Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: ,36 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 6.504,07 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια Υλοποίησης: Δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 31/10/2012 Ημερομηνία Αποστολής στην ΕτΚ- ΦΕΚ Δ.Δ.: 25/09/2012 Ημερομηνία Αποστολής στον ελληνικό τύπο: 25/09/2012 Κωδικός ΟΠΣ: Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»

2 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 6 Συντομογραφίες Γενικά... 7 Συντομογραφίες Έργου... 7 Ορισμοί Διακηρύξεων... 7 ΜΕΡΟΣ A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 9 A.1 Περιβάλλον του Έργου... 9 A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας (Δήμος Αλεξάνδρειας) 9 A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου A Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου A Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού A Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων A Λοιπές Δομές Στήριξης Λειτουργίας του Έργου A.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 13 A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών A Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών A Ψηφιοποιημένα τεκμήρια πολιτιστικού περιεχομένου A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.2.1 Αντικείμενο του Έργου A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου A.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου A.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες A.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος A.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου A Χρήση Τεχνολογικών Standards-Portability A Χρήση σύγχρονων/δοκιμασμένων Τεχνολογιών A Υψηλή Διαθεσιμότητα A Τεχνικές Virtualization A.3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) A Διαδικτυακή Πολιτισμική Πύλη A Ψηφιοποιημένο Πολιτιστικό Περιεχόμενο Πύλης Σελίδα 2 από 222

3 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A Εφαρμογή Πολυμεσικής Παρουσίασης A Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις 39 A Εφαρμογή Υποστήριξης Λειτουργίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης A Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων A.3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών A.3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού A.3.7 Διαλειτουργικότητα & Διασυνδεσιμότητα A.3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση A.3.9 Ανοιχτά Πρότυπα A Ανοιχτά δεδομένα A.3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας A Ομάδες Χρηστών A Ασφάλεια Επικοινωνίας A.3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος A.3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας A.3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου A.3.14 Πίνακας Παραδοτέων A.3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου A.4 Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών A.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης A.4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης A.4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής & Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας A.4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» A.4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης A.4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών A.4.7 Τεκμηρίωση A.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου A.5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης A.5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου A.5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας A.5.4 Τρόπος Υλοποίησης Παράδοσης Έργου ΜΕΡΟΣ B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 Γενικές Πληροφορίες B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού B.1.5 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης B.2 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής B B.2.3 Αποκλεισμός Συμμετοχής B.2.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής B.2.5 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης B Οι Έλληνες Πολίτες B Οι Αλλοδαποί Πολίτες B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Σελίδα 3 από 222

4 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου B Οι συνεταιρισμοί B Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα B Οι ενώσεις-κοινοπραξίες B.2.6 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις B.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής B.2.8 Εγγύηση Συμμετοχής B.3 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» B Απαιτήσεις Λύσεων / Λειτουργικές / Τεχνολογικές Προδιαγραφές Πίνακας Συμμόρφωσης B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» B.3.3 Ισχύς Προσφορών B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές B.3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα B.4 Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών B Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών B Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης B Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού B.4.2 Απόρριψη Προσφορών B.4.3 Ενστάσεις Προδικαστικές Προσφυγές B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού B.5 Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης B.5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου B.5.7 Υπεργολαβίες B.5.8 Εμπιστευτικότητα B.5.9 Πνευματικά δικαιώματα B.5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία ΜΕΡΟΣ C: Υποδείγματα Παραρτήματα C.1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης C.1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C.1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C.1.5 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής C.2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Σελίδα 4 από 222

5 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου C.3 Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.1 Σύστημα Διαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας Γενικά C.3.2 Διαδικτυακή Πολιτισμική Πύλη C Μετάφραση Επιλεγμένου Υλικού C Πανοραμικές Φωτογραφίες Σημείων Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος C Ψηφιοποίηση Φωτογραφιών C Ψηφιοποίηση Βίντεο (Video) C Ψηφιοποίηση Ιστορικού Αρχείου C Ψηφιοποίηση Λευκωμάτων C Ψηφιοποίηση Ιστορικών Χαρτών C.3.3 Εφαρμογή Πολυμεσικής Παρουσίασης C Πανοραμικό Βίντεο (Video) ή εναλλακτικά πανοραμική φωτογράφιση μήκους 5 χιλιομέτρων (360 ο x360 ο Οπτική Καταγραφή) C Πανοραμικές φωτογραφίες 180 x C Εικονική περιήγηση Μήκους 10 χλμ. με Σφαιρικά Πανοράματα ανά 10μ C Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις Επιλεγμένων Ευρημάτων Αντικειμένων 175 C Εικονικές Τρισδιάστατες (3D) Αναπαραστάσεις Επιλεγμένων Αντικειμένων C Βίντεο 25 λεπτών με Αφήγηση (Speakage) για την Παράδοση και την Ιστορία του Δήμου C.3.4 Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις C.3.5 Εφαρμογή Υποστήριξης Λειτουργίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης C.3.6 Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων C.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C Εξοπλισμός C Έτοιμο Λογισμικό C Εφαρμογή/ές C Υπηρεσίες C Άλλες δαπάνες C Πιλοτική Λειτουργία C.4.2 Εκπαίδευση C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C.4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης C.5 Υπόδειγμα Σύμβασης Σελίδα 5 από 222

6 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/09/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες» Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα ενός χιλιάδων, εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 23 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,36 ΦΠΑ: ,64 ). Το δικαίωμα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης μετά το πέρας της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο Α του παρόντος τεύχους προκήρυξης και ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ, 8.000,00, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.504,07 - ΦΠΑ: 1.495,93 ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και την οικεία ΣΑΕ Δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 17/10/ /10/2012 και ώρα 10:00π.μ. Η έδρα του Δήμου Αλεξάνδρειας: Εθνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, Τ.Κ.: Σελίδα 6 από 222

7 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31/10/2012 και 10:00π.μ. Συντομογραφίες Γενικά ΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΚΠΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΟΔΕ ΨΣ WS Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ομάδα Διοίκησης Έργου Ψηφιακή Σύγκλιση Web Services Συντομογραφίες Έργου ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Ορισμοί Διακηρύξεων Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αρμόδια Επιτροπή Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Αλεξάνδρειας. Σελίδα 7 από 222

8 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη ΕΠΠΕ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Αλεξάνδρειας. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Δήμος Αλεξάνδρειας. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Δήμος Αλεξάνδρειας. Δήμος Αλεξάνδρειας. Σελίδα 8 από 222

9 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον του Έργου A.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΔ ΨΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΠΠΕ - A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας (Δήμος Αλεξάνδρειας) Ο Δήμος Αλεξάνδρειας αποτελεί τόσο το φορέα υλοποίησης όσο και το φορέα λειτουργίας του έργου. Ο νέος Δήμος Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), ύστερα από τη συγχώνευση των Καποδιστριακών Δήμων Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών. Έτσι, ο νέος δήμος Αλεξάνδρειας περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις δημοτικές ενότητες: Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας. Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών. Δημοτική Ενότητα Μελίκης. Δημοτική Ενότητα Πλατέος. Ως έδρα του νέου Δήμου έχει οριστεί η πόλη της Αλεξάνδρειας. Στο σύνολό του, ο νέος δήμος έχει αποδείξει την τεχνογνωσία και την απόλυτη εμπειρία του στη διαχείριση, υλοποίηση και λειτουργία ανάλογων σε έκταση (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) έργων, σε σχέση αυτό που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω έργα, τα οποία αφορούν στις διάφορες δημοτικές ενότητες: Σελίδα 9 από 222

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Το έργο «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισμό ,75, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του μέτρου 4.2 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης». Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισμό ,80, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του μέτρου 4.2 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης». Το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισμό ,00, στο πλαίσιο του Δ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ), Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση των Δημόσιων Πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της Δημόσιας Διοίκησης», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισμό ,00, στο πλαίσιο ΤΟΥ Δ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ), Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ», του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». Το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισμό ,79, στο πλαίσιο ΤΟΥ Γ ΚΠΣ, Ε.Π. ΚτΠ, Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης». Το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισμό ,68, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του μέτρου 4.3 «Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις». Το έργο «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΕΟΣ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισμό ,00, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του μέτρου 4.2 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης». A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Φορέας Λειτουργίας και Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας. Δεν υπάρχει εμπλοκή άλλων φορέων στην υλοποίηση του έργου. Σελίδα 10 από 222

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Τα βασικά όργανα και οι επιτροπές που θα επιφορτισθούν με την διακυβέρνηση του έργου είναι τα παρακάτω: A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. A Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Με απόφαση Δημάρχου θα οριστεί ο υπεύθυνος του Έργου καθώς και η Ομάδα Διοίκησης του Έργου (Ο.Δ.Ε.), που θα έχουν την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση του έργου και την επικοινωνία του Φορέα με την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». A Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που θα αποτελείται από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία θα οριστούν από το αρμόδιο όργανο της τελευταίας, και θα αναλάβει τις κάτωθι ενέργειες: Την αποσφράγιση και την αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων. Την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που πέρασαν το στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών. Την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που πέρασαν το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Την αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανάδοχου που ξεχώρισε από τα τρεις παραπάνω φάσεις του διαγωνισμού. Στο τέλος της καθεμιάς από τις παραπάνω συνεδριάσεις της, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συντάσσει ένα πρακτικό προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο είναι αρμόδιο για την τελική επικύρωση των αποφάσεών της Επιτροπής. Σελίδα 11 από 222

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων θα αποτελείται από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία θα οριστούν από το αρμόδιο όργανο της τελευταίας. Θα είναι αρμόδια για την διαχείριση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενστάσεων επί της διακήρυξης και επί της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τις φάσεις του διαγωνισμού από τους υποψηφίους αναδόχους μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου. Μετά το πέρας των συνεδριάσεών της, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων θα εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ως προς το δίκαιο της ένστασης του υποψηφίου αναδόχου. A Λοιπές Δομές Στήριξης Λειτουργίας του Έργου Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θέτοντας ως προτεραιότητα την ανάδειξη και προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής του, προέβη στη σύσταση (ΦΕΚ Β 757/ ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.), βασικοί καταστατικοί σκοποί της οποίας είναι: Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Η οργάνωση και λειτουργία δομών καθώς και η εφαρμογή υπηρεσιών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού και των τοπικών καλλιτεχνών, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, την εξοικείωση των πολιτών με τις Τέχνες και την ενίσχυση της συμμέτοχής τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Η προώθηση τοπικών, εθνικών ή διεθνών συνεργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών ανταλλαγών, για την ανάδειξη πολιτιστικών και άλλων ενδιαφερόντων στοιχείων της περιοχής. Η οργάνωση και λειτουργία Πολιτιστικών και Πνευματικών Κέντρων, Μουσείων, Πινακοθήκης, Κινηματογράφου, Θεάτρου, Φιλαρμονικών, Ωδείου, Σχολών και Εργαστηρίων Χορού, Εικαστικών, Φωτογραφίας, Ζωγραφικής, Γλυπτικής, κλπ. Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους πολιτιστικούς φορείς, τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα και την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου, καθώς και η παροχή, με κάθε δυνατό τρόπο, ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και την διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους. Η συγκέντρωση και καταγραφή των παραδοσιακών πληροφοριών και η οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου. Σελίδα 12 από 222

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας, με τα τμήματα που διαθέτει έχει ως στόχο αφενός τη συντήρηση, εκμετάλλευση, έρευνα σχετικά με την τεκμηρίωση και προβολή της πλούσιας παράδοσης της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας τόσο από πλευράς κτηριακού πλούτου, όσο και άλλων υλικών και προφορικών στοιχείων που συνθέτουν την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου την προαγωγή του αθλητισμού, της παράδοσης και των εθίμων της περιοχής. Στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, η Κοινωφελής Επιχείρηση προχώρησε στη σύνταξη Διετούς Προγράμματος Δράσης, με έναρξη τον Δεκέμβριο του 2010, που προβλέπει την υλοποίηση πληθώρας δράσεων στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους της Επιχείρησης, από τον Δήμο Αλεξάνδρειας και από επιχορηγήσεις που θα προέλθουν μέσω της υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ A.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Στην επικράτεια του Δήμου Αλεξάνδρειας δραστηριοποιείται ένα μεγάλο σύνολο από πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους, οι οποίοι συμβάλλουν στα πολιτιστικά δρώμενα, αξιοποιώντας τους πολιτιστικούς χώρους για την οργάνωση μιας μεγάλης γκάμας τακτικών και έκτακτων δραστηριοτήτων. Οι πολιτιστικοί φορείς της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι οι εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΔΡΑ 1 Σύλλογος Γυναικών Μελίκης Μελίκη 2 Σύλλογος Αιμοδοτών Μελίκης Μελίκη 3 Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Κωστή» Μελίκη 4 Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων «Ο Ακρίτας» Νέου Προδρόμου Ν. Πρόδρομος 5 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας Αγία Τριάδα 6 Μορφωτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων «Αστήρ» Αγκαθιάς Αγκαθιά 7 Κέντρο Έρευνας Ρουμλουκιώτικης Λαογραφίας & Παράδοσης Αγκαθιά 8 Εκπολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος «Μέλισσα» Κυψέλης Κυψέλη 9 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοκάστρου Νεόκαστρο 10 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Παλαιού Προδρόμου Π. Πρόδρομος 11 Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Μελίκης και Περιχώρων Π. Πρόδρομος 12 Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Χαμαετός» Καβασίλων Καβάσιλα 13 Μορφωτικός-Αναπτυξιακός-Λαογραφικός Σύλλογος «Εστία» Σταυρός Σελίδα 13 από 222

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 14 Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοχωρίου «Η Ειρήνη» Κεφαλοχώρι 15 Πολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος Επισκοπής Επισκοπή 16 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ξεχασμένης «Γεώργιος Σεφέρης» Ξεχασμένη 17 Ένωση Βλάχων Περιβολιωτών και Φίλων Ν. Ημαθίας Π. Σκυλίτσι 18 Λαογραφικός Όμιλος Ντόπιων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων «Το Ρουμλούκι» Αλεξάνδρεια 19 Μουσικοχορευτικός Όμιλος Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια 20 Σύλλογος Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων Αλεξάνδρεια 21 Σύλλογος Σερβιωτών Κοζάνης «Ο Αμάραντος» Αλεξάνδρεια 22 Σύλλογος Σαρακατσαναίων «Οι Σταυραετοί» Αλεξάνδρεια 23 Σύλλογος Κολινδρινών Αλεξάνδρειας «Παυσίλυπος» Αλεξάνδρεια 24 Σύλλογος Ηπειρωτών Αλεξάνδρειας «Η Δωδώνη» Αλεξάνδρεια 25 Σύλλογος Γρεβενιωτών Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια 26 Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων Αλεξάνδρεια 27 Σύλλογος Φίλων Ιστορικού Μουσείου Νησίου Ημαθίας / Ενεργοί Πολίτες Φίλοι Περιβάλλοντος, Ιστορίας και Πολιτισμού Αλεξάνδρεια 28 Πολιτιστικός Σύλλογος Νησελίου Νησέλι 29 Πολιτιστικός Σύλλογος Σχοινά Σχοινά 30 Πολιτιστικός Σύλλογος Καψόχωρας «Ο Άγιος Δημήτριος» Καψόχωρα 31 Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Νεοχώρι 32 Μορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων & Νεανίδων Λουτρού Λουτρός 33 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βρυσακίου Βρυσάκι 34 Πολιτιστικός Σύλλογος Νησίου Νησί 35 Πολιτιστικός Σύλλογος Καμποχωρίου «Μέγας Αλέξανδρος» Καμποχώρι 36 Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου-Λιανοβεργίου «Ο Φίλιππος» Παλαιοχώρι 37 Σύλλογος Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασός» Πλατύ 38 Σύλλογος Ποντίων Πλατέος «Οι Κομνηνοί» Πλατύ 39 Εκπολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Τρικάλων Ημαθίας «Η Ανατολική Ρωμυλία» Τρίκαλα 40 Εκπολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Πλατάνου Πλάτανος 41 Σύλλογος Ποντίων Αράχου «Ο Πόντος» Άραχος 42 Μορφωτικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» Πρασινάδας Πρασινάδα 43 Πολιτιστικός Σύλλογος Νησελουδίου Ημαθίας «Το Παλιό Σχολείο» Νησελούδι 44 Μορφωτικός Σύλλογος Κορυφής Κορυφή 45 Μορφωτικός Σύλλογος Νεοχωρόπουλου Νεοχωρόπουλο 46 Πολιτιστικός-Μορφωτικός-Αθλητικός Σύλλογος «Ο Φίλιππος» Κλειδί 47 Σύλλογος Αιμοδοτών Τρικάλων Ημαθίας Τρίκαλα 48 Ιστορικό και Πολιτιστικό Εργαστήρι Αλεξάνδρειας και Περιχώρων «Ο Ελληνότοπος» Αλεξάνδρεια Επίσης αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου λειτουργεί η Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξάνδρειας, το Χορωδιακό Εργαστήρι «Αλεξανδρινές Φωνές», που αποτελεί μεικτή πολυφωνική χορωδία και η παιδική-νεανική χορωδία «Μελισσάνθη». Ο Δήμος Αλεξάνδρειας διαθέτει ένα σύνολο από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, παλαιούς Ιερούς Ναούς και πολιτιστικούς χώρους και καταβάλει συνεχείς προσπάθειες προς ανάδειξή τους. Οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι τα εξής: Σελίδα 14 από 222

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Ονομασία Μνημείου Ναός Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Αλεξάνδρειας / Νησί Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, που κτίστηκε το Περιγραφή 1813 και αποτελεί αξιόλογο δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 19ου αιώνα. Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνημείο Είδος Μνημείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια ΥΑ 27702/ , ΦΕΚ 84/Β/ Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/25767/656/ , ΦΕΚ 659/Β/ Ονομασία Μνημείου Τόξο Ρωμαϊκής Γέφυρας Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Πλατέος / Κλειδί Στην απόφαση κηρύξεως της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου αναφέρεται: «Το τόξον της ρωμαϊκής γέφυρας, το ευρισκόμενον Περιγραφή παρά την Κοινότητα Κλειδίου του Νομού Ημαθίας, ως το μόνον γνωστόν του είδους εις τον χώρον της Μακεδονίας». Τύπος Κήρυξης Αρχαιολογικός Χώρος Είδος Μνημείου Γέφυρες, Αρχαιολογικές Θέσεις Χρονική Περίοδος Ρωμαϊκή Φορέας Προστασίας ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Έδεσσα Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/17222/1284/ , ΦΕΚ 1504/Β/ Ονομασία Μνημείου Τούμπα Βασιλιά Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Μελίκης / Κυψέλη Η θέση «Τούμπα του Βασιλιά» βρίσκεται σε δασική και χέρσα έκταση 172 στρεμμάτων περίπου της Τοπικής Κοινότητας Περιγραφή Κυψέλης της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης και αποτελεί αρχαιολογικό χώρο, διότι έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι ο χώρος είχε κατοικηθεί από τους προϊστορικούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Τύπος Κήρυξης Αρχαιολογικός Χώρος Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα Φορέας Προστασίας ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Έδεσσα Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ Α ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/2315/15/ , ΦΕΚ 345/Β/ Ονομασία Μνημείου Ναός Αγίας Τριάδας Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Μελίκης / Νέος Πρόδρομος Περιγραφή Παλαιός ιστορικός Ιερός Ναός Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνημείο Είδος Μνημείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΠΔ , ΦΕΚ 303/Α/ Ονομασία Μνημείου Περιοχή Επισκοπής θέση Ρουντίνα Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Αντιγονιδών / Επισκοπή Περιγραφή Τύπος Κήρυξης Αρχαιολογικός Χώρος, Αρχαίο Μνημείο Σελίδα 15 από 222

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (συναρμοδιότητα) 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Έδεσσα, Βέροια ΥΑ 15794/ , ΦΕΚ 35/Β/ Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ 2258/ , ΦΕΚ 175/Β/ Ονομασία Μνημείου Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Αντιγονιδών / Καβάσιλα Περιγραφή Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνημείο Είδος Μνημείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια ΥΑ 27702/ , ΦΕΚ 84/Β/ Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ 19654/1287/ , ΦΕΚ 847/Β/ Ονομασία Μνημείου Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Δημοτική Ενότητα / Οικισμός Αντιγονιδών / Ξεχασμένη Στην απόφαση κηρύξεως αναφέρεται: «Xαρακτηρίζεται ο Iερός Nαός Aγίου Δημητρίου στον οικισμό της Kοινότητας Ξεχασμένης Περιγραφή Nομού Hμαθίας, ως μνημείο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας. Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με γυναικωνίτη και περίστωο στη Δυτική και Nότια πλευρά, που χρονολογείται με επιγραφή στον νότιο τοίχο της εκκλησίας στα 1756». Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνημείο Είδος Μνημείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/39057/813/ , ΦΕΚ 713/Β/ Επίσης, σημαντικά μνημεία, αρχιτεκτονικά κτήρια και πολιτιστικοί χώροι του Δήμου είναι: Η Μονή της Αγίας Κυριακής. Το εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Η Μονή Προφήτου Ηλία Νεόκαστρου. Κτίσματα από την περίοδο της Τουρκοκρατίας: o Το "κονάκι του Τουρκαλβανού", στο χωριό Νησελούδι. o Το "κονάκι του Μπέη", στο χωριό Παλαιόχωρα. o το κονάκι του Μεχμέτ Σεφικ Πασά στην Αλεξάνδρεια. Τα «Σπίτια του εποικισμού», στο Πλατύ. Οι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί Πλατέος και Αλεξάνδρειας. Το Συνεδριακό Κέντρο Ιστορίας και Λαογραφίας (κλειστό Δημοτικό Αμφιθέατρο) και το ανοιχτό Αμφιθέατρο, στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Τα Δημοτικά Αμφιθέατρα Πλατέος και Μελίκης. Σελίδα 16 από 222

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Σε πολλούς από τους ανωτέρω αναφερθέντες χώρους, ο Δήμος Αλεξάνδρειας και οι ανωτέρω αναφερθέντες πολιτιστικοί φορείς διοργανώνουν μια σειρά από τακτικές και έκτακτες πολιτιστικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες είναι οι εξής: Τα «Αλεξάνδρεια», ετήσιος θεσμός πολυήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας που γίνονται την καλοκαιρινή περίοδο. Το καρναβάλι Μελίκης. Φεστιβάλ Γκάιντας Κεντρικής Μακεδονίας (ετήσιο), στα Τρίκαλα Ημαθίας. Η αναβίωση του εθίμου του Ρουμλουκιώτικου γάμου. Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα εννιά φαγιά. Τα Ρουγκάτσια που σχετίζονται με τους βυζαντινούς μισθοφόρους. Οι Ντουντουλίνες. Τα Αναστενάρια, που αναβιώνουν στη Μελίκη κάθε χρόνο στις 21 και 23 Μαΐου, στα πλαίσια του εορτασμού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι φωτιές, που αναβιώνουν το βράδυ της 23ης Ιουνίου, την παραμονή των γενεθλίων του Αη Γιάννη του Κλείδωνα. Το «τραγούδι της Χελιδόνας», που αναβιώνει κάθε 1 η Μαρτίου. Ο «Τρανός Χορός», που αναβιώνει κάθε δεκαπενταύγουστο. Ο «Αράπης», έθιμο που αναβιώνει στις Απόκριες. Θεατρικές παραστάσεις. Συναυλίες Μουσικής. Θερινός Κινηματογράφος. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας διαθέτει δύο Δημοτικές-δανειστικές βιβλιοθήκες, που διαθέτουν συνολικά περίπου τίτλους βιβλίων, τοπικά ιστορικά τεκμήρια, περιοδικό, οπτικο-ακουστικό υλικο, κ.ά., διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής καθώς επίσης και διαπαιδαγωγικό και επιμορφωτικό ρόλο στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Η Βιβλιοθήκη της πόλης της Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε το έτος 1986 και στεγάζεται σε κτήριο επί της οδού Φιλίππου 61, στην πλατεία Ελευθερίας. Διαθέτει περί τους τόμους βιβλίων διαφόρων κατηγοριών (π.χ. ιστορία, κοινωνιολογία, λογοτεχνία ελληνική και ξένη, ποίηση, αρχαία ελληνική γραμματεία, κλπ.), από τους οποίους οι είναι παιδικά βιβλία, αρχείο τοπικών και ημερησίων εφημερίδων, ιστορικό αρχείο της κοινότητας Γιδά, λεξικά, περιοδικά, και λοιπά έντυπα. Αριθμεί περίπου εγγεγραμμένα μέλη. Η βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα βιβλία, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από προσφορές πολιτών και φορέων. Η Δημοτικήδανειστική βιβλιοθήκη Πλατέος στεγάζεται σε κτίριο επί του οδού Ελ. Βενιζέλου 23 στο Πλατύ. Η συλλογή της περιλαμβάνει βιβλία (περίπου τόμους), περιοδικά και οπτικό-ακουστικό υλικό. Οι δύο βιβλιοθήκες του Δήμου Αλεξάνδρειας συνεργάζονται με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για τη λειτουργία κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης (βιβλιο-αυτοκίνητο) που Σελίδα 17 από 222

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου επισκέπτεται τακτικά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Τέλος, οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες διοργανώνουν τακτικά διάφορες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις βιβλίων, εκθέσεις παιδικής ζωγραφικής, έκθεση ντόπιων καλλιτεχνών, ομιλίες από συγγραφείς παιδικών βιβλίων, βραβεύσεις αριστούχων μαθητών, τουρνουά σκακιού, κλπ. A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Το οργανόγραμμα του Δήμου, σύμφωνα με τον πρόσφατο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β 1116/ ), περιλαμβάνει τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Γενικός Γραμματέας. 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 3. Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. 4. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών και Ειδικών Συνεργατών. 5. Νομική Υπηρεσία. 6. Γραφείο Διαφάνειας. 7. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας. 8. Γραφείο Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. β) Γραφείο Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. γ) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. β) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου. γ) Τμήμα Απασχόλησης και Τουρισμού. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Πολεοδομίας. β) Τμήμα Περιβάλλοντος. Σελίδα 18 από 222

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών. β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων. γ) Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου. δ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία: α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής. β) Γραφείο Ισότητας. γ) Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Προγραμμάτων. δ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία: α) Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. β) Γραφείο Πολιτισμού. γ) Γραφείο Δημοτικών Βιβλιοθηκών. δ) Γραφείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου. γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. δ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. ε) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών. β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας. γ) Τμήμα Ταμείου. 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτηριακών Έργων. β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης. γ) Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων. δ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων. Σελίδα 19 από 222

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης. 5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης. β) Γραφείο Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων. γ) Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων και Επιχειρήσεων, Κοινόχρηστων Χώρων και Πλανόδιου Εμπορίου. A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διεργασίες στις οποίες στοχεύει το έργο και οι οποίες επηρεάζονται από τα αποτελέσματα της υλοποίησης είναι οι παρακάτω: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας μέσω των πλέον σύγχρονων τεχνικών ψηφιακής απεικόνισης και αναπαράστασης. Συγκεκριμένα, προστιθέμενη αξία στην πολιτιστική διαπαιδαγώγηση και επιμόρφωση του επισκέπτη της νέας πολιτιστικής πύλης αναμένεται να δοθεί από την αξιοποίηση των κάτωθι καινοτόμων τεχνολογιών: o Των πανοραμικών φωτογραφιών στα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. o Της τρισδιάστατης εικονικής αναπαράστασης αντικειμένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με διαδραστικό χαρακτήρα. o o Της διαδραστικής, εσωτερικής και εξωτερικής πλοήγησης μνημείων. Της δυνατότητας αναβάθμισης και εμπλουτισμού του πολιτιστικού περιεχομένου της πύλης από τον ίδιο τον επισκέπτη πιστοποιημένο (εγγεγραμμένο) χρήστη. Αυτοματοποίηση της διαδικασίας κρατήσεων θέσεων και εισιτηρίων για τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξάνδρειας. Προς το παρόν, ο δικτυακός τόπος του νέου Δήμου Αλεξάνδρειας δε έχει ενημερωθεί πλήρως, ενώ οι δικτυακοί τόποι των επιμέρους δημοτικών κοινοτήτων αποτελούν τη μοναδική πηγή ενημέρωσης, όσον αφορά στις εκδηλώσεις αυτές. Ως εκ τούτου, η παροχή της δυνατότητας για αυτοματοποιημένη διαδικασία στο κλείσιμο των εισιτηρίων προσδίδει ολοφάνερα μια προστιθέμενη αξία πάνω σε αυτόν τον τομέα. Αυτοματοποίηση της λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην επικράτεια του Δήμου Αλεξάνδρειας. Πρόκειται για τη δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στην πόλη της Αλεξάνδρειας και τη δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στο Πλατύ. Η αυτοματοποίηση των διεργασιών που πραγματοποιούνται στις βιβλιοθήκες του Δήμου και η ψηφιοποίηση μέρους των αρχείων τους, που αφορούν ιδίως σπάνια τεκμήρια της Σελίδα 20 από 222

21 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου τοπικής ιστορίας, αναμένεται με την υλοποίηση του έργου να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη λειτουργία τους. A Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Η υπάρχουσα υποδομή σε ΤΠΕ στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αλεξάνδρειας κρίνεται ανεπαρκής για τη στέγαση του συστήματος της διαδικτυακής πύλης που προτείνεται στην παρούσα διακήρυξη, ώστε να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ως εκ τούτου, η επιλογή της φιλοξενίας (Hosting) σε ανεξάρτητο data center της επιλογής του αναδόχου κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του προτεινόμενου συστήματος της διαδικτυακής πύλης. Ο νέος Δήμος Αλεξάνδρειας διαθέτει διαδικτυακή πύλη (http://www.alexandria.gr/), η οποία παρουσιάζει βασικές ελλείψεις και απουσία επικαιροποίησης, όσον αφορά στην ανάδειξη του συνολικού πολιτιστικού θησαυρού του. Προς το παρόν, στην ανάδειξη της συνολικής πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλουν αναγκαστικά και οι επιμέρους διαδικτυακοί τόποι των δημοτικών ενοτήτων που συνθέτουν το νέο Δήμο Αλεξάνδρειας (δηλ., και Αυτοί οι δικτυακοί τόποι στη σημερινή τους μορφής παρέχουν πενιχρές υπηρεσίες ενημέρωσης του επισκέπτη πάνω σε μια γκάμα θεμάτων π.χ. Πολιτιστικοί σύλλογοι, χώροι, δραστηριότητες, έντυπα, φωτογραφικό άλμπουμ, κλπ. Δηλαδή, το επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης, σε σχέση με τις λειτουργίες των δικτυακών τόπων όσον αφορά στον πολιτισμό, θεωρείται χαμηλό (ουσιαστικά, πρώτου βαθμού). Όσον αφορά στη διαχείριση της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αυτή στηρίζεται στην απαρχαιωμένη έκδοση 4.0 της εφαρμογή ABEKT (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης), που λειτουργεί σε περιβάλλον MS-DOS. Το εν λόγω λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα για: 1. Καταλογογράφηση, 2. Ευρετηρίαση / Απλή και σύνθετη αναζήτηση, 3. Δανεισμό (με χρήση γραμμικού κώδικα barcode), 4. Εκτύπωση δελτίων βιβλιοκαταλόγων, έντυπων καταλόγων σε διάταξη ISDB, αυτοκόλλητων ετικετών ταξιθέτησης κοκ., και 5. Εξαγωγή δεδομένων σε ASCII. Επιπλέον, το ΑΒΕΚΤ 4.0 έχει τη δυνατότητα να εξάγει τα βιβλιογραφικές εγγραφές σε μορφή UMIMARC που ακολουθεί το πρότυπο ISO Η εφαρμογή ABEKT 4.0 λειτουργεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης και δεν είναι ανοικτή στο Διαδίκτυο. Η βιβλιοθήκη δε διαθέτει κάποιο static IP. A Ψηφιοποιημένα τεκμήρια πολιτιστικού περιεχομένου Ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν διαθέτει σήμερα τεκμήρια πολιτιστικού περιεχομένου σε ψηφιοποιημένη μορφή. Σελίδα 21 από 222

22 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου A.2 Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.2.1 Αντικείμενο του Έργου Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να αναδείξει και να προβάλλει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής του νέου Δήμου Αλεξάνδρειας μέσα από την ιστορία, τα μνημεία, τη λαογραφία, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη θρησκεία, τις τέχνες κλπ. Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η υποστήριξη και η συντήρηση μιας ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών για λογαριασμό του Δήμου Αλεξάνδρειας, με πλούσιο υλικό αλλά και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους δημότες/πολίτες, τους μελετητές, τους επισκέπτες του Δήμου και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Μέσω του συστήματος της διαδικτυακής πύλης πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο επισκέπτης θα μπορεί: Να περιηγηθεί στην ιστορία και στα μνημεία της περιοχής (αρχαίοι χρόνοι, ρωμαϊκή βυζαντινή περίοδος, νεότερα χρόνια κλπ). Η περιήγηση θα συνοδεύεται από φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα, χάρτες, λευκώματα, κλπ. Να περιηγηθεί ανά θεματική ενότητα (μνημεία, παράδοση, λαογραφία, εκδηλώσεις κλπ). Κατά τη διάρκεια της περιήγησης του θα μπορέσει μεταξύ πολλών άλλων να έρθει σε επαφή με / θαυμάσει: o Επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και μνημεία μέσα από τουλάχιστον πενήντα (50) πανοραμικές φωτογραφίες, των οποίων η δημιουργία και ενσωμάτωση στην Πύλη αποτελεί επίσης αντικείμενο του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν κατά τη φάση 1 του έργου (σε παρένθεση φαίνεται o ενδεικτικός αριθμός πανοραμικών φωτογραφιών ανά σημείο ενδιαφέροντος): Αρχαιολογικός Χώρος Κυψέλης (3). Ο μεγάλος τύμβος που είναι γνωστός ως «Μεγάλη Τούμπα» (2) Ρωμαϊκός Λουτρώνας Νησίου (4). Ρωμαϊκή Τοξωτή Γέφυρα Κλειδίου (3). Το κονάκι του Τουρκαλβανού (3). Το κονάκι του Μπέη (3). Το κονάκι του Μεχμέτ Σεφίκ Πασά (3). Το Μοναστήρι Αγίων Αναργύρων (3). Το Μοναστήρι της Αγίας Κυριακής (3). Το εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου (3). Σελίδα 22 από 222

23 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου (3). Κτήρια των σιδηροδρομικών Σταθμών Αλεξάνδρειας και Πλατέος (4). Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Νεόκαστρου (3). Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίστας (3). Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου (2). Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας στα νότια της Μελίκης (3). Το αμφιθέατρο της πόλης της Αλεξάνδρειας (2). o Το ιστορικό αρχείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) σελίδων περίπου. o Πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσω Βίντεο (Video) συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών. o Είκοσι (20) λευκώματα και είκοσι (20) ιστορικούς χάρτες. o Πρόσθετο πολιτιστικό υλικό, επτακοσίων (700) φωτογραφιών. Να έχει πρόσβαση στο πολιτισμικό πλούτο αλλά και στη σύγχρονη εικόνα της περιοχής, μέσω προηγμένης Εφαρμογής Πολυμεσικής Παρουσίασης. Συγκεκριμένα, θα μπορέσει μεταξύ πολλών άλλων να έρθει σε επαφή με / θαυμάσει: o Πανοραμικό βίντεο (video) συγκεκριμένων διαδρομών του οδικού δικτύου ή εναλλακτικά πανοραμική φωτογράφιση. Το σύνολο των διαδρομών θα είναι 5 χλμ. o Εικονική Περιήγηση με σφαιρικά πανοράματα ανά 10 μέτρα. Οι διαδρομές που θα καταγραφούν είναι συνολικά 10 χλμ., έτσι ώστε να καλύπτουν το σύνολο των πολιτιστικών σημείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. o Πανοραμικές φωτογραφίες 180 x90 σε πέντε (5) επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου με ευρύτερη οπτική του ορίζοντα. o Επιλεγμένα αντικείμενα, μέσα από τουλάχιστον σαράντα (40) τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες ευρημάτωναντικειμένων, τα οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν κατά τη φάση 1 του έργου (σε παρένθεση φαίνεται o ενδεικτικός αριθμός πανοραμικών φωτογραφιών ανά σημείο ενδιαφέροντος): Αρχαιολογικά Ευρήματα και Μνημεία (10). Γεωργικά Εργαλεία Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος (10). Παραδοσιακά Όργανα, π.χ. Νταούλι, Ζουρνάς, κλπ. (10). Παραδοσιακές Φορεσιές (10). o Επιλεγμένα αντικείμενα, μέσα από τουλάχιστον είκοσι-πέντε (25) εικονικές τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες ευρημάτων-αντικειμένων, τα οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν κατά τη Σελίδα 23 από 222

24 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου φάση 1 του έργου (σε παρένθεση φαίνεται o ενδεικτικός αριθμός πανοραμικών φωτογραφιών ανά σημείο ενδιαφέροντος): σχεδιαγράμματα από παραδοσιακά εργαλεία (4). σχεδιαγράμματα από παραδοσιακά όργανα (3). σχεδιαγράμματα από παραδοσιακά σπίτια (3). σχεδιαγράμματα από κτήρια που υπάρχουν μερικώς η δεν υπάρχουν πια (3). σχεδιαγράμματα από παραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες (4). σχεδιαγράμματα από παραδοσιακά σκεύη καθημερινής χρήσης (4). σχεδιαγράμματα από λοιπά αντικείμενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος (4). o Να ενημερωθεί για την παράδοση (ήθη, έθιμα, χορούς, στολές, κλπ.) και την ιστορία του Δήμου, μέσα από 25λεπτο ψηφιακό βίντεο σε δύο τουλάχιστον γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική. Να μπορεί μέσω του κινητού του τηλεφώνου να έχει πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη, τουλάχιστον όσον αφορά στα κείμενα, τις εικόνες και τη λοιπή πληροφορία που μπορεί να παρουσιαστεί στο χρήστη μέσω smartphones. Να συμβάλλει στο εμπλουτισμό της Διαδικτυακής Πολιτισμικής Πύλης με περιεχόμενο που θα δημιουργήσει ο ίδιος και θα ανεβάσει σε αυτή. Να ενημερωθεί και να σχολιάσει ή να βαθμολογήσει περιεχόμενο που έχουν ανεβάσει άλλοι επισκέπτες, ο Δήμος ή έχει ανακτηθεί αυτόματα μέσω εφαρμογής newsaggregator. Να κάνει κράτηση θέσης για να παρακολουθήσει κάποιος μια αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση του Δήμου, μέσω εξειδικευμένης για αυτό το σκοπό Εφαρμογής. Η δημιουργία και η σύνδεση (ενσωμάτωση και ολοκλήρωση) της σχετικής εφαρμογής με το σύστημα της Πύλης αποτελεί αντικείμενο του έργου. Να αναζητήσει βιβλία και τεκμήρια της τοπικής ιστορίας από τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Δήμου (όπου πέρα από τον τίτλο και τον συγγραφέα θα έχει τη δυνατότητα να δει και κάποιες σελίδες του βιβλίου π.χ. εσώφυλλο, εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, αλλά και να κάνει αναζήτηση με βάση τα περιεχόμενα) να ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα στους και να κάνει σχετική κράτηση/δέσμευση κάποιου βιβλίου προς δανεισμό, μέσω εξειδικευμένης για αυτό το σκοπό Εφαρμογής Υποστήριξης Λειτουργίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Η δημιουργία και η σύνδεση (ενσωμάτωση και ολοκλήρωση) του σχετικής Εφαρμογής με το σύστημα της Διαδικτυακής Πύλης πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας αποτελεί αντικείμενο του Έργου. Τέλος, στο αντικείμενο του έργου ανήκουν και οι κάτωθι διακριτές/ά δραστηριότητες/στοιχεία: Σελίδα 24 από 222

25 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η δημιουργία ανεξάρτητης Εφαρμογής Κινητών Τηλεφώνων που θα δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα γνωριμίας με το Δήμο και τα χαρακτηριστικά του, μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Η ψηφιοποίηση ενδεικτικού περιεχομένου πέντε (5) σελίδων μεταξύ των οποίων το εξώφυλλο και το εσώφυλλο τριακοσίων (300) βιβλίων για την εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων που αξιοποιεί η Εφαρμογή της υποστήριξης λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης. Η φιλοξενία (hosting) του συστήματος της πύλης σε data center της επιλογής του Αναδόχου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η μετάφραση εκατό (100) σελίδων επιλεγμένου πολιτιστικού υλικού (επιλεγμένων και συνοδευτικών στο ανωτέρω αναφερθέν υλικό κειμένων) και του εισαγωγικού 25λεπτου βίντεο στην Αγγλική γλώσσα. Η εκπόνηση της σχετικής μελέτης (βλέπε παρ. Α.3.13) για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του δήμου και τα παρεπόμενά της, δηλαδή, επιλογή του πολιτιστικού υλικού (δηλ., φωτογραφίες, βίντεο εκδηλώσεων, ιστορικό αρχείο και χάρτες, λευκώματα, κλπ.) προς χρήση και ψηφιοποίηση, η συγγραφή και η επιλογή των κειμένων προς τεκμηρίωση και μετάφραση, προτάσεις για συλλογή επιπρόσθετου υλικού, κλπ. Η εκπαίδευση των χρηστών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του συστήματος της Πύλης. Η πιλοτική λειτουργία του Έργου. Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως η διοργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας και τύπωση και διανομή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ενημερωτικών εντύπων για το έργο. A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Όσον αφορά στη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης για το Δήμο Αλεξάνδρειας, αυτή συνοψίζεται στα εξής σημεία: Το προτεινόμενο έργο θα αναδείξει στο μέγιστο βαθμό την πολιτιστική και λαογραφική κληρονομιά, τα ήθη, τα έθιμα και την λαϊκή παράδοση του δήμου. Συγκεκριμένα: o Θα προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία διαδικτυακής επίσκεψης στους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου. o Η επαφή του επισκέπτη με τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των αντικειμένων και των εκθεμάτων θα του δώσει την αίσθηση της επίσκεψης σε ένα εικονικό μουσείο. Κάτι τέτοιο είναι πολύ χρήσιμο για άτομα που αδυνατούν να επισκεφτούν τα πραγματικά μουσεία, λόγω των ανυπέρβλητων αποστάσεων ή ανειλημμένων υποχρεώσεων. Σελίδα 25 από 222

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ήµου Αλεξάνδρειας» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Αλεξάνδρειας Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: HH/MM/EEΕΕ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ανάδειξη & Προβολή Πολιτιστικού Ψηφιακού Περιεχομένου με τη Χρήση Σύγχρονων Εφαρμογών και Εργαλείων ΤΠΕ» Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού Δήμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ωραιοκάστρου Προϋπολογισμός: 95.983,74 (χωρίς ΦΠΑ) 118.060,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια : 7 (επτά) μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Κριτήριο ανάθεσης: Διάρκεια: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Της Πράξης: «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Ιερά Αρχιεπισκοπή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός: 262.590,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ» Σελ.1 / 170 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ταχ. Δν/ση : ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18110 Πληροφορίες : Πετράκη Ελένη - Σαραντή Μαρία Τηλέφωνο : 2104990439-433 Fax : 2104942033 Ώρες: 9:30-12:30

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομικών Προϋπολογισμός: 1.752.142,28 (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια: 19 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ

Αναθέτουσα Αρχή:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / Δ ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό Δίκτυο Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα