ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη «Ψηφιακή ομπρέλα e-thess cult-tour Σύστημα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαχείρισης πολιτιστικών & τουριστικών πόρων υπηρεσιών εκδηλώσεων και ροών επισκεπτών στην πόλη Θεσσαλονίκης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης «Ψηφιακή ομπρέλα e-thess cult-tour Σύστημα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαχείρισης πολιτιστικών & τουριστικών πόρων υπηρεσιών εκδηλώσεων και ροών επισκεπτών στην πόλη Θεσσαλονίκης» Από 28/12/2012 Έως και 21/1/2013 Φορέας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης NPDD/DimEtairPlirofoTheamatosEpikoinwnias Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν ΤΡΕΙΣ (3) εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (Β2.6) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) Οι απαιτήσεις για τα προσόντα των στελεχών της Ομάδας Έργου είναι αδικαιολόγητα υψηλές. Για παράδειγμα ο υπεύθυνος έργου απαιτείται να διαθέτει Διδακτορικό Τίτλο, πολυετής εμπειρία (10 ετών) η οποία συγκεκριμενοποιείται σε εμπειρία 8 ετών σε εξειδικευμένα έργα πληροφορικής με αντικείμενο ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικών και/ ή τουριστικών πόρων. Παρομοίως ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου και ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος απαιτείται να έχουν πολυετής εμπειρία σε εξειδικευμένα έργα. Επανειλημμένα η ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει επισημάνει ότι ο προσδιορισμός των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την αρχή της αναλογικότητας με την έννοια ότι, δεν πρέπει να αξιώνονται τεχνικές, επαγγελματικές ή χρηματοοικονομικές ικανότητες δυσανάλογες και υπερβολικές σε σχέση με το αντικείμενο του έργου. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας η επιλογή αυτών πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορη για την επίτευξη του στόχου, στον οποίο αποβλέπει. Κατά συνέπεια προτείνουμε να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις ως εξής: Κατά την άποψη της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων αξιολόγησης σε ένα δημόσιο διαγωνισμό, θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν δυο βασικοί παράγοντες οι οποίοι αν και σε μια πρώτη ανάγνωση φέρονται να είναι κατ αρχήν αντικρουόμενοι, σε τελική ανάλυση οδηγούν αμφότεροι στην προστασία του καλώς εννοημένου δημοσίου συμφέροντος. Η ως άνω αναφορά αφορά αφενός στην ανάγκη διαφύλαξης και προώθησης του υγιούς και ανόθευτου οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων για την ανάληψη ενός δημοσίου έργου, ανόθευτος ανταγωνισμός ο οποίος μεταξύ των άλλων διασφαλίζεται με την αποφυγή θέσπισης υπερβολικών περιορισμών στα προσόντα αυτών που μπορούν να υποβάλουν προσφορές, αφετέρου δε στο δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση της Αναθέτουσας να διασφαλίσει ότι ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, θα OTS

3 - Να αφαιρεθεί η απαίτηση για Διδακτορικό τίτλο - Να μειωθούν τα έτη εμπειρίας από 10 έτη σε 5 έτη - Να διαθέτουν ο Υπεύθυνος Έργου, ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου και ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος εμπειρία σε έργα πληροφορικής και να μην εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα είδη έργων πληροφορικής. - Ο Υπεύθυνος Έργου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου και Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος να μπορούν να είναι απόφοιτοι είτε ΑΕΙ είτε ΤΕΙ. διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και μέγεθος, τα οποία θα διασφαλίσουν την ποιοτική και σύμφωνα με τις προδιαγραφές υλοποίηση του έργου. Επομένως είναι σαφές ότι η Αναθέτουσα, δεν δικαιούται να θέτει περιορισμούς οι οποίοι είναι υπερβολικά αυστηροί και οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα να χαρακτηριστούν και ως φωτογραφικοί, από την άλλη όμως πλευρά σαφώς και δεν μπορεί να παραγνωριστεί το δικαίωμα της Αναθέτουσας να θέσει λογικά κριτήρια και προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά των υποψηφίων αναδόχων. Κατόπιν τούτων θεωρούμε ότι η χρυσή τομή βρίσκεται στην ισορροπία μεταξύ των δυο ως άνω νόμιμων και χρήσιμων απαιτήσεων. Θεωρούμε δε ότι η λύση την οποία έχουμε προβλέψει στο σχέδιο της Διακήρυξης μας, σέβεται και υπηρετεί στο μέτρο του δυνατού την ως άνω προαπαιτούμενη ισορροπία. Πιστεύουμε δε ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα ανέτρεπε την ισορροπία αυτή, με αποτέλεσμα την δημιουργία αθεράπευτων προβλημάτων στην υλοποίηση του έργου. 2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (Β2.6) Στο τεύχος αναφέρεται: «Από τα παραπάνω έργα, o υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) να έχει επιτυχώς ολοκληρώσει συναφή έργα με το αντικείμενο του υπό Η θέληση της ΑΑ, και κάθε ΑΑ πιστεύουμε, επικεντρώνεται στην OTS

4 ανάθεση Έργου, τα τελευταία έξι (6) έτη τα οποία και θα περιγράψει αναλυτικά (σε περίπτωση ένωσης θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά). Συναφή Έργα θεωρούνται τα παρακάτω: Α) Σχεδίαση και ανάπτυξη δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη πληροφόρηση πολιτών και την ηλεκτρονική διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς πολίτες και / ή επιχειρήσεις. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έργο. Β) Έργα πληροφορικής στον τομέα της ψηφιοποίησης (2D και 3D) πολιτιστικών πόρων και την διαχείρισή και προβολή τους, μέσω web, όπως επίσης και έργα διαχείρισης και διαδικτυακής προβολής τουριστικών πόρων και με τη χρήση υπηρεσιών γεωπληροφορικής. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον δύο έργα, ένα για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. επιλογή Αναδόχου κατάλληλου για την υλοποίηση ενός έργου. Η καταλληλότητα του Αναδόχου, εκτός των παραπάνω κριτηρίων που αναφέρθηκαν, κρίνεται και από την διαχρονική και πολυετή εμπειρία, για την οποία θεωρούμε ότι τα έξι (6) έτη ικανοποιούν αυτή την απαίτηση και όχι μόνο από την πρόσφατα αποκτηθείσα εμπειρία (π.χ. 3 έτη). Σε ότι αφορά τα συναφή έργα, θεωρούμε ότι η πολυπλοκότητα και το πολυσύνθετο χαρακτηριστικό του έργου απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο τεχνικής και συναφής με το αντικείμενο του έργου, ικανότητας. Γι αυτό πιστεύουμε ότι, συγκεκριμενοποιώντας τους τομείς των συναφών έργων, αποκτούμε μεγαλύτερες πιθανότητες επιλογής, από ένα στοχευμένο, όσο το δυνατόν καλύτερα, σύνολο προτάσεων, του καταλληλότερου Αναδόχου. Γ) Εφαρμογές σε έξυπνες συσκευές. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο.» Η συνθετότητα του έργου δεν δικαιολογεί την παραπάνω απαίτηση. Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη παρατήρηση η απαίτηση αυτή προτείνετε να γίνει πιο γενική για πληροφοριακά συστήματα στον τομέα του Δημοσίου.

5 3 Εφαρμογή προώθησης και προβολής του Πολιτιστικού Αποθέματος και Τουριστικού προϊόντος (A3.4.2) Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τι είδους πληροφορία θα πρέπει να προσφέρεται στους χρήστες για να ικανοποιηθεί η εν λόγω απαίτηση: Μεταφορά, - Συνθήκες κυκλοφορίας, - Λεωφορειακές Γραμμές, - Σημεία κίνησης λεωφορείων. Υπάρχει απαίτηση για διασύνδεση με κάποιο εξωτερικό σύστημα? Αν ναι ποιο ή ποια είναι αυτό/α και πως θα γίνει η διασύνδεση. Στις απαιτήσεις της ΑΑ είναι η διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα με σκοπό την διαλειτουργικότητα πληροφοριών από ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές, εκπληρώνοντας έτσι μία βασική δράση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην δημόσια διοίκηση η οποία επιτάσσει την ανωτέρω διασύνδεση. Με την λογική αυτή, ο Δήμος περιμένει από τον ανάδοχο να επικοινωνήσει και να βρει τον δίαυλο επικοινωνίας (π.χ. web service) με το έργο του «Κέντρου Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης» (http://www.mobithess.gr /TrafficInfo.aspx), που αποτελεί μία ενωμένη προσπάθεια των βασικών φορέων της πόλης που ασχολούνται με την αστική κινητικότητα, την κυκλοφορία και το περιβάλλον. DOTSOFT 4 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, i) Οικονομική - χρηματοοικονομική και Τεχνική ικανότητα (Β2.6) Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε τι εννοείτε με την διατύπωση τα έξι (6) τελευταία έτη. Με την διατύπωση των έξι (6) τελευταίων ετών η Αναθέτουσα Αρχή εννοεί το σύνολο και την περιγραφή των έργων την χρονική περίοδο των 6 τελευταίων ετών, τα οποία έχει εκτελέσει επιτυχώς ο υποψήφιος Ανάδοχος και έχουν συνάφεια με το υπό ανάθεση έργο. DOTSOFT 5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, i) Οικονομική - χρηματοοικονομική και Τεχνική ικανότητα (Β2.6) Η απαίτηση για διδακτορικό στον ΥΕ κρίνεται υπερβολική και εκτός των τεχνικών δυσκολιών του έργου. Το υπό Σας παραπέμπουμε στην απάντηση του σχολίου 1, DOTSOFT

6 προκήρυξη έργο δεν αποτελεί ερευνητικό έργο στο οποίο να υπάρχει απαίτηση για κατέχοντες διδακτορικού τίτλου. Προτείνεται η διαγραφή του μιας και η απαίτηση για μεταπτυχιακό καλύπτει τις τεχνικές δυσκολίες του έργου 6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, i) Οικονομική - χρηματοοικονομική και Τεχνική ικανότητα (Β2.6) όπου και εξηγείται η άποψη της ΑΑ περί των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. Η εν λόγω απαίτηση για τον ΥΕ «Δεκαετή (10), τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία στη πληροφορική και οκταετή (8), τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση έργων πληροφορικής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση τουλάχιστον (2) δύο έργων ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικών και/ ή τουριστικών πόρων» κρίνεται υπερβολική. Σας παραπέμπουμε στην απάντηση των σχολίων 1, 2 & 5, όπου και εξηγείται η άποψη της ΑΑ περί των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων. DOTSOFT Προτείνεται η εμπειρία του ΥΕ να είναι τουλάχιστον πενταετής όπως και στα υπόλοιπα έργα του ΕΠ ΨΣ. Ομοίως για τον ΥΑΣ 7 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών (B4.1.2) Προτείνεται η τροποποίηση του τύπου από Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) σε Λi = (70) * ( Βi / Βmax ) + (30) * (Kmin/Ki) για λόγους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας Το έργο όπως προκύπτει από το έντυπο ανάλυσης κόστους, όπως αυτό έχει εγκριθεί, αφορά, σε μεγαλύτερο ποσοστό, παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς η προτεινόμενη σχέση των συντελεστών βαρύτητας Τεχνικής - Οικονομικής Προσφοράς (70-30), θεωρούμε ότι δεν είναι συμβατή με την κατανομή υπηρεσιών/ εξοπλισμού του έργου και DOTSOFT

7 8 Εφαρμογή Διαχείρισης & Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού - Τουριστικού αποθέματος (Α3.4.1, C3.11.3, C3.12.6) δεν εξασφαλίζει την επιλογή του βέλτιστου Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου, καθώς το βάρος κατανέμεται άνισα στην οικονομική προσφορά και όχι στην αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών των υπηρεσιών. Η παρούσα διακήρυξη αφορά ένα σύνολο σύνθετων υπηρεσιών και λογισμικού που τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και η ποιότητα των παρεχόμενων από τον ανάδοχο υπηρεσιών σχεδιασμού, υλοποίησης εγκατάστασης και λειτουργίας του, έχουν άμεση και σοβαρή επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα. Σε διαγωνισμούς παροχής ολοκληρωμένων λύσεων η χρήση των παραπάνω συντελεστών οδηγεί τους συμμετέχοντες σε ανταγωνισμό έκπτωσης των τιμών, όχι όμως και της προτεινόμενης ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του συνολικού έργου καθώς και η καλύτερη τιμή από πλευράς αναδόχου. Προσδιορίζεται εκ νέου και σαφέστερα στο τεύχος της διακήρυξης. Δεν προσδιορίζεται σαφώς ο αριθμός των απαιτούμενων αδειών χρήσης καθώς αναφέρονται διαφορετικός αριθμός αδειών χρήσης στο μέρος Α και στο μέρος C

8 9 Εφαρμογή προώθησης και προβολής του Πολιτιστικού Αποθέματος και Τουριστικού προϊόντος (Α3.4.2, C ) Η παροχή πληροφοριών που απαιτούν ενημέρωση από στοιχεία που δεν διαθέτει άμεσα ο Δήμος, αυξάνουν το κόστος και τις απαιτήσεις συντήρησης του περιεχομένου από το Δήμο μετά το τέλος του έργου. Επιπλέον πολλές από αυτές τις πληροφορίες υπάρχουν και σε άλλους εξειδικευμένους ιστότοπους και πιστεύουμε ότι να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη εφαρμογή αυξάνουν το κόστος της χωρίς να έχουν προστιθέμενη αξία.. Δεν γίνεται σαφές αν η εύρεση και καταχώρηση του περιεχομένου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου απαιτεί αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου ή της Αναθέτουσας. Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η τεκμηρίωση και εισαγωγή στο σύστημα των δεδομένων που ζητούνται στη διακήρυξη. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις προσδιορίζονται εκ νέου και σαφέστερα στο τεύχος της διακήρυξης 10 Ισχυρό μηχανισμό δημιουργίας web services και διαλειτουργικότητας (information bus) με άλλες εφαρμογές ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση και ενσωμάτωση εφαρμογών και περιεχομένου τρίτων ήδη υφιστάμενων εφαρμογών που δύναται να έχουν χρηματοδοτηθεί ή επιδοτηθεί στο παρελθόν από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. (Α3.4.2, C3.13.2) Απαιτείται διασύνδεση με το GIS, το σύστημα του έργου του «Κέντρου Αστικής Κινητικότητας, Θεσσαλονίκης» και τη εφαρμογή της on-line ενημέρωσης των φαρμακείων, τα οποία θα περιγραφούν στο τεύχος της διακήρυξης. Δεν προκύπτει η αναγκαιότητα του μηχανισμού, η περιγραφή του οποίου είναι ασαφής, καθώς δεν γίνεται αναφορά των υφιστάμενων εφαρμογών που δύναται να έχουν χρηματοδοτηθεί ή επιδοτηθεί στο παρελθόν από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και με τις οποίες ζητείται διασύνδεση

9 11 Εφαρμογή εικονικής ξενάγησης στον πολιτισμό και την ιστορία (Α3.4.3, C3.13.3) Προσδιορίζεται εκ νέου και σαφέστερα στο τεύχος της διακήρυξης ρειάζεται να προσδιοριστεί ο ελάχιστος προσδοκώμενος από το Δήμο αριθμός φωτογραφιών / διαδρομή καθώς οι αναφερόμενες διαδρομές είναι πολύ μεγάλες σε μήκος για να καλυφθούν πλήρως με φωτογραφήσεις 12 Εφαρμογή Υποδομής Γεωχωρικών πληροφοριών (A3.4.8, C3.13.8) Προσδιορίζεται εκ νέου και σαφέστερα στο τεύχος της διακήρυξης Δεν προσδιορίζεται το ελάχιστο πλήθος των δεδομένων τα οποία απαιτείται να τεκμηριωθούν βάσει της οδηγίας inspire 13 Εφαρμογή Διαχείρισης Εκδηλώσεων & έκδοσης εισιτηρίων (A3.4.8, C3.13.8) Πιστεύουμε ότι κάποιες από τις ζητούμενες λειτουργίες, ξεφεύγουν από το πολιτιστικό-τουριστικό προσανατολισμό του έργου, αυξάνουν το κόστος της συγκεκριμένης εφαρμογής και αποτελούν αντικείμενο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. Δεδομένα όπως τα οικονομικά στοιχεία των εκδηλώσεων, στοιχεία προμηθευτών και νομικά στοιχεία αποτελούν αντικείμενο και πιθανώς να καλύπτονται από το λογισμικό οικονομικής διαχείρισης που διαθέτει ο Δήμος. Επανεξετάζεται το σύνολο των προδιαγραφών της συγκεκριμένης εφαρμογής

10 14 Παραγωγή πρωτογενούς υλικού & Ψηφιοποίηση (Α4.4.1 & Α4.4.2) Θα προσδιοριστούν σαφέστερα στο τεύχος της διακήρυξης ρειάζεται να προσδιοριστούν σαφέστερα οι ελάχιστες ποσοτικές και ποιοτικές προδιαγραφές του υλικού προς παραγωγή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση ανά είδος τεκμηρίου πολυμεσικού δεδομένου. Επίσης δεν διευκρινίζονται σαφώς οι απαιτήσεις πολλυγλωσικότητας του υλικού. Σημειώνεται ότι εφόσον οι μεταφράσεις αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου, υπερβολικές απαιτήσεις μετάφρασης μπορούν να κάνουν το κόστος το απαγορευτικό 15 Ψηφιοποίηση & Τεκμηρίωση (Α4.4.2 & Α4.4.3) Οι ελάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας και ικανοτήτων και ο χρόνος απασχόλησης των αναφερόμενων εξειδικευμένων συνεργατών προτείνουμε να προσδιοριστούν σαφέστερα στο μέρος Β της διακήρυξης Έχουν τροποποιηθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στο τεύχος της διακήρυξης. 16 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου (Α1.2.4) Θεωρούμε σημαντικό για την αδιάλειπτη παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου την εξασφάλιση από την ΑΑ, ικανών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων για την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες μέσω διαδικτύου 17 Υπηρεσία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (PUBLIC WIFI HOT SPOTS) (Α3.4.9) Προτείνουμε τα επιλεγμένα Η ΑΑ θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσει ικανές τηλεπικοινωνιακές υποδομές για την εξυπηρέτηση των εφαρμογών που πρόκειται να αναπτυχθούν στο παρόν έργο. Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί και θέση της Αναθέτουσας Αρχής, γνωρίζοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις συμφωνίες που πρέπει να επέλθουν, στην

11 σημεία WiFi να βρίσκονται σε χώρους όπου ο Δήμος έχει την απόλυτη κυριότητα, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα εγκατάστασης του εξοπλισμού περίπτωση που επιλεγούν άλλα κτίρια εκτός από τα δημοτικά ή αυτά όπου ο Φορέας έχει κάποιο είδος κυριότητας. 18 Διαλειτουργικότητα (A3.7) Πιστεύουμε ότι οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, είναι υπερβολικές για το παρόν έργο. 19 Προϋπολογισμός Έργου (B1.2) Δεν υπάρχει αναφορά για τα δικαιώματα προαίρεσης σύμφωνα με τη 2η έκδοση του προτύπου τεύχους διακήρυξης. Επίσης δεν υπάρχει σχετική αναφορά στα εξώφυλλα των τευχών. 20 Σταθμός Εργασίας & Λογισμικό Διαχείρισης & Τεκμηρίωσης Αρχείων, Εγγράφων και Συλλογών (C & C3.12.6, A3.4.1) Το έργο από μόνο του αποτελεί μία πρόκληση. Στα προααπαιτούμενα της Πρόσκλησης 31, συμπεριλαμβάνονταν και η υπογραφή ενός πλαισίου συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), από το οποίο απορρέει το επίπεδο των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας. Δεν υπάρχουν δικαιώματα προαίρεσης και δεν είχαν εξάλλου συμπεριληφθεί και στο αρχικό ΤΔ, που ενέκρινε η ΔΑ. Προσδιορίζεται εκ νέου και σαφέστερα στο τεύχος της διακήρυξης Δεν προσδιορίζεται σαφώς ο αριθμός των απαιτούμενων αδειών χρήσης καθώς αναφέρονται διαφορετικός αριθμός αδειών χρήσης στο μέρος Α και στο μέρος C στους προαναφερόμενους πίνακες 21 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι ζητούμενες υπηρεσίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης, ο αριθμός των τεκμηρίων, το εύρος των ζητούμενων εφαρμογών και Επανεξετάζεται το εύρος του αντικειμένου του έργου σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΨΣ

12 λειτουργιών τους και ο εξοπλισμός όπως προδιαγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης θεωρούμε ότι συνθέτουν ένα έργο με κόστος το οποίο υπερβαίνει το αναφερόμενο προϋπολογισμό του έργου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495876 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321 25 Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού 70400 Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: 2892340200 ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400 ΔΕ Ζαρού Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495878 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327574 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Υποέργο 1 Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2.

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2. Απαντήσεις σε αίτημα για Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» Προοίμιο: 1. Όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369384 Πράξη Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 485702 Πράξη Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός Υποέργο 1 ο Ψηφιακή διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος Αγίου Όρους. Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23 Δεκεμβρίου 2014 Έως 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327459 Πράξη Υποέργο Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα