1. Τι είναι η λογοκλοπή;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τι είναι η λογοκλοπή;"

Transcript

1 Πεπί Λογοκλοπήρ (plagiarism) 1 1. Τι είναι η λογοκλοπή; Τν Τκήκα Κνηλσληθήο Δηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Επηζηήκεο (ΤΚΔΠΕ) είλαη αθνζησκέλν ζηα ηδεώδε ηελ πλεπκαηηθήο ηηκηόηεηαο θαη ζέβεηαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Όια ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηνπ ΤΚΔΠΕ αλακέλεηαη λα δηεμάγνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο εξγαζία κε ηηκηόηεηα. Η ιέμε ινγνθινπή (plagiarism) πξνέξρεηαη από ηελ Λαηηληθή ιέμε plagiarius, πνπ ζεκαίλεη «απαγσγέαο». Όηαλ θάπνηνο πξνβαίλεη ζε ινγνθινπή θιέβεη θάπνηνλ, όρη κόλν ηηο ηδέεο ηνπ. Σε απηό ην πλεύκα, ζην παξόλ θείκελν ζα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ ινγνθινπή, ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα απνθύγεηε ηελ ινγνθινπή, πνηεο είλαη νη πνηλέο πνπ επηζύξεη θαη πνηνο επεξεάδεηαη από απηήλ. Η ινγνθινπή είλαη η σπήζη ηων ιδεών και ηων λέξεων ηπίηων σωπίρ αςηή να ζςνοδεύεηαι από ξεκάθαπη αναγνώπιζη 2 ηηρ πηγήρ αςηήρ ηηρ πληποθοπίαρ. Σεκεηώζηε πσο δελ έρεη θακία ζεκαζία εάλ ε κε αλαγλώξηζε ηεο πεγήο είλαη εθνύζηα. Κάζε έιιεηςε αλαγλώξηζεο, αθόκα θαη αθνύζηα, ζεσξείηαη ινγνθινπή. Η ινγνθινπή δελ είλαη ποηέ απνδεθηή ζηελ αθαδεκατθή γξαθή. Κάζε κνξθή πιεξνθνξίαο απαηηεί αλαγλώξηζε (αλαθνξά ή παξαπνκπή). Μηα θνηλή ιαλζαζκέλε αληίιεςε είλαη πσο κόλν ε αθξηβήο αληηγξαθή ιέμεσλ από κηα έληππε πεγή απνηειεί ινγνθινπή. Η απαίηεζε αλαγλώξηζεο πεγώλ είλαη πνιύ επξύηεξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζεηε πσο πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ηόζν νη πεγέο ηδεώλ απόςεσλ, ζεσξηώλ, γεγνλόησλ, θιπ. όζν θαη ιέμεσλ. Οη πεγέο ηδεώλ θαη ιέμεσλ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή, θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ απαηηεί θαηάιιειε αλαγλώξηζε (αλαθνξά ε παξαπνκπή) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ινγνθινπή. Το παπόν κείμενο εζηιάζει ζηην λογοκλοπή όπωρ 1 Ο παξώλ νδεγόο βαζίδεηαη ζε απηόλ πνπ είλαη δεκνζηεπκέλνο ζηελ ηζηνζέζε ηνπ Ειιεληθνύ Αλνηρηνύ Παλεπηζηήκηνπ κε ηε θξνληίδα ηνπ Δξ. Σηεξγίνπ. Έρεη πξνζαξκνζηεί θαη δεκνζηεπηεί ζηελ παξνύζα ηζηνζέζε κεηά από γξαπηή ηνπ άδεηα. 2 Με ηνλ όξν ξεκάθαπη αναγνώπιζη ελλννύκε όηη ε αλαθνξά ή παξαπνκπή λα γίλεηαη κέζα ζην θείκελν ή ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ή ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη λα αλαθέξεηαη πιήξσο ε πεγή ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζηε βηβιηνγξαθία. 1

2 αςηή παποςζιάζεηαι ζηιρ γπαπηέρ επγαζίερ θοιηηηών, όμωρ οι έννοιερ πος ππαγμαηεύεηαι μποπούν να εθαπμοζηούν ζε οποιονδήποηε ηύπο πηγών. Οη πεγέο πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα έρνπλ ηε κνξθή: πξνθνξηθνύ ιόγνπ, όπσο ην πεξηερόκελν ζπδεηήζεσλ θαη ζπλεληεύμεσλ, γξαπηνύ ιόγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) θαη πεξηερνκέλνπ Ιζηνζειίδσλ θαζώο θαη δεκνζηεπκέλσλ θαη έληππσλ πιηθώλ, πνιπκέζσλ όπσο ηαηλίεο, κνπζηθή θαη θσηνγξαθίεο, θαη δηαθνξεηηθώλ κέζσλ έθθξαζεο ηδεώλ θαη ζηνηρείσλ, όπσο ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, γξαθήκαηα, ζρεδηαγξάκκαηα, πίλαθεο, ράξηεο, θιπ. 2. Τύποι λογοκλοπήρ Υπάξρνπλ δπν ηύπνη ινγνθινπήο: α) ε ινγνθινπή νιόθιεξεο πεγήο θαη β) ε κεξηθή αληηγξαθή. Η λογοκλοπή ολόκληπηρ πηγήρ αλαθέξεηαη ζηνλ ηζρπξηζκό πσο ην ζύλνιν ηεο εξγαζίαο ελόο ηξίηνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηθήο ζαο δνπιεηάο. Τν ζπλεζέζηεξν παξάδεηγκα είλαη όηαλ έλαο θνηηεηήο «βάδεη» ην όλνκα ηνπ ζε κηα εξγαζία πνπ ηελ έρεη γξάςεη θάπνηνο άιινο. Η ινγνθινπή νιόθιεξεο πεγήο πεξηιακβάλεη αθόκα ηνλ ηζρπξηζκό πσο είζαζηε ν δεκηνπξγόο πιεξνθνξηώλ όπσο κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, κηα εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, έλα ζρεδηάγξακκα ή έλα επηζηεκνληθό ζεώξεκα. Παξαδείγκαηα ινγνθινπήο νιόθιεξεο πεγήο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνβνιή: εξγαζίαο ελόο θίινπ εξγαζίαο πνπ έρεηε αγνξάζεη από ηξίηνπο θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί από απηνύο εξγαζίαο άξζξνπ πνπ έρεη δεκνζηεπηεί ζε άιιε πεγή, όπσο ζε έλα επηζηεκνληθό πεξηνδηθό (journal) ή ζην Δηαδίθηπν. Η μεπική ανηιγπαθή ιακβάλεη ρώξα όηαλ νη αθξηβείο ιέμεηο ή ην αθξηβέο πεξηερόκελν κηαο πεγήο εηζάγνληαη σο κέξνο ηεο εξγαζίαο ζαο ρσξίο λα πξνρσξάηε ζε θαηάιιειε αλαγλώξηζε (αλαθνξά ε παξαπνκπή) απηήο ηεο πεγήο. Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ: αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε (cutandpaste) από κηα ειεθηξνληθή πεγή αληηγξαθή από κηα έληππε πεγή απηνιεμεί επαλάιεςε κηαο ζπδήηεζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ζπλέληεπμεο, θιπ. 2

3 εηζαγσγή κηαο θσηνγξαθίαο, ελόο βίληεν, ή άιινπ είδνπο πνιπκέζσλ. 3. Εκούζια και ακούζια λογοκλοπή Υπάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο εθνύζηαο πξνζπάζεηαο εμαπάηεζεο κέζσ ηεο ινγνθινπήο θαη ηεο αθνύζηαο ινγνθινπήο. Επεηδή ε ζπγγξαθή κηαο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη κηα πξάμε ζπλεξγαζίαο, νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ πξνγελέζηεξε ζρεηηθή εκπεηξία κπνξεί λα έρνπλ ζύγρπζε ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξά κεηαμύ ζπλεξγαζίαο θαη ινγνθινπήο. Οη ίδηνη θνηηεηέο ιόγσ ηεο απεηξίαο ηνπο κπνξεί λα ππνβάιινπλ εξγαζίεο κε αληηγξακκέλα κέξε, ρσξίο λα έρνπλ ηελ πξόζεζε λα εμαπαηήζνπλ. Δπν ζεκαληηθνί θαλόλεο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αθνύζηα ινγνθινπή: Κάζε κνξθή βνήζεηαο πνπ δέρεζηε από θάπνηνλ άιιν, ή κηα ηδέα ή έλα ζρέδην ελόο ηξίηνπ, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη κέζα ζηελ εξγαζία ζαο. Εάλ έρεηε απνξίεο ή ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξίδεηε θαη πνηεο όρη, λα απεπζύλεζηε ζην ππεύζπλν Μέινο Σπλεξγαδόκελνπ Εθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΣΕΠ) ηνπ ηκήκαηνο ζαο. 4. Παπάθπαζη Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ πηζηεύνπλ πσο εθθξάδνληαο έλα θείκελν ή κηα ηδέα κε «δηθέο ηνπο ιέμεηο» απνθεύγνπλ ην δήηεκα ηεο ινγνθινπήο. Υπάξρεη έλαο επίζεκνο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθθξαζε ηδεώλ ηξίησλ κε «δηθέο ζαο ιέμεηο» νλνκάδεηαη «παξάθξαζε». Σπρλά ν ζθνπόο ηεο παξάθξαζεο είλαη λα απινπνηήζεη ή λα παξνπζηάζεη κηα ζύλνςε ησλ ηδεώλ ελόο ζπγγξαθέα, θαζηζηώληαο ηηο ηδέεο απηέο πεξηζζόηεξν θαηαλνεηέο. Μπνξεί αθόκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ παξάθξαζε γηα λα δώζεηε έκθαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα ή αθνινπζία ζθέςεο από ην γλήζην θείκελν ελόο ζπγγξαθέα. Η παξάθξαζε είλαη απνδεθηή αιιά είλαη ζεκαληηθό λα αλαγλσξίδεηαη ε αξρηθή πεγή από ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη ηδέεο/πιεξνθνξίεο πνπ παξαθξάδεηε, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθθξαζηεί ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλεο. Είλαη ζεκαληηθό λα είζαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί όηαλ παξαθξάδεηε κέξε ελόο θεηκέλνπ. Η απιή παξάθξαζε, όπνπ αληηθαζίζηαληαη κεξηθέο ιέμεηο κε άιιεο ζπλώλπκεο ή αιιάδεη ε ζεηξά ηεο πξόηαζεο, νπζηαζηηθά είλαη ζπλαθήο κε ηελ άκεζε αληηγξαθή ησλ ιέμεσλ ηνπ ζπγγξαθέα. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα δελ είλαη αξθεηή 3

4 ώζηε λα ζεσξεζεί γλήζηα παξάθξαζε ηεο ηδέαο θαη ζεσξείηαη κνξθή ινγνθινπήο. Η απιή παξάθξαζε ππνδειώλεη πσο ν θνηηεηήο δελ έρεη αλαπηύμεη εηο βάζνο θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο. 5. Πώρ να αποθύγεηε ηην λογοκλοπή Πνιύ ζπρλά ππνζέηνπκε πσο όινη όζνη ππνπίπηνπλ ζην παξάπησκα ηεο ινγνθινπήο πξνζπαζνύλ εθνπζίσο λα εμαπαηήζνπλ. Η αιήζεηα είλαη πσο έλα κεγάιν κέξνο ηεο ινγνθινπήο νθείιεηαη ζηελ απξνζεμία ή ζηελ έιιεηςε θαηαλόεζεο ηεο έλλνηαο ηεο ινγνθινπήο. Τν αθόινπζν δηάγξακκα αλαπαξηζηά ηελ ινγνθινπή ζε έλαλ άμνλα. Διάγπαμμα 1: Δπάζειρ πος θεωπούνηαι λογοκλοπή Αγορά ή δανειζμός μιας εργαζίας ηης πηγής Πληρφμή ενός ηρίηοσ για να γράυει ηην εργαζία ζας Ανεπαρκής παράθραζη ηης πηγής Ανάλσζη ηφν ιδεών ενός ηρίηοσ τφρίς αναγνώριζη ηης πηγής Ανηιγραθή από μια άλλη πηγή τφρίς αναγνώριζη ηης πηγής ασηής (εκούζια ή από λάθος) Εκούσια Λογοκλοπή Πιθανώς Ακούσια Λογοκλοπή Καζώο θαηά έλα ζεκαληηθό κέξνο ε ινγνθινπή κπνξεί λα είλαη αθνύζηα, ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα απνθεπρζεί είλαη ε αλάπηπμε θαιώλ ζπλεζεηώλ αθαδεκατθήο ζπκπεξηθνξάο θαη γξαθήο θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ηελ ινγνθινπή: Φξνληίζηε λα έρεηε αξθεηό ρξόλν ζηελ δηάζεζε ζαο ώζηε λα πξνζπαζήζεηε γηα έλα θαιό απνηέιεζκα. Οη θνηηεηέο πνπ πξνζπαζνύλ λα ζπγγξάςνπλ κηα εξγαζία ηελ ηειεπηαία ζηηγκή είλαη πην πηζαλό λα ππνπέζνπλ ζε ινγνθινπή γηαηί ε βηαζύλε ηνπο θάλεη απξόζερηνπο. Η έιιεηςε ρξόλνπ είλαη επίζεο ην πξσηαξρηθό θίλεηξν γηα ηελ εθνύζηα ινγνθινπή πνπ ζθνπό έρεη ηελ εμαπάηεζε. 4

5 Ξαλαδηαβάζηε ηελ εξγαζία ζαο κε ζθνπό ηελ αλαζεώξεζε ηεο. Μέζσ ηεο αλαζεώξεζεο κπνξείηε λα δηνξζώζεηε κέξε ηνπ θεηκέλνπ πνπ είλαη απνηέιεζκα ινγνθινπήο. Ειέγμηε ην θείκελν ζαο γηα ιάζε. Ο έιεγρνο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε παξαπνκπέο πνπ πηζαλώο λα έρεηε παξαιείςεη από απξνζεμία. Η ρξήζε ησλ ηδεώλ ηξίησλ είλαη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο αθαδεκατθήο εξγαζίαο. Θεσξείηαη ινγνθινπή κνλό όηαλ δελ κλεκνλεύεηαη θαηάιιεια ε αξρηθή πεγή. Η ρξήζε ηνπ ίδηνπ πιηθνύ ηξίησλ πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ινγνθινπή εάλ παξνπζηαζηεί κε έλαλ ιαλζαζκέλν ηξόπν, δελ ζεσξείηαη ινγνθινπή εάλ παξνπζηαζηεί ζσζηά. Η αθνύζηα ινγνθινπή ζρεηίδεηαη αθόκα ζπρλά κε ηνλ ηξόπν πνπ θξαηάηε ζεκεηώζεηο. Σθνπόο ησλ ζεκεηώζεσλ ζαο πξέπεη λα είλαη ε θαηαγξαθή όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ηειηθό έγγξαθν πνπ παξαδίδεηε. Όκσο πνιύ ζπρλά κπνξεί λα κελ γλσξίδεηε εάλ πξάγκαηη ζα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα πιεξνθνξία κέρξηο όηνπ λα γξάςεηε ην θείκελν ζαο ώξεο, εκέξεο ή αθόκα θαη εβδνκάδεο αξγόηεξα. Όηαλ έξζεη ν θαηξόο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ζεκεηώζεηο ζαο, κπνξεί λα έρεηε μεράζεη ηελ πξνέιεπζε ηνπο, θαηά πόζν έρεηε αληηγξάςεη ηηο αθξηβείο ιέμεηο ηνπ ζπγγξαθέα, ηηο έρεηε παξαθξάζεη ή έρεηε θαηαγξάςεη ηελ δηθή ζαο επεμήγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ. Εάλ ε πεγή ησλ πιεξνθνξηώλ δελ έρεη θαηαγξαθεί ιεπηνκεξώο είλαη πνιύ πηζαλό λα κελ κπνξέζεηε λα δηαιεπθάλεηε απηά ηα δεηήκαηα, ππνπίπηνληαο ζε αθνύζηα ινγνθινπή. Οη αθόινπζεο ζηξαηεγηθέο κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα απνθύγεηε απηά ηα πξνβιήκαηα όηαλ θξαηάηε ζεκεηώζεηο: Πάληνηε λα πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεγή καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο από απηή ηελ πεγή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ρξεζηκνπνηείηε θσηνηππίεο ζεκεηώζηε όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ηεο πεγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην πάλσ κέξνο ηεο πξώηεο ζειίδαο ησλ θσηνηππηώλ. Φξεζηκνπνηείηε εηζαγσγηθά όηαλ αληηγξάθεηε απηνιεμεί θείκελν από κηα πεγή. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηπιό δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ή θάπνηνλ άιιν θσδηθό πνπ ζα ζαο επηηξέπεη λα αλαγλσξίδεηε ηελ αθξηβή αληηγξαθή πιηθνύ. Είλαη πξνηηκόηεξν ζηηο ζεκεηώζεηο ζαο λα αληηγξάθεηε ην θείκελν πνπ επηζπκείηε όπσο αθξηβώο απηό αλαγξάθεηαη ζηελ πεγή πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Είλαη δύζθνιν λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ειαθξώο παξαθξαζκέλν θείκελν 5

6 αξγόηεξα, όηαλ γξάθεηε ηελ εξγαζία ζαο. Υπάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ινγνθινπήο εάλ δελ ζπκόζαζηε πνηεο ιέμεηο αλήθνπλ ζηνλ ζπγγξαθέα θαη πνηεο ζε εζάο. Πνιιέο πεγέο πξνηείλνπλ πσο ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα θξαηάηε ζεκεηώζεηο είλαη λα κελ θνηηάηε ηελ πεγή ζαο, πξνθεηκέλνπ λα είζαζηε ζίγνπξνη πσο γξάθεηε ηελ δηθή ζαο επεμήγεζε ησλ ηδεώλ κε δηθέο ζαο ιέμεηο. Όηαλ ζα έρεηε γξάςεη ηελ δηθή ζαο εθδνρή, κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ αξρηθή πεγή γηα αθξίβεηα. Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζηε ρξήζε απηνύζηνπ θεηκέλνπ κέζα ζηελ εξγαζία ζαο: Η ζσζηή ρξήζε ησλ εηζαγσγηθώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή ηεο ινγνθινπήο. Σηηο ιέμεηο πνπ είλαη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ γλήζηνπ θεηκέλνπ πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνύληαη εηζαγσγηθά. Η ρξήζε απηνύζηνπ θεηκέλνπ ζε εηζαγσγηθά πξνηείλεηαη όηαλ ε αξρηθή δηαηύπσζε ηνπ ζπγγξαθέα εθθξάδεη ηελ ηδέα ηόζν θαιά πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη θαιύηεξε δηαηύπσζε ηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα θαιή ζπκβνπιή. Δπζηπρώο όκσο νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ εκπηζηνζύλε ζηνλ ηξόπν γξαθήο ηνπο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ζπρλά απηνύζην θείκελν κέζα ζηηο εξγαζίεο ηνπο, πηζηεύνληαο πσο δελ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ έθθξαζε ηνπ ζπγγξαθέα. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ όιεο νη πεγέο ησλ απηνύζησλ θεηκέλσλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί από ηνλ θνηηεηή, ν θνηηεηήο κπνξεί λα θαηεγνξεζεί γηα ινγνθινπή θαζώο δελ έρεη γξάςεη ηίπνηα θαηλνύξγην. Η έθηαζε ηεο παξάζεζεο απηνύζηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη κηθξή. ζπλήζσο κέρξη δύν ζεηξέο θεηκέλνπ κε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο ιέμεηο. Σε γεληθέο γξακκέο, ε παξάζεζε απηνύζηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην. 6. Οι επιπηώζειρ ηηρ λογοκλοπήρ Πνηνο βιάπηεηαη από ηελ ινγνθινπή; Ο θοιηηηήρ Η ινγνθινπή είλαη κηα πξάμε πνπ παξεκπνδίδεη ηε κάζεζε, πνπ είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν θάπνηνο θνηηεηήο εγγξάθεηαη ζην ΕΑΠ. 6

7 Οι άλλοι θοιηηηέρ Εθείλνη νη θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη ζθιεξά γηα λα νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κπνξνύλ δηθαίσο λα αηζζάλνληαη αδηθεκέλνη από εθείλνπο πνπ δελ θαηαβάινπλ ηελ ίδηα πξνζπάζεηα θαη πνπ επηρεηξνύλ λα θεξδίζνπλ πιενλέθηεκα ζηηο βαζκνινγίεο ηνπο κε εμαπάηεζε. Οι διδάζκονηερ Οη δηδάζθνληεο αθηεξώλνπλ πνιύηηκν ρξόλν θαη πξνζπάζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηόξζσζε ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ θαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο. Εμαηηίαο απηώλ, έλαο δηδάζθνληαο κπνξεί δηθαίσο λα ζεσξεί πσο αληηκεησπίδεηαη κε αζέβεηα από εθείλνπο πνπ ππνπίπηνπλ ζε ινγνθινπή. Τη βιάπηεηαη από ηελ ινγνθινπή; Η ζσέζη θοιηηηών-διδαζκόνηων Εάλ νη δηδάζθνληεο δελ εκπηζηεύνληαη ηνπο θνηηεηέο ηνπο δελ κπνξνύλ λα ηνπο δηδάμνπλ. Η ινγνθινπή κεηαηξέπεη ηελ ζρέζε θνηηεηώλ-δηδαζθόλησλ ζε κηα ζρέζε παξάβαζεο-ειέγρνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ην ηέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Το εκπαιδεςηικό κλίμα Η ινγνθινπή αληηθαζηζηά ηελ επηζπκία γηα κάζεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα κε θπληζκό θαη έιιεηςε εκπηζηνζύλεο. Η θήμη ηος Τμήμαηορ Κοινωνικήρ Διοίκηζηρ και Πολιηικήρ Επιζηήμηρ Οη κειινληηθνί εξγνδόηεο ζα δηζηάδνπλ λα πξνζιάβνπλ θνηηεηέο από έλα Παλεπηζηεκηαθό Τκήκα ηνπ νπνίνπ νη θνηηεηέο έρνπλ ηε θήκε πσο ππνπίπηνπλ ζε ινγνθινπή. Η αξία ηων πηςσίων ηος Τμήμαηορ Κοινωνικήρ Διοίκηζηρ και Πολιηικήρ Επιζηήμηρ Οη θνηηεηέο πνπ ππνπίπηνπλ ζε ινγνθινπή απνθνηηνύλ ρσξίο λα έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθέο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο, κεηώλνληαο ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη ην ΤΚΔΠΕ. 7

8 7. Η πολιηική ηος ΤΚΔΠΕ καηά ηηρ λογοκλοπήρ Πποληπηικά Όινη νη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο, πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί ζε θάζε εξγαζία πνπ ππνβάιινπλ πξνο ην Τκήκα, ζηελ πξώηε κεηά ην εζώθπιιν ζειίδα ππνγξάθνπλ ηελ παξαθάησ δήισζε Δήλωζη γνηζιόηηηαρ ηηρ επγαζίαρ «Δειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κόλν». Κνκνηελή, / /201 Υπνγξαθή Καηαζηαληικά Σηνπο θνηηεηέο πνπ δηαπηζησκέλα δηέπξαμαλ ινγνθινπή, αθνύζηα ή εθνύζηα, επηβάιινληαη, ύζηεξα από αθξόαζή ηνπο, από ηε Σπλέιεπζε ή από άιιν όξγαλν ηνπ Τκήκαηνο, θπξώζεηο σο εμήο: Γηα ηνπο πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο: - γεληθόο κεδεληζκόο ζηελ νηθεία εμεηαζηηθή πεξίνδν ή/θαη - απνθιεηζκόο από ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ζην νπνίν δηαπηζηώζεθε ε ινγνθινπή γηα ηξεηο εμεηαζηηθέο - άιιε πνηλή αλαινγηθή ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ινγνθινπήο - αλ ε ινγνθινπή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πηπρηαθήο εξγαζίαο, κεδεληζκόο ηεο πηπρηαθήο θαη απνθιεηζκόο από δύν εμεηαζηηθέο. Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο: - δηαγξαθή από ην ΠΜΣ ηνπ Τκήκαηνο - άιιε πνηλή αλαινγηθή ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ινγνθινπήο Γηα ηνπο δηδαθηνξηθνύο θνηηεηέο: - δηαγξαθή από ην κεηξών ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ ηνπ Τκήκαηνο 8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΟΤ ΣΔΡΝΟΠΙΛ (ΟΤΚΡΑΝΙΑ) Γηηδξπκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΜΒΑ Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα οθία Νικολαΐδος Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Microsoft Word αλήθεη ζηα ειεθηξνληθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα