Οι κίνδυνοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχέδιο «Ξενοκράτης» συνοψίζονται στους παρακάτω:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι κίνδυνοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχέδιο «Ξενοκράτης» συνοψίζονται στους παρακάτω:"

Transcript

1 2.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι κίνδυνοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχέδιο «Ξενοκράτης» συνοψίζονται στους παρακάτω: Φυσικοί κίνδυνοι Δασική Πυρκαγιά Σεισμός και συνοδά φαινόμενα Πλημμύρα Κατολισθήσεις Ακραία καιρικά φαινόμενα Παράκτια διάβρωση Ηφαιστειακή έκρηξη Τεχνολογικοί κίνδυνοι Διαρροή Ραδιενέργειας Διασπορά, διαφυγή βιολογικών ουσιών Καταστροφή μονάδος αποθήκευσης, δικτύου μεταφοράς ή σταθμού διανομής φυσικού αερίου Καταστροφή μονάδος παραγωγής, πυλώνων γραμμών μεταφοράς ή σταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Διαρροή, διαφυγή επικίνδυνων ουσιών Πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις Επικίνδυνη ρύπανση Στην παρούσα μελέτη κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθούν πρωτίστως από τους φυσικούς κινδύνους οι πλημμύρες, οι σεισμοί, τα συνοδά σεισμικά φαινόμενα, οι κατολισθήσεις, οι δασικές πυρκαγιές και δευτερευόντως οι λοιποί κίνδυνοι. [ 11 ]

2 2.2. ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Γενικά: Η αποτύπωση του υδρογραφικού δικτύου της νήσου Ιθάκη βασίστηκε στον τοπογραφικό χάρτη κλίμακας 1: της νήσου Ιθάκη, που προέρχονται από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Από τους παραπάνω χάρτες εξήχθη το υδρογραφικό δίκτυο αποτυπώνοντας τις κυανές γραμμές των υδάτινων ρευμάτων, εισάγοντας τες ψηφιακά στο πρόγραμμα ArcG.I.S (έκδοση 9.3). Εικόνα 2.2.a Χάρτης Υδρογραφικού δίκτύου Δ.Ιθάκης [ 12 ]

3 Η παραπάνω μελέτη του υδρογραφικού δικτύου αφορά στην κατανομή των διαφόρων κλάδων του πάνω στην επιφάνεια του ανάγλυφου, ώστε να επισημανθούν οι τυχόν υπάρχουσες ασυμμετρίες κατά την ανάπτυξή του, που σχετίζονται άμεσα με την εκδήλωση του πρόσφατου τεκτονισμού στην περιοχή. Το υδρογραφικό δίκτυό της νήσου είναι κατεξοχήν μονοκλαδικό ή δικλαδικό με ευθύγραμμη ροή και ακτινωτή διάταξη κατά μήκος της ακτογραμμής. Στο σύνολο τους παρουσιάζουν μια συμμετρική διάταξη κυρίως στο βόρειο τμήμα της, όπου αναπτύσσεται το Νήριτον Όρος με ορογραφικό άξονα διεύθυνση Β-Ν. Η θέση του ορογραφικού άξονα επιτρέπει την ακτινωτή συμμετρική κατανομή των υδρογραφικών δικτύων. Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση βροχομετρικών δεδομένων Η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση βροχομετρικών δεδομένων επετεύχθη με την απόκτηση των στοιχείων μηνιαίας βροχόπτωσης από την Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία. Οι κοντινότεροι σταθμοί στην περιοχή μελέτης ήταν ο σταθμός της Αργοστολίου,ο σταθμός της Ζακύνθου καθώς και ο σταθμός της Μεσολογγίου. Στην αρχή της διαδικασίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων απεικονίστηκε σε διάγραμμα συσχέτισης των δεδομένων των τριών σταθμών που τοποθετούνται στην πλησιέστερη θέση σε σχέση με την περιοχή μελέτης. Οι σταθμοί σε συγκεκριμένη απόχρωση οι οποίοι αποτυπώνονται και στο διάγραμμα (Εικόνα 2.2.β) είναι οι εξής: [ 13 ]

4 Σταθμός Αργοστολίου Σταθμός Ζακύνθου Σταθμός Μεσολογγίου Εικόνα 2.2.β Συσχέτιση δεδομένων ανάμεσα στους σταθμούς Αργοστολίου, Ζακύνθου, Μεσολογγίου Ο βασικός μετεωρολογικός σταθμός ο οποίος μπορούσε να παράσχει περισσότερα δεδομένα λόγω της πληθώρας καταγραφών του, είναι του Αργοστολίου. Αναλύοντας τους σταθμούς και συσχετίζοντας τους μεταξύ τους, μέσω της μεθόδου γραμμικής παλινδρόμησης εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν παρατη- [ 14 ]

5 ρείτε συσχετισμός ανάμεσα στον σταθμό της Αργοστολίου, Ζακύνθου και της Μεσολογγίου. Εντοπίζοντας τον κοντινότερο σταθμό στην περιοχή μελέτης, ο οποίος είναι του Αργοστολίου, αναλύονται οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης μέσω διαγραμμάτων. Εικόνα 1.2.γ Μερικά σύνολα βροχόπτωσης ανά έτος Αναλύοντας και υπολογίζοντας τα παραπάνω εξήχθη και το διάγραμμα στο οποίο απεικονίζονται οι μηνιαίες μέγιστες τιμές βροχόπτωσης ανά έτος. [ 15 ]

6 Εικόνα 2.2.δ Μέγιστες τιμές μηνιαίας βροχόπτωσης ανά έτος Σε συνέχεια της επεξεργασίας των δεδομένων, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων υπολογίζεται ο χρόνος επανάληψης. Ο υπολογισμός πραγματοποιείτε καταγράφοντας τις τιμές μηνιαίας βροχόπτωσης. Τα έτη τα οποία υπήρχαν καταγραφές ήταν από το 1980 έως το Λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση : y=2.498x , με R 2 = Συμπερασματικά από την ανάλυση μπορούμε να δούμε ότι από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο οι βροχοπτώσεις μειώνονται. [ 16 ]

7 Εικόνα 2.2.ε Βροχομετρική καμπύλη επανάληψης Κλίνοντας, αν και το εύρος καταγραφής των δεδομένων στο σταθμό της Αργοστολίου δεν μπορεί να μας δώσει ακριβή συμπεράσματα λόγω της μικρής χρονοσειράς, προσεγγιστικά μπορούν να εξαχθούν κάποια για τα επόμενα 50 ή 100 χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι τα δεδομένα ήταν σε μηνιαία κατανομή με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν σαφή συμπεράσματα ως προς την βροχόπτωση στην περιοχή μελέτης. [ 17 ]

8 Ειδικά: Η ανάλυση του πλημμυρικού κινδύνου της νήσου Ιθάκης βασίζετε σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία όπως αναλύεται παρακάτω. Αρχικά τα πρώτα βήματα τα οποία πρέπει να καταγραφούν είναι οι ζώνες οι οποίες εμφανίζουν κλίσεις πρανών από ο έως 2 μοίρες. Συνεπώς, λαμβάνοντας τον αρχικό θεματικό χάρτη κλίσεων και τροποποιώντας τον σύμφωνα με μια κατανομή κλίσεων που θα έχει ως κλίμακα τα εξής: 0-2 ( μοίρες ) < 2 εντοπίζονται τα σημεία που παρουσιάζουν επιπέδωση επιφάνεια αλλά και κλίσεις έως 2 μοίρες. [ 18 ]

9 Εικόνα 2.2.στ Χάρτης κλίσεων πρανών Δ. Ιθάκης Ο υδρολιθολογικός χάρτης της νήσου σε μια αναζήτηση συγκεκριμένων σημείων κινδύνου πλημμύρας είναι σημαντικός διότι μας βοηθά να καταλάβουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα αρχικά για την πιθανή ροή του επιφανειακού ύδατος και στη συνέχεια την υπόγεια κατεύθυνση αλλά και αποθήκευση του νερού στην περιοχή μελέτης. Σημαντικό ρόλο παίζει λοιπόν η περατότητα η οποία παρου- [ 19 ]

10 σιάζει ο κάθε σχηματισμός. Ως γενική παρατήρηση μπορούμε να τονίσουμε ότι η νήσος Ιθάκη κυριαρχείτε από μακροπερατούς σχηματισμούς λόγω της γεωλογίας της, στην οποία κυριαρχούν τα ανθρακικά πετρώματα. Εικόνα 2.2.ζ Υδρολιθολογικός χάρτης Δ. Ιθάκης Στη συνέχεια μια σημαντική παράμετρος η οποία έχει βαρύνουσα σημασία στην εξαγωγή των ζωνών πλημμυρικού κινδύνου είναι η καταγραφή των αλλουβιακών σχηματισμών και η συσχέτισή τους με το υδρογραφικό δίκτυο και τις κλίσεις. [ 20 ]

11 Εικόνα 2.2.η Χάρτης Αλλουβιακών σχηματισμών Δ.Ιθάκης Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι δεν εντοπίστηκε ιστορικό πλημμυρών στην περιοχή μελέτης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συγκεκριμένα καταγε- [ 21 ]

12 γραμμένα περιστατικά που να επιβεβαιώνουν την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Συνδυάζοντας τις παραπάνω παραμέτρους, καθώς επίσης και την σημαντικότερη από όλες που είναι η ανθρώπινη παρουσία σε μία ενδεχόμενη πλημμυρική καταστροφή εξάγετε ο τελικός χάρτης ζωνών πλημμυρικής επικινδυνότητας. Εικόνα 2.2.θ Χάρτης Ζωνών Πλημμυρικού κινδύνου Δ. Ιθάκης [ 22 ]

13 2.3. ΣΕΙΣΜΟΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Στη γεωλογική δομή της νήσου Ιθάκης, λαμβάνουν μέρος αλπικοί σχηματισμοί καθώς και νεώτεροι πλειοτεταρτογενείς (μεταλπικοί σχηματισμοί), οι οποίοι επικάθονται ασύμφωνα στους πρώτους (ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑ 1965, ΒΡ Co. et al. 1985, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1991). Εικόνα 2.3.α Στρωματογραφική κολώνα περιοχής μελέτης. [ 23 ]

14 Οι αλπικοί σχηματισμοί ανήκουν στις δύο πιο εξωτερικές ενότητες της πλατφόρμας των εξωτερικών ελληνίδων, δηλαδή στην ενότητα των Παξών, καθεστώς το οποίο αποτυπώνεται στο ΒΒΔ τμήμα της νήσου. Η εν λόγω ενότητα είναι σχετικά αυτόχθονη. Ωστόσο, η κύρια γεωλογική δομή της νήσου Ιθάκης, αποτελείται από τους σχηματισμούς της Ιόνιας ενότητας, η οποία υπόκειται της ενότητας των Παξών (επώθηση). Εικόνα 2.3.β Γεωλογικός χάρτης Δ. Ιθάκης (ΙΘΑΚΗ-ΑΤΟΚΟΣ,ΙΓΜΕ,1991) [ 24 ]

15 Ενότητα Παξών Στο ΒΒΔ τμήμα της νήσου Ιθάκης εμφανίζεται το ανώτερο τμήμα της εν λόγω ενότητας, το οποίο τοποθετείται ηλικιακά στο Μέσο-Ανώτερο Μειόκαινο, αποτελούμενο από μάργες. Οι μάργες αυτές έχουν πάχος 30m και πάνω και είναι συχνά σχιστοποιημένες, σκοτεινού τεφρού, μαύρου, τεφροπράσινου ή κίτρινου χρώματος και κατά τόπους είναι βιτουμενιούχες και περιέχουν λεπτές στρώσεις γύψου. Τα απολιθώματα τα οποία απαντώνται στους άνωθεν σχηματισμούς είναι Orbulina universa, Globigerinoides obliquus και άλλα. Η ενότητα αυτή υπέρκειται της Ιόνιας ενότητας με επώθηση. Ιόνια Ενότητα Η γενική διεύθυνση των στρωμάτων των σχηματισμών της ενότητας αυτής, είναι ΒΒΔ. Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα - Δολομιτικοί Ασβεστόλιθοι: Αυτού του τύπου ασβεστόλιθοι χρονολογούνται στο Ανώτερο Τριαδικό - Μέσο Λιάσιο και απαντώνται στις εξής τοποθεσίες: στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξωγή, ΒΑ του Δ.Δ. Πλατρειθιά, σε όλο το Κιόνι, στο νότιο τμήμα της Ανωγής, δυτικά και ΒΑ του Βαθέως. Το πάχος του σχηματισμού αυτού, είναι μεγαλύτερο των 400m και αποτελείται από υπόλευκους, λευκοκίτρινους, σταχτόχρωμους, λεπτομεσο-κοκκώδεις, κατά τόπους ωολιθικούς-πισολιθικούς, δολομιτιωμένους ασβεστόλιθους και δολομίτες. Στα κατώτερα στρώματα συναντάμε κυρίως, παχυστρωματώδεις έως άστρωτους κρυσταλλικούς δολομίτες και δολομιτιωμένους μικριτικούς ασβεστόλιθους. Ακολουθούν παχυστρωματώδειςμεσοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι κατά τόπους δολομιτιωμένοι, οι οποίοι παρουσιάζουν ποικιλία μικροφάσεων, όπως i) δολομιτιωμένοι βιο-μικροσπαρίτες, ii) ογκοσπαρίτες ανακρυσταλλωμένοι και δολομιτιωμένοι με ποικίλου μεγέθους λιθοκλάστες από τους οποίους αρκετοί σπασμένοι ωόλιθοι, iii) πελ-βίο-μικρίτες έως σπαρίτες. Κλείνοντας, τα ανώτερα μέλη αποτελούνται από πλακώδεις βιομικριτικούς ασβεστόλιθους με ενστρώσεις και κονδύλους κερατολίθων τεφροκίτρινης απόχρωσης, αντίστοιχους με τους ασβεστόλιθους Σινιών της Ηπείρου. Στο σχηματισμό αυτό, εμφανίζονται τα απολιθώματα Nodosaria sp., Lenticulina sp., Textulariidae, Filaments κ.ά. Ασβεστόλιθοι «Ammonitico Rosso»: Αυτού του τύπου ασβεστόλιθοι χρονολογούνται στο Ανώτερο Λιάσιο (Τοάρσιο) και απαντώνται στις εξής τοπο- [ 25 ]

16 θεσίες: στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξωγής, στο ΒΒΑ τμήμα του Πλατρειθιά, στο κεντρικό τμήμα του Κιονίου και ΒΒΑ του Βαθέως. Το πάχος εμφάνισης του σχηματισμού αυτού είναι 0-25m και κατά τόπους παρατηρείται έντονη πτύχωση. Η εμφάνιση του σχηματισμού αυτού είναι πολύ περιορισμένη στη νήσο Ιθάκη. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί, χαρακτηρίζονται ως κονδυλώδεις, ερυθρωποί, κιτρινωποί, σταχτόχρωμοι, μαργαϊκοί, λεπτο-μεσο-στρωματώδεις με λεπτές μαργαϊκές και κερατολιθικές ενστρώσεις και φακούς πυριτιολίθων. Ο σχηματισμός αυτός παρουσιάζει συχνά πλευρική απόσβεση. Η μικροφασική ανάλυση δείχνει ότι εναλλάσσονται οι δύο εξής μικροφάσεις: i) βιομικρίτες εν μέρει ανακρυσταλλωμένοι, ενίοτε πυριτικοί με ακτινόζωα και επιμήκη Filaments. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται ωόλιθοι οπότε αυξάνεται και ο αριθμός των βενθονικών τρηματοφόρων, ii) μικρίτες έως βιομικρίτες με μικρά Filaments. Στη δεύτερη περίπτωση είναι συχνά εμπλουτισμένοι σε οξείδια και υδροξείδια Fe. Τα απολιθώματα που απαντώνται στον εν λόγω σχηματισμό είναι Textulariidae, Nodosariidae, Filaments κ. Κερατόλιθοι, Ασβεστόλιθοι και Αργιλικοί Σχιστόλιθοι: Αυτού του τύπου σχηματισμοί χρονολογούνται στο Δογγέριο και απαντώνται στις ίδιες τοποθεσίες με του προηγούμενου τύπου ασβεστόλιθους καθώς επίσης στο ΝΝΑ τμήμα της Ανωγής, κεντρικά και ΒΑ του Βαθέως. Το πάχος των σχηματισμών αυτών είναι 10-20m και συχνά παρουσιάζουν έντονη στολίδωση με κλειστές πτυχές. Πρόκειται για πυκνές εναλλαγές ασβεστολιθικών και κερατολιθικών λεπτών στρωμάτων. Οι κερατόλιθοι είναι συνήθως ανοιχτόχρωμοι (κιτρινωποί), αλλά υπάρχουν και σκοτεινόχρωμοι (τεφροί, μαύροι και ερυθροί). Οι ασβεστόλιθοι είναι πολύ λεπτόκοκκοι, λευκοί, σταχτείς και κιτρινωποί. Κατά τόπους οι σχηματισμοί αυτοί παρουσιάζουν έντονη σχιστοποίηση και αποτελούνται από μαργαϊκά και αργιλοπηλιτικά λεπτότατα στρώματα κιτρινωπού χρώματος. Επίσης κατά τόπους παρουσιάζεται και με κονδυλώδη μορφή. Η ανάλυση σε ασβεστολιθικά δείγματα δείχνει ότι έχουμε ωο-βιο-σπαρίτες με ψευδο-ωολίθους ποικίλου μεγέθους καθώς και σύνθετους κόκκους με πυρήνες θραύσματα πετρωμάτων και απολιθώματα. Επίσης έχουμε ύπαρξη σπαριτών. Τέλος τα απολιθώματα που απαντώνται είναι: Miliolidae, Valvulina sp., Protopeneroplis striata κ.ά. Ασβεστόλιθοι Βίγλας, λεπτοστρωματώδεις με πυριτόλιθους: Αυτού του τύπου σχηματισμοί χρονολογούνται στο Ανώτερο Ιουρασικό Κατώτερο Κρητιδικό. Απαντώνται ανατολικά της Εξωγής, ανατολικά του Πλατρειθιά, δυτικά του Κιονίου, ανατολικά και ΝΑ της Ανωγής, κεντρικά και ΒΒΑ του [ 26 ]

17 Βαθέως και ΒΑ του Περαχωρίου. Το πάχος των σχηματισμών αυτών ανέρχεται στα m και κατά τόπους παρατηρείται έντονη στολίδωση των στρωμάτων. Είναι λευκοί, λευκοκίτρινοι, πολύ λεπτόκοκκοι και λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, με ενστρώσεις, φακούς και κονδύλους κιτρινωπών καστανοκίτρινων πυριτόλιθων και πολύ λεπτές παρεμβολές αργιλικού υλικού. Η μικροφασική ανάλυση δείχνει ότι πρόκειται για βιομικρίτες ακτινοζώων με σπάνια οστρακώδη και Nodosariidae καθώς και λίγους κλαστικούς κόκκους πυριτικού υλικού. Επίσης Παρατηρούνται ορίζοντες βιομικρίτη με Calpionellidae, μικρά Nodosariidae και Filaments. Μερικά απολιθώματα που εντοπίζονται στην περιοχή είναι Calpionella alpine, Filaments κ.ά. Κερατόλιθοι και ασβεστόλιθοι: Αυτού του τύπου σχηματισμοί χρονολογούνται στο Άλβιο Τουρώνιο. Απαντώνται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξωγής, στο κεντρικό τμήμα του Πλατρειθιά, δυτικά του Κιονίου, ανατολικά και ΝΑ της Ανωγής, στο κεντρικό τμήμα του Βαθέως όπως στο ΒΒΑ τμήμα του και τέλος, ΒΑ του Περαχωρίου. Το πάχος των σχηματισμών αυτών είναι 20-30m, έχουν εντονότατη στολίδωση με κλειστές έως μέσου ανοίγματος πτυχές. Έχουμε πυκνές εναλλαγές κερατολιθικών και ασβεστολιθικών στρωμάτων 5-10 cm. Οι ασβεστόλιθοι είναι πολύ λεπτόκοκκοι, λευκοί, σταχτείς και κατά τόπους μαργαϊκοί. Οι κερατόλιθοι παρουσιάζουν ποικιλία χρωμάτων όπως, κιτρινωποί, καστανοκίτρινοι, ερυθρωποί, υποπράσινοι και μαύροι. Η μικροφασική ανάλυση στους ασβεστόλιθους δείχνει ότι πρόκειται για βιομικρίτες με πλαγκτονικά τρηματοφόρα, οι οποίοι εναλλάσσονται με πυριτικούς βιομικρίτες ακτινόζωων και κερατολίθων. Τέλος, στους ανώτερους ορίζοντες, ορισμένες φορές παρεμβάλλονται ενστρώσεις μικροκλαστικών ασβεστόλιθων με μικριτική κύρια μάζα. Στους σχηματισμούς αυτούς απαντώνται τα εξής απολιθώματα: Heterohelix sp., Hedbergella sp. κ.ά. Ασβεστόλιθοι Παχυστρωματώδεις Κλαστικοί: Αυτού του είδους οι σχηματισμοί χρονολογούνται στο Σενώνιο. Καταλαμβάνουν ένα μεγάλο κομμάτι των συνολικών σχηματισμών που απαρτίζουν τη νήσο και κατά τόπους έχουν πάχος m. Απαντώνται στις εξής περιοχές: ανατολικά της Εξωγής, στο κεντρικό τμήμα του Πλατρειθιά, ανατολικά του Σταυρού, σε όλη την έκταση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ανωγής, στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Βαθέως και στο κεντρικό τμήμα του Περαχωρίου. Πρόκειται για σχηματισμούς υπόλευκους, λευκοκίτρινους, παχυστρωματώδεις έως άστρωτους με κλάστες ποικίλης λιθολογικής σύστασης, χρώματος, ηλικίας και μεγέθους, με θραύσματα ρουδιστών και άλλων μικροαπολιθωμάτων. Εμφανίζονται κατά τόπους ανακρυσταλλωμένοι και δολομιτιωμένοι. [ 27 ]

18 Κατάγράφονται ορίζοντες πάχους μέχρι 10m περίπου στους οποίους επικρατούν λεπτο-μεσο-στρωμάτωδεις υπόλευκοι, λεπτόκοκκοι ασβεστόλιθοι με φακούς και κονδύλους ανοιχτόχρωμων πυριτολίθων. Η μικροφασική ανάλυση δείχνει ότι οι ασβεστόλιθοι του Σενωνίου αποτελούνται από i) μικροκλαστικούς ασβεστολίθους με ή χωρίς μικριτική κύρια μάζα και αρκετά πλαγκτονικά τρηματοφόρα, στους οποίους η κατανομή του κλαστικού υλικού δεν είναι ομοιογενής και δίνει συχνά μορφές τουρβιτιτών, ii) βιοκλαστικούς ασβεστόλιθους που παρουσιάζονται συχνά ανακρυσταλλωμένοι και περιέχουν άφθονη βενθονική μικροπανίδα, iii) πολύμεικτα ασβεστολιθικά λατυποπαγή με στοιχεία ποικίλης φύσης και προέλευσης, πολλά από τα οποία ενδέχεται να προέρχονται από το ύβωμα του Γαβρόβου. Απολιθώματα που βρίσκουμε στους κατώτερους ορίζοντες είναι του Κονιασίου Σαντωνίου: Globotruncana linneiana, Marginotruncana coronate. Στους ανώτερους ορίζοντες έχουμε απολιθώματα του Καμπανίου -Μαιστριχτίου: Globotruncana linneiana, Omphalocyclus sp. Ασβεστόλιθοι Μεσοστρωματώδεις: Αυτού του είδους οι σχηματισμοί χρονολογούνται Παλαιόκαινο Ηώκαινο. Το πάχος εμφάνισής τους είναι 250m περίπου και παρουσιάζουν έντονη πτύχωση. Απαντώνται στις εξής περιοχές: στο δυτικό τμήμα του Πλατρειθιά, δυτικά της Ανωγής, σε όλο το Δημοτικό Διαμέρισμα της Λεύκης, δυτικά του Βαθέως και δυτικά - ΒΒΔ του Περαχωρίου. Πρόκειται για ασβεστόλιθους υπόλευκους, φαιοκίτρινους, υπολιθογραφικούς, συχνά κοκκώδεις και λατυποπαγείς, λεπτο-μεσοστρωματώδεις. Τα ανώτερα στρώματα της σειράς είναι πλούσια σε ευμεγέθεις nummulites, alveolina. Η μικροφασική ανάλυση δείχνει: i) βιομικρίτες με μικροπανίδα που αποτελείται αποκλειστικά από πλαγκτονικά τρηματοφόρα, ii) βιομικρίτες με μικροπανίδα που περιέχει κατά κύριο λόγο πλαγκτονικά τρηματοφόρα αλλά και αρκετά βενθονικά, iii) βιομικρίτες με ευμεγέθεις βιοκλάστες και αρκετούς λιθοκλάστες, οι οποίοι περιέχουν κυρίως βενθονικά, αλλά και πλαγκτονικά τρηματοφόρα. Τα απολιθώματα που βρίσκουμε σε κάθε μικροφάση είναι αντίστοιχα: i) Morozovella aragonensis, Heterolelix sp., Hedbergella sp., ii) Discocyclina sp., Alveolina sp., Miliolidae, Rotalia sp., iii) τα ίδια απολιθώματα και με την προηγούμενη μικροφάση. Φλύσχης: Αυτός ο σχηματισμός χρονολογείται στο Ολιγόκαινο Μέσο Μειόκαινο και αποτελεί το ανώτερο στρώμα της Ιόνιας ενότητας. Το πάχος εμφάνισής του είναι 200m περίπου. Απαντάται στις εξής περιοχές: νότια του Δημοτικού Διαμερίσματος της Εξωγής, δυτικά του Πλατρειθιά, δυτικά του Σταυρού και δυτικά του Βαθέως. Πρόκειται για εναλλαγές ψαμμιτών, αργιλο- [ 28 ]

19 ϊλιούχων, ασβεστολιθικών, κροκαλο-λατυποπαγών και μαργαϊκών στρωμάτων. Τα πάχη αυτών κυμαίνονται μεταξύ 25cm 2,5m, των οποίων το χρώμα ποικίλει από τεφρό, υπόλευκο έως κυανότεφρο κ.ά. Στην Εξωγή και στον Πλατρειθιά, ο φλύσχης βρίσκεται σε κανονική επαφή με τους υποκεμενους ηωκαινικούς ασβεστολίθους που αναπτύσσονται στα ανατολικά αυτού. Η μετάβαση από τους ηωκαινικούς ασβεστολίθους προς το φλύσχη χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κλαστικών ασβεστολίθων και πρασινωπών ασβεστομαργαϊκών ενστρώσεων μέσα στους καλά στρωμένους ασβεστολίθους. Η δυτική επαφή του φλύσχη με το ασβεστολιθικό κερατολιθικό υπόβαθρο είναι τεκτονική. Τα ασβεστολιθικά και ψαμμιτικά στρώματα είναι πλούσια σε ευμεγέθη τρηματοφόρα. Τα απολιθώματα που βρίσκουμε στο φλύσχη είναι τα εξής: Globigerina venezuelana, Orbulina universa, Orbulina suturalis, Globorotalia menardii, Globigerinoides obliquus. Στην παραλιακή ζώνη του Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατρειθιάς και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αφάλων, βρίσκουμε απολιθώματα όπως: Lepidocyclina praemarginata, L. mor-gani, L. tournoueri, Miogypsina ex. interc. complanata formosensis κ.ά. Μεταλπικά Στους υπερκείμενους των προηγούμενων ενοτήτων σχηματισμούς, αρχικά τοποθετείται ένας μεταλπικός, πλέον, σχηματισμός, ο οποίος έχει πολύ μικρό εύρος εμφάνισης και χρονολογείται στο Ανώτερο Μειόκαινο Πλειόκαινο (?). Το μέγιστο πάχος του αγγίζει έως και τα 40m. Απαντάται δυτικά του Σταυρού. Ο σχηματισμός αυτός απαρτίζεται από μάργες, μαργαϊκούς ψαμμίτες και λατυποπαγή. Τα λατυποπαγή εμφανίζονται με τη μορφή πάγκων πάχους 1,5-2m. Το μέγεθος των λατυπών κυμαίνεται μεταξύ λίγων mm έως λίγων cm. Λιθολογικά, οι λατύπες παρουσιάζουν εντονότατη ποικιλία και καταγράφονται ως βιτουμενιούχες ασβεστολιθικές, μαύρες, υπόλευκες και κιτρινωπές πυριτικές, ψαμμιτικές, μαργαϊκές κ.ά. Η συνδετική ύλη είναι ανθρακικής σύστασης. Τα στρώματα των μαργών είναι κιτρινωπά ή τεφροπράσινα και εναλλάσσονται με κιτρινωπούς ή τεφρούς ή μαργαϊκούς ψαμμίτες. Τα απολιθώματα που βρίσκουμε είναι τα εξής: Globigerina sp., Globorotalia sp. Ακολουθούν πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων του Τεταρτογενούς στις εξής περιοχές: στο κεντρικό τμήμα του Σταυρού, στο δυτικό παραλιακό τμήμα της Λεύκης, περιμετρικά του λιμανιού του Βαθέως και βόρεια του Περαχωρίου. Τέλος, έχουμε τις αλλουβιακές προσχώσεις του Τερατογενούς οι οποίες παρατηρούνται στο κεντρικό τμήμα του Βαθέως. [ 29 ]

20 Εικόνα 2.3.γ Εμφάνιση Ασβεστόλιθων του Παλαιοκαίνου Ηωκαίνου Εικόνα 2.3.δ Επαφή φλύσχη (Ιόνια Ενότητα) Ασβεστόλιθους του Παντοκράτορα (Αν. Τριαδικό-Μ. Λιάσιο) [ 30 ]

21 2.4 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Με βάση τα γεωμετρικά και τα κινηματικά στοιχεία των τεκτονικών ασυνεχών δομών είναι δυνατόν να περιγράψουν τα κύρια στάδια της τεκτονικής εξέλιξης της νήσου Ιθάκης, που είναι τα ακόλουθα: Α' Στάδιο: Κατά το πρώτο στάδιο, το οποίο αντιστοιχεί στο Κατώτερο Πλειόκαινο, λαμβάνει χώρα η τοποθέτηση του Ιόνιου καλύμματος πάνω στην ενότητα Παξών κάτω από ένα εντατικό καθεστώς έντονης συμπίεσης. Το καθεστώς αυτό προκαλεί την ανάδυση των νήσων με τη δημιουργία πτυχώσεων και την ενεργοποίηση παλαιότερων κύριων συνιζηματογενών τεκτονικών επιφανειών (ρηγμάτων), οι οποίες μεταβάλλουν την κίνηση τους και από δομές λόγω βαρύτητας (κανονικά) γίνονται δομές συμπίεσης, δηλαδή ανάστροφα ρήγματα. Β' Στάδιο: Ακολουθεί μια περίοδος αποσυμπίεσης, που αντιστοιχεί στο Ανώτερο Πλειόκαινο - Κατώτερο Πλειστόκαινο. Το καθεστώς συμπίεσης επικρατεί σε βαθύτερα τμήματα του φλοιού, ενώ κοντά στην επιφάνεια η γενική ανύψωση του τόξου οδηγεί σε επίδραση της βαρύτητας, η οποία εκφράζεται μέσω της δραστηριοποίησης των μεγάλων ρηξιγενών επιφανειών ως κανονικών ρηγμάτων. Γ Στάδιο: Μέσα στο Κατώτερο Πλειστόκαινο παρατηρούνται εκ νέου σαφή φαινόμενα συμπιεστικής παραμόρφωσης που δημιουργούν νέες ρηξιγενείς δομές ανάστροφου χαρακτήρα. Δ' Στάδιο: Από το Μέσο Πλειστόκαινο παρατηρείται εκ νέου μια φάση αποσυμπίεσης των δομών και επανόδου σε ένα καθεστώς, όπου επιδρά η βαρύτητα με δραστηριοποίηση ρηγμάτων που δείχνουν κινήσεις με κανονικό ή πλαγιοκανονικό άλμα. Σε μεγαλύτερο βάθος φαίνεται πως το καθεστώς συμπίεσης εξακολουθεί να επικρατεί, όπως δείχνουν οι μηχανισμοί γένεσης των σεισμών (DRAKOPOULOS & DELIBASIS, 1982). [ 31 ]

22 Εικόνα 2.4.α Νεοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας, Νήσοι Κεφαλονιά Ιθάκη (Λέκκας,1996) Με βάση τα γεωμετρικά στοιχεία των ρηγμάτων και τη μελέτη του ρηξιγενούς ιστού, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Το σύνολο των ρηγμάτων της νήσου μπορούν να διακριθούν σε τρία κύρια συστήματα. Τα πρωτεύοντα συστήματα των ρηγμάτων είναι προσανατολισμένα στις διευθύνσεις ΒΔ-ΝΑ, ΒΒΑ-ΝΝΔ και ΒΒΔ-ΝΝΑ, ενώ τα δευτερεύοντα στις διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ και Α-Δ. Στο τρίτο σύστημα ΒΒΔ-ΝΝΑ κατατάσσονται τα περισσότερα ρήγματα της νήσου Ιθάκης, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά το Πλειο-Πλειστόκαινο. Τα ρήγματα των τριών πρωτευόντων συστημάτων είναι παλαιά κανονικά ρήγματα, συνιζηματογενή, τα [ 32 ]

23 οποία δημιουργήθηκαν κατά το Κρητιδικό - Ηώκαινο. Κατά την ορογενετική περίοδο όμως και μετέπειτα λειτούργησαν ως ανάστροφα. Με βάση την κινηματική ανάλυση και από τις παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν σε όσα ρήγματα παρουσιάζουν σαφείς κατοπτρικές επιφάνειες και γραμμές τεκτονικής ολίσθησης συμπεραίνουμε πως έχουμε να κάνουμε με ρήγματα κανονικά με γραμμές τεκτονικής ολίσθησης κατά κλίση σε κεκλιμένη ρηξιγενή επιφάνεια που εντάσσονται στην κατηγορία των ορθοκανονικών. Παρατηρούνται στο τεκτονικό βύθισμα του όρμου Αφάλες της Ιθάκης (βόρειο τμήμα της νήσου), όπως και στον όρμο της πόλης Ιθάκης (νότιο τμήμα). Τέλος, ως προς την νεοτεκτονική εξέλιξη της νήσου, είναι εμφανή τρία κύρια ρηξιτεμάχη: i)βόρειο τμήμα της νήσου, ii)κεντρικό τμήμα, iii)νότιο τμήμα, τα οποία οριοθετούνται από κανονικά ρήγματα. 2.5 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΘΑΚΗΣ Στον ελληνικό χώρο η σεισμικότητα είναι πολύ υψηλή. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη σεισμικότητα από το Γιβραλτάρ ως την Κίνα και από το Βόρειο Πόλο ως το Νότιο Πόλο. Αυτός ο ενεργός τεκτονισμός οφείλεται στη σύγκλιση των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών της Ευρασιατικής και της Αφρικανικής Πλάκας. Η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική. Η περιοχή του Αιγαίου κινείται προς τα ΝΔ με ταχύτητα που φτάνει τα 5 cm/year. Αν και η σεισμικότητα στον ελλαδικό χώρο είναι διάσπαρτη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχει γνωρίσει κάποια στιγμή στην ιστορία της ένα σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας Richter, τα περισσότερα επίκεντρα κατανέμονται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες έχουν χωριστεί σε ζώνες. Αρχικά εντοπίζεται η ζώνη του Ιονίου και του Ελληνικού τόξου όπου έχουμε τα περισσότερα επίκεντρα, Ακολουθεί η ζώνη του Ανατολικού Κορινθιακού, η ζώνη της τάφρου του Βορείου Αιγαίου, η ζώνη που ανήκουν τα παράλια της Μικράς Ασίας, η ζώνη που ανήκει η θάλασσα του Μαρμαρά και τέλος η ζώνη της Χαλκιδικής και της Βόλβης. Οι σημαντικότερες ζώνες που απασχολούν συνέχεια τους σεισμολόγους σε όλη τη γη είναι η ζώνη του Βορείου Αιγαίου, ΒΔ του οποίου είναι η περιοχή μελέτης, και η ζώνη του Κορινθιακού κόλπου. Στο κυρτό μέρος του ελληνικού τόξου επικρατούν κυρίως οριζόντιες συμπιεστικές τάσεις και ανάστροφα ρήγματα τόσο στους επιφανειακούς σεισμούς όσο και στους σεισμούς ενδιάμεσου βάθους. [ 33 ]

24 Οι διευθύνσεις των αξόνων αυτών είναι σχεδόν κάθετες προς τον άξονα του τόξου. Τα διανύσματα κίνησης ευθυγραμμίζονται κατά την διεύθυνση βύθισης της Αφρικανικής πλάκας και όχι κατά την διεύθυνση των αξόνων εφελκυσμού, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη κλίση από ότι η βυθιζόμενη ζώνη, όπως συμβαίνει σε άλλες υποβυθιζόμενες ζώνες. Η συμπιεστική αυτή ζώνη διαχωρίζεται στο δυτικό μέρος, στην περιοχή της Κεφαλονιάς, από ένα ρήγμα ΒΑ διεύθυνσης και δεξιόστροφης κίνησης (ρήγμα μετασχηματισμού). Στο εσωτερικό τμήμα του τόξου επικρατούν οριζόντιες εφελκυστικές τάσεις με την παρουσία κανονικών ρηγμάτων. Οι διευθύνσεις των αξόνων εφελκυσμού είναι περίπου Β-Ν και οφείλονται στην επέκταση της μικροπλάκας του Αιγαίου. Ο εφελκυσμός που παρατηρείται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου οφείλεται στην ύπαρξη ρηγμάτων παράταξης με δεξιόστροφες κινήσεις,δομές που αποτελούν προεκτάσεις του μεγάλου ρήγματος μετασχηματισμού της Βόρειας Ανατολίας. Η ζώνη του Κορινθιακού παρουσιάζει εφελκυστικό τεκτονικό καθεστώς με τις διευθύνσεις των αξόνων εφελκυσμού να είναι περίπου Β-Ν Σεισμικά Στοιχεία Περιοχής Ιονίου Τα Ιόνια νησιά εμφανίζουν μεγάλη σεισμική επικινδυνότητα καθώς εκεί διασταυρώνονται δύο τεκτονικές ζώνες: το ελληνικό τόξο και μια ζώνη, που αποτελεί συνέχεια του ρήγματος της Ανατολίας, με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ που ξεκινά από το ΒΔ άκρο της Τουρκίας, διασχίζει το Β. Αιγαίο, την Κεντρική Ελλάδα και φτάνει στον χώρο της νήσου Κεφαλονιά. Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται ΒΔ Ελλάδα και αποτελεί τη πιο ενεργά σεισμική περιοχή της Ελλάδος. Περιλαμβάνει τα νησιά Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Αντίπαξοι, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιθάκη. Συγκεκριμένα, στη ζώνη αυτή παρατηρείται επιφανειακή σεισμικότητα με τα μεγέθη των σεισμών να αγγίζουν τους 7,5 βαθμούς της κλίμακας Richter. Ο Makropoulos (1978) αναφέρει ότι λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους των σεισμών, αναμένονται στην περιοχή υψηλές σεισμικές επιταχύνσεις σε διαφορές χρονικές περιόδους, γεγονός που τη κατατάσσει στην κατηγορία IΙΙ (υψηλή στάθμη σεισμικού κινδύνου) στον νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας του ΟΑΣΠ, (2001) [ 34 ]

25 Εικόνα 2.5.α Χάρτης Σεισμικής επικινδυνότητας Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Π.,2001) Από τις πληροφορίες που έχουμε γνωρίζουμε ότι από το χρονικό διάστημα είχαμε εστιακά βάθη της τάξης των 0-80 km. Σε εστιακό βάθος 0-10 km εντοπίζονται τα περισσότερα σεισμικά γεγονότα, τα οποία δεν ξεπερνούν σε μέγεθος τους 5 βαθμούς της κλίμακας Richter. Στη συνέχεια για το εστιακό βάθος των km οι σεισμοί έχουν μεγαλύτερο μέγεθος το οποίο και πάλι δεν ξεπερνά τους 6 βαθμούς της κλίμακας Richter. Σε εστιακό βάθος των km έχουμε τους μεγαλύτερους σε μέγεθος σεισμούς ενώ, τέλος σε εστιακό βάθος km είχαμε κατά το παρελθόν 2 αρκετά μεγάλα σεισμικά γεγονότα. Επιπλέον παρατηρείται μια επιμήκης κατανομή σεισμών, με διεύθυνση Β20 ο Α, κατά μήκος των δυτικών ακτών της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς. Αυτή η ζώνη σεισμικότητας εκτείνεται σε πλάτος 40 km και μήκος 100 km. [ 35 ]

26 Η δομή αυτή αποτελεί και τη ζώνη εμφάνισης των μεγαλύτερων σεισμών που παρατηρήθηκαν στην περιοχή. Η διάταξη αυτή συμφωνεί ακόμα και με την μεγάλη δομή οριζόντιας ολίσθησης του Ληξουρίου Κεφαλονιάς. Τέλος, παρατηρείται μια περιοχή ασθενούς σεισμικότητας ανάμεσα στον Πατραϊκό κόλπο και τα Ιόνια νησιά. Εικόνα 2.5.β Ιστορικό σεισμών στην περιοχή του Ιονίου (Δ. Αναστασίου, Ιούλιος 2009). [ 36 ]

27 Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής (Papazachos et al.,1989), στη συνέχεια εντοπίζονται και αναλύονται οι σημαντικότεροι σεισμοί των Ιονίων νήσων που έχουν σχετική κοντινή απόσταση με την υπό μελέτη περιοχή. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΙΧ),1469, Άνοιξη, 38.3ο Ν, 20,5Ο Ε,h=n, M=(7.2) Πληροφορίες γι αυτό το μεγάλο σεισμό δίνονται από τον Γεώργιο Φραντζή και από άλλες πηγές (Αραβαντινός 1856, Barbiani and Barbiani 1864). Πολλοί ισχυροί σεισμοί που έγιναν την άνοιξη του 1969 είχαν τρομερά αποτελέσματα στη Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Πολλές οικοδομές και τείχη καταστράφηκαν στις πόλεις, σε κωμοπόλεις και σε άλλους κατοικημένους τόπους αυτών των νησιών. Της Κεφαλονιάς το Πτολίεθρον (οικισμός μέσα στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου) καταστράφηκε εντελώς και σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Ήπειρο. Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν για πολλούς μήνες και κράτησαν ανήσυχους τους κατοίκους. ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΙΧ), 1633, Νοέμβριος 5, 37.7ο Ν, 20.8ο Ε, h=n, M=(7.0) Από χρονικά του Benito (1691) και του Coronelli (1962) προκύπτει ότι ο σεισμός γκρέμισε πολλά σπίτια στη Ζάκυνθο και φόνευσε πολλούς ανθρώπους. Προκλήθηκε καταβύθιση στην περιοχή του Αγίου Σώστη (στο νότιο μέρος του νησιού), κατάρρευση βράχων και ρήγματα στο έδαφος, Η θάλασσα όρμησε στην ξηρά και προκάλεσε ζημιές. Φαίνεται ότι προκάλεσε κάποιες βλάβες και στην Κεφαλονιά. Έγινε αισθητός μέχρι τη Βερόνα και την Μάντουα (Barbiani and Barbiani 1864, Χιώτης , Ρώμας 1955, Αντωνόπουλος 1973, Σπυρόπουλος 1997, Λέκκας και συνεργάτες 1997). ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΙΧ),Μαρκόπουλο,1636,Σεπτέμβριος 30,Μεσάνυχτα, 38.1ο Ν, 20.3, h=n,m=(7.2) Ο μεγάλος αυτός σεισμός προκάλεσε καταστροφές στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Πληροφορίες για τις συνέπειες του σεισμού αυτού έχουμε από παρακλητική επιστολή των Συνδικών (εγχώριων αρχόντων) προς το Δόγη της Βενετίας από το 28 Οκτωβρίου 1636, από λεπτομερή έκθεση του Αρχιμανδρίτη [ 37 ]

28 Ιεροθέου (Αββατίου), ο οποίος περιηγήθηκε όλη την Κεφαλονιά, απο δύο ενθυμήσεις και από τον Giraldi για τις καταστροφές στη Ζάκυνθο (Σαθάς 1867, Partsch 1890, Ζώης 1893, Ρώμας 1975, Μουγιάρης 1994, Σπυροπουλος 1997). Σε επιστολή των σινδίκων αναφέρεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Περί τα μεσάνυχτα, έγινε πρωτάκουστος, ισχυρότατος και καταστρεπτικότατος σεισμός. Έπεσαν βράχοι και ξεριζώθηκαν δένδρα στον Αίνο. Η πόλη του Αγίου Γεωργίου (οικισμός μέσα στο κάστρο) έπαθε μεγάλες καταστροφές και ακολούθησαν δεινά επειδή παραχωρήθηκαν οι προμήθειες. Σκοτώθηκαν άνθρωποι και ο αριθμός των τραυματιών ήταν τριπλάσιος. Την επόμενη μέρα έγινε τρομερότερος και καταστρεπτικότατος σεισμός και άνοιξε η γη σε πολλά μέρη. Επακολούθησαν άλλοι δεκατρείς ισχυροί σεισμοί και έμεινε ο τόπος χωρίς κατοίκους και οικίες. Στο κακό αυτό προστέθηκε και η πυρκαγιά που προκλήθηκε απο την έκρηξη στην πυριτιδαποθήκη του φρουρίου, η οποία σκότωσε ανθρώπους και ζώα. Οι μετασεισμοί κράτησαν μέχρι την άνοιξη του επόμενου έτους. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (VIII), 1638, Ιούλιου 16, 38.2ο Ν, 20.4Ο Ε,h=n,M=(6.4) Από ενθύμηση που βρίσκεται στο ιστορικό αρχείο της Κεφαλονιάς (Πεντόγαλος 1973, Μουγιάρης 1994), αναφέρεται ότι ο σεισμός αυτός συμπλήρωσε την καταστροφή του σεισμού του Αυτός κατέστρεψε τελείως κτίρια που έμειναν από τον προηγούμενο σεισμό αλλά και νέα κτίσματα. Γκρέμισε επίσης το κτίριο της Αρχιεπισκοπής. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΙΧ), Ληξούρι, 1658, Αύγουστος 24, 38.2ο Ν, 20.4ο Ε, h=n, M = (7.0) Όπως προκύπτει από έκθεση προς τον Δόγη της Βενετίας και απο ενθύμηση της μονής Αγίου Ανδρέα της Κεφαλονιάς, ο σεισμός έγινε περί την ώρα του δείπνου και προκάλεσε καταστροφές στη χερσόνησο της Παλίκης. Στο Λήξούρι κατέρρευσαν 500 σπίτια και σκοτώθηκαν εκεί εννέα άνθρωποι. Από το σεισμό αυτόν και από τους ισχυρούς μετασεισμούς των επόμενων τριάντα ημερών ορισμένα χωριά της χερσινήσου εντελώς καταστράφηκαν και σκοτώθηκαν συνολικά περίπου 300 άνθρωποι. Ο Riccioli αναφέρει ότι ολόκληρος λόφος με μία εκκλησία που ήταν κτισμένη σ αυτόν εξαφανίστηκε (Partsch 1980, Τσιτσέλης [ 38 ]

29 1960, Σπυρόπουλος 1997). Το 1660 έγινε ένας ισχυρός αργός μετασεισμός που γκρέμισε πολλά σπίτια. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (VIII), 1714, Σεπτεμβρίου 8, 38.1ο Ν, 20.5ο Ε, h=n, M = (6.4) Έγινε ένας πολύ βίαιος σεισμός στην Κεφαλονιά στις 28 Αυγούστου. Περίπου 280 σπίτια ανατράπηκαν. Η γη άνοιξε σε πολλά μέρη και δημιουργήθηκαν καινούργιες θερμές πηγές. Οι κάτοικοι παρέμειναν για δύο μήνες στο ύπαιθρο (Barbiani and Barbiani 1864, Χιώτης ). ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (VIII), Ληξούρι, 1741, Ιουνίου 23, 38.15ο Ν, 20.4Οο Ε, h=n, M = (6.4) Ο σεισμός κατέστρεψε σπίτια στο νοτιοδυτικό μέρος της Κεφαλονιάς και ιδιαίτερα στο Ληξούρι, Αργοστόλι και Κάστρο (Άγιος Γεώργιος). Ο ενοριακός ναός στο Ληξούρι καταστράφηκε ολοκληρωτικά καθώς και μερικά δημόσια κτίρια. Στο οχυρό Άσσος πολλά οικήματα κατέρρευσαν και τα υπόλοιπα κτίρια βλάφτηκαν σοβαρά. Οι μετασεισμοί συνεχίσθηκαν επί πέντε μήνες και προκάλεσαν πρόσθετες βλάβες στο δυτικό μέρος της Κεφαλονιάς (Albini et al. 2000). ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (VIII), Αργοστόλι,1759, Ιούνιος 13, 38.2ο Ν, 20.5ο Ε, h=n, M=(6.3) Σε ενθύμηση μοναχού αναφέρεται ότι οι σεισμοί άρχισαν στις 2 Ιουνίου (παλαιά ημερομηνία) και σταμάτησαν στις 5 Ιουνίου. Εκείνος που έγινε το απόγευμα σώριασε στο έδαφος πολλά σπίτια και εκείνος που έγινε στις 3 Ιουνίου γκρέμισε στο έδαφος τα περισσότερα σπίτια στη Χώρα και στα χωριά. Η δόνηση έγινε αισθητή στη Ζάκυνθο ( Τσιτσέλης 1960, Albini et al. 1995). ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΙΧ), 1766, Ιούλιος 24, 38.1ο Ν, 20.4ο Ε,h=n, M=(7.0) Στις 5 το πρωί έγινε ένας βίαιος σεισμός και τη ίδια ημέρα ακολούθησαν 3 δονήσεις. Σπίτια, εκκλησίες και μοναστήρια γκρεμίστηκαν μέχρι τα θεμέλια και κανένα καμπαναριό δεν σώθηκε ούτε στην πόλη ούτε στην ύπαιθρο. Σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι. Μυρωδιά θειαφιού σκέπαζε όλη την ύπαιθρο χώρα. [ 39 ]

30 Πολλοί κάτοικοι έφυγαν για το Μοριά και άλλοι έμειναν όλο το καλοκαίρι στους ανοικτούς χώρους. Ένας Κεφαλλονίτης έγραφε στις 18 Οκτωβρίου του 1766 ότι μέχρι τότε η γη δεν είχε ησυχάσει ακόμα. Ο κύριος σεισμός προκάλεσε βλάβες και στη Ζάκυνθο (Perrey 1848, Barbiani and Barbiani 1864, Κατραμής 1880, Partsch 1890, Τσιτσέλης 1960). ΚEΦΑΛΟΝΙΑ (X), Ληξούρι, 1767, Ιούλιος 22, 38.3ο Ν, 20.4ο Ε, h=n, M=(7.2) Οι δονήσεις είχαν αρχίσει πριν ένα μήνα και ανησυχούσαν τους κατοίκους αλλά στις 22 Ιουνίου δυνάμωσαν. Ο σεισμός που έγινε στις 6 το πρωί γκρέμισε στο έδαφος τα περισσότερα σπίτια της Κεφαλονιάς και έβλαψε ένα μεγάλο αριθμό από τα υπόλοιπα. Στο Ληξούρι όλα τα σπίτια κατέρρευσαν και 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ένας άλλος σεισμός, που έγινε στις 24 Ιουλίου και ήταν εξίσου δυνατός με τον πρώτο αλλά με μικρότερη διάρκεια, αποτελείωσε τις καταστροφές των πέτρινων σπιτιών και των εκκλησιών. Έπαθαν βλάβες κυρίως χωριά που βρίσκονταν στο δυτικό τμήμα του νησιού (χερσόνησος Παλική) όπου παρατηρήθηκαν φαινόμενα ρευστοποίησης, κατολισθήσεις και ρωγμές στο έδαφος. Μία από τις ρωγμές είχε μήκος 100m και πλάτος 1m. Συνολικά καταστράφηκαν 2642 σπίτια και βλάφτηκαν σοβαρά Σ ολόκληρο το νησί σκοτώθηκαν 253 άνθρωποι. Αυτός ο σεισμός αναφέρεται ως ο πιο δυνατός που κατάλαβαν μέχρι τότε στο νησί της Κεφαλονιάς. Στο μοναστήρι των Βαρδιάνων (στα νότια του Ληξουρίου) κατέρρευσαν όλα τα κτίρια μέχρι τα θεμέλια. Κτίσανε μια νάε ξύλινη εκκλησία ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν το ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΙΧ), 1820, Δεκέμβριος 29, 37.8ο Ν, 21.1ο Ε, h=n, M=(6.9) Της σεισμικής δόνησης προηγήθηκαν αρκετοί τρομαχτικοί υποχθόνιοι θόρυβοι σαν μούγκρισμα ζώων, που είχαν αρχίσει 4 ώρες πριν. Μετά από μία λάμψη που έγινε ορατή από πολλούς κατοίκους της πόλης, οι οποίοι παρέμεναν άυπνοι, άρχισαν αμέσως οι δονήσεις που αναστάτωσαν ολόκληρο το νησί. Κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης νύχτας έγιναν 6 ή 7 δονήσεις. Το πρωί μπορούσε κανείς να δει την καταστροφή μέσα στο νησί. Τα σπίτια με πρόσφατη και στερεή κατασκευή είχαν πάθει ελαφρότερες ζημιές, ενώ τα άλλα υπέφεραν πολύ. Ο σεισμός έβλαψε περισσότερα κτίσματα κατά μήκος της ακτής. Όλο το τετράγωνο του Αγίου Γεωργίου μέχρι τη γέφυρα του Αγίου Ιερώνυμου σχεδόν [ 40 ]

31 καταστράφηκε. Αντίθετα, το κάτω από τον Άγιο Γεώργιο τετράγωνο βλάφτηκε πολύ λιγότερο. Σκηνές αλλοφροσύνης συνέβησαν μεταξύ των κατοίκων κατά τη διάρκεια του σεισμού, ο οποίος είναι γνωστός ως ο σεισμός του «Αγίου Διονυσίου», επειδή έγινε κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου (παλαιά ημερομηνία. Σ ολόκληρο το νησί καταστράφηκαν εντελώς 79 σπίτια και έπαθαν σοβαρές βλάβες 807. Πέθαναν 6 άτομα και τραυματίστηκαν 29. Το σεισμό ακολούθησε καταιγίδα και δύο άτομα πνίγηκαν στην πλημμύρα που προκλήθηκε. Παρατηρήθηκαν ρωγμές στο έδαφος, οσμές θειαφιού, τρικυμία και πύρινα φαινόμενα. Ο σεισμός ήταν περιστροφικός και κράτησε 25 δευτερόλεπτα. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΙΧ),Αργοστόλι, 1862, Μάρτιος 14, 38.3ο Ν, 20.4ο Ε,h=n, M=(6.5) Ο σφοδρός σεισμός κατέστρεψε το Αργοστόλι και προξένησε λίγες βλάβες στο Ληξούρι. Παρατηρήθηκαν επίσης κάποιες βλάβες στην Κέρκυρα και καθόλου στην Ζάκυνθο, όπου έγινε αισθητή και άλλη δόνηση στις 26 Μαρτίου (Barbiani and Barbiani 1864, Sierberg 1932b, Montandon 1953). ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (Χ), Ληξούρι, 1867, Φεβρουάριος 4, 38.39ο M=(7.4) Ν, 20.52ο Ε, h=n, Από το σεισμό έπαθαν μεγάλες καταστροφές τα χωριά που βρίσκονται στο δυτικό μέρος του νησιού στη χερσόνησο της Παλικής. Στο Ληξούρι μόνο 2 σπίτια γλίτωσαν. Τα χωριά Κατωή, Ανωή, Νισοχώρι, Θυνιός, Δελλαπορτάρα, Κουραλάτα, Μεταξάτα, Καλλιγάτα, Σχοινια, Αγία Θέκλα, Ποριοράτα και Βαρόσκες καταστράφηκαν ολοκληρωτικά. Κατέρρευσαν 2612 σπίτια, έπαθαν βλάβες 2946 και τουλάχιστον 224 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Παρατηρήθηκαν πριν και μετά το σεισμό «ρηχίες, δηλαδή απόσυρση της θάλασσας. Παρατηρήθηκε επίσης ανεπαίσθητο θαλάσσιο κύμα (tsunami). Εμφανίστηκαν διαρρήξεις του εδάφους και η πλατύτερη από αυτές πέρναγε από το λιθόστρωτο στο Ληξούρι, όπου τα σπίτια ανατράπηκαν τελείως. Παρατηρήθηκαν επίσης φαινόμενα ρευστοποίησης του εδάφους και καταπτώσεις βράχων. Στο Αργοστόλι έπαθαν βλάβες τα σπίτια που βρίσκονταν στην παραλία από τα οποία 4 καταστράφηκαν τελείως, Ο σεισμός προκάλεσε βλάβες στην Ιθάκη και Λευκάδα, όπου κατέστρεψε 2 χωριά. Ασήμαντες ήταν οι βλάβες στη Ζάκυνθο, Κέρκυρα και τη γειτονική Στερεά. [ 41 ]

32 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (Χ), Ασπρογέρακας, 1912,Ιανουάριος 24, 38.11ο Ν, 20.67ο Ε, h=n, M=(6.8) Ο σεισμός ερήμωσε μερικώς την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Τα χωριά Ασπρογέρακας, Πόρος (Πρόνος), Σκάλα και Χιονάτα (Ήλιος) στο νοτιοδυτικό μέρος της Κεφαλονιάς και χωριά στο βόρειο μέρος της Ζακύνθου καταστράφηκαν κατά μεγάλο μέρος. Στον Πόρο( πολύ κοντά στον Ασπρογέρακα) σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι και 40 τραυματίστηκαν. Στο Αργοστόλι παρατηρήθηκαν δύο ρωγμές στην αποβάθρα πλάτους 5-7 cm και μήκους m, ενώ στο λιθόστρωτο δρόμο της Ζακύνθου παρατηρήθηκαν ρωγμές μήκους 20m. Μερικές βλάβες παρατηρήθηκαν και στην Ιθάκη. Στη Γαστούνη, 10 σπίτια ρηγματώθηκαν και στο χωριό Ροβιάτα ένα σπίτι κατέρρευσε. Ο σεισμός δόνησε σχεδόν όλη την Ελλάδα και έγινε πολύ βίαια αισθητός στην Λευκάδα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο και Κυπαρισσία. Οι μετασεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν μέχρι και τον Απρίλιο και μερικές από αυτές ήταν αρκετά ισχυρές, ώστε να προκαλέσουν πρόσθετες βλάβες στα ήδη ερειπωμένα κτίρια (AOA 1916, Eginitis 1916a). Ο μεγαλύτερος μετασεισμός έγινε τρείς ώρες μετά την κύρια δόνηση. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ((VII),Χαβριάτα, 1972, Σεπτέμβριος 17, 38.21ο Ν, 20.31ο Ε, h=n,m=6.3 Ο σεισμός προκάλεσε βλάβες στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κεφαλονιάς. Έπαθαν μη επισκευάσιμες βλάβες 108 παλιά σπίτια και ρηγματώθηκαν 57 κτίρια και δύο γέφυρες. Τραυματίστηκε 1 άτομο. Οι σημαντικότερες ζημιές παρατηρήθηκαν στα Χαβριάτα (VII), Δαμουλιανάτα, Κουβαλάτα (VI+) της Κεφαλονιάς (BGINOA 1972). Προηγήθηκαν δονήσεις, η μεγαλύτερη από τις οποίες έγινε στις 14 Αυγούστου(Μ=4.4) και ακολούθησε ένας μεγάλος αριθμός μετασεισμών ο μεγαλύτερος από τους οποίους έγινε στις 30 Οκτώβριου( Μ=5.4). ΙΘΑΚΗ (ΙΧ), Εξωγή, 1915 Ιανουάριος 27, 38.36ο Ν, 20.60ο Ε, h=n, Μ=(6.6) Στα χωριά Εξαγωγή και Κολιέρη πολλά σπίτια κατέρρευσαν και όλα τα άλλα βλάφτηκαν σοβαρά. Σοβαρά επίσης βλάφτηκαν και τα γειτονικά χωριά. Πολλές [ 42 ]

33 αλλά μικρές ρωγμές παρουσιάστηκαν στο έδαφος της Ιθάκης μήκους 3-5m και μια Α-Δ ή ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση. Σε πολλά μέρη παρατηρήθηκε καθίζηση υψομετρικής διαφοράς μέχρι 60cm. Ο σεισμός έγινε βίαια αισθητός στα Ιόνια νησιά, τη Δ. Ελλάδα και τη ΒΔ. Πελοπόννησο. Στην Κυπαρισσία έγινε αισθητός σαν δύο δονήσεις και στην Κέρκυρα στο χωριό Μαγουλάδες του σεισμού προηγήθηκε θόρυβος. Έγινε αισθητός στην Αυλώνα καθώς και στις Ιταλικές ακτές, (Lecce, Otranto, Alessano), (Eginitis 1916c, Michailovic 1951). Ακολουθήθηκε από μετασεισμούς, ο μεγαλύτερος από τους οποίους έγινε στις 20 Φεβρουαρίου και ήταν έντονα αισθητός στη Λευκάδα. Ισόσειστες του σεισμού παρατίθενται στους Άτλαντες του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ (Papazachos et al.,1982, 1997). ΙΘΑΚΗ (ΙΧ) 1915 Αύγουστος 7, 38.50ο Ν, 20.62ο Ε, h=n, M=(6.7) Σε χωριά της Ιθάκης και της Κεφαλονιάς κατέρρευσαν 50 σπίτια,100 έγιναν ακατοίκητα, και περισσότερα από 100 ρηγματώθηκαν έντονα. Παρατηρήθηκαν ρωγμές στο έδαφος μήκους 2-15m και πλάτους 10cm με ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση, ενώ στην περιοχή της Πλατρηθιάς παρατηρήθηκε καθίζηση. Στην πόλη της Λευκάδας δεν παρουσιάστηκαν πολλές βλάβες στο χωριό Βασιλική μόνο 4 σπίτια έγιναν ακατοίκητα. Το μεγαλύτερο μέρος του Αγίου Πέτρου έπαθε μεγάλες καταστροφές και αρκετά σημαντικές τα χωριά Κοντάραινα, Εύγήρος και Νυδρί. Ένα μέρος από το ακρωτήρι Δουκάτο κατρακύλησε στην Θάλασσα. Μεγάλοι βράχοι κατέρρευσαν από τα βουνά Σταυρωτά και Βουρνίκα. Στην Κεφαλονιά, τα χωριά που βρίσκονται απέναντι από τη Λευκάδα έπαθαν σοβαρές βλάβες, Στο χωριό Φερεντινάτα από τα 130 σπίτια τα 30 ανατράπηκαν. Λίγο πριν από το σεισμό η θάλασσα μεταξύ Κεφαλονιάς και Λευκάδας παρουσίασε μεγάλη αναταραχή και σχηματίστηκαν δύο αντίθετα μεγάλα κύματα τα οποία κατευθύνθηκαν προς τα δύο νησιά. Στη Λευκάδα προηγήθηκε του σεισμού θόρυβος 2-3 λεπτά πριν, που προερχόταν από τη θάλασσα. Στην Πρέβεζα πολλά σπίτια ρηγματώθηκαν σοβαρά, ενώ στους Παξούς εμφανίστηκαν μικρότερες βλάβες, Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κέρκυρα, Γιάννενα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Τρίπολη, Κυπαρισσία. Έγινε επίσης αισθητός στις ακτές της Ηπείρου και της Αλβανίας (Αυλώνα) καθώς επίσης στις Ιταλικές ακτές (Lecce, Otranto, Dica, Alessanso, Callipole, Tarisano)(AOA 1926, Michailovic 1951). Ο κύριος σεισμός ακολουθήθηκε από μεγάλο αριθμό μετασεισμών. Ο μεγαλύτερος από αυτούς έγινε στις 11 Αυγούστου και προκάλεσε σημαντικές βλάβες. Ισόσειστες του σεισμού παρατίθε- [ 43 ]

34 νται στου Άτλαντες του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ ( Papazachos et al. 1982, 1997). ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (VI), Αργοστόλι, 1983, Ιανουάριος 17, 38.1ο Ν, 20.2ο Ε, h=n, M=7.0 Πρόκειται για μεγάλο σεισμό του οποίου το επίκεντρο βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς. Προκάλεσε μικρές βλάβες (VΙ) στην Κεφαλονιά. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός του έγινε την ίδια ημέρα με τον κύριο σεισμό (Μ=6.4) και προκάλεσε σημαντικότερες βλάβες στην Κεφαλονιά (VII στην Αγία Θέκλα), καθώς το επίκεντρο του προσδιορίστηκε πάνω στο νησί. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, Αργοστόλι, 1953, Αύγουστος 12, 38.3ο Ν, 20.8ο Ε,h=n,Μ=(7.2) Πρόκειται για μια σειρά καταστρεπτικών σεισμών, ο μεγαλύτερος από τους οποίους έγινε στις 12 Αυγούστου και είχε επιφανειακό μέγεθος ίσο με Μ=7.2. Προηγήθηκαν πολλοί σεισμοί, από τους οποίους δύο ήταν οι καταστρεπτικοί. Ο πρώτος από αυτούς έγινε στις 9 Αυγούστου (6.4) και ο δεύτερος στις 11 Αυγούστου (6.8). Ακολουθήθηκε από πολλούς μετασεισμούς των οποίων ο μεγαλύτερος έγινε την ίδια ημέρα με τον κύριο σεισμό. Οι σεισμοί αυτοί προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στα Ιόνια νησιά και κυρίως στην Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη, που έπαθαν σχεδόν ολική καταστροφή. Έτσι, από τα σπίτια των νησιών αυτών καταστράφηκαν εντελώς τα , ενώ βλάφτηκαν σοβαρά, έπαθαν ελαφρές βλάβες και μόνο 467 διασώθηκαν. Σκοτώθηκαν 455 άνθρωποι, εξαφανίστηκαν 21 και 2412 τραυματίστηκαν. Στη Λευκάδα έπαθαν σοβαρές βλάβες 122 σπίτια και ελαφρές 341. Οι βλάβες επεκτάθηκαν και στην Αιτωλία, όπου καταστράφηκαν 18 οικισμοί και στην Ηλεία όπου βλάφτηκαν 46 οικισμοί. Έτσι, στην Αιτωλία 60 σπίτια καταστράφηκαν και 293 έπαθαν σοβαρές ζημιές. Σε πολλά σημεία της ανατολικής και της νότιας ακτής της Κεφαλονιάς παρατηρήθηκαν σαφή ίχνη έξαρσης της ακτής. Οι μεγαλύτερες εντάσεις (IX-X) παρατηρήθηκαν στο Αργοστόλι, Ληξούρι Βαλσαμάτα, Ασπρογέρακα, Χαβδάτα και Αγία Ευθυμία της Κεφαλονιάς και στις Βολίμες (ΙΧ+) της Ζακύνθου καθώς και στην πόλη της Ζακύνθου. Ο κύριος σεισμός έγινε αισθητός και στην Κάτω Ιταλία (BGINOA 1953, Γαλανόπουλος 1955). Ισόσειστες του κύριου σεισμού και των δύο μεγαλύτερων προσεισμών [ 44 ]

35 παρατίθενται στου Άτλαντες του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ (Papazachos et al.,1982, 1997b). Ο καταστροφικός σεισμός των Ιονίων Νήσων 12/08/1953. Η ιστορική αναδρομή στον καταστροφικό σεισμό του 1953 ξεκινάει από την Κυριακή, 9 Αυγούστου 1953 όπου γίνεται ο πρώτος μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τον Σταυρό Ιθάκης. Ο δεύτερος, (μεγέθους 6,8), σημειώνεται στις 11 Αυγούστου με δέκα μετασεισμούς την ίδια μέρα (οι δύο μεγαλύτεροι είχαν μέγεθος 5,3 και 5,1) και τέλος στις 12 Αυγούστου 1953 ημέρα Τετάρτη ο Εγκέλαδος χτυπά ξανά την Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να επιφέρει την τελική και ολοκληρωτική καταστροφή στη νήσο Ιθάκη. Εικόνα 3.5.γ Πρωτοσέλιδα της τότε εποχής αναφερόμενα στο καταστροφικό σεισμό. [ 45 ]

36 Εκατοντάδες οι νεκροί και οι τραυματίες που ανασύρονται μέσα από τα ερείπια, οι οποίοι θα ήταν περισσότεροι αν ο κόσμος δεν βρισκόταν στην ύπαιθρο. Ο σεισμός της μέρας εκείνης, μεγέθους 7,2 είναι ο καταστροφικότερος στην ιστορία των Ιονίων νήσων και ένας από τους καταστροφικότερους στη σεισμική ιστορία της Ελλάδας. Ακολούθησε μεγάλος αριθμός πολύ συχνών μετασεισμών που διήρκεσαν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1953, πολλοί από τους οποίους είχαν μέγεθος μεγαλύτερο του 5. Εικόνα 2.5.δ Βαθύ Σύμφωνα με τα δελτία του ΤΕΕ εκείνης της εποχής αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η περιοχή μελέτης καταστράφηκε σε μεγάλο ποσοστό ολοκληρωτικά. Οι προσεισμοί που αναφέρονται πριν από τον κύριο σεισμό έπληξαν σε σοβαρότατο βαθμό τις κατασκευές με αποτέλεσμα στις 12 Αυγούστου του 1953 είχαμε την πλήρη καταστροφή ολόκληρων οικισμών της νήσου. Πρέπει να τονιστεί ότι καταγράφηκαν και συγκεκριμένες περιπτώσεις από τα κλιμάκια του Τ.Ε.Ε που στο πεδίο παρατήρησης υπήρξαν συγκεκριμένες κατασκευές οι οποίες δεν έπαθα τίποτα από την δόνηση και άλλες οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. [ 46 ]

37 Εικόνες 2.5.ε-στ Παραδείγματα των παραπάνω παρατηρήσεων αποτελούν: Ο οικισμός Σταυρός, ο οποίος βρίσκετε στο βόρειο τμήμα της νήσου και ο οποίος έχει θεμελιωθεί πάνω σε ασβεστόλιθους, δεν είχε καμία βλάβη στα κτήρια του, πλην της κεντρικής εκκλησίας του. Σε αυτό συνετέλεσε η καλή κατάσταση των κατασκευών του με κύριο ζήτημα την πληθώρα υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή αυτών καθώς και η προαναφερθείσα θεμελίωση των κτηρίων. Στη συνέχεια όμως παρατηρήθηκε ότι οι δύο διπλανοί οικισμοί, της Λεύκης προς νότο και Εξαγωγής προς βορρά καταστράφηκαν ολοσχερώς διότι εδράζονταν πάνω σε επιφάνεια αποσαθρώσεως των ασβεστόλιθων. Συμπερασματικά λοιπόν, οι δύο αμφότεροι οικισμοί από τον οικισμό Σταυρός καταστράφηκαν ολοσχερώς διότι ήταν θεμελιωμένοι πάνω σε ένα σχηματισμό ο οποίος αποτελείτο από υλικά αποσαθρώσεως των ασβεστό- [ 47 ]

38 λιθων, ενώ ο οικισμός Σταυρός δεν υπέστη σχεδόν καμία καταστροφή λόγω του ότι ήταν θεμελιωμένος σε άμεση επαφή με τους ασβεστόλιθους. Εικόνες 2.5.ζ-η Η πρωτεύουσα της Ιθάκης, το Βαθύ, θεμελιώνεται κατά κύριο ποσοστό σε ασβεστόλιθους αλλά το ασθενές σημείο αυτών είναι ότι κατά θέσεις παρουσιάζονται αλλούβια και κώνοι κορρημάτων. Το κεντρικό τμήμα του Βαθέως υπέστη τεράστιες υλικές ζημίες λόγω του ότι ήταν θεμελιωμένο πάνω σε ασθενείς σχηματισμούς (αλλούβια. κώνοι κορρημάτων κ.τ.λ.). Στην βορειοανατολική πλευρά της πρωτεύουσας όπου οι κατασκευές εδράζονταν απευθείας πάνω στους ασβεστόλιθους δεν έπαθαν σχεδόν καμία ζημιά. Όπως επίσης το ίδιο παρατηρήθηκε και στην νοτιοδυτική συνοικία. [ 48 ]

39 Εικόνα 2.5.θ Παράδειγμα αποτελεί η οικία του εφοπλιστή κ. Καλλίνικου που παρατηρήθηκαν κάποιες ακίνδυνες εξωτερικές ζημίες. Συμπερασματικά λοιπόν πρέπει να τονιστεί ότι το Βαθύ παρουσίασε τεράστιες ζημιές στις θέσεις στις οποίες η θεμελίωση των κατασκευών είχε γίνει πάνω σε προσχωματικούς σχηματισμούς. Σε θέσης οπού η θεμελίωση των κατασκευών είχε γίνει απευθείας πάνω στο ασβεστολιθικό υπόβαθρο δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες ζημιές. [ 49 ]

40 Εικόνα 2.5.ι Τέλος η πρόταση του κλιμακίου του Τ.Ε.Ε. δεν έκρινε απαραίτητη την μετατόπιση του οικισμού αλλά τόνισε να μην χρησιμοποιηθεί κατά την ανοικοδόμηση το κεντρικό τμήμα του Βαθέως, και η πρώτη παραλιακή γραμμή των οικιών της νοτιοδυτικής συνοικίας που παρουσιάζει κατά κύριο ποσοστό από γεωλογικής άποψης προσχωματικούς σχηματισμούς. Συνολικά όπου εντοπίζεται θέση θεμελίωσης η οποία κατά την ανοικοδόμηση πρέπει να θεμελιωθεί από κατασκευή, να λαμβάνεται φροντίδα ώστε η έδραση της να είναι πάνω στο [ 50 ]

41 ασβεστολιθικό υπόβαθρο καθώς υπάρχει και ο κίνδυνος κατολισθήσεων διότι ο προσχωματικός σχηματισμός αυτός επικάθεται επί επικλινούς ασβεστολιθικού υποβάθρου. Εικόνα 2.5.ια Εικόνα 2.5.ιβ [ 51 ]

42 Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα ρήγματα με τη βοήθεια των ζωνών επιρροής για κάθε ένταση ξεχωριστά και εξηγήθηκαν θεματικοί χάρτες που προσδιορίζουν τις ζώνες επιρροής σεισμικής έντασης IX καθώς και VIII στο Δ. Ιθάκης. Σύμφωνα με τον νεοτεκτονικό Κεφαλονιάς Ιθάκης (Λέκκας,1996) διαφαίνονται τρείς μεγάλες υποθαλάσσιες δομές οι οποίες είναι ενδεχόμενα οι τεκτονικές δομές οι οποίες μπορούν να δώσουν μεγάλους σεισμούς με υψηλή ένταση. Οι αρχικές τρείς υποθαλάσσιες δομές οι οποίες θα αναλυθούν εντοπίζονται ανάμεσα στις δύο νήσους Κεφαλονιά και Ιθάκη. Εικόνα 2.5.ιγ Χάρτης Υποθαλάσσιων ρηγμάτων Από την πρώτη υποθαλάσσια τεκτονική δομή (1), διαφαίνεται ότι μία ενδεχόμενη σεισμική δόνηση έντασης είτε ΙΧ είτε VIII θα επηρεάσει ολόκληρη τη νήσο. [ 52 ]

43 Εικόνα 2.5.ιδ Χάρτης σεισμικού κινδύνου έντασης VIIΙ Δ. Ιθάκης Αναλύοντας το υπόβαθρο της νήσου και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών της ως προς την κλίμακα μείωσης-έντασης της σεισμικής έντασης διαμορφώνονται οι τρείς κατηγορίες. ΑΛΠΙΚΑ όπου σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι ανθρακικοί σχηματισμοί πρωτίστως. [ 53 ]

44 ΝΕΟΓΕΝΗ - ΦΛΥΣΧΗΣ όπου σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι σχηματισμοί οι οποίοι είναι χαλαροί (Νεογενή, Φλύσχης). ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗ όπου σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι σύγχρονες αποθέσεις οι οποίες μπορεί να είναι τα αλλούβια κ.τ.λ. Έτσι κατά την ανάλυση του σεισμικού κινδύνου για ένταση VIII στην υποθαλάσσια τεκτονική δομή (1) εξάγετε ο παρακάτω χάρτης. Εικόνα 2.5.ιε Χάρτης σεισμικού κινδύνου έντασης VII Δ. Ιθάκης Αντίστοιχα για την ένταση IX εξάγουμε τον θεματικό χάρτη και τις ζώνες που ενδεχόμενα θα πληγούν από μία σεισμική δόνηση στον Δ. Ιθάκης. [ 54 ]

45 Εικόνα 2.5.ιστ Χάρτης σεισμικού κινδύνου έντασης ΙΧ Δ. Ιθάκης Τέλος ως προς τη υποθαλάσσια τεκτονική δομή και σύμφωνα με την κλίμακα κατανομής των σχηματισμών ως προς το υπόβαθρο της νήσου Ιθάκη εξάγουμε και τον θεματικό χάρτη που αφορά τις εντάσεις που διαμορφώνονται αντίστοιχα με το υπόβαθρο. [ 55 ]

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμός Λευκάδα Μ

Σεισμός Λευκάδα Μ Σεισμός Λευκάδα Μ 6.4 17-11-2015 Δ. Ραπτάκης αν. καθ. ΤΠΜ ΑΠΘ (άμεση συλλογή πληροφοριών από ερευνητικές εργασίες για εκπαιδευτική χρήση) Θεσσαλονίκη 17-11-2015 ΛΕΥΚΑΔΑ 2015 ΛΕΥΚΑΔΑ 2015 ΛΕΥΚΑΔΑ 2015 ΛΕΥΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική Έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι τα περιθώρια τεκτονικών πλακών σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ ευρύτερα από τις ωκεάνιες (Ευρασία: π.χ. Ελλάδα, Κίνα), αναφορικά με την κατανομή των σεισμικών εστιών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 333 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεκτονικής ΔIΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 14/4/2006

Θεσσαλονίκη 14/4/2006 Θεσσαλονίκη 14/4/2006 ΘΕΜΑ: Καταγραφές δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ από τη πρόσφατη δράση στη περιοχή της Ζακύνθου. Στις 01:05 (ώρα Ελλάδας) της 5 ης Απριλίου 2006 συνέβη στο θαλάσσιο χώρο της Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ Η μέθοδος των πρώτων αποκλίσεων των επιμήκων κυμάτων sin i = υ V υ : ταχύτητα του κύματος στην εστία V: μέγιστη αποκτηθείσα ταχύτητα Μέθοδος της προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟ 1953 ΚΑΙ ΤΟ

ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟ 1953 ΚΑΙ ΤΟ 1 ο Ε.ΠΑΛ. ΙΘΑΚΗΣ Α Τάξη Ερευνητική Εργασία Δευτέρου Τετραμήνου ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟ 1953 ΚΑΙ ΤΟ 2014 Ιθάκη 2015 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα).

Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα). Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα). Περίληψη Η περιοχή μελέτης της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σημειώσεις Εργαστηρίου Στρωματογραφίας Καθηγητής Βασίλειος Καρακίτσιος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων Λιθοστρωματογραφία Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα λιθολογικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, στρώσεις, υφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» Η Μεσοελληνική Αύλακα (ΜΑ) είναι μία λεκάνη που εκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κεφάλαιο 1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Για τις ανάγκες της "Γεωλογικής Τεκτονικής Μελέτης Λεκανοπεδίου Αθηνών", που εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών κατασκευάσθηκαν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική Εργασία. Διαχείριση κρίσεων

Διερευνητική Εργασία. Διαχείριση κρίσεων Διερευνητική Εργασία Διαχείριση κρίσεων Η Ελλάδα είναι η έκτη πιο σεισμογενείς χώρα του κόσμου. Αυτό οφείλεται εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, δηλαδή κοντά στα όρια της ευρασιατικής πλάκας με την αφρικάνικη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΙ Οι σεισμοί λιθοσφαιρικών πλακών. λιθοσφαιρικές πλάκες μεσοωκεάνιες ράχες ρήγματα μετασχηματισμού συγκλίνουν θερμικά ρεύματα μεταφοράς

ΣΕΙΣΜΟΙ Οι σεισμοί λιθοσφαιρικών πλακών. λιθοσφαιρικές πλάκες μεσοωκεάνιες ράχες ρήγματα μετασχηματισμού συγκλίνουν θερμικά ρεύματα μεταφοράς ΣΕΙΣΜΟΙ Οι σεισμοί αποτελούν ένα από τα διάφορα γεωδυναμικά φαινόμενα, τα οποία έχουν κοινά αίτια γένεσης. Από τα αίτια των γεωδυναμικών φαινομένων, αναπτύχθηκε η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών. Η Λιθόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από Γ. Ε. Βουγιουκαλάκη Αθήνα, Άυγουστος 2003 2 Πιθανά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ Ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν µπορεί να αποτραπεί και παρά τη µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός του μηχανισμού γένεσης

Καθορισμός του μηχανισμού γένεσης Καθορισμός του μηχανισμού γένεσης Σκοπός Σκοπός της άσκησης αυτής είναι ο καθορισμός του μηχανισμού γένεσης ενός σεισμού με βάση τις πρώτες αποκλίσεις των επιμήκων κυμάτων όπως αυτές καταγράφονται στους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ. Σκορδύλης Καθηγητής Σεισμολογίας Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ.

Ε.Μ. Σκορδύλης Καθηγητής Σεισμολογίας Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ. Ε.Μ. Σκορδύλης Καθηγητής Σεισμολογίας Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ. 223 Μa 200 Μa 135 Μa 35 Μa Present 2 Σχετικές Κινήσεις Λιθοσφαιρικών Πλακών 1. Απόκλισεις λιθοσφαιρικών πλακών (μεσο-ωκεάνιες ράχες) 2. Εφαπτομενικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π. Ημέρα 0: 26/01/2014, Κυριακή 15.55 Ώρα Ελλάδας, Πολύ Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5.8 βαθμών της κλίμακας Richter, σε απόσταση 280χλμ Δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Κεφάλαιο 11 ο : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δευτερογενείς μορφές του αναγλύφου που προκύπτουν από τη δράση της

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβολή στη μελέτη της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε σύνδεση με τις μεταβολές του πεδίου των τάσεων»

«Συμβολή στη μελέτη της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε σύνδεση με τις μεταβολές του πεδίου των τάσεων» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (2) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συμβολή στη μελέτη της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε σύνδεση με τις μεταβολές του πεδίου των τάσεων» Ο ευρύτερος ελληνικός χώρος αποτελεί μία εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8: Ζώνη Παρνασσού, Ζώνη Βοιωτίας, Υποπελαγονική Ζώνη Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία του Άγγελου Καπατσώρη µε τίτλο: Τεκτονική Ανάλυση των δύο µεγάλων επωθήσεων στις περιοχές Όρµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παπαζάχος Κων/νος Εργαστήριο Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ ΣΕΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003)

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Π., ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την ΕπικαιροποίησηΓνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μανουρά Μαρία ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ17.01 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη. Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη. Μηχανισμός και Αίτια Γένεσης των Σεισμών της Σελήνης

Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη. Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη. Μηχανισμός και Αίτια Γένεσης των Σεισμών της Σελήνης Μάθημα 12ο Σεισμολογία της Σελήνης Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη Μέθοδοι Διάκρισης των Δονήσεων της Σελήνης Σεισμικότητα της Σελήνης Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V Εισαγωγή - Ορισµοί R=H*V Ο σεισµικός κίνδυνος (R-seismic risk) αποτελεί εκτιµήσεις της πιθανότητας να συµβούν απώλειες που σχετίζονται µε παράγοντες της σεισµικής επικινδυνότητας (ανθρώπινες, κοινωνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2.1 Μορφολογία. 3. 2.2 Γεωλογική σύσταση και δομή.. 4. 2.2.1 Γενικά. 4. 2.2.2 Γεωλογική-στρωματογραφική διάρθρωση του Ν.

Περιεχόμενα. 2.1 Μορφολογία. 3. 2.2 Γεωλογική σύσταση και δομή.. 4. 2.2.1 Γενικά. 4. 2.2.2 Γεωλογική-στρωματογραφική διάρθρωση του Ν. Περιεχόμενα σελ Πρόλογος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΜΗ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 3 2.1 Μορφολογία. 3 2.2 Γεωλογική σύσταση και δομή.. 4 2.2.1 Γενικά. 4 2.2.2 Γεωλογική-στρωματογραφική διάρθρωση του Ν. Αχαΐας 5

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ηφαιστειολογία Καθηγητής: Τ. Σολδάτος Φοιτητές: Παπαδοπούλου Μάρθα 4188 Πισκούλης Παύλος 4195 Τσοπουρίδης Λεωνίδας 4211

Μάθημα: Ηφαιστειολογία Καθηγητής: Τ. Σολδάτος Φοιτητές: Παπαδοπούλου Μάρθα 4188 Πισκούλης Παύλος 4195 Τσοπουρίδης Λεωνίδας 4211 Μάθημα: Ηφαιστειολογία Καθηγητής: Τ. Σολδάτος Φοιτητές: Παπαδοπούλου Μάρθα 4188 Πισκούλης Παύλος 4195 Τσοπουρίδης Λεωνίδας 4211 Το Ηφαίστειο Pinatubo Η λέξη Pinatubo σημαίνει: «αυτό που έχει μεγαλώσει»

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ

Κεφάλαιο 9 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ Κεφάλαιο 9 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ Οι δυνάμεις που ασκούνται στη πάνω στη Γη εξαιτίας των φυσικών αιτίων που βρίσκονται στο εσωτερικό της Γης είναι τεράστιες. Σαν αποτέλεσμα των δυνάμεων αυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική Εργασία στη Γεωγραφία, Σχολικό έτος 2012 2013, Α Γυμνασίου. Θέμα: «Φυσικές Καταστροφές»

Συνθετική Εργασία στη Γεωγραφία, Σχολικό έτος 2012 2013, Α Γυμνασίου. Θέμα: «Φυσικές Καταστροφές» Συνθετική Εργασία στη Γεωγραφία, Σχολικό έτος 2012 2013, Α Γυμνασίου Θέμα: «Φυσικές Καταστροφές» Μαθητές: Θοδωρής Μαραγκάκης Μάνος Παπαστεφανάκης Νίκος Ρομάνος Σίφης Σηφογιαννάκης Περιεχόμενα 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8. Υπολογισµός Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: Το «πρόβληµα» της γεώτρησης

8. Υπολογισµός Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: Το «πρόβληµα» της γεώτρησης 8. Υπολογισµός Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: Το «πρόβληµα» της γεώτρησης 1. Γενικά... 78 2. Γεώτρηση σε απλά κεκλιµένα στρώµατα... 78 3. Γεώτρηση σε διερρηγµένα στρώµατα... 81 4. Γεώτρηση σε ασύµφωνα στρώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Τεχνική Γεωλογίας Ι Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1 Γεωτεχνική μηχανική Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 1: Η Γεωτεκτονική Θεώρηση των Ελληνίδων. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 1: Η Γεωτεκτονική Θεώρηση των Ελληνίδων. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 1: Η Γεωτεκτονική Θεώρηση των Ελληνίδων Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000)

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) ΑΣΚΗΣΗ 3η ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) 1 Τεχνικογεωλογικοί χάρτες μεγάλης κλίμακας Βασικός στόχος μιας γεωτεχνικής έρευνας είναι η ομαδοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Φύλλο Εργασίας Τα ηφαίστεια στην Ελλάδα

Σχέδιο Μαθήματος Φύλλο Εργασίας Τα ηφαίστεια στην Ελλάδα Σχέδιο Μαθήματος Φύλλο Εργασίας Τα ηφαίστεια στην Ελλάδα Εισαγωγή: Η σύγχρονη - σε γωολογικούς όρους ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια πηγαίνει πίσω περίπου 40 εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 26/01/2014

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 26/01/2014 ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 26/01/2014 Στις 13:55 UTC (15:55 ώρα Ελλάδας) της 26/1/2014 εκδηλώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους M W =6.1 βαθμών στις δυτικές ακτές της Κεφαλονιάς. Την δόνηση ακολούθησε μετασεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους» ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: «H Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΛΥΤΟΣΕΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΡΑ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) Θεσσαλονίκη 2011 Η απόφαση για μια αναγνωριστική αποστολή πάνω από το χωριό Χαλίκι, στο όρος Λάκμος ή Περιστέρι, πάρθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: "ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ" ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 17/11/2015

ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 17/11/2015 ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 17/11/2015 Στις 07:10 UTC (09:10 ώρα Ελλάδας) της 17/11/2015 εκδηλώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους M W =6.4 βαθμών Νοτιοδυτικά της πόλης της Λευκάδας. Την δόνηση ακολούθησε μετασεισμική

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 2.1. Γενικά... 5 2.2. Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης... 8 2.2.1 Τοπογραφία της περιοχής µελέτης...

Διαβάστε περισσότερα