Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ Σαχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Σαχ. Κώδικας : Ρόδος Πληροφορίες : Φατζηπέτρου ωτηρία /Κόζα Φρυσούλα Σηλέφωνο : (22410) FAX : ΑΠΟΥΑΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 31/03/2015 Αριθμ. Πρωτ. ΟΙΚ ΦΕΣ.. ΠΡΟ: ΥΑΙΑΞ ΑΕΣΑ ΑΕ Δια του μηχανικού Λιαγούρη Ιωάννη Εθνικής Αντίστασης Ρόδος ΚΟΙΝ: 1. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ/85100 ΡΟΔΟ 2. ΕΟΣ / Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΩΔ/ΟΤ ΓΩΝΙΑ ΠΑΠΑΓΟΤ & ΜΑΚΑΡΙΟΤ ΡΟΔΟ 3. ΚΒ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ/ΟΔΟ ΙΠΠΟΣΩΝ ΡΟΔΟ 4. Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΡΟΔΟ ΘΕΜΑ: : ΈΓΚΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4 ΑΣΕΡΩΝ - Α' ΣΑΞΗ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «GRECOTEL RHODOS ROYAL» ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 733 ΚΛΙΝΩΝ ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΚΣΟ ΦΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΡΟΔΟΤ «ΥΑΛΗΡΑΚΙ» ΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ, ΝΟΜΟΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ «ΥΑΙΑΞ ΑΕΣΑ ΑΕ» Έχοντας Τπόψη: Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σο Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΥΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/ (ΥΕΚ91Α) για την «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» 2. Σο Ν. 998/79 (ΥΕΚ 289Α) περί προστασίας των δασών όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3208/2003 (ΥΕΚ 303Α/ ) 3. Σο Ν. 4014/ (ΥΕΚ 209/Α/11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Τπουργείου Περιβάλλοντος» 4. Σο Ν (ΥΕΚ 87/Α/7.6.10) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης 5. Σο 143 Π.Δ. (ΥΕΚ 236/Α/ ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 6. Σο Ν. 4042/2012(ΥΕΚ22/Α/12) περί «Ποινικής Προστασίας του περιβάλλοντος-εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής & διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα 1

2 7. Σις διατάξεις του Νόμου 3937/2011 (ΥΕΚ 60Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 8. Σην ΚΤΑ 8353/12 (ΥΕΚ 415β/12) τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ /10ΚΤΑ περί καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων» 9. Σην Τπουργική Απόφαση (ΤΑ) με αριθμ. 1958/ (ΥΕΚ 21Β/2012) περί «κατάταξης των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν. 4014/2011» όπως αυτή τροποποιήθηκε από την με ΤΑ με αρ /12 (ΥΕΚ 1565/Β/ Σο ΠΔ/ (ΥΕΚ-270/Δ/ ) «Σροποποίηση των όρων και των περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών». 11. Σην με αριθμ. Οικ.: /ΕΤΠΕ (ΥΕΚ 964/Β/2013) που αφορά στην «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος. 12. Σην ΚΤΑ με αριθμ οικ 1649/45/ (ΥΕΚ 45/Β/ ) περί «Εξειδίκευσης των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Τπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ αριθμ. 1958/2012 (ΥΕΚ Α 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΥΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 13. Σην με αριθμ. πρωτ /1868/Υ2.4 ΠΕΠΑ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, υγκρότησης Περιφερειακού υμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4014/ Σην με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 5763/Υ2.4. ΠΕΠΑ / Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Ανασυγκρότηση Περιφερειακού υμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΠΑ) Α.Δ.Α σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4014/ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4062/ Σο από ΠΔ (ΥΕΚ 61 Δ), περι «τροποποίησης του από Π.Δ/τος, περι καθορισμού των όρων και των περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών (ΥΕΚ538/Δ) 16. Σο Π.Δ (ΥΕΚ 427Δ/ ) περί Καθορισμού Ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή Δήμου Κω Ν. Δωδεκανήσου 17. Σην ΚΤΑ 24208/09 (ΥΕΚ 1138 Β/09), «Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Σουρισμό και της τρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού ως ισχύει με την με αριθμ 67659/2013 ΚΤΑ περί «Έγκρισης τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Σουρισμό και της τρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.» (ΥΕΚ Β 3155/ ) 18. Σην ΤΑ οικ / (ΥΕΚ 2703/Β/2012). Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Τπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 19. Σα σχετικά δικαιολογητικά για το έργο του θέματος ήτοι: Η από αίτηση της «ΥΑΙΑΞ ΑΕΣΑ ΑΕ» και σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε στην Τπηρεσία μας η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (Μ.Π.Ε.) του εν θεματι έργου Η με αριθμ. 19/91 οικοδομική Άδεια του ΣΠ & ΠΕ Δωδεκανήσου που αφορά Ε προσθήκες σε ξενοδοχείο RHODES BEACH Α τάξης ιδιοκτησίας «ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΡΟΔΟΤ BUNGALOWS ΑΕ» Η με αριθμ. 655/96 οικοδομική Άδεια του ΣΠ & ΠΕ Δωδεκανήσου που αφορά σε επισκευές στο ξενοδοχείο RHODES BEACH Α τάξης ιδιοκτησίας «ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΡΟΔΟΤ BUNGALOWS ΑΕ» Η με αριθμ. 36/97 οικοδομική Άδεια του ΣΠ & ΠΕ Δωδεκανήσου που αφορά σε επεκταση του ξενοδοχείου RHODES BEACH Α τάξης ιδιοκτησίας «ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΡΟΔΟΤ BUNGALOWS ΑΕ» 2

3 Η με αριθμ. 158/98 οικοδομική Άδεια του ΣΠ & ΠΕ Δωδεκανήσου που αφορά σε προσθήκη Δ ορόφου και Ισογείου στο ξενοδοχείο RHODES ROYAL Α τάξης ιδιοκτησίας «ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΡΟΔΟΤ BUNGALOWS ΑΕ Σο με αριθμ. Πρωτ /2009 Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου που αφορά στην μερίδα 599 Γ γαιών Κοσκινού Η με αριθμ. Πρωτ / Κοινη Απόφαση ΤΠΕΦΩΔΕ ΕΟΣ που αφορά στην «Εγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση, εκσυγχρονισμό, και λειτουργία της Τφισταμένης τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου κλασσικού τύπου και bungalows με την επωνυμία «RHODOS ROYAL» Α τάξης συνολικής δυναμικότητας 733 κλινών που βρίσκεται στην περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως Ρόδου «ΥΑΛΗΡΑΚΙ» Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου ιδιοκτησίας «ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΡΟΔΟΤ BUNGALOWS ΑΕ» (ημερομηνια ληξεως ισχυος ) Σο με Α.Π. 3929/ Ειδικό ήμα Λειτουργίας και με Αριθμό Μητρώου ΑΜ: 11/43/Κ01/4A/01339/0/0/ της Δ/νσης Σουρισμού Δωδ/σου, που αφορά στην Ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων - Α' Τάξης με τίτλο «RHODOS ROYAL» εγκεκριμένης δυναμικότητας 733 κλινών που βρίσκεται στην περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως Ρόδου «ΦΑΛΗΡΑΚΙ» Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου ιδιοκτησίας «ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ ΑΕ» Η με Α.Π. 6139/ Βεβαίωση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου με την οποία βεβαιώνεται ότι το ξενοδοχείο «GRECOTEL RODOS ROYAL» υδροδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΤΑΡ και έχει συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και επίσης έχει τοποθετήσει λιποσυλλέκτη Η με αριθμ. Πρωτ. 2/107651/ Βεβαίωση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει την δυνατότητα αποκομιδής και τελικής διάθεσης των στερεών αποβλήτων οικιακού τύπου και μόνον του ξενοδοχείου «GRECOTEL RHODOS ROYAL» εγκεκριμένης δυναμικότητας 733 κλινών που βρίσκεται στην περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως Ρόδου «ΦΑΛΗΡΑΚΙ» Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου ιδιοκτησίας «ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ ΑΕ» «και η τελική διάθεση θα γίνεται στον ΦΤΣΑ Βόρειας Ρόδου με τους όρους που αναφέρονται Η με αριθμ / δήλωση ένταξης του Ν. 4014/2011 με προσωρινή υπαγωγή για υπερβάσεις στο ξενοδοχείο «GRECOTEL RHODOS ROYAL» για επιφάνειες ΚΦ: 444,84 τμ και ΒΦ: 188,10 τμ 20. Σο με αριθμ. πρωτ. 623/ έγγραφο μας σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος του έργου διαβιβάσθηκε προς το Περιφερειακό υμβούλιο Νοτίου Αιγαίου και τον ΕΟΣ Δωδεκανήσου και κοινοποιήθηκε στην Δ/νση Τπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου, στην ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στην 4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην Δ/νση Τδάτων Νοτίου Αιγαίου και στην Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου 21. Σο με αριθμ. πρωτ. Π 8200/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Σμήμα υλλογικών οργάνων σύμφωνα με το οποίο, μας απέστειλε την ανακοίνωση του Περιφερειακού υμβουλίου σχετικά με την δημοσιοποίηση της ΜΠΕ του έργου του θέματος 22. Σο με αριθμ. Πρωτ. 4385/ έγγραφο της Δ/νσης Σουρισμού Δωδεκανήσου σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία του ΕΟΣ γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος 23. Σο με αριθμ. Πρωτ. 7199/ έγγραφο της 4 ης ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ το οποίο εκφράζει και τις απόψεις της συναρμόδιας ΚΒ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την εγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος 24. Σο με αριθμ. Πρωτ /1939/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου σύμφωνα με το οποίο η ΚΜ 599Γ εμφανίζεται διαχρονικά με μη Δασική Μορφή και ως εκ τούτου η Τπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα επί της Εκτάσεως αυτής 25. Η με αριθμ 53/2013 απόφαση και το (9 ο ) πρακτικό της 9 ης / συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας ζωής και Αειφόρου Ανάπτυξης της Τπαίθρου ΠΝΑ θεμα 7 ο σύμφωνα με το οποίο αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί της Περ/κής Μελέτης του έργου του θέματος μέχρι να προσκομισθεί και η θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού υμβουλίου Ρόδου 26. Η με αριθμ. πρωτ. 5693/ διαβίβαση θετικής εισήγησης με όρους για την ΜΠΕ του έργου του θέματος από το Σμήμα Περιβάλλοντος και Τδροοικονομίας προς την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας ζωής κα Αειφόρου Ανάπτυξης της Τπαίθρου. 27. Σο με αριθμ. Πρωτ. 2211/ έγγραφο της ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ /Δ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΣΗΝ. ΚΤΚΛΑΔΩΝ ΠΝΑ (αριθμ. πρωτ. ΠΕ.ΦΩ.Φ / ) και με το οποίο μας διαβιβάσθηκε: 3

4 I.Η με αριθμ 4/2014 απόφαση και το (2 ο ) πρακτικό της 2 ης / συνεδρίασης της παραπάνω Επιτροπής θεμα 1 ο με την θετική γνωμοδότηση, επί της Περ/κής Μελέτης του έργου του θέματος. 28. Σο με αριθμ. Πρωτ /Υ.ΠΕΠΑ 6/14/ έγγραφο Γραμματείας του ΠΕΠΑ ΑΔΑ σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάστηκε το με αριθμ. 6/ Απόσπασμα του Πρακτικού της από υνεδρίασης του ΠΕΠΑ ( θεμα 4 ο ) με συνημμένη την θετική γνωμοδότηση με όρους για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου του θέματος. 29. Σο γεγονός ότι το εν θέματι έργο κατατάσσεται στην -Α2- υποκατηγορία της Πρώτης Κατηγορίας της 6 ης ομάδας έργων «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίων οικισμών, εκτός Natura με Κλίνες 100<Κ<800» με (αα 2) σύμφωνα με την με αριθμ. 1958/ ΤΑ (ΥΕΚ 21Β/2012) περί «κατάταξης των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν. 4014/ Σην με αριθμ. Πρωτ. Οικ 81434/9157/ απόφαση της ΓΓΑΔΑ «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» 31. Σην με αριθμ. 4 Πράξη της του Τπουργικού υμβουλίου (ΥΕΚ 24/Α/2015) «Αποδοχή παραιτήσεων Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Φώρας» 32. Σις διατάξεις του άρθρου 56 κεφ Γ του Ν.4257/14 (ΥΕΚ.93 Α /2014). 33. Σην παρακάτω περιγραφή του έργου. ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ Εγκρίνουμε, τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου «ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4 ΑΣΕΡΩΝ - Α' ΣΑΞΗ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «GRECOTEL RHODOS ROYAL» ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 733 ΚΛΙΝΩΝ ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΚΣΟ ΦΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΡΟΔΟΤ «ΥΑΛΗΡΑΚΙ» ΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ, ΝΟΜΟΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ «ΥΑΙΑΞ ΑΕΣΑ ΑΕ» και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του καθώς και πάντα κατά νόμο υπόχρεο. Α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «GRECOTEL RHODOS ROYAL» ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ: 733 ΚΛΙΝΕ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ: «ΥΑΙΑΞ ΑΕΣΑ ΑΕ» ΠΕΡΙΟΦΗ: «ΥΑΛΗΡΑΚΙ» ΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΤ: ,28 τμ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΡΙΔΕ: 599 Γ γαιών Κοσκινού ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ (ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΜΠΕ) ΘΕΗ ΕΡΓΟΤ- ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ - ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Σο γήπεδο στο οποίο ευρίσκεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα, ευρίσκεται εντός ζώνης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή Υαληράκι Δήμου Ροδίων. (περιοχή συστήματος ελεύθερης δόμησης, σύμφωνα με το Β.Δ. της ΥΕΚ40/Δ/72, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. της , ΥΕΚ132/Δ/79. Η μονάδα βρίσκεται στον όρμο Καλλιθέας σε απόσταση 9 Km περίπου Νότια της πόλης της Ρόδου, στην βορειανατολική πλευρά του νησιού. Απέχει από την θάλασσα 120 μ. Σο σύνολο των εγκαταστάσεων είναι διεσπαρμένο εντός των ορίων της ιδιοκτησίας των 25 στρεμμάτων. Η υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα είναι κατηγορίας τεσσάρων (4) Αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 353 δωματίων κλινών, Κλασικού τύπου & bungalows. Σο κυρίως ξενοδοχειακό συγκρότημα κτίστηκε το 1976 και μέχρι το 1996 λειτουργούσε με την ονομασία RHODES BEACH. Από το 1996 το τουριστικό συγκρότημα ανήκε στην ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΡΟΔΟΤ BUNGALOWS Α.Ε. με υπεύθυνο τον Δ/ντα ύμβουλο της ιδιοκτήτριας εταιρίας Ν.Δασκαλαντωνάκη ενώ σήμερα ιδιοκτήτρια εταιρία είναι η ΥΑΙΑΞ ΑΕΣΑ (επίσης συμφερόντων Οικ. Δασκαλαντωνάκη). Σο 1996/97/98 η εταιρία προέβη σε έκδοση οικοδομικών αδειών προσθήκης (655/96 ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΚΕΤΗ 36/97 ΑΔΕΙΑ ΕΠΕΚΣΑΗ 158/98 ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗ Δ ΟΡΟΥΟΤ κ ΤΠΟΓΕΙΟΤ), ενώ εξεδόθη και η υπ αριθμ. Α.Π.64439/ κοινή απόφαση ΤΠΕΦΩΔΕ-ΕΟΣ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της νομίμου υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου Κλασικού τύπου & bungalows, με την επωνυμία RHODOS ROYAL Α τάξης, συνολικής δυναμικότητας 733 κλινών (επέκταση κατά 289 κλίνες) στην περιοχή Υαληράκι της κοινότητας Κοσκινού της νήσου Ρόδου, του Νομού Δωδεκανήσου ιδιοκτησίας της ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΡΟΔΟΤ BUNGALOWS Α.Ε» 4

5 (Η παραπάνω Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έληξε την ). ΑΡΦΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (σύμφωνα με οικοδομικές άδειες) : Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων (μετά και την επέκταση 1998) είναι ,28 τ.μ. (διάγραμμα κάλυψης αρχ. Μηχ. Α. Μιχαηλίδη -Απρίλιος 2013) και η κάλυψη ανέρχεται σε 7.610,89 τ.μ.(διάγραμμα κάλυψης αρχ. Μηχ. Α. Μιχαηλίδη -Απρίλιος 2013) Οι κτιριακές ενότητες φαίνονται στο συνημμένο Διάγραμμα Κάλυψης του αρχ. Μηχ. Α. Μιχαηλίδη -Απρίλιος 2013). Σο συγκεκριμένο ξενοδοχείο με αριθμό μητρώου ΕΟΣ 1143Κ014Α λειτουργεί με το υπ' αριθμό 3929/ ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο αδειοδοτεί 353 δωμάτια 733 κλίνες. Σο ξενοδοχείο RHODOS ROYAL αποτελείται από ένα εξαόροφο κεντρικό κτίριο συνολικού εμβαδού τ.μ. και εξήντα μονόχωρα μπανγκαλόους συνολικού εμβαδού τ.μ., τα οποία αναπτύσσονται σε τέσσερις πτέρυγες, και ένα τετραόροφο κτίριο (κτίριο 2) συνολικού εμβαδού ΣΜ. 1. ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΟΙΚΙΚΩΝ (BUNGALOWS) Ο κάθε οικίσκος αποτελείται από τρία δωμάτια με λουτρό, συνολικού εμβαδού 75,28τμ. 2. ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟΤ Είναι χώρος παιγνιδιού για μικρά παιδιά. Εχει εμβαδόν 68,10τμ, ύψος 3,00μ. και όγκο 204,30κμ Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. 3. ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΜΠΑΡ και ΕΣΙΑΣΟΡΙΟΤ Σο τμήμα Ε είναι εξάγωνο κιόσκι εμβαδού 58,27τμ, ύψους 3,50μ με ξύλινη κεραμιδοσκεπή πάνω σε κολώνες από μπετόν, τσιμεντένιο δάπεδο και πάγκο μπάρ. Σο τμήμα Ζ είναι διακοσμητική υδάτινη επιφάνεια εμβαδού 98,44τμ και βάθους 80εκ. με γέφυρα περιπάτου. Σο τμήμα Η είναι ξύλινη πέργκολα εμβαδού 171,15τμ και ύψους 2,50μ. Δάπεδο με επικάλυψη κεραμικά πλακίδια και χρησιμοποιείται σαν καθιστικό θερινού εστιατορίου. Σο τμήμα Θ έχει εμβαδόν 68,00τμ και ύψος 3,00μ. Είναι ημιυπόσκαφη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιίες ηπατικές και σοβά. Σο δάπεδο είναι καλυμμένο με κεραμικά πλακίδια και υπάρχει πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση. Φρησιμοποιείται σαν κουζίνα εστιατορίου. Οι δραστηριότητες του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν υπηρεσίες διαμονής και σίτισης προς τις πελάτες της. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα για την εξυπηρέτηση των πελατών περιλαμβάνουν: 1. Διαμονή. Όλα τα δωμάτια έχουν μπάνιο, ντους, W.C., μπαλκόνι. 2. Δραστηριότητες συντήρησης και οροφοκομίας 3. Κουζίνα και επισιτιστικά τμήματα. Σο ξενοδοχείο εκτός των άλλων θα διαθέτει μπαρ, καφετέρια, εστιατόριο ταβέρνα 4. Τπηρεσίες τουρισμού και διαχείρισης (υπηρεσίες γραφείου) Αθλητικές δραστηριότητες. Σο ξενοδοχείο διαθέτει πισίνες ενώ μπροστά από την μονάδα υπάρχει παραλία που έχει βραβευθεί με ΓΑΛΑΖΙΑ ΗΜΑΙΑ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για θαλάσσια σπορ και γυμναστήριο και αθλοπαιδιές. Η κατακόρυφη επικοινωνία των ορόφων γίνεται μέσω ενός εσωτερικού κλιμακοστασίου. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΠΟΛΟΔΟΜΙΚΗ ΣΑΚΣΟΠΟΙΗΗ Διαπιστώθηκαν και τακτοποιήθηκαν οι παρακάτω υπερβάσεις (όπως και στην συνημμένη τεχνική έκθεση του αρχ. Μηχ. Α. Μιχαηλίδη αναγράφεται): 1. Κλείσιμο Η/Φ στο ισόγειο και δημιουργία χώρου κύριας χρήσης 188,10 τμ. (στο ΙΟΓΕΙΟ) 2. Προσθήκη τμήματος στο υπόγειο κάτω από τον προαναφερθέντα Η/Φ 188,10 τμ. (βοηθητικής χρήσης στο ΤΠΟΓΕΙΟ) 3. Προσθήκη τμήματος στον Δ Όροφο και δημιουργία χώρου κύριας χρήσης 256,74 τμ. (επέκταση, διαρρύθμιση δωματίων) Οι 733 κλίνες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος RHODOS ROYAL κατανέμονται ως εξής: 22 μονόκλινα δωμάτια ήτοι: 22Φ1 = 22 κλίνες 282 δίκλινα δωμάτια ήτοι: 282Φ2 = 564 κλίνες 49 τρίκλινα δωμάτια ήτοι: 49Φ3 = 147 κλίνες 353 ΔΩΜΑΣΙΑ 733 ΚΛΙΝΕ Για τις υπερβάσεις που τελέσθηκαν το έτος 2003, έγινε υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4014/11 (από τον Αρχ. Μηχ. Α. Μιχαηλίδη) και μεταφορά στο Ν. 4178/13 αρ. δήλωσης /14. 5

6 ΟΡΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΟΜΗΗ ΠΟΤ ΙΦΤΟΤΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 1. Π.Δ./ , (Υ.Ε.Κ.538/Δ/ ) Σουριστικές Εγκατ. (άρθ 8) εκτός σχεδίου δόμησης 2. Π.Δ. / , άρθρο 1, (Υ.Ε.Κ. 611 Δ/ ) 3. Π.Δ , (Υ.Ε.Κ.474/Δ/ ) περί "Καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων καθορισθέντων βάσει του από Π.Δ (Υ.Ε.Κ.181/Δ) ως ισχύει, των νήσων Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας, καθώς και του νομού Φαλκιδικής" σε συνδυασμό με την Αποφ. 2647/ΤΠΕΘΟ/538866/ΕIΔ. 135/EOT/ , (Υ.Ε.Κ. 797/8/ ) απόφαση του Τφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. Σ /3874 (Υ.Ε.Κ. 467/8/ ) απόφαση τροποποίησης της με αριθ. 2647/ ΤΠΕΘΟ / /ΕIΔ. 135/ΕΟΣ/ Απόφασης του Τφυπουργού Εθνικής Οικονομίας. 4. Ν. 2919/01, άρθρο 18, (Υ.Ε.Κ.1281 Α/ ) περί "Ρυθμίσεων θεμάτων Σουριστικών Εγκαταστάσεων" 5. (Αποφ-24208/09 (ΥΕΚ-1138/Β/ ) Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Φωροταξικού χεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Σουρισμό και της τρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού) Ύδρευση. Η υδροδότηση του γηπέδου και του συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένη από το Δήμο Ρόδου. Όπως βεβαιώνεται με την 8855/ βεβαίωση της ΔΕΤΑΡ. Δίκτυα. Τπάρχει σύνδεση του γηπέδου με τα Δίκτυα ΔΕΗ-ΟΣΕ. Αποχέτευση. Η αποχέτευση ΜΕΦΡΙ ΣΟ ΕΣΟ 2012 ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΝ από το σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού και διάθεσης με απορροφητική στοά. Σο σύστημα αυτό ήταν δυνατότητας 750 ατόμων Προσφάτως (αρχές 2013) το ξενοδοχείο «RHODOS ROYAL» συνδέθηκε με το κεντρικό αγωγό ακαθάρτων του Δήμου. (Βλέπε συνημμένη υπ αριθμ. Πρωτ.6139/ βεβαίωση της Δ/νσης Δικτύων της ΔΕΤΑΡ). ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΕ Σοπικές. Τπάρχει στάση λεωφορείου επί της επαρχ. Οδού Ρόδου Καλλιθέας (απόσταση 25 μ. από το γήπεδο), με τακτικές συγκοινωνίες για την πόλη της Ρόδου και το Υαλιράκι. Τπερτοπικές. Η Ρόδος έχει καθημερινή θαλάσσια συγκοινωνία όλο το έτος με τον Πειραιά. Σο υπάρχον αεροδρόμιο «Διαγόρας» στην Ρόδο είναι Διεθνές. Σο συγκεκριμένο γήπεδο δεν βρίσκεται μέσα σε περιοχή NATURA και δεν χρειάζονται να ληφθούν ειδικά μέτρα για προστασία προστατευομένων ειδών και ενδιαιτημάτων. Δεν έχει δάση ή δασικές εκτάσεις και διέπεται από την γεωργική νομοθεσία. Περιβαλλοντικά μέτρα: Θα παρακολουθείται ετησίως η τυχόν διαρροή των χλωροφθορανθράκων από τα κλιματιστικά με στόχο την μείωση, καταγράφοντας τις ποσότητες διαρροών χλωροφορανθράκων από τις συστολές διαστολές. υνεχής αύξηση της ποσότητας σε kg των υλικών που ανακυκλώνονται Πρόγραμμα καταγραφής των ποσοτήτων των παραγόμενων στερεών αποβλήτων. Σοποθέτηση κάδων για συλλογή γυαλιού και πλαστικού στην παραλία Καταγραφή της κατανάλωσης νερού Μείωση της κατανάλωσης νερού κάτω από 0,25 m3/διαμονή Επέκταση της χρήσης συστημάτων εξοικονόμησης νερού (φωτοκύτταρο στις βρύσες των κοινόχρηστων χώρων) Έλεγχος και παρεμβάσεις σε περίπτωση αύξησης των επιπέδων θορύβου. υνεχής προσπάθεια για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας Ρύθμιση θερμοκρασιών του συστήματος ψύξης / θέρμανσης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των διαφόρων ζωνών με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους, διατηρώντας παράλληλα την θερμική άνεση (κοινόχρηστοι χώροι). Κατάλληλη ρύθμιση του συστήματος κλιματισμού σε χώρους που δε χρησιμοποιούνται (π.χ. εστιατόριο, χώροι συναντήσεων και άλλοι μεγάλοι χώροι). Εγκατάσταση αυτόματων χρονοδιακοπτών για την ρύθμιση του φωτισμού στους εξωτερικούς χώρους και στους κήπους. Φρήση φωτοβολταικών για τον φωτισμό των εξωτερικών χώρων. Ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού στα boiler σε χαμηλότερα επίπεδα. 6

7 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πελατών και προσωπικού. Κοινοποίηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ανάρτηση πληροφοριών σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα του ξενοδοχείου στους κοινόχρηστους χώρους και στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Ανάπτυξη ενημερωτικού φυλλαδίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φωτιάς και για διάφορες περιβαλλοντικές πρακτικές. Διανομή ερωτηματολογίων στους πελάτες στα οποία αναφέρεται και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πρακτικών του ξενοδοχείου. Β) ΟΡΙΑΚΕ ΣΙΜΕ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ ΣΗΝ ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ, ΣΑ ΤΔΑΣΑ ΣΟ ΕΔΑΥΟ, ΣΑΘΜΗ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΙ ΔΟΝΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα: Για τις οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας ισχύουν οι διατάξεις: της ΚΤΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΥΕΚ 488/Β/ ) σχετικά με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008», και της Τ.Α. Η.Π /1075/Ε103/2007 (ΥΕΚ 920/Β/ ) «Καθορισμός τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ». Για τα επιτρεπόμενα ποσά εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών στην ατμόσφαιρα από τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας ισχύει το ΠΔ 1180/1981 (ΥΕΚ 293/Α/ ). Ειδικότερα το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που ισχύει για τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνες) της μονάδας είναι τα 100 mg\m3 (άρθρο 2, ΠΔ 1180/1981). 2. Τγρά απόβλητα: Γενικά ισχύει η ΚΤΑ 39626/2208/2009 (ΥΕΚ 2075/Β/ ) σχετικά με τον «Καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006». Επίσης ισχύουν οι διατάξεις της ΚΤΑ οικ. 5673/400/1997 (ΥΕΚ 192/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα) ισχύουν γενικά οι διατάξεις της ΚΤΑ οικ /2011 (ΥΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» - με τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 - και οι σχετικές εκδοθείσες εγκύκλιοι. 3.Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων: Κατά την φάση κατασκευής για τον θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΤΑ 37393/2028/2003 (ΥΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΤΑ Η.Π. 9272/471/2007 (ΥΕΚ 286/Β/ ), για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής. Κατά τη φάση λειτουργίας και για τον θόρυβο που εκπέμπεται από όλες τις σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας (συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών συσκευών), ως Μέγιστο Επιτρεπόμενο Όριο τάθμης Θορύβου ορίζονται τα 50 dba, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.5, του ΠΔ 1180/1981 (ΥΕΚ 293/Α/ ), μετρημένα στο όριο του γηπέδου της ιδιοκτησίας. Επίσης ισχύουν τα όρια του πίνακα 3 κατηγορίας Β κανονικής ακουστικής άνεσης του άρθρου 12 της ΚΤΑ 3046/304/1989 (ΥΕΚ 59/Δ/ ) του κτηριοδομικού κανονισμού, καθώς και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής. Γ. ΟΡΟΙ, ΜΕΣΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ 1 Γενικές Ρυθμίσεις Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση (ΑΕΠΟ). α) Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με 7

8 την παρούσα Απόφαση συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαφόρων αποβλήτων της δραστηριότητας και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή. β) Να οριστεί υπεύθυνος παρακολούθησης της τήρησης του σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το συμπεριλαμβανόμενο στην ΜΠΕ χέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης να τηρείται. γ) Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Τ.Α. οικ.48963/2012: «ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας» Υάση κατασκευής του έργου (Τφιστάμενη Μονάδα) 1. Η εξυπηρέτηση της μονάδας θα γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο 2. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης 3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να είναι μορφολογικά εναρμονισμένες με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον της περιοχής 4. Να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες που επιβάλουν οι κείμενες πολεοδομικές διατάξεις για όλες τις εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας. 5. Να είναι περιορισμένη η παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον μόνο εντός της απαραίτητης ζώνης κατασκευής του έργου 6. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΥΕΚ 153/Α/ ) για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. ε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων εργασίες τυχόν εκσκαφών διακόπτονται άμεσα και ειδοποιείται η αρμόδια Αρχαιολογική Τπηρεσία 7. Σόσο κατά τη διάρκεια τυχόν απαραίτητων εκσκαφών όσο και κατά την εκτέλεση λοιπών άλλων απαραίτητων εργασιών κατασκευής του έργου, να ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό εκπομπής των αιωρούμενων σωματιδίων και της σκόνης στην ευρύτερη περιοχή. ΓΕΝΙΚΑ: 1. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη αδρανών υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων. Σα απαιτούμενα αδρανή υλικά για τις εργασίες να λαμβάνονται από λατομεία νομίμως λειτουργούντα που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. 2. Σα προϊόντα τυχόν εκσκαφών, εφόσον υπάρχουν, αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών, φυτεύσεις κ.λπ.) ώστε να περιοριστεί η αλλοίωση της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους. 3. Απαγορεύεται αυστηρά η έστω και προσωρινή εναπόθεση ή απόρριψη τυχόν πλεοναζόντων υλικών (π.χ. προϊόντων εκσκαφών, μπαζών κλπ,) και στερεών αποβλήτων κατασκευών, στον αιγιαλό και στην παραλία, σε κοίτες ποταμών, χειμάρρων, ρεμάτων ή/και αρδευτικών τάφρων, σε δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και προστατευόμενες περιοχές. την περίπτωση που απαιτηθούν προσωρινοί χώροι απόθεσης υλικών, αυτοί να οριοθετηθούν και να περιφραχτούν ώστε να μην γίνονται παράνομες απορρίψεις υλικών, και επίσης να υπάρχει μέριμνα για την τακτική διαβροχή του αποτιθέμενου υλικού, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και την αποφυγή παράσυρσής του από τις βροχές. 4. Για τη διαχείριση τυχόν περίσσειας προϊόντων εκσκαφών και των μη επικινδύνων απόβλητων κατασκευών να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων της ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ 1312/Β/ ) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 5. Ειδικά για την περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών υπάρχει και η δυνατότητα εναπόθεσης των υλικών σε ήδη εξορυχθείσα και ανενεργή περιοχή σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/2011 στα πλαίσια νόμιμης αποκατάστασής τους. 6. Κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λιπαντικά κλπ.) κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και η έκπλυση στο χώρο του εργοταξίου των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος και η ανεξέλεγκτη διάθεση των υπολειμμάτων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. 7. Γενικά η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΤΑ Η.Π 50910/2727/2003 (ΥΕΚ 1909/Β/ ) και στο Ν. 4042/2012 (Α 24), όπως ισχύουν. 8. Η διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΥΕΚ 179/Α/ ) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όπως εκάστοτε ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΤΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

9 9. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και συγκεκριμένα της ΚΤΑ Η.Π /725/2006 (ΥΕΚ 383/Β/ ) και ΚΤΑ Η.Π /1159/2006 (ΥΕΚ 791/Β/ ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την ΚΤΑ 8668/2007 (ΥΕΚ 287/Β/ ) 10. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που τυχόν προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών, να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΥΕΚ 64/Α/ ), μη επιτρεπομένης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον. ε περίπτωση διαρροής πετρελαϊκών καταλοίπων πίσσας ή λιπαντικών ελαίων να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άμμος, ροκανίδια κτλ.), τα οποία στη συνέχεια να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 11. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τυχόν εργασιών εκσκαφής να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για τη μείωση των οχλήσεων στην ευρύτερη περιοχή από θορύβους προερχόμενους από την κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων, οχημάτων κλπ. (π.χ. τήρηση ωρών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασμάτων κλπ.). 3. Υάση λειτουργίας του έργου 1. Να εφαρμόζονται σχετικά μέτρα και πρακτικές και να εγκατασταθούν συστήματα ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης νερού (π.χ. ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πελατών και υπαλλήλων του ξενοδοχείου, τακτικό έλεγχο των υδραυλικών εγκαταστάσεων για διαρροές, τακτική συντήρηση αυτών βάσει προγράμματος, άμεση επιδιόρθωση βλαβών, εγκατάσταση βρυσών με αισθητήρες σε κοινόχρηστους χώρους και στα ντους, κλπ.). 2. Να υπάρχει πρόβλεψη για την συλλογή σε δεξαμενές του βρόχινου νερού τους χειμερινούς μήνες προκειμένου να χρησιμοποιείται στην άρδευση των φυτών το καλοκαίρι. 3. Να τηρείται πρόγραμμα τακτικής επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του, επιτυγχάνοντας παράλληλα εξοικονόμηση ενέργειας (και νερού). 4. Να γίνεται χρήση συστημάτων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, π.χ. χρήση ηλιακών θερμοσιφώνων υψηλής απόδοσης, τοποθέτηση αυτοματισμών και συστημάτων αυτονομίας, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, πλύσιμο σε χαμηλή σχετικά θερμοκρασία κλπ. Να μελετηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για κάλυψη ενεργειακών αναγκών της μονάδας. 5. Να γίνεται χρήση υγραερίου για την κάλυψη των αναγκών στις κουζίνες των μαγειρείων σε αντικατάσταση του ηλεκτρισμού. 3.1 Τγρά απόβλητα: 1. Σα υγρά απόβλητα του ξενοδοχείου θα είναι αστικής φύσεως λύματα (λύματα τουαλετών, λουτρών, κουζίνας, εστιατορίων, μπαρ, ταβέρνας καθαρισμών κλπ.) καθώς και το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου. 2. Γενικά απαγορεύεται η υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων και κάθε διάθεση υγρών αποβλήτων της μονάδας σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη (ρέμα, ποτάμι ή θάλασσα). ε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών κλπ. να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (άμμος, ροκανίδια κλπ.), τα οποία εν συνεχεία να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3. Να λειτουργεί διάταξη λιποσυλλογής στο χώρο των μαγειρείων για την συγκράτηση των λιπών. Σα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια (τηγανέλαια) να διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής ώστε να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή σαπουνιών ή/και βιοκαυσίμων. 3.2 τερεά απόβλητα: 1. Σα στερεά απόβλητα της μονάδας είναι κυρίως αστικής φύσεως απορρίμματα, υλικά συσκευασίας, απόβλητα από τις συντηρήσεις του εξοπλισμού και των κήπων κλπ. 2. Να αποφεύγεται γενικά η συσσώρευση πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και στερεών αποβλήτων εντός των χώρων της μονάδας (υπαίθριους και μη), η δε διάθεσή τους να γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Απαγορεύεται η απόρριψη στερεών αποβλήτων στο ύπαιθρο, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η διάθεση οιονδήποτε στερεών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, ποτάμια, θάλασσα). Γενικά η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η εν γένει διαχείριση για κάθε είδους στερεά απόβλητα να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις διατάξεις της ΚΤΑ με αριθ. Η.Π 50910/2727 (ΥΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση των τερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός χεδιασμός Διαχείρισης». 4. Σα μη ανακυκλώσιμα οικιακά και προσομοιαζόμενα με οικιακά στερεά απόβλητα, να συγκεντρώνονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους έως την αποκομιδή τους από την Τπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ροδου, σύμφωνα με την σχετική Βεβαίωση. 9

10 5. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη της επιχείρησης σε κατάλληλους για την φύση και τον όγκο των αποβλήτων σάκους και κάδους απορριμμάτων Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό σύμφωνα πάντα με την υπόδειξη της Τπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου ενώ οι κάδοι επιβάλλεται να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση. τη συνέχεια να γίνεται η απομάκρυνσή τους με απορριμματοφόρα οχήματα στον χώρο τελικής διάθεσης. 6. Να ληφθούν μέτρα μείωσης των στερεών αποβλήτων της μονάδας που θα περιλαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης πελατών και προσωπικού για το θέμα, αλλά κυρίως μέτρα προώθησης της ανακύκλωσης και της εναλλακτικής διαχείρισης. Έτσι: Σα οργανικά υπολείμματα από τα μαγειρεία να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους όπου θα υφίστανται κομποστοποίηση και στη συνέχεια να διατίθενται ως εδαφοβελτιωτικό για λίπανση των κήπων. Εναλλακτικά να αποθηκεύονται σε ψυκτικό θάλαμο μέχρι την αποκομιδή από τα συνεργεία καθαριότητας του οικειου Δήμου η κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς. 7. Επίσης τα απορρίμματα που προκύπτουν από την περιποίηση των φυτών και των χώρων πρασίνου του ξενοδοχείου (κλαδέματα, ξερά φύλλα κλπ) να θρυμματίζονται και να χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό. 8. Σα στερεά απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν (γυαλί, πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο, άλλα μέταλλα) να συγκεντρώνονται ξεχωριστά και να μεταφέρονται στους κάδους Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. Για την ξεχωριστή αυτή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών να υπάρχουν δοχεία απορριμμάτων με σήμανση «συσκευασίες ανακυκλώσιμα υλικά» σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. 9. Ειδικά για τα υπολείμματα υλικών συσκευασίας και γενικότερα για όσα στερεά απόβλητα της μονάδας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 (ΥΕΚ 179/Α/ ) περί «υσκευασιών & εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3854/2010 (ΥΕΚ 94/Α/ ), να διαχειρίζονται σε πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και των Νομοθετικών Ρυθμίσεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου νόμου. Να προτιμούνται υλικά και συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων. υσκευασίες (χαρτί, μέταλλο, κλπ.) που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν να παραδίδονται σε εγκεκριμένο ύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης υσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (οπότε επιβάλλεται να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά παράδοσης-παραλαβής, δηλ. αποδείξεις, δελτία αποστολής κλπ.) με το οποίο ο φορέας του έργου πρέπει να συνάψει σύμβαση συνεργασίας. 10. Εφόσον προκύπτουν απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αυτά να συλλέγονται χωριστά και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 117/2004 (ΥΕΚ 82/Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 και 2002/96», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 15/2006 και σύμφωνα με τα προβμε τα προβλεπόμενα από το Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3854/ Οι χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 115/2004(ΥΕΚ 80/Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών τηλών και υσσωρευτών-αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΤΑ». 12. Σα στερεά απόβλητα ειδικού χειρισμού όπως απόβλητα από τις διαδικασίας επισκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων να συλλέγονται σε σημασμένο χώρο ή κάδο και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων ανάλογα με το είδος τους. Για τυχόν επικίνδυνα/τοξικά απόβλητα να λαμβάνεται ειδική μέριμνα διάθεσης και επεξεργασίας τους από την ίδια την επιχείρηση. Θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΤΑ Η.Π /725/2006 και ΚΤΑ Η.Π /1159/2006, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την ΚΤΑ 8668/2007, και προβλέπουν: προσωρινή αποθήκευση σε χώρους ειδικών απαιτήσεων, διάθεση σε φορέα με κατάλληλες άδειες συλλογής μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων και συμπλήρωση κατάλληλων «εντύπων αναγνώρισης». 3.3 Αέρια απόβλητα: 1. Σα αέρια απόβλητα από την λειτουργία του ξενοδοχείου δεν είναι σημαντικά. 2. Γενικά να γίνεται σωστή συντήρηση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων του ξενοδοχείου) και να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των αέριων εκπομπών. 3. την περίπτωση που στην ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργούν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως/κλιματισμού οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται σύμφωνα με την ΚΤΑ 37411/1829/Ε103/2007 (ΥΕΚ 1827/Β/ ) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως ισχύει 10

11 3.4 Θόρυβος: 1. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 της παρούσας Απόφασης. 2. Όλες οι θορυβώδεις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. αντλιοστάσια, εξαεριστήρες, κλιματιστικά κτλ) επιβάλλεται να λειτουργούν εντός χώρων άριστα μονωμένων ηχητικά και να έχουν ληφθεί μέτρα μείωσης του θορύβου λειτουργίας τους (π.χ. αντικραδασμικές βάσεις). 3. Η θέση τους να έχει αρκετή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των πελατών ώστε η στάθμη θορύβου μέσα στους χώρους αυτούς να μη ξεπερνά τα 35dB(A) σε εφαρμογή του Άρθρου 12 του Κτηριοδομικού Κανονισμού (ΤΑ 3046/304/1989). 3.5 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Οχήματα: Να υπάρχει εντός του γηπέδου επαρκής χώρος στάθμευσης (τουλάχιστον 15θέσεις) καθώς και θέσεις για λεωφορεία, ώστε να αποφεύγεται η στάθμευση σε παράπλευρους οδούς και σε παρακείμενες εκτάσεις. 3.6 Ασφάλεια και άλλα μέτρα: 1. Ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της ασφάλειας και της υγείας των πελατών, των εργαζομένων αλλά και των περιοίκων της ευρύτερης περιοχής. 2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων από τα μηχανήματα, τα οποία να είναι εφοδιασμένα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας. 3. χετικά με την προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα να υπάρχει πλήρης αντιηλεκτροπληξιακή προστασία σε όλα τα μηχανήματα, ρευματοδότες, φωτισμός κλπ., μέσω διακοπτών διαφυγής έντασης. 4. Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Τπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αρ. Γ1/443/73 (ΥΕΚ 87Β) και όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ. Γ4/1150/76 (ΥΕΚ 937Β) καθώς και σύμφωνα με την με Α.Π. Τ2/81301/02/ Εγκύκλιο της Δ/νσης Τγιεινής Περ/ντος / Τπ. Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά την περίοδο λειτουργίας τους, θα παρακολουθείται η ποιότητα του νερού, και θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο τα αποτελέσματα χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων Σο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών να ανακυκλώνεται με σύστημα ανακυκλωτή του οποίου η λειτουργία να ελέγχεται συστηματικά. Σο νερό που θα προκύπτει από το άδειασμα των κολυμβητικών δεξαμενών της μονάδας (να πραγματοποιείται εφόσον απαιτείται ελαχίστως άπαξ του έτους) θα οδηγείται σταδιακά κατά μικρές ποσότητες μέσω του δικτύου αποχέτευσης στην υφιστάμενη, εν λειτουργία Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου. Να τηρούνται όλα τα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των χρηστών των κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ τις απαραίτητες άδειες από τον ΕΟΣ. 5. Οι υδατοδεξαμενές της μονάδας που θα χρησιμοποιηθούν για τη κάλυψη τυχόν πρόσθετων αναγκών, να πληρούν τους κανόνες υγιεινής σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. 6. Οι φορτοεκφορτώσεις προϊόντων να γίνονται μόνο σε χώρους που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. 7. Η ξενοδοχειακή μονάδα οφείλει να τηρεί τους όρους πυρασφάλειας, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από την Δ/νση Πυροσβεστικής Τπηρεσίας και να υπάρχει συνεχώς σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο των εγκαταστάσεων της. Να ελέγχεται συνεχώς η σωστή λειτουργία του δικτύου πυρόσβεσης. 8. Να υπάρχει πλήρες φαρμακείο πρώτων βοηθειών για τραύματα και εγκαύματα από ατυχήματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχείου ή άλλες απρόβλεπτες αιτίες. 3.7 Για την χρήση του υγραερίου στα μαγειρεία: 1. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την δεξαμενή υγραερίου στο χώρο της οποίας να μην είναι δυνατή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού και κοινού. 2. Σόσο η δεξαμενή όσο και το δίκτυο μεταφοράς του υγραερίου πρέπει να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, και ειδικά της ΚΤΑ Δ3/14858/93 (ΥΕΚ 477/Β/ ) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες». 3. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι όροι της 31856/2003 ΥΕΚ 1257/Β/2003 «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Τγραερίου» 4. Να τηρούνται οι αποστάσεις της δεξαμενής από τα όρια οικοπέδου, τα κτήρια και τους δρόμους. 5. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου μεταφοράς του υγραερίου για τυχόν διαρροές και συστηματική συντήρηση αυτού. Να ελέγχονται τακτικά για την καλή λειτουργία τους τα συστήματα πυρασφάλειας. 11

12 6. Για την σχετική εγκατάσταση και την χρήση του υγραερίου, ο φορέας του έργου επιβάλλεται να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες. 7. Γενικά για οποιαδήποτε εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, θα πρέπει ο φορέας του έργου να εφοδιαστεί με όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 3.8 Λοιποί όροι 1. Σα όμβρια ύδατα του γηπέδου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στις πολεοδομικές διατάξεις. 2. Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού να είναι τοποθετημένες σε τέτοιο σημείο που να μην προκαλείται οπτική ρύπανση στο περιβάλλον και να μην υπερβαίνει η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου το νόμιμα επιτρεπόμενο όριο. 3. Για τυχόν χημικές ουσίες που διακινούνται και αποθηκεύονται στην μονάδα να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Τλικών και να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή αποθήκευση ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τυχόν διαρροή. Επίσης για την αποθήκευση των υγρών καυσίμων (χρήση στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 44/1987 (ΥΕΚ 15/Α/ ) όπως κάθε φορά ισχύει. 4. Να μη χρησιμοποιούνται, σε οποιοδήποτε στάδιο και ειδικά στις συντηρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού, έλαια που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τριφαινύλια (PCBs ή PCTs). 5. Να χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης των χώρων και εγκαταστάσεων του εργοστασίου οικολογικά και φιλικά με το περιβάλλον. 6. Τλικά ψύξης που χρησιμοποιούνται σε ψυκτικούς θαλάμους του ξενοδοχείου, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να τηρούν τις οικολογικές προδιαγραφές. 7. Να γίνεται έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας. 8. Ο καθαρισμός των φίλτρων των κλιματιστικών συσκευών να γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις και τις υποδείξεις των κατασκευαστών. 9. Η λειτουργία των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ΚΤΑ 10315/93 (ΥΕΚ 369Β/93), ρύθμισης θεμάτων σχετικών με λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για θέρμανση κτιρίων και νερού. 10. Θα τηρείται σχετικό βιβλίο συντήρησης ρύθμισης των εγκαταστάσεων - εστιών καύσης. 11. Ο φορέας του έργου οφείλει να συγκεντρώνει τα αποδεικτικά παράδοσης ή έντυπα αναγνώρισης για όλα τα απόβλητα που παραλαμβάνονται από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τις αρμόδιες Τπηρεσίες. 12. Επίσης οφείλει να τηρεί μητρώο για τα απόβλητά του επικίνδυνα και μη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παραγρ. 4.α της ΚΤΑ Η.Π /725/2006 για τα επικίνδυνα και στο άρθρο 12 παραγρ. 1β της ΚΤΑ Η.Π 50910/2727/2003 για τα μη επικίνδυνα (τα οποία μητρώα θα διατηρούνται 3 χρόνια και 2 χρόνια αντίστοιχα). 13. Ο φορέας του έργου οφείλει, σύμφωνα με τις υπ αρ. οικ /3628/ , οικ /4266/ και οικ /1799/ εγκυκλίους του ΤΠΕΦΩΔΕ, να υποβάλει σε ετήσια βάση κατά το μήνα Υεβρουάριο Σμήμα ΠΕ.ΦΩ.ΦΕ Δωδ/σου, και απευθείας στο Τπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Σμήμα Διαχείρισης τερεών Αποβλήτων) αντίγραφα της «Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων» (ΕΕΠΑ) με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. 14. Δεδομένης της σύνδεσης της μονάδας με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης η εγκατάσταση της μονάδας του Βιολογικού καθαρισμού που λειτουργούσε πριν τη σύνδεση αυτή να καταργηθεί με αποκατάσταση της περιοχής εγκατάστασης, είτε να συντηρείται ως εφεδρική μονάδα σε περίπτωση ανάγκης ή προβλήματος του δημοτικού αποχετευτικού δικτύου. 3.9 χετικά με την φύτευση στο γήπεδο της ξενοδοχειακής μονάδας πρέπει: 1 Σα είδη φυτών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των χώρων πρασίνου, για το υφιστάμενο κτίριο (αλλά και κατά την ανανέωση των υπαρχόντων), να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής ανήκοντας ως επί το πλείστον στην τοπική χλωρίδα (ελιές, πεύκα, κυπαρίσσια, σκοίνα, πικροδάφνες κ.ά.). 2 Η επιλογή του είδους και της θέσης των φυτών να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε: α) να μην παρεμποδίζεται ο άμεσος φυσικός φωτισμός των κτηρίων, β) να συμβάλλει στη μείωση του εξωτερικού θορύβου και γ) να δημιουργηθεί μια ζώνη πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου με στόχο την οπτική απομόνωση του ξενοδοχείου από τις όμορες ιδιοκτησίες και τις οδούς. 3 Σα φυτά εντός του γηπέδου να συντηρούνται σχολαστικά με λίπανση και συχνό πότισμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και άμεση απομάκρυνση των ξεραμένων φυτών και αντικατάστασή τους με νέα φυτά για την κάλυψη των γυμνών χώρων. Να εφαρμόζεται βιολογική καταπολέμηση των ζιζανίων στον περιβάλλοντα χώρο. 12

13 3.10 ε ότι αφορά στην χρήση της παραλίας έμπροσθεν του γηπέδου της μονάδας και εφόσον η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει και δραστηριότητες θαλάσσιας αναψυχής επιβάλλεται: 1. Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες από τις αρμόδιες Τπηρεσίες για την χρήση της παραλίας. 2. Η τοποθέτηση των ομπρελών-καρεκλών να γίνεται σε άξονες κάθετους στο κύμα και σε σημεία όπου δεν θα εμποδίζεται η πρόσβαση στην θάλασσα για όλους τους λουόμενους. 3. Ο φορέας του έργου να μεριμνά για το καθαρισμό της παραλίας χωρίς να επηρεάζει τη φυσική βλάστηση (χωρίς μηχανικά μέσα). 4. Να τοποθετηθεί σταχτοδοχείο σε κάθε ομπρέλα. 5. Να τοποθετηθεί κατάλληλος αριθμός κάδων απορριμμάτων (ξύλινων) και να γίνεται τακτικά συλλογή των απορριμμάτων ώστε η ακτή να είναι καθαρή. 6. ε συνεννόηση με το οικείο Δήμο να εγκατασταθεί ξύλινη κατασκευή πυργίσκου ναυαγοσώστη για την ασφάλεια όλων των λουομένων. 7. Να μη γίνει καμία επέμβαση με έργα μονίμου χαρακτήρα στο παραλιακό μέτωπο έμπροσθεν του ξενοδοχείου (παραλία, αιγιαλός ή εντός της θάλασσας). Τπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε έργο που εμπίπτει στη ζώνη αιγιαλού παραλίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2971/2001, και απαιτείται η έκδοση των σχετικών αδειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πέραν των τιθέμενων στις άνω παραγράφους της παρούσας Απόφασης, ισχύουν οι επιπλέον όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον υποβληθέντα φάκελο της ΜΠΕ του έργου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. Σο κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου. Δ) Περιβάλλον της περιοχής Ευαίσθητα στοιχεία του Ειδικά Προστατευόμενες Ζώνες Σο συγκεκριμένο γήπεδο δεν βρίσκεται μέσα σε περιοχή NATURA και δεν χρειάζονται να ληφθούν ειδικά μέτρα για προστασία προστατευομένων ειδών και ενδιαιτημάτων. Δεν έχει δάση ή δασικές εκτάσεις και διέπεται από την γεωργική νομοθεσία. Ε) Φρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων - Ανανέωση ΑΕΠΟ Οι παραπάνω όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την υπογραφή της παρούσας με τις προϋποθέσεις: α) επακριβούς τήρησης του περιεχομένου της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης που συνοδεύει την παρούσα β) οι συναρμόδιοι φορείς δεν έχουν επιπλέον επιφυλάξεις κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας Εγκαίρως και 2 μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης και εφόσον ο φορέας του έργου επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεώτερη αίτηση του προς την αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Τπηρεσία, προκειμένου για την ανανέωση της παρούσας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Σ) ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Η παρούσα Απόφαση αφορά στο σύνολο των εγκαταστάσεων της μονάδας. ε περίπτωση διαφοροποίησης του τελικού σχεδιασμού που έπεται της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/2011, ο φορέας του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής του έργου, να υποβάλει Υάκελο υμμόρφωσης Σελικού χεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρούσα Απόφαση. Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της Μ.Π.Ε. Για εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας απόφασης, όπως εργοταξιακές εγκαταστάσεις και αποθεσιοθάλαμοι με αξιόλογες επιπτώσεις στο περιβάλλον που απαιτούν ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, επιβάλλεται να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του Άρθρου 7 του Ν. 4014/2011 που αφορά την υποβολή και αξιολόγηση Σεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΣΕΠΕΜ). Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας, δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον φορέα του έργου από τη υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 13

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος 07-01-2015 Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος 07-01-2015 Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AΤΛΑΝΤΙΚA ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AΤΛΑΝΤΙΚA ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Μ.Π.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AΤΛΑΝΤΙΚA ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ATLANTICA CALDERA CRETA PARADISE Ξενοδοχείο Κλασσικού τύπου-παραθερισμού κατηγορίας 3* ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATLANTICA CRETA PARADISE BEACH Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου παραθερισμού 4 ****

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATLANTICA CRETA PARADISE BEACH Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου παραθερισμού 4 **** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATLANTICA CRETA PARADISE BEACH Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου παραθερισμού 4 **** Μ.Π.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AΤΛΑΝΤΙΚA ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΑΚΤΗ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ATLANTICA CALDERA CRETA PARADISE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ Τρίπολη, 30-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 662 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 22 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα