματος καλαμποκιού και αγκινάρας, το οποίο θα σκεπάζεται με φύλλα πλαστικού. Στην εξεταζόμενη μονάδα έχει προβλεφθεί η χρήση επαρκούς τμήματος του προαυλίου του οικοπέδου για τους ελιγμούς και τη στάθμευση των φορτηγών οχημάτων και των επιβατικών αυτοκινήτων. 16

24 Ενότητα 4 Στην Ενότητα 11.2 επισυνάπτεται σχέδιο γενικής διάταξης του οικοπέδου της εξεταζόμενης μονάδας κλίμακας 1:500 (αριθμός σχεδίου ΓΔ-01) Μηχανολογικός εξοπλισμός Στον Πίνακα 4.1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός που πρόκειται να εγκατασταθεί στην εξεταζόμενη μονάδα. Πίνακας 4.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στην εξεταζόμενη μονάδα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟ- ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΙΛΥΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΑΝΤΛΙΕΣ & ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ, ΑΝΤΛΙΑ DIESEL ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ η ΣΥΣΚΕΥΗ (KW) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤ, ΙΣΧΥΣ (KW) 3 7,5 22, , ,5 4,5 2 7, ,5 1, ,7 3, ,5 2,5 1 0,3 0,3 17

25 Ενότητα 4 Πίνακας 4.1 (συνέχεια) Μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στην εξεταζόμενη μονάδα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΕΡΑ ΚΤHΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΦΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ η ΣΥΣΚΕΥΗ (KW) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤ. ΙΣΧΥΣ (KW) ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 1,1 1,1 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 1 1,5 1,5 ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 2,2 2,2 ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 0,5 0,5 ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΓΛΥΚΟΛΗΣ 1 1,5 1,5 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΒΙΟΪΛΥΟΣ 1 2,2 2,2 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 1 1,1 1,1 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΒΙΟΪΛΥΟΣ 1 1,1 1,1 ΑΝΤΛΙΑ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 1 3,7 3,7 ΑΝΤΛΙΑ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 2 3,7 3,7 ΑΝΤΛΙΑ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 2 3,7 3,7 ΑΝΤΛΙΑ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 1 3,7 3,7 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 7 2 7,5 7,5 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 1 1,5 1,5 ΑΕΡΑ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟΥ 2 0,35 0,7 18

26 Ενότητα 4 Πίνακας 4.1 (συνέχεια) Μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στην εξεταζόμενη μονάδα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΦΑΣΕΩΝ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΥΓΡΗΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΨΥΞΗΣ ΧΩΡΟΥ Μ/Σ-2 ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ η ΣΥΣΚΕΥΗ (KW) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤ. ΙΣΧΥΣ (KW) ,7 3, ,55 0,55 1 0,55 0,55 1 0,2 0, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΔΥΜΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ,5 5,5 1 3,7 3,7 Με βάση τον ανωτέρω πίνακα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μηχανημάτων και των συσκευών της εξεταζόμενης μονάδας θα είναι 224,9 KW. Επιπλέον στην εξεταζόμενη μονάδα θα εγκατασταθεί ένας μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 0,4/20 KV ισχύος 500 KVA και ένας μετασχηματιστής ιδιοκαταναλώσεων 20/0,4 KV ισχύος 160 KVA. Τέλος η εξεταζόμενη μονάδα θα διαθέτει πυροσβεστικό συγκρότημα ισχύος 15 KW. Στην Ενότητα 11.2 επισυνάπτεται σχέδιο γενικής διάταξης διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου της εξεταζόμενης μονάδας κλίμακας 1:500 (αριθμός σχεδίου ΓΔ-1). 19

27 Ενότητα Περιγραφή της φάσης κατασκευής του έργου Η κατασκευή του έργου θα έχει διάρκεια 14 μήνες. Οι εργασίες για την κατασκευή της μονάδας περιλαμβάνουν: χωματουργικά, κατασκευή κτιρίων και λοιπά έργα πολιτικού μηχανικού εγκατάσταση δεξαμενών αντιδραστήρων με όργανα και συσκευές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλαβής και προεπεξεργασίας βιομαζών εγκατάσταση συστήματος απόσμησης εγκατάσταση συστήματος ρύθμισης θερμοκρασίας βιοϊλύος κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας βιοαερίου εγκατάσταση συστήματος διαχωρισμού φάσεων βιοϊλύος εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής εγκατάσταση δοχείου αδρανείας, συστήματος διανομής θερμού νερού, όπως και συστήματος επεξεργασίας και διανομής αποσκληρυμένου νερού στη μονάδα και εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα εγκατάσταση εφεδρικού λέβητα διπλού καυσίμου εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας και αντιεκρηκτικής προστασίας ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών-ασθενων ρευμάτων εγκαταστάσεις σωληνώσεων και οργάνων βιοϊλύος και βιοαερίου υδραυλικές εγκαταστάσεις (εγκατάσταση σωληνώσεων και όργανα βιοϊλύος και βιοαερίου, εγκαταστάσεις αποστράγγισης και ανακυκλοφορίας συμπυκνωμάτων και ακάθαρτων υδάτων) εγκατάσταση υποσταθμού ανύψωσης και εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο θέση σε λειτουργιά και δόκιμες πιστοποίησης. 4.3 Περιγραφή της φάσης λειτουργίας του έργου Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα πραγματοποιούνται τα παρακάτω στάδια παραγωγής: παραλαβή, αποθήκευση, επεξεργασία και τροφοδοσία των οργανικών αποβλήτων και οργανικών καλλιεργειών (βιομάζα) αναερόβια χώνευση της βιομάζας και παραγωγή βιοαερίου καύση βιοαερίου και παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση του υποπροϊόντος (χωνεμένη βιοϊλύς). Η λειτουργία της μονάδας θα είναι συνεχής σε 24ωρη βάση. Στη μονάδα θα εργάζονται 4 άτομα σε μία βάρδια, ενώ της υπόλοιπες 16 ώρες ημερησίως θα πραγματοποιείται τηλεπαρακολούθηση της μονάδας από 1 άτομο. 20

28 Ενότητα 4 Τα ενεργειακά δεδομένα λειτουργίας της μονάδας παρουσιάζονται στην συνέχεια: Σύνολο εισερχόμενης βιομάζας στη μονάδα (τόνους / έτος) Τροφοδοτούμενη βιομάζα στο βιοαντιδραστήρα (τόνους / έτος): Μέση παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς / (KWel:) 400 Παραγωγή βιοαερίου (Nm 3 /έτος): ,27 Παράγωγη ηλεκτρικής ενεργείας (KWh) el / έτος: Παραγωγή θερμικής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας (KWh) th : Μέση ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας (KWh) el / έτος: Ιδιοκατανάλωση θερμικής ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία ( KWh) th : , ,44 Σχηματικά η παραγωγική διαδικασία της εξεταζόμενης μονάδας παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.1 που ακολουθεί. 21

29 Ενότητα 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 22

30 Ενότητα 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ &ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΫΔΡΟΛΥΣΗΣ σσσ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ 1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ -βιοαέριο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΧΩΝΕΥ ΣΗΣ -ανακυκλοφορία ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΜΟΥ ΦΑΣΕΩΝ ΥΓΡΗΣ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΪΛΥΟΣ ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Διάγραμμα 4.1: Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας της υπό εξέτασης Μονάδας 22

31 Ενότητα Πρώτες Ύλες Κατά τη λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας θα πραγματοποιείται παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων (κοπριά βοοειδών, απόβλητα τυροκομείου, αδρανοποιημένα απόβλητα σφαγείων, μίγμα στέμφυλων κλπ) και οργανικών καλλιεργειών (ενσίρωμα καλαμποκιού και αγκινάρας) και στη συνέχεια το βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, τα απόβλητα που θα παραλαμβάνει η μονάδα θα είναι: κοπριά υπολείμματα τυροκομείων απόβλητα οινοπαραγωγής απόβλητα ιστών φυτών αίμα και περιεχόμενο εντέρων ζώων, αδρανοποιημένους ιστούς ζώων (οστά, λίπη κλπ). Σημειώνεται ότι στη στην εξεταζόμενη μονάδα δεν θα εισέρχονται λάσπες από βιολογικούς καθαρισμούς αστικών αποβλήτων, με στόχο τον αποκλεισμό της ύπαρξης βαρέων μετάλλων στα παραγόμενα οργανικά λιπάσματα. Όπως αναλύεται και στην Ενότητα 7, για να είναι δυνατή η διάθεση της παραγόμενης βιοϊλύος στο έδαφος ως λίπασμα, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από βαρέα μέταλλα, χημικές ενώσεις και παθογόνα βακτήρια. Για το λόγω αυτό η εταιρεία δεν θα παραλαμβάνει απόβλητα που δύναται να περιέχουν βαρέα μέταλλα. Επιπλέον, με στόχο την επίτευξη βέλτιστης ποιότητας του υγρού και στερεού κλάσματος της βιοϊλύος, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι των οργανικών αποβλήτων που θα εισέρχονται στην μονάδα ενώ θα πραγματοποιούνται και ετήσιοι έλεγχοι των τελικών υποπροϊόντων κυρίως όσον αφορά την περιεκτικότητα τους σε βαρέα μέταλλα και βακτήρια. Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι η εξεταζόμενη μονάδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να λειτουργήσει απολύτως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με τους κανονισμούς 1069/2009, 142/2011 και 749/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό, αυτό θα διαθέτει εξοπλισμό κοπής των οργανικών υποστρωμάτων σε μέγεθος <12 mm και εγκατάσταση παστερίωσης 3 δοχείων με σύστημα αυτομάτου ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή ομογενοποιημένου μίγματος όλων των οργανικών υποστρωμάτων που θα εισέρχονται στο σύστημα σε θερμοκρασία 70 ο C επί 1 ώρα. Το σύστημα ελέγχου θα ελέγχει τη θερμοκρασία και το χρόνο παραμονής σε κάθε δοχείο παστερίωσης και σε περίπτωση αστοχίας θα δίνει εντολή επανάληψης της διαδικασίας παστερίωσης με τις ορθές παραμέτρους. Επομένως η μονάδα είναι κατάλληλη να 23

32 Ενότητα 4 επεξεργάζεται ζωικά παραπροϊόντα κατηγορίας 2 και 3 και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους ως άνω εν ισχύει κανονισμούς. Όσων αφορά στους ζωικούς ιστούς, που προέρχονται από σφαγεία, η μονάδα θα χρησιμοποιεί αίμα (υλικά κατηγορίας 3) όπως επίσης και περιεχόμενα στομάχου και εντέρων (υλικά κατηγορίας 2). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στη μονάδα άλλοι ιστοί ζώων (λίπη, οστά κλπ) - υλικά κατηγορίας 2 - παρά μόνον αν έχουν υποστεί θερμική αδρανοποίηση (rendering) σε αδειοδοτημένη μονάδα rendering, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ποιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1774/2002, στις μονάδες παραγωγής βιοαερίου επιτρέπεται να μετασχηματίζονται μόνον τα εξής ζωικά υποπροϊόντα: α) υλικά της κατηγορίας 2, πλην της κόπρου και του περιεχομένου του πεπτικού συστήματος,, εφόσον έχει γίνει εφαρμογή μεθόδου μεταποίησης 1 σε μονάδα μεταποίησης υλικών της κατηγορίας 2, β) κόπρος και περιεχόμενο πεπτικού συστήματος (κατηγορίας 2) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, γ) και υλικά της κατηγορίας 3 χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Κατά τη μέθοδο επεξεργασίας 1, πρέπει να ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες: Μείωση των ζωικών υποπροϊόντων ώστε το μέγεθός τους να μην ξεπερνά τα 50 mm Θέρμανση των σωματιδίων σε θερμοκρασία ανώτερη των 133 C στο κέντρο μάζας τουλάχιστον επί 20 πρώτα λεπτά χωρίς διακοπή σε (απόλυτη) πίεση τουλάχιστον 3 bar παραγόμενη από κεκορεσμένο ατμό. Επομένως, βάση του Κανονισμού 1774/2002, σε περίπτωση που στη μονάδα θα εισέρχονται ζωικά υποπροϊόντα της κατηγορίας 2, εκτός της κόπρου και του περιεχομένου πεπτικού συστήματος, θα έχουν προηγουμένως υποστεί θερμική επεξεργασία υπό πίεση (rendering), σύμφωνα με τη μέθοδο επεξεργασίας που περιγράφεται ανωτέρω. Επί του παρόντος, η επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με τα Σφαγεία Καρδίτσας, από τα οποία θα λαμβάνει μόνο αίμα και περιεχόμενο στομάχου εντέρων, για τα οποία δεν απαιτείται θερμική επεξεργασία. Με βάση τα παραπάνω, τα απόβλητα που δύναται να διαχειρίζεται η εταιρεία, όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006, ΦΕΚ 383Β/2006, Παράρτημα Ι) είναι τα ακόλουθα: 24

33 Ενότητα 4 Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή ΕΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 02 ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ, ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα, και αλιεία Λάσπες από πλύση και καθαρισμό Απόβλητα ιστών ζώων Απόβλητα ιστών φυτών Περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής Απόβλητα από τη δασοκομία Απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης Λάσπες από πλύση και καθαρισμό Απόβλητα ιστών ζώων Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού, παραγωγή κονσερβών, παραγωγή ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας Λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία Λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής Απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης Λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία Λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής Απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία Λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Απόβλητα από παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) Απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών Απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία Λάσπες από επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 25

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας

ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας Πρέβεζα, 05 Οκτωβρίου 2012 Ανάπτυξη της Βιομάζας - Βιοαερίου στην Ελλάδα. Υφιστάμενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαμπίδης ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Σημερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ Α/Γ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 50KW Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ λοιπών τεχνολογιών (πλην φωτοβολταϊκών) & ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι απαλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ Σύντοµο Ιστορικό Η εταιρεία ΚΡΕΚΑ Α.Ε. είναι µια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής κρέατος ιαθέτει σύγχρονες εγκεκριµένες εγκαταστάσεις εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Άξονες παρέμβασης Α. Κ τ ι ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου στην Ελλάδα Θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων βιοαερίου Αδει

Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου στην Ελλάδα Θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων βιοαερίου Αδει IEE Project BiogasIN Αδειοδοτική ιαδικασία έργων βιοαερίου στην Ελλάδα D.4.1., WP4 Σιούλας Κωνσταντίνος Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρµι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ιαχείρισηστερεώναποβλήτων Στόχος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: προστασία της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΒΘ8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ζ7ΛΡ-ΒΘ8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-07-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1255 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/25-07-2013 ΘΕΜΑ 20 ο : Γνωµοδότηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός. Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Βιοενέργεια στην Ελλάδα Επίκαιρα δεδοµένα - Θεσµικό πλαίσιο Εθνικός Σχεδιασµός Κατερίνα Σάρδη, Ανδρέας Κατσαρός Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Ησηµασία της Βιοενέργειας 2004 2003 Ησηµασία της Βιοενέργειας Ησηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-12-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/4914/13 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/4534/13 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Περιεχόμενα Βιομάζα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Προτάσεις Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία και Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ)

Νομοθεσία και Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ) Νομοθεσία και Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ) με χρήση Βιοαερίου ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα