ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ"

Transcript

1 1 ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ α/α 1 Ξαπαξήγα Αιέθα, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Καξγαξίηεο Γηώξγνο, ηζηνξηθφο, θαζεγεηήο ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλεξγαδφκελνο 3 Σηώλεο Θνδσξήο, Γξακκαηέαο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΝΔ 4 Γθηθόπνπινο Γηώξγνο, ζηέιερνο ηεο ΠΑΤ, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Αλαη. ηεξεάο - Δχβνηαο 5 Νξθόπνπινο Ξαύινο, εζνπνηφο, ζπλεξγαδφκελνο 6 Ξαλαγησηαθνπνύινπ Σξηζηίλα, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο ΚΔ 7 Ξεηξόπνπινο Θώζηαο, πξψελ δηεζλήο θαιαζνζθαηξηζηήο, πξψελ πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο Μπάζθεη, ζπλεξγαδφκελνο 8 Ξξσηνύιεο Γηάλλεο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Αηηηθήο 9 Πηεθαλίδε Καηξίλε, πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ Διιάδνο (ΟΓΔ) 10 Ξαπαδόπνπινο Κάθεο, κεραλνιφγνο κεραληθφο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 11 Οάδνπ Ινπίδα, κέινο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 12 Πνθηαλόο Λίθνο, κέινο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Γήκνπ Αζήλαο Α ΑΘΖΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ OΛΝΚΑ 1. Βνπξδνπκπά Ραηηάλα, ηξαπεδνυπάιιεινο, κέινο Γ σκαηείνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ 2. Γαξδνύλε Ρόληα, κέινο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΝΔ

2 2 3. Εαθεηξίνπ Διέλε, δηθεγφξνο, Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Αηηηθήο 4. Θενδσξόπνπινο Γεκήηξεο, ηππνγξάθνο, κέινο ηεο Παλειιαδηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΠΑΔΒΔ 5. Θαλέιιε Γαξπθαιιηά (Ιηάλα), Γεκνζηνγξάθνο, ζπλεξγαδφκελε 6. Θαθαληάξε Ιίια, εζνπνηφο, Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Ν. Αηγαίνπ 7. Ιάκπξνπ Πηέιηνο, ινγηζηήο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αζήλαο 8. Ιηνλήο Γξεγόξεο, ρεκηθφο κεραληθφο, κέινο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκίαο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 9. Ιίηζαο Πηαύξνο, νηθνδφκνο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Αζήλαο 10. Κακάεο Βαζίιεο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ Κ ΚΔ 11. Κειά Δύα, εηθαζηηθφο, Πξφεδξνο Δηθαζηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 12. Κπελάηνπ Αιέθα, ζπληαμηνχρνο, Πξφεδξνο Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ «Αλαγέλλεζε» 13. Ξαλνπηζάθνπ Βέηα, δεκφζηνο ππάιιεινο, κέινο Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΔΓΤ 14. Ξαπαγεσξγίνπ Λίθνο, μελνδνρνυπάιιεινο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Δπηζηηηζκνχ Σνπξηζκνχ & Ξελνδνρείσλ 15. Ξαπαδεκεηξάηνπ Λαπζηθά, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθήο Τγείαο 16. Ξεξξάθεο Αιέθνο, εξγαδφκελνο ζηνλ ΟΣΔ, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 17. Πηώξαο Ζιίαο, γηαηξφο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ Δπαγγειηζκνχ 18. Ρζαγθαηάθε Καξία, Πξφεδξνο πιιφγνπ Δκπνξνυπαιιήισλ Αζήλαο Β ΑΘΖΛΑΠ 1 Θνπηζνύκπαο Γεκήηξηνο, ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Αλδξνπιηδάθεο Καλώιεο, κνπζηθνζπλζέηεο 3 Αξάπε Βίθπ, θηιφινγνο, πξψελ βνπιεπηήο ηνπ ΓΗ.Κ.ΚΙ, ζπλεξγαδφκελε 4 Απγεξηλνύ Αθξνδίηε, αξρηηέθηνλαο κέινο Σνκεαθήο Δπηηξνπήο Καηαζθεπψλ 5 Απγέξνο Θεόδσξνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, κέινο Κεληξηθήο δηνίθεζεο ΠΔΑΔΑ -ΓΔ 6 Βήηηνο Βαζίιεο, ζπλδηθαιηζηήο ΔΛΣΑ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Μειηζζίσλ 7 Βνξηειηλόο Κπάκπεο, ζπλδηθαιηζηήο ΟΣΑ 8 Βξεηηόο Άγγεινο, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ν. κχξλεο 9 Γεσξγηάδνπ Δύε, κεραληθφο 10 Γεσξγνπνύινπ Θαλέια, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Αληηδήκαξρνο Καηζαξηαλήο 11 Γάγθα Βηβή, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αηγάιεσ 12 Γήκνπ Γηώηα, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Γεκνηηθή χκβνπινο Αγ.Γεκεηξίνπ 13 Γξηκάια ζενδώξα, εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γ ηεο ΓΟΔ 14 Διεπζεξηάδνπ Ονύια, κέινο πιιφγνπ Πνληίσλ Καιιηζέαο 15 Θαθαξάηδαο Θώζηαο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Πσιεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ, ζπλεξγαδφκελνο

3 16 Θαιακπαιίθεο Θαλάζεο, απηναπαζρνινχκελνο, Πξφεδξνο ΟΒΑ 17 Θακπάλεο Γηάλλεο, κέινο Γ Οκνζπνλδίαο Πεηξειαηνεηδψλ 18 Θαξαγηάλλεο Λίθνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Υατδαξίνπ 19 Θαξαληνύζαο Καλώιεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Σξνθίκσλ Πνηψλ 20 Θαηζώηεο Σξήζηνο, βνπιεπηήο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 21 Θηνπιάλεο Ησάλλεο, γηαηξφο 22 Θηνύζεο Γηάλλεο, κέινο Γ σκαηείνπ Οδεγψλ ΟΑΑ 23 Καξγαλέιεο Σξήζηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πεξηζηεξίνπ, ζπλεξγαδφκελνο 24 Καπξίθνο Γηώξγνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Παγθφζκηαο πλδηθαιηζηηθήο Οκνζπνλδίαο (ΠΟ) 25 Κελεγάθε Διέλε, εξγάηξηα ηκαηηζκνχ, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Κισζηνυθαληνπξγίαο Ικαηηζκνχ - Γέξκαηνο (ΚΙΓΔ) 26 Κπαινύ Αιεμάλδξα, Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Αηηηθήο, ζπλδηθαιίζηξηα 27 Κπόιθαο Σάξεο, δεκνζηνγξάθνο ζηνλ ξ/ο ALPHA 28 Κπνπληνπξόγινπ Λίθνο, γηαηξφο ζην λνζνθνκείν «ΜΔΣΑΞΑ», ζπλδηθαιηζηήο 29 Ληθνιάνπ Αιαβάλνο Ιεπηέξεο, ππεχζπλνο ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Κ ηεο ΚΝΔ, εθπξφζσπνο ηεο ΚΝΔ ζηελ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Γεκνθξαηηθψλ Νενιαηψλ 30 Ξαπαδαραξίαο Σξήζηνο, γηαηξφο ζην λνζνθνκείν ΚΑΣ, ζπλεξγαδφκελνο 31 Ξαθίιεο Θαλάζεο, βνπιεπηήο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 32 Ξέξξνο Γηώξγνο, επηθεθαιήο ΠΑΜΔ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 33 Ξεηξνπνύινπ Έθε, ηδησηηθή ππάιιεινο 34 Οέηδηνπ Αθξνδίηε, επηκειήηξηα ςπρηαηξηθήο, κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο Οκνζπνλδίαο Δλψζεσλ Ννζνθνκεηαθψλ Γηαηξψλ Διιάδαο (ΟΔΝΔ) θαη ηνπ Γ ηεο ΑΓΔΓΤ 35 Ονπηδνύλε Δπαλζία, εξγαδφκελε ζηνλ ΟΣΔ, κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ ΟΣΔ 36 Παθθάο Ιεσλίδαο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ληζνγξάθσλ 37 Πηάληνπ Νιγα, λνζειεχηξηα, κέινο Γ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ (ΠΟΔΓΗΝ) 38 Πθαινύκπαθα Σξηζηίλα, δηθεγφξνο, κέινο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΓΔ 39 Πθνπιήο Πηαύξνο, κέινο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΝΔ 40 Πηακνύιεο Βαζίιεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Κισζηνυθαληνπξγίαο - Ικαηηζκνχ - Γέξκαηνο 41 Ραβνπιάξε Γηώηα, θαξκαθνπνηφο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Φαξκάθνπ 42 Ραζηνύιαο Γηάλλεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Οηθνδφκσλ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 43 Ρζίηζνπ Πηαπξνύια, νδνληίαηξνο 44 Ρζνπθαιάο Ξαλαγηώηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ν. Ισλίαο 45 Σαιβαηδήο Ππύξνο, βνπιεπηήο 46 Σαιηνύ Δπζπκία, Πξφεδξνο σκαηείνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ 47 Σνπξδάθεο Σάξεο, επηθεθαιήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Αγψλα Αλαπήξσλ (ΔΑΝ) θαη κέινο ηνπ Γ ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Σπθιψλ 3

4 4 48 Τεηόπνπινο Θπξηάθνο, κέινο Γ ΑΣΑ Α ΞΔΗΟΑΗΑ 1 Ακπαηηέινο Λίθνο, κέινο ηνπ Κ ηεο ΚΝΔ 2 Εακπέηα Έιζα, Πξφεδξνο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ 3 Θπδίιε Νιπκπία, δαζθάια 4 Ιεάλεο Κηράιεο, δεκνζηνγξάθνο, ζπλεξγαδφκελνο 5 Ληνπληαδάθεο Γηάλλεο, απφζηξαηνο ππνλαχαξρνο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ζπλεξγαδφκελνο 6 Μεθαιάθεο Γεκήηξεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 7 Ξαληειάθε Διπίδα, Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηεζλή Ύθεζε θαη Δηξήλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πεηξαηά, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 8 Ρζηκπόγινπ Πάββαο, Πξφεδξνο ΠΔΜΔΝ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Β ΞΔΗΟΑΗΑ 1. Δπαγγειάθεο Θαλάζεο, Α Γξακκαηέαο ΠΔΜΔΝ 2. Θαιακαξάο Γηώξγνο, απηναπαζρνινχκελνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κεξαηζηλίνπ 3. Θξόθνπ Θάηηα, κέινο Γ ηεο ΟΓΔ 4. Καλσιάθνπ Γηακάλησ, βνπιεπηήο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 5. Κπελεηάηνο Πηέιηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Νίθαηαο 6. Μνπξάθεο Λίθνο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Πεηξαηά 7. Ξαπανηθνλόκνπ Πηέιια, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πεξάκαηνο 8. Ξαπνπηζηδάθε Διεπζεξία, νδνληίαηξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κνξπδαιινχ 9. Ξαηίδεο Ζιίαο, εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γ ηεο ΟΛΜΔ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κεξαηζηλίνπ 10. Ξνπιηθόγηαλλεο Πσηήξεο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Μεηάιινπ Αηηηθήο 11. Ρνύζζαο Γηώξγνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ΑΡΡΗΘΖΠ

5 5 1 Αγγειόπνπινο Πσηήξεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ ζηελ Υεκηθή Βηνκεραλία 2 Αγγεινπνύινπ Γηνύιε, ηδησηηθή ππάιιεινο 3 Βαξδαβάθεο Καλώιεο,πγεηνλνκηθφο ζην Θξηάζην 4 Βαζίιαξνπ Δηξήλε, κέινο Γ ηνπ σκαηείνπ Ιληξαθφκ 5 Γθηόθαο Γηάλλεο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, ππεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, βνπιεπηήο 6 Γαξδαιήο Λίθνο, θαζεγεηήο, κέινο Γ ηεο ΟΛΜΔ 7 Θνπκπνύξεο Γήκνο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο πληαμηνχρσλ ΙΚΑ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 8 Ξακθίιεο Απνζηόιεο, απηναπαζρνινχκελνο 9 Ξαπαβαζηιείνπ Ξαληειήο, κεηαιιεξγάηεο 10 Ξαζραιίδνπ Θενδώξα, ηδησηηθφο ππάιιεινο 11 Οεκπάπεο Λίθνο, κέινο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΝΔ 12 Πηαζνπιόπνπινο Πηάζεο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Φαξκάθνπ Αηηηθήο 13 Ππξίγνο Βάιζακνο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Λαπξίνπ 14 Ράθαο Λίθνο, μελνδνρνυπάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ μελνδνρείνπ Μνλ-Παξλέο 15 Ρνπαιηαλίδεο Βαζίιεο, γηαηξφο 16 Ρξηγάδε Ονύια, δηθεγφξνο 17 Ρζηνπκπξήο Γεκήηξεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Α. Ληνζίσλ 18 Ρζίριεο Ξαλαγηώηεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ πληαμηνχρσλ Μεζφγεηα 19 Σαζηώηεο Κηράιεο, κέινο Γ Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ωξσπνχ Α ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 1 Αγαζαγγέινπ Λίθνο, πξψελ Πξφεδξνο Α ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο, ζπλεξγαδφκελνο 2 Αλησλάθεο Βηθέληηνο, γεσπφλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καιακαξηάο 3 Βαιαλάο Πηέιηνο, δηθεγφξνο, ζπλεξγαδφκελνο 4 Βαξδαιήο Θαλάζεο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 5 Γειήο Γηάλλεο, δάζθαινο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Θεζζαινλίθεο, κέινο Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΔΓΤ

6 6 Εαξηαλόπνπινο Πσηήξεο, Δπξσβνπιεπηήο 7 Θαιαληίδνπ Πνθία, Πξφεδξνο Έλσζεο Δκπνξνυπαιιήισλ Ν. Θεζζαινλίθεο 8 Θαπεηαλγηώξγε Οάληα, απηναπαζρνινχκελε, Πξφεδξνο ΜΑΔΘ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ηεο ΠΑΔΒΔ 9 Θαξακήηξνπ Δηξήλε, ηδησηηθή ππάιιεινο 10 Θνηαλίδεο Γηώξγνο, εκπνξνυπάιιεινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Π. Μειά 11 Θνπξηδαλίδεο Πηξάηνο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ Σειεπηθνηλσληψλ & Πιεξνθνξηθήο (ΔΣΗΠ) 12 Κειαλεθίδνπ Πνθία, δηθεγφξνο, κέινο Γ..Γ..Θ 13 Κσπζίδνπ Πνθία, ινγίζηξηα 14 Λαηδκέ Λίθνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Θεζζαινλίθεο 15 Ξαπαεπακεηλώλδαο Γηώξγνο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Θεζζαινλίθεο 16 Οατδε Ζιέθηξα, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ Διιάδνο (ΟΓΔ) 17 Πηνιηίδεο Ιεσλίδαο, Γξακκαηέαο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο 19 Ρεξδή Βαζηιεηάδνπ Οέλα, Γεκνηηθφο χκβνπινο Νεάπνιεο πθεψλ 20 Ρειηθίδνπ Οέλα, θαζεγήηξηα ΣΔΙ, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δληαίνπ πιιφγνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ΣΔ, ζπλεξγαδφκελε 21 Ρζηανύζεο Θπξηάθνο, εξγαδφκελνο ζηνλ επηζηηηζκφ, Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ Δπηζηηηζκνχ 6

7 7 Β ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 1 Γεξαζηκίδνπ Διέλε, εζνπνηφο, ζπλεξγαδφκελε 2 Εώθαο Λίθνο, κεραληθφο, κέινο αλ/αο ΣΔΔ 3 Ζιηνύ Θώζηαο, κεηαιιεξγάηεο ζηελ ΔΛΒΟ 4 Ηγλαηηάδεο Θεόδσξνο, θηελίαηξνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Κεληξ. Μαθεδνλίαο 5 Θπγηάθε Διέλε, αδηφξηζηε εθπαηδεπηηθφο 6 Ιενληηάδεο Γηώξγνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, ζπλεξγαδφκελνο 7 Καατηα Νδπζζέαο, δηδάθηνξαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ππιαίαο Υνξηηάηε 8 Κπαξάθνο Πηάζεο, λαπηεξγάηεο 9 Κσπζίδεο Πάββαο, εθπαηδεπηηθφο 10 Ξνιπδσίδνπ Βάζσ, θξνληηζηεξηνχρνο 11 Οέβαο Βαζίιεο, κέινο Γηνίθεζεο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ 12 Σαηδεθπξηαθνύ Ιίλα, δηθεγφξνο ΠΔΟΟΔΠ 1 Γεκηδάο Ξέηξνο, εξγαδφκελε ζηνλ ΟΣΔ 2 Θνηδακπάζεο Γηάλλεο, κέινο Γηνίθεζεο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Γξάκαο 3 Καλδαλάο Εήζεο, θξνληηζηεξηνχρνο 4 Ξαληαδή Ληίλα, μελνδνρνυπάιιεινο 5 Ξίζηνο Πάθεο, αγξφηεο 6 Παξαληίδνπ Φηιηώ, ππάιιεινο ΓΔΤΑ 7 Ππέληδνπ Έθε, γηαηξφο 8 Φαξκάθεο Ξαύινο, απηναπαζρνινχκελνο ΘΗΙΘΗΠ 1 Ληθνιαΐδνπ Πηαπξνύια, άλεξγε, Γξακκαηέαο πιιφγνπ Γπλαηθψλ Κηιθίο 2 Ραηίδεο Θπξηάθνο, νηθνδφκνο 3 Ρζανπζίδεο Θώζηαο, ινγηζηήο 4 Φαρνπξίδεο Θώζηαο, κεραληθφο, ζπλεξγαδφκελνο 5 Σαηδή Δηξήλε, αγξφηηζζα

8 8 ΞΗΔΟΗΑ 1 Αγνξαζηόο Γηνλύζεο, απηναπαζρνινχκελνο, Πξφεδξνο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Παληειεήκνλα 1 Θαπληάο Θώζηαο, κεραληθφο 2 Θιηγθόπνπινο Πηέξγηνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 3 Καπξίδνπ Πνθία, θαξκαθνπνηφο 4 Παιπηζηήο Λίθνο, δηθεγφξνο 5 Ρόιηνπ Αζαλαζία, ππνςήθηα δηδάθηνξαο Φπζηθήο ΞΔΙΙΑ 1 Γξόζνγινπ Πηαύξνο, ζπληαμηνχρνο 2 Θαλάθεο Κάλνο, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο θχδξαο, ζπλεξγαδφκελνο 3 Νπγγξηλόο Αιέθνο, γεσπφλνο 4 Ξαπαδνπνύινπ Νιπκπία, ζπληαμηνχρνο 5 Φνπληαιήο Κηράιεο, ζπληαμηνχρνο 6 Σαηδεβαζηιεηάδνπ Θαίηε, ινγίζηξηα ΖΚΑΘΗΑ 1 Ενπνπλίδεο Γηώξγνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 2 Εσγξάθνπ Όιγα, ινγίζηξηα 3 Ηαθσβίδεο Ζιίαο, αληηπξφεδξνο ζσκαηείνπ Ιδ. Τπαιιήισλ Ηκαζίαο 4 Ξαπαδνπνύινπ Καίξε, ινγίζηξηα 5 Πνθξόλσθ Ησάλλα, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 6 Ρζίηζεο Πάθεο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Νάνπζαο

9 9 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ 1 Εαθεηξηάδνπ Καξία, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 2 Καπξνκάηεο Σαξάιακπνο, ζπληαμηνχρνο 3 Κσπζηάδνπ Σξηζηίλα, ηδησηηθή ππάιιεινο 4 Ρζαθίξνγινπ Γηώξγνο, αγξφηεο, κέινο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΠΑΤ 5 Σξηζηηάλνπ Αγγειηθή, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πνιπγχξνπ Πάκνο ΑΗΓΑΗΝ 1 Γξάθνο Αληώλεο, ζπληαμηνχρνο 2 Βξπληώηε Βάζσ, ινγίζηξηα, Πξφεδξνο ηνπ ΔΚ άκνπ 3 Θαξνύηζνο Φαλνύξεο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Ιθαξίαο Ιέζβνο 1 Εαθεηξίνπ Γηάλλεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Αληηπξφζσπνο ζην Δξγαηηθφ Κέληξν Λέζβνπ 2 Θαξαγηάλλεο Γεκήηξεο, αγξνηνθηελνηξφθνο 3 Θνκλελάθα Καξία, δηθεγφξνο 4 Ξηλάθνο Φώηεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 5 Ράζζνο Πηαύξνο, ζεηζκνιφγνο, Πξφεδξνο ΔΔΓΤΔ Γσδεθάλεζνο 1 Γηαλλόπνπινο Θώζηαο, μελνδνρνυπάιιεινο, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ρφδνπ

10 10 2 Θνπληνύξε Θεαλώ, ηδησηηθφο εθπαηδεπηηθφο 3 Καθξή Θηθή, μελνδνρνυπάιιεινο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Βνξείνπ πγθξνηήκαηνο Γσδ/ζνπ 4 Ξόηζνο Ράθεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ρφδνπ 5 Παθειαξίνπ Βαζίιεο, αγξφηεο, Πξφεδξνο Αγξνηηθνχ πιιφγνπ Κσ 6 Σαηδεγηάλλε Καξία, κέινο Γ Δξγαηνυπαιιήισλ ΟΣΑ Ρφδνπ 7 Σνύιεο Πάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καιχκλνπ, Γξακκαηέαο σκαηείνπ Οηθνδφκσλ Καιχκλνπ Θπθιάδεο 1 Γθίθαο Αλαζηάζεο, κέινο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Θατιήο Λίθνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο χξνπ 3 Ξαγνύλε Φσηεηλή, ηδησηηθφο ππάιιεινο 4 Ξξσηόπαππα Φξαηδέζθα, εθπαηδεπηηθφο 5 Πηγάιαο Βαγγέιεο, απηναπαζρνινχκελνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Ν. Αηγαίνπ 6 Σξπζνισξάο Θόδσξνο, ζπληαμηνχρνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο εξίθνπ Σίνο 1 Ακπαηδή Πηέιια, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Υίνπ 2 Εσθόο Γηάλλεο, ζπληαμηνχρνο 3 Θαθαξίλνο Πηξαηήο, ζπληαμηνχρνο 4 Θνύλνππαο Κάξθνο, νδνληίαηξνο ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΟΑΘΖ OΛΝΚΑ ΔΒΟΝΠ 1 Βιεζίδεο Αλέζηεο (Ράζνο), ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΜΔ Έβξνπ 2 Γθαηδίδεο Πηακάηεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Οξεζηηάδαο

11 11 3 Γεπηεξαίνο Πάββαο, αθηηλνιφγνο γηαηξφο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αιεμαλδξνχπνιεο, Πξφεδξνο Έλσζεο Ννζνθνκεηαθψλ Ιαηξψλ Θξάθεο 4 Καξγαξηηίδεο Γηάλλεο, αγξφηεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Βνξείνπ Έβξνπ 5 Πίζθνπ Άλλα Καξία, ινγνζεξαπεχηξηα, κέινο Γ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο 6 Ρξέιιε Φαλή, Πξφεδξνο σκαηείνπ πληαμηνχρσλ ΙΚΑ Αιεμαλδξνχπνιεο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΜΔ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αιεμαλδξνχπνιεο ΟΝΓΝΞΖ 1 Θαδξνύδεο Θαλάζεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 2 Θαθνπιίδνπ Πνθία (Πόληα), γεσιφγνο, κέινο Γ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Ν. Ρνδφπεο 3 Θειέο Σαζάλ Σνπζετλ, αγξνθηελνηξφθνο 4 Ππνξίθεο Ξαλαγηώηεο, νδνληίαηξνο, κέινο Γ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ΙΑΜΟΤ 5 Φαθηξίδεο Λίθνο, παηδίαηξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κνκνηελήο ΜΑΛΘΖ 1 Βνγηαηδήο Θώζηαο, βηνκεραληθφο εξγάηεο, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ξάλζεο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΜΔ 2 Βνπδάξαο Γηάλλεο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΔΒΔ 3 Καραηξίδνπ Βνύια, δεκφζηνο ππάιιεινο, Πξφεδξνο Γ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Ξάλζεο 4 Οντδνπ Γηώηα, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Ξάλζεο, κέινο Γ πιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 2νπ λεπηαγσγείνπ 5 Σαηδόγινπ Κνπξάη, ηδησηηθφο ππάιιεινο, κέινο Γ σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Ξάλζεο

12 12 ΓΟΑΚΑ 1 Γξαλνβάιε Ιίλα, απηναπαζρνινχκελε 2 Ησαλλίδεο Πηέθαλνο, αγξφηεο, ζηέιερνο ηεο ΠΑΤ 3 Κάιιε Καξία, δαζθάια, κέινο Γ πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο, κέινο Γ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Γξάκαο 4 Κήηξνπ Γηώξγνο, ηερλνιφγνο γεσπφλνο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΔΒΔ 5 Πηεθαλίδεο Γηάλλεο, αγξφηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Γξάκαο ΘΑΒΑΙΑ 1 Θαγηάζαο Γεκήηξεο, κέινο Γ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Καβάιαο, κέινο Γ ΓΗΠΔΘΔ Καβάιαο, ζπλεξγαδφκελνο 2 Θαξαγηώξγε Αλαζηαζία, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δκπνξνυπαιιήισλ & Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Καβάιαο, κέινο ηεο Γξακκαηείαο Καβάιαο ΠΑΜΔ 3 Ξειίηζε Σατδνύια, ζπληαμηνχρνο ΙΚΑ 4 Ξνηόιηαο Σξήζηνο, εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καβάιαο 5 Ππκεσλίδεο Θεόδσξνο, γεσπφλνο, κέινο ηεο Παλειιαδηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΠΑΤ 6 Σξπζάθεο Λίθνο, αγξφηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Θάζνπ ΒΝΟΔΗΝΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 1 Γεσξγηάδνπ Γεσξγία, Πξφεδξνο σκαηείνπ Γάια-Πνηά-Σξφθηκα, Αληηπξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ισαλλίλσλ 2 Έμαξρνο Λίθνο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ισαλλίλσλ 3 Θίηζνπ Ινπθία, ηδησηηθή ππάιιεινο, Πξφεδξνο Έλσζεο Γνλέσλ Ισαλλίλσλ 4 Ξξέληδαο Γηώξγνο, λνζειεπηήο, κέινο ηνπ Γ ηεο ΠΟΔΓΗΝ, Γ ΑΓΔΓΤ 5 Πδνύθνο Ράθεο, θηελνηξφθνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κφληηζαο 6 Ραζηνύιαο Ράθεο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο ηνπ Γ ηεο ΓΔΒΔ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ισαλλίλσλ 7 Ρζνπκάλε Όιπ, δηθεγφξνο, Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Ηπείξνπ ΙΔΘΑΓΑ

13 13 1 Βεξξνηώηεο Αιέθνο, νηθνδφκνο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Λεπθάδαο 2 Θαββαδάο Θσκάο, ινγηζηήο 3 Πηακαηέινπ Γήκεηξα, γηαηξφο, Γεκνηηθή χκβνπινο Λεπθάδαο ΘΔΟΘΟΑ 1 Κηραήι Κηράιεο, απφζηξαηνο αλζππνππξαγφο, ζπλεξγαδφκελνο 2 Κπνξκπόηεο Γηάλλεο, εθπαηδεπηηθφο, κέινο ηνπ Γ ηεο ΔΛΜΔ Κέξθπξαο 3 Ξαπηθίλνο Θώζηαο, εξγαδφκελνο ζηε ΓΔΗ, ζπλεξγαδφκελνο 4 Ξειάεο Πηακάηεο, μελνδνρνυπάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ξελνδνρνυπαιιήισλ Κέξθπξαο, κέινο δηνίθεζεο ΓΔΔ, ζπλεξγαδφκελνο 5 Σαξαιάκπνπο Κπξζίλε, αξραηνιφγνο ΞΟΔΒΔΕΑ 1 Ακάξαληνο Πηαύξνο, θαξκαθνπνηφο, κέινο ηνπ Γ ησλ Φαξκαθνπνηψλ Πξέβεδαο 2 Θαξακάλεο Αλδξέαο, κεραληθφο 3 Κηζηξιήο Γηώξγνο, ηνπνγξάθνο κεραληθφο, Πξφεδξνο σκαηείνπ ΟΣΑ Πξέβεδαο 4 Ξάξια Ξαξαζθεπή, ηδησηηθφο ππάιιεινο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Πξέβεδαο

14 14 ΑΟΡΑ 1 Αιεθηήξαο Γηώξγνο, εξγαηνυπάιιεινο 2 Γάιιηνο Γηάλλεο, Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Άξηαο 3 Γεσξγνύζεο Ιεσλίδαο, κέινο ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ Ννζνθνκείνπ Άξηαο, ζπλεξγαδφκελνο 4 Ενξκπά Οίηα, θαξκαθνπνηφο, 5 Κπέηζαο Βαγγέιεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Άξηαο ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 1 Γθίθαο Πσηήξεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Οηθνδφκσλ Θεζπξσηίαο 2 Γήκαο Γώξεο, απηναπαζρνινχκελνο Γεκνηηθφο χκβνπινο Ηγνπκελίηζαο 3 Ξαπαρξήζηνπ Διέλε ζπληαμηνχρνο δεκνζίνπ 4 Σξήζηνπ Ράθεο, πνιηηηθφο κεραληθφο ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑ 1 Γήκαο Γεκήηξεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Αγξηλίνπ 2 Θαηζηγηάλλεο Κηράιεο, Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αγξηλίνπ 3 Θξίθνπ Βάζσ, εθπαηδεπηηθφο, κέινο ηνπ Γ ησλ Ιδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 4 Θσλζηαληαθνπνύινπ Δηξήλε, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 5 Κπισλά Γεσξγία, νδνληίαηξνο, κέινο ηνπ Γ ηεο Έλσζεο Γνλέσλ Αγξηλίνπ 6 Κσξαΐηεο Λίθνο, αγξφηεο, βνπιεπηήο 7 Ληθάθεο Βαζίιεο, ζπληαμηνχρνο, πξψελ δηεζλήο δηαηηεηήο 8 Ξαπαληθνιάνπ Ρίκνο, κέινο ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ Δθνξηαθψλ Αηη/ληαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αγξηλίνπ 9 Πηαζειάθεο Ξαλαγηώηεο, απηναπαζρνινχκελνο ΓΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΝΕΑΛΖ 1 Βήηηαο Γηάλλεο, δηθεγφξνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο

15 15 2 Δγξέο Αβξαάκ, αγξφηεο, κέινο ηεο Παλειιαδηθήο πληνληζηηθήο ηεο ΠΑΤ 3 Ιακπαδά Σαξά, εγηαηξφο, Γεκνηηθή χκβνπινο Κνδάλεο 4 Πηακπνιίδεο Θώζηαο, Γξακκαηέαο Δπηηξνπήο Πεξηνρήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ 5 Ραηαξίδεο Ξέηξνο, εξγαδφκελνο ζηε ΓΔΗ, Πξφεδξνο σκαηείνπ ΔΔΔΝ, κέινο Γ ζην Δξγαηηθφ Κέληξν Πηνιεκαΐδαο 6 Ρζίγθα Έθε, γεσπφλνο, κέινο Γ ηεο ΟΓΔ 7 Σαηδεδεκεηξίνπ Αγγέια, ηδησηηθή ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Πηνιεκαΐδαο ΓΟΔΒΔΛΑ 1 Γαιάλεο Γεκήηξεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 2 Θιεηζηάξεο Γηάλλεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Γξεβελψλ, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Γξεβελψλ 3 Σάζηαο Θαλάζεο, κέινο ηνπ Κ ηεο ΚΝΔ ΘΑΠΡΝΟΗΑ 1 Διεπζεξηάδεο Ησάλλεο, κέινο ηνπ Γ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Καζηνξηάο 2 Εέγαο Ιεσλίδαο, εξγαδφκελνο ζηνλ ΟΔ 3 Κόζρνο Γεκήηξεο, θηελνηξφθνο, Πξφεδξνο Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Γεκεηξηαθψλ & θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ Καζηνξηάο 4 Σαξακνπνύινπ Βάζσ, εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθή χκβνπινο Καζηνξηάο ΦΙΥΟΗΛΑ 1 Βέξηθαο Νξέζηεο, κεραληθφο 2 Βνγηαηδήο Καλόιεο, εξγαδφκελνο ζηε ΓΔΗ 3 Θαξαηδίδεο Βαζίιεο, δηθεγφξνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο, κέινο Γ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 4 Ρνξιαθίδνπ Γηώηα, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Φιψξηλαο ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖ α/α 1 Αλδξνπιάθε Ιίλα, ρεκηθφο, ππνςήθηα δηδάθηνξαο, εξγαδφκελε ΙΣΔ, Πξφεδξνο πιιφγνπ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηκήκαηνο Υεκείαο

16 16 2 Γσληαλάθεο Γηάλλεο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ηξαθιείνπ, Πξφεδξνο ηνπ πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Ηξαθιείνπ, κέινο ηνπ Γ ηεο Οκνζπνλδίαο Οηθνδφκσλ 3 Γαλδνπιάθεο Καλώιεο, δεκνζηνγξάθνο, ζπλεξγαδφκελνο 4 Θαξθαβάηζνο Καλώιεο, αγξφηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αξραλψλ-Αζηεξνπζίσλ, Πξφεδξνο Αγξνηηθνχ πιιφγνπ, κέινο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΠΑΤ Ηξαθιείνπ 5 Θνθνζάιε Καξία, ηδησηηθή ππάιιεινο - αξραηνιφγνο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ηξαθιείνπ, κέινο ηνπ Γ ηεο Έλσζεο Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ 6 Ξαηεξάθεο Λίθνο, γηαηξφο, Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Δηξήλεο 7 Πθεπάξλεο Γηώξγνο, απηναπαζρνινχκελνο ειεθηξνληθφο 8 Πνθίνπ Δκκαλνπέια, εξγνζεξαπεχηξηα, 9 Πηεθαλάθεο Γηώξγνο, κέινο Γ σκαηείνπ Δπηζηηηζκνχ 10 Ππληπράθεο Καλώιεο, Πξφεδξνο Έλσζεο Γνλεψλ & Κεδεκφλσλ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ηξαθιείνπ 11 Σνπζηνπιάθε Λαηάζα, αξραηνιφγνο, επηθεθαιήο νκάδαο γπλαηθψλ Μαιεβηδίνπ ηεο ΟΓΔ Γαδίνπ ΣΑΛΗΑ 1 Βνπξιάθεο Λίθνο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο Γ Οκνζπνλδίαο ΔΒΔ 2 Θνπκάθε Αιέθα, Γεκνηηθή χκβνπινο Πιαηαληά 3 Ινπηζέηεο Κπάκπεο, πνιηηηθφο κεραληθφο, κέινο αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ Γπηηθήο Κξήηεο 4 Καξηλάθεο Αιέθνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο 5 Κειεζάθεο Ληθήηαο, ζπληαμηνχρνο ππξνζβέζηεο 6 Οεγαλάθνο Φώηεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Υαλίσλ ΟΔΘΚΛΝ 1 Αγγεινγηαλλάθεο Βαγγέιεο, θπζηθφο εθαξκνγψλ ΔΜΠ, ππ. δηδάθηνξαο, κέινο ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ Ιδ. Τπαιιήισλ Ρεζχκλνπ 2 Γαθαλάιε Ησάλλα, παηδίαηξνο 3 Καλνπζάθεο Λίθνο, νηθνδφκνο 4 Καλνπζνγηάλλεο Καλνύζνο, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ρεζχκλνπ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ρεζχκλνπ

17 17 ΙΑΠΗΘΗ 1 Θενδώξνπ Γηώξγνο, μελνδνρνυπάιιεινο, κέινο ηεο ΔΔ ηνπ πλδηθάηνπ Δπηζηηηζκνχ-Σνπξηζκνχ λνκνχ Λαζηζηίνπ 2 Θαξάκπειια Πηαπξνύια, θαξκαθνπνηφο, Γεκνηηθή χκβνπινο εηείαο, κέινο νκάδαο γπλαηθψλ ΟΓΔ εηείαο 3 Θνηζηθάθε Καξία, ζπληαμηνχρνο δεκνζίνπ, Γεκνηηθή χκβνπινο Ιεξάπεηξαο 4 Πηκεσλίδεο Πίκνο, νηθνλνκνιφγνο ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΣΑΦΑ α/α 1 Αγγειαθνπνύινπ Ξαλνπηζνπνύινπ Λάλζπ, δεκφζηνο ππάιιεινο 2 Γεσξγαθόπνπινο Ζιίαο, πνδνζθαηξηζηήο 3 Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αραταο, 4 Θαλόπνπινο Αιέθνο, αγξφηεο, παξαγσγφο ιατθψλ αγνξψλ 5 Θαξαζαλαζόπνπινο Λίθνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, βνπιεπηήο 6 Θνλδάθε Σξηζηίλα, βηβιηνπψιεο 7 Θσλζηαληηλνπνύινπ Θαηεξίλα, αγξφηηζζα 8 Ιαβξάλνπ Καξίλα, δηθεγφξνο 9 Ιατλάο Σξήζηνο, γηαηξφο 10 Ξεηξόπνπινο Ράθεο, παιηφο θαιαζνζθαηξηζηήο 11 Ρδακαινύθα Ξαλαγηώηα, δηθεγφξνο ΖΙΔΗΑ 1 Αζαλαζόπνπινο Ρξύθσλ, θαζεγεηήο, πξψελ δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο 2 Βαγγειάηνπ Άβα, ζπλδηθαιίζηξηα ζηελ ΔΛΜΔ 3 Γηάλλαξνο Σξήζηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πχξγνπ 4 Γηαλλόπνπινο Σξήζηνο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Ηιείαο 5 Θνιόζαθαο Άγγεινο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 6 Ξαλαγησηάξα Λαηάζα, Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ακαιηάδαο, ζπλεξγαδφκελε 7 Ρζάζε Εσή, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ξελνδνρνυπαιιήισλ Κπιιήλεο

18 18 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 1 Γηαζάθνο Λίθνο, νδνληίαηξνο 2 Εαθείξε Αγγειηθή, ζπνπδάζηξηα 3 Θαληδηιηέξε Σξηζηίλα, θηελίαηξνο, Γεκνηηθή χκβνπινο Καιακάηαο, ζπλεξγαδφκελε 4 Θαηζάο Αληώλεο, δηθεγφξνο, ζπλεξγαδφκελνο 5 Θνπθνύκεο Παξάληνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 6 Θνπθαιάθνο Ξαλαγηώηεο, Γξακκαηεία ΠΑΜΔ πξνεξρφκελνο απφ ην ΠΑΟΚ 7 Σξεζηέα Πηέιια, κεηαιιεηνιφγνο

19 19 ΙΑΘΥΛΗΑ 1 Αλαγλσζηνπνύινπ Διέλε, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Μνλεκβαζηάο 2 Βνπινπκάλνο Γξεγόξεο, πνιηηηθφο κεραληθφο 3 Θνηιάθνο Γηώξγνο, αξηνπνηφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Δπξψηα 4 Πεθνπηξή Οίηζα, νηθνλνκνιφγνο 5 Ιεβεληάθεο Γήκνο, ζπληαμηνχρνο ΑΟΘΑΓΗΑ 1 Γόληηθαο Λίθνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Πεινπνλλήζνπ 2 Θνινβόο Γεκήηξεο, αγξφηεο 3 Ιακπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο, ζπληαμηνχρνο εξγάηεο νξπρείσλ ΓΔΗ Μεγαιφπνιεο 4 Ξαλνύζε Ξαλαγηώηα, κεραληθφο 5 Οαδαίνπ Πκάξσ, κεραληθφο ΑΟΓΝΙΗΓΑ 1 Αγγέινπ Λίθνο, θηελνηξφθνο, ζπλεξγαδφκελνο 2 Γθηόθα Βάζσ, λνζειεχηξηα 3 Θνιηδέξαο Θαλάζεο, εξγαδφκελνο ζε ζπζθεπαζηήξην 4 Κπαβειή Λαπζηθά, αγξφηηζζα 5 Κπαβέιιαο Βαζίιεο, γηαηξφο ΘΝΟΗΛΘΗΑ 1 Αλησλέινπ Οεγγίλα, επνρηαθή εξγάηξηα 2 Γηθαίνο Ξαλαγηώηεο, νηθνλνκνιφγνο 3 Θειάξεο Γηάλλεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ ΓΔΤΑ Γήκνπ πθθησλίσλ 4 Ληόξκπαξεο Πηέιηνο, εξγάηεο, ζπλεξγαδφκελνο 5 Μελόπνπινο Ππήιηνο, νθζαικίαηξνο, ζπλεξγαδφκελνο 6 Ρζαξκπνύ Φξόζσ, ηδησηηθή ππάιιεινο

20 20 ΕΑΘΛΘΝΠ 1 Βνπξδέξεο Λίθνο, ηξαπεδνυπάιιεινο 2 Θαινγεξία Καίξε, δηθεγφξνο 3 Θνξθηάηεο Γηάλλεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑ-ΗΘΑΘΖ 1 Βαιιηάλνο Βαγγέιεο, κεραληθφο 2 Γαβξίιεο Γηώξγνο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Κεθαιινληάο - Ιζάθεο 3 Γεσξγόπνπινο Γηνλύζεο, Πξφεδξνο ΔΛΜΔ ΔΒΝΗΑ ΠΡΔΟΔΑ α/α 1 Θνύθνπξαο Αληώλεο, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Δχβνηαο 2 Ιηαγθάθεο Δπζηάζηνο, Πξφεδξνο Αγξνηηθνχ πιιφγνπ Μαληνπδίνπ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Μαληνπδίνπ Λίκλεο Αγ. Άλλαο 3 Καξίλνο Γηώξγνο, κέινο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο ηεξεάο 4 Ληνύξνπ Ησάλλα Πνθία, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 5 Ξαπαζηαζνπνύινπ Οαρηώηε Βαγγειηώ, ζπληαμηνχρνο 6 Ξύζνπια Γησξγία, θηιφινγνο, Γεκνηηθή χκβνπινο Γπξθίσλ Μεζζαπίσλ, κέινο Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ΚΝΔ 7 Ρδαβάξαο Γηάλλεο, εξγάηεο, κέινο Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Δχβνηαο, κέινο Γ Οκνζπνλδίαο Σξνθίκσλ Πνηψλ, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Σξνθίκσλ Πνηψλ Δχβνηαο Βνησηίαο 8 Ρξάθνο Θσλζηαληίλνο, ρεκηθφο ΦΘΗΥΡΗΓΑ 1 Αλησληάδεο Βαζίιεο, γηαηξφο, κέινο Γ Έλσζεο Ννζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ Λακίαο θαη ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Φζηψηηδαο 2 Θαςάιε Σξπζνύια, αγξφηηζζα 3 Κπαζδέθεο Θσλζηαληίλνο, γεσπφλνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 4 Κπαθνύηζνπ Αλδξηάλα, εθπαηδεπηηθφο

21 21 5 Κπνύαο Πππξίδσλ, αξρηηέθηνλαο κεραληθφο, ζπλεξγαδφκελνο 6 Νηθνλόκνπ Γηώξγνο, Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ Δκπνξνυπαιιήισλ Φζηψηηδαο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Φζηψηηδαο 7 Ξνιίηεο Ξαλαγηώηεο, εξγάηεο ζηε ΛΑΡΚΟ, κέινο ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ θαη ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Φζηψηηδαο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Μεηάιινπ Φζηψηηδαο ΔΟΡΑΛΗΑ 1 Γηαλλνύιεο Γηάλλεο, εξγάηεο 2 Ιάππαο Βαζίιεο, πνιηηηθφο κεραληθφο 3 Ξαπαξντδάκεο Βαζίιεο, ζπληαμηνχρνο ηξαπεδνυπάιιεινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καξπελεζίνπ

22 22 ΦΥΘΗΓΑ 1 Γώγνο Αιέθνο, ζπληαμηνχρνο, κέινο ηνπ Γ ηεο ΔΠΗΔΑ (Έλσζε Πξνζσπηθνχ Ηκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ) 2 Ησζεθίδεο Γηώξγνο, ζπληαμηνχρνο εξγάηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Γειθψλ, Πξφεδξνο ζπληαμηνχρσλ ΙΚΑ Φσθίδαο 3 Ρζειέο Γξόζνο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηνρήο ηεξεάο - Δχβνηαο ΒΝΗΥΡΗΑ 1 Θνπηζνύκπαο Γεκήηξεο, ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Θαβάινο Γηώξγνο, βηνκεραληθφο εξγάηεο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Θήβαο, Πξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ πλδηθάηνπ Υεκηθήο Βηνκεραλίαο Βνησηίαο «Ο ΠΑΡΣΑΚΟ» 3 Θνηζηθώλαο Λώληαο, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ληβαδεηάο 4 Ρδάλνπ Πηαπξνύια, ηερλνιφγνο γεσπφλνο, κέινο Γ Δκπφξσλ ιατθψλ αγνξψλ Βνησηίαο 5 Ρνπινπκάθνο Αληώλεο, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Θήβαο ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ 1 Αβξαλάο Γεκήηξηνο, νδνληίαηξνο 2 Γαβαιά Καξία, δηθεγφξνο 3 Γαζθαιάθε Αγγειηθή, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δκπνξνυπαιιήισλ, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Λάξηζαο 4 Θενδώξνπ Θπξηαθή, γηαηξφο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Λάξηζαο 5 Θαζζίδαο Γηάλλεο, απηναπαζρνινχκελνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αγηάο, ζπλεξγαδφκελνο 6 Ιακπξνύιεο Γηώξγνο, γηαηξφο, βνπιεπηήο 7 Ιίηζα Δπαγγειία, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Κιηληθψλ Λάξηζαο 8 Καξνύδαο Οίδνο, αγξφηεο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΤ, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Λάξηζαο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 9 Πηακνπιάθεο Βαζίιεο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο Γ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιειέξ 10 Ρζηαπιέο Αλάζηαζηνο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Λάξηζαο, κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑΜΔ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 11 Ρζηθξηηδήο Πηέιηνο, αγξφηεο, κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθνχ πιιφγνπ Λάξηζαο ΚΑΓΛΖΠΗΑ

23 23 1 Αγγειήο Λίθνο, αγξνηνζπλδηθαιηζηήο 2 Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, απηναπαζρνινχκελνο 3 Ινύκα Οέλα, απηναπαζρνινχκελε 4 Κεηαμάο Βαζίιεο, κέινο Γξαθείνπ Πεξηνρήο Θεζζαιίαο ηνπ ΚΚΔ 5 Ονύζε Θώηε Αγόξε, εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γ ηεο ΟΓΔ, Πξφεδξνο πιιφγνπ Γπλαηθψλ Μαγλεζίαο 6 Πηαξνπνύινπ Όιγα, απηναπαζρνινχκελε, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΔΒΔ Μαγλεζίαο 7 Πηεξγίνπ Θσλζηαληίλνο, κεηαιιεξγάηεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Μεηάιινπ «Μήηζνο Παπαξήγαο», κέινο Γηνίθεζεο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Βφινπ 8 Ρζαινύραο Θόδσξνο, ζπληαμηνχρνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Βφινπ ΡΟΗΘΑΙΑ 1 Θαΐθεο Γεώξγηνο, εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Σξηθάισλ 2 Θαληαξηδήο Αρηιιέαο, δηθεγφξνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 3 Θαπέηε Γεσξγία, εθπαηδεπηηθφο 4 Κπαθάζε Βαζηιίθε, λνζειεχηξηα, κέινο Γ ηεο ΟΓΔ 5 Ληνύξιηνο Ιάκπξνο, κεραληθφο 6 Ρζηάκεο Θαλάζεο, απηναπαζρνινχκελνο ΘΑΟΓΗΡΠΑ 1 Αγγέινπ Ιήδα, γηαηξφο 2 Θνύηξα Σαξίθιεηα, εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γ ηνπ σκαηείνπ Δκπνξνυπαιιήισλ 3 Θξαληάο Βαζηιήο, κέινο Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Καξδίηζαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καξδίηζαο 4 Κπνύηαο Δπάγγεινο, αγξφηεο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 5 Ξνιπγέλεο Αξηζηνηέιεο, αγξφηεο, κέινο Γ ηνπ ΟΑ Καξδίηζαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Παιακά 6 Ρζηνύηξαο Γηάλλεο, αγξφηεο, κέινο Γ ηνπ ΟΑ Καξδίηζαο

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ 422 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο (26/7/2011) Σξηάληα ρξφληα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, βιέπνπκε πιένλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ 3 ν Ππκπόζην Διιεληθώλ Βνηαληθώλ Θήπωλ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ ΔΘΛΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ, ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΩΟΓΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Θήπνο Θξνπζζίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ & ΑΡΝΓΛΥΠΗΑ XC 1700 LIFE COACHING:Εήζε ηε Εσή πνπ Θέιεηο! Ρδσξηδίλα Ππέληδνπ 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 6 170 ΛΔΝ XP 0123 ΝΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΔΗΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ Ονύια Ξαπαζένπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΡΚΓΔΞΖΜΡ ΠΓΠΑΞΠΕ, 2 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 Αθίμεηο θαη Γγγξαθέο Οπλέδξσλ ΝΓΙΝΠΕ, 3 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 1 ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Cosmos 9:00 10:15 π.κ. Νξνεδξείν: Γεώξγηνο Δ. Κηάγγαο, Γεώξγηνο Ζ. Σζηνύιηαο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED Άμνλαο 4 Σηφρνο 1 Άμνλαο 4 : Πξνψζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη πνιπθεληξηθήο αλάπηπμεο ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ MED Σηφρνο 4.1 : Σπληνληζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη βειηίσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθ. Δημήτριος Πογαρίδης Διευθυντής Τηλ - Fax: +302510462612 E-mail: dpogaridis@teikav.edu.gr http://iiwm.teikav.edu.gr/website/website/ ΣΟΤ 3 ΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Tν Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ( 80 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ)

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ( 80 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ( 80 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ) A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΟΜΟ ΔΚΣΑΗ (στρ.) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 1 Αιπθή Αγθηζηξηνύ Y300AGI001 Νήζνο Αγθίζηξη Αηηηθήο - Νήζσλ 54 2 Δθβνιή Μαξαζώλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο:

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: Joel Kramer Bruce Miller Andrew C. Papanicolaou γύξσ από ηελ πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Άνοιαρ Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Greenwave festival 2014

Greenwave festival 2014 Greenwave festival 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΧΝ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΔΜΠΣΖ 18/9 6.30κ.κ. - 9.30κ.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ-ΤΕΖΣΖΔΗ «Θεζζαλονίκη 2020: Ππάξη, λόγορ, θανηαζία αιπεηών και δημοηών για ηη πόλη».

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ. Τποηροθίες

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ. Τποηροθίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Πέηξνο Γεκεηξίνπ ειέθνο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 5 Μαίνπ 1965, Λάξπκλα Λνθξίδνο ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: Έγγακνο, παηέξαο ηξηψλ παηδηψλ ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 2005: Γηνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Η διαδρομή της από το 1994 μέχρι σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Η διαδρομή της από το 1994 μέχρι σήμερα 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πόνου Κέρκυρα, 9-12 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Η διαδρομή της από το 1994 μέχρι σήμερα ΓΗΟΗΚΖΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ 2008-2011 Πξόεδξνο: Δκκαλνπήι Αλαζηαζίνπ Αληηπξόεδξνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα:

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: 5 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: «Νέεο Μνξθέο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Καθνπνίεζεο: Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο» 6 έσο 8 Μαίνπ 20 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει 2015

Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει 2015 Υίλες και Υίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά η Περιφερειακή Ενότητα Φανίων συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια στο 3 ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ «Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει 2015». Ένα Υεστιβάλ που μας κάνει κοινωνούς του

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα