Α/Α. 3. Πποϋποθέζειρ. ηόσορ ππογπάμμαηορ. Δικαιούσοι ππογπάμμαηορ. Επιλέξιμερ Ενέπγειερ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α. 3. Πποϋποθέζειρ. ηόσορ ππογπάμμαηορ. Δικαιούσοι ππογπάμμαηορ. Επιλέξιμερ Ενέπγειερ - 1 - www.motive.com.gr"

Transcript

1 Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΘΥΤΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΧΝ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΗΦΘΑΚΟΤ ΕΤΡΤΖΧΝΘΚΟΤ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟΤ «DIGI-CONTENT» ΣΟΘΥΕΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόσορ ππογπάμμαηορ Δικαιούσοι ππογπάμμαηορ 3. Πποϋποθέζειρ 4. Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Σερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο ςεθηνπνίεζεο θαη ειεθηξνληθήο δηάζεζεο πιηθνχ απφ πνιιαπιά θαλάιηα Γεκηνπξγία ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ επξπδσληθνχ πεξηερνκέλνπ Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο Τθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο (πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο Παξάξηεκα Ι)) αλεμαξηήηνπ λνκηθήο κνξθήο πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ηνπ ςεθηαθνχ επξπδσληθνχ πεξηερνκέλνπ: θιάδνη ησλ Δθδνηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Δθδφζεηο Βηβιίσλ, Δπηζηεκνληθψλ θαη Παλεπηζηεκηαθψλ πγγξακκάησλ, Δθδνηηθνί Οίθνη, Δθδφζεηο Σχπνπ, ησλ παξφρσλ ελεκεξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηαρείξηζεο έληππνπ εκπνξηθήο δηάζεζεο νπηηθναθνπζηηθνχ αξρείνπ θαη πιηθνχ Δπηιέμηκε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξείηαη κία επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Να δηαζέηεη κηα ηνπιάρηζηνλ πιήξε δσδεθάκελε θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε Ο θσδηθφο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αλήθεη ζηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ πνπ νξίδεη ην πξφγξακκα (εμεηάδεηαη ν ΚΑΓ Κχξηαο Γξαζηεξηφηεηαο ή ν ΚΑΓ κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ πξφζθαηνπ Δ3) ( Παξάξηεκα II) Απαζρνιεί θαηά ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ειάρηζην έλαλ(1) εξγαδφκελν(1δμδ) κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο Καηά ην ηξέρνλ θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο απφ Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνχζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα (ή εάλ ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ Οδηθψλ ) Γελ εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πξάμεσλ ησλ Σακείσλ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ θαη ΔΣΑ Λεηηνπξγεί λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Δ(1): Φεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ (κέρξη 40% ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ) Δ(2): Δπεμεξγαζία, ηεθκεξίσζε, εκπινπηηζκφ, δηαρείξηζε, κεηαηξνπή θαη δηάζεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε πνιιαπιά θαλάιηα (κέρξη 80% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ) Δ(3): Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ Γηαδηθηχνπ, κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη άιισλ ζχγρξνλσλ κέζσλ (κέρξη 20% ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ) Δ(4): Αμηνπνίεζε θαη Δκπνξηθή Δθκεηάιιεπζε ηνπ επξπδσληθνχ πεξηερνκέλνπ (κέρξη 20% ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ).(παξάξηεκα III) - 1 -

2 5. Καηηγοπίερ Επιλέξιμυν Δαπανών 6. Πποϋπολογιζμόρ- 7. Επισοπήγηζη 8. Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζευν 9. Διαδικαζία Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Εξοπλιζμού απφ 0%-30% Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Λογιζμικού και Τπηπεζιών Λογιζμικού κε ηελ κνξθή «Software as a Service» απφ 0%-60% Γαπάλεο Τπηπεζιών Ολοκλήπυζηρ, ππομήθειαρ πποπληπυμένυν και/ή ζςνδπομηηικών ςπηπεζιών ηεσνολογικού πεπιεσομένος γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δλεξγεηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ 0%-40% (Παξάξηεκα ΙV) Ο ειάρηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν ζρέδην νξίδεηαη ζηα θαη ν κέγηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν ζρέδην : γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηα γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα Σα αλψηαηα πνζά επηρνξήγεζεο αλά ππνβαιιφκελν ζρέδην(κέρξη ην 50% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ): γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηα γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα Από 06/12/2010 έως 14/01/2011 Άκεζε αμηνιφγεζε αηηήζεσλ βάζε βαζκνινγίαο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αξιολόγηζηρ 10. Πποκαηαβολή Γπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο κέρξη θαη 35% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο Η Motive ςμβοςλεςηική με μεγάλη εμπειπία ζε παπόμοια ππογπάμμαηα αλαιακβάλεη γηα ηνπο πειάηεο ηεο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ επηδφηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ππνζηεξίδεη ηνπο πειάηεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο κέρξη θαη ην ηειηθφ ζηάδην εθηακίεπζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο επηδφηεζεο. Η Motive πκβνπιεπηηθή θα ζαρ ενημεπώζει άμεζα γηα ηηο εμειίμεηο ησλ πξνθεξχμεσλ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ηνπ δηθνχ ζαο θαθέινπ πξνο επηδφηεζε. Γηα ηελ άκεζε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζή ζαο, επηθνηλσλήζηε κε ηε Motive πκβνπιεπηηθή

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ: Υαπακηηπιζμόρ ηηρ επισείπηζηρ υρ ππορ ηο μέγεθόρ ηηρ Δξγαδφκελνη(ΔΜΔ) Κχθινο Δξγαζηψλ χλνιν Δλεξγεηηθνχ Πνιχ Μηθξή <10 θαη <2 εθ. ή <2 εθ. Μηθξή <50 θαη <10 εθ. ή <10 εθ. Μεζαία <250 θαη <50 εθ. ή <43 εθ. Μεγάιε >250 θαη >50 εθ. ή >43 εθ. Δμεηάδεηαη γηα ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘI: Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. Κ.Α.Δ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ Δθηχπσζε εθεκεξίδσλ Τπηπεζίερ εκηύπυζηρ εθημεπίδυν Τπεξεζίεο εθηχπσζεο δηαθεκηζηηθψλ θαηαιφγσλ, θπιιαδίσλ, αθηζψλ θαη άιινπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ Τπηπεζίερ εκηύπυζηρ εθημεπίδυν και πεπιοδικών, πος εκδίδονηαι λιγόηεπο από ηέζζεπιρ θοπέρ ηην εβδομάδα Τπεξεζίεο εθηχπσζεο βηβιίσλ, ραξηψλ, πδξνγξαθηθψλ ή παξφκνησλ δηαγξακκάησλ θάζε είδνπο, εηθφλσλ, ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ, ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ Έθδνζε έληππσλ βηβιίσλ Έθδνζε έληππσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ Έθδνζε έληππσλ βηβιίσλ επαγγεικαηηθνχ, ηερληθνχ θαη αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ Έθδνζε έληππσλ παηδηθψλ βηβιίσλ Έθδνζε έληππσλ ιεμηθψλ θαη εγθπθινπαηδεηψλ Έθδνζε έληππσλ αηιάλησλ θαη άιισλ βηβιίσλ κε ράξηεο Έθδνζε έληππσλ ραξηψλ θαη πδξνγξαθηθψλ ή παξφκνησλ δηαγξακκάησλ, ζε άιιε κνξθή εθηφο βηβιίνπ Έθδνζε έληππσλ βηβιίσλ, θπιιάδησλ θάζε είδνπο, θαη παξφκνησλ εηδψλ Έθδνζε βηβιίσλ ζε δίζθν, ηαηλία ή άιια θπζηθά κέζα Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) βηβιίσλ Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε βηβιία Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε βηβιία, έληππεο κνξθήο Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε βηβιία, ειεθηξνληθήο κνξθήο Δθδφζεηο βηβιίσλ κε ακνηβή ή βάζεη ζχκβαζεο Έθδνζε ηειεθσληθψλ θαη θάζε είδνπο θαηαιφγσλ Έθδνζε θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο ζε έληππε κνξθή ή ζε άιινπο θπζηθνχο θνξείο Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο θαηαιφγσλ ηειεθσληθψλ, ηαρπδξνκηθψλ δηεπζχλζεσλ θαη θάζε είδνπο Έθδνζε εθεκεξίδσλ Έθδνζε έληππσλ εθεκεξίδσλ Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) εθεκεξίδσλ Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε εθεκεξίδεο Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε εθεκεξίδεο, έληππεο κνξθήο Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε εθεκεξίδεο, ειεθηξνληθήο κνξθήο Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο Έθδνζε έληππσλ πεξηνδηθψλ επηρεηξεκαηηθνχ, επαγγεικαηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ Έθδνζε άιισλ έληππσλ πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο Παξαγσγή επηγξακκηθψλ (on line) πεξηνδηθψλ θάζε είδνπο Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε πεξηνδηθά - 3 -

4 Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε πεξηνδηθά, έληππεο κνξθήο Γηάζεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε πεξηνδηθά, ειεθηξνληθήο κνξθήο Άιιεο ππεξεζίεο έθδνζεο εληχπσλ Έθδνζε έληππσλ ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ, θαξηψλ κε επρέο θαη παξφκνησλ Έθδνζε έληππσλ εηθφλσλ, ζρεδίσλ θαη θσηνγξαθηψλ Έθδνζε έληππσλ ραιθνκαληψλ θαη εκεξνιφγησλ Έθδνζε έληππσλ αζθξάγηζησλ γξακκαηφζεκσλ, ραξηφζεκσλ θαη παξφκνησλ ραξηνζεκαζκέλνπ ραξηηνχ επηηαγψλ ραξηνλνκηζκάησλ, ηίηισλ κεηνρψλ, κεξηζκάησλ ή νκνιφγσλ θαη παξφκνησλ έγγξαθσλ ηίηισλ Έθδνζε έληππνπ εκπνξηθνχ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, εκπνξηθψλ θαηαιφγσλ θαη παξφκνησλ εηδψλ Έθδνζε άιινπ έληππνπ πιηθνχ Παξαγσγή άιινπ επηγξακκηθνχ (on line) πεξηερφκελνπ Παξαγσγή επηγξακκηθνχ (on line) πεξηερφκελνπ γηα ελειίθνπο Παξαγσγή άιινπ επηγξακκηθνχ (on line) πεξηερφκελνπ π.δ.θ.α Έθδνζε παηρληδηψλ γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο Έθδνζε παηρληδηψλ ππνινγηζηή, πνπ δηαζέηνληαη ζπζθεπαζκέλα Έθδνζε παηρληδηψλ ππνινγηζηή, πνπ θαηεβάδνληαη (download) απφ ην Internet Γηάζεζε παηρληδηψλ ζε απ' επζείαο (on line) ζχλδεζε Έθδνζε ινγηζκηθνχ, πνπ θαηεβάδεηαη (download) απφ ην Internet 59.1 Παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ Γξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ Τπεξεζίεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Τπεξεζίεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ Τπεξεζίεο παξαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ Τπεξεζίεο παξαγσγήο ηειενπηηθψλ ηαηληψλ Τπεξεζίεο παξαγσγήο ηαηληψλ πξνψζεζεο ή δηαθεκηζηηθψλ θαη βίληεν Τπεξεζίεο βηληενζθνπήζεσλ γηα πξνψζεζε πσιήζεσλ Τπεξεζίεο παξαγσγήο δηαθεκηζηηθψλ ηαηληψλ Άιιεο ππεξεζίεο παξαγσγήο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Τπεξεζίεο δηάζεζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Τπεξεζίεο δηάζεζεο πξσηνηχπσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Τπεξεζίεο δηάζεζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ Τπεξεζίεο δηάζεζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ θαη άιινπ πεξηερνκέλνπ βίληεν ζε δίζθν, ηαηλία ή άιιν θπζηθφ κέζν Τπεξεζίεο δηάζεζεο βηληενζθνπήζεσλ, εθηφο δηαθεκηζηηθψλ θαη εθηφο εθδειψζεσλ Τπεξεζίεο δηάζεζεο ηαηληψλ θαη άιισλ βίληεν, πνπ θαηεβάδνληαη (download) απφ ην Internet Πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ ζε ηαηλίεο, βίληεν θαη ηειενπηηθά πξντφληα Άιιεο ππεξεζίεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο κε πνζνζηά θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ Γξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ Τπεξεζίεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξάθνπ Τπεξεζίεο ερνγξάθεζεο θαη δσληαλήο εγγξαθήο ήρνπ παξαγσγή πξσηνηχπσλ ερνγξαθήζεσλ Τπεξεζίεο ερνγξάθεζεο Τπεξεζίεο δσληαλήο εγγξαθήο ήρνπ Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ερνγξαθήζεσλ Τπεξεζίεο παξαγσγήο ξαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο παξαγσγή πξσηνηχπσλ ξαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο Τπεξεζίεο παξαγσγήο ξαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ξαδηνθσληθνχ πξνγξάκκαηνο Τπεξεζίεο κνπζηθψλ εθδφζεσλ Τπεξεζίεο παξαγσγήο έληππεο κνπζηθήο Τπεξεζίεο παξαγσγήο παξηηηνχξσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή Τπεξεζίεο παξαγσγήο κνπζηθψλ δίζθσλ, ηαηληψλ ή άιισλ εγγξαθψλ κνπζηθήο ζε θπζηθά κέζα - 4 -

5 Τπεξεζίεο παξαγσγήο άιισλ δίζθσλ θαη ηαηληψλ ήρνπ Τπεξεζίεο θαηεβάζκαηνο (downloads) κνπζηθήο Τπεξεζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο αθνπζηηθψλ πξσηνηχπσλ 60.1 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο Τπεξεζίεο ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ Τπεξεζίεο ξαδηνθσληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθπνκπψλ Τπεξεζίεο δηθηχνπ ξαδηνθσλίαο εζληθήο εκβέιεηαο, εθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα Τπεξεζίεο ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ ηνπηθήο εκβέιεηαο Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο Τπεξεζίεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ξαδηνθσληθήο ζπρλφηεηαο (θαλαιηνχ) Γηάζεζε ρξφλνπ ξαδηνθσληθήο δηαθήκηζεο 60.2 Σειενπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο ζε απ' επζείαο ζχλδεζε, εθηφο ζπλδξνκεηηθψλ Τπεξεζίεο δηθηχνπ ηειεφξαζεο εζληθήο εκβέιεηαο, εθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ ηνπηθήο εκβέιεηαο Άιιεο ππεξεζίεο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο ζε απ' επζείαο ζχλδεζε, εθηφο ζπλδξνκεηηθψλ Τπεξεζίεο ηειενπηηθνχ ζπλδξνκεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο ζε απ' επζείαο ζχλδεζε Άιιεο ππεξεζίεο ηειενπηηθνχ ζπλδξνκεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη εθπνκπήο Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ Τπεξεζίεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ Τπεξεζίεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ, εθηφο ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο Τπεξεζίεο παξαγσγήο πξνγξακκάησλ ζπλδξνκεηηθψλ ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ Γηάζεζε ηειενπηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ Μεηάδνζε ζπλερνχο ξνήο εηθφλαο θαη ήρνπ Μεηάδνζε ζπλερνχο ξνήο εηθφλαο Μεηάδνζε ζπλερνχο ξνήο ήρνπ Γηθηπαθέο πχιεο (web portals) Παξαγσγή πεξηερφκελνπ δηθηπαθψλ ππιψλ (web portals) 63.9 Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο Γξαζηεξηφηεηεο πξαθηνξείσλ εηδήζεσλ Τπεξεζίεο εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξείσλ Τπεξεζίεο εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξείσλ πξνο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά Τπεξεζίεο παξνρήο δεκνζηνγξαθηθνχ πιηθνχ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ Τπεξεζίεο εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξείσλ πξνο νπηηθναθνπζηηθά κέζα Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ζπιινγψλ δεδνκέλσλ/ πιεξνθνξηψλ - 5 -

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: Επιλέξιμερ ενέπγειερ και ςποενέπγειερ Οη παξαθάησ επηιέμηκεο ελέξγεηεο θαη ππνελέξγεηεο κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απηφλνκα ή ζπλδπαζηηθά γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ(1): Φεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ απφ 0%-40% 1.1 πιινγή, επεμεξγαζία θαη εκπινπηηζκφ ηνπ πξνο ςεθηνπνίεζε (κε ςεθηαθνχ) πεξηερνκέλνπ 1.2 Φεθηνπνίεζε ππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ (κε ςεθηαθνχ) ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξφλ επελδπηηθφ ζρέδην Δ(2): Δπεμεξγαζία, ηεθκεξίσζε, εκπινπηηζκφ, δηαρείξηζε, κεηαηξνπή θαη δηάζεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε πνιιαπιά θαλάιηα απφ 0%-80% 2.1 Γηαρείξηζε, επεμεξγαζία, ηεθκεξίσζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 2.2 Γηαρείξηζε ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ 2.3 Μεηάθξαζε θαη Μεηαγιψηηηζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 2.4 Γηάζεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε πνιιαπιά θαλάιηα (ππνρξεσηηθά ζε 2 ηνπιάρηζηνλ) 2.5 Γηαρείξηζε θαη Σαμηλφκεζε κε δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο, απνζήθεπζεο ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, έγθξηζεο, αλαζεψξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο εθδφζεσλ 2.6 Ηιεθηξνληθέο Πιεξσκέο γηα ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν 2.7 ρεδηαζκφ θαη Γηαρείξηζε ξνήο εξγαζηψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (workflow management) 2.8 Γηαρείξηζε ηεο ζπλεξγαζίαο (collaboration) γηα ηε δεκηνπξγία, επεμεξγαζία, ηεθκεξίσζε, θαη νινθιήξσζε ηνπ πξνο δηάζεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 2.9 Αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο (geo-location services) γηα ηε δηάζεζε ηνπ επξπδσληθνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ Δ(3): Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ Γηαδηθηχνπ, κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη άιισλ ζχγρξνλσλ κέζσλ απφ 0%-20% 3.1 Γεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πξνψζεζεο 3.2 πλδξνκή δπλαηφηεηαο δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ πξνψζεζεο ζε ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο 3.3 Βειηηζηνπνίεζε ηεο αλαδήηεζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (ζε κεραλέο αλαδήηεζεο) 3.4 πλδξνκή γηα πξνβνιή ζε κεραλέο αλαδήηεζεο 3.5 Μέηξεζε ηεο δηάρπζεο-δηάδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ Δ(4): Αμηνπνίεζε θαη Δκπνξηθή Δθκεηάιιεπζε ηνπ επξπδσληθνχ πεξηερνκέλνπ απφ 0%-20% 4.1 Γεκηνπξγία πιάλνπ εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο 4.2 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξψλ 4.3 Πιάλν αλαβάζκηζεο / επέθηαζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 4.4 Μειέηε έληαμεο ζε νινθιεξσκέλεο ςεθηαθέο αγνξάο 4.5 ρεδηαζκφο Δπελδπηηθφ ρεδίνπ θαη Γηαρείξηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘV: Επιλέξιμερ δαπάνερ Καηηγοπία Δαπάνερ Ππομήθειαρ Εξοπλιζμού Δαπάνηρ 1 Αλάιπζε Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θάζε κνξθήο ΣΠΔ πνπ θξίλεηαη απφ επηηξεπφκελσλ ηνλ δηθαηνχρν αλαγθαίνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. δαπαλψλ 1. Υξήζε ππνινγηζηηθήο ηζρχνο εμππεξεηεηψλ (Servers), θαη ελεξγφ εμνπιηζκφ (Routers, switches, firewalls) κε ηε κνξθή ηνπ Infrastructure as a Service (IAAS), 2. Δμνπιηζκφ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή & επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηνπ (πιεθηξνιφγην, νζφλε, πνιπκεζηθφ εμνπιηζκφ) θαη ην απαηηνχκελν ιεηηνπξγηθφ ινγηζκηθφ, - 6 -

7 Δπηιέμηκα θφζηε Πεξηνξηζκνί 3. Δμνπιηζκφ ππνζηήξημεο κεηάδνζεο πεξηερνκέλνπ ζε πνιιαπιά θαλάιηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν θαη απνθιεηζηηθά σο πεξηβάιινλ έιεγρνπ θαη αλάπηπμεο εθαξκνγψλ (θνξεηέο ζπζθεπέο ρεηξφο, νζφλεο αθήο), 4. Δμνπιηζκφο Απνζήθεπζεο θαη Γίζθνη απνζήθεπζεο, 5. Δμνπιηζκφο ςεθηνπνίεζεο (αξσηέο, Φσηνγξαθηθέο Μεραλέο, Κάκεξεο) A. Κφζηνο αγνξάο θαηλνχξγηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ B. Κφζηνο ρξήζεο εμνπιηζκνχ (Infrastructure as a Service) γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αθνξά ζηηο δαπάλεο ηνπ ζηνηρείνπ «1» παξαπάλσ. Σν θφζηνο απηφ είλαη επηιέμηκν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηνπο 24 κήλεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξνπιεξσκέλν. C. Κφζηνο ινγηζκηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο. Σν ελ ιφγσ επηιέμηκν θφζηνο δελ αθνξά ζηηο δαπάλεο ηνπ ζηνηρείνπ «1» παξαπάλσ. D. Κφζηνο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. Σν ελ ιφγσ επηιέμηκν θφζηνο δελ αθνξά ζηηο δαπάλεο ηνπ ζηνηρείνπ «1» παξαπάλσ. E. Κφζηνο ηερληθήο ππνζηήξημεο - ζπληήξεζεο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. Σν θφζηνο απηφ είλαη επηιέμηκν απφ ηε ζηηγκή ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέρξη ηε ρξνληθή ιήμε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ελίζρπζεο. Σο ύτορ ηυν δαπανών ηος εξοπλιζμού δεν θα ππέπει να είναι μεγαλύηεπο από ηο 30% ηος επιλέξιμος πποϋπολογιζμού ηηρ επένδςζηρ. Ο εμνπιηζκφο ππνζηήξημεο κεηάδνζεο πεξηερνκέλνπ ζε πνιιαπιά θαλάιηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν θαη απνθιεηζηηθά σο πεξηβάιινλ έιεγρνπ θαη αλάπηπμεο εθαξκνγψλ (θνξεηέο ζπζθεπέο ρεηξφο, νζφλεο αθήο) («3» παξαπάλσ) δελ ζα κπνξεί λα μεπεξλά ην πνζφ ησλ Ο εμνπιηζκφο ςεθηνπνίεζεο [αξσηέο, Φσηνγξαθηθέο Μεραλέο, Κάκεξεο](«5» παξαπάλσ) δελ ζα κπνξεί λα μεπεξλά ην πνζφ ησλ Ο επηιέμηκνο γηα αγνξά εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαζψο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα κελ ππάξρεη θακία παξαθξάηεζε ηεο θπξηφηεηαο απηνχ θαη λα είλαη αλαγθαίνο ψζηε λα εμππεξεηήζεη άκεζα ην γεληθφ ζθνπφ ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ ηεο δξάζεο. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα αγνξαζηεί ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη λα δηαηεξεζεί ελ ιεηηνπξγία ζηνλ ηφπν απηφ γηα κία πεληαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. O απνθηψκελνο εμνπιηζκφο θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο ή άιινπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΒ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο. Παξαδνηέα ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη πξνκεζεπηεί ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ κέζσ κνληέινπ «Infrastructure as a Service», ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο δηαζέζηκνο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έιεγρνπ πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Η δπλαηφηεηα επίδεημεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Infrastructure as a Service, ζα πξέπεη ν εμνπιηζκφο λα είλαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην ζπκβφιαην παξαρψξεζήο ηνπ πκβφιαην παξαρψξεζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα αγνξαζηεί κέζσ ηνπ κνληέινπ Infrastructure as a Service, Η ηεθκεξίσζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ αδεηψλ ρξεζηή ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ είηε απφ έληππν πιηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή (labels) είηε απφ on-line αιιεινγξαθία ηεθκεξίσζεο ηεο αγνξάο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, - 7 -

8 Παξαζηαηηθά/ Βεβαηψζεηο Αλαιπηηθέο βεβαηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη δειηία επίζθεςεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ επηιέμηκα θφζηε θαη αθνξνχλ αποκλειζηικά ζηνλ πξνκεζεπφκελν εμνπιηζκφ. Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή δαπαλψλ είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ηνλ δηθαηνχρν. Σα δειηία απνζηνιήο αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σπρφλ κε αλαθνξά ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. εκεηψλεηαη φηη ηα ηηκνιφγηα ηεθκεξίσζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη νη βεβαηψζεηο πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνχξγηεο θαη ακεηαρείξηζην ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ηνπ, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ζεηξάο παξαγσγήο (Serial Numbers) φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σπρφλ κε αλαθνξά απηψλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ εμνπιηζκνχ. εκεηψλεηαη επίζεο, φηη δαπάλεο ππεξεζηψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη αλαιπηηθά ηφζν ζηηο βεβαηψζεηο πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά δαπαλψλ (ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ). Σπρφλ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ ηηκνινγίσλ ππεξεζηψλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ εμνπιηζκνχ. Καηηγοπία Δαπάνηρ 2 Αλάιπζε επηηξεπφκελσλ δαπαλψλ Σα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα), είηε εθηππψλνληαη ειεθηξνληθά είηε ζε πξν-ηππσκέλν ραξηί, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «digicontent». Σα κε ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά ρεηξφγξαθα. Δμαίξεζε κπνξεί λα απνηεινχλ ηα ηηκνιφγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shops). ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνξξίπηνληαη θαη δελ πηζηνπνηνχληαη. Δαπάνερ Ππομήθειαρ Λογιζμικού και Τπηπεζιών Λογιζμικού με ηη μοπθή «Software as a Service 1. Λνγηζκηθφ θαη εθαξκνγέο ΣΠΔ ςεθηνπνίεζεο (κε ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ), 2. Λνγηζκηθφ θαη εθαξκνγέο θαλνληθνπνίεζεο, αξρεηνζέηεζεο, επεμεξγαζίαο (π.ρ.rendering), εκπινπηηζκνχ, ηαμηλφκεζεο θαη δηαρείξηζεο απηνχ (π.ρ. Content Management Systems), 3. Λνγηζκηθφ θαη εθαξκνγέο ΣΠΔ ειεθηξνληθήο δηάζεζεο επξπδσληθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ζε πνιιαπιά θαλάιηα (δηαδίθηπν, θηλεηά, On Device Portal(ODP)), θιπ), 4. Λνγηζκηθφ θαη εθαξκνγέο ΣΠΔ δηάζεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζπλερή ξνή(streaming) 5. Δθαξκνγέο αλάιπζεο ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο/ πξνβνιήο (newsletter, αλάιπζε campaign responses) ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ, 6. Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο ξνήο εξγαζηψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (Workflow Management Systems) θαη δηαρείξηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο (Collaboration Management Systems), 7. Τπεξεζίεο - εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο κε γεσγξαθηθφ πεξηερφκελν, 8. Δθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, 9. Δθαξκνγέο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ εθαξκνγψλ δηάζεζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζην θνηλφ (κέηξεζεο ησλ πσιήζεσλ per item, per issue, ζπλδξνκέο, δηαθεκίζεσλ), 10. Δθαξκνγέο - Λνγηζκηθφ γξαθηζηηθήο επεμεξγαζίαο 11. Λνγηζκηθφ θαη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο δηαθεκίζεσλ Λογιζμικό πος αναθέπεηαι ζε λοιπέρ ανάγκερ ηος δικαιούσος (ενδεικηικά αναθέπονηαι ανηιικά, office, εθαπμογέρ αςηομαηοποίηζηρ γπαθείος, κλπ), ΔΕΝ είναι επιλέξιμερ ζηη Δπάζη καθώρ δεν αναθέπονηαι αποκλειζηικά ζε λογιζμικό για ηη διασείπιζη τηθιακού πεπιεσομένος

9 Δπηιέμηκα θφζηε Πεξηνξηζκνί A. Κφζηε αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα κέρξη δχν (2) έηε απφ ην ρξφλν ηεο πξνκήζεηαο. ηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο ν ηξφπνο παξνρήο ηεο άδεηαο ρξήζεο, π.ρ. per named/ concurrent user, per server/cpu, per year θιπ. B. Βαζηθά θφζηε αξρηθήο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ (π.ρ. πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη αξρηθφ θφζηνο basic fee πξνκήζεηαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ θφζηε αδεηψλ ρξήζεο). C. Κφζηε ρξήζεο ινγηζκηθνχ κε ην κνληέιν Software as a Service D. Κφζηνο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε Δπηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. Σο ύτορ ηυν δαπανών ηος λογιζμικού δε δύναηαι να ξεπεπνά ηο 60% ηος επενδςηικού ζσεδίος. Σν θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη επηιέμηκν απφ ηε ζηηγκή ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη κέρξη ηε ρξνληθή ιήμε ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ελίζρπζεο. Σν θφζηνο ππεξεζηψλ Software as a Service είλαη επηιέμηκν έσο θαη 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηηκνιφγεζεο, εθφζνλ πξνπιεξσζεί φιν ην πνζφ. Παξαδνηέα Παξαζηαηηθά/ Βεβαηψζεηο Σν απνθηψκελν ινγηζκηθφ θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο ή άιινπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΒ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο. Η δπλαηφηεηα επίδεημεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο θαηά ηνλ ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (δπλαηφηεηα ρξήζεο αλάθηεζεο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο). Η ηεθκεξίσζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ αδεηψλ ρξήζηε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ είηε απφ έληππν πιηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή (labels) είηε απφ on-line αιιεινγξαθία ηεθκεξίσζεο ηεο αγνξάο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ Αναλςηικέρ βεβαηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη δειηία επίζθεςεο γηα ππεξεζίεο αλαβάζκηζεο, ζπληήξεζεο, παξακεηξνπνίεζεο γηα ινγηζκηθφ πνπ αθνξά ςεθηαθφ πεξηερφκελν. πκβφιαην παξαρψξεζεο γηα ην ινγηζκηθφ πνπ ζα αγνξαζηεί κέζσ ηνπ κνληέινπ Software as a Service Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή δαπαλψλ είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ην δηθαηνχρν. Σα δειηία απνζηνιήο αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σπρφλ κε αλαθνξά ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. εκεηψλεηαη επίζεο, φηη δαπάλεο ππεξεζηψλ ζην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη αλαιπηηθά ηφζν ζηηο βεβαηψζεηο πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά δαπαλψλ (ηηκνιφγηα). Καηηγοπία Δαπάνηρ 3 Αλάιπζε επηηξεπφκελσλ Σα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα), είηε εθηππψλνληαη ειεθηξνληθά είηε ζε πξν-ηππσκέλν ραξηί, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «digicontent». Σα κε ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά ρεηξφγξαθα. Δμαίξεζε κπνξεί λα απνηεινχλ ηα ηηκνιφγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shops). ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνξξίπηνληαη θαη δελ πηζηνπνηνχληαη. Δαπάνερ Τπηπεζιών Ολοκλήπυζηρ, ππομήθειαρ πποπληπυμένυν και/ή ζςνδπομηηικών ςπηπεζιών ηεσνολογικού πεπιεσομένος για ηην ςλοποίηζη ηυν Ενεπγειών ηος επενδςηικού ζσεδίος 1. Τπεξεζίεο αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πιηθνχ δηαθήκηζεο 2. Γξαθηζηηθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ - 9 -

10 δαπαλψλ Δπηιέμηκα θφζηε Πεξηνξηζκνί 3. Δθπφλεζε κειεηψλ θάζε κνξθήο άμεζα ζρεηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο κε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Γξάζεο 4. πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξψλ ζρεηηθέο κε ην επελδπηηθφ ζρέδην 5. Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ (project management) 6. Πξνκήζεηα πξνπιεξσκέλσλ ή/θαη ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ δηάζεζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 7. Τπεξεζίεο ςεθηνπνίεζεο δεδνκέλσλ 8. Τπεξεζίεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπινπηηζκφ πεξηερνκέλνπ 9. Τπεξεζίεο Μεηάθξαζεο Πεξηερνκέλνπ 10. Τπεξεζίεο βειηηζηνπνίεζεο αλαδήηεζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (SEO) Οη ππεξεζίεο ζα αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εμσηεξηθνχο, αλεμάξηεηνπο πξνο ηελ επηρείξεζε, ζπκβνχινπο θαη εηαηξείεο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. Οι σπηρεζίες ασηές δεν θα πρέπει να ζσνιζηούν διαρκή ή περιοδική δραζηηριόηηηα, ούηε να ζσνδέονηαι με ηις ζσνήθεις λειηοσργικές δαπάνες ηης επιτείρηζης π.τ. ζσνδρομές για διαθήμιζη, ή ηακηικές καμπάνιες ή δαπάνες ενημέρωζης ηοσ δικαιούτοσ ή ηων πελαηών ηοσ. A. Γαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ B. Πξνκήζεηα ησλ πξνπιεξσκέλσλ ή/θαη ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ δηάζεζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Σο ύτορ ηυν δαπανών ηυν ςπηπεζιών δε δύναηαι να ξεπεπνά ηο 40% ηος ζςνολικού επιλέξιμος πποϋπολογιζμού ηος επενδςηικού ζσεδίος. Η πξνκήζεηα ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζηε δηαρείξηζε έξγνπ («5» παξαπάλσ) δελ ζα κπνξεί λα μεπεξλά ην 5% ηνπ ζπλνιηθά επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη έσο ην πνζφ ησλ Η πξνκήζεηα πξνπιεξσκέλσλ ή/θαη ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ δηάζεζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ («6» παξαπάλσ) είλαη επηιέμηκν έσο θαη 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηηκνιφγεζεο θαη δελ ζα κπνξεί λα μεπεξλά ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο θαη έσο ην πνζφ ησλ Παξαδνηέα Παξαζηαηηθά/ Βεβαηψζεηο Η εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ («3» παξαπάλσ) δελ ζα κπνξεί λα μεπεξλά ην 10% ηνπ ζπλνιηθά επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο θαη έσο ην πνζφ ησλ Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηα αληίζηνηρα παπαδοηέα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Σα παξαδνηέα απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη ζα είλαη εμεηδηθεπκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ ζα αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ ιχζεο γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηαζηεί απφ ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ Δλεξγεηψλ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Τπνβνιήο. Δηδηθά γηα ηηο ππεξεζίεο ςεθηαθήο πξνβνιήο, ν δηθαηνχρνο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ην πιηθφ πνπ έρεη αλαπηπρηεί γηα ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ςεθηαθήο δηαθήκηζεο θαη λα ηεθκεξηψζεη ελέξγεηεο εμσζηξέθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή δαπαλψλ είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ην δηθαηνχρν. Σα δειηία απνζηνιήο αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σπρφλ κε αλαθνξά ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. Σα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα), είηε εθηππψλνληαη ειεθηξνληθά είηε ζε πξν-ηππσκέλν ραξηί, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «digicontent». Σα κε ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά ρεηξφγξαθα

11 ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνξξίπηνληαη θαη δελ πηζηνπνηνχληαη

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 -

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 - 1 2 Α/ Α ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηφλσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δπιλέξιμερ Δπισειπήζειρ:

Δπιλέξιμερ Δπισειπήζειρ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΓΗΓΟΣ «DIGI-MOBILE» Οη έκπεηξεο νκάδεο ηερληθψλ ηεο DigitaNet.gr θαη νηθνλνκνιφγσλ ηεο Moneyger.gr παξέρνπλ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ζηε Γξάζε «Digi-Mobile» ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΔΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together

ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ. Achieving Excellence Together ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΡΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΗΗ Achieving 15 Ε-mail:info@pl Ξεξηερφκελα Achieving Γεληθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο Αληηθείκελν ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2011 Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ.

Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Πενήνηα επιτειρημαηικές και επαγγελμαηικές δραζηηριόηηηες ενιζτύονηαι μέζα από ηο νέο ΕΣΠΑ. Σα πνζνζηά επηδφηεζεο γηα φζνπο αζρνινχληαη ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο ή ζέινπλ λα αλνίμνπλ επηρείξεζε θπκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα Value Delivery A D V A N C E D M A N A G E M E N T S E R V I C E S E Π Ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ HELLENIC SYNDICATE OF LAND GOODS TRANSPORT ΠΔΙΡΑΙΧ 4, 10431 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: 2105231528, 2105234680 FAX: 2105234680 Email: grammateia@psxem.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο»

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ 2011 - πκπξάμεηο Παξαγσγηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ζε Δζηηαζκέλνπο Δξεπλεηηθνχο & Σερλνινγηθνχο Σνκείο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα