Βασικά στοιχεία του MATLAB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικά στοιχεία του MATLAB"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εξοικείωση µε το περιβάλλον του MATLAB και χρήση βασικών εντολών και τεχνικών δηµιουργίας προγραµµάτων, συναρτήσεων και γραφικών παραστάσεων. Βασικά στοιχεία του MATLAB To MATLAB είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον προγραµµατισµού και ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραµµατισµού. Χρησιµοποιείται κυρίως για τεχνικό προγραµµατισµό. Έχει µεγάλες γραφικές δυνατότητες, ευκολία και ταχύτητα υλοποίησης αλγορίθµων, και πολλές έτοιµες συναρτήσεις που υλοποιούνται κυρίως µέσω των toolbox που διαθέτει. Το βασικό στοιχείο του ΜATLAB είναι ο πίνακας. Τα διανύσµατα εκφράζονται σαν πίνακας διάστασης 1xΝ ενώ οι αριθµοί σαν πίνακες διάστασης 1x1. Έναρξη και εξαγωγή 1. Από το µενού «Έναρξη» ανοίγουµε το µενού «Προγράµµατα» και κατόπιν το µενού «Matlab». Επιλέγουµε «Matlab». 2. Για την εξαγωγή από το Matlab γράφουµε quit στο παράθυρο εντολών (command window) του Matlab µε το προτρεπτικό >>. Μερικές γενικές Οδηγίες 1. Το Matlab δουλεύει µε διπλή ακρίβεια. Κάνει διάκριση µεταξύ κεφαλαίων και πεζών. Όλες οι εντολές του εισάγονται µε µικρά. 2. Χρησιµοποιήστε format long για να πάρετε αποτελέσµατα µε διπλή ακρίβεια και format για να επαναφέρετε την επίδειξη των αποτελεσµάτων στην αρχική µορφή. 3. Στο Matlab οι δείκτες αρχίζουν από το 1 (και όχι από το 0). 4. Το ελληνικό ερωτηµατικό (;) µετά από µια δήλωση, έχει σαν αποτέλεσµα να µην παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της δήλωσης αυτής στην οθόνη του Matlab. 5. Τα σχόλια (που ακολουθούν το σύµβολο %) δεν εκτελούνται. 6. Για να σταµατήσετε την ολοκλήρωση της εκτέλεσης µιας εντολής ή την εµφάνιση αποτελεσµάτων στην οθόνη, πατήστε CTRL+C. 7. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα µε άνω / κάτω βέλη για να κινηθείτε µεταξύ των εντολών που δώσατε και για να τις αλλάξετε / ξαναεκτελέσετε. Γενικής Χρήσης εντολές. >>helpwin ή helpdesk για να δούµε τη βοήθεια του MATLAB. >>help [elfun elmat specfun] Για να εµφανίσουµε βασικές συναρτήσεις του MATLAB. >>help <function> Μας εξηγεί τι κάνει η συνάρτηση <function>. Παράδειγµα: Για να πάρετε βοήθεια για την εντολή stem, απλά γράψτε help stem. >>type <function> Παρουσιάζεται ο κώδικας της συγκεκριµένης συνάρτησης. Παράδειγµα: Για να τον κώδικα της εντολής factor, απλά γράψτε type factor. ρ. Βασίλης ιακολουκάς 1

2 >>lookfor <key> Αναζήτηση συναρτήσεων βάσει µιας λέξης κλειδί <key>. Παράδειγµα: Για να βρείτε τις εντολές που σχετίζονται µε εικόνα, απλά γράψτε lookfor image. >>whos Εµφάνιση (αναλυτικά) όλων των µεταβλητών, στη µνήµη του περιβάλλοντος Matlab. Άσκηση 1 Χρησιµοποιείστε τις παραπάνω εντολές (κυρίως την εντολή help) για να δείτε τι κάνουν και πως χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες εντολές: who, whos, clear, length, size, what, which, disp, cd. Εισαγωγή Πινάκων Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εισάγουµε πίνακες. 1. Άµεσα γράφοντας µια σειρά από αριθµούς. >> Α= [ ] % Παραγωγή ενός διανύσµατος γραµµής Α. >> Β= [1 2 3 ; 4 5 6; 7 8 9] % Παραγωγή ενός πίνακα Β µεγέθους 3x3. >> C= [1:5] % Παραγωγή ενός διανύσµατος C από 1 έως 5 µε βήµα 1. >> C= [0:pi/4:pi] % Παραγωγή ενός διανύσµατος C µε βήµα π/4. >> x=0:0.01:2; % Παραγωγή ενός διανύσµατος x µε βήµα Από εξωτερικά αρχεία 3. Χρησιµοποιώντας ενσωµατωµένες συναρτήσεις >> D= ones(3,2) % ηµιουργία ενός πίνακα 3x2 µε άσσους παντού. >> D= zeros(2,3) % ηµιουργία ενός πίνακα 2x3 µε µηδενικά παντού. >> D= eye(3) % ηµιουργία ενός µοναδιαίου πίνακα 3x3. >> D= magic(4) % ηµιουργία ενός magic πίνακα 4x4. 4. Φτιάχνοντας τα δικά µας αρχεία τύπου Μ. Άσκηση 2 Εξασκηθείτε στην εισαγωγή πινάκων και διανυσµάτων µε άµεσο τρόπο καθώς και από τις συναρτήσεις που περιγράφονται στα παραπάνω παραδείγµατα. ιαχείριση ιανυσµάτων και Πινάκων Τα στοιχεία µιας σειράς προσδιορίζονται από το δείκτη τους, έτσι για ένα διάνυσµα: >>l=length(x) % Επιστρέφει το µήκος ενός διανύσµατος x. >>[sx,sy]=size(b) % Επιστρέφει το µέγεθος του πίνακα Β. >>p=x(3) % Το τρίτο στοιχείο του x. Οι δείκτες ξεκινούν από το 1. >>Α(1) % Το πρώτο στοιχείο του διανύσµατος Α. >>Α(1:3) % Τα πρώτα 3 στοιχεία του διανύσµατος Α. Άσκηση 3 ηµιουργήστε έναν πίνακα 3x3 και αποθηκεύστε τον στην µεταβλητή Β. Περιγράψτε τι παράγουν οι παρακάτω σχέσεις: >>Β(1:3,3) >>Β(:,end) >>B(:,[1 3 2]) >>B(2,4)=10 >>D=sum(B) >>D=reshape(B,3,2) >>B(:) ρ. Βασίλης ιακολουκάς 2

3 >>D=diag(B) Πράξεις µε πίνακες Οι πράξεις µε µεταβλητές στο ΜΑΤLAB είναι οι ίδιες όπως στις περισσότερες γλώσσες προγραµµατισµού. + Πρόσθεση - Αφαίρεση * Πολλαπλασιασµός πινάκων.* Πολλαπλασιασµός στοιχείο-στοιχείο 2 πινάκων ίσου µεγέθους / ιαίρεση./ ιαίρεση στοιχείο-στοιχείο. ^ Ύψωση σε δύναµη ενός πίνακα.^ Ύψωση σε δύναµη των στοιχείων ενός πίνακα. Ανάστροφος Παράδειγµα: >> z=x ; % Ο z είναι ο ανάστροφος πίνακας. Οι γραµµές γίνονται στήλες και το αντίθετο. >> x.*y; % Γινόµενο κατά στοιχείο πινάκων ιδίων διαστάσεων x και y. Προσέξτε το. >> x./y; % ιαίρεση κατά στοιχείο πινάκων ιδίων διαστάσεων x και y. Άσκηση 4 ηµιουργείστε 2 διανύσµατα, το Α = [1 2 3] και Β = [3;2;1]. Κάντε τις ακόλουθες πράξεις και σηµειώστε τι βγάζουν. Αν κάποια πράξη δεν γίνεται εξηγήστε γιατί: >>Β >>Α*Β >>Β*Α >>Α.*Β >>Α.*Β >>Α/Β >>Α/Β >>1/Β >>Α^2 >>[Α;Β ;Α]^2 >>[Α;Β ;Α].^2 Μια Λίστα από Χρήσιµες Εντολές exp, sin, cos, tan, acos, asin, atan, log2, log10 (για λογάριθµους µε βάση 2 και 10 αντίστοιχα) real (πραγµατικό µέρος), imag (φανταστικό µέρος), sqrt (τετραγωνική ρίζα), abs (απόλυτη τιµή ή µέτρο µιγαδικού), angle (γωνία ή φάση σε radians), pi (για τη σταθερά π=3,14 ), i ή j ( για τη µιγαδική σταθερά) cumsum, prod, int, diff, sign min, max, sum, fix, conj, find for, if Παραδείγµατα: >>I = find(a>10) %Οι δείκτες του Α για τους οποίους το Α είναι µεγαλύτερο του 10. >>t=0:0.05:4; % ηµιουργία ενός διαστήµατος χρόνου >>x = 4*t.*sin(t) % Εισαγωγή συνάρτησης αλφαριθµητικών. ρ. Βασίλης ιακολουκάς 3

4 >>xe=eval(x); % Αποτίµηση της έκφρασης x >>plot(t, xe) % ηµιουργία γραφήµατος >>i=find(xe<=0); % είκτης των µη-θετικών τιµών της xe >>iz=i(1); % είκτης της πρώτης µη θετικής τιµής >>tz=t(iz); %Χρονική στιγµή του πρώτου µηδενικού >>k=find(xe==max(xe)); % είκτης του µέγιστου >>tm=t(k); % Χρονική στιγµή του µέγιστου Άσκηση 5: 1. Χρησιµοποιήστε την εντολή help για να µάθετε περισσότερα για κάθε µια από τις παραπάνω εντολές. 2. Σαν συνέχεια του παραπάνω παραδείγµατος τρέξτε και προσπαθήστε να καταλάβετε τι κάνουν οι ακόλουθες γραµµές κώδικα. Πως σχετίζονται µε τη συνάρτηση find; >>i=0; >>for j=1:length(xe) if (xe(j)<=0) i=i+1; Ι(i)=j; end end ηµιουργία Γραφικών Παραστάσεων Για να απεικονίσουµε γραφικά τα αποτελέσµατα µιας δισδιάστατης συνάρτησης χρησιµοποιούµε συναρτήσεις της βιβλιοθήκης graph2d. Η πιο βασική εντολή της βιβλιοθήκης είναι η plot. >>plot(x,y) εµφανίζει το γράφηµα συνεχούς χρόνου του y ως προς το x >>stem(x,y) εµφανίζει το γράφηµα διακριτού χρόνου του y ως προς το x >>bar(x,y) εµφανίζει το γράφηµα διακριτού χρόνου µε µπάρες. >> grid εµφανίζεται το πλέγµα της γραφικής παράστασης. >> xlabel, ylabel εµφανίζει ετικέτες στους άξονες. >> axis αλλάζει τα διαστήµατα στους άξονες. >> hold on σχεδιάζει το επόµενο διάγραµµα πάνω στο προηγούµενο. >> subplot χωρίζει το παράθυρο της εικόνας σε µικρότερες εικόνες. Παράδειγµα: Παρακάτω είναι ένα παράδειγµα χρήσης ορισµένων από τις εντολές δηµιουργίας γραφικών παραστάσεων για σήµατα Συνεχούς Χρόνου (ΣΧ) ή ιακριτού Χρόνου ( Χ). >> t=-10:0.1:10; % ηµιουργία ενός πίνακα χρόνου. >> xc=2*sinc(t/5); % ηµιουργία µιας συνάρτησης sinc ΣΧ >> xi=0.1*cumsum(xc); %Τρέχων ολοκλήρωµα του xc (συγκεντρωτικό άθροισµα) >> n=-10:10; % ηµιουργία ενός δείκτη Χ >> xd=2*sinc(n/5); % ηµιουργία µιας συνάρτησης sinc Χ >> subplot(2, 1, 1) %Χωρισµός της οθόνης και επιλογή του πάνω παραθύρου >> plot(t, xi) % Γράφηµα της xi συναρτήσει του χρόνου t ρ. Βασίλης ιακολουκάς 4

5 >> axis([ ]) % Ορισµός των x-ορίων [-5, 5] και των y-ορίων [-1, 3] >> grid on % Σχεδιασµός γραµµών πλέγµατος >> xlabel( Time in seconds ) % Ετικέτα για τον άξονα x. >> ylabel( Amplitude ) % Ετικέτα για τον άξονα y >> title( Integrated sinc function ) % ηµιουργία του τίτλου >> subplot(2, 1, 2) % Επιλογή του κάτω παραθύρου >> stem(n, xd, r ) % Γράφηµα της xd συναρτήσει του χρόνου n >> axis([ ]) % Ορισµός των x-ορίων [-5, 5] και των y-ορίων [-1, 3] >> xlabel( Index n ) % Ετικέτα για τον άξονα x. Προσέξτε τα µονά εισαγωγικά >> ylabel( Amplitude ) % Ετικέτα για τον άξονα y >> title( A DT sinc function ) % ηµιουργία του τίτλου του γραφήµατος >> subplot % Επαναφορά στο αρχικό γράφηµα πλήρους οθόνης Άσκηση 6: Κάντε τη γραφική παράσταση του ηµίτονου στο διάστηµα από 0 έως 2π µε βήµα π/90. Προσθέστε πλέγµα στη γραφική παράσταση. Ξανασχεδιάστε το ηµίτονο στο διάστηµα [-2π,2π] διατηρώντας τον ίδιο ρυθµό δειγµατοληψίας. Γράψτε help graph2d για να δείτε όλες τις συναρτήσεις που αφορούν την σχεδίαση 2D γραφικής παράστασης. Επιλέξτε τις συναρτήσεις xlabel, ylabel για να προσθέσετε ετικέτες στους άξονες. Χρησιµοποιήστε την συνάρτηση axis για να αλλάξετε τις τιµές των αξόνων και να σχεδιάσετε την ίδια γραφική παράσταση στο διάστηµα από π έως πι. Συχνά Ερωτούµενες Απορίες Ε. Πόσα σηµεία δεδοµένων χρειάζονται για τη λήψη µιας οµαλής καµπύλης όταν παράγονται σήµατα ΣΧ; Α. Ένας καλός κανόνας είναι τουλάχιστον 200 σηµεία. Ε. Γιατί παίρνω µήνυµα λάθους όταν χρησιµοποιώ την εντολή plot(a, b); Α. Τόσο το a όσο και το b πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις. Για να το επιβεβαιώσετε χρησιµοποιήστε size(a) και size(b). Ε. Γιατί παίρνω µήνυµα λάθους όταν παράγω την x(t)=e -t sin(2t); Α. Πιθανότατα χρησιµοποιήσατε * και όχι.* Ή / και όχι./ (Το Matlab χρησιµοποιεί *, / και ^ για πράξεις πινάκων και.*,./, και.^ για πράξεις µεταξύ στοιχείων) Ε. Πώς µπορώ να παράγω διάφορα γραφήµατα πάνω στο ίδιο γράφηµα; Α. Χρησιµοποιήστε >> plot(t, x), hold on, plot(t1, x1), hold off Ή >> plot(t, x, t1, x1) E. Πώς χρησιµοποιώ τη subplot για να παράγω 6 παράθυρα (δύο γραµµές µε τρία παράθυρα στην κάθε µια); Α. Χρησιµοποιήστε >> subplot(2, 3, n) για να παράγετε ένα γράφηµα στο n παράθυρο. Σηµειώστε ότι το n παίρνει τιµές από 1 έως 6. Σηµειώστε επίσης ότι κάθε υπο-γράφηµα έχει τα δικά του xlabel, ylabel, axis, title, κλπ. ηµιουργία προγραµµάτων σε αρχεία-μ Οι ακολουθίες εντολών του MATLAB µπορούν να γραφούν σε αρχεία των οποίων οι ονοµασίες θα έχουν κατάληξη m, και θα ονοµάζονται κατ αναλογία αρχεία-μ. ρ. Βασίλης ιακολουκάς 5

6 πληκτρολογώντας το όνοµα ενός τέτοιου αρχείου, χωρίς το m, προκαλούµε την εκτέλεση όλων των εντολών. Για παράδειγµα ένα αρχείο-μ δηµιουργείτε από το µενού File New M-file Πληκτρολογώντας τα παρακάτω θα δηµιουργήσουµε ένα πρόγραµµα που θα κάνει την γραφική παράσταση µιας εξίσωσης πρώτου βαθµού: %example1 %ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ % ΙΝΟΥΜΕ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ a=1; b=2; x=-10:1:10; y=a*x+b; % ΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ Χ %ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ %ΣΧΕ ΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ grid; plot(x,y); Αποθηκεύστε το αρχείο µε την εντολή File Save as στον κατάλογο work µε το όνοµα example1. Για να εκτελέσετε τις εντολές στο αρχείο σας γράφετε απλώς: >>example1 Όλες οι µεταβλητές που έχετε χρησιµοποιήσει βρίσκονται στη µνήµη του περιβάλλοντος Matlab και µπορείτε να τις ελέγξετε µε την εντολή: >>whos Το σύµβολο % χρησιµοποιείτε για σχολιασµό του προγράµµατος έτσι ώστε να δίνονται εξηγήσεις σε σηµεία όπου δεν είναι ξεκάθαρο πως δουλεύει το πρόγραµµα. Τα σχόλια στις πρώτες γραµµές ενός αρχείου Μ µπορούν να αναγραφούν στην οθόνη πληκτρολογώντας τη λέξη help και µετά το όνοµα του αρχείου: >>help example1 ηµιουργία συναρτήσεων Στο MATLAB µπορούµε να δηµιουργήσουµε τις συναρτήσεις που εµείς θέλουµε βάζοντας σαν πρώτη λέξη του προγράµµατος το function. Αυτά τα αρχεία ονοµάζονται αρχεία συναρτήσεων είναι και αυτά αρχεία Μ και λαµβάνουν εξωτερικά ορίσµατα τα οποία περιέχονται σε παρενθέσεις αµέσως µετά το όνοµα της συνάρτησης. Για παράδειγµα το προηγούµενο πρόγραµµα που έκανε τη γραφική παράσταση µιας εξίσωσης πρώτου βαθµού µπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να δίνει το αποτέλεσµα της εξίσωσης αν του δώσουµε τιµές για τα a, b και x. function y=firstorder(a,b,x) %firstorder(a,b,x) %ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Υ=ΑΧ+Β % ΩΣΤΕ ΤΟ Α ΤΟ Β ΚΑΙ ΤΟ Χ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ %ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ y=a*x+b; Αποθηκεύστε το πρόγραµµα µε το όνοµα «firstorder» στον κατάλογο work όπως πριν. Στο command window µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση ως εξής: >>help firstorder %Για να µας εµφανίσει βοήθεια για τη συνάρτηση >>x=[-10:10]; %Ορίζουµε το διάνυσµα x >>y=firstorder(2,3,x); %Καλούµε τη συνάρτηση για τα συγκεκριµένα a, b, x. ρ. Βασίλης ιακολουκάς 6

7 >>plot(x,y); %Κάνουµε τη γραφική παράσταση του y ως προς x. Τα αρχεία συναρτήσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µεγάλα προγράµµατα που περιέχουν περίπλοκες συναρτήσεις. Μπορούµε να καλέσουµε µια συνάρτηση µέσα από ένα άλλο αρχείο Μ έτσι ώστε να περιορίσουµε το µέγεθος των προγραµµάτων και να υπάρχει µια καλύτερη οργάνωση στη δοµή του προγράµµατος. ρ. Βασίλης ιακολουκάς 7

Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων Octave

Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων Octave Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων Octave Απόστολος Π. Λερός & Αντώνιος Σ. Ανδρεάτος Αθήνα, Μάϊος 2010 Εισαγωγή στο OCTAVE Σελ. 1 από 99 Εισαγωγή στο εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ MATLAB

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ MATLAB ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Καθηγητής ΑΠΘ ΝΙΚΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Πληροφορικός ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ MATLAB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2007 2 Πρακτικός Οδηγός στο MATLAB Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου Έκδοση 2 Μάρτιος 2004 Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται στα αντίστοιχα εργαστήρια Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος το Πανεπιστηµίου του Berkeley, California Στα τελική διαµόρφωση του κειµένου έχουν βοηθήσει Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ. στο MATLAB ΤΟΜΕΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ. στο MATLAB ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤ ΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Πρόχειρες Σημειώσεις στο MATLAB Μια σύντομη ξενάγησηη σε αρχάριους Χρ. Προβατίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAI ΕYΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ YΠΟ ΟΜΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ρ. Θεοδώρου Ιωάννης, Τακτικός Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

υστήματα Αυτόματου Ελέγχου

υστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ υστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ανάπτυξη ημειώσεων για τις Ασκήσεις Πράξης.Α.Ε. Ι Τπεύθυνος καθηγητής : Αριστοτέλης Γιαννακουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 εδοµένα, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων...21 Τελεστές, εκχωρήσεις, µετατροπές δεδοµένων...23 οµές διακλάδωσης...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 εδοµένα, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων...21 Τελεστές, εκχωρήσεις, µετατροπές δεδοµένων...23 οµές διακλάδωσης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Η Γλώσσα προγραµµατισµού JAVA...4 ιαδικασία εκκίνησης της Java και το NetBeans IDE...5 ηµιουργία µιας εφαρµογής Java...11 Μεταγλώττιση ενός προγράµµατος...14 Εκτέλεση ενός προγράµµατος...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΛ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Βάση εδοµένων (Database) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο θέµα ή σκοπό. Στις µηχανογραφικές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα