ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ"

Transcript

1 1 ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ α/α 1 Ξαπαξήγα Αιέθα, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Καξγαξίηεο Γηώξγνο, ηζηνξηθφο, θαζεγεηήο ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλεξγαδφκελνο 3 Σηώλεο Θνδσξήο, Γξακκαηέαο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΝΔ 4 Γθηθόπνπινο Γηώξγνο, ζηέιερνο ηεο ΠΑΤ, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Αλαη. ηεξεάο - Δχβνηαο 5 Νξθόπνπινο Ξαύινο, εζνπνηφο, ζπλεξγαδφκελνο 6 Ξαλαγησηαθνπνύινπ Σξηζηίλα, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο ΚΔ 7 Ξεηξόπνπινο Θώζηαο, πξψελ δηεζλήο θαιαζνζθαηξηζηήο, πξψελ πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Οκάδαο Μπάζθεη, ζπλεξγαδφκελνο 8 Ξξσηνύιεο Γηάλλεο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Αηηηθήο 9 Πηεθαλίδε Καηξίλε, πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ Διιάδνο (ΟΓΔ) 10 Ξαπαδόπνπινο Κάθεο, κεραλνιφγνο κεραληθφο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 11 Οάδνπ Ινπίδα, κέινο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 12 Πνθηαλόο Λίθνο, κέινο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Γήκνπ Αζήλαο Α ΑΘΖΛΑΠ ΑΡΡΗΘΖ OΛΝΚΑ 1. Βνπξδνπκπά Ραηηάλα, ηξαπεδνυπάιιεινο, κέινο Γ σκαηείνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ 2. Γαξδνύλε Ρόληα, κέινο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΝΔ

2 2 3. Εαθεηξίνπ Διέλε, δηθεγφξνο, Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Αηηηθήο 4. Θενδσξόπνπινο Γεκήηξεο, ηππνγξάθνο, κέινο ηεο Παλειιαδηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΠΑΔΒΔ 5. Θαλέιιε Γαξπθαιιηά (Ιηάλα), Γεκνζηνγξάθνο, ζπλεξγαδφκελε 6. Θαθαληάξε Ιίια, εζνπνηφο, Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Ν. Αηγαίνπ 7. Ιάκπξνπ Πηέιηνο, ινγηζηήο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αζήλαο 8. Ιηνλήο Γξεγόξεο, ρεκηθφο κεραληθφο, κέινο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκίαο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 9. Ιίηζαο Πηαύξνο, νηθνδφκνο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Αζήλαο 10. Κακάεο Βαζίιεο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ Κ ΚΔ 11. Κειά Δύα, εηθαζηηθφο, Πξφεδξνο Δηθαζηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 12. Κπελάηνπ Αιέθα, ζπληαμηνχρνο, Πξφεδξνο Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ «Αλαγέλλεζε» 13. Ξαλνπηζάθνπ Βέηα, δεκφζηνο ππάιιεινο, κέινο Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΔΓΤ 14. Ξαπαγεσξγίνπ Λίθνο, μελνδνρνυπάιιεινο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Δπηζηηηζκνχ Σνπξηζκνχ & Ξελνδνρείσλ 15. Ξαπαδεκεηξάηνπ Λαπζηθά, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθήο Τγείαο 16. Ξεξξάθεο Αιέθνο, εξγαδφκελνο ζηνλ ΟΣΔ, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 17. Πηώξαο Ζιίαο, γηαηξφο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ Δπαγγειηζκνχ 18. Ρζαγθαηάθε Καξία, Πξφεδξνο πιιφγνπ Δκπνξνυπαιιήισλ Αζήλαο Β ΑΘΖΛΑΠ 1 Θνπηζνύκπαο Γεκήηξηνο, ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Αλδξνπιηδάθεο Καλώιεο, κνπζηθνζπλζέηεο 3 Αξάπε Βίθπ, θηιφινγνο, πξψελ βνπιεπηήο ηνπ ΓΗ.Κ.ΚΙ, ζπλεξγαδφκελε 4 Απγεξηλνύ Αθξνδίηε, αξρηηέθηνλαο κέινο Σνκεαθήο Δπηηξνπήο Καηαζθεπψλ 5 Απγέξνο Θεόδσξνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, κέινο Κεληξηθήο δηνίθεζεο ΠΔΑΔΑ -ΓΔ 6 Βήηηνο Βαζίιεο, ζπλδηθαιηζηήο ΔΛΣΑ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Μειηζζίσλ 7 Βνξηειηλόο Κπάκπεο, ζπλδηθαιηζηήο ΟΣΑ 8 Βξεηηόο Άγγεινο, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ν. κχξλεο 9 Γεσξγηάδνπ Δύε, κεραληθφο 10 Γεσξγνπνύινπ Θαλέια, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Αληηδήκαξρνο Καηζαξηαλήο 11 Γάγθα Βηβή, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αηγάιεσ 12 Γήκνπ Γηώηα, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Γεκνηηθή χκβνπινο Αγ.Γεκεηξίνπ 13 Γξηκάια ζενδώξα, εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γ ηεο ΓΟΔ 14 Διεπζεξηάδνπ Ονύια, κέινο πιιφγνπ Πνληίσλ Καιιηζέαο 15 Θαθαξάηδαο Θώζηαο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Πσιεηψλ Λατθψλ Αγνξψλ, ζπλεξγαδφκελνο

3 16 Θαιακπαιίθεο Θαλάζεο, απηναπαζρνινχκελνο, Πξφεδξνο ΟΒΑ 17 Θακπάλεο Γηάλλεο, κέινο Γ Οκνζπνλδίαο Πεηξειαηνεηδψλ 18 Θαξαγηάλλεο Λίθνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Υατδαξίνπ 19 Θαξαληνύζαο Καλώιεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Σξνθίκσλ Πνηψλ 20 Θαηζώηεο Σξήζηνο, βνπιεπηήο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 21 Θηνπιάλεο Ησάλλεο, γηαηξφο 22 Θηνύζεο Γηάλλεο, κέινο Γ σκαηείνπ Οδεγψλ ΟΑΑ 23 Καξγαλέιεο Σξήζηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πεξηζηεξίνπ, ζπλεξγαδφκελνο 24 Καπξίθνο Γηώξγνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Παγθφζκηαο πλδηθαιηζηηθήο Οκνζπνλδίαο (ΠΟ) 25 Κελεγάθε Διέλε, εξγάηξηα ηκαηηζκνχ, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Κισζηνυθαληνπξγίαο Ικαηηζκνχ - Γέξκαηνο (ΚΙΓΔ) 26 Κπαινύ Αιεμάλδξα, Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Αηηηθήο, ζπλδηθαιίζηξηα 27 Κπόιθαο Σάξεο, δεκνζηνγξάθνο ζηνλ ξ/ο ALPHA 28 Κπνπληνπξόγινπ Λίθνο, γηαηξφο ζην λνζνθνκείν «ΜΔΣΑΞΑ», ζπλδηθαιηζηήο 29 Ληθνιάνπ Αιαβάλνο Ιεπηέξεο, ππεχζπλνο ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Κ ηεο ΚΝΔ, εθπξφζσπνο ηεο ΚΝΔ ζηελ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Γεκνθξαηηθψλ Νενιαηψλ 30 Ξαπαδαραξίαο Σξήζηνο, γηαηξφο ζην λνζνθνκείν ΚΑΣ, ζπλεξγαδφκελνο 31 Ξαθίιεο Θαλάζεο, βνπιεπηήο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 32 Ξέξξνο Γηώξγνο, επηθεθαιήο ΠΑΜΔ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 33 Ξεηξνπνύινπ Έθε, ηδησηηθή ππάιιεινο 34 Οέηδηνπ Αθξνδίηε, επηκειήηξηα ςπρηαηξηθήο, κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο Οκνζπνλδίαο Δλψζεσλ Ννζνθνκεηαθψλ Γηαηξψλ Διιάδαο (ΟΔΝΔ) θαη ηνπ Γ ηεο ΑΓΔΓΤ 35 Ονπηδνύλε Δπαλζία, εξγαδφκελε ζηνλ ΟΣΔ, κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ ΟΣΔ 36 Παθθάο Ιεσλίδαο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ληζνγξάθσλ 37 Πηάληνπ Νιγα, λνζειεχηξηα, κέινο Γ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Ννζνθνκείσλ (ΠΟΔΓΗΝ) 38 Πθαινύκπαθα Σξηζηίλα, δηθεγφξνο, κέινο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΟΓΔ 39 Πθνπιήο Πηαύξνο, κέινο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΝΔ 40 Πηακνύιεο Βαζίιεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Κισζηνυθαληνπξγίαο - Ικαηηζκνχ - Γέξκαηνο 41 Ραβνπιάξε Γηώηα, θαξκαθνπνηφο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Φαξκάθνπ 42 Ραζηνύιαο Γηάλλεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Οηθνδφκσλ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 43 Ρζίηζνπ Πηαπξνύια, νδνληίαηξνο 44 Ρζνπθαιάο Ξαλαγηώηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ν. Ισλίαο 45 Σαιβαηδήο Ππύξνο, βνπιεπηήο 46 Σαιηνύ Δπζπκία, Πξφεδξνο σκαηείνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ 47 Σνπξδάθεο Σάξεο, επηθεθαιήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Αγψλα Αλαπήξσλ (ΔΑΝ) θαη κέινο ηνπ Γ ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Σπθιψλ 3

4 4 48 Τεηόπνπινο Θπξηάθνο, κέινο Γ ΑΣΑ Α ΞΔΗΟΑΗΑ 1 Ακπαηηέινο Λίθνο, κέινο ηνπ Κ ηεο ΚΝΔ 2 Εακπέηα Έιζα, Πξφεδξνο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ 3 Θπδίιε Νιπκπία, δαζθάια 4 Ιεάλεο Κηράιεο, δεκνζηνγξάθνο, ζπλεξγαδφκελνο 5 Ληνπληαδάθεο Γηάλλεο, απφζηξαηνο ππνλαχαξρνο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, ζπλεξγαδφκελνο 6 Μεθαιάθεο Γεκήηξεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 7 Ξαληειάθε Διπίδα, Γεληθή Γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηεζλή Ύθεζε θαη Δηξήλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πεηξαηά, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 8 Ρζηκπόγινπ Πάββαο, Πξφεδξνο ΠΔΜΔΝ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ Β ΞΔΗΟΑΗΑ 1. Δπαγγειάθεο Θαλάζεο, Α Γξακκαηέαο ΠΔΜΔΝ 2. Θαιακαξάο Γηώξγνο, απηναπαζρνινχκελνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κεξαηζηλίνπ 3. Θξόθνπ Θάηηα, κέινο Γ ηεο ΟΓΔ 4. Καλσιάθνπ Γηακάλησ, βνπιεπηήο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 5. Κπελεηάηνο Πηέιηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Νίθαηαο 6. Μνπξάθεο Λίθνο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Πεηξαηά 7. Ξαπανηθνλόκνπ Πηέιια, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πεξάκαηνο 8. Ξαπνπηζηδάθε Διεπζεξία, νδνληίαηξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κνξπδαιινχ 9. Ξαηίδεο Ζιίαο, εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γ ηεο ΟΛΜΔ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κεξαηζηλίνπ 10. Ξνπιηθόγηαλλεο Πσηήξεο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Μεηάιινπ Αηηηθήο 11. Ρνύζζαο Γηώξγνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ ΑΡΡΗΘΖΠ

5 5 1 Αγγειόπνπινο Πσηήξεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ ζηελ Υεκηθή Βηνκεραλία 2 Αγγεινπνύινπ Γηνύιε, ηδησηηθή ππάιιεινο 3 Βαξδαβάθεο Καλώιεο,πγεηνλνκηθφο ζην Θξηάζην 4 Βαζίιαξνπ Δηξήλε, κέινο Γ ηνπ σκαηείνπ Ιληξαθφκ 5 Γθηόθαο Γηάλλεο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, ππεχζπλνο ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, βνπιεπηήο 6 Γαξδαιήο Λίθνο, θαζεγεηήο, κέινο Γ ηεο ΟΛΜΔ 7 Θνπκπνύξεο Γήκνο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο πληαμηνχρσλ ΙΚΑ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 8 Ξακθίιεο Απνζηόιεο, απηναπαζρνινχκελνο 9 Ξαπαβαζηιείνπ Ξαληειήο, κεηαιιεξγάηεο 10 Ξαζραιίδνπ Θενδώξα, ηδησηηθφο ππάιιεινο 11 Οεκπάπεο Λίθνο, κέινο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΝΔ 12 Πηαζνπιόπνπινο Πηάζεο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Φαξκάθνπ Αηηηθήο 13 Ππξίγνο Βάιζακνο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Λαπξίνπ 14 Ράθαο Λίθνο, μελνδνρνυπάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ μελνδνρείνπ Μνλ-Παξλέο 15 Ρνπαιηαλίδεο Βαζίιεο, γηαηξφο 16 Ρξηγάδε Ονύια, δηθεγφξνο 17 Ρζηνπκπξήο Γεκήηξεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Α. Ληνζίσλ 18 Ρζίριεο Ξαλαγηώηεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ πληαμηνχρσλ Μεζφγεηα 19 Σαζηώηεο Κηράιεο, κέινο Γ Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ωξσπνχ Α ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ 1 Αγαζαγγέινπ Λίθνο, πξψελ Πξφεδξνο Α ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο, ζπλεξγαδφκελνο 2 Αλησλάθεο Βηθέληηνο, γεσπφλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καιακαξηάο 3 Βαιαλάο Πηέιηνο, δηθεγφξνο, ζπλεξγαδφκελνο 4 Βαξδαιήο Θαλάζεο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 5 Γειήο Γηάλλεο, δάζθαινο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο Θεζζαινλίθεο, κέινο Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΔΓΤ

6 6 Εαξηαλόπνπινο Πσηήξεο, Δπξσβνπιεπηήο 7 Θαιαληίδνπ Πνθία, Πξφεδξνο Έλσζεο Δκπνξνυπαιιήισλ Ν. Θεζζαινλίθεο 8 Θαπεηαλγηώξγε Οάληα, απηναπαζρνινχκελε, Πξφεδξνο ΜΑΔΘ Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. ηεο ΠΑΔΒΔ 9 Θαξακήηξνπ Δηξήλε, ηδησηηθή ππάιιεινο 10 Θνηαλίδεο Γηώξγνο, εκπνξνυπάιιεινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Π. Μειά 11 Θνπξηδαλίδεο Πηξάηνο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ Σειεπηθνηλσληψλ & Πιεξνθνξηθήο (ΔΣΗΠ) 12 Κειαλεθίδνπ Πνθία, δηθεγφξνο, κέινο Γ..Γ..Θ 13 Κσπζίδνπ Πνθία, ινγίζηξηα 14 Λαηδκέ Λίθνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Θεζζαινλίθεο 15 Ξαπαεπακεηλώλδαο Γηώξγνο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Θεζζαινλίθεο 16 Οατδε Ζιέθηξα, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ Διιάδνο (ΟΓΔ) 17 Πηνιηίδεο Ιεσλίδαο, Γξακκαηέαο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο 19 Ρεξδή Βαζηιεηάδνπ Οέλα, Γεκνηηθφο χκβνπινο Νεάπνιεο πθεψλ 20 Ρειηθίδνπ Οέλα, θαζεγήηξηα ΣΔΙ, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δληαίνπ πιιφγνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ΣΔ, ζπλεξγαδφκελε 21 Ρζηανύζεο Θπξηάθνο, εξγαδφκελνο ζηνλ επηζηηηζκφ, Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ Δπηζηηηζκνχ 6

7 7 Β ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 1 Γεξαζηκίδνπ Διέλε, εζνπνηφο, ζπλεξγαδφκελε 2 Εώθαο Λίθνο, κεραληθφο, κέινο αλ/αο ΣΔΔ 3 Ζιηνύ Θώζηαο, κεηαιιεξγάηεο ζηελ ΔΛΒΟ 4 Ηγλαηηάδεο Θεόδσξνο, θηελίαηξνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Κεληξ. Μαθεδνλίαο 5 Θπγηάθε Διέλε, αδηφξηζηε εθπαηδεπηηθφο 6 Ιενληηάδεο Γηώξγνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, ζπλεξγαδφκελνο 7 Καατηα Νδπζζέαο, δηδάθηνξαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ππιαίαο Υνξηηάηε 8 Κπαξάθνο Πηάζεο, λαπηεξγάηεο 9 Κσπζίδεο Πάββαο, εθπαηδεπηηθφο 10 Ξνιπδσίδνπ Βάζσ, θξνληηζηεξηνχρνο 11 Οέβαο Βαζίιεο, κέινο Γηνίθεζεο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ 12 Σαηδεθπξηαθνύ Ιίλα, δηθεγφξνο ΠΔΟΟΔΠ 1 Γεκηδάο Ξέηξνο, εξγαδφκελε ζηνλ ΟΣΔ 2 Θνηδακπάζεο Γηάλλεο, κέινο Γηνίθεζεο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Γξάκαο 3 Καλδαλάο Εήζεο, θξνληηζηεξηνχρνο 4 Ξαληαδή Ληίλα, μελνδνρνυπάιιεινο 5 Ξίζηνο Πάθεο, αγξφηεο 6 Παξαληίδνπ Φηιηώ, ππάιιεινο ΓΔΤΑ 7 Ππέληδνπ Έθε, γηαηξφο 8 Φαξκάθεο Ξαύινο, απηναπαζρνινχκελνο ΘΗΙΘΗΠ 1 Ληθνιαΐδνπ Πηαπξνύια, άλεξγε, Γξακκαηέαο πιιφγνπ Γπλαηθψλ Κηιθίο 2 Ραηίδεο Θπξηάθνο, νηθνδφκνο 3 Ρζανπζίδεο Θώζηαο, ινγηζηήο 4 Φαρνπξίδεο Θώζηαο, κεραληθφο, ζπλεξγαδφκελνο 5 Σαηδή Δηξήλε, αγξφηηζζα

8 8 ΞΗΔΟΗΑ 1 Αγνξαζηόο Γηνλύζεο, απηναπαζρνινχκελνο, Πξφεδξνο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Παληειεήκνλα 1 Θαπληάο Θώζηαο, κεραληθφο 2 Θιηγθόπνπινο Πηέξγηνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 3 Καπξίδνπ Πνθία, θαξκαθνπνηφο 4 Παιπηζηήο Λίθνο, δηθεγφξνο 5 Ρόιηνπ Αζαλαζία, ππνςήθηα δηδάθηνξαο Φπζηθήο ΞΔΙΙΑ 1 Γξόζνγινπ Πηαύξνο, ζπληαμηνχρνο 2 Θαλάθεο Κάλνο, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο θχδξαο, ζπλεξγαδφκελνο 3 Νπγγξηλόο Αιέθνο, γεσπφλνο 4 Ξαπαδνπνύινπ Νιπκπία, ζπληαμηνχρνο 5 Φνπληαιήο Κηράιεο, ζπληαμηνχρνο 6 Σαηδεβαζηιεηάδνπ Θαίηε, ινγίζηξηα ΖΚΑΘΗΑ 1 Ενπνπλίδεο Γηώξγνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 2 Εσγξάθνπ Όιγα, ινγίζηξηα 3 Ηαθσβίδεο Ζιίαο, αληηπξφεδξνο ζσκαηείνπ Ιδ. Τπαιιήισλ Ηκαζίαο 4 Ξαπαδνπνύινπ Καίξε, ινγίζηξηα 5 Πνθξόλσθ Ησάλλα, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 6 Ρζίηζεο Πάθεο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Νάνπζαο

9 9 ΣΑΙΘΗΓΗΘΖ 1 Εαθεηξηάδνπ Καξία, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 2 Καπξνκάηεο Σαξάιακπνο, ζπληαμηνχρνο 3 Κσπζηάδνπ Σξηζηίλα, ηδησηηθή ππάιιεινο 4 Ρζαθίξνγινπ Γηώξγνο, αγξφηεο, κέινο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΠΑΤ 5 Σξηζηηάλνπ Αγγειηθή, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πνιπγχξνπ Πάκνο ΑΗΓΑΗΝ 1 Γξάθνο Αληώλεο, ζπληαμηνχρνο 2 Βξπληώηε Βάζσ, ινγίζηξηα, Πξφεδξνο ηνπ ΔΚ άκνπ 3 Θαξνύηζνο Φαλνύξεο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Ιθαξίαο Ιέζβνο 1 Εαθεηξίνπ Γηάλλεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Αληηπξφζσπνο ζην Δξγαηηθφ Κέληξν Λέζβνπ 2 Θαξαγηάλλεο Γεκήηξεο, αγξνηνθηελνηξφθνο 3 Θνκλελάθα Καξία, δηθεγφξνο 4 Ξηλάθνο Φώηεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο 5 Ράζζνο Πηαύξνο, ζεηζκνιφγνο, Πξφεδξνο ΔΔΓΤΔ Γσδεθάλεζνο 1 Γηαλλόπνπινο Θώζηαο, μελνδνρνυπάιιεινο, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ρφδνπ

10 10 2 Θνπληνύξε Θεαλώ, ηδησηηθφο εθπαηδεπηηθφο 3 Καθξή Θηθή, μελνδνρνυπάιιεινο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Βνξείνπ πγθξνηήκαηνο Γσδ/ζνπ 4 Ξόηζνο Ράθεο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ρφδνπ 5 Παθειαξίνπ Βαζίιεο, αγξφηεο, Πξφεδξνο Αγξνηηθνχ πιιφγνπ Κσ 6 Σαηδεγηάλλε Καξία, κέινο Γ Δξγαηνυπαιιήισλ ΟΣΑ Ρφδνπ 7 Σνύιεο Πάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καιχκλνπ, Γξακκαηέαο σκαηείνπ Οηθνδφκσλ Καιχκλνπ Θπθιάδεο 1 Γθίθαο Αλαζηάζεο, κέινο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Θατιήο Λίθνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο χξνπ 3 Ξαγνύλε Φσηεηλή, ηδησηηθφο ππάιιεινο 4 Ξξσηόπαππα Φξαηδέζθα, εθπαηδεπηηθφο 5 Πηγάιαο Βαγγέιεο, απηναπαζρνινχκελνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Ν. Αηγαίνπ 6 Σξπζνισξάο Θόδσξνο, ζπληαμηνχρνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο εξίθνπ Σίνο 1 Ακπαηδή Πηέιια, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Υίνπ 2 Εσθόο Γηάλλεο, ζπληαμηνχρνο 3 Θαθαξίλνο Πηξαηήο, ζπληαμηνχρνο 4 Θνύλνππαο Κάξθνο, νδνληίαηξνο ΑΛΑΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΟΑΘΖ OΛΝΚΑ ΔΒΟΝΠ 1 Βιεζίδεο Αλέζηεο (Ράζνο), ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΜΔ Έβξνπ 2 Γθαηδίδεο Πηακάηεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Οξεζηηάδαο

11 11 3 Γεπηεξαίνο Πάββαο, αθηηλνιφγνο γηαηξφο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αιεμαλδξνχπνιεο, Πξφεδξνο Έλσζεο Ννζνθνκεηαθψλ Ιαηξψλ Θξάθεο 4 Καξγαξηηίδεο Γηάλλεο, αγξφηεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Βνξείνπ Έβξνπ 5 Πίζθνπ Άλλα Καξία, ινγνζεξαπεχηξηα, κέινο Γ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο 6 Ρξέιιε Φαλή, Πξφεδξνο σκαηείνπ πληαμηνχρσλ ΙΚΑ Αιεμαλδξνχπνιεο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΜΔ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αιεμαλδξνχπνιεο ΟΝΓΝΞΖ 1 Θαδξνύδεο Θαλάζεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 2 Θαθνπιίδνπ Πνθία (Πόληα), γεσιφγνο, κέινο Γ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Ν. Ρνδφπεο 3 Θειέο Σαζάλ Σνπζετλ, αγξνθηελνηξφθνο 4 Ππνξίθεο Ξαλαγηώηεο, νδνληίαηξνο, κέινο Γ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ ΙΑΜΟΤ 5 Φαθηξίδεο Λίθνο, παηδίαηξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κνκνηελήο ΜΑΛΘΖ 1 Βνγηαηδήο Θώζηαο, βηνκεραληθφο εξγάηεο, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ξάλζεο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΜΔ 2 Βνπδάξαο Γηάλλεο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΔΒΔ 3 Καραηξίδνπ Βνύια, δεκφζηνο ππάιιεινο, Πξφεδξνο Γ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Ξάλζεο 4 Οντδνπ Γηώηα, ηδησηηθφο ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Ξάλζεο, κέινο Γ πιιφγνπ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 2νπ λεπηαγσγείνπ 5 Σαηδόγινπ Κνπξάη, ηδησηηθφο ππάιιεινο, κέινο Γ σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Ξάλζεο

12 12 ΓΟΑΚΑ 1 Γξαλνβάιε Ιίλα, απηναπαζρνινχκελε 2 Ησαλλίδεο Πηέθαλνο, αγξφηεο, ζηέιερνο ηεο ΠΑΤ 3 Κάιιε Καξία, δαζθάια, κέινο Γ πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο, κέινο Γ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Γξάκαο 4 Κήηξνπ Γηώξγνο, ηερλνιφγνο γεσπφλνο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΔΒΔ 5 Πηεθαλίδεο Γηάλλεο, αγξφηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Γξάκαο ΘΑΒΑΙΑ 1 Θαγηάζαο Γεκήηξεο, κέινο Γ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Καβάιαο, κέινο Γ ΓΗΠΔΘΔ Καβάιαο, ζπλεξγαδφκελνο 2 Θαξαγηώξγε Αλαζηαζία, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δκπνξνυπαιιήισλ & Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Καβάιαο, κέινο ηεο Γξακκαηείαο Καβάιαο ΠΑΜΔ 3 Ξειίηζε Σατδνύια, ζπληαμηνχρνο ΙΚΑ 4 Ξνηόιηαο Σξήζηνο, εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καβάιαο 5 Ππκεσλίδεο Θεόδσξνο, γεσπφλνο, κέινο ηεο Παλειιαδηθήο Γξακκαηείαο ηεο ΠΑΤ 6 Σξπζάθεο Λίθνο, αγξφηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Θάζνπ ΒΝΟΔΗΝΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ ΗΥΑΛΛΗΛΑ 1 Γεσξγηάδνπ Γεσξγία, Πξφεδξνο σκαηείνπ Γάια-Πνηά-Σξφθηκα, Αληηπξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ισαλλίλσλ 2 Έμαξρνο Λίθνο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ισαλλίλσλ 3 Θίηζνπ Ινπθία, ηδησηηθή ππάιιεινο, Πξφεδξνο Έλσζεο Γνλέσλ Ισαλλίλσλ 4 Ξξέληδαο Γηώξγνο, λνζειεπηήο, κέινο ηνπ Γ ηεο ΠΟΔΓΗΝ, Γ ΑΓΔΓΤ 5 Πδνύθνο Ράθεο, θηελνηξφθνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κφληηζαο 6 Ραζηνύιαο Ράθεο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο ηνπ Γ ηεο ΓΔΒΔ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ισαλλίλσλ 7 Ρζνπκάλε Όιπ, δηθεγφξνο, Πεξηθεξεηαθή χκβνπινο Ηπείξνπ ΙΔΘΑΓΑ

13 13 1 Βεξξνηώηεο Αιέθνο, νηθνδφκνο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Λεπθάδαο 2 Θαββαδάο Θσκάο, ινγηζηήο 3 Πηακαηέινπ Γήκεηξα, γηαηξφο, Γεκνηηθή χκβνπινο Λεπθάδαο ΘΔΟΘΟΑ 1 Κηραήι Κηράιεο, απφζηξαηνο αλζππνππξαγφο, ζπλεξγαδφκελνο 2 Κπνξκπόηεο Γηάλλεο, εθπαηδεπηηθφο, κέινο ηνπ Γ ηεο ΔΛΜΔ Κέξθπξαο 3 Ξαπηθίλνο Θώζηαο, εξγαδφκελνο ζηε ΓΔΗ, ζπλεξγαδφκελνο 4 Ξειάεο Πηακάηεο, μελνδνρνυπάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ξελνδνρνυπαιιήισλ Κέξθπξαο, κέινο δηνίθεζεο ΓΔΔ, ζπλεξγαδφκελνο 5 Σαξαιάκπνπο Κπξζίλε, αξραηνιφγνο ΞΟΔΒΔΕΑ 1 Ακάξαληνο Πηαύξνο, θαξκαθνπνηφο, κέινο ηνπ Γ ησλ Φαξκαθνπνηψλ Πξέβεδαο 2 Θαξακάλεο Αλδξέαο, κεραληθφο 3 Κηζηξιήο Γηώξγνο, ηνπνγξάθνο κεραληθφο, Πξφεδξνο σκαηείνπ ΟΣΑ Πξέβεδαο 4 Ξάξια Ξαξαζθεπή, ηδησηηθφο ππάιιεινο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Πξέβεδαο

14 14 ΑΟΡΑ 1 Αιεθηήξαο Γηώξγνο, εξγαηνυπάιιεινο 2 Γάιιηνο Γηάλλεο, Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Άξηαο 3 Γεσξγνύζεο Ιεσλίδαο, κέινο ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ Ννζνθνκείνπ Άξηαο, ζπλεξγαδφκελνο 4 Ενξκπά Οίηα, θαξκαθνπνηφο, 5 Κπέηζαο Βαγγέιεο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Άξηαο ΘΔΠΞΟΥΡΗΑ 1 Γθίθαο Πσηήξεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Οηθνδφκσλ Θεζπξσηίαο 2 Γήκαο Γώξεο, απηναπαζρνινχκελνο Γεκνηηθφο χκβνπινο Ηγνπκελίηζαο 3 Ξαπαρξήζηνπ Διέλε ζπληαμηνχρνο δεκνζίνπ 4 Σξήζηνπ Ράθεο, πνιηηηθφο κεραληθφο ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑ 1 Γήκαο Γεκήηξεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Αγξηλίνπ 2 Θαηζηγηάλλεο Κηράιεο, Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Αγξηλίνπ 3 Θξίθνπ Βάζσ, εθπαηδεπηηθφο, κέινο ηνπ Γ ησλ Ιδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 4 Θσλζηαληαθνπνύινπ Δηξήλε, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 5 Κπισλά Γεσξγία, νδνληίαηξνο, κέινο ηνπ Γ ηεο Έλσζεο Γνλέσλ Αγξηλίνπ 6 Κσξαΐηεο Λίθνο, αγξφηεο, βνπιεπηήο 7 Ληθάθεο Βαζίιεο, ζπληαμηνχρνο, πξψελ δηεζλήο δηαηηεηήο 8 Ξαπαληθνιάνπ Ρίκνο, κέινο ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ Δθνξηαθψλ Αηη/ληαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αγξηλίνπ 9 Πηαζειάθεο Ξαλαγηώηεο, απηναπαζρνινχκελνο ΓΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ ΘΝΕΑΛΖ 1 Βήηηαο Γηάλλεο, δηθεγφξνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο

15 15 2 Δγξέο Αβξαάκ, αγξφηεο, κέινο ηεο Παλειιαδηθήο πληνληζηηθήο ηεο ΠΑΤ 3 Ιακπαδά Σαξά, εγηαηξφο, Γεκνηηθή χκβνπινο Κνδάλεο 4 Πηακπνιίδεο Θώζηαο, Γξακκαηέαο Δπηηξνπήο Πεξηνρήο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΚΚΔ 5 Ραηαξίδεο Ξέηξνο, εξγαδφκελνο ζηε ΓΔΗ, Πξφεδξνο σκαηείνπ ΔΔΔΝ, κέινο Γ ζην Δξγαηηθφ Κέληξν Πηνιεκαΐδαο 6 Ρζίγθα Έθε, γεσπφλνο, κέινο Γ ηεο ΟΓΔ 7 Σαηδεδεκεηξίνπ Αγγέια, ηδησηηθή ππάιιεινο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Πηνιεκαΐδαο ΓΟΔΒΔΛΑ 1 Γαιάλεο Γεκήηξεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 2 Θιεηζηάξεο Γηάλλεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Γξεβελψλ, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Γξεβελψλ 3 Σάζηαο Θαλάζεο, κέινο ηνπ Κ ηεο ΚΝΔ ΘΑΠΡΝΟΗΑ 1 Διεπζεξηάδεο Ησάλλεο, κέινο ηνπ Γ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ Καζηνξηάο 2 Εέγαο Ιεσλίδαο, εξγαδφκελνο ζηνλ ΟΔ 3 Κόζρνο Γεκήηξεο, θηελνηξφθνο, Πξφεδξνο Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Γεκεηξηαθψλ & θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ Καζηνξηάο 4 Σαξακνπνύινπ Βάζσ, εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθή χκβνπινο Καζηνξηάο ΦΙΥΟΗΛΑ 1 Βέξηθαο Νξέζηεο, κεραληθφο 2 Βνγηαηδήο Καλόιεο, εξγαδφκελνο ζηε ΓΔΗ 3 Θαξαηδίδεο Βαζίιεο, δηθεγφξνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο, κέινο Γ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 4 Ρνξιαθίδνπ Γηώηα, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Φιψξηλαο ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖ α/α 1 Αλδξνπιάθε Ιίλα, ρεκηθφο, ππνςήθηα δηδάθηνξαο, εξγαδφκελε ΙΣΔ, Πξφεδξνο πιιφγνπ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηκήκαηνο Υεκείαο

16 16 2 Γσληαλάθεο Γηάλλεο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ηξαθιείνπ, Πξφεδξνο ηνπ πλδηθάηνπ Οηθνδφκσλ Ηξαθιείνπ, κέινο ηνπ Γ ηεο Οκνζπνλδίαο Οηθνδφκσλ 3 Γαλδνπιάθεο Καλώιεο, δεκνζηνγξάθνο, ζπλεξγαδφκελνο 4 Θαξθαβάηζνο Καλώιεο, αγξφηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αξραλψλ-Αζηεξνπζίσλ, Πξφεδξνο Αγξνηηθνχ πιιφγνπ, κέινο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΠΑΤ Ηξαθιείνπ 5 Θνθνζάιε Καξία, ηδησηηθή ππάιιεινο - αξραηνιφγνο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ηξαθιείνπ, κέινο ηνπ Γ ηεο Έλσζεο Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ 6 Ξαηεξάθεο Λίθνο, γηαηξφο, Πξφεδξνο Δπηηξνπήο Δηξήλεο 7 Πθεπάξλεο Γηώξγνο, απηναπαζρνινχκελνο ειεθηξνληθφο 8 Πνθίνπ Δκκαλνπέια, εξγνζεξαπεχηξηα, 9 Πηεθαλάθεο Γηώξγνο, κέινο Γ σκαηείνπ Δπηζηηηζκνχ 10 Ππληπράθεο Καλώιεο, Πξφεδξνο Έλσζεο Γνλεψλ & Κεδεκφλσλ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ηξαθιείνπ 11 Σνπζηνπιάθε Λαηάζα, αξραηνιφγνο, επηθεθαιήο νκάδαο γπλαηθψλ Μαιεβηδίνπ ηεο ΟΓΔ Γαδίνπ ΣΑΛΗΑ 1 Βνπξιάθεο Λίθνο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο Γ Οκνζπνλδίαο ΔΒΔ 2 Θνπκάθε Αιέθα, Γεκνηηθή χκβνπινο Πιαηαληά 3 Ινπηζέηεο Κπάκπεο, πνιηηηθφο κεραληθφο, κέινο αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ Γπηηθήο Κξήηεο 4 Καξηλάθεο Αιέθνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο 5 Κειεζάθεο Ληθήηαο, ζπληαμηνχρνο ππξνζβέζηεο 6 Οεγαλάθνο Φώηεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Τπαιιήισλ, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Υαλίσλ ΟΔΘΚΛΝ 1 Αγγεινγηαλλάθεο Βαγγέιεο, θπζηθφο εθαξκνγψλ ΔΜΠ, ππ. δηδάθηνξαο, κέινο ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ Ιδ. Τπαιιήισλ Ρεζχκλνπ 2 Γαθαλάιε Ησάλλα, παηδίαηξνο 3 Καλνπζάθεο Λίθνο, νηθνδφκνο 4 Καλνπζνγηάλλεο Καλνύζνο, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ρεζχκλνπ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ρεζχκλνπ

17 17 ΙΑΠΗΘΗ 1 Θενδώξνπ Γηώξγνο, μελνδνρνυπάιιεινο, κέινο ηεο ΔΔ ηνπ πλδηθάηνπ Δπηζηηηζκνχ-Σνπξηζκνχ λνκνχ Λαζηζηίνπ 2 Θαξάκπειια Πηαπξνύια, θαξκαθνπνηφο, Γεκνηηθή χκβνπινο εηείαο, κέινο νκάδαο γπλαηθψλ ΟΓΔ εηείαο 3 Θνηζηθάθε Καξία, ζπληαμηνχρνο δεκνζίνπ, Γεκνηηθή χκβνπινο Ιεξάπεηξαο 4 Πηκεσλίδεο Πίκνο, νηθνλνκνιφγνο ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ ΑΣΑΦΑ α/α 1 Αγγειαθνπνύινπ Ξαλνπηζνπνύινπ Λάλζπ, δεκφζηνο ππάιιεινο 2 Γεσξγαθόπνπινο Ζιίαο, πνδνζθαηξηζηήο 3 Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αραταο, 4 Θαλόπνπινο Αιέθνο, αγξφηεο, παξαγσγφο ιατθψλ αγνξψλ 5 Θαξαζαλαζόπνπινο Λίθνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, βνπιεπηήο 6 Θνλδάθε Σξηζηίλα, βηβιηνπψιεο 7 Θσλζηαληηλνπνύινπ Θαηεξίλα, αγξφηηζζα 8 Ιαβξάλνπ Καξίλα, δηθεγφξνο 9 Ιατλάο Σξήζηνο, γηαηξφο 10 Ξεηξόπνπινο Ράθεο, παιηφο θαιαζνζθαηξηζηήο 11 Ρδακαινύθα Ξαλαγηώηα, δηθεγφξνο ΖΙΔΗΑ 1 Αζαλαζόπνπινο Ρξύθσλ, θαζεγεηήο, πξψελ δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο 2 Βαγγειάηνπ Άβα, ζπλδηθαιίζηξηα ζηελ ΔΛΜΔ 3 Γηάλλαξνο Σξήζηνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Πχξγνπ 4 Γηαλλόπνπινο Σξήζηνο, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Ηιείαο 5 Θνιόζαθαο Άγγεινο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 6 Ξαλαγησηάξα Λαηάζα, Πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ακαιηάδαο, ζπλεξγαδφκελε 7 Ρζάζε Εσή, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ξελνδνρνυπαιιήισλ Κπιιήλεο

18 18 ΚΔΠΠΖΛΗΑ 1 Γηαζάθνο Λίθνο, νδνληίαηξνο 2 Εαθείξε Αγγειηθή, ζπνπδάζηξηα 3 Θαληδηιηέξε Σξηζηίλα, θηελίαηξνο, Γεκνηηθή χκβνπινο Καιακάηαο, ζπλεξγαδφκελε 4 Θαηζάο Αληώλεο, δηθεγφξνο, ζπλεξγαδφκελνο 5 Θνπθνύκεο Παξάληνο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 6 Θνπθαιάθνο Ξαλαγηώηεο, Γξακκαηεία ΠΑΜΔ πξνεξρφκελνο απφ ην ΠΑΟΚ 7 Σξεζηέα Πηέιια, κεηαιιεηνιφγνο

19 19 ΙΑΘΥΛΗΑ 1 Αλαγλσζηνπνύινπ Διέλε, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Μνλεκβαζηάο 2 Βνπινπκάλνο Γξεγόξεο, πνιηηηθφο κεραληθφο 3 Θνηιάθνο Γηώξγνο, αξηνπνηφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Δπξψηα 4 Πεθνπηξή Οίηζα, νηθνλνκνιφγνο 5 Ιεβεληάθεο Γήκνο, ζπληαμηνχρνο ΑΟΘΑΓΗΑ 1 Γόληηθαο Λίθνο, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Πεινπνλλήζνπ 2 Θνινβόο Γεκήηξεο, αγξφηεο 3 Ιακπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο, ζπληαμηνχρνο εξγάηεο νξπρείσλ ΓΔΗ Μεγαιφπνιεο 4 Ξαλνύζε Ξαλαγηώηα, κεραληθφο 5 Οαδαίνπ Πκάξσ, κεραληθφο ΑΟΓΝΙΗΓΑ 1 Αγγέινπ Λίθνο, θηελνηξφθνο, ζπλεξγαδφκελνο 2 Γθηόθα Βάζσ, λνζειεχηξηα 3 Θνιηδέξαο Θαλάζεο, εξγαδφκελνο ζε ζπζθεπαζηήξην 4 Κπαβειή Λαπζηθά, αγξφηηζζα 5 Κπαβέιιαο Βαζίιεο, γηαηξφο ΘΝΟΗΛΘΗΑ 1 Αλησλέινπ Οεγγίλα, επνρηαθή εξγάηξηα 2 Γηθαίνο Ξαλαγηώηεο, νηθνλνκνιφγνο 3 Θειάξεο Γηάλλεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ ΓΔΤΑ Γήκνπ πθθησλίσλ 4 Ληόξκπαξεο Πηέιηνο, εξγάηεο, ζπλεξγαδφκελνο 5 Μελόπνπινο Ππήιηνο, νθζαικίαηξνο, ζπλεξγαδφκελνο 6 Ρζαξκπνύ Φξόζσ, ηδησηηθή ππάιιεινο

20 20 ΕΑΘΛΘΝΠ 1 Βνπξδέξεο Λίθνο, ηξαπεδνυπάιιεινο 2 Θαινγεξία Καίξε, δηθεγφξνο 3 Θνξθηάηεο Γηάλλεο, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑ-ΗΘΑΘΖ 1 Βαιιηάλνο Βαγγέιεο, κεραληθφο 2 Γαβξίιεο Γηώξγνο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Κεθαιινληάο - Ιζάθεο 3 Γεσξγόπνπινο Γηνλύζεο, Πξφεδξνο ΔΛΜΔ ΔΒΝΗΑ ΠΡΔΟΔΑ α/α 1 Θνύθνπξαο Αληώλεο, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Δχβνηαο 2 Ιηαγθάθεο Δπζηάζηνο, Πξφεδξνο Αγξνηηθνχ πιιφγνπ Μαληνπδίνπ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Μαληνπδίνπ Λίκλεο Αγ. Άλλαο 3 Καξίλνο Γηώξγνο, κέινο ηνπ ΠΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ, Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο ηεξεάο 4 Ληνύξνπ Ησάλλα Πνθία, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο 5 Ξαπαζηαζνπνύινπ Οαρηώηε Βαγγειηώ, ζπληαμηνχρνο 6 Ξύζνπια Γησξγία, θηιφινγνο, Γεκνηηθή χκβνπινο Γπξθίσλ Μεζζαπίσλ, κέινο Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ ΚΝΔ 7 Ρδαβάξαο Γηάλλεο, εξγάηεο, κέινο Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Δχβνηαο, κέινο Γ Οκνζπνλδίαο Σξνθίκσλ Πνηψλ, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Σξνθίκσλ Πνηψλ Δχβνηαο Βνησηίαο 8 Ρξάθνο Θσλζηαληίλνο, ρεκηθφο ΦΘΗΥΡΗΓΑ 1 Αλησληάδεο Βαζίιεο, γηαηξφο, κέινο Γ Έλσζεο Ννζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ Λακίαο θαη ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Φζηψηηδαο 2 Θαςάιε Σξπζνύια, αγξφηηζζα 3 Κπαζδέθεο Θσλζηαληίλνο, γεσπφλνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 4 Κπαθνύηζνπ Αλδξηάλα, εθπαηδεπηηθφο

21 21 5 Κπνύαο Πππξίδσλ, αξρηηέθηνλαο κεραληθφο, ζπλεξγαδφκελνο 6 Νηθνλόκνπ Γηώξγνο, Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ Δκπνξνυπαιιήισλ Φζηψηηδαο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Φζηψηηδαο 7 Ξνιίηεο Ξαλαγηώηεο, εξγάηεο ζηε ΛΑΡΚΟ, κέινο ηνπ Γ ηνπ σκαηείνπ θαη ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Φζηψηηδαο, Πξφεδξνο πλδηθάηνπ Μεηάιινπ Φζηψηηδαο ΔΟΡΑΛΗΑ 1 Γηαλλνύιεο Γηάλλεο, εξγάηεο 2 Ιάππαο Βαζίιεο, πνιηηηθφο κεραληθφο 3 Ξαπαξντδάκεο Βαζίιεο, ζπληαμηνχρνο ηξαπεδνυπάιιεινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καξπελεζίνπ

22 22 ΦΥΘΗΓΑ 1 Γώγνο Αιέθνο, ζπληαμηνχρνο, κέινο ηνπ Γ ηεο ΔΠΗΔΑ (Έλσζε Πξνζσπηθνχ Ηκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ) 2 Ησζεθίδεο Γηώξγνο, ζπληαμηνχρνο εξγάηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Γειθψλ, Πξφεδξνο ζπληαμηνχρσλ ΙΚΑ Φσθίδαο 3 Ρζειέο Γξόζνο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηνρήο ηεξεάο - Δχβνηαο ΒΝΗΥΡΗΑ 1 Θνπηζνύκπαο Γεκήηξεο, ΓΓ ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Θαβάινο Γηώξγνο, βηνκεραληθφο εξγάηεο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Θήβαο, Πξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ πλδηθάηνπ Υεκηθήο Βηνκεραλίαο Βνησηίαο «Ο ΠΑΡΣΑΚΟ» 3 Θνηζηθώλαο Λώληαο, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Ληβαδεηάο 4 Ρδάλνπ Πηαπξνύια, ηερλνιφγνο γεσπφλνο, κέινο Γ Δκπφξσλ ιατθψλ αγνξψλ Βνησηίαο 5 Ρνπινπκάθνο Αληώλεο, δηθεγφξνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Θήβαο ΘΔΠΠΑΙΗΑ ΙΑΟΗΠΑ 1 Αβξαλάο Γεκήηξηνο, νδνληίαηξνο 2 Γαβαιά Καξία, δηθεγφξνο 3 Γαζθαιάθε Αγγειηθή, Πξφεδξνο σκαηείνπ Δκπνξνυπαιιήισλ, κέινο Γ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Λάξηζαο 4 Θενδώξνπ Θπξηαθή, γηαηξφο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Λάξηζαο 5 Θαζζίδαο Γηάλλεο, απηναπαζρνινχκελνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Αγηάο, ζπλεξγαδφκελνο 6 Ιακπξνύιεο Γηώξγνο, γηαηξφο, βνπιεπηήο 7 Ιίηζα Δπαγγειία, Πξφεδξνο σκαηείνπ Ιδησηηθψλ Κιηληθψλ Λάξηζαο 8 Καξνύδαο Οίδνο, αγξφηεο, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΤ, Πξφεδξνο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθψλ πιιφγσλ Λάξηζαο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 9 Πηακνπιάθεο Βαζίιεο, απηναπαζρνινχκελνο, κέινο Γ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ, Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιειέξ 10 Ρζηαπιέο Αλάζηαζηνο, Πξφεδξνο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Λάξηζαο, κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑΜΔ, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 11 Ρζηθξηηδήο Πηέιηνο, αγξφηεο, κέινο ηεο Οκνζπνλδίαο Αγξνηηθνχ πιιφγνπ Λάξηζαο ΚΑΓΛΖΠΗΑ

23 23 1 Αγγειήο Λίθνο, αγξνηνζπλδηθαιηζηήο 2 Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, απηναπαζρνινχκελνο 3 Ινύκα Οέλα, απηναπαζρνινχκελε 4 Κεηαμάο Βαζίιεο, κέινο Γξαθείνπ Πεξηνρήο Θεζζαιίαο ηνπ ΚΚΔ 5 Ονύζε Θώηε Αγόξε, εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γ ηεο ΟΓΔ, Πξφεδξνο πιιφγνπ Γπλαηθψλ Μαγλεζίαο 6 Πηαξνπνύινπ Όιγα, απηναπαζρνινχκελε, κέινο Γξακκαηείαο ΠΑΔΒΔ Μαγλεζίαο 7 Πηεξγίνπ Θσλζηαληίλνο, κεηαιιεξγάηεο, Πξφεδξνο σκαηείνπ Μεηάιινπ «Μήηζνο Παπαξήγαο», κέινο Γηνίθεζεο Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Βφινπ 8 Ρζαινύραο Θόδσξνο, ζπληαμηνχρνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Βφινπ ΡΟΗΘΑΙΑ 1 Θαΐθεο Γεώξγηνο, εθπαηδεπηηθφο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Σξηθάισλ 2 Θαληαξηδήο Αρηιιέαο, δηθεγφξνο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 3 Θαπέηε Γεσξγία, εθπαηδεπηηθφο 4 Κπαθάζε Βαζηιίθε, λνζειεχηξηα, κέινο Γ ηεο ΟΓΔ 5 Ληνύξιηνο Ιάκπξνο, κεραληθφο 6 Ρζηάκεο Θαλάζεο, απηναπαζρνινχκελνο ΘΑΟΓΗΡΠΑ 1 Αγγέινπ Ιήδα, γηαηξφο 2 Θνύηξα Σαξίθιεηα, εθπαηδεπηηθφο, κέινο Γ ηνπ σκαηείνπ Δκπνξνυπαιιήισλ 3 Θξαληάο Βαζηιήο, κέινο Γ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Καξδίηζαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Καξδίηζαο 4 Κπνύηαο Δπάγγεινο, αγξφηεο, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 5 Ξνιπγέλεο Αξηζηνηέιεο, αγξφηεο, κέινο Γ ηνπ ΟΑ Καξδίηζαο, Γεκνηηθφο χκβνπινο Παιακά 6 Ρζηνύηξαο Γηάλλεο, αγξφηεο, κέινο Γ ηνπ ΟΑ Καξδίηζαο

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ

Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ Πρωτοβουλία ενάντια ςτο Ευρώ και την ΕΕ οι 422 υπογραφέσ 422 ππνγξαθέο ππνζηήξημεο (26/7/2011) Σξηάληα ρξφληα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ θαη δέθα ρξφληα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, βιέπνπκε πιένλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.: ΣΓΟΓ/173/3.9.2012 ΑΓΑ: Β4ΗΕ46Ψ842-Ω3Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ 3 ν Ππκπόζην Διιεληθώλ Βνηαληθώλ Θήπωλ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ ΔΘΛΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ, ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΩΟΓΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Θήπνο Θξνπζζίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα:

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ. - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: 5 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ - κε Γηεζλή πκκεηνρή - Θέκα: «Νέεο Μνξθέο Παηδηθήο θαη Δθεβηθήο Καθνπνίεζεο: Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο» 6 έσο 8 Μαίνπ 20 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ... 2610-997120 ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ Θπξσξείν Πξπηαλείαο... 2610-996681 Θπξσξείν Παλεπηζηεκηνππφιεσο... 2610-996687 Θπξσξείν Φπιάθσλ (θηλεηφ)... 697 81 88 881... 697 81 88 882 πληεξεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18.09.07 ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004 χκθσλα

Διαβάστε περισσότερα