ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 5829 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 5829 ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 5829 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισµό ανάδειξης µειοδότη << Προµήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταικού συστήµατος ισχύος 10 Kwp στη νήσο Ρω Μεγίστης >> συνολικού προυπ ,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19 / 12 /2014 ηµέρα Παρασκευή στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών στο ιοικητήριο Πλ. Ελευθερίας στη Ρόδο ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό. Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισµού ορίζεται η πρωϊνή της ηµέρας αυτής. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3) Το Ν. 2362/95 περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 4) Το Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις».

2 5) Το Ν.4024/11, άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » 6) Τις διατάξεις του Π 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 7) Τις διατάξεις του Π.. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ( Άρθρο 12, παρ. 3δ). 8) Την µε αριθµ. Πρωτ /739/ Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών «Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 9) Την 464/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πρακτικό) για έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού. 10) Την 1969 /2014 απόφαση έγκρισης της Υ Ε Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές - σφραγισµένες. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Ο κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να συµµετέχει µε περισσότερες της µιας προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ( 180 ) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι α) Εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προσφοράς. β) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου γ) Υπεύθυνη ήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από ιαγωνισµούς του ηµοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούµενες προδιαγραφές δ) Φορολογική ενηµερότητα. ε) Ασφαλιστική ενηµερότητα

3 στ) Τεχνική προσφορά ζ) Οικονοµική προσφορά Η αξιολόγηση των προσφορών και η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της ιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2 ο Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας (10) δέκα ηµερών από την ειδοποίηση του οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την επιτροπή αξιολόγησης : 1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νοµικά πρόσωπα. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαµήνου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΤΑΕ κλπ Εργοδοτών και Υπαλλήλων) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. 6. Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισµοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα. 7. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. ΑΡΘΡΟ 3 ο Στην οικονοµική προσφορά ( η οποία θα υποβληθεί σε δύο αντίγραφα) θα πρέπει ν αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης αριθµητικώς και ολογράφως Στη τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ.

4 εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών µέχρι της λήξεως της συναφθησοµένης σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ο Για την προµήθεια θα ληφθεί υπόψη η Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από την /νση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( ωδ/σου ). ΑΡΘΡΟ 5 ο Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας, στον προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε την ανωτέρω Τεχνική Έκθεση µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εξοφλητικών τιµολογίων µε χρηµατικό ένταλµα. ΑΡΘΡΟ 6 ο Ο µειοδότης καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που θα συναφθεί,σε ποσό υπολογιζόµενο 10% της συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση θα είναι εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τραπέζης ή Γραµµάτιο Συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων. Η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφ.Ενότητα ωδ/σου) του οικονοµικού έτους 2014, ΚΑΕ 071 ΚΑΕ 9899 Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι στην προσφορά τους να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχονται αυτούς. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιαύγεια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου). Ρόδος, 24/10/2014 Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζηµάρκος

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος, µε αποθήκευση µέρους της παραγόµενης ενέργειας για την ηλεκτροδότηση φορητής µονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης ώσµωσης στη νήσο Ρω Μεγίστης. Στο νησί έχουµε απουσία δικτύου της ΕΗ, συχνή αδυναµία συνεχούς τροφοδότησης του νησιού µε καύσιµα, αποκοπή του νησιού κατά τους χειµερινούς µήνες σε περιόδους άσχηµων καιρικών συνθηκών µε αποτέλεσµα µε αποτέλεσµα να προκύπτει η αναγκαιότητα εγκατάστασης ολοκληρωµένου φωτοβολταϊκού συστήµατος, µε αποθήκευση µέρους της παραγόµενης ενέργειας για να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήµατος αφαλάτωσης για την παροχή πόσιµου νερού. Το σύστηµα θα αποτελείται από τις φωτοβολταϊκά panel (γεννήτριες) ονοµαστικής ισχύος 10 kwp, το σύστηµα αποθήκευσης (µπαταρίες) και το σύστηµα ελέγχου. Προκειµένου να καλυφτούν τα φορτία του συστήµατος αφαλάτωσης, το οποίο προβλέπεται να χρησιµοποιείται καθόλην την διάρκεια του έτους, Η απορροφούµενη ισχύς της µονάδας αφαλάτωσης είναι περίπου 10KW. Πρέπει να έχουµε αποθηκευτική ισχύ 40KWh. Τα φωτοβολταϊκά panel (γεννήτριες) θα καταλαµβάνουν έκταση 300 τ.µ. περίπου θα είναι τοποθετηµένα πάνω σε κατάλληλες βάσεις στήριξης, θα εγκατασταθούν σε κατάλληλο τµήµα του νησιού πλησίον του στρατοπέδου. Το τµήµα αυτό, θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, να είναι επίπεδο, να παραµένει ασκίαστο καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου ενώ η βλάστησή του είναι ποώδης. Οι µονάδες αποθήκευσης (µπαταρίες) θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό χώρο στον προκατασκευασµένο οικίσκο στον οποίο θα στεγαστεί η µονάδα αφαλάτωσης.

6 Σε περίπτωση µη καλυπτόµενης ζήτησης ηλεκτρικής ενεργείας (π.χ. λόγο παρατεταµένης συννεφιάς, λόγο βλάβης µίας συστοιχίας συσσωρευτών κτλ), θα τίθεται σε λειτουργία το ήδη υπάρχον Η/Ζ. Περιγραφή εξοπλισµού Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου, από 180W εως 285W έκαστο. Συνολική ισχύος 10KWp. Οι συσσωρευτές θα είναι τύπου ανοιχτού τύπου σε διαφανή δοχεία κατά προτίµηση, χαµηλής συγκέντρωσης αντιµονίου, αργής εκφόρτισης, πολλών κύκλων φόρτισης - εκφόρτισης και χωρητικότητας µεγαλύτερης των 800Ah/ C10 έκαστη. Συνολικής χωρητικότητας 40KVAh. Ο ρυθµιστής φόρτισης θα είναι Τεχνολογίας Maximum Power Point Tracking (30% µεγαλύτερη αποδιδόµενη ενέργεια) µε Οθόνη υγρών κρυστάλλων και που να µπορούν να συνεργαστούν µε ονοµαστική τάση συσσωρευτή: 12,24,48,60 V. Θα έχουν την δυνατότητα Φόρτισης 5 σταδίων: Bulk, Absorption, Float, Silent και Equalization και δυνατότητα προγραµµατισµού τρόπου φόρτισης. Τέλος θα έχουν την δυνατότητα καταγραφής δεδοµένων µε αποθήκευση δεδοµένων των τελευταίων τουλάχιστον 120 ηµερών. Οι αντιστροφείς ισχύος θα έχουν ονοµαστική τάση εισόδου 24 V και ονοµαστική ισχύ 4500 VA, µε ενσωµατωµένο φορτιστή συσσωρευτών 140 A, και δυνατότητα 1Φ / 3Φ λειτουργίας.

7 Οι βάσεις στις οποίες θα εδραστούν τα αρθρωτά στηρίγµατα των Φ/Β θα κατασκευαστούν από την 95 Α ΤΕ (στρατό) αλλά τα υλικά για την κατασκευή είναι µε ποινή αποκλεισµού υποχρέωση του αναδόχου που θα προµηθεύσει το φωτοβολταϊκο σύστηµα. Αναλυτικότερα η προσφορά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τα υλικά: γαλβανισµένοι κοιλοδοκοί 100Χ100Χ3mm µήκους 6 µέτρων τεµ. 25, µπετόβεργες Φ14mm µήκους 6 µέτρων τεµ. 6, αδρανή υλικά για την πάκτωση των βάσεων µε άοπλο σκυρόδεµα δηλαδή τσιµέντο 10σακιά Χ 50κιλά, άµµο 40σακιά Χ 20κιλά, χαλίκι 40σακιά Χ 20κιλά. Επιπλέον θα περιλαµβάνονται τυχών πρόσθετα υλικά ή µικρουλικά για την ολοκληρωµένη κατασκευή των παραπάνω βάσεων. Τέλος το καλώδιο στην προµήθεια περιλαµβάνονται τα καλώδια µε την σωλήνα προστασίας (PVC) διέλευσης, από τα Φ/Β προς τον οικίσκο όπου θα στεγαστεί ο λοιπός εξοπλισµός. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ 1 Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους φωτοβολταικού συστήµατος 10KWp µε σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας σε µπαταρίες, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 1 τεµ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ( ) : ,00 Φ.Π.Α. 16% ΕΥΡΩ ( ) : 9.520,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ( ) : ,00

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προδιαγραφές ενεργειακού και άλλου εξοπλισµού 1. Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Συνολική εγκατεστηµένη Ισχύς: 10 ΚWp Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό Πυρίτιο. ( Wp έκαστο) Να αναφέρεται η ονοµαστική ισχύς (25 ºC) Να αναφέρεται η ονοµαστική τάση (25 ºC) Να αναφέρεται ο τύπος (25 ºC) Να αναφέρεται ο αριθµός των κυψελών (25 ºC) Να αναφέρεται το βάρος (25 ºC) Να αναφέρεται η τάση ανοιχτού κυκλώµατος (25 ºC) Να αναφέρεται το Ρεύµα βραχυκύκλωσης Να αναφέρονται η ιαστάσεις και η ανθεκτικότητα Εγγύηση: Τα Φ/Β πλαίσια φέρουν 25ετή εγγύηση. Σύµφωνα µε αυτήν, η ισχύς των Φ/Β πλαισίων δεν θα µειωθεί περισσότερο από 20 % εντός χρονικής περιόδου 25 ετών. 2. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Ανοιχτού τύπου, σωληνωτού σε διαφανή δοχεία, χαµηλής συγκέντρωσης αντιµονίου, αργής εκφόρτισης, µεγάλης και πολλών κύκλων φόρτισης εκφόρτισης. Χωρητικότητα: µεγαλύτερης των 800Ah/ C10 έκαστη Να αναφέρεται η ονοµαστική τάση Να αναφέρεται το µέγιστο αρχικό ρεύµα φόρτισης Να αναφέρεται η συνιστώµενη τάση φόρτισης Να αναφέρεται το ρεύµα βραχυκύκλωσης Να αναφέρεται η εσωτερική αντίσταση Να αναφέρεται ο βαθµός απόδοσης Να αναφέρεται ο τύπος και αριθµός πόλων Να αναφέρονται οι διαστάσεις σε mm Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη Ποσότητα: TEM (αναλόγως την χωρητικότητα για 40KVAh). 3. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ονοµαστική τάση συσσωρευτή: 12,24,48,60 V

9 Μέγιστο ρεύµα εξόδου: 80 Α (40oC) ( υνατότητα ρύθµισης µέγιστου ρεύµατος) Μέγιστη τάση εισόδου (Τάση ανοιχτού κυκλώµατος Voc Φ/Β πλαισίων): 150 VDC Αυτοκατανάλωση σε κατάσταση αναµονής (standby): λιγότερο από 3 Watt Βαθµός απόδοσης: τουλάχιστον 95 % Ενδείξεις: Οθόνη υγρών κρυστάλλων Τεχνολογία: Maximum Power Point Tracking (30% µεγαλύτερη αποδιδόµενη ενέργεια) Καλά θα ήταν να υπάρχει δυνατότητα φόρτιση 5 σταδίων: Bulk, Absorption, Float, Silent και Equalization, καθώς και η δυνατότητα προγραµµατισµού τρόπου φόρτισης Καταγραφή δεδοµένων: αποθήκευση δεδοµένων των τελευταίων τουλάχιστον 120 ηµερών Ποσότητα: Αναλόγως το προσφερόµενο σύστηµα. 4. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (INVERTER) Ονοµαστική τάση εισόδου: 24 V Εύρος τάσης εισόδου:19-34 V Ονοµαστική ισχύς : τουλάχιστον 4400 VA Ισχύς λειτουργίας για 30min : τουλάχιστον 10% άνω της ονµαστικής Ισχύς αιχµής: τουλάχιστον VA Φορτιστής συσσωρευτών 4 σταδίων: 140A Βαθµός απόδοσης : τουλάχιστον 92% Cosφ: Αυτοκατανάλωση (off/stby/on):να αναφερθεί Τάση εξόδου: Vac (0/-10%) Συχνότητα εξόδου (πλήρως ηµιτονοειδής µορφής ): 50 Hz +/- 0,05% Oλική αρµονική παραµόρφωση: <2% ιαστάσεις : να αναφερθεί Βάρος : να αναφερθεί Προστασία : να αναφερθεί Εγγύηση: 2 έτη Ποσότητα: αναλόγως την ονοµαστική ισχύ, τουλάχιστον για 12ΚW (ο καθένας θα συνδέεται σε διαφορετικό υποπίνακα-καταναλώσεις). 5. ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

10 Τύπος: ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Κατάλληλες για τα panel που θα προσφερθούν. Γαλβανισµένες εν θερµώ (Πάχος κυλοδοκού: τουλάχιστον 3mm) υνατότητα βαθµωτής αλλαγής κλίσης (από 30 ο έως 60 ο )για την βέλτιστη εποχιακή απόδοση των Φ/Β γεννητριών. Ποσότητα: Αναλόγως το προσφερόµενο σύστηµα. 6. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο προτεινόµενος πίνακας περιέχει ασφαλειοδιακόπτες, αντικεραυνικά κατηγορίας Τ2, ενσωµατωµένα στον πίνακα DC και γενικά όλο το απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό για την προστασία από υπερεντάσεις και υπερτάσεις όλου του εξοπλισµού. Τεκµηρίωση αξιοπιστίας και πιστοποίησης τεχνολογίας και εξοπλισµού επένδυσης Για τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες: Photovoltaic Module Test Specification IEC TÜV Isolation Safety Class II Πιστοποιητικό ISO 9001 & ISO FM και CE mark Declaration in PID resistance Αντοχής στη διάβρωση εξαιτίας αλατούχου νέφους (Declaration Salt Mist Corrosion). Declaration Ammonia resistance Για τους συσσωρευτές: Πιστοποιητικό ISO 9001/2000 Για τους ρυθµιστές φόρτισης: UL1741 DIN IEC 68 TEIL 2-30

11 Πιστοποιητικό ISO 9001 TÜV No. 435/ ETL Listed to UL1741 CSA C22.2 No ISO Για τους αντιστροφείς ισχύος: ΕΝ50081 Ι/ΙΙ ΕΝ ΕΝ ΕΝ IEC 801 Ι/ΙΙ/ΙΙΙ/ΙΩ CEI 555 IEC LVD 73/23/EEC Directive EMC 2004/108/EC : EN , EN , EN 55014, EN 55022, EN , Low voltage directive 2006/95/EC : EN , EN , EN ιαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισµού Οι απαιτήσεις συντήρησης των φωτοβολταϊκών είναι ελάχιστες (κυρίως έλεγχος στάθµης ηλεκτρολύτη συσσωρευτών και καθάρισµα των επιφανειών τους λίγες φορές το χρόνο). Έχουν αµελητέο κόστος και δεν απαιτούν τη διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος. Προβλέπονται από τον εγκαταστάτη του εξοπλισµού σε συνεργασία µε τον κύριο του έργου τα εξής: 1. Εγκατάσταση λογισµικού µέτρησης καταγραφής και τηλεµετάδοσης των λειτουργικών παραµέτρων του σταθµού. 2. Εκπαίδευση δύο ατόµων τουλάχιστον µε γνώσεις ηλεκτρολόγου στη λειτουργία του σταθµού. 3. Πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης µε συχνότητα έξι µηνών. Τεκµηρίωση αξιοπιστίας και πιστοποίησης του προµηθευτή

12 1. Να έχει παρουσία στο πεδίο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε ειδικότητα τα Φ/Β συστήµατα πέραν της πενταετίας 2. Να έχει εγκαταστήσει ή πουλήσει συστήµατα τουλάχιστον 4Mwp τα τελευταία 5 έτη. 3. Να κατέχει αποδεικτικά καλής εκτέλεσης ιδιωτικών και δηµόσιων έργων των τελευταίων 5 ετών Ρόδος 25/7/2014 Ο Συντάξας Γιαγκουνίδης Αναστάσιος

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" (σελ. 1 από 2) ΟΜΑ Α Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%) 1. Συµφωνία προσφοράς µε Τεχνικές προδιαγραφές 2. Φήµη και αξιοπιστία κατασκευαστή 3. Προσφερόµενος πρόσθετος εξοπλισµός ΟΜΑ Α Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 2. Service, συντήρηση, ανταλλακτικά και δυνατότητα Τεχνικής υποστήριξης από τον προµηθευτή µετά την πώληση 3. Χρόνος παράδοσης

14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 21/02/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1438 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 26/03/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2153 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 25/06/2014 Αριθ.πρωτ. 66374/6154 Ταχ.Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24/03/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2264 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/06/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 3470 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ιακήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαµπρινή Παρθένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μικρασιατών 81 «Κτίριο Σπίρερ» Πληροφορίες : κ. ΜΑΪΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

« - & ME ANOIXTO - .:2831341038 , 03-12-2013. 31406

«  - & ME ANOIXTO - .:2831341038 , 03-12-2013. 31406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830052 2015-06-08 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

15PROC002830052 2015-06-08 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΤΙΟ 8-6-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΚΑΑΚ/ΥΠ/836 ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΚΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Βόλος 8 / 8 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ. 89821/ΤΥ 6093 Ταχ.Διεύθυνση: Μικρασιατών 81 «Κτίριο Σπίρερ»

Διαβάστε περισσότερα

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Ο.Μ ΑΙΓΙΟΥ)

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Ο.Μ ΑΙΓΙΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3641 / 27.04.2015 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο:

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµ. : 11/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 20412 ήµος ΤΕΜΠΩΝ /νση: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 25/2011 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002538533 2015-01-23

15PROC002538533 2015-01-23 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ: ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα