ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,"

Transcript

1 ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ αξίασ τα λίπθ αποτελοφν τθν πλουςιότερθ πθγι ενζργειασ ςτθ φφςθ (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, τα ακόρεςτα λίπθ και τα ακόρεςτα λιπαρά οξζα. Τα κορεςμζνα λιπαρά προζρχονται κυρίωσ από ηωικζσ τροφζσ ενϊ τα πολυακόρεςτα βρίςκονται μόνο ςτα φυτικά τρόφιμα. Ένα τζταρτο είδοσ «λίπουσ» αποτελοφν τα υποκατάςτατα λίπουσ (όπωσ π.χ. το Ολζςτρα) τα οποία ζχουν τθν ίδια χθμικι δομι με τα άλλα είδθ λίπουσ αλλά δεν αφομοιϊνονται από τον οργανιςμό, αποβάλλονται άπεπτα κι ωσ εκ τοφτου δεν ζχουν κερμιδογόνα απόδοςθ. ΠΕΨΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΠΟΔΟΗ Τα λίπθ διζρχονται αναλλοίωτα από το ςτόμα και το ςτομάχι και διαςπϊνται ςτο ζντερο με τθν επίδραςθ διαφόρων ενηφμων τα οποία εκκρίνονται από το πάγκρεασ. Από τθ διάςπαςι τουσ

2 προκφπτουν γλυκερίνθ κι οξζα που απορροφϊνται από τα εντερικά τοιχϊματα. Ένα γραμμάριο λίπουσ όταν "καεί" αποδίδει 9-9,3 περίπου κερμίδεσ ενϊ θ αντίςτοιχθ ποςότθτα πρωτεϊνϊν ι υδατανκράκων μόνον 4,1 κερμίδεσ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΣΡΟΦΩΝ Η κυριότερθ λιπαρι τροφι για τον ςφγχρονο άνκρωπο είναι το ωμό ελαιόλαδο. Ο τρόποσ και το είδοσ του μεταβολιςμοφ των κάκε είδουσ λιπϊν, τα κάνει ι όχι κατάλλθλα για τθ διατροφι και τθν υγεία μασ. Οι υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ κορεςμζνων λιπϊν, για παράδειγμα, αυξάνουν τθ χολθςτερίνθ και τθ ςυγκζντρωςθ λίπουσ ςτο ςϊμα. Για να προςτατζψουμε τθν υγεία μασ πρζπει να περιορίςουμε δραςτικά τα κορεςμζνα λίπθ, μειϊνοντασ τισ ηωικζσ τροφζσ που καταναλϊνουμε (κρόκουσ, ορατά λίπθ κρζατοσ, παχιά τυριά, κ.λπ). Η προτίμθςι μασ πρζπει να ςτραφεί ςε τροφζσ με ςχετικά χαμθλά λιπαρά όπωσ τα αποβουτυρωμζνα προϊόντα αλλά και το ψάρι που περιζχει ζνα είδοσ λιπαρϊν οξζων που κεωρείται πολφτιμο για τον οργανιςμό (Ωμζγα 3 και Ωμζγα 6). Η μείωςθ τθσ πρόςλθψθσ λιπϊν κα πρζπει να αντιςτακμιςτεί με τθν ανάλογθ αφξθςθ των άπεπτων διαιτθτικϊν ινϊν και κυρίωσ με δθμθτριακά και ψωμί ολικισ άλεςθσ. ΧΟΛΗΣΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ Οι λιποπρωτεϊνεσ με τισ οποίεσ είναι ενωμζνθ θ χολθςτερίνθ κακορίηουν τθν επίδραςι τθσ ςτα αγγεία: Όςο περιςςότερο υψθλά είναι τα επίπεδα τθσ κακισ (LDL) χολθςτερίνθσ, τόςο μεγαλφτεροι είναι και οι καρδιαγγειακοί κίνδυνοι. Τα τριγλυκερίδια, όπωσ και θ χολθςτερίνθ, είναι μία μορφι λίπουσ. Αποτελείται από ζνα μόριο γλυκερίνθσ και τρία μόρια λιπαρϊν οξζων κι είναι το βαςικό λιπϊδεσ μόριο από το οποίο γίνεται θ ζκλυςθ αλλά και θ αποκικευςθ λιπαρϊν οξζων. Η αυξθμζνθ ποςότθτα τριγλυκεριδίων ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ απορρόφθςθσ τθσ χολθςτερίνθσ που προζρχεται από τισ τροφζσ αλλά και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ τθσ ςτο ςυκϊτι.

3 Αν θ χαμθλισ πυκνότθτασ λιποπρωτεϊνεσ (LDL) είναι πάνω από και οι υψθλισ πυκνότθτασ (HDL) μικρότερθ από 45 τότε, άςχετα από το ολικό επίπεδο χολθςτερίνθσ, απαιτείται ειδικι διατροφικι αγωγι με χαμθλά ποςοςτά ηωικϊν τροφϊν, χολθςτερίνθσ και γενικά λιπϊν και παράλλθλθ αφξθςθ τθσ λιψθσ φυτικϊν ινϊν. Η αυξθμζνθ χολθςτερίνθ εναποτίκεται μαηί με αςβζςτιο κι άλλεσ ουςίεσ, ςτο τοίχωμα των αγγείων, προκαλϊντασ ςκλιρυνςι τουσ και μείωςθ τθσ διαμζτρου τουσ. Αν το αγγείο αποφραχτεί με αυτόν τον τρόπο, τότε θ περιοχι θ οποία αιματϊνεται από αυτό το αγγείο παφει να αιματϊνεται, δθλαδι να τρζφεται, να οξυγονϊνεται και να "αποτοξινϊνεται", και νεκρϊνει! ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ Τα ψάρια περιζχουν τθν ίδια ι λίγο μεγαλφτερθ ποςότθτα λίπουσ από το κρζασ με τθν διαφορά ότι τα ψάρια περιζχουν μεγαλφτερθ ποςότθτα ακόρεςτων λιπϊν που ζχουν το χαρακτθριςτικό όνομα Ωμζγα-3 (τα ακόρεςτα λίπθ που υπάρχουν ςτο καλαμποκζλαιο και ςτα ςπορζλαια ονομάηονται Ωμζγα-6). ΠΡΟΟΧΗ!!! Οι καρδιολόγοι ςυςτινουν τθν αντικατάςταςθ των κορεςμζνων λιπϊν (κρζασ, βοφτυρο, κ.λπ) με ακόρεςτα λίπθ ψαριϊν κι όχι τθν πρόςκετθ ςυμπλιρωςι τουσ, δθλαδι δεν πρζπει ςε καμιά περίπτωςθ να τρϊμε τισ ίδιεσ ποςότθτεσ κορεςμζνων λιπϊν και να παίρνουμε και επιπλζον ποςότθτεσ ακόρεςτων λιπϊν Ωμζγα-3. Η προςκικθ περιςςότερων ακόρεςτων λιπϊν, όπωσ π.χ με τθ μορφι ςυμπλθρϊματοσ Ωμζγα 3 ι 6, χωρίσ τθν παράλλθλθ μείωςθ τθσ πρόςλθψθσ κορεςμζνων λιπϊν, μπορεί να αποδειχτεί επιβλαβισ γιατί αυξάνει τθ ςυνολικι πρόςλθψθ λίπουσ. Η τακτικι τθσ αντικατάςταςθσ μπορεί να ζχει μακροχρόνια οφζλθ γιατί τα ακόρεςτα λίπθ Ωμζγα-3 ζχουν εντονότερθ επίδραςθ πάνω ςτθν χολθςτερίνθ, τθ μειϊνουν κατά μεγάλο ποςοςτό και πικανολογείται ότι μποροφν να μειϊςουν τον κίνδυνο εμφράγματοσ.

4 ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΛΙΠΟΤ Η καταλλθλότερθ αναλογία των κεκορεςμζνων με τα ακόρεςτα λίπθ, ςε κακθμερινι βάςθ, είναι δφο γραμμάρια ακόρεςτου λίπουσ για κάκε ζνα γραμμάριο κεκορεςμζνο, ενϊ θ ςυνολικι θμεριςια ποςότθτα πρόςλθψθσ λίπουσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 25-35% τθσ ςυνολικισ κερμιδικισ πρόςλθψθσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ακλθτϊν που λαμβάνουν πολφ υψθλζσ ποςότθτεσ υδατανκράκων το 15-20% (περίπου 0,9-1,6 γραμ.ανά κιλό ςωματικοφ βάρουσ). Η Αμερικανικι καρδιολογικι εταιρεία (American Heart Association - A.H.A.) ςυνιςτά ωσ ανϊτατο όριο πρόςλθψθσ λιπϊν το 30% κι ωσ ιδανικι κατανάλωςθ το 20-25%. Τα κορεςμζνα λίπθ δεν κα πρζπει να ξεπερνοφν το 10% τθσ ςυνολικισ λιψθσ κερμίδων. Αυτό ςθμαίνει, για παράδειγμα, ότι ζνασ ρίπτθσ 115 κιλϊν που καταναλϊνει κακθμερινά περίπου 4500 κερμίδεσ, κα πρζπει να παίρνει το πολφ 45 γραμμάρια κορεςμζνου λίπουσ. ΛΙΠΟ ΚΙ ΑΘΛΗΣΕ Από μεταβολικι άποψθ τα λίπθ δεν είναι τόςο καλι πθγι ενζργειασ για τον ακλθτι γιατί χρειάηονται περιςςότερο οξυγόνο για να χρθςιμοποιθκοφν από ό,τι χρειάηονται οι υδατάνκρακεσ. Κατά τισ ακλθτικζσ προςπάκειεσ τα λίπθ, με τθ μορφι των λιπαρϊν οξζων, ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι ενζργειασ ςτισ αερόβιεσ προςπάκειεσ για να εξαςφαλιςτεί θ πλιρθσ ενεργειακι κάλυψθ και θ προςταςία του γλυκογόνου. πάνια θ ςυμμετοχι του λίπουσ μπορεί να ξεπεράςει το 15-20% τθσ ςυνολικισ κερμιδικισ απαίτθςθσ και, ςτισ περιπτϊςεισ ακλθτϊν αγωνιςμάτων ιςχφοσ, θ ςυμμετοχι του λίπουσ ςτθν διάκεςθ ενζργειασ είναι ςθμαντικά χαμθλι (μθδαμινι ςυμμετοχι ςε αναερόβια αγαλακτικζσ προςπάκειεσ και απειροελάχιςτθ ςυμμετοχι ςε αναερόβιεσ γαλακτικζσ προςπάκειεσ). ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΜΕΙΩΗ ΚΟΡΕΜΕΝΟΤ ΛΙΠΟΤ Οι ακλθτζσ χρειάηονται μία δίαιτα ςχετικά φτωχι ςε κορεςμζνα λιπαρά αλλά πλοφςια ςε πολυακόρεςτα.

5 Για να πετφχουμε τθ μείωςθ τθσ προςλαμβανόμενθσ ποςότθτασ κορεςμζνου λίπουσ κα πρζπει να αφαιροφμε όλο το ορατό λίποσ από το κρζασ (οι πζτςεσ των κρεάτων περιζχουν το περιςςότερο για αυτό και δεν κα πρζπει να τρϊγονται), να αποφεφγουμε το ηωικισ προζλευςθσ βοφτυρο και τα γαλακτομικά προϊόντα με πολλά λιπαρά. Το υπόλοιπο ποςοςτό κερμιδικισ πρόςλθψθσ από λίποσ κα πρζπει να προζρχεται από μονοακόρεςτα (ελαιόλαδο) κι ακόρεςτα λίπθ (θλιζλαιο, καλαμποκζλαιο, κ.λπ). Ιδιαίτερθ προςοχι, χρειάηεται ςτο να κατανοιςουμε ότι θ επικινδυνότθτα ενόσ λιπαροφ τροφίμου αυξάνει με τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτάσ του και μειϊνεται με τθ μείωςθ τθσ προςλαμβανόμενθσ ποςότθτασ, δθλαδι, απλά, ότι ο ςυνδυαςμόσ τροφϊν με υψθλά λιπαρά ζχει ακροιςτικό αποτζλεςμα. ΤΝΕΠΕΙΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΙΠΑΡΩΝ Η μειωμζνθ λιψθ λιπϊν, κάτω από 10% τθσ ςυνολικισ κερμιδικισ πρόςλθψθσ, μπορεί να προκαλζςει ζλλειψθ λιποδιαλυτϊν βιταμινϊν, μείωςθ τθσ απορρόφθςισ τουσ, αδυναμία παραγωγισ βαςικϊν λιπαρϊν οξζων, προβλιματα ςτθν καταςκευι οριςμζνων ορμονϊν, μείωςθ τθσ λιπόλυςθσ (ζκλυςθσ-διάςπαςθσ λίπουσ) και διάςπαςθ μυϊκοφ ιςτοφ αν κι εφόςον δεν καλφπτονται πλιρωσ οι ενεργειακζσ ανάγκεσ. Ωσ αςφαλιςτικι δικλείδα προτείνεται θ λιψθ τουλάχιςτον 1-2 κουταλιϊν ελαιόλαδου ςε κακθμερινι βάςθ ακόμα και ςτα άτομα που κάνουν δίαιτα για μείωςθ του ςωματικοφ τουσ βάρουσ. Το ελαιόλαδο αυτό κα πρζπει να τρϊγεται ωμό, να προςτίκεται δθλαδι ςτισ ςαλάτεσ ι μετά το μαγείρεμα των φαγθτϊν κι όχι να τθγανίηεται ι να προςτίκεται κατά το μαγείρεμα των φαγθτϊν. τθν περίπτωςθ που τρϊμε κακθμερινά ελαιόλαδο και θμιαποβουτυρωμζνο γιαοφρτι και περιςταςιακά ψάρια κι όςπρια, δεν υπάρχει καμιά περίπτωςθ μειωμζνθσ λιψθσ λιπαρϊν ουςιϊν. Να κυμάςτε πάντα : Η παχυςαρκία κι ο διαβιτθσ είναι ςυνικεισ αρρϊςτιεσ ςε ακλθτζσ, που από τθν αρχι και μετά το τζλοσ τθσ καριζρασ τουσ, ςυνικιηαν και ςυνζχιςαν να διατρζφονται με υψθλζσ ποςότθτεσ κεκορεςμζνων λιπαρϊν ςε ςυνδυαςμό με μία υψθλι ποςότθτα υδατανκράκων.

6 Πθγι : Διαςκευι: Καραμανζασ Ιωακείμ

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει:

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει: ΔΙΑΣΡΟΦΘ Είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ο οργανιςμόσ χρθςιμοποιεί τα τρόφιμα. Ορίηεται ωσ το ςφνολο των διεργαςιϊν που εμπλζκονται ςτθν πρόλθψθ και ςτθν εκμετάλλευςθ ουςιϊν τθσ τροφισ από τουσ ηϊντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ :

Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ : Ακτινοθεραπεία Η ακτινοκεραπεία μπορεί να προκαλζςει τθν εμφάνιςθ διατροφικϊν προβλθμάτων, τα οποία μπορεί να καταλιξουν ςε ςθμαντικι απϊλεια βάρουσ κυρίωσ λόγω των παρενεργειϊν τθσ κεραπείασ. υνικωσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: «ΓΕΩΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Μεταπτυχιακή Πτυχιακή Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία.

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία. Χημειοθεραπεία Ο ςτόχοσ τθσ διατροφικισ κεραπείασ κατά τθ διάρκεια τθσ Χθμειοκεραπείασ μπορεί να είναι κεραπευτικόσ αλλά και ανακουφιςτικόσ. Θεραπευτικόσ γιατί ο αςκενισ πρζπει να είναι ςε καλι διατροφικι

Διαβάστε περισσότερα