Communication faite en grec. à la Journée d ] Histoire " H αρχαία. organisée par Ch. INDZESSILOGLOU, à Métropolis le 11 février 1995.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Communication faite en grec. à la Journée d ] Histoire " H αρχαία. organisée par Ch. INDZESSILOGLOU, à Métropolis le 11 février 1995."

Transcript

1 Communication faite en grec à la Journée d ] Histoire " H αρχαία Μητρόπολις", organisée par Ch. INDZESSILOGLOU, à Métropolis le 11 février 1995.

2 Η αρχαία Μητρόπολις Bruno HELLY Το πιο ουσιαστικό μαρτύριο στην αρχαίαν Μητρόπολιν βρέθηκε στην Γεωγραφίαν του Στράβωνος, στο ένατο βιβλίο, κεφαλαίο 5, 17. Από Στράβωνα ξέρουμε οτι Μητρόπολις ήταν ένα συνοικισμόν κτίσμενον σε δύο φάσεις, στην πρώτην φασιν συνοικισμόν από άσημων πολιχνίων, στην δευτέρην φασιν συμπολιτείες από μερικών αρχαίων πόλεων της περιοχής. Μιαν άλλην πληροφορίαν του Στράβωνος βρέθηκε στον ίδιον κεφαλαίον 17, στην περιγράφην της Ιθώμης στην Εστιαιώτιδα. Μπορούμε να διαβάσουμε οτι "την δέ Ιθώμη ν... (εστί) χωρίον ερυμνον και τω όντι κλωμακόεν, ίδρύμενονμεταξύ τεττάρωνφρουρίων, ώσπερ εντετραπλεύρω κειμένων, Τρίκκης τε και Μητροπόλεως και Πελινναίου και Γόμφων". Αι λέξεις που μας ενδιαφέρουν, στο κείμενο αυτό του Στράβωνος, είναι την έκφρασιν μεταξύ τεττάρων φρουρίων, ώσπερ εν τετραπλεύρω κειμένων. Με τον αριθμόν τεσσάρων φρουρίων και με την καταγραφην την θέσιν των τεσσάρων πόλεων σε τετράπλευρον, Στράβωνα αναφέρει, χωρίς αμφιβολίαν, στην γεωγραφικήν και πολιτικήν οργάνωσιν της αρχαίας Θεσσαλίας, οποίαν ήταν διαμερισμένη σε τετράδας. Αυτό το ξέρουμεν από έναν κείμενο του Αριστοτέλη, μία φράσιν από έναν ξαλάσμενον βιβλίο του Φιλοσόφου, Η κοινή πολιτεία των Θεσσαλών Ο Αριστοτέλης έλεγε* έπι Άλεύα τοΰ Πυρρού διηρήσθαί ( ν\οιν)είς δ' μοίρας την Θεσσαλιαν (Φγτ 497 Ροσε). Το κείμενο του Αριστοτέλην είναι γνωστό δια ένα μεταγενέστερο συγγραφέα, ο Αρποκρατίων, που έχει δημοσίευση έναν Λέξικο με διαφορετικές λέξεις, τοπικές ή ειδικές. Στον ίδιον άρθρον του Λεξικού, με τον τίτλον "τετραρχίαν", Αρποκρατίων χρησιμοποιεί ένα άλλο μαρτύριο, μίαν έκφρασιν του Ιστορικού Ελλανίκου, γράφοντα στο δεύτερο ήμισο του πέμπτου αιώνα, στο ίδιο θέμα* "τεττάρων μερών όντων της Θετταλίας εκαστον μέρος τετράς εκαλειτο... όνομα δέ φήσιν είναι ταις τετράσιν Θετταλιώτιν, κτλ.". Η οργάνωσις της Θεσσαλίας σε μέρη είναι ακόμα γνωστή από άλλα κείμενα. Στη ελλενιστικήν εποχήν, ένα ψήφισμα του κοινού των Θεσσαλών, δημονσιεύμενο από Κ. Γαλλην στον Αρχ. Δελτιον 31, 1976, (1984), Χρονικά, σ , στ , και χρονολογούμενον από το δεύτερο ήμισο του δεύτερου αιώνα, δώσει στους Θεσσαλούς

3 οδηγίες για να μαζεύσουν σιτάρι από πάντων των πόλεων των τεσσάρων τετράδων για τους Ρωμαίους, σε περιπτόωσιν μία σιτοδείαν στη Ρώμην, και να φέρουν αυτό το σιτάρι σε διαφορερικά λιμάνια του Αιγαίου. Στη εποχήν τον Αύγουστον, Στράβωνα έγραψε, στην αρχήν της περιγραφής της Θετταλίας (IX, 5, 3) οτι "τοιαύτη δ' ούσα εις τέτταρα μέρη διήρητό' έκαλειτο δε το μεν Φθιώτις, κτλ". Από έναν κείμενο του Πλουτάρχου, βεβαιώνεται οτι αυτή οργάνωσιν ύπηρχε ακόμα στην αυτοκρατορικήν εποχήν Στα Πολιτικά παραγγέλματα, 31 (822, Ε) ο Πλούταρχος μνημονεύει ένα Θέσσαλον καλούμενον Έρμωνα* "Έρμωνι δε Θεσσαλοί, φεύγοντι την αρχήν υπό πενίας, έψηφίσαντο λάγυνον οίνου κατά μήνα διδόναι και μέδιμνον αλφίτων αφ' έκαστης τετράδος". Δεν γνωρίζουμε από άλλου έναν αυτόν τον στράτηγον Έρμωνα, άλλα βεβαιώνεται όμως οτι την οργάνωσιν την Θεσσαλίαν σε τετράδας ισχύει από το δεύτερο ήμισο του έκτου αιώνα προ Χ. μέχρι στο τέλος της ιστορίας της αρχαίας περιοχής. Σε έναν βιβλίο που έχω δημοσίευση στον 1995, έχω μελετήση αυτήν την οργάνωσιν της Θεσσαλίαν σε τετράδας. Η λέξις τετράδα σημαίνει καθαρά οτι κάθε μέρος της Θεσσαλίας, την τετράδα, ήταν μίαν σύθεσιν από τέσσερα μονάδων, όπως και μίαν δυάδα από δύο μονάδας, η τριάδα από τρεις, η δεκάδα από δέκα... Συνεπώς φαίνεται οτι η αρχαία Θεσσαλία, με τέσσερα τετράδας, ήταν ένα σύνολον από δεκαέξι μονάδας, όποιας ήταν, όπως δείκνεται από διαφορετικά μαρτυρία αρχαίους συγγραφέας, τες πόλεις των Θεσσαλών. Τέτοιαν ήταν την οργάνωσιν της Θεσσαλίας οτι έκτισε ο αρχηγός των Θεσσαλών Άλευα τον Πύρρον, στον έκτον αιώνα π.χ.* μίαν τετραρχίαν συναθροίζουσα τες τέσσερα τετράδας και δεκαέξι πόλεις. Πρέπει άλλως να δώσουμε στη λέξιν τετράδα μία διπλή σημασία* αι τετράδες είναι πολιτικές ενότητες όσο και γεωγραφικές. Συνεπώς είναι δυνατόν να σχεδιάσουμε την γεωγραφική χάρτην της αρχαίας Θεσσαλίας της αρχαϊκής εποχής, την πρώτην Θεσσαλικην καταγραφήν. Βλέπουμε πρώτον πώς οι μαθηματικοί στην αυτήν την εποχήν χρησιμοποίησαν για να σχεδιάσουν μίαν χάρτην. Ξέρουμε οτι ο μαθηματικός και φιλόσοφος Αναξίμανδρον, μαθήτην τον Ιονικόν μαθηματικόν Θάλην, έχει σχεδίαση μίαν χάρτην της οικουμένης, την πρώτην χάρτην που αναφέρεται στες πηγές μας. Όπως και σήμερα, το σχέδιο της χάρτης χρειάζεται δύο γραμμές (άξονας) ορθογωνικές, για να φέρουμε την θέσιν κάθε τόπου. Αυτές τες γραμμές σχεδιάζουν αυτόματα τέσσερα μέρη στο επίπεδο της χάρτης. Εάν σχεδιάσουμε ακόμα σε κάθε μέρο δύο γραμμές (άξονας) ορθογονικές, έχουμε αμέσως τέσσερα τετράδας. Για την χάρτην της οικουμένης των

4 Ελλήνων, αυτές αι τετράδας είναι τα μέρη του οικουμένου κόσμου της αρχαϊκής εποχής. Σε αυτήν την βάσιν μπορεί να σχεδιάσθη και το εσωτερικόν και τον εξωτερικόν κόσμον μέχρι στα όρια της γης. Σε πιο μικρήν κλίμακα, με τον ίδιον τρόπον, μπορούμε να σχεδιάσουμε και την χάρτην κάθε μέρος της οικουμένης, και την χάρτην της Θεσσαλίας. Σε αυτήν την φάσιν, βρίσκουμε ένα πρόβλημα* εάν καθεμιά από τες τέσσερα τετράδας της Θεσσαλίας συνάθροισσε τέσσερα μονάδας όποιας ήταν τες πόλεις, ποιες ήταν αυτές τες πόλεις σε κάθε τετράδα. - για την Πελασγιώτιδα είναι εύκολον να τες καταλογήσουμε* ήταν η Λάρισα, η Κραννώνα, η Σκοτούσσα, η Φεραί. - για την Φθιώτιδα, μπορούμε να γράψουμε η Φάρσαλα, Ευύδριον, Φύλλον, Πειρασίαν, - για την Θετταλιώτιδα, τα ονόματα τες πόλεις είναι αι πιο παλαιές Κιέριον, Λιμναίον, Θετόνιον, και, δυτικά, η Μεθύλιον. - για την Εστιαιώτιδα, μπορούμε να ονομάσουμε άμεσος Τρίκκην, και Γόμφους, Πελινναίον και Φαρκάδονα. Στην πρώτην χάρτην αυτήν της Θεσσαλίας, λείπει η Μητρόπολις, γιατί ξέρουμε οτι δεν είναι δυνατόν να χρονολογήσουμε την κτήσιν της Μητρόπολιν πριν από το τέλος του πέμπτου αιώνα. Επιστρέψοντα στο πρώτο κείμενο του Στράβωνος, με την περιγράφην των τέσσερα φρουρίων οργανομένων σε τετράπλευρον στην Εστιαώτιδα, προσέχουμε τώρα την διαφοράν μεταξύ τους δύο καταλόγους των πόλεων την Εστιατιώτιδα* Στον Στράβωνα αναφέρεται Τρίκκην, Μητρόπολιν, Πελινναίον και Γόμφους. Βέβαια, στην εποχήν του Στράβωνος, μία των τέσσερα πόλεων ήταν Μητρόπολις, Σε αυτήν την σημαντικήν διαφοράν δείκνεται την ιστορίαν της αρχαίας Μητρόπολις. Είναι αυτή την ιστορίαν της εξέλιξιν της Μητρόπολιν που θέλω να περιγράφω τώρα. Σαν αποτέλεσμα την οργάνωσιν του Θεσσαλικού κράτους από'αλευα, μεγάλωσε και την έκτασιν του κράτους τους. Σχεδίασα στο βιβλίο μου την εξέλιξιν αυτού του κράτους. Στην Πελασγιώτιδα, οι Θεσσαλοί πρόξανε τους περιοίκους, Περραίβους, Αινιάνας, Μαγνήτας, έξω από την ανατολικήν πεδιάδα, και αι αρχαίες πόλεις τους περιοίκους γίνονταν πόλεις των Θεσσαλών Άτραγα, Γυρτώνην, Μόψιον, και άλλες πόλεις μέχρι την παράλιαν όπου Αμφάναι και Παγάσαι ήταν κρατούμενες από τους

5 Θεσσαλούς. Αυτήν την εξέλιξιν τους Θεσσαλούς άρχισε, σαν μεγάλην πιθανότητα, στο τέλος του έκτου αιώνα, αλλά δυνάμωσε ακόμα μετά την άρχην του πέμπτου. Την ίδιαν εξέλιξιν ύπηρχε στες άλλες τετράδας, έξω από την Φθιώτιδα. Σε αυτήν την τετράδα δεν ήταν δυνατό να κέρδισαν οι Θεσσαλοί καινούργιους τόπους, λόγω στα βόρεια όρια ήταν την Πελασγιώτιδα, ανατολικά και δυτικά τους Αχαιούς, δυτικά την Θεσσαλιώτιδα. Στην Θεσσαλιώτιδα φαίνεται οτι ύπηρχε την ίδιαν εξέλιξιν, προφανώς στην ευθυνσιν τους πρόποδας του Νοτίου Πίνδου. Αι μελέται του φίλου μας Χ. Ιντζεσιλογλου δείκνου οτι οι Θεσσαλοί κράτησαν αρκετούς αρχαίους οικισμούς, μεταξύ τους στον Κέδρον την πόλιν Ορθά, και άλλες πόλις της περιοχής. Στην Εστιαιώτιδα, δείκνεται την ίδιαν εξέλιξιν σε δύο ευθύνσεις* στο βόρειον, πέρα από την Τρίκκην, στην αρχαίαν Τυμφαίαν, όπου ήταν η πόλις Αίγινιον, και στον Πίνδον. Ο Στράβων φύλαξε μνειαν τους πολέμους των Θεσσαλών του Πίνδου αντί τους Τυμφαίους για να κρατήσουν τες πηγές του Πηνειού. Στη δύση της Εστιαιώτιδος, βλέπουμεν την ίδιαν κίνησιν. Στα όρια της Θεσσαλιώτιδος, βρίσκεται η αρχαία Μεθυλιον. Η θέσις της δεν είναι βεβαιομένην, αλλά φαίνεται από τα μαρτυρία που έχουμε οτι ήταν με πολλήν πιθανότητα στην γειτονιά του χωριού Προδρόμου Καρδίτσης. Πιο δυτικά, μέχρι τους πρόποδας του Πίνδου, τους κατοίκους ήταν σπαρμένους στα άσημα πολιχνια όποια αναφέρεται από Στράβωνα. Τα ονόματα αυτά τα πολιχνια δεν ξέρουμε, αλλ' όμως έχουμε μερικές υποθέσεις. Ελπίζω οτι οι φίλοι μας συνάδελφοι της Εφορείας θα μπορέσουν να μας δώσουν μία πιο ακρίβην ιδέαν των οικισμών στην άρχην του πέπμπτου αιώνα π. Χ. Αλλά φαίνεται βέβαιον οτι έλλιπε σε αυτήν την εποχήν ένα κεντρικον οικισμον δυτικά από την Κάρδιτσαν. Η ανάγκη μιαν συνκέντρωσιν των οικισμών οδήγησε όμως γρήγορα σε ένα πρώτον συνοικισμόν, με ποιον έκτισε η πολιτική ένωση των πολιχνίων σε ένα πλαίσιο πιο στέρεον, με την γέννησιν μιαν κοινήν μητρόπολιν, με το ειδικό και σημαντικό όνομα Μητρόπολιν. Σε αυτό το κτίσμα σε συνκέτρωσαν τους κατοίκους όλην την γειτονιάν. Οι αρχαιολόγοι ξέρουν τώρα πώς και πότε αυτό το κτίσμα εντειχίσθη από τους κατοίκους. Από τα κλασσικά, μεγάλωσε συνεχώς την δύναμιν την Μητρόπολιν, οποίαν φαίνεται αμέσως μίαν τες πρώτες πόλεις στην τετράδα. Συνεπώς ύπηρχε μίαν σειράν συμπολιτείες με τες γειτονικές πόλεις. Μελέτησα πριν από χρόνια, στην εποχήν του

6 αειμνήστου Δ. Ρ. Θεοχάρην, την επιγραφην με την ομοσπονδία των Βασαίδων, επιγραφην που προέρχεται από Μητρόπολιν. Αναφέρει σε ένα οικισμόν καλούμενον Πόλιχνας. Από το κοινό θεσσαλικό ιερό της Αθήνας Ιτωνίας, στη Φιλιαν Καρδίτσην, προέρχεται μίαν άλλην επιγραφην, περιγράφουσα την συμπολιτείαν μεταξύ Γόμφους και Ιθώμην. Αλλά ξέρουμε οτι αυτήν την συμπολιτείαν έχει χαλάση μετά όλιγον χρόνον και οτι ύστερα η Ιθώμην ήταν συμπολιτευμένην με την Μητρόπολιν. Τελικά, γνωρίζουμε άλλην επιγραφην από Φιλιαν όπου έχει δημοσίευση ο Αξένιδης, αναφερουσα στην χώρα τους Πολιχνίους και Οθόρνεις.' Ετσι δυνάμωσε η Μητρόπλις. Στα ελληνιστικά χρονιά, αυτήν την δύναμιν της πόλεως δεν σταμάθησε Φαίνεται οτι κράτησαν οι Μητροπόλιται και άλλες πόλεις της περιφέρειας, πιο ασθενείς. Μπορούμε να ονομάσουμε Καλλίθερα καιόνθυριον. Τους κατοίκους την Όνθυριον ήλθανε στη κοινότητα των Μητροπολιτών και γίνονταν μέλοι μίαν φυλήν στην Μητρόπολιν. Μεταξύ αυτές τες πόλεις πρέπει να αριθμολογήσουμε και την πάλαιαν Μεθύλιον. Αυτήν την πόλιν, μέλος της τετράδας Θεσσαλιώτιδος, δεν φαίνεται πια στα μαρτυρία, ούτε γραπτά ούτε επιγραφικά, μετά τα κλασσικά. Πιθανώς εξεφανίστηκε σαν πολιτικήν ενότητα, ασθενή σε σύνκρισιν με την δυμανικήν γειτονικήν πόλιν Μητρόπολιν. Αυτό μαρτύρειται, από την γνώμην μου, από μιαν επιγραφην από Κιέριον, οποίαν ήταν γνωστή από παλαιά, και όποια, με την βοήθειαν του φίλου μας Λ. Χατζηαγγέλακη, ο συνάδελφος μου Δεκουρτ μελέτησε πριν από τρία χρονιά και έχει δημοσίευση πάλιν στο καινούργιο πρώτο τόμο τες θεσσαλικές επιγραφές των πόλεων την κοιλάδα του Ενιπέα (από Ερέτρια μέχρι Βλόχο). Σε αυτήν την επιγραφην, μαρτύρειται μίαν αμφισβήτησιν μεταξύ Κιερίους και Μητροπολίτους για μίαν χώραν, οποίαν είναι στα όρια τες δύο πόλεις. Από την μελέτην την έκτασιν μεταξύ τες δύο πόλεις φαίνεται οτι η χώρα τες δύο πόλεις έχει μεγαλωση με τέτιο τρόπο οτι δεν ύπηρχε άλλην μίαν πόλιν μεταξύ τες δύο. Εάν η παλαιά πόλις Μεθύλιον ήταν, όπως το πιστεύω, στην μέση μεταξύ τες, αυτήν την επιγραφην μαρτύρειται την εξεφανισιν την. Έτσι βρίσκουμε την εξήγησιν την καταγράφην του Στράβωνος, και την έκφρασιν του αναφερόντα τες τέσσερα πόλεις στην Εστιαιώτιδα σαν " Τρίκκην τε και Μητρόπολιν και Πελινναίον και Γόμφους". Μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μακριά. Όταν σχεδιάσουμε, με την βοήθειαν ένα γεωγραφικόν μόδελλον την διανομήν των αρχαίων πόλεων της περιοχής στην

7 αυτοκρατορικήν εποχήν μετά Στράβωνα, δείκνεται οτι εξεφανίστηκε, σαν περιφερειακό κέντρο, και τους Γόμφους. Στην Θεσσαλίαν, μένουν στην εποχήν αυτήν, μόνο τέσσερα κέντρα* δύο στην ανατολικήν πεδιάδα, Λάρισα, στην δυτικήν πεδιάδα Τρίκκα και Μητρόπολιν, στο νότιο η Δόμοκο-Θαύμακοι. Τελικά, στα μεταγενέστερα χρονιά, η Μητρόπολις έχει γίνει το πρώτον και σημαντικότατον κέντρον της νότιας Εστιαιώτιδος. Σε αυτήν την ιστορίαν βασίζεται και την σημερινήν γεωγραφικήν και πολιτικήν στάσιν, μίαν ιστορίαν όπου ο πρώτος ρόλος και η πρώτη δύναμιν προέρχεται από τους κατοίκους της περιοχής Μητρόπολιν.

H ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

H ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ BRUNO HELLY H ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Έκταση, όρια, οργάνωση) ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ «ΑΑΡ1ΣΑ: ΠΑΡΕΑΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΑΑΟΝ» 26-28)4)1985 ΛΑΡΙΣΑ 1985 Δεν ξέρουμε με ακρίβεια ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου Διάζωμα

Copyright 2011 Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου Διάζωμα Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα Επιστημονική επιμέλεια: Βασιλική Αδρύμη - Σισμάνη Αρχαία θέατρα στη Θεσσαλία, β' έκδοση Σελιδοποίηση Κ. Τσιρίκος Παραγωγή atto sensible communication Επιμέλεια Έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978 960 9621 21 2 Μελέτη υλικού & Σχεδιασμός εκπαιδευτικού

ISBN 978 960 9621 21 2 Μελέτη υλικού & Σχεδιασμός εκπαιδευτικού Τυπογραφικη επιμελεια Σχεδιασμος Νικολέττα Αντωνοπουλου (ΜΑ) εκτυπωση ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΙΠΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Επιμελητές Δρ. Χρήστος Γκατζόλης Αρχαιολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Τεκμηρίωσης, Δημοσιευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας

Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας Η ιδέα των αρχαιολογικών διαδρομών προέκυψε μετά από πρόταση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας να γίνει μία παρουσίαση των Μνημείων και των Αρχαιοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ. Η διαδρομή της στον χρόνο. Πρακτικά ημερίδας 9 Νοεμβρίου 1994. Επιμέλεια: Ελένη Ι. Κονταξή

ΑΡΧΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ. Η διαδρομή της στον χρόνο. Πρακτικά ημερίδας 9 Νοεμβρίου 1994. Επιμέλεια: Ελένη Ι. Κονταξή ΑΡΧΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ Η διαδρομή της στον χρόνο Πρακτικά ημερίδας 9 Νοεμβρίου 1994 Επιμέλεια: Ελένη Ι. Κονταξή Δημοτικό Κέντρο Ιστορικών Ερευνών, Τεκμηρίωσης, Αρχείων και Εκθεμάτων Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.) Βόλος 1996

Διαβάστε περισσότερα

376 Βιβλιοκρισίαι (Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης)

376 Βιβλιοκρισίαι (Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης) Β1ΒΛΙΟΚΡΙΣΙ AI Βασίλη Δημητριάδη, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, 1430-1912. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, άρ. 61. Θεσσαλονίκη 1983, σελ. α'-κδ' + 1-566. Χάρτες έκτός κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.2. Πολιτιστικό Ιστορικό Περιβάλλον

Α.3.2. Πολιτιστικό Ιστορικό Περιβάλλον Α.3.2. Πολιτιστικό Ιστορικό Περιβάλλον Α.3.2.1. Ιστορική αναδρομή Προϊστορικοί και Αρχαίοι χρόνοι Τα σημερινά Τρίκαλα συμπίπτουν με την αρχαία Θεσσαλική πόλη της Τρίκκας ή Τρίκκης. Κτίσθηκαν στην προέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της ελληνικής πόλεως στη Δύση: αστικές εγκαταστάσεις και οργάνωση της χώρας

Ανάπτυξη της ελληνικής πόλεως στη Δύση: αστικές εγκαταστάσεις και οργάνωση της χώρας Ανάπτυξη της ελληνικής πόλεως στη Δύση: αστικές εγκαταστάσεις και οργάνωση της χώρας Στο δεύτερο μέρος, αφού στο πρώτο αντιμετωπίσαμε ήδη το πρόβλημα της άφιξης των Ελλήνων αποίκων και τη σχέση τους με

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων. Μελέτη - Πρόταση έργου

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων. Μελέτη - Πρόταση έργου Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων Μελέτη - Πρόταση έργου Αρχαιολογικές επεμβάσεις και έρευνες στην περιοχή της αρχαίας Αθαμανίας και του βυζαντινού Τζεμέρνικου Υπεύθυνοι Μελέτης: Αγγέλη Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

Χερσόνασος. Το Σφηνάρι στα αρχαία χρόνια. Γεώργιος Βέρκμαΐστερ

Χερσόνασος. Το Σφηνάρι στα αρχαία χρόνια. Γεώργιος Βέρκμαΐστερ Χερσόνασος Το Σφηνάρι στα αρχαία χρόνια Γεώργιος Βέρκμαΐστερ 2 Το Σφηνάρι στα αρχαία χρόνια: Χερσόνασος Πολλοί συγγραφείς έχουν αναφέρει ότι εκεί που είναι το σημερινό Σφηνάρι στα παλιά βρισκόταν μια πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Σγουρίδης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Σγουρίδης. Παρουσίαση της εκδήλωσης για την παρουσίαση της έκδοσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας του βιβλίου της Χρύσας Μελκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικού: Τα Μουσουλμανικά Μνημεία της Ξάνθης Στις 27 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΥΔΟΚΙΑ ΡΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Εισαγωγή Η πόλη των Σερρών πυρπολήθηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά το 1913 από τους Βουλγάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗ Ακριβή Δεκάζου Ιωάννινα 1996-1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Συντομογραφίες Βιβλιογραφία 1-3 Εισαγωγή 4-7 Κεφάλαιο 1 : Η προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνεδρίαση. Προεδρείο: Σαγιάς Γεώργιος Καραναστάσης Αναστάσιος ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ

1η Συνεδρίαση. Προεδρείο: Σαγιάς Γεώργιος Καραναστάσης Αναστάσιος ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ 1η Συνεδρίαση Προεδρείο: Σαγιάς Γεώργιος Καραναστάσης Αναστάσιος ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ Παπακωνσταντίνου Μαρία Φωτεινή «Τα αποτελέσματα των ανασκαφών ΙΔ Εφ. Π. & Κ. Αρχαιοτήτων στην περιοχή του Δ.Δ. Σταυρού»

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεσσαλονίκη από τον Κάσσανδρο ως τον Γαλέριο

Η Θεσσαλονίκη από τον Κάσσανδρο ως τον Γαλέριο 1 Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Η Θεσσαλονίκη από τον Κάσσανδρο ως τον Γαλέριο H αρχαία Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ιπποκρατικές σπουδές: μερικά επιστημολογικά ζητήματα

Ιπποκρατικές σπουδές: μερικά επιστημολογικά ζητήματα Ιπποκρατικές σπουδές: μερικά επιστημολογικά ζητήματα Henrique Cairus Universidade Federal do Rio de Janeiro hcairus@ufrj.br Οι Ιπποκρατικές σπουδές, όπως ξέρουμε όλοι, έκαναν σημαντικά βήματα προόδου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ-ΕΛΛΗΝ-ΕΛΛΑΣ

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ-ΕΛΛΗΝ-ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΙΑ-ΕΛΛΗΝ-ΕΛΛΑΣ Ένας από τους πιο σημαντικούς μύθους των Ελλήνων, που ξεπερνά τα όρια των τοπικών παραδόσεων και συνδέει όλους τους Έλληνες, είναι ο μύθος του κατακλυσμού 1 και της

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

«ΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κος ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κα ΚΑΝΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Στην περιοχή που είναι γνωστή σήμερα σαν Ιράκ, στην πεδιάδα που σχηματίζουν οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης (αρχαία Μεσοποταμία), εμφανίστηκαν γύρω στο 4000 π.χ. οι Σουμέριοι.

Διαβάστε περισσότερα

Ανιστόρητον, τοµ. 6 (2006) 1. Η Πύρασος και οι δύο Φθιώτιδες Θηβών Θεσσαλίας έως τον Μεσαίωνα

Ανιστόρητον, τοµ. 6 (2006) 1. Η Πύρασος και οι δύο Φθιώτιδες Θηβών Θεσσαλίας έως τον Μεσαίωνα Ανιστόρητον, τοµ. 6 (2006) 1 Η Πύρασος και οι δύο Φθιώτιδες Θηβών Θεσσαλίας έως τον Μεσαίωνα Κατελής Βίγκλας, Πτυχίο, υπ. ρ. (Ιστ. Φιλοσ.) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η τοπική ιστορία δεν χρειάζεται να αντλεί πάντα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 25. Μέσα επικοινωνίας ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. για το Γυμνάσιο. τεύχος Γ

ΕNOTHTA 25. Μέσα επικοινωνίας ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. για το Γυμνάσιο. τεύχος Γ ΕNOTHTA 25 Μέσα επικοινωνίας ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ για το Γυμνάσιο τεύχος Γ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 2 Οι επικοινωνίες στην πτώση της Τροίας Ο ακουστικός τηλέγραφος 1. Τι ήταν στην αρχαιότητα οι φρυκτωροί; 2. Πώς επικοινωνούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ ΜΙΛΤ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Η ελληνικότητα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από Ιστορική και Βιβλική άποψη

ΔΡ ΜΙΛΤ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Η ελληνικότητα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από Ιστορική και Βιβλική άποψη ΔΡ ΜΙΛΤ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Η ελληνικότητα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από Ιστορική και Βιβλική άποψη «Ουδ'εμοί έξω του θείου φύναι δοκεί ανήρ ουδεvί άλλω ανθρώπωv εοικώς» (ΑΡΡ. ΑΛΕΞ. ΑΝΑΒ. Ζ ΧΧΧ. 12) Κυρίες, Κύριοι, Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

η περίπτωση της αρχαίας Μιλήτου ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

η περίπτωση της αρχαίας Μιλήτου ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΟΛΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΝ : η περίπτωση της αρχαίας Μιλήτου ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Επιβλέπων καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ vi περιεχόμενα Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: κάναβος 1.1 αρχαίες

Διαβάστε περισσότερα

Καταλαμβάνει έκταση 3.384 τ.χ. και κατά τα 4/5 του είναι ορεινός και ημιορεινός. Η οροσειρά της Πίνδου στο Δυτικό τμήμα του και οι χαμηλότερες

Καταλαμβάνει έκταση 3.384 τ.χ. και κατά τα 4/5 του είναι ορεινός και ημιορεινός. Η οροσειρά της Πίνδου στο Δυτικό τμήμα του και οι χαμηλότερες 1 Ο ΝΟΜΟΣ TΡΙΚΑΛΩΝ Ο Ν. Τρικάλων βρίσκεται στο ΒΔ μέρος της Θεσσαλίας και συνορεύει προς Β με τον Ν. Γρεβενών, Α με τον Ν. Λάρισας, Δ με τους Ν. Ιωαννίνων και Άρτας και Ν. με τον Ν. Καρδίτσας. 2 Καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Εισαγωγικά Ο τίτλος της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ιστορία Συλλογή Αρχιτεκτονική Σύγχρονη Πραγματικότητα»

«Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ιστορία Συλλογή Αρχιτεκτονική Σύγχρονη Πραγματικότητα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ «Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ιστορία Συλλογή Αρχιτεκτονική Σύγχρονη Πραγματικότητα» ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Λίγα λόγια για την καταγωγή του.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Λίγα λόγια για την καταγωγή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1. Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης Λίγα λόγια για την καταγωγή του. Τι γνωρίζετε για τη γέννηση, την καταγωγή και τα πρώτα χρόνια της ζωής του Αριστοτέλη; Όταν ο Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 02/31-01-2012 Αριθ. Απόφασης: 3/31-01-2012

Διαβάστε περισσότερα