ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 01/ Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ ΑΠΟΦΑΣΗ. :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 01/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ. 6528 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΤΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : Τηλέφωνο : FAX : Πληροφορίες : Μακροδημήτρη Παναγιώτα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 23 / 01/ 2015 Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, από τον ΚΑΕ 2544 Φ210, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Έχοντας υπόψη: Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Τον Ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α / «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τον Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/ /Α, «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ και άλλες διατάξεις» του άρθρου Το άρθρο 28 παρ. α του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α / Το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 5. Του Ν.2362/95 «Περί κωδικός Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/95 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/Α/ Την υπ αριθμ. Γ.Y./οικ.6169 (ΦΕΚ 3016/Β / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Κατερίνα Παπακώστα» 7. Την αρ. πρωτ /377/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού των δικαιολογητικών επιχορηγήσεων σε ΝΠΙΔ ή ΙΔ από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΦΕΚ 284/Β/1998, όπως τροποποιήθηκε με τα αρ. 5 και 6 της αρ. πρωτ. 2/22717/0094/ Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/ Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ/115877/ απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης 1

2 Οικονομικών Υπηρεσιών 11. Τα υποβληθέντα στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας στοιχεία λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας από τους Φορείς ΝΠΙΔ, 12. Ο Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α 145/ , «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις», άρθρο Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ Β 1299/ Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. Υ5β /οικ 1662/ (ΦΕΚ 691/Β/2001 με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν.2716/99 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» 14. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ Β 1299/ Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ / «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/199 (ΦΕΚ Β 2444/ ». 15. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ / Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ / «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/199» (ΦΕΚ Β 2444/ όπως ισχύει, τροποποιηθείσα με την αρ. ΥΑ Υ5β/Γ.Π. οικ 50557/ (ΦΕΚ Β 1299» 16. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/ Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α3α/οικ.876/ «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» (ΦΕΚ Β' 661/ » 17. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/ΓΠοικ39321/ΦΕΚ453/τ.Β/ Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Σύστημα Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας των μονάδων Ψυχικής Υγείας. 18. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ / Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας» (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ- Μ Την με αρ. πρωτ. Υ5β/ Γ.Π./οικ Απόφαση με θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ αριθμ. Υ5β/ Γ.Π. οικ./ 95047/ (ΦΕΚ 1506/τΒ / Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει» 20. Την με αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.44405/ Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της υλοποίησης προγράμματος για τη χρηματοδότηση Μονάδων Ψυχικής Υγείας Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από πόρους του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας για τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση με στόχο τη δημιουργία βιώσιμου συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας» 21. Τις με αριθ. πρωτ. Υ5β/ΓΠοικ63812/ , Υ5β/ΓΠοικ63818/ , Υ5β/ΓΠοικ86616/ και Υ5β/Γ.Π.οικ.43347/ εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τις προϋποθέσεις κάλυψης δαπανών που υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 22. Το με αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ / έγγραφό μας 23. Την αριθμ. πρωτ. 2/ Α/ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:«μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού» 24. Η με αριθ. πρωτ. A4β/οικ.6524/ ειδική έκθεση της παραγράφου α του άρθρου 2

3 76 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/ Η με αριθ. Α4β/οικ.6525/ ( ΑΔΑ : Ψ5ΑΘ-ΟΔΟ ειδική έγκριση της παραγράφου α του άρθρου 76 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/ Την υπ αριθμ. πρωτ. Δ2/Γ.Π. οικ / (ΑΔΑ: 6ΚΞΓΘ-1ΨΧ έγκριση επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27. Το με αριθ. πρωτ. Δ2/Γ.Π. οικ / με θέμα: «Αποτελέσματα πρωτοβάθμιου ελέγχου μηνός Μαΐου 2014 υποβληθέντων στοιχείων λειτουργίας Μονάδων για την κάλυψη των δαπανών που υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά τύπο μονάδας και ωφελούμενο 28. Το με αριθ. πρωτ. Δ2/Γ.Π. οικ / με θέμα: «Αποτελέσματα πρωτοβάθμιου ελέγχου μηνών Μαΐου-Αυγούστου 2014 υποβληθέντων στοιχείων λειτουργίας Μονάδων για την κάλυψη των δαπανών που υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά τύπο μονάδας και ωφελούμενο» 29. Το με αριθ. πρωτ. Α4β/Γ.Π. οικ. 5254/ με θέμα: «Αποτελέσματα επανελέγχου πρωτοβάθμιου ελέγχου μηνών Μαΐου - Οκτωβρίου 2014 και αποτελέσματα συμπληρωματικών στοιχείων Οκτωβρίου 2014 υποβληθέντων στοιχείων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την κάλυψη των δαπανών που υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά τύπο μονάδας και ωφελούμενο» 30. Τα με αριθ. πρωτ. Α4β/Γ.Π. οικ / και Α4β/Γ.Π. οικ / με θέμα: «Αποτελέσματα επανελέγχου πρωτοβάθμιου ελέγχου μηνός Μαΐου υποβληθέντων στοιχείων λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την κάλυψη των δαπανών που υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά τύπο μονάδας και ωφελούμενο» 31. Το με αριθμό πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.67/ έγγραφο της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Ε.Υ.Υ. 32. Το γεγονός ότι η παρούσα τελεί υπό την επιφύλαξη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας να προβεί σε διορθωτικούς συμψηφισμούς των ποσών επιχορήγησης της παρούσας προς τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας μετά την οριστικοποίηση της έγκρισης των απολογισμών τους για τα έτη 2013 και 2014, διαδικασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές 33. Το γεγονός ότι τα περιλαμβανόμενα στοιχεία στο παρόν τελούν υπό την επιφύλαξη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας να προβεί σε διορθώσεις και συμψηφισμούς χρηματικών ποσών, σε περίπτωση κατά την οποία επιτόπιος ή άλλου είδους έλεγχος διαπιστώσει παρεκκλίσεις από τα δηλούμενα και ελεγχόμενα στοιχεία παρεχομένων υπηρεσιών 34. Το γεγονός ότι μέσω της πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζεται η μετάβαση, μέχρι , σε ένα νέο σταθερό σύστημα χρηματοδότησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο θα αξιοποιεί ένα αποτελεσματικό μίγμα χρηματοδότησης από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, καθώς και διαφορετικές πηγές και θα συμβάλει σε ένα βιώσιμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το οποίο θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες/ εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελουμένων. 35. Το γεγονός ότι το παρόν τελεί υπό την επιφύλαξη της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας κατά το μέρος που αφορά την περίοδο Ιούλιο 2013 έως και Ιούνιο 2014 δεδομένου ότι η τελευταία θα προβεί σε διορθωτικούς συμψηφισμούς των ποσών επιχορήγησης μετά από την τελική διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων 36. Το με αριθ. πρωτ. Δ2/Γ.Π. οικ / με θέμα: «Αποτελέσματα πρωτοβάθμιου ελέγχου μηνών Ιουνίου 2014 υποβληθέντων στοιχείων λειτουργίας Μονάδων για την κάλυψη των δαπανών που υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά τύπο μονάδας και ωφελούμενο» 37. Το με αριθ. πρωτ. Α4β/Γ.Π. οικ. 5666/ με θέμα: «Αποτελέσματα 3

4 πρωτοβάθμιου ελέγχου μηνών Ιουνίου Αυγούστου 2014 υποβληθέντων στοιχείων λειτουργίας Μονάδων για την κάλυψη των δαπανών που υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά τύπο μονάδας και ωφελούμενο» 38. Το γεγονός ότι μέρος των φορέων δεν καταχώρησαν εγκαίρως και με πληρότητα το σύνολο των δεδομένων για το σύνολο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή για μέρος αυτών, στοιχείων και αρχείων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ5α,β/Γ.Π. οικ (ΦΕΚ Β' 1089/ με θέμα «Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας» και βάσει του άρθ. 9, παρ. 3 (β αναστέλλεται η χρηματοδότησή τους, μερικώς ή πλήρως, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση της επιχορήγησης, με βάση τα παρακρατηθέντα ποσά από τον ΚΑΕ 2544 Φ210, για το έτος 2015 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας έτους 2015, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. Τα τελικά ποσά με τα οποία επιχορηγούνται οι Φορείς Ψυχικής Υγείας προκύπτουν με βάση τα ανωτ. (27, (28, (29, (30 και (36 σχετικά, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία για το μήνα Ιούνιο 2014 στο πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας, στα οποία έχει υπολογιστεί η αναλογική μείωση που προκύπτει λόγω μικρότερου από το απαιτούμενο υ ποσού προς κατανομή. Οι φορείς του ανωτέρω (38 σχετ. εφόσον συμμορφωθούν με τα ανωτέρω (13-16 & (18 σχετ., θα λάβουν τα ποσά που αντιστοιχούν στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας επιχορήγησης, καθώς και του ανωτέρω (26 σχετ., στην επόμενη τακτική επιχορήγηση. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα (18, (35 και (38 σχετικά, το συνολικό ποσό που διατίθεται, ως έναντι, ανέρχεται σε ,02. Οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν τις προϋποθέσεις κάλυψης των δαπανών που υπολογίζονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί κοστολόγησης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Το ύψος της επιχορήγησης ενός εκάστοτε φορέα αποτυπώνεται στους κατωτέρω πίνακες ως εξής: 4

5 ΚΑΕ 2544 Φ210 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΣ 1ης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Στεγαστικού Τύπου Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 (ΆΜΦΙΣΣΑ , , , ,86 (ΛΑΜΙΑ , , , ,86 Α' ΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , Β' ΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , , Α' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , , , , Β' ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , , , , ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ , , , ,33 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 217,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ,00 960, , ,78 5

6 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΙΦΙΓΕΝΙΑΣ 60, Καλλιθέα ,00 928, , , ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΤΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 103, Καλλιθέα , , , ,56 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Γρυπάρη 8, Καλλιθέα , , , ,33 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ , , ,33 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΥΛΑΙΘΟΥ , , , ,33 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ , , , ,56 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΧΡ. ΜΑΧΑΙΡΑ , , , ,33 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ Κ , , , ,11 6

7 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 10 & ΔΕΛΦΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΡΟΥΡΙΩΝ , , , ,33 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ , , , , ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ , , , , ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ , , , , ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΡΟΚΟΠΗ , , , ,56 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Πάροδος Δ ,00 960, , ,78 7

8 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Σολωμού 2-4 (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Αργυροκάστρου 9 (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ , , , ,56 Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ατόμων του Οικοτροφείου Α' με ΒΝΥ στην Καλλιθέα (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 6-8 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Π , , , , Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ατόμων του Οικοτροφείου Β' με ΒΝΥ στην Καλλιθέα (Γρυπάρη 60 Π , , , ,33 Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ατόμων του Οικοτροφείου Β' Ψυχογηριατρικών ασθενών στην Αλεξανδρούπολη Π , , , ,11 Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων του Οικοτροφείου με ΒΝΥ στη Λαμία Π , , , ,11 8

9 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 (Α ΔΡΑΜΑΣ Β.Ν.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "ΑΡΣΙΝΟΗ" , , ,86 (Γ ΘΕΣ/ΚΗΣ Β.Ν.Υ. "ΓΛΑΥΚΗ" , ,86 Ν ΡΥΣΙΟΥ (ΚΑΛΛΙΡΟΗ , , ,86 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ , , ,77 Δ'ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ "ΑΛΚΥΟΝΗ" (ΚΟΖΑΝΗ , , , ,66 Β ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑΣ "ΑΓΑΠΑΝΘΟΣ" , , , ,66 ΞΕΝΩΝΑΣ "ΙΡΙΣ" ΘΕΣ/ΚΗ , , , , A ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 204 ΘΕΣ/ΚΗ , , , ,30 Β ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΝΔΡΕΑ , , , ,11 9

10 ΨΥΧΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Ασθενών ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 162 ΘΕΣ/ΚΗ Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων από το Οικοτροφείο Μακρυγιάλου (ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Π , , , , ο Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων από το Οικοτροφείο Ν. Ρυσίου (1ΠΔΘ Π , , , ,11 2ο Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων από τον Ξενώνα Ίρις (2ο ΠΔΘ Π , , , ,11 Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων από το Β' Ψυχ. Οικ. "Αγάπανθος" (ΔΡΑΜΑΣ Π , , , ,11 3ο Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων από το Γ' Οικοτροφείο ΒΝΥ ΓΛΑΥΚΗ ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣ/ΚΗ Π , , , , ο Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων από , , , ,11 10

11 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 το Γ' Οικοτροφείο ΒΝΥ ΓΛΑΥΚΗ ΚΙΛΚΙΣ 17 Π.14 Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 ενοίκων από το Δ' Ψυχ. Οικοτροφείο ΑΛΚΥΟΝΗ (ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Π , , , ,11 (ΟΡΦΕΑΣ- Νεάπολη Λάρισας , , , , (ΑΝΤΙΦΩΝ Τύρναβος , , , ,70 (ΑΓ. ΑΝΝΑ Τερψιθέα Λάρισας , , , ,70 (ΓΑΛΗΝΟΣ- Ρουσσό Καρδίτσας , , , ,07 (ΕΣΤΙΑ- Φάρσαλα , , , ,44 (ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- 2ο χλμ Λάρισας- Βόλου , , , ,55 (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ- Μεγαλοχώρι Τρικάλων , , , ,03 11

12 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΞΕΝΩΝΑΣ Μελαμπούς (Λάρισα , , , , ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1 (Ανθούπολη Λάρισας ,00 960, , ,78 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2 (Ανθούπολη Λάρισας ,00 960, , ,78 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 3 (Νεάπολη Λάρισας ,00 960, , ,78 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 4 (Ανθούπολη Λάρισας , , , ,33 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (Β.Ηπείρου 15, Λυκόβρυση , , , , ΑΤΤΙΚΗΣ -Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Δ - Συνοικία Κούκη, Ερέτρια , , , ,86 ΑΤΤΙΚΗΣ -Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε, , , , ,86 12

13 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Λ.Παπανδρέου και Βυσσινίας 1, Χαλκίδα (ΛΑΜΙΑ Λαρίσης , , , ,21 ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δημάρχου Ανδρεαδάκη 42, Λιβαδειά , , , , ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ (Κανουτά 11, Τρίκαλα , , , , ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Αν.Σκούφου 6, Πεντέλη , , , ,77 ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΡΙΑΔΝΗ Τριφυλλίας 15, Κάτω Χαλάνδρι , , , ,75 ΞΕΝΩΝΑΣ (ΘΕΤΙΣ (Καλύμνου 5, Κάτω Χαλάνδρι , , , ,33 ΞΕΝΩΝΑΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ (Φιλίππου 35Β, Πάτημα Χαλανδρίου , , , ,33 ΞΕΝΩΝΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (Ηρακλή Γαζέπη 99, Χαλκίδα , , , ,54 Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Προστατευμένο ,00 960, , ,78 13

14 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ Διαμέρισμα Αττικής "ΘΕΤΙΣ" (Ναυπλίου 8, Κάτω Χαλάνδρι (ΙΩΑΝΝΙΝΑ "ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ" , , , , ΞΕΝΩΝΑΣ "ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ" (ΙΩΑΝΝΙΝΑ , , , , Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ΞΕΝΩΝΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ , , , ,33 Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ , , , ,83 Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ΑμκΕ Κλίμακα ΑμκΕ Κλίμακα ΑμκΕ Κλίμακα ΑμκΕ Κλίμακα 2 29 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ,00 960, , ,78 (ΒΝΥ ΑΦΑΙΑ ΑΘΗΝΑ , , , , (ΒΝΥ ΚΥΒΕΛΗ ΑΘΗΝΑ , , , , (ΝΕΦΕΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑ , , , , Β.Ν.Υ. "ΣΕΜΕΛΗ" ΠΑΤΡΑ , , , ,37 14

15 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑμκΕ Κλίμακα Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων ΑμκΕ "Άνοδος" Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης ΣΥΝΘΕΣΗ - Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΣΥΝΘΕΣΗ - Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Ψ.Γ. "ΚΕΡΑΜΟΣ" ΑΘΗΝΑ , , , ,33 ΞΕΝΩΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ» (ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , ,39 "ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ" ΑΘΗΝΑ , , , ,86 1 "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ Ι" (ΑΘΗΝΑ πλ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ , , , , "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 2" (Μεταξουργείο ΑΘΗΝΑ , , , ,21 "ΑΞΙΟΣ" (ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ , , , ,86 "ΑΘΩΝΑΣ" (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ , , , , "ΑΘΗΝΑ" (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ , , , , ΞΕΝΩΝΑΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" (ΛΑΡΙΣΑ , , , ,

16 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (E.Π.Ι.Ψ.Υ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (E.Π.Ι.Ψ.Υ "Έδρα" Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων "Έδρα" Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων "Έδρα" Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων "Έδρα" Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΞΕΝΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΟΜΟΙΚΑΙΤΕΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΑ , , , ,21 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΓΚΥΖΗ , , , ,56 Οικοτροφείο Ιπποκράτης Ι ΙΛΙΟΝ , , , ,86 Οικοτροφείο Ιπποκράτης ΙΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ , , , ,91 Προστατευμένο διαμέρισμα Ι ΙΛΙΟΝ (Π , , , ,33 Προστατευμένο διαμέρισμα ΙΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Π , , , ,33 (ΑΤΤΙΚΗ 1 ΚΟΛΩΝΟΣ , , , , (ΑΤΤΙΚΗ 2 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , , , , (ΑΤΤΙΚΗ 3 Πλ. Αμερικής ΑΘΗΝΑ , , , , (ΑΤΤΙΚΗ 4 ΠΑΛΛΗΝΗ , , , ,55 16

17 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Ενηλίκων. ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. (ΑΧΑΙΑ , , , , ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ" Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ" Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ" Προστατευμένο Διαμέρισμα 1 (ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Π , , , ,11 Προστατευμένο Διαμέρισμα 2 (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π , , , ,11 Προστατευμένο Διαμέρισμα 3 (ΑΘΗΝΑ Π , , , , Προστατευμένο Διαμέρισμα 4 (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠ , , , ,11 Προστατευμένο Διαμέρισμα ΑΧΑΙΑΣ (Π , , , ,11 1 (ΓΚΥΖΗ , , , ,66 2 (ΧΑΛΑΝΔΡΙ , , , , ΞΕΝΩΝΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ALZHEIMER , , , ,91 17

18 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑμκΕ "Ξένιος Ζεύς" ΑμκΕ "Ξένιος Ζεύς" ΑμκΕ "Ξένιος Ζεύς" Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Προμηθέας" Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Προμηθέας" Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Προμηθέας" Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 (ΚΥΨΕΛΗ Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (Ν. Κόσμος_ΑΙΟΛΟΣ , , , ,47 Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (Δ. Χανίων- _ΧΑΡΑΥΓΗ , , , , Οικοτροφείο για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές (Αγιος Νικόλαος-ΑΡΕΤΟΥΣΑ , , , ,86 (ΔΡΑΜΑ- "ΠΗΓΗ" , , , ,86 (ΘΕΣ/ΚΗ- "ΕΙΡΜΟΣ" , , , ,86 (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ- "ΕΠΟΧΗ" , , , ,66 Οικοτροφείο Γαλήνη Α (ΑΧΑΡΝΑΙ Αττική , , , , Οικοτροφείο Γαλήνη Β (Κόρινθος , , , ,86 Προστατευμένο διαμέρισμα (ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π , , , ,38 18

19 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής "ΠΟΡΕΙΑ" Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής "ΠΟΡΕΙΑ" Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής - Κινητικής Αποκατάστασης & Μεριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής - Κινητικής Αποκατάστασης & Μεριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής - Κινητικής Αποκατάστασης & Μεριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής - Κινητικής Αποκατάστασης & Μεριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ 3 1 Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 (ΧΑΛΑΝΔΡΙ , , , ,26 Προστατευμένο διαμέρισμα (ΧΑΛΑΝΔΡΙ Π , , , ,11 Οικοτροφείο "ΗΩ" (ΑΘΗΝΑ , , , , Οικοτροφείο "Ερατώ" (ΜΑΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑ , , , ,86 Προστατευμένο διαμέρισμα ΕΡΑΤΩ (ΑΘΗΝΑ Π , , , ,11 Προστατευμένο διαμέρισμα ΗΩ (ΜΑΡΝΗΣ Π , , , ,33 Οικοτροφείο Άρτας "Αίολος" , , , , Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας Οικοτροφείο Άρτας και Παρέμβασης (ΕΨΕΠ "Νόστος" , , , ,49 "ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ" Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ" , , , ,86 Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Ξενώνας "Μελίτη" , , , ,49 19

20 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων "Πανάκεια" Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων "Πανάκεια" Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχαιμερ και συγγενών Διαταραχών Βόλου ΜΚΟ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας "Αθηνά" ΜΚΟ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας "Αθηνά" ΨΥΧΙΚΗΣ (ΡΟΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 Προστατευμένο διαμέρισμα "Αργολίδα" ΡΟΔΟΣ , , , ,11 "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ , , , ,07 "ΑΛΚΥΟΝΙΣ" (ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ , , , , "ΚΑΛΥΨΩ" (ΚΑΛΑΜΟΣ , , , ,86 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΛΤΧΑΙΜΕΡ - οικοτροφείο , , , ,66 "ΘΑΛΠΟΣ ΙΙ" ΚΗΦΙΣΙΑ , , , ,86 "ΘΑΛΠΟΣ Ι" ΚΑΛΑΜΑΤΑ , , , , Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Οικοτροφείο Άνοιξη , , , , Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης "Ανιμα" "ANIMA" (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ , , , ,59 20

21 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φρονίδας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φρονίδας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΑΛΘΑΙΑ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΑΛΘΑΙΑ - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Υποστήριξης, Θεραπείας, Αποκατάστασης & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΗΠΙΟΝΗ" Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΗΠΙΟΝΗ" Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΗΠΙΟΝΗ" Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Πυξίδα" ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (ΑΘΙΚΙΑ , , , , Προστατευμένο διαμέρισμα ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Β (ΑΘΙΚΙΑ Π , , , ,11 Οικοτροφείο Ταύρου Αττικής , , , ,86 Οικοτροφείο Περαία Θεσσαλονίκης , , , ,86 "ΕΣΤΙΑ" (ΜΑΡΟΥΣΙ , , , ,86 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α (ΠΟΝΤΟΥ 8 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Π , , , ,11 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β (ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Π , , , ,11 ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ , , , ,21 21

22 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Πυξίδα" ΨΥΧΑΣΠΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΨΥΧΑΣΠΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικής Μέριμνας Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικής Μέριμνας Αστική Μη Κερδοσκοπική ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΨΥΧΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ "ΘΑΡΑΠΑΥΣΗ" ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 1Α ΚΑΜΙΝΙΑ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Π ,00 960, , , "ΨΥΧΑΣΠΙΣ" ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ , , , ,78 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ "ΨΥΧΑΣΠΙΣ" (Π , , , ,11 (Β ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ , , , ,86 (Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ , , , ,86 Εταιρεία "Ιασις" ΙΑΣΙΣ , , , ,86 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Ιασις" ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΙΣ (Π , , , ,11 IASIS AΜKE Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΙΟΔΟΣ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων κι φίλων αυτιστικών ατόμων "Άγιος "Η ΣΤΟΡΓΗ" (ΤΡΙΠΟΛΗ , , , ,86 "ΜΑΖΙ" (ΒΟΛΟΣ , , , ,86 (ΠΑΙΑΝΙΑ , , , ,99 22

23 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Νικόλαος" ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑμΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑμΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας "ΑΝΑΣΑ" Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αμάλθεια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας "Ηρεμία" ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥ Ν ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗ Σ (ΙΟΥΝΙΟΣ Ο ΠΟΣΟ (ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 "ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" (ΚΥΨΕΛΗ , , , ,86 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ Σ ALZHEIMER - (ΧΑΛΑΝΔΡΙ , , , ,88 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α (Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 72, ΚΥΨΕΛΗ ΑΘΗΝΑ , , , ,33 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β (Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 72, ΚΥΨΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ , , , ,33 (Βοτανικός , , ,49 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ "ΑΡΕΘΟΥΣΑ" (ΤΡΙΠΟΛΗ Π , , , ,11 (ΚΥΨΕΛΗ , , , ,86 23

24 ΑΕ 2544 Φ210 / ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΣ 1ης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας ΨΥΧΙΚΗΣ Κινητή Μονάδα (Νομού Έβρου Κινητή Μονάδα (Νομού Φωκίδας Σ ΨΥ ΚΙΝΗΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΒΛH- ΘEIΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ο ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 862, , , , , ,32 ΚΜ - ΑΕ ,00 840,00 ΚΜ - FU , ,40 ΚΜ - ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ (1n ΩΡΑ ,00 240,00 ΚΜ - ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ (+ ΩΡΕΣ 2 26,60 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 540, ,60 319, , , ,22 ΚΜ - ΑΕ ,00 240,00 ΚΜ - FU 8 106,40 79,80 ΚΜ - ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ (1n ΩΡΑ ,00 ΚΜ - ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ (+ ΩΡΕΣ 4 53,20 24

25 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης ΨΥΧΙΚΗΣ για Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο για το follow up ενηλίκων ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗ Κινητή Μονάδα Νομού Κοζάνης & Γρεβενών Σ ΨΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΒΛH- ΘEIΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ο ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , ,20 βάση ,31 το ποσό του ΚΑΕ 2544 Α1 - ΑΕ , ,00 Α1 - ΥΟΜ ,00 416,00 Α1 - FU 2 26,60 A1 - ΘAΠ 0,00 A1 - ΘΟΠ 0,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 558, , , , , ,64 Α1 - ΑΕ 475, , ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 17,00 226,10 26,60 A1 - ΘAΠ 0,00 A1 - ΘΟΠ 66,00 528,00 104,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 9 720, ,00 0, , , ,33 ΘΟΠ 720, ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 489, ,00 600, , , ,11 25

26 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Ασθενών Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης - Αποκατάστασης (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού & του Εφήβου ΨΥΧΙΚΗΣ Kέντρο Δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά & εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας "ΩΡΙΩΝΑΣ" + Συμβουλευτική Τηλεφωνική Γραμμή Σ ΨΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΥΠΟΒΛH- ΚΜ - ΑΕ ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 400 ΘEIΣΩΝ ,00 Ο ΠΟΣΟ 400,00 ΚΜ - FU ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 ΚΜ - ΚΑΤ' ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ (1n ΑΔΕΙΑΣ ΩΡΑ ,00 200,00 ΚΜ - ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ (+ ΩΡΕΣ 0,00 ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,16 Α1 - ΑΕ ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 1 13,30 A1 - ΘAΠ ,90 119,70 A1 - ΘΟΠ , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,42 Α1 - ΑΕ , ,00 Α1 - ΥΟΜ , ,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 0,00 A1 - ΘΟΠ 0,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,08 26

27 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ΨΥΧΙΚΗΣ Κινητή Μονάδα (ΒΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Κινητή Μονάδα (ΔΥΤ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Σ ΨΥ ΚΙΝΗΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α1 - ΑΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ 107 ΥΠΟΒΛH , ,00 Α1 - ΥΟΜ ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘEIΣΩΝ 0,00 Ο ΠΟΣΟ Α1 - FU ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 A1 - ΘAΠ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ,20 864,50 A1 - ΘΟΠ ΑΔΕΙΑΣ ,00 760,00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ (ΩΡΕΣ 30, ,27 ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,23 ΚΜ- ΑΕ , ,00 ΚΜ- FU 3 39,90 13,30 ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ (1η ΩΡΑ ,00 ΚΜ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ (+ ΩΡΕΣ 0,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ,90 960, , , ,79 ΚΜ- ΑΕ ,00 960,00 ΚΜ- FU 3 39,90 ΚΜ- ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ (1η ΩΡΑ ,00 ΚΜ- ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ (+ ΩΡΕΣ 0,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 1.399, , , , , ,78 27

28 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ΑΝΟΔΟΣ Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης ΨΥΧΙΚΗΣ Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων- Θεσπρωτίας "Σκυτάλη" Σ ΨΥ ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α1 - ΑΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ 115,00 ΥΠΟΒΛH , ,00 Α1 - ΥΟΜ ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘEIΣΩΝ 0,00 Ο ΠΟΣΟ Α1 - FU ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 A1 - ΘAΠ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 9,00 119,70 79,80 A1 - ΘΟΠ ΑΔΕΙΑΣ 1.275, , ,00 ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ,20 0, , , ,05 ΚΜ - ΑΕ ,00 ΚΜ - FU ,60 ΚΜ - ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ (1n ΩΡΑ ,00 ΚΜ - ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ (+ ΩΡΕΣ 2 26,60 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ,00 47, , , ,43 Α1 - ΑΕ 6 240,00 Α1 - ΥΟΜ 1 8,00 8,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ ,00 39,90 A1 - ΘΟΠ ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ,70 904, , , ,02 Α1 - ΑΕ ,00 120,00 Α1 - ΥΟΜ ,00 168,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 9 119,70 A1 - ΘΟΠ ,00 616,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , , ,00 Α1 - ΑΕ 49, , ,00 28

29 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ - Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΣΥΝΘΕΣΗ - Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη Πανελλαδική Ένωση για την ΨΥΧΙΚΗΣ "Εστία" (ΘΕΣ/ΚΗΣ "Ανατολή" (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ( Σ ΨΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α1 - ΥΟΜ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ 164,00 ΥΠΟΒΛH , ,00 Α1 - FU ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘEIΣΩΝ 0,00 Ο ΠΟΣΟ A1 - ΘAΠ 63,00 ΠΡΑΞΕΩΝ 837,90 798,00 A1 - ΘΟΠ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 1.101, , ,00 ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ,40 349, , , ,79 Α1 - ΑΕ ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 8 106,40 13,30 A1 - ΘΟΠ ,00 336,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ,60 758, , , ,54 Α1 - ΑΕ 0,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ ,60 758,10 A1 - ΘΟΠ ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 1.283, , , , , ,07 Α1 - ΑΕ 170, , ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 16,00 212,80 199,50 A1 - ΘAΠ 91, ,30 359,10 A1 - ΘΟΠ 1.006, , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 1.143, , , , , ,86 29

30 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ("ΧΑΡΑ Ι" ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ > 16 ΕΤΩΝ & "ΧΑΡΑ ΙΙ" ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2,5-10 ΕΤΩΝ Σ ΨΥ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΒΛH- ΘEIΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ο ΠΟΣΟ Α1 - ΑΕ 114, ,00 760,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 23,00 305,90 146,30 A1 - ΘΟΠ 1.006, , ,00 ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , , ,66 Α1 - ΑΕ 105, , ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 6,00 79,80 79,80 A1 - ΘAΠ 1.388, , ,10 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (E.Π.Ι.Ψ.Υ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (E.Π.Ι.Ψ.Υ ΨΥΧΙΚΗΣ (ΜΕ ΤΗΛ. ΓΡΑΜ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Ο ΨΥΧΙΚΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Ο A1 - ΘΟΠ/ΔΑΔ 1.243, , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ - 454, ,00 160, , , ,33 Α1 - ΑΕ ,00 160,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 0,00 A1 - ΘΟΠ 0,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,11 Α1 - ΑΕ , ,00 30

31 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (E.Π.Ι.Ψ.Υ ΙΡΙΣ Εταιρεία Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων. Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ" Ψυχογηριατρική Εταιρεία "Ο Νέστωρ" ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Σ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ ΕΝΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ - Σ ΨΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞ ΗΣ - Alzheimer - Alzheimer ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α1 - ΥΟΜ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΥΠΟΒΛH- 0,00 Α1 - FU ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΘEIΣΩΝ 106,40 Ο ΠΟΣΟ 39,90 A1 - ΘAΠ 558 ΠΡΑΞΕΩΝ 7.421, ,70 A1 - ΘΟΠ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ , ,00 ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 3.493, , , , , ,34 ΘΟΠ 3.493, , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ,00 705, , , ,97 Α1 - ΑΕ ,00 80,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ ,00 625,10 A1 - ΘΟΠ ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 2.011, ,00 426, , , ,22 Α2 - ΑΕ 363, ,00 240,00 Α2 - ΥΟΜ 0,00 Α2 - FU 72,00 720,00 Α2 - ΘΑΠ 0,00 Α2 - ΘΟΠ 1.576, ,00 186,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 1.495, ,00 378, , , ,14 Α2 - ΑΕ 216, ,00 90,00 31

32 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑμκΕ "Ξένιος Ζεύς" Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΕΥΨΥ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Προμηθέας" Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ στην Αθήνα (Ν. Κόσμος "Γαλήνη" για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές Σ ΨΥ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Α2 - ΥΟΜ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΥΠΟΒΛH- 0,00 Α2 - FU ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 40,00 ΘEIΣΩΝ 400,00 Ο ΠΟΣΟ Α2 - ΘΑΠ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 Α2 - ΘΟΠ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 1.239, ,00 288,00 ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,96 Α1 - ΑΕ ,00 600,00 Α1 - ΥΟΜ , ,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 1 13,30 13,30 A1 - ΘΟΠ , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ,00 528, , , ,41 Α1 - ΑΕ 3 120,00 120,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 0,00 A1 - ΘΟΠ ,00 408,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,78 Α1 - ΑΕ , ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 0,00 A1 - ΘΟΠ 0,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 954, , , , , ,49 Α1 - ΑΕ 425, , ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 32

33 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων "Πανάκεια" Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών Διαταραχών Βόλου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης "Η Αρωγή" ΨΥΧΙΚΗΣ Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ασθενών με άνοια Αρσινόη & "ΚΟΡΩΝΙΣ" ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ ΕΝΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΚΙΝΗΤΗ NOMOY ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σ ΨΥ - Alzheimer ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ A1 - ΘAΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ 385,00 ΥΠΟΒΛH , ,50 A1 - ΘΟΠ/ΔΑΔ ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 144,00 ΘEIΣΩΝ 864,00 Ο ΠΟΣΟ 432,00 ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ημερησίως 2.000, , , , , ,21 Α1 - ΑΕ 25, ,00 160,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 75,00 997,50 997,50 A1 - ΘAΠ 1.000, , ,30 A1 - ΘΟΠ 900, , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,66 Α1 - ΑΕ , ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ ,10 425,60 A1 - ΘΟΠ , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 991, ,00 216, , , ,24 Α2 - ΑΕ 62, ,00 Α2 - ΥΟΜ 0,00 Α2 - FU 0,00 Α2 - ΘΑΠ 0,00 Α2 - ΘΟΠ 929, ,00 216,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,73 33

34 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Επανένταξη Παιδιών με ψυχοκινητικά Προβλήματα Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αστική Μη Κερδοσκοπική ΨΥΧΙΚΗΣ "Το Στέκι" "ΛΟΓΟΣ ΝΟΥΣ" (ΜΕΤΣ + Πρόγραμμα Φροντίδας στο σπίτι Σ ΨΥ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ - Alzheimer - ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΜ - ΑΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ 270 ΥΠΟΒΛH ,00 600,00 ΤΕΛΙΚΟ Η ΚΜ - FU ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 61 ΘEIΣΩΝ 811,30 Ο ΠΟΣΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ αναλογικά ΚΜ - ΚΑΤ' ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΟΙΚΟΝ (1n ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Ν 1 ου κάθε ΜΨΥ με ΩΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ,00 600,00 ΔΙΝΟΥ βάση το ΚΜ - ΚΑΤ' 2015 ΟΙΚΟΝ (+ ποσό του ΚΑΕ ΩΡΕΣ 0, ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 350, ,30 0, , , ,13 Α1 - ΑΕ 91, ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 41,00 545,30 A1 - ΘΟΠ 218, ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ περίπου 20 παιδιά 1.447, , , , , ,29 Α1 - ΑΕ 264, ,00 680,00 Α1 - ΥΟΜ 7,00 56,00 Α1 - FU 2,00 26,60 A1 - ΘAΠ 840, , ,30 A1 - ΘΟΠ/ΔΑΔ 334, , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 73, , ,00 240,00 480,00 305,44 Α2 - ΑΕ 73, , ,00 Α2 - ΥΟΜ 0,00 Α2 - FU 0,00 Α2 - ΘΑΠ 0,00 Α2 - ΘΟΠ 0,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , , ,73 34

35 ΦΟΡΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ Εταιρεία "Ιασις" Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα IASIS Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΙΟΔΟΣ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών "Ανάδυση" ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΥΧΙΚΗΣ Α.Γλυφάδα "Κήπος" (Τμήμα παιδιών + Τμήμα εφήβων (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Σ Alzheimer ΨΥ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟ ΜΕ-ΝΟΣ ΑΡ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΥΠΟΒΛH- Α1 - ΑΕ ΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 1,00 ΘEIΣΩΝ 40,00 Ο ΠΟΣΟ Α1 - ΥΟΜ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 Α1 - FU ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 3,00 39,90 39,90 A1 - ΘAΠ ΑΔΕΙΑΣ 168, , ,40 A1 - ΘΟΠ 2.429, , ,00 ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΟΣΟ Η ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Ν 1 ου ΔΙΝΟΥ 2015 Η αναλογικά κάθε ΜΨΥ με βάση το ποσό του ΚΑΕ 2544 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , , ,63 Α1 - ΑΕ 125, , ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 10,00 133,00 26,60 A1 - ΘAΠ 0,00 A1 - ΘΟΠ 1.111, , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , , ,57 Α1 - ΑΕ 108, , ,00 Α1 - ΥΟΜ 1.227, , ,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ 0,00 A1 - ΘΟΠ 0,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ , , , , ,38 Α1 - ΑΕ , ,00 Α1 - ΥΟΜ 0,00 Α1 - FU 0,00 A1 - ΘAΠ , ,20 A1 - ΘΟΠ/ΔΑΔ , ,00 ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 553, ,80 399, , , ,58 Α1 - ΑΕ 33, ,00 200,00 Α1 - ΥΟΜ 25,00 200,00 8,00 35

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161772 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 Τ.Κ.: 101 87 Τηλ: 210 8251834, 5 FAX: 210 8229236 E-mail: dipsy@yyka.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΙΘ-5ΞΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΙΘ-5ΞΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & Πληροφορίες Ταχ. /νση Ταχ.Κώδικας : Γ. Καφετζής : Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-06 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.Β3α/Γ.Π.οικ.49326 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Θέμα: Συστάσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161776 FAX: 210 8229236 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 / 8 / 2015 Α4β/Γ.Π./οικ.61211 Προς : Όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εξειδικευμένων στην αξιολόγηση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εξειδικευμένων στην αξιολόγηση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 210 8251834,5 Πληροφορίες : Ν. Σιμπερά FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΦ8Θ-8Η3

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΦ8Θ-8Η3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες: Δ. Σιακοτού Τηλ. : 213 216 1776 FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1489 16 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων ατόμων που σχετίζονται με ποινικά ζητήματα.

ΘΕΜΑ: Συστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων ατόμων που σχετίζονται με ποινικά ζητήματα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 213 216 1778 FAX : 210 82 29 236 Πληροφορίες : Κάντζιου Χ. E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Προετοιμασία Εφαρμογής του Μέτρου 2.4 (Κατάρτιση του Προσωπικού για την Στήριξη της Αποασυλοποίησης της Κοινωνικο Οικονομικής Επανένταξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...4

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ...5 2 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/4 1 2012 απόφασης (ΦΕΚ 111/Β /2 2 2012) με θέμα Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1426 12 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ. 330/162031/Σ.3649/26 Ιουλ 2011/ Αποφ. ΥΕΘΑ Σχολεία υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 453 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μάστορα ΤΗΛ.210-3332920 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Υ.Κ.Α Τμήμα εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

Υ.Υ.Κ.Α Τμήμα εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 453 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα Ευφυές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 18.04.2011 α.π.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1089 30 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 33542 Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα