Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης."

Transcript

1 Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την παρουσίαση τηλεµατικών εφαρµογών στις αστικές µεταφορές των µητροπολιτικών κέντρων, τη δοµή και τη συνάρθρωσή τους στο πλαίσιο κάποιας «αρχιτεκτονικής συστήµατος». Αρχικά γίνεται η εισαγωγή στις δυνατότητες των τηλεµατικών εφαρµογών που δίνουν πλέον τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης του συνολικού συστήµατος αστικών µεταφορών ανατρέποντας και αναβαθµίζοντας ριζικά την παλιά προσέγγιση ελέγχου της κυκλοφορίας. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση «δοµών» από τη διεθνή εµπειρία στις εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές συγκοινωνίες, όπου παρουσιάζεται η προσέγγιση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (Η.Π.Α.), της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ακολουθεί η πρόταση δοµής συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου της Αστικής Κυκλοφορίας για τη Θεσσαλονίκη και επισηµαίνονται οι απαιτούµενες δράσεις ανά υποσύστηµα ώστε να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου της Αστικής Κυκλοφορίας, ενσωµατώνοντας και βελτιώνοντας τις υφιστάµενες υποδοµές και εφαρµογές.

2 1. Εισαγωγή: από την υποδοµή στην πληροφοριοδοµή (from infrastructure to infostructure) Οι µεταφορές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις χερσαίες µεταφορές, είναι ένας από τους πιο δυναµικούς τοµείς εφαρµογής της τηλεµατικής. Πόλεις και περιαστικές περιοχές αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα µε σοβαρότατες επιπτώσεις (κυκλοφοριακή συµφόρηση, κατανάλωση ενέργειας, εκποµπές καυσαερίων, ηχορύπανση, αυξηµένο κόστος κ.τ.λ.) λόγω της συνεχούς αύξησης της ζήτησης των µετακινήσεων. Αναγνωρίζεται, πλέον, ότι δεν είναι ούτε οικονοµικά εφικτό, ούτε δυνατό από τεχνική άποψη να κατασκευαστεί η απαιτούµενη µεταφορική υποδοµή που θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τη διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων η ενσωµάτωση της τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές γίνεται πάνω σε τρεις κύριους άξονες [1]: ιαχείριση της ζήτησης των µετακινήσεων χωρίς την αλλοίωση των οικονοµικών ή των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ενθάρρυνση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.). Βελτίωση της χρήσης του οδικού δικτύου µέσω της καλύτερης διαχείρισης. Η διαχείριση της κυκλοφορίας µε εφαρµογές τηλεµατικής στηρίζεται στη συλλογή, επεξεργασία και ανταπόκριση στα κυκλοφοριακά δεδοµένα σε ελάχιστο χρόνο, σε σηµείο που να φαίνεται ότι γίνεται αυτόµατα. Στην πραγµατικότητα, όµως, τίποτα δε γίνεται αυτόµατα καθώς το αποτέλεσµα προκύπτει µε τον άριστο συντονισµό των διακριτών µερών του συστήµατος. Οι εφαρµογές τηλεµατικής στις µεταφορές στην Ευρωπαϊκή βιβλιογραφία αναφέρονται ως: Advanced Transport Telematics (A.T.T.) [2], δηλαδή προηγµένα συστήµατα τηλεµατικής στις µεταφορές. Τα συστήµατα αυτά περιλαµβάνουν το σύνολο των λειτουργιών που εφαρµόζονται στα οχήµατα, στους αυτοκινητοδρόµους αλλά και στα διοικητικά κέντρα, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση του συστήµατος. Τα συστήµατα ιαχείρισης και Ελέγχου της Αστικής Κυκλοφορίας, Urban Traffic Management & Control (U.T.M.C.), αποτελούν τη νέα γενιά συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η δοµή των συστηµάτων αυτών που διαχειρίζονται, και όχι απλώς ελέγχουν, κάθε είδους µετακίνηση στο αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο παρουσιάζεται στο ιάγραµµα 1. Τα νέα αυτά συστήµατα προωθούν την ενοποίηση αυτόνοµων και ήδη υφιστάµενων εφαρµογών και λειτουργιών για την επίτευξη της ολοκληρωµένης διαχείρισης του δικτύου [3]. Ένα σύστηµα U.T.M.C. συναρθρώνει και αξιοποιεί ένα σύνολο διαφόρων εφαρµογών συµβατικών ή εξελιγµένων από τις οποίες κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι τηλεµατικές εφαρµογές. Το δίκτυο υποστηρίζει τη διασύνδεση σε πραγµατικό χρόνο µεγάλου εύρους εξοπλισµού και εφαρµογών όπως ανιχνευτές αυτοκινήτων, αισθητήρες εκποµπών καυσαερίων, έλεγχο σηµατοδότησης, πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων κ.λ.π.. Αρκετοί τύποι εξοπλισµού και κυκλοφοριακών εφαρµογών µπορούν να διασυνδεθούν αλλά το βασικό στοιχείο του συστήµατος είναι η µεταξύ τους επικοινωνία µε προδιαγεγραµµένη µορφή (format) και επεκτάσιµη δοµή (open architecture) που διασφαλίζει την κοινή χρήση των δεδοµένων που λαµβάνονται από την κάθε εφαρµογή αλλά επίσης και τη µελλοντική επεκτασιµότητα του.

3 Για πολλά χρόνια ο βασικός άξονας της πολιτικής των αρχών ήταν η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων των οχηµάτων στο οδικό δίκτυο. Σήµερα, µε την ολοκληρωµένη θεώρηση του συστήµατος των µεταφορών και µε τη βοήθεια των εφαρµογών της τηλεµατικής, η διαχείριση του δικτύου περιλαµβάνει τα εξής [3]: Την αποτελεσµατική διαχείριση της ζήτησης και της κυκλοφοριακής συµφόρησης. Τον επηρεασµό του τρόπου µεταφοράς, της διαδροµής και του χρόνου πραγµατοποίησης της. Τη βελτίωση της προτεραιότητας στα Μ.Μ.Μ. και σε άλλα οχήµατα δηµοσίας εξυπηρέτησης. Την παροχή καλύτερων και ασφαλέστερων υπηρεσιών για πεζούς, ποδηλάτες και άλλες ευπαθείς οµάδες χρηστών του οδικού δικτύου. Τη µείωση των εκποµπών καυσαερίων των οχηµάτων, του θορύβου και της οπτικής όχλησης. Κυκλοφοριακούς περιορισµούς σε ευαίσθητες περιοχές. Αποτελεσµατική διαχείριση των επειγόντων περιστατικών. 2. Η διεθνής εµπειρία στις εφαρµογές τηλεµατικής αστικών περιοχών 2.1. Γενικά Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι διαφορετικές προσεγγίσεις συστηµάτων διαχείρισης κυκλοφορίας από τη διεθνή εµπειρία. Πιο συγκεκριµένα θα παρουσιαστούν οι προσεγγίσεις των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (Η.Π.Α.), της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) Η προσέγγιση των Η.Π.Α. Στις Η.Π.Α. υπάρχει σαφές πλαίσιο λειτουργίας των εφαρµογών Έξυπνων Συστηµάτων Μεταφορών, Intelligent Transportation Systems (I.T.S.). Τα περισσότερα συστήµατα αφορούν τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε επίπεδο ελεύθερων λεωφόρων και αστικών µετακινήσεων. Η εφαρµογή συστηµάτων τηλεµατικής σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές βρίσκεται ακόµη σε πειραµατικό επίπεδο. Η πληροφόρηση µέσω του διαδικτύου είναι ευρύτατα διαδεδοµένη στις Η.Π.Α. καθώς τα πολιτειακά τµήµατα συγκοινωνιών διανέµουν την κυκλοφοριακή πληροφόρηση µέσω του διαδικτύου, τις περισσότερες φορές σε πραγµατικό χρόνο. Σε σχέση µε τα συστήµατα των Ευρωπαϊκών χώρων η παροχή πληροφόρησης µέσω του διαδικτύου είναι πιο προηγµένη. Η πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο για κυκλοφοριακή συµφόρηση, για πληροφόρηση χρόνων διαδροµής καθώς και για την κατάσταση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυµάτων, Variable Message Signs (V.M.S.), είναι εφαρµογές ευρέως διαδεδοµένες. Μόνο σε πολύ προηγµένα Ευρωπαϊκά συστήµατα µπορούν να βρεθούν αντίστοιχα παραδείγµατα.

4 Θα πρέπει να σηµειωθεί η άριστη οργάνωση και προώθηση των συστηµάτων I.T.S. από τους αρµόδιους φορείς όπως ο I.T.S. America. Υπάρχει διαθέσιµη, µέσω του διαδικτύου, πλήρης βιβλιογραφία για κάθε τοµέα και υποσύστηµα των εφαρµογών της τηλεµατικής. Επίσης, αξιοσηµείωτος είναι ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός τόσο σε κεντρικό επίπεδο (στρατηγικός σχεδιασµός κυβέρνησης) όσο και σε τοπικό επίπεδο εφαρµογών. Υπάρχει διαρκής αξιολόγηση των εφαρµογών που βρίσκονται σε λειτουργία. Οι βάσεις δεδοµένων που συγκεντρώνουν όλη τη σχετική βιβλιογραφία είναι πολύ εύκολα προσβάσιµες και τα περισσότερα στοιχεία είναι στη διάθεση του κοινού. Οι κυριότεροι δίαυλοι επικοινωνίας των συστηµάτων των Η.Π.Α. µε το κοινό είναι: το διαδίκτυο, ραδιοφωνικές εκποµπές, υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, V.M.S. καθώς και περίπτερα πληροφοριών (infokiosks) Η προσέγγιση της Αυστραλίας Στην Αυστραλία η λειτουργία των κέντρων ελέγχου της κυκλοφορίας δεν βασίζεται τόσο σε προηγµένες εφαρµογές τηλεµατικής όσο στη στιβαρή και άρτια οργάνωση του τµήµατος διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η διαχείριση της κυκλοφορίας έχει ως κύριο στόχο την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών συµβάντων, την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων από προγραµµατισµένα και έκτακτα γεγονότα, καθώς και τη διαχείριση του στόλου των λεωφορείων. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την οργάνωση και στελέχωση του κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας µε συνδέσµους από τους συναρµόδιους φορείς. Η συνεργασία µεταξύ των συναρµόδιων φορέων βασίζεται σε ένα µνηµόνιο συνεργασίας. Η θεσµική οργάνωση της Αυστραλίας αποτελεί υπόδειγµα για το ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας συναρµοδίων φορέων. Η ανάπτυξη των εφαρµογών I.T.S. δεν ταυτίζεται µε την αποτελεσµατικότητα και τη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης της κυκλοφορίας. Η επίτευξη των παρακάτω στόχων δεν βασίζεται στην αποκλειστική χρήση και λειτουργία εφαρµογών τηλεµατικής αλλά σε µία ορθολογική και οργανωµένη διαχείριση των πόρων του συστήµατος. Στο σύστηµα διαχείρισης της κυκλοφορίας ενσωµατώνονται, παράλληλα µε τη λειτουργία του, οι διαθέσιµες εφαρµογές τηλεµατικής οι οποίες αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα το σύστηµα λειτουργεί κανονικά ανταποκρινόµενο στους στόχους του, οι οποίοι συνοπτικά είναι οι εξής: η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η κινητικότητα ατόµων και προϊόντων, η συντήρηση της υποδοµής, η επιβολή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), οι βελτιωµένες υπηρεσίες πληροφόρησης των χρηστών, η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική διαχείριση του συστήµατος Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αν και έχει πρόσφατα αναπτυχθεί το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο, µε τη συνεργασία των περισσοτέρων µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν το έχουν υιοθετήσει όλες οι χώρες και πολλές από αυτές δεν έχουν εθνικό πλαίσιο για την

5 ανάπτυξη των εφαρµογών I.T.S.. εν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή αλλά ούτε και στην παγκόσµια αγορά σύστηµα έτοιµο που να καλύπτει κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Η τηλεµατική και οι εφαρµογές της είναι προϊόντα της νέας τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και άρχισε να αναπτύσσεται τα τελευταία 5-7 περίπου χρόνια. Γι αυτό πολλές από τις εφαρµογές της είναι σε πιλοτική µορφή µε περιορισµένο πεδίο εφαρµογής. Αυτό που τονίζεται σε κάθε περίπτωση τηλεµατικών εφαρµογών είναι ότι το µεγάλο πλεονέκτηµα τους και το ζητούµενο σε κάθε ολοκληρωµένο σύστηµα είναι η διαλειτουργικότητα (interoperability) των υποσυστηµάτων. Η διαλειτουργικότητα στην ουσία είναι η κοινή χρήση της υποδοµής, κοινό δίκτυο τηλεµατικής και βάσεων δεδοµένων και η συµβατότητα των συστηµάτων για την επίτευξη οικονοµικότερου κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας των συστηµάτων. Τα συστήµατα αυτά έχουν πλέον τη δυνατότητα να δίνουν στο κέντρο ελέγχου εποπτική εικόνα του δικτύου σε πραγµατικό χρόνο. Η βασική διαφορά της Ευρώπης σε σχέση µε την Αµερική και την Αυστραλία είναι το γεγονός ότι αποτελείται από πολλά διαφορετικά κράτη µε διαφορετική εθνική γλώσσα. Για το λόγο αυτό, και δεδοµένης της µεγάλης κινητικότητας των πολιτών της µεταξύ διαφορετικών εθνικών κρατών, θα πρέπει να δοθεί µεγάλη σηµασία στον τρόπο πληροφόρησης του κοινού. Προηγµένα συστήµατα όπως το Radio Data System Traffic Message Channel (R.D.S. T.M.C.) µπορούν να µεσολαβήσουν µεταξύ του συστήµατος και του χρήστη ώστε να µεταφερθεί η πληροφορία και επίσης να είναι κατανοητή (δυνατότητα µετάδοσης σε πολλές γλώσσες ταυτόχρονα). Παρόλα αυτά µένουν σηµαντικοί τοµείς που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος όπως η πληροφόρηση µέσω των V.M.S. και του διαδικτύου καθώς επίσης και πληροφορίες που αφορούν και παρέχονται από τα συστήµατα των Μ.Μ.Μ.. Οι λύσεις που προτείνονται είναι η καθιέρωση µίας κοινής γλώσσας στην οποία να µεταφράζονται όλες οι πληροφορίες σε κάθε χώρα. Επικρατέστερη γλώσσα για το ρόλο αυτό είναι η Αγγλική. Θα πρέπει επίσης να θεσπισθούν κοινές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα µηνύµατα µέσω των V.M.S., ώστε αυτά να έχουν την ίδια µορφή σε κάθε χώρα. Οι κυριότεροι δίαυλοι επικοινωνίας µε το κοινό των Ευρωπαϊκών συστηµάτων είναι οι εξής: το διαδίκτυο, η τηλεόραση (teletext), ραδιοφωνικές εκποµπές, υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, R.D.S. T.M.C. και V.M.S Η ελληνική πραγµατικότητα Η Ελλάδα στο σύνολό της δεν έχει προχωρήσει αρκετά ακόµα στις εφαρµογές τηλεµατικής για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Εξαίρεση, βέβαια, αποτελεί η προσπάθεια δηµιουργίας ενός κέντρου διαχείρισης της κυκλοφορίας, Traffic Signal & Traffic Management Center (T.S.&T.M.C.), στο λεκανοπέδιο της Αττικής µε την ευκαιρία της ανάληψης των ολυµπιακών αγώνων [4]. Είναι εύκολα κατανοητό ότι κάθε προσπάθεια στην Ελλάδα εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή προσέγγιση για διάφορους λόγους όπως: γεωγραφική θέση και κατά συνέπεια µεγαλύτερη ροή πληροφορίας και ανταλλαγή εµπειρίας και καλών πρακτικών µε την υπόλοιπη Ευρώπη, και

6 ανάπτυξη συστηµάτων και εφαρµογών µε Ευρωπαϊκές συγχρηµατοδοτήσεις και κατά συνέπεια µε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κ.τ.λ.. Συνεπώς είναι λογικό να χρησιµοποιηθεί η Ευρωπαϊκή προσέγγιση και αρχιτεκτονική συστηµάτων διαχείρισης κυκλοφορίας για τη µελέτη και το σχεδιασµό αντιστοίχων συστηµάτων στην Ελλάδα. Ο σχεδιασµός της δοµής του συστήµατος U.T.M.C. που ακολουθεί ( ιάγραµµα 1) βασίστηκε στις προδιαγραφές U.T.M.C. [3], στην αρχιτεκτονική συστηµάτων A.T.T. του έργου KAREN [5] και στο διάγραµµα της δοµής των συστηµάτων I.T.S. (High-Level Architecture Diagram) [6]. ιάγραµµα 1: οµή συστήµατος U.T.M.C.. 3. Εφαρµογές τηλεµατικής στη Θεσσαλονίκη 3.1. Γενικά Στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουν εφαρµοσθεί και εφαρµόζονται αποσπασµατικά και χωρίς ενιαίο στρατηγικό σχεδιασµό αρκετές εφαρµογές τηλεµατικής. Το γεγονός αυτό δεν µειώνει σε καµία περίπτωση την αξία και τα επιτεύγµατα της κάθε εφαρµογής δεδοµένου ότι η σχετική εµπειρία που προκύπτει είναι σηµαντική. Πολλές από τις εφαρµογές αυτές αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών έργων µε τη συνεργασία κυρίως εργαστηρίων του Α.Π.Θ. και διαφόρων τοπικών φορέων. Κάτω όµως από ένα οργανωµένο πλαίσιο ανάπτυξης των εφαρµογών σύµφωνα µε τη δοµή του πλαισίου KAREN, οι αυτόνοµες σήµερα εφαρµογές µπορούν να εξελιχθούν και να γίνουν υποσυστήµατα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης της κυκλοφορίας U.T.M.C. προσφέροντας στην πόλη όλα τα πλεονεκτήµατα ενός τέτοιου συστήµατος.

7 Οι κύριοι στόχοι ενός συστήµατος U.T.M.C. για την πόλη της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι οι εξής: Η αποτελεσµατική διαχείριση της ζήτησης και της κυκλοφοριακής συµφόρησης. Η αποτελεσµατική διαχείριση των επειγόντων περιστατικών. Ο επηρεασµός του τρόπου µεταφοράς, της διαδροµής και του χρόνου πραγµατοποίησης της. Η βελτίωση της προτεραιότητας στα Μ.Μ.Μ. και σε άλλα οχήµατα δηµοσίας εξυπηρέτησης. Η παροχή καλύτερων και ασφαλέστερων υπηρεσιών για πεζούς, ποδηλάτες και άλλες ευπαθείς οµάδες χρηστών του οδικού δικτύου. Η µείωση των εκποµπών καυσαερίων των οχηµάτων, του θορύβου και της οπτικής όχλησης. Οι κυκλοφοριακοί περιορισµοί σε ευαίσθητες περιοχές. Οι συναρµόδιοι φορείς για τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος θα πρέπει να είναι: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.) o ιεύθυνσης Ελέγχου και Συντήρησης Έργων (.Ε.Σ.Ε.) o Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε.) o Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) o Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) Υπουργείο ηµοσίας Τάξης o Αστυνοµία o Τροχαία o Πυροσβεστική Υπουργείο Υγείας o Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) Η Νοµαρχία Θεσσαλονίκης Ο ήµος Θεσσαλονίκης Οι Περιφερειακοί ήµοι που συναποτελούν το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.) Η δηµιουργία και λειτουργία τηλεµατικής υποδοµής αλλάζει τη συµβατική προσέγγιση των συγκοινωνιακών έργων, τα οποία σε γενικές γραµµές χαρακτηρίζονται από το υψηλό κόστος κατασκευής και µικρό κόστος συντήρησης. Οι εφαρµογές της τηλεµατικής, και ειδικά ένα ολοκληρωµένο σύστηµα U.T.M.C., έχουν σηµαντικό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, το οποίο όµως αποσβένεται από τα σηµαντικά του οφέλη. Επίσης απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό για την κατασκευή αλλά κυρίως για τη λειτουργία του συστήµατος. Η συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων και ο καθορισµός της δικαιοδοσίας τους σε κάθε πιθανή περίπτωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός συστήµατος U.T.M.C..

8 3.2. Πολυκριτηριακή αξιολόγηση υφιστάµενων εφαρµογών τηλεµατικής στη Θεσσαλονίκη Για την αξιολόγηση και ταξινόµηση των υφιστάµενων συστηµάτων και εφαρµογών µε δυνητικό ρόλο υποσυστήµατος σε µια ολοκληρωµένη δοµή U.T.M.C. στη Θεσσαλονίκη, αναπτύχθηκε ένα σύστηµα πολυκριτηριακής ανάλυσης µε τους παρακάτω παράγοντες και την αντίστοιχη βαρύτητα: Υποδοµή συστήµατος 35% Ωριµότητα εφαρµογής εµπειρία 30% Έκταση εφαρµογής 20% Ευρύτερη υποδοµή και νοµικό πλαίσιο 15% Πίνακας 1: Ελλείψεις προβλήµατα και προτεινόµενες δράσεις για τη διαµόρφωση ενός συστήµατος UTMC στη Θεσσαλονίκη [7] α/α Υποσύστηµα Βαθµολογία Φορέας λειτουργίας 1 2 Παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών 89 ήµος Θεσσαλονίκης. Έλεγχος σηµατοδότησης 78.Ε.Σ.Ε.. 3 Τερµατικοί σταθµοί 75 4 Ο.Α.Σ.Θ., Ο.Σ.Ε., Κ.Τ.Ε.Λ.. Άµεση επέµβαση Πρώτες βοήθειες 65 Ε.Κ.Α.Β., ΕΛ.Α.Σ.. 5 Προτεραιότητα Μ.Μ.Μ. 64.Ε.Σ.Ε., Ο.Α.Σ.Θ Συλλογή κυκλοφοριακών δεδοµένων Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων (V.M.S.) 48 8 Βάση δεδοµένων Πληρότητα θέσεων στάθµευσης 27 Χρέωση χρήσης οδού αυτόµατη συλλογή διοδίων 59.Ε.Σ.Ε.. ήµος Θεσσαλονίκης..Ε.Σ.Ε., ήµος Θεσσαλονίκης. ήµος Θεσσαλονίκης. Ελλείψεις Προβλήµατα εν υπάρχει καθηµερινό δελτίο τιµών των ρύπων και γενικότερα των περιβαλλοντικών συνθηκών στο διαδίκτυο. Στελέχωση του κέντρου σε 24 βάση, συντήρηση και επιδιόρθωση ανιχνευτών, παράνοµο παρκάρισµα στους κόµβους. Έλλειψη πληροφόρησης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες στη Θεσσαλονίκης Λειτουργία ολοκληρωµένου συστήµατος για την αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών στα πρότυπα του In-Response Εγκατάσταση συστήµατος DAS σε όλα τα λεωφορεία, ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο για τα δροµολόγια και τη διαδροµή. Συντήρηση και επιδιόρθωση των υφιστάµενων ανιχνευτών, συµπλήρωση µε νέους κατάλληλα επιλεγµένου τύπου, συλλογή και επεξεργασία όλων των συµπληρωµατικών δεδοµένων. Έλλειψη αυτόνοµου υποσυστήµατος Χειροκίνητη λειτουργία, πολύ µικρός αριθµός πινακίδων, στατικά δεδοµένα. Αυτόνοµα συστήµατα µε ασύνδετες και ασύµβατες βάσεις δεδοµένων. Έλλειψη φυσικής υποδοµής, στρατηγικής και ασύνδετες βάσεις δεδοµένων των σταθµών. 19 Τ.Ε.Ο.. εν υπάρχει. Προτεινόµενες δράσεις Σύνδεση της βάσης δεδοµένων του τµήµατος περιβάλλοντος µε το διαδίκτυο και µε το δίκτυο τηλεµατικής. Στελέχωση του κέντρου σε 24ωρη βάση, συντήρηση και επιδιόρθωση των ανιχνευτών, αστυνόµευση παράνοµου παρκαρίσµατος στους κόµβους. Σύνδεση µε το πληροφοριακό σύστηµα της πόλης. Εγκατάσταση V.M.S. και infokiosks. Λειτουργία ολοκληρωµένου συστήµατος για την αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών στα πρότυπα του In- Response. Εγκατάσταση συστήµατος DAS σε όλα τα λεωφορεία, ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο για τα δροµολόγια πριν και κατά τη διαδροµή Συντήρηση και επιδιόρθωση των υφιστάµενων ανιχνευτών, συµπλήρωση µε νέους κατάλληλα επιλεγµένου τύπου, συλλογή και επεξεργασία όλων των συµπληρωµατικών δεδοµένων. ηµιουργία αυτόνοµου υποσυστήµατος. Αναβάθµιση του συστήµατος λειτουργίας και σύνδεση µε το πληροφοριακό σύστηµα σε πραγµατικό χρόνο, διεύρυνση του δικτύου σε καίρια σηµεία του µητροπολιτικού συγκροτήµατος. ηµιουργία κοινής βάσης δεδοµένων, κοινού format για κάθε υποσύστηµα, συνεκµετάλλευση των συλλεγόµενων δεδοµένων από κάθε υποσύστηµα σε πραγµατικό χρόνο. ηµιουργία φυσικής υποδοµής Park and Ride. Υποσύστηµα διαχείρισης θέσεων στάθµευσης, σύνδεση των τερµατικών των σταθµών µε το υποσύστηµα. Εξέταση για εφαρµογή του συστήµατος µετά από ολοκληρωµένη συγκοινωνιακή µελέτη. Κέντρο ελέγχου και 11 συντονισµού 0 εν υπάρχει. εν υπάρχει. ηµιουργία υποσυστήµατος. 12 Κέντρο πληροφόρησης 0 εν υπάρχει. εν υπάρχει. ηµιουργία υποσυστήµατος. 13 Επιχειρησιακό κέντρο ειδικής οµάδας 0 εν υπάρχει. εν υπάρχει. ηµιουργία υποσυστήµατος. χρηστών 14 ίκτυο τηλεµατικής 0 εν υπάρχει. εν υπάρχει. ηµιουργία υποσυστήµατος. Η κάθε εφαρµογή αναλύθηκε µε τη βοήθεια της διαθέσιµης βιβλιογραφίας, συνήθως εκθέσεις αξιολόγησης, καθώς και µε επιτόπου επισκέψεις και συνεντεύξεις των υπευθύνων του έργου, όπου αυτό ήταν δυνατό. Η βαθµολόγηση των παραγόντων της κάθε εφαρµογής έγινε υπό το πρίσµα της λειτουργίας της ως δυνάµει υποσύστηµα ενός ολοκληρωµένου U.T.M.C..

9 Συγκεκριµένα ως «υποδοµή του συστήµατος» βαθµολογήθηκε κατά πόσο η κάθε εφαρµογή αποτελεί ένα ολοκληρωµένο αυτόνοµο υποσύστηµα, ως «ωριµότητα εφαρµογής εµπειρία» ο χρόνος διάρκειας της εφαρµογής καθώς και η εµπειρία που αποκτήθηκε από αυτήν, ως «έκταση εφαρµογής» η κάλυψη της εφαρµογής στο ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης και ως «ευρύτερη υποδοµή και νοµικό πλαίσιο» οι προδιαγραφές λειτουργίας καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης της µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα. Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1) βαθµολογούνται ανά κατηγορία υποσυστήµατος U.T.M.C. τα υφιστάµενα συστήµατα και εφαρµογές της Θεσσαλονίκης,. Σηµειώνονται επίσης οι ελλείψεις και τα προβλήµατα που παρουσιάζουν και προτείνονται οι κατάλληλες δράσεις ώστε να µπορέσουν να γίνουν µέρος ενός ολοκληρωµένου συστήµατος U.T.M.C Ελλείψεις, προβλήµατα και προτεινόµενες δράσεις για την διαµόρφωση ενός συστήµατος U.T.M.C. στη Θεσσαλονίκη Κάνοντας έναν απολογισµό των δοµών και των συστηµάτων διαχείρισης της Αστικής Κυκλοφορίας στην Θεσσαλονίκη, παρατηρούµε ότι σε σχέση µε ένα πλήρες σύστηµα U.T.M.C., η πόλη της Θεσσαλονίκης διαθέτει ή έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί ως πιλοτικές εφαρµογές 10 από τα 14 υποσυστήµατα. Τα υποσυστήµατα αυτά δεν ήσαν ποτέ πλήρη (πολυκριτηριακή βαθµολογία 100/100) διότι είτε ήταν πιλοτικές εφαρµογές περιορισµένης έκτασης είτε µόνιµα έργα εφαρµογής στα οποία δεν αξιοποιείται το µέγιστο των δυνατοτήτων τους, αφού λειτουργούν ως αυτόνοµες εφαρµογές. Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήµατος U.T.M.C. προϋποθέτει την ύπαρξη και σωστή λειτουργία των 2 θεµελιωδών επιπέδων του συστήµατος µεταφορών: του θεσµικού επιπέδου που περιλαµβάνει τους συναρµόδιους φορείς µε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο και του επιπέδου του συστήµατος µεταφορών που περιλαµβάνει τις αντίστοιχες υποδοµές. Στο θεσµικό επίπεδο εντοπίζεται το µεγαλύτερο πρόβληµα: το επίπεδο συνεργασίας των φορέων και των δηµοσίων υπηρεσιών που εµπλέκονται στο σύστηµα των µεταφορών είναι πολύ χαµηλό. Πέρα από τις αγκυλώσεις και τις δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης, το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η έλλειψη οράµατος και κεντρικού σχεδιασµού. Συγκεκριµένα, το πρόβληµα της κυκλοφορίας στο ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί µε την εισαγωγή του στρατηγικού σχεδιασµού. Θα πρέπει να εισαχθεί η έννοια του Μητροπολιτικού Κέντρου για την Θεσσαλονίκη το οποίο να εκτείνεται από τη Σίνδο, να περιλαµβάνει όλους τους ξεχωριστούς ήµους που περικλείονται από την εσωτερική περιφερειακή οδό και να φτάνει µέχρι τη Θέρµη και το Αεροδρόµιο. Με την αντιµετώπιση του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης ως ενός ενιαίου πλέον συστήµατος θα προκύψουν ολοκληρωµένες λύσεις για κάθε πρόβληµα που δηµιουργείται από την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις των µετακινήσεων. Με τον τρόπο αυτό δεν θα µεταφέρεται ένα πρόβληµα του ήµου Θεσσαλονίκης κάνοντας π.χ. µία παράκαµψη στον όµορο ήµο Καλαµαριάς αλλά θα αντιµετωπίζεται το κάθε πρόβληµα στην πραγµατική του διάσταση.

10 Για την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση των µετακινήσεων και των µεταφορών στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να συσταθεί κάποιος υπεύθυνος φορέας που να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και να συντονίζει τα συναρµόδια υπουργεία και φορείς. Αν το σύστηµα λειτουργήσει σύµφωνα µε τα πρότυπα του Κέντρου ιαχείρισης της Κυκλοφορίας των Αθηνών, η υπηρεσία που θα έχει την ευθύνη για το συντονισµό και τη λειτουργία του U.T.M.C. θα είναι η Αστυνοµία µε συνεργαζόµενα υπουργεία το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. και το Υ.Μ.Ε.. 4. Επίλογος Το ολοκληρωµένο σύστηµα U.T.M.C. δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση τους φορείς και τις υπηρεσίες. Αυτό που επιδιώκεται µε την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος είναι ο βέλτιστος συντονισµός τους, γι αυτό και συνήθως την ευθύνη για τη λειτουργία του την έχει κάποιος από τους συναρµόδιους φορείς. Κρίσιµος παράγοντας για την παραγωγή θετικού αποτελέσµατος είναι η εύρυθµη λειτουργία του θεσµικού και οργανωτικού πλαισίου και κατά συνέπεια η άρτια οργάνωση και αποτελεσµατικότητα των υπεύθυνων φορέων και υπηρεσιών. Τα συστήµατα τηλεµατικής µπορεί να λειτουργήσουν σαν καταλύτης για την ουσιαστική βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη µε την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων µεταφοράς, σε καµµιά περίπτωση πάντως δεν υποκαθιστούν αναγκαίες παρεµβάσεις σε άλλα επίπεδα όπως θεσµικές, οργανωτικές και ανάπτυξης της υποδοµής. Βιβλιογραφία 1. Study for Scientific and Technological Options Assessment (S.T.O.A.) programme to the European Parliament: Final report Telematics applications in urban and public Transport, ETTS Ltd., Dublin, Pasquero M. et al.: Deliverable D.2 Architecture of traffic information systems, 5 th F.P. Transport R.T.D. Programme TRAVEL-GUIDE/GRD1 (1999), May An Introducing to the technical specification for U.T.M.C. systems, Traffic Director for London, Department of Transport. 4. Richetta A. et al.: Cost-benefit analysis for the Athens Greater Area Traffic Management System, 2 nd International Congress on Transportation Research in Greece, pp , Athens, KAREN (Keystone Architecture Required for European Networks) project, 4 th Framework Programme Telematics Application Programme road sector. Work area: Framework Architecture Development W.P.3, Executive summary National I.T.S. Architecture, Iteris Inc., Lockheed Martin, F.H.A. U.S. Department of Transportation, Παλούκης Ε.: ιπλωµατική εργασία «Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών κέντρων», Επιβλέπων Καθηγητής: Νανιόπουλος Α., Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2002.

11 Urban transport telematic applications in metropolitan areas: the Thessaloniki case. Naniopoulos A., Paloukis E., Nalmpantis D. Aristotle University of Thessaloniki (Greece) Abstract The main objective of this paper is to present and discuss the structure and results of urban transport telematic applications in metropolitan areas. Initially, the capabilities of telematic applications that currently allow management and control over the whole urban transport system in relation to the previous approach of traffic control are presented. Transport is one of the most dynamic sectors where telematic applications can be applied, especially concerning land transport. Urban areas confront very serious negative effects (traffic congestion, energy consumption, fuel emissions, noise pollution, increased cost etc.) as a result of the increasing transportation demand. Nowadays, it is widely accepted that it is neither economically feasible nor possible from a technical point of view to develop the required road infrastructure that would be able to meet the increasing demand. In order to face the above problems the incorporation of telematic applications to road transport has the following objectives: Management of transportation demand without affecting the financial and social activities. Encouragement of the use of public transport modes. Optimisation of the use of the existing road network through better management. Urban Traffic Management & Control (U.T.M.C.) systems comprise the new generation of traffic management systems. These new systems promote the unification of autonomous and already existing applications to achieve an integrated network management and not just to control traffic. The main characteristics of a U.T.M.C. system are the following: Common format of communication between its subsystems.

12 Configuration of an open architecture that enables the common use of the data received from each application and its potential development in the future. For many years the main aim of the authorities policy was the minimization of the delays of vehicles in the road network. Nowadays, the integrated approach of transport system management assisted by the use of and telematic applications, has the following objectives: Effective management of demand and traffic congestion. To influence the selection of transport mode, route and trip s time. To promote the use of public transport and other vehicles of public service. The provision of better and safer services for the pedestrians, cyclists and other vulnerable user groups of the road network. The reduction of vehicles fuel emissions and of noise and visual pollution. Traffic restrictions at sensitive areas. Effective management of emergency incidents. A presentation of the international experience on urban transport telematic applications architectures follows, i.e. the approaches of United States of America (U.S.A.), of Australia and of European Union (E.U.). Greece as a member of E.U. follows the European approach, though it is rather not yet amongst the most advanced European countries on telematic applications. A proposed structure for a potential U.T.M.C. system for the metropolitan area of Thessaloniki follows, where the required actions per subsystem are listed and analysed for the development of an integrated U.T.M.C. system incorporating and upgrading the existing applications and infrastructure. For this purpose a multicriteria analysis has been conducted using the following factors for their evaluation: System s infrastructure. Application s maturity experience. Application s extension. Wider infrastructure and legal framework. For every existing system and application that could be a subsystem in a potential U.T.M.C. system for the metropolitan area of Thessaloniki an analysis has been performed and a final mark has been given applying the multicriteria analysis which reflects the maturity of the application. Finally, it should be stated that telematic applications are the catalyst and not the urban transport system itself and cannot substitute necessary, legal, organisational infrastructure interventions.

ράσεις του ΟΡΘ για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και τις εφαρµογές τηλεµατικής Κώστας Νικολάου ρ. Χηµικός Περιβαλλοντολόγος

ράσεις του ΟΡΘ για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και τις εφαρµογές τηλεµατικής Κώστας Νικολάου ρ. Χηµικός Περιβαλλοντολόγος ράσεις του ΟΡΘ για την περιβαλλοντική πληροφόρηση και τις εφαρµογές τηλεµατικής Κώστας Νικολάου ρ. Χηµικός Περιβαλλοντολόγος Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) Ελλάδα Η Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Πρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών Σ.Ε.Σ. Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ. Πρόεδρος ITS Hellas

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ. Πρόεδρος ITS Hellas ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ITS Κυκλοφοριακά θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής 9 Φεβρουαρίου 2011 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΖΑΡΑΣ Πρόεδρος ITS Hellas Ορισμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών ήαλλιώςintelligent

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος Ορισμός ITS Τα ITS μπορούν να ορισθούν ως: η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (υπολογιστές, αισθητήρες, ελεγκτές, επικοινωνίες και ηλεκτρονικές συσκευές) στον τομέα των Μεταφορών για την προστασία ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας Ειδικών ΥΠΕΧΩ Ε

Οµάδα Εργασίας Ειδικών ΥΠΕΧΩ Ε 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Βόλος, 24-27 Σεπτεµβρίου 2009 Στρατηγική για την Αστική Κινητικότητα σε θέµατα αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ Ε Γιώργος Γιαννής, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικά και εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα του ΑΤΜ ως προϋπόθεση συμμετοχής του στην ανάπτυξη & λειτουργία των ευφυών συστημάτων μεταφορών

Γνωστικά και εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα του ΑΤΜ ως προϋπόθεση συμμετοχής του στην ανάπτυξη & λειτουργία των ευφυών συστημάτων μεταφορών Γνωστικά και εκπαιδευτικά προαπαιτούμενα του ΑΤΜ ως προϋπόθεση συμμετοχής του στην ανάπτυξη & λειτουργία των ευφυών συστημάτων μεταφορών Ι.Σπυροπούλου, Κ. Κεπαπτσόγλου, Β. Ψαριανός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ [1/2] Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες (ΔΑΣ) αποτελούν την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν 5 σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν, τα οποία συνθέτουν µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. Εισαγωγή: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Πάνος Χ. Παπαδάκος Πολιτικός Μηχ/κός - Συγκοινωνιολόγος Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση στην

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΗΜΕΡΙΔΑ Πρόληψη - Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Σχεδιασμός Διαδρομών Εκκένωσης και Ανακατασκευής Μεταφορικών Δικτύων μετά από Φυσικές Καταστροφές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΥΦΗ ΤΩΝ ΟΔΟΔΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Χριστοδούλου Αντρέας Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα;

ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ΣΒΑΚ: Στρατηγικό ή/και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα; Ευθύμιος Μπακογιάννης Δρ. Πολεοδόμος- Συγκοινωνιολόγος 7 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΖΠΚ) Αναβάθµιση λειτουργίας Ιστορικών Εµπορικών κέντρων. Περιορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΖΠΚ) Αναβάθµιση λειτουργίας Ιστορικών Εµπορικών κέντρων. Περιορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΖΠΚ) Αναβάθµιση λειτουργίας Ιστορικών Εµπορικών κέντρων Περιορισµός κυκλοφορίας οχηµάτων Σχέδια λειτουργίας Κέντρου Πόλεων Οι λύσεις της Kapsch για τον κυκλοφοριακό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκ περιτροπής αντιστροφή κατεύθυνσης κυκλοφορίας µέσω φωτεινής σηµατοδότησης

Εκ περιτροπής αντιστροφή κατεύθυνσης κυκλοφορίας µέσω φωτεινής σηµατοδότησης Εκ περιτροπής αντιστροφή κατεύθυνσης κυκλοφορίας µέσω φωτεινής σηµατοδότησης Στέλιος Ευσταθιάδης Σ. Ευσταθιάδης & Συνεργάτες, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, λόγω ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον

Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον έλεγχο ή την ενηµέρωση εξ αποστάσεως ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα Ένας χρόνος µετά την Περιµετρική

Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα Ένας χρόνος µετά την Περιµετρική Όµιλος Καλοφωλιά - Εφηµερίδα Εξπρές Σύγχρονες Μεταφορές και Επικοινωνίες Κερδίζοντας τη µάχη της ανάπτυξης Πάτρα, 15 Νοεµβρίου 2003 Ένας χρόνος πριν τη Γέφυρα Ένας χρόνος µετά την Περιµετρική Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόµενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόµενης 10ετίας Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Κινητικότητα στον Αστικό χώρο: Πράσινη Βίβλος και ελληνική πραγµατικότητα Αθήνα, 9 Ιουνίου Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόµενης 10ετίας από τη συµφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece 2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece Monday 4 Saturday 9 May 2015 Project title: Wildfire Prevention and Management Information System Page 1 of 5 Objectives 1. Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού ECE 111 στο βέλτιστο σχεδιασµό βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς υγρών καυσίµων

Εφαρµογή του κανονισµού ECE 111 στο βέλτιστο σχεδιασµό βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς υγρών καυσίµων 1 Εφαρµογή του κανονισµού ECE 111 στο βέλτιστο σχεδιασµό βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς υγρών καυσίµων Κωνσταντίνος Ν. Σπέντζας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ηµήτριος Β. Κουλοχέρης Ερευνητής Ε.Μ.Π. Βασίλειος Κ. Ντερτιµάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Συνάντηση Εργασίας Ρύπανση και Αστικές Μεταφορές Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2003 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου

Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου Ενότητες Εργασίας Ε.Ε.1. Προδιαγραφές Συστήματος Ε.Ε.2. Προμήθεια, προσαρμογή λογισμικού και εξόρυξη πληροφορίας. Ε.Ε.3.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογή μοντέλου. Ε.Ε.4

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύµατος - Α' Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Τραύµα στη Νέα Χιλιετία Αθήνα, 8-9 Ιουνίου 2001 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Dimitris Chryssagis Electrical Engineer, IBI Group «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 The Attiki Odos Motorway Urban Motorway 200.000

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

Τρόλλευ Ένα Πράσινο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς

Τρόλλευ Ένα Πράσινο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς Τρόλλευ Ένα Πράσινο Μέσο Μαζικής Μεταφοράς Παναγιώτης Κανελλόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος ΗΛΠΑΠ 3 Ιουνίου 2008 Εταιρικό Προφίλ Ο ΗΛΠΑΠ ιδρύθηκε στις 14 εκεµβρίου 1970 Τα πρώτα ηλεκτροκίνητα ΜΜΜ εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές Διαχείριση Κινητικότητας Στόχοι & Προοπτικές Εισηγητής: Πάνος Χριστόπουλος, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος MSc. Ξενοδοχείο HOLIDAY IN - Αθήνα, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ηµόσια Συζήτηση Προοπτικές Βελτίωσης της Κυκλοφορίας στην Αθήνα Ο ρόλος της Πολιτείας και των Πολιτών Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Αθανάσιος Γαλάνης 1, Παντελεήμων Κοπελιάς 1, Ευάγγελος Μπουραζάνης 1, Ιωάννης Καλτσάς 1, Νικόλαος Ηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους

Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή τους για τη µείωση του αριθµού των οδικών ατυχηµάτων και των συνεπειών τους Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών 1 ο Ιατροκοινωνικό Συνέδριο Τροχαία Ατυχήµατα: Πρόληψη - Αντιµετώπιση - Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού Αθήνα, 28-30 Σεπτεµβρίου 2002 Οι τεχνικές λύσεις και η εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας

Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας Ινστιτούτο ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής Ποιότητα Ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2003 Στρατηγικές και Προτεραιότητες Βελτίωσης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Λεκανοπέδιο της

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων

Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Παρουσίαση του Έργου ekληση και των τελικών αποτελεσμάτων Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δομή της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Γοργογέτας Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ E-trikala AE. CityMobil2 Έξυπνα Οχήματα στην Πόλη των Τρικάλων

Γεώργιος Γοργογέτας Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ E-trikala AE. CityMobil2 Έξυπνα Οχήματα στην Πόλη των Τρικάλων Γεώργιος Γοργογέτας Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ E-trikala AE CityMobil2 Έξυπνα Οχήματα στην Πόλη των Τρικάλων Η Πρόκληση της Συμμετοχής - 1 H πόλη των Τρικάλων Μικρομεσαία πόλη Επίπεδη πόλη Διακριτό κέντρο-πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προκλήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η θέση της Ελλάδας

Οι προκλήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η θέση της Ελλάδας Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Οι προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ομάδας Θ3 «Ευφυείς. Μεταφορές» Κick-off meeting 1 Νοεμβρίου E-Business Forum Θ3: Ευφυείς Μεταφορές

Στόχοι ομάδας Θ3 «Ευφυείς. Μεταφορές» Κick-off meeting 1 Νοεμβρίου E-Business Forum Θ3: Ευφυείς Μεταφορές Στόχοι ομάδας Θ3 «Ευφυείς Μεταφορές» Περιεχόμενο Ομάδας Θ3 Με τον όρο «Ευφυείς Μεταφορές» (Intelligent Transportation Systems ITS)εννοούμε το σύνολο των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013-11-01 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Διδάσκων: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος 1. Τι είναι τα «Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας» και με ποια άλλα «Σχέδια» μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα