ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ."

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.) ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ: ΧΕΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Ρτυχιακι εργαςία τθσ Σπουδάςτριασ Μαρία Τςιάτςιου του Ακαναςίου Μάκθμα: Ραιδαγωγικι Ψυχολογία & Διαπροςωπικζσ Σχζςεισ Επόπτθσ Κακθγθτισ: Ανδρζασ Οικονόμου

2 Θεςςαλονίκθ, Μάιοσ 2011 ΡΕΙΟΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι... 3 Στοιχεία Ανατομίασ του Εγκεφάλου... 3 Μνιμθ και Μάκθςθ... 7 Άδθλθ και Ζκδθλθ Μνιμθ... 9 Οξειδωτικό Στρεσ και Αντιοξειδωτικζσ Ουςίεσ Υγιεινι Διατροφι Στοιχεία Διατροφισ που Ενιςχφουν τισ Γνωςτικζσ Λειτουργίεσ Διατροφι ςτθ Σχολικι Θλικία Γεφματα Κατθγορίεσ Τροφίμων Αποφυγι Διαφόρων Τροφϊν Ιδανικό Σωματικό Βάροσ Διατροφι και Μάκθςθ ςτθ Σχολικι Θλικία Ρρωινό και Μάκθςθ Επίλογοσ Βιβλιογραφία

3 Ειςαγωγή Οι διατροφικζσ ανάγκεσ του εγκεφάλου είναι πολφ ςυγκεκριμζνεσ. Ιδιαίτερα ςε περιόδουσ εντατικισ νοθτικισ προςπάκειασ, όπωσ κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ, είναι ςθμαντικι θ τροφοδότθςθ του οργανιςμοφ με τα απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Αρκετζσ ζρευνεσ ζχουν γίνει ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ςυγκεκριμζνων τροφϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ μνιμθσ και τθσ μάκθςθσ. Θρεπτικά ςυςτατικά που κατά καιροφσ ζχουν ςυνδεκεί με τθ διατιρθςθ τθσ μνιμθσ και γενικότερα, τθν καλφτερθ εγκεφαλικι λειτουργία είναι οι βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β, όπωσ θ Β12 και Β6, θ βιταμίνεσ C και Ε, θ κειαμίνθ, οριςμζνα από τα απαραίτθτα αμινοξζα, κάποια πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα, ιχνοςτοιχεία, όπωσ ο ςίδθροσ κ.ά. Στθν παροφςα εργαςία κα παρουςιαςτοφν επιλεκτικά κάποια ςτοιχεία τθσ ανατομίασ του εγκεφάλου, που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ και απομνθμόνευςθσ νζων πλθροφοριϊν, και κα αναλυκοφν οι οριςμοί τθσ μνιμθσ και τθσ μάκθςθσ. Στθ ςυνζχεια, κα παρουςιαςτοφν οι τροφζσ και τα ςτοιχεία που, είτε είναι απαραίτθτα, είτε ενιςχφουν τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ, ςτο γενικό πλθκυςμό και ςτα παιδιά τθσ ςχολικισ θλικίασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δωκεί ςτθν κατανάλωςθ πρωινοφ από τα παιδιά. τοιχεία ανατομίασ του εγκεφάλου Ο εγκζφαλοσ αποτελεί το ανϊτερο μζροσ του Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ, το οποίο περιλαμβάνει και το νωτιαίο μυελό. Ο εγκζφαλοσ αποτελείται από τρία κφρια μζρθ: α) τον πρόςκιο εγκζφαλο, που υποδιαιρείται ςτο διάμεςο εγκζφαλο (κάλαμο, υποκάλαμο, επίφυςθ) και ςτον τελικό εγκζφαλο (εγκεφαλικά θμιςφαίρια, βαςικά γάγγλια, μεταιχμιακό ςφςτθμα), β) τον μζςο εγκζφαλο (άνω και κάτω διδφμιο, 3

4 καλφπτρα μζςου εγκεφάλου) και γ) τον οπίςκιο εγκζφαλο ι μυελεγκζφαλο (προμικθσ μυελόσ, γζφυρα, παρεγκεφαλίδα) (Κανδρεβιϊτθσ, 1985) (Εικόνα 1.) Ρρόςκιοσ εγκζφαλοσ Μζςοσ εγκζφαλοσ Τελικόσ εγκζφαλοσ Εικόνα 1. Μετωπιαία τομή εγκεφάλου (Πηγή: τροποποιημζνη εικόνα από Google images) Ραρακάτω γίνεται μία ςφντομθ και επιλεκτικι περιγραφι των βαςικότερων ανατομικϊν ςτοιχείων του εγκεφάλου (Εικόνα 2). Το κάκε ζνα από τα δφο εγκεφαλικά θμιςφαίρια υποδιαιροφνται ςε λοβοφσ: Μετωπιαίοσ λοβόσ: ο μεγαλφτεροσ λοβόσ του εγκεφάλου. Οι κυριότερεσ λειτουργίεσ που επιτελεί είναι θ ςυγκζντρωςθ, θ αφθρθμζνθ ςκζψθ, θ μνιμθ και τθ κινθτικι λειτουργία των μυϊν. Επίςθσ, περιλαμβάνει τθν περιοχι του Broca, που ελζγχει τθν ομιλία. 4

5 Βρεγματικόσ λοβόσ: ο τομζασ αυτόσ αναλφει αιςκθτθριακζσ πλθροφορίεσ. Είναι επίςθσ απαραίτθτοσ για τον προςανατολιςμό ςτον χϊρο και τισ χωρικζσ ςχζςεισ, περιλαμβανομζνου και του ίδιου του ςϊματοσ. Κροταφικό λοβόσ: περιζχει τθν ακουςτικι και το ςυνειρμικι περιοχι. Ινιακόσ λοβόσ: εντοπίηεται ςτο οπίςκιο μζροσ του εγκεφάλου και είναι υπεφκυνο για τθν οπτικι ερμθνεία. Βαςικά γάγγλια: είναι μάηεσ πυρινων που βρίςκονται ςτο βάκοσ των εγκεφαλικϊν θμιςφαίριων και είναι αρμόδια για τον ζλεγχο τθσ ςτάςθσ και των εκοφςιων κινιςεων. Θάλαμοσ: λειτουργεί ωσ ςτακμόσ αναμετάδοςθσ αιςκθτικοκινθτικϊν εντολϊν ςτον υπόλοιπο εγκζφαλο, μζςω των πολυάρικμων πυρινων του, που ςυνδζονται με τα θμιςφαίρια, τθν παρεγκεφαλίδα και τα βαςικά γάγγλια. Εξαιρείται θ αίςκθςθ τθσ όςφρθςθσ. Ραίηει ςθμαντικό ρόλο ςτισ διεργαςίεσ μνιμθσ και μάκθςθσ. Υποκάλαμοσ: εντοπίηεται κάτω από το κάλαμο. Οι πυρινεσ του ελζγχουν τισ λειτουργίεσ τθσ ομοιόςταςθσ, πζψθσ, φπνου, ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ, επικετικότθτασ, αποφυγισ. Επθρεάηεται από κιρκάδιουσ ρυκμοφσ. Ρεριζχει το οπτικό χίαςμα. Ραρεγκεφαλίδα: αποτελείται από δφο θμιςφαίρια. Δζχεται ςωματοαιςκθτικζσ και κινθτικζσ πλθροφορίεσ που τθσ επιτρζπουν να ςυντονίηει το ςχεδιαςμό, τθ διάρκεια και τθ μορφι τθσ ςυςτολισ των ςκελετικϊν μυϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κίνθςθσ. Επιπλζον, παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ τθσ ςτάςθσ του ςϊματοσ, ςτθν ιςορροπία και ςτο ςυντονιςμό των κινιςεων κεφαλισ και ματιϊν. 5

6 Εικόνα 2. Γενική Ανατομία του Εγκεφάλου (Πηγή: Google Images) Μνήμη και Μάθηςη Μνιμθ είναι θ ικανότθτα, ςυγκράτθςθσ αποκικευςθσ και ανάκλθςθσ πλθροφοριϊν. Σφμφωνα με άλλο οριςμό, μνιμθ είναι θ ικανότθτα ενόσ ατόμου να καταγράφει αιςκθτικά ερεκίςματα, γεγονότα, πλθροφορίεσ κλπ, να τα ςυγκρατεί για μικρά ι μεγάλα χρονικά διαςτιματα και να τα ανακαλεί όποτε τα χρειάηεται. Μάκθςθ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ο άνκρωποσ και τα ηϊα αποκτοφν γνϊςεισ για τον κόςμο. Εναλλακτικά, ωσ μάκθςθ ορίηεται θ ςχετικά μόνιμθ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά, που προκφπτει από μία εμπειρία. Θ μνιμθ αποτελεί φυςικό ςυμπλιρωμα τθσ μάκθςθσ, αφοφ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να υπάρξει αυτι θ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά. Τα κφρια ςτάδια για τθ δθμιουργία μιασ μνιμθσ είναι (Phale & Korgaonkar, 2009): 6

7 Κωδικοποίθςθ ι καταγραφι, δθλαδι κατοχι και ςυνδυαςμόσ των λαμβανόμενων πλθροφοριϊν Αποκικευςθ, δθλαδι δθμιουργία μιασ μόνιμθσ καταγραφισ τθσ κωδικοποιθμζνθσ πλθροφορίασ Ανάκλθςθ, δθλαδι επαναφορά των αποκθκευμζνων πλθροφοριϊν ωσ απόκριςθ ςε κάποιο ερζκιςμα και χριςθ τουσ ςε μια διαδικαςία ι δραςτθριότθτα Ο εγκζφαλοσ του ανκρϊπου ζχει ςυχνά χαρακτθριςτεί ςαν ζνα «μαφρο κουτί» (black box), που δζχεται ερεκίςματα από το περιβάλλον και αντιδρά με τθν παραγωγι απαντιςεων και τθν εμφάνιςθ διαφόρων ςυμπεριφορϊν. Θ παραγωγι των απαντιςεων δεν είναι μια πακθτικι διαδικαςία. Επθρεάηεται από τθν εμπειρία, μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ μάκθςθσ και τθσ μνιμθσ, αλλά και από διάφορεσ εςωτερικζσ ενορμιςεισ (π.χ. ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ) (Καφετηόπουλοσ, 1995) (Σχιμα 1). Τα διάφορα ερεκίςματα (οπτικά, ακουςτικά, απτικά, οςφρθτικά και γευςτικά) ειςζρχονται ςτον εγκζφαλο μζςω των εξειδικευμζνων αιςκθτικϊν ςυςτθμάτων του εγκεφαλικοφ φλοιοφ. Τα οπτικά ερεκίςματα, για παράδειγμα, κατευκφνονται από τον αμφιβλθςτροειδι χιτϊνα του οφκαλμοφ ςτο πίςω μζροσ του ινιακοφ φλοιοφ του εγκεφάλου, ενϊ τα ακουςτικά ερεκίςματα κατευκφνονται από τα αυτιά ςτο άνω μζροσ του κροταφικοφ φλοιοφ (Λογοκζτθσ & Μυλωνάσ, 1996). Οι απαντιςεισ, με τθ μορφι των κινθτικϊν απαντιςεων, εκπορεφονται από μια περιοχι του οπίςκιου μετωπιαίου λοβοφ (ςωματοκινθτικι περιοχι), τα κφτταρα τθσ οποίασ, μζςω του νωτιαίου μυελοφ, διεγείρουν τα κινθτικά νεφρα που κινοφν τουσ μφεσ του ςϊματοσ (Λογοκζτθσ & Μυλωνάσ, 1996). Ανάμεςα ςτισ ειδικζσ αιςκθτικζσ περιοχζσ και τθ ςωματοαιςκθτικι περιοχι παρεμβάλλονται διάφορεσ περιοχζσ του εγκεφαλικοφ φλοιοφ που ονομάηονται ςυνειρμικζσ (Λογοκζτθσ & Μυλωνάσ, 1996). Στον άνκρωπο οι ικανότθτεσ τθσ μνιμθσ και τθσ μάκθςθσ είναι εξαιρετικά αναπτυγμζνεσ. Πλεσ ςχεδόν οι ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ περιλαμβάνουν κάποια 7

8 μορφι μάκθςθσ. Ο άνκρωποσ, όμωσ, διακζτει και το μεγαλφτερο εγκζφαλο από όλα τα ηϊα, γι' αυτό είναι ςχεδόν βζβαιο ότι θ ικανότθτα μνιμθσ και μάκθςθσ ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου, εξαρτάται από εκλεπτυςμζνα εγκεφαλικά κυκλϊματα και εντοπίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ του εγκεφάλου. Εμπειρία (Μνήμη και μάθηςη) Ερεκίςματα Εγκζφαλοσ Απαντιςεισ Εςωτερικζσ ενορμήςεισ Σχήμα 1. Οι επιδράςεισ που δζχεται ο εγκζφαλοσ Άδηλη και Ζκδηλη μνήμη Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι υπάρχουν δφο τρόποι μάκθςθσ, που ςυντελοφνται μζςω δφο διαφορετικϊν διεργαςιϊν μνιμθσ: θ άδθλθ και θ ζκδθλθ μνιμθ. Θ άδθλθ μνιμθ ονομάηεται και υπολανκάνουςα μνιμθ ι απλοφςτερα, ςυναιςκθματικι. Για μια ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςυνδζεται με τθ δραςτθριότθτα ενόσ ειδικοφ αιςκθτικοφ και του αντίςτοιχου κινθτικοφ ςυςτιματοσ, που παρεμβαίνουν ςτο μακθςιακό ζργο. Διατθρείται από μθχανιςμοφσ αποκικευςθσ που διατθροφν αυτά τα 8

9 ςυςτιματα. Αυτό ςθμαίνει ότι θ μάκθςθ που ςτθρίηεται ςτθν άδθλθ μνιμθ, είτε ςυνδζεται απευκείασ με τα αιςκθτικά και κινθτικά ςυςτιματα, είτε χρθςιμοποιεί ενδιάμεςεσ ςυνειρμικζσ περιοχζσ του εγκεφαλικοφ φλοιοφ, οι οποίεσ αποτελοφν και οι ίδιεσ λειτουργικά μζρθ των αιςκθτικϊν και των κινθτικϊν περιοχϊν. Ζχει προτακεί θ διάκριςθ των άδθλων μορφϊν μάκθςθσ ςε ςυνειρμικζσ και μθ ςυνειρμικζσ (Kandel et al, 1995 & Καφετηόπουλοσ, 1995) Θ άδθλθ μνιμθ υπάρχει από τθ γζννθςθ και λειτουργεί ςε όλθ διάρκεια τθσ ηωισ. Χαρακτθρίηεται από τθν απουςία αίςκθςθσ ανάμνθςθσ, όταν κάποια ανάμνθςθ ανακαλείται. Ρεριλαμβάνει αναμνιςεισ που αφοροφν: ςυμπεριφορζσ και αντιλιψεισ αιςκθτθριακζσ και ςωματικζσ, περιλαμβάνει διάφορα νοθτικά ψυχικά μοντζλα - πρότυπα μοτίβα (Δ. Δανιλόπουλοσ, Ραιδοψυχίατροσ). Για παράδειγμα, αν ζνα μωρό νιϊκει να παρθγορείται και να ανακουφίηεται όταν θ μθτζρα του ανταποκρίνεται κατάλλθλα τθ ςτιγμι που αυτό πονά και δυςφορεί, τότε κα γενικεφςει αυτι του τθν εμπειρία ωσ νοθτικό ι ψυχικό μοντζλο, ζτςι ϊςτε θ παρουςία τθσ μθτζρασ κα του δίνει μια αίςκθςθ αςφάλειασ και καλοπζραςθσ. Πταν ςτο μζλλον δυςφοριςει και πάλι, το νοθτικό μοντζλο τθσ ςχζςθσ του με τθ μθτζρα του κα ενεργοποιθκεί και κα το κάνει για να τθν αναηθτιςει και να θρεμιςει. Μζςα από επανειλθμμζνεσ εμπειρίεσ με τουσ ανκρϊπουσ, που είναι φιγοφρεσ προςκόλλθςθσ για μασ, το μυαλό μασ δθμιουργεί μοντζλα που επθρεάηουν το πωσ βλζπουμε τουσ άλλουσ και τον εαυτό μασ (Δ. Δανιλόπουλοσ, Ραιδοψυχίατροσ). Οι ςχζςεισ προςκόλλθςθσ δθμιουργοφν μοντζλα που φιλτράρουν τθν αντίλθψι μασ, ςυνκζτουν τισ αντιδράςεισ μασ και μασ οδθγοφν ςε χαρακτθριςτικοφσ για το κάκε άτομο τρόπουσ φπαρξθσ και τρόπουσ που βλζπει τον εαυτό του και τουσ άλλουσ. Στο παραπάνω παράδειγμα το μωρό βλζπει τθ μθτζρα του, λόγω τθσ ςχζςθσ προςκόλλθςθσ που ζχει μαηί τθσ, ωσ ικανι να του δϊςει αςφάλεια και φροντίδα και τον εαυτό του, ωσ ικανό να επθρεάςει το περιβάλλον του για να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ του. Θ άδθλθ μνιμθ δεν απαιτεί λοιπόν τθ ςυνειδθτι προςοχι για τθν κωδικοποίθςθ των εμπειριϊν και των ερεκιςμάτων (Δ. Δανιλόπουλοσ, Ραιδοψυχίατροσ). 9

10 Αντίκετα, θ ζκδθλθ μνιμθ, θ απλοφςτερα λογικι μνιμθ, κωδικοποιεί πλθροφορίεσ για αυτοβιογραφικά ςυμβάντα και για τεκμθριωμζνθ γνϊςθ. Για παράδειγμα κάποιοσ ανακαλεί: «το 1996 ήμουν 4 ετών και ζμενα με τουσ γονείσ μου ςτην Καλαμάτα». Θ μνιμθ αυτι περιλαμβάνει τθν ανάμνθςθ γεγονότων που ςυνζβθςαν ςτθν προςωπικι ηωι του ατόμου και ςτο περιβάλλον του και είναι ςυνδεδεμζνα με ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Απαιτεί τθ ςυνειδθτι προςοχι για τθν κωδικοποίθςθ των ερεκιςμάτων. Ο ςχθματιςμόσ τθσ ζκδθλθσ μνιμθσ εξαρτάται από γνωςτικζσ διεργαςίεσ, όπωσ θ εκτίμθςθ, θ ςφγκριςθ και θ ςυνεπαγωγι. Θ μνιμθ αυτι ανακαλείται ςυνειδθτά, με μία ςκόπιμθ διαδικαςία ανάκλθςθσ. Ο κροταφικόσ λοβόσ είναι εκείνο το τμιμα του εγκεφάλου που ςυμμετζχει άμεςα ςτισ διαδικαςίεσ τθσ ζκδθλθσ μνιμθσ. Ραράλλθλα, ςθμαντικό ρόλο παίηει ο ιππόκαμποσ. Ο ιππόκαμποσ αποτελεί παροδικό μόνο χϊρο αποκικευςθσ τθσ μακρόχρονιασ μνιμθσ, μεταβιβάηοντασ τισ πλθροφορίεσ προσ τον εγκεφαλικό φλοιό για μόνιμθ αποκικευςθ. Συγκεκριμζνα, ο ιππόκαμποσ επεξεργάηεται, για μια περίοδο εβδομάδων ι μθνϊν, τισ πλθροφορίεσ που ειςζρχονται από τα αιςκθτικά ςυςτιματα του εγκεφάλου και τισ μεταφζρει ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ του φλοιοφ (Kandel et al, 1995 & Καφετηόπουλοσ, 1995). Μια ςθμαντικι διαφορά τθσ ζκδθλθσ και τθσ άδθλθσ μνιμθσ είναι ότι ενϊ, όταν λειτουργεί θ ζκδθλθ μνιμθ, είμαςτε ενιμεροι και μποροφμε να βροφμε ςυνδζςεισ και λογικζσ εξθγιςεισ (πχ. Αν κυμθκοφμε ζνα λυπθρό / ευχάριςτο γεγονόσ δεν μασ φαίνεται παράξενο που πζφτει / ανεβαίνει θ διάκεςι μασ), όταν λειτουργεί θ άδθλθ μνιμθ, οι αλλαγζσ ςτθ διάκεςι μασ μπορεί να φαίνονται ανεξιγθτεσ και ξαφνικζσ. Για να μπορεί το νεογνό να εξελιχκεί ςε ζνα παιδί, ζφθβο, ενιλικα, που ζχει μια αίςκθςθ πλθρότθτασ και ςυνοχισ ςτον εςωτερικό του κόςμο είναι πολφ ςθμαντικό οι γονείσ / φροντιςτζσ του να το βοθκιςουν να ολοκλθρϊςει τθ ςχζςθ μεταξφ των αναμνιςεων που ζχει τόςο από τθν ζκδθλθ όςο και από τθν άδθλθ μνιμθ του και να αναπτφξει μια ςχζςθ αςφαλοφσ προςκόλλθςθσ μαηί τουσ. (Δ. Δανιλόπουλοσ, Ραιδοψυχίατροσ) 10

11 Οξειδωτικό ςτρεσ και Αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ Οι ελεφκερεσ ρίηεσ οξυγόνου ζχουν ενοχοποιθκεί για τθν πορεία γιρανςθσ του εγκεφάλου και τθν απϊλεια μνιμθσ. Αν και θ άνοια δε κεωρείται φυςιολογικι διαδικαςία γιρανςθσ, διαταραχζσ μνιμθσ ςυνδυάηονται με αυξθμζνο οξειδωτικό ςτρεσ εξαιτίασ τθσ γιρανςθσ. (Behl, 1997). Μεταξφ των βιταμινϊν που δρουν προςτατευτικά από τθν οξειδωτικι βλάβθ ςυγκαταλζγονται οι λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ Α και Ε και μερικζσ υδατοδιαλυτζσ βιταμίνεσ, όπωσ Β6, Β12, C και φυλλικό οξφ. Αυξθμζνθ κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν, που είναι πλοφςια ςε βιταμίνεσ, ζχει ςυςχετιςτεί με καλφτερεσ επιδόςεισ ςε δοκιμαςίεσ μνιμθσ ςε άτομα άνω των 65 ετϊν (Ortega et al, 1997). Ρειραματικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ βιταμίνθ Ε προςτατεφει τα νευρικά κφτταρα από τθν τοξικότθτα που προκαλοφν οι εναποκζςεισ αμυλοειδοφσ (Behl et al, 1992), διαδικαςία που ζχει ενοχοποιθκεί για τθν εξζλιξθ τθσ άνοιασ. Επίςθσ, ζχει ανακοινωκεί από τουσ Sano et al (1997) ότι κεραπεία με άλφα τοκοφερόλθ (βιταμίνθ Ε) επιβράδυνε τθν εξζλιξθ τθσ άνοιασ ςε άτομα με μζτρια ι ςοβαρι διαταραχι. Τα ευριματα των παραπάνω μελετϊν ςυνθγοροφν υπζρ του ρόλου των αντιοξειδωτικϊν ουςιϊν ςτθ γιρανςθ του εγκεφάλου, και πικανϊσ ςτθν πρόλθψθ τθσ προϊοφςασ γνωςτικισ ζκπτωςθσ. Θ γλουτακειόνθ είναι ζνα τριπεπτίδιο που περιζχεται ςτθν τροφι, αλλά και παράγεται από τον ίδιο τον οργανιςμό. Σφμφωνα με τουσ Cooper & Kristal (1997), θ γλουτακειόνθ είναι το ιςχυρότερο αντιοξειδωτικό ςτου κεντρικοφ και του περιφερικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. Αν και υπερβολικι λιψθ αλουμινίου με τισ τροφζσ δεν ζχει αποδειχκεί ικανι να προκαλζςει άνοια, θ κατανάλωςθ ςυμπλθρωμάτων ψευδαργφρου μπορεί να επιταχφνει τθν εξζλιξθ τθσ άνοιασ. 11

12 Τγιεινή Διατροφή Θ υγιεινι διατροφι παρζχει όλεσ τισ κρεπτικζσ ουςίεσ που χρειάηεται το ςϊμα ϊςτε να είναι υγιζσ. Ζχει ποικιλία και είναι πλοφςια ςε φροφτα και λαχανικά, ενϊ περιζχει ελάχιςτα κεκορεςμζνα λιπαρά, τα οποία βρίςκονται ςτο κρζασ, το πλιρεσ γάλα, το βοφτυρο και το τυρί. Πςον αφορά τθν ποςότθτά τθσ πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ του ςϊματοσ ςε ενζργεια ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθ διατιρθςθ ενόσ φυςιολογικοφ βάρουσ. Θ υγιεινι διατροφι ςυμβάλλει πολφπλευρα ςτθ γενικι υγεία του οργανιςμοφ. Ελαττϊνει τον κίνδυνο καρδιοπακειϊν, τθσ εμφάνιςθσ ςακχαρϊδουσ διαβιτθ και κάποιων μορφϊν καρκίνου. Συμμετζχει ςτθ διατιρθςθ των επιπζδων χολθςτερίνθσ ςτο αίμα ςε φυςιολογικά επίπεδα, τθ διατιρθςθ του ιδανικοφ ςωματικοφ βάρουσ και ςτθ ρφκμιςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ ςε χαμθλά επίπεδα. Σθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ τθσ και ςτθν ψυχικι υγεία, αφοφ δθμιουργεί ευεξία και, μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ, ενιςχφει τθν αυτοπεποίκθςθ. τοιχεία Διατροφήσ που Ενιςχφουν τισ Γνωςτικζσ Λειτουργίεσ Θ ςωςτι διατροφι ενιςχφει τθ μνιμθ, αφοφ βοθκά ςτθν ιςορροπία των νευροδιαβιβαςτϊν του εγκεφάλου, γι' αυτό και θ ζλλειψθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν μπορεί να επθρεάςει τισ νοθτικζσ μασ λειτουργίεσ. Ο εγκζφαλοσ χρειάηεται τροφι ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Δεδομζνου ότι δεν μπορεί να αποκθκεφςει ενζργεια, πρζπει να τροφοδοτείται ςυνεχϊσ με οριςμζνα κρεπτικά ςυςτατικά. Ανάμεςα ςτα ςυςτατικά, που είναι ςθμαντικά για τον εγκζφαλο ςυμπεριλαμβάνονται τα πολυακόρεςτα ω-3, λιπαρά οξζα ALA, DHA, EPA, οι βιταμίνεσ-β και οριςμζνα ιχνοςτοιχεία όπωσ είναι ο ςίδθροσ και το ιϊδιο. Το «καλό» λίποσ είναι απαραίτθτο ςυςτατικό του εγκεφάλου μασ, αφοφ το 10% περίπου του μυαλοφ είναι λιπϊδθσ ιςτόσ. Ζνα μεγάλο μζροσ του λιπϊδουσ ιςτοφ αποτελείται από πολυακόρεςτα ω-3 λιπαρά οξζα (Σχιμα 2). Το α-λινολεϊκό οξφ (ALA) είναι ζνα απαραίτθτο λιπαρό οξφ, το οποίο δεν μπορεί να ςυνκζςει ο οργανιςμόσ μασ και ωσ εκ τοφτου πρζπει να λαμβάνεται μζςω τθσ διατροφισ. 12

13 Σχήμα 2. Χημικοί τφποι των ωμζγα-3 και ωμζγα-6 λιπαρών οξζων Το ALA βρίςκεται φυςιολογικά ςτα φυτικά ζλαια και μπορεί να μετατραπεί ςε εικοςιδυα-εξα-εν-οϊκό οξφ (DHA) και εικοςα-πεντα-εν-οϊκό οξφ (EPA) ςτον οργανιςμό. Θ μετατροπι αυτι δεν είναι επαρκισ, γι αυτό πρζπει και αυτά τα λιπαρά οξζα να παραλαμβάνονται από τθν διατροφι. Το DHA ςυχνά περιγράφεται ςαν δομικό ςυςτατικό του εγκεφάλου, όπωσ το αςβζςτιο είναι δομικό ςυςτατικό των οςτϊν. Το DHA και το ALA βρίςκονται ςτισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ, δίνοντάσ τουσ ελαςτικότθτα και διευκολφνοντασ τθ νευροδιαβίβαςθ. Βρίςκονται επίςθσ ςτο περίβλθμα τθσ μυελίνθσ, θ οποία είναι θ μονωτικι ςτοιβάδα, που βοθκάει να γίνεται αποτελεςματικότερα θ μεταβίβαςθ πλθροφοριϊν μεταξφ των κυττάρων του εγκεφάλου. Είναι ςθμαντικό, λοιπόν, να καταναλϊνουμε ω-3 λιπαρά οξζα, που κεωροφνται ευεργετικά για τθν ικανότθτα απομνθμόνευςθσ, εκμάκθςθσ, ακόμα και τθσ διάκεςθσ (Silvers & Scott, 2002) και περιζχονται κυρίωσ ςτα λιπαρά ψάρια (ςαρδζλα, γαφροσ) και ςτα καρφδια. 13

14 Οι βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β είναι απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία του εγκεφάλου, γιατί ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι και ςτθ λειτουργία των νευροδιαβιβαςτϊν. Οι νευροδιαβιβαςτζσ είναι οι «μεταφορείσ» των μθνυμάτων που εκπζμπονται από τα εγκεφαλικά κφτταρα και ςυνεπϊσ, βοθκοφν ςτθν ομαλι επικοινωνία. Επιπλζον, οι βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β επιδροφν ζμμεςα, επθρεάηοντασ τθν παροχι ενζργειασ ςτον εγκζφαλο, κακϊσ και τον προςτατεφουν από οριςμζνα νευρολογικά προβλιματα, όπωσ θ μειωμζνθ μνιμθ. Τροφζσ πλοφςιεσ ςε αυτζσ είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ, τα πράςινα φυλλϊδθ λαχανικά, το μπρόκολο. Λαχανικά και φροφτα όλων των χρωμάτων πρζπει να είναι αναπόςπαςτο μζροσ του διαιτολογίου μασ. Οι αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ (βιταμίνεσ C και E, β-καροτίνθ) που περιζχουν, βελτιϊνουν τθ ροι του οξυγόνου ςτον εγκζφαλο και ςυμβάλλουν ςτθν καταπολζμθςθ του οξειδωτικοφ ςτρεσ που προκαλείται από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ. Ρθγζσ τουσ είναι τα μοφρα, οι ντομάτεσ, το πράςινο τςάι, το ελαιόλαδο, τα εςπεριδοειδι (π.χ. τα πορτοκάλια). Θ ηάχαρθ, το μζλι και γενικά οι υδατάνκρακεσ είναι τροφζσ που παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ενίςχυςθ τθσ μνιμθσ, γιατί ανεβάηουν τα επίπεδα τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα. Θ γλυκόηθ, το βαςικό ςυςτατικό τόςο τθσ ςουκρόηθσ-ηάχαρθσ, όςο και των άλλων υδατανκράκων, είναι το αποκλειςτικό καφςιμο του εγκεφάλου, πράγμα που ςθμαίνει ότι όταν ςτεριςουμε τα εγκεφαλικά κφτταρα από τθν ουςία αυτι διαταράςςεται θ ομαλι λειτουργία τουσ. Ταυτόχρονα επειδι θ γλυκόηθ ςυμβάλει ςτθν παραγωγι τθσ ςεροτονίνθσ, που είναι βαςικόσ νευροδιαβιβαςτισ, ςυμμετζχει ςτθ διατιρθςθ τθσ μνιμθσ, όταν βζβαια το άτομο βρίςκεται ςε κετικι ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. Ζτςι, θ ςυχνι και ςωςτι κατανάλωςθ των υδατανκράκων (κυρίωσ ςφνκετων, αλλά και απλϊν) μζςα από τρόφιμα όπωσ ψωμί, πατάτα, ρφηι και ηυμαρικά, κατά προτίμθςθ ολικισ άλεςθσ, μπορεί να μασ εφοδιάςει με κατάλλθλθ ποςότθτα ενζργειασ αλλά και καφςιμου για ςκζψθ. Τα γλυκά είναι επίςθσ πθγι υδατανκράκων, αλλά είναι καλό, ωςτόςο, να καταναλϊνονται με μζτρο. Ο ςίδθροσ μασ βοθκά να ζχουμε καλφτερθ απόδοςθ ςε τεςτ μάκθςθσ και μνιμθσ, ενϊ θ ζλλειψι του ζχει ςυςχετιςτεί με τθν αδυναμία ςυγκζντρωςθσ και τα κενά μνιμθσ. Θ 14

15 καλφτερθ πθγι του είναι το ςυκϊτι και το κόκκινο κρζασ. Ο εγκζφαλοσ, για να λειτουργιςει, χρειάηεται πζρα από ςάκχαρα και νερό. Ακόμα και ζνα μικρό ποςοςτό αφυδάτωςθσ αυξάνει το αίςκθμα κόπωςθσ. Σε μικρζσ δόςεισ, ο καφζσ κεωρείται ευεργετικόσ, όπωσ και το τςάι, γιατί είναι πλοφςιοσ ςε αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ, ενϊ θ καφεΐνθ που περιζχει διεγείρει το νευρικό μασ ςφςτθμα. Ωςτόςο, θ υπερβολικι κατανάλωςι του μπορεί να οδθγιςει ςτο αντίκετο αποτζλεςμα. (Ο. Λυμπεροποφλου, Νευροψυχολόγοσ) Διατροφή ςτη ςχολική ηλικία Τα παιδιά τθσ ςχολικισ θλικίασ ζχουν ανάγκθ από μια ιςορροπθμζνθ διατροφι, πλοφςια ςε βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία, ϊςτε να καλφπτουν επαρκϊσ τισ ανάγκεσ του οργανιςμοφ τουσ και να αναπτφςςονται με υγεία. Αρχίηοντασ το ςχολείο, τα παιδιά αναπτφςςονται με ταχείσ ρυκμοφσ και αυξάνουν τθν πνευματικι και φυςικι τουσ δραςτθριότθτα. Κατά ςυνζπεια, μεγαλϊνουν οι ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ, όπωσ και οι απαιτιςεισ του οργανιςμοφ τουσ ςε κρεπτικά ςυςτατικά, βιταμίνεσ, ςίδθρο, αςβζςτιο κ.α. Μία υγιεινι και πλιρωσ ιςορροπθμζνθ διατροφι είναι απαραίτθτθ για να διατθριςουν τισ φυςιολογικζσ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ, να αναπλθρϊςουν τθν προγραμματιςμζνθ φκορά των κυττάρων με παραγωγι νζων, να ανταπεξζλκουν ςτισ κακθμερινζσ ςωματικζσ και πνευματικζσ δραςτθριότθτεσ, να αναπτυχκοφν και να δθμιουργιςουν αποκζματα ςτον οργανιςμό τουσ (Ηάμπελασ, 2003). Γεφματα Τα παιδιά χρειάηονται τακτικά γεφματα και ςνακ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ ςε ενζργεια και κρεπτικά ςυςτατικά. Είναι ςθμαντικό να ξεκινιςουν τθν θμζρα τουσ με ζνα καλό πρωινό, όπωσ γάλα και δθμθτριακά, για να πάρουν τθν απαραίτθτθ για τισ απαιτιςεισ του ςχολείου ενζργεια. Ενδιάμεςα μικρογεφματα, όπωσ ζνα τοςτ, ζνα ι δφο φροφτα ι ζνα κομμάτι κζικ μζχρι το μεςθμεριανό τουσ γεφμα τουσ δίνουν τθν επιπλζον ενζργεια που χρειάηονται μζχρι το μεςθμεριανό. Στο μεςθμεριανό γεφμα, ςε εβδομαδιαία βάςθ, μποροφν να τρϊνε ψάρι μία ι δφο φορζσ τθν εβδομάδα, κόκκινο κρζασ (π.χ. μοςχάρι) μία φορά, όςπρια ι λαδερά φαγθτά μία ι δφο φορζσ και τισ 15

16 υπόλοιπεσ θμζρεσ άςπρο κρζασ (π.χ. κοτόπουλο) ι ηυμαρικά. Τα οικογενειακά γεφματα ενκαρρφνουν τα παιδιά να απολαμβάνουν ποικιλία τροφίμων. Κατηγορίεσ τροφίμων Θ κατανάλωςθ τροφίμων από όλεσ τισ κατθγορίεσ είναι απαραίτθτθ για τα παιδιά. Φροφτα & Λαχανικά Τα φροφτα μποροφν να αποτελζςουν ζνα υγιεινό μικρο-γεφμα για τα παιδιά, δίνοντασ ςτον οργανιςμό τουσ απαραίτθτεσ βιταμίνεσ (Γαλανοποφλου κ.ά., 2007). Τα παιδιά είναι καλό να καταναλϊνουν πζντε μερίδεσ φροφτων και λαχανικϊν τθν θμζρα. Μια μερίδα φροφτων και λαχανικϊν μπορεί να περιλαμβάνει: Ζνα μετρίου μεγζκουσ φροφτο, π.χ. μπανάνα, μιλο, πορτοκάλι Δφο μικροφ μεγζουσ φροφτα, π.χ. βανίλιεσ, δαμάςκθνα, βερίκοκα Δζκα ωσ δεκαπζντε ρόγεσ ςταφφλια, κεράςια ι μοφρα Ζνα μικρό μπολ με φρζςκια ςαλάτα Τρεισ γεμάτεσ κουταλιζσ τθσ ςοφπασ μαγειρεμζνα λαχανικά, π.χ. αρακάσ Τρεισ γεμάτεσ κουταλιζσ τθσ ςοφπασ μαγειρεμζνα όςπρια, π.χ. φαςόλια Μία κουταλιά τθσ ςοφπασ αποξθραμζνα φροφτα, π.χ. ςταφίδεσ, βερίκοκα Ζνα μικρό ποτιρι φυςικό χυμό Τα πορτοκάλια, τα γκζιπφρουτ, τα ακτινίδια, οι φράουλεσ και τα λεμόνια είναι πλοφςια ςε βιταμίνθ C, θ οποία βοθκάει ςτθν απορρόφθςθ του ςιδιρου από τισ φυτικζσ τροφζσ, π.χ. φακζσ, φαςόλια. Είναι λοιπόν καλι ιδζα να δίνουμε ςτα παιδιά φυςικό χυμό ι κάποιο από τα παραπάνω φροφτα μετά από ζνα γεφμα με όςπρια, ι να προςκζτουμε λεμόνι ςτο φαγθτό ι τθ ςαλάτα. Τα μοφρα, όπωσ τα μφρτιλλα (blueberries), τα μαφρα βατόμουρα, τα μοφρα Goji, τα άςπρα μοφρα, είναι πλοφςια ςε αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ, οι οποίεσ βελτιϊνουν τθν υγιεινι του εγκεφάλου. Τα ςυςτατικά τουσ fisetin και flavenoid βοθκοφν ςτθ βελτίωςθ τθσ μνιμθσ. Τα φυλλϊδθ λαχανικά, π.χ., λάχανο, ςπανάκι, μαροφλι, είναι πλοφςια ςε βιταμίνεσ Β6, 16

17 Β12 και φυλλικό οξφ. Το τελευταίο μειϊνει τα επίπεδα ομοκυςτεΐνθσ ςτο αίμα, ουςία που είναι Γάλα και γαλακτομικά προϊόντα Τα γάλα και τα προϊόντα του είναι τροφζσ με μεγάλθ κρεπτικι αξία και περιζχουν όλεσ τισ πολφτιμεσ βιταμίνεσ, τα μζταλλα και τα ιχνοςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για να χτιςτεί ζνασ γερόσ οργανιςμόσ. Κακζνα από αυτά τα ςυςτατικά παίηει ζναν ιδιαίτερο, μοναδικό και αναντικατάςτατο ρόλο ςτθν ανάπτυξθ του παιδικοφ οργανιςμοφ. Το γάλα, το γιαοφρτι και το τυρί είναι πλοφςια ςε αςβζςτιο. Θ μεγαλφτερθ απορρόφθςθ αςβεςτίου γίνεται κατά τθ ςχολικι θλικία, οπότε, λόγω του γριγορου ρυκμοφ ανάπτυξθσ, οι ανάγκεσ του οργανιςμοφ για αςβζςτιο είναι μεγάλεσ (Γαλανοποφλου κ.ά., 2007). Δφςκολα μπορεί να προςλθφκεί θ κατάλλθλθ ποςότθτα αςβεςτίου από τθ διατροφι όταν λείπουν το γάλα και τα γαλακτομικά προϊόντα από τθ διατροφι. Συνεπϊσ, είναι καλό θ διατροφι του παιδιοφ να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τρεισ μερίδεσ γαλακτομικϊν τθν θμζρα, π.χ. ζνα κεςεδάκι γιαοφρτι ι ζνα ποτιρι γάλα ι ζνα κομμάτι τυρί μεγζκουσ ςπιρτόκουρτου. Οι ποικιλίεσ προϊόντων με μειωμζνα λιπαρά, που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο, ζχουν ςυνικωσ τθν ίδια ποςότθτα αςβεςτίου και τισ περιςςότερεσ βιταμίνεσ ςυγκριτικά με τα αντίςτοιχα, πλιρθ ςε λιπαρά, προϊόντα. Οι ποικιλίεσ προϊόντων χωρίσ λιπαρά δε ςυνιςτϊνται για τθν παιδικι θλικία. Ο παιδικόσ οργανιςμόσ χρειάηεται πολλι ενζργεια, διότι, ςε αντίκεςθ με τουσ ενιλικουσ, δεν ζχει να καλφψει μόνο τισ ανάγκεσ του μεταβολιςμοφ και τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ, αλλά και τισ απαιτιςεισ που ζχει μία ςωςτι ανάπτυξι του (Ηάμπελασ, 2003). Συνεπϊσ, χρειάηεται κακθμερινά όλα τα απαραίτθτα ςυςτατικά μιασ ιςορροπθμζνθσ διατροφισ, ϊςτε να πραγματοποιθκοφν με αρμονία όλεσ οι λειτουργίεσ τθσ ανάπτυξθσ των οςτϊν, των δοντιϊν, του μυϊν κ.ά. Δθμθτριακά 17

18 Τα δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ (ςιτάρι, ρφηι, καλαμπόκι) ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ ροισ αίματοσ προσ τον εγκζφαλο, βελτιϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθ λειτουργία του. Είναι πλοφςια ςε βιταμίνθ Β6 και κειαμίνθ, ουςίεσ βελτιωτικζσ τθσ μνιμθσ. (Ν. Κριαράσ, Διατροφολόγοσ) Κρζασ Το κρζασ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ πθγι ςιδιρου για τον ανκρϊπινο οργανιςμό. Ο ςίδθροσ που περιζχεται ςτισ φυτικζσ τροφζσ (φροφτα, λαχανικά, όςπρια, δθμθτριακά) απορροφάται ςε πολφ μικρότερο ποςοςτό από πεπτικό ςφςτθμα ςυγκριτικά με το ςίδθρο που προζρχεται από τισ ηωικζσ τροφζσ. Συνεπϊσ, είναι απαραίτθτο να περιλαμβάνεται ςε κακθμερινι βάςθ ςτο διαιτολόγιο των παιδιϊν (Γαλανοποφλου κ.ά., 2007). Ο ςίδθροσ είναι απαραίτθτο ςτοιχείο για τθ ςωςτι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Ψάρια Τα ψάρια είναι πλοφςια ςε ω3-λιπαρά οξζα, τα οποία παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςωςτι λειτουργία του νευρικοφ, του ανοςοποιθτικοφ και του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ. Συγκεκριμζνα, ζχει βρεκεί ότι τα ωμζγα 3 λιπαρά οξζα μειϊνουν τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ νόςου Alzheimer και γενικά, βοθκοφν τθ λειτουργία του εγκεφάλου, βελτιϊνουν τθν αιμάτωςι του, ςυνδράμουν ςτθν αποκικευςθ νζων πλθροφοριϊν και τθν ανάκλθςθ πλθροφοριϊν του παρελκόντοσ (Grant, 1997). Δφο φορζσ τθν εβδομάδα είναι μια πολφ καλι ςυχνότθτα κατανάλωςθσ ψαριϊν ςτθν παιδικι θλικία. Μεγαλφτερθ περιεκτικότθτα λιπαρϊν οξζων ζχουν οι ςαρδζλεσ, ο γαφροσ, το ςκουμπρί, ο ςολωμόσ, ο τόνοσ, θ ρζγκα. Ψάρια, όπωσ ο ξιφίασ πρζπει να αποφεφγεται λόγω τθσ υψθλισ περιεκτικότθτάσ του ςε υδράργυρο. Οςτρακοειδι Τα οςτρακοειδι (ςτρείδια, αχιβάδεσ) είναι πλοφςια ςε ςίδθρο και ψευδάργυρο, δφο ιχνοςτοιχεία που ζχουν ςυςχετιςτεί με τθν ικανότθτα του εγκεφάλου παραμζνει εςτιαςμζνοσ και να ςυγκρατεί πλθροφορίεσ. Ζλλειψι τουσ μπορεί να οδθγιςει ςε διαταραχζσ ςυγκζντρωςθσ και μνιμθσ (Ν. Κριαράσ, Διατροφολόγοσ). 18

19 Αυγά Τα αυγά περιζχουν μεγάλθ ποςότθτα βιταμίνθσ Β12 και λεκικίνθσ. Θ Β12 ζχει βρεκεί ότι ςυμβάλλει αναςταλτικά ςτθν ατροφία του εγκεφάλου. Τα αυγά επίςθσ περιζχουν όλα τα απαραίτθτα λιπαρά οξζα. Ο κρόκοσ του αυγοφ, εκτόσ από τθν υψθλι περιεκτικότθτα χολθςτερόλθσ, περιζχει χολίνθ, ουςία απαραίτθτθ για τθν ανάπτυξθ των εγκεφαλικϊν κυττάρων και κατ επζκταςθ τθ βελτίωςθ τθσ μνιμθσ (Ν. Κριαράσ, Διατροφολόγοσ). Ξθροί καρποί και ςπόροι Τα αμφγδαλα, τα φουντοφκια, τα καρφδια, τα κάςιουσ, τα φυςτίκια, οι κολοκυκόςποροι, οι θλιόςποροι, το ςουςάμι αποτελοφν ιδανικά ςνακ για τα παιδιά. Ρεριζχουν ωμζγα-3 και ωμζγα-6 λιπαρά οξζα, φυλλικό οξφ, βιταμίνθ Ε και βιταμίνθ Β6 ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ. Τα παραπάνω ςτοιχεία βελτιϊνουν τθ ςυγκροτθμζνθ ςκζψθ και λειτουργοφν ωσ φυςικά αντικατακλιπτικά. Θ κειαμίνθ και το μαγνιςιο που εμπεριζχεται ςε κάποιουσ από τουσ ςπόρουσ βοθκοφν ςτθν μνιμθ και ςτισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ. Κακάο Το κακάο περιζχει υψθλι ςυγκζντρωςθ αντιοξειδωτικϊν ουςιϊν, με κφριο αντιπρόςωπο τισ φλαβονόλεσ. Οι αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ δεμεφουν τισ ελεφκερεσ ρίηεσ οξυγόνου. Οι τελευταίεσ ζχουν ενοχοποιθκεί για τθν πορεία γιρανςθσ του εγκεφάλου και τθν απϊλεια μνιμθσ. Οι αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ με τθ δράςθ τουσ αυξάνουν τθ ροι του αίματοσ προσ τον εγκζφαλο, βελτιϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν οξυγόνωςι του και δθμιουργϊντασ ζνα περιβάλλον πιο υγιεινό και ευεργετικό για τθ λειτουργία του. (Behl, 1997) Θ ςοκολάτα, κυρίωσ θ μαφρθ ςοκολάτα ι κουβερτοφρα, που ζχει ωσ βαςικό ςυςτατικό τθσ το κακάο, είναι εκτόσ από νόςτιμθ και πολφ κρεπτικι για τον εγκζφαλο. (Ν. Κριαράσ, Διατροφολόγοσ) Τρόφιμα ι ποτά με αυξθμζνθ περιεκτικότθτα λιπαρϊν ι ηάχαρθσ 19

20 Τρόφιμα με πολλά λιπαρά ι ηάχαρθ, όπωσ μπιςκότα, τοφρτεσ, ςοκοφρζτεσ, πατατάκια, γαριδάκια, δίνουν πολλι ενζργεια ςτα παιδιά, αλλά ςτεροφνται βιταμινϊν. Τα παιδιά μποροφν να καταναλϊςουν γλυκά ςε μικρι ποςότθτα, αλλά όχι ςτθ κζςθ των υγιεινϊν ςνακ. Υγιεινά ποτά Τα καλφτερα ποτά για τα παιδιά είναι το νερό και το γάλα, τα οποία δε βλάπτουν τθν υγιεινι των δοντιϊν τουσ. Οι χυμοί είναι όξινοι και ζχουν υψθλι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα. Ακόμα, και οι φυςικοί χυμοί περιζχουν φυςικά ςάκχαρα, επομζνωσ είναι καλφτερα να τουσ καταναλϊνουν μαηί με τα γεφματα ι να τουσ αραιϊνουν με νερό. Το ςφνολο των υγρϊν που χρειάηονται τα παιδιά εξαρτάται από τθ κερμότθτα του περιβάλλοντοσ, τθ φυςικι τουσ δραςτθριότθτα και τισ τροφζσ που καταναλϊνουν. Πςο πιο κερμόσ είναι ο καιρόσ, πιο ζντονθ θ φυςικι δραςτθριότθτα και πιο αλμυρζσ οι τροφζσ, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ποςότθτα υγρϊν που χρειάηεται. Σε θμεριςια βάςθ, τα παιδιά είναι καλό να καταναλϊνουν ζνα ποτιρι νερό ι γάλα ι χυμό με κάκε γεφμα και ζνα ποτιρι ανάμεςα ςτα γεφματα. Ρροσ όφελόσ τουσ είναι να αποφεφγουν αναψυκτικά τφπου κόλα, γιατί εκτόσ τθσ μεγάλθσ περιεκτικότθτασ ςε ηάχαρθ, ζχουν και καφεϊνθ, θ οποία εμποδίηει τθν απορρόφθςθ του ςιδιρου. Αποφυγή Διαφόρων Σροφών Αλάτι: θ μζγιςτθ ποςότθτα αλατιοφ που ενδείκνυται να καταναλϊνεται ςε κάκε θλικία φαίνεται ςτον Ρίνακα 1. Γλυκά: τα γλυκά καλό είναι να καταναλϊνονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ. Ρροτιμϊνται τα γλυκά με υψθλι περιεκτικότθτα ςε γάλα και μικρι περιεκτικότθτα ςε ηάχαρθ και λιπαρά. Ιδανικό ωματικό Βάροσ Θ υγιεινι διατροφι και θ τακτικι άκλθςθ ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ ενόσ ιδανικοφ ςωματικοφ βάρουσ, το οποίο αποτελεί προχπόκεςθ τθσ γενικισ υγείασ του οργανιςμοφ, ςωματικισ και πνευματικισ. Ευρζωσ γνωςτό είναι το ρθτό «Νουσ υγιισ εν 20

21 ςϊματι υγιεί». Πίνακασ 1. Μζγιςτθ ενδεικνυόμενθ ποςότθτα κατανάλωςθσ αλατιοφ τθν θμζρα ανά θλικία Ηλικία (ζτη) Αλάτι (γραμμάρια) / ημζρα 4 6 ζτθ 3 γραμμάρια 7 10 ζτθ 5 γραμμάρια > 11 ζτθ 6 γραμμάρια Διατροφή και Μάθηςη ςτη χολική Ηλικία Θ διατροφι είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου, επομζνωσ και τθ γνωςτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι τροποποίθςθ τθσ διατροφισ μπορεί να οδθγιςει ςε βελτιςτοποίθςθ τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ (Bryan et al, 2004). Ραρόλο που θ ςχζςθ διατροφισ και ςωματικϊν λειτουργιϊν είναι εφλθπτθ και ςαφισ, υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ πρόςλθψθ κάποιων ςτοιχείων με τθ διατροφι μπορεί να επθρεάςει τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου και κατ επζκταςθ τθ γνωςτικι λειτουργία ιδιαίτερα των παιδιϊν (Benton, 2008). Συγκεκριμζνα, οι ελλείψεισ βιταμίνθσ Α, ςιδιρου, ιωδίου και ψευδαργφρου ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. Θ βιταμίνθ Α ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ οπτικισ αντίλθψθσ και τθσ μνιμθσ. Ζλλειψι τθσ δυχεραίνει τθν οπτικι αντίλθψθ, περιορίηει τθ μνιμθ και μπορεί να προκαλζςει ςυμπτϊματα κατάκλιψθσ. Σε μελζτθ του Benton (2008), μετά από ελεγχομενθ χοριγθςθ βιταμίνθσ Α, βελτιϊκθκε θ ςχολικι επίδοςθ των μακθτϊν. Το ιϊδιο παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο μεταβολιςμό των κυττάρων και ςτθν ανάπτυξθ των οργάνων, ιδιαίτερα του εγκεφάλου. Σε ορεινζσ περιοχζσ, απομακρυςμζνεσ από τθ κάλαςςα, θ οποία αποτελεί τθν κυριότερθ πθγι 21

22 ιωδίου, παρατθροφνται προβλιματα ςτθν εκπαίδευςθ (Benton, 2008). Θ ζλλειψθ ςιδιρου ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ ενόσ παιδιοφ ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου και ςυχνά ςυνδζεται μείωςθ διάκεςθσ, αδυναμία ςυγκζντρωςθσ και προςοχισ και επιβράδυνςθ τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ (Benton, 2008). Ραρομοίωσ, θ ζλλειψθ ψευδαργφρου διαταράςςει τθ μάκθςθ, τθ μνιμθ και τθν προςοχι, οπότε κατϋεπζκταςθ τθ γνωςτικι ανάπτυξθ (Bryan et al, 2004). Ζλλειψθ ψευδαργφρου παρατθρείται ςυχνότερα ςε χαμθλοφ οικονομικοφ επιπζδου οικογζνειεσ, που δεν καταναλϊνουν επαρκείσ ποςότθτεσ λίπουσ και πρωτεϊνϊν ηωικισ προζλευςθσ (Taras, 2005). Τα ωμζγα 3 λιπαρά οξζα, δεκαεξανοϊκό οξφ (DHA) και εικοςιπεντανοϊκό οξφ (EPA), ζχουν αποδειχκεί ότι ςυμβάλλουν ςτθν προ- και μεταγενετικι ανάπτυξθ του εγκεφάλου και ότι μειϊνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τον κίνδυνο πρόωρου κανάτου. Επίςθσ, ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ γνωςτικισ λειτουργίασ, τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ ψυχικισ διάκεςθσ. Εξωγενισ χοριγθςθ των δφο οξζων ζχει βρεκεί ότι βελτιϊνει τθ νοθτικι λειτουργία και βοθκάει ςε ποικίλεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, όπωσ ελειμματικι προςοχι / υπερκινθτικότθτα, δυςπραξία, δυςλεξία κ.α. Τα ω3-λιπαρά οξζα εμπεριζχονται ςτο μθτρικό γάλα και ςυμβάλλουν μζςω αυτοφ ςτθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου, των γνωςτικϊν λειτουργιϊν και των αντιλθπτικϊν αιςκιςεων (Kidd, 2007). Κατά τον Benton (2008), παιδιά που τρζφονται με ω3-λιπαρά οξζα ζχουν οχυρϊςει ιχνοςτοιχεία, που μποροφν να τουσ οδθγιςουν ςε βελτίωςθ τθσ λεκτικισ μάκθςθσ και τθσ μνιμθσ. Μελζτθ του Kidd το 2007, ζδειξε ότι παιδιά θλικίασ 5-12 ετϊν με δυςπραξία, θ οποία ςυνδζεται με δυςλεξία και άλλεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, που ζλαβαν ω3- και ω6- λιπαρά οξζα παρουςίαςαν βελτίωςθ ςτθν ανάγνωςθ και τθν ορκογραφία, αλλά όχι ςτισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ, που χαρακτθρίηουν τθ δυςπραξία. Γενικότερα, τα DHA και ΕPA ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ προςοχισ, τθσ μάκθςθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ, του άγχουσ, κακϊσ και τθσ δυςλεξίασ και τθσ επικετικότθτασ (Kidd, 2007). Θ καταναλϊςθ ψαριϊν, τροφι πλοφςια ςε ωμζγα 3 λιπαρά οξζα βοθκάει ςτθν ανάςχεςθ τθσ ζκπτωςθσ των γνωςτικϊν λειτουργιϊν. 22

23 Πρωινό και Μάθηςη Το πρωινό είναι ςθμαντικότατο γεφμα και ζχει αποδειχκεί ότι βελτιϊνει τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ του εγκεφάλου και τισ ςχολικζσ επιδόςεισ. Ζρευνα του Tarras et al (2005) ζδειξε ότι παιδιά που κατανάλωναν πρωινό κακθμερινά ςτο ςχολείο τθν ικανότθτα λόγου, αρικμθτικισ ςκζψθσ, προςοχισ, μνιμθσ και γενικότερα των γνωςτικϊν λειτουργιϊν. Το 2010 διενεργικθκε ζρευνα ςε 45 παιδιά θλικίασ 8 12 ετϊν, από δθμοτικά ςχολεία ςτθν περιοχι τθσ Σαλαμίνασ και του Κερατςινίου ςτον Ρειραιά με ςκοπό να εντοπιςτοφν διαφορζσ ςτισ δεξιότθτεσ παραπεμπτικισ επικοινωνίασ (ομιλθτι ακροατι), ςτθν ικανότθτα κατανόθςθσ ςυναιςκθμάτων και ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ με ι χωρίσ δυςλεξία. Μελετικθκαν ςυνολικά 15 παιδιά με δυςλεξία και 30 παιδιά που ςυγκρότθςαν τθν ομάδα ελζγχου (Αντωνοποφλου Γ., 2010). Για τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκαν θ δοκιμαςία παραπεμπτικισ επικοινωνίασ (Test of Referential Communication, TREC) (Lloyd et al, 1995), θ δοκιμαςία κατανόθςθσ ςυναιςκθμάτων (Test of Emotion Comprehension, TEC) (Harris et al, 2004) και ερωτθματολόγια αναφορικά με δθμογραφικά χαρακτθριςτικά και διατροφικζσ ςυνικειεσ. Αναφορικά με τθ λιψθ πρωινοφ και τισ επιδόςεισ ςτισ δοκιμαςίεσ παραπεμπτικισ επικοινωνίασ (TREC) διαπιςτϊκθκε ότι τόςο οι μακθτζσ με δυςλεξία όςο και οι μακθτζσ χωρίσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, που διλωςαν ότι είχαν πάρει πρωινό πριν τθ διεξαγωγι του τεςτ, ςυγκζντρωςαν μεγαλφτερθ μζςθ βακμολογία από τουσ μακθτζσ που διλωςαν ότι δεν είχαν καταναλϊςει πρωινό. Το ίδιο ίςχυε και για τουσ μακθτζσ τθσ ομάδασ ελζγχου, που διλωςαν ότι είχαν πάρει πρωινό πριν τθ διεξαγωγι του τεςτ κατανόθςθσ ςυναιςκθμάτων (TEC), δθλαδι ςυγκζντρωςαν μεγαλφτερθ μζςθ βακμολογία ςτθν κατανόθςθ των ςυναιςκθμάτων από τουσ μακθτζσ τθσ ίδιασ ομάδασ που διλωςαν ότι δεν είχαν καταναλϊςει πρωινό. Στατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ παρατθρικθκαν επίςθσ ςτθ μζςθ βακμολογία του ομιλιτι και ακροατι (ανεπαρκι μθνφματα) μεταξφ των μακθτϊν χωρίσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, που διλωςαν ότι είχαν 23

24 πάρει ι δεν είχαν πάρει πρωινό τθν θμζρα τθσ ζρευνασ (Αντωνοποφλου, 2010). Τθν τελευταία δεκαπενταετία οι ζρευνεσ που υποςτθρίηουν το ρόλο τθσ λιψθσ πρωινοφ ςτθ μάκθςθ είναι πολυπλθκείσ ςτθν διεκνι βιβλιογραφία. Τα παιδιά που δεν τρϊνε πρωινό και πεινοφν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ δυςκολεφονται να βρουν διαφορζσ ανάμεςα ςε εικόνεσ, κάνουν πολλά λάκθ και ζχουν μικρότερθ ανακλθτικι ικανότθτα (Politt et al, 1998). Επίςθσ, αυτά τα παιδιά ζχουν χαμθλότεο βακμό ςτα μακθματικά και είναι πιο πικανό να επαναλάβουν τάξθ (Alaimo et al, 2001). Ο Kleinman και οι ςυνεργάτεσ του (1998) υποςτιριξαν ότι τα παιδιά αυτά παρουςιάηουν ςυναιςκθματικά και ακαδθμαϊκά προβλιματα, κακϊσ και προβλιματα ςυμπεριφοράσ. Ζχουν ανάγκθ ςυχνότερα ειδικισ μεταχείρθςθσ και ςυμβουλευτικισ. Τθν ίδια χρονιά, οι Murphy, Wehler και οι ςυνεργάτεσ τουσ (1998) περιζγραψαν ότι τα παιδιά, όταν πεινοφν, είναι πικανό να γίνονται υπερκινθτικά, αφθρθμζνα και αργά, και ζχουν προβλιματα ςυγκζντρωςθσ και ςυμπεριφοράσ. Αντίκετα, τα παιδιά που τρϊνε ζνα πλιρεσ πρωινό κάνουν λιγότερα λάκθ και απαντοφν ταχφτερα ςε μακθματικζσ δοκιμαςίεσ (Wyon, 1997). Το ίδιο ιςχφει και διαγωνίςματα ορκογραφίασ, ςυνδυαςμοφσ εικόνων (Powell, 1998 & Politt, 1998) και γενικότερα, πνευματικι εργαςία (Bellisle, 2004). Ιδιαίτερα ευεργετικι φαίνεται να είναι θ κατανάλωςθ του πρωινό μζςα ςτο ςχολείο, αφοφ πολλζσ ζρευνεσ δείχνουν ότι αυτά τα παιδιά ζχουν καλφτερεσ επιδόςεισ ςτισ τυποποιθμζνεσ δοκιμαςίεσ (Vaisman et al, 1996), ζχουν μεγαλφτερθ ικανότθτα ςυγκζντρωςθσ, μάκθςθσ, μνιμθσ, κατανόθςθσ και εγριγορςθσ (Grantham-McGregor et al, 1998, Wesness et al, 2003, Brown et al, 2008, & Morris et al, 2010) και ζχουν καλφτερουσ βακμοφσ ςτα μακθματικά, μεγαλφτερθ ικανότθτα προςοχισ και ακρίβειασ (Murphy, Pagano et al, 1998 & Powell et al, 1998). 24

25 Επίλογοσ Ο χϊροσ τθσ ςχολικισ τάξθσ αποτελεί ζνα περιβάλλον ςτο οποίο τα παιδιά καλοφνται να αναπτφξουν με επιτυχία πολλζσ και ποικίλεσ ικανότθτεσ, όπωσ θ ικανότθτα εκμάκθςθσ γραπτοφ λόγου (γραφι και ανάγνωςθ), θ ικανότθτα λογικο-μακθματικισ ςκζψθσ (αρικμθτικι), θ ικανότθτα απομνθμόνευςθσ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, θ κριτικι ςκζψθ κ.α. Σε αυτι τθν περίπλοκθ διαδικαςία, θ ςωςτι διατροφι μπορεί να βοθκιςει ουςιαςτικά, ενιςχφοντασ τισ λειτουργίεσ τθσ μνιμθσ, τθσ προςοχισ, τθσ ςυγκζντρωςθσ, τθσ μακθματικισ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ, όλεσ ςθμαντικζσ για τθν επίτευξθ τθσ λειτουργίασ τθσ μάκθςθσ. 25

26 Ελληνική Βιβλιογραφία Αντωνοποφλου, Γ. (2010). Μακθςιακζσ δυςκολίεσ, επικοινωνία και διατροφικοί παράγοντεσ ςτο χϊρο τθσ ςχολικισ τάξθσ. Ακινα: Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο, Τμιμα Γεωγραφίασ, Ρτυχιακι Εργαςία. Γαλανοποφλου, Ν., Ηαμπετάκθσ, Γ., Μαφρθ, Μ. & Σιαφάκα, Α. (2007). Διατροφι και χθμεία τροφίμων. Ακινα: Ακ. Σταμοφλθσ. Ηαμπελάσ, Α. (2003). Θ διατροφι ςτα ςτάδια τθσ ηωισ. Ακινα: Ιατρικζσ Εκδόςεισ Ραςχαλίδθσ. Κανδρεβιϊτθσ, Ν.Γ. (1985). Στοιχεία Ανατομικισ του Ανκρϊπου εν Συςχετιςμϊ προσ τθν Λειτουργικιν Μορφολογίαν και τθν Εφθρμοςμζνθν Ανατομικιν. Το Νευρικόν Σφςτθμα. Τεφχοσ Α: Το Κεντρικόν Νευρικόν Σφςτθμα. Θεςςαλονίκθ: Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Υπθρεςία Δθμοςιευμάτων. Καφαντάρθσ, Ρ.Μ. (1985). Στοιχεία Ανατομικι του Ανκρϊπου εν Συςχετιςμϊ προσ τθν Λειτουργικιν Μορφολογίαν και τθν Εφθρμοςμζνθν Ανατομικιν. Το Νευρικόν Σφςτθμα. Τεφχοσ Βϋ: 1. Το Ρεριφερικόν Νευρικόν Σφςτθμα. 2. Το Αυτόνομον Νευρικόν Σφςτθμα. Θεςςαλονίκθ: Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Υπθρεςία Δθμοςιευμάτων. Καφετηόπουλοσ, E. (1995) Εγκζφαλοσ, ςυνείδθςθ και ςυμπεριφορά. Ακινα: Εξάντασ Λογοκζτθσ, Ι. & Μυλωνάσ, Ι. (1996). Νευρολογία Λογοκζτθ. Τρίτθ Ζκδοςθ. Θεςςαλονίκθ: University Studio Press Διεθνήσ Βιβλιογραφία Alaimo, K., Olson C.M., Frongillo E.A.Jr. (2001). Food Insufficiency and American School- Aged Children s Cognitive, Academic and Psychosocial Development. Pediatrics, 108(1): Behl, C. (1997). Amyloid β-protein toxicity and oxidative stress in Alzheimer s disease. Cell Tissue Res, 290:

27 Behl, C., Davis, J., Cole, J.M. & Schubert, D. (1992). Vitamin E protects nerve cells from amyloid-β protein toxicity. Biochem Biophys Res Comm, 186: Bellisle, F. (2004). Effects of diet on behaviour and cognition in children. British Journal of Nutrition, 92 (Suppl 2): S227-S232. Benton, D. (2008). Micronutrient status, cognition and behavioral problems in childhood. European Journal of Nutrition 47(3): Brown, J.L., Beardslee W.H., Prothrow-Stith D. (2008) Impact of School Breakfast on Children s Health and Learning. Sodexo Foundation. Bryan, J., Osendarp S., Hughes D., Calvaresi E., Baghurst K. & van Klinken J.W. (2004). Nutrients for cognitive development in school aged children. Lead Review Article, Camaioni, L., Ercolani A.P. & Lloyd P. (1998). The development of referential communication: Learning to speak and learning to process information are not the same thing. Current Psychology of Cognition, 17: Cooper, A.G. & Kristal B.S. (1997). Multiple roles of glutathione in the central nervous system. Biol Chem, 378: Grant, W.B. (1997). Dietary links to Alzheimer s disease. Alz Dis Rev, 2: Grantham-McGregor, S., Chang S., Walker S. (1998) Evaluation of School Feeding Programs: Some Jamaican Examples. American Journal of Clinical Nutrition, 67(4): 785S-789S Harris, P.L., de Rosnay M. & Pons F. (2004). Language and children s understanding of mental states. Current direction in psychological science, 1(2): Kandel, E.R., Schwartz J.H & Jessell T.M. (2000). Principles of Neural Science. New York: McGraw-Hill. Kandel, E.R., Schwartz J.H. & Jessell T.M. (1995). Essentials of Neural Science and Behavior. New York: Appleton and Lange. 27

28 Kidd, P.M. (2007). Omega-3 DHA and EPA for cognition, behavior and mood: Clinical findings and structural functional synergies with cell membrane phospholipids. Alternative Medicine Review, 12(3): Kleinman, R.E., Murphy J.M., Little M., Pagano M., Wehler C.A., Regal K., Jellinek M.S. (1998). Hunger in Children in the United States: Potential Behavioral and Emotional Correlates. Pediatrics, 101(1): E3. Lloyd, P., Camaioni L. & Ercolani P. (1995). Test of Referential Communication: (TREC) Skills. London: The Psychological Corporation. Morris, C.T., Courtney, A., Bryant C.A., McDermott, R.J. (2010). Grab N Go Breakfast at School: Observation from a Pilot Program. Journal of Nutrition Education and Behavior, 42(3): Murphy, JM. (2007). Breakfast and Learning: An Updated Review. Journal of Current Nutrition and Food Science, 3(1): Murphy, J.M., Pagano M., Nachmani J., Sperling P., Kane S., Kleinman R. (1998) The Relationship of School Breakfast to Psychosocial and Academic Functioning: Cross-sectional and longitudinal observations in an inner-city sample. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 152: Murphy, J.M., Wehler C.A., Pagano M.E., Little M., Kleinman R.F., Jellinek M.S. (1998). Relationship Between Hunger and Psychosocial Functioning in Low-Income American Children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 37: Ortega, R.M., Requejo A.M., Andres P., Lopez-Sobaler A.M., Quintas M.E., Redondo M.R., Navia B. & Rivas T. (1997). Dietary intake and cognitive function in a group of elderly people. Am J Clin Nutr, 66: Phale, M. & Korgaonkar D. (2009). Pharmacology of Learning and Memory. The Internet Journal of Pharmacology, 7(1). Pollitt, E., Cueto S., Jacoby, E.R. (1998). Fasting and Cognition in Well- and 28

29 Undernourished Schoolchildren: A Review of Three Experimental Studies. American Journal of Clinical Nutrition, 67(4): 779S-784S. Powell, C.A., Walker S.P., Chang S.M., Grantham-McGregor S.M. (1998). Nutrition and education: a randomized trial of the effects of breakfast in rural primary school children. American Journal of Clinical Nutrition, 68: Sano, M., Ernesto C, Thomas R.G. & Klauber M.R. (1997). A controlled trial of selegiline, alpha-tocopherol or both as a treatment for Alzheimer s disease. The Alzheimer s Disease Cooperative Study. NEJM, 336: Shaywitz, S.E. (1996). Dyslexia. Scientific American, Silvers, K.M. & Scott K.M. (2002). Fish consumption and self-reported physical and mental health status. Public Health Nutrition, 5(3): Taras, H. (2005). Nutrition and student performance at school. Journal of School Health, 75(6): Vaisman, N., Voet H., Akivis, A., Vakil, E. (1996) Effects of Breakfast Timing on the Cognitive Functions of Elementary School Students. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 150: Wahlqvist, M.L. (2002). Food and Nutrition. Australasia, Asia and the Pacific. Australia: Allen & Unwin Pty Ltd. Weinberg, A., Deutsch, A., Fishman, H. (Eds), (1963). Nutrition and mental health. The encyclopedia of mental health, Vol IV, NY: Franklin Watts. Wesnes, K.A., Pincock C., Richardson D., Helm G., Hails S. (2003). Breakfast reduces declines in attention and memory over the morning in schoolchildren. Appetite, 41(3): Wyon D., Abrahamsson L., Jartelius M., Fletcher R. (1997). An Experimental Study of the Effects of Energy Intake at Breakfast on the Test Performance of 10 Year-Old Children in School. I.J. of Food Science and Nutrition, 48(1):

30 Ιςτοςελίδεσ Λυμπεροποφλου Πλγα, Γνωςτικι Νευροψυχολόγοσ, Γενικι Γραμματζασ τθσ Εταιρείασ Νόςου Αλτςχάιμερ & Συναφϊν Διαταραχϊν Ακθνϊν: Δανιλόπουλοσ Δανιιλ, Ραιδοψυχίατροσ: Κριαράσ Νικόλαοσ, Διατροφολόγοσ: 30

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα