'Ενδειξη Αποτελέσματος/Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερ. 27 Φεβρουαρίου 2015.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "'Ενδειξη Αποτελέσματος/Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερ. 27 Φεβρουαρίου 2015."

Transcript

1 0003/ /el Ένδειξη Αποτελέσματος HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 'Ενδειξη Αποτελέσματος/Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερ. 27 Φεβρουαρίου HB Attachments: 1. Επιστολή 2. Προκαταρκτικά/Ένδειξη Αποτελέσματος 3. Δελτίο Τύπου 4. Παρουσίαση στους επενδυτές Regulated Publication Date: 27/02/2015

2

3 ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Φεβρουαρίου 2015

4 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύνοψη αποτελεσµάτων Λογαριασµός Αποτελεσµάτων - Ανάλυση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Ανάλυση Κεφαλαιακή Επάρκεια Αποτελέσµατα Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) Έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης 2014 (rights issue) Πρόσφατες Εξελίξεις 17 Α. Παραρτήµατα Σηµείωση: Τα Προκαταρκτικά Αποτελέσµατα του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. Σελίδα 2 από 19

5 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων % Καθαρά έσοδα από τόκους % Μη επιτοκιακά έσοδα % Σύνολο εξόδων (6%) Έξοδα προσωπικού (16%) Αποσβέσεις και χρεολύσεις (2%) ιοικητικά και άλλα έξοδα % Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις % Ζηµίες αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (2%) Ζηµία πριν τη φορολογία ( ) ( ) (19%) Φορολογία % Κέρδος/(ζηµία) από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία 822 (31.505) (103%) Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας ( ) ( ) (38%) Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης εκ-14 εκ-13 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων % Χορηγήσεις σε πελάτες (10%) Μεικτές χορηγήσεις % Ζηµίες αποµείωσης (συµπεριλαµβανοµένων τον τόκων που αναστάληκαν) ( ) ( ) 43% Καταθέσεις % Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας % Σελίδα 3 από 19

6 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Βασικοί είκτες Απόδοσης εκ-14 εκ-13 Επιτοκιακό περιθώριο 3,17% 2,75% είκτης εξόδων προς έσοδα 47,2% 53,6% είκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων 6,4% 7,1% είκτης συνολικών προβλέψεων προς µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 47,5% 41,4% είκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 50,8% 64,6% είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET 1) 13,5% N/A 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Το κέρδος του Οµίλου από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014, ανέρχεται σε 157,9 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση ύψους 22%, σε σύγκριση µε 129,5 εκατ. για το έτος 2013 λόγω των αυξηµένων καθαρών εσόδων καθώς και των µειωµένων εξόδων. Η ζηµία του Οµίλου µετά τις ζηµίες αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και τη φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 ανέρχεται σε 118,4 εκατ. σε σύγκριση µε 158,4 εκατ. για το έτος Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014, ανέρχονται σε 204,1 εκατ. σε σύγκριση µε 187,2 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013, σηµειώνοντας αύξηση ύψους 9%, λόγω της σηµαντικής µείωσης των εξόδων από τόκους κατά 35%, παρά τη µείωση των εσόδων από τόκους κατά 9%. Η αύξηση των µη επιτοκιακών εσόδων κατά 3% οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων από δικαιώµατα και προµήθειες κατά 4% και του καθαρού κέρδους από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατά 6%, παρά τη µείωση των άλλων εσόδων κατά 2%. Το σύνολο των εξόδων µειώθηκε κατά 6% σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2013 και οφείλεται κυρίως στη µείωση των εξόδων προσωπικού κατά 16%. Οι ζηµίες αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 οι οποίες ανήλθαν σε 304,4 εκατ. και µειώθηκαν κατά 6,4 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του έτους 2013, περιλαµβάνουν χρέωση ύψους 22,5 εκατ. η οποία αφορά προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται µε προβλέψεις για ανειληµµένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Σελίδα 4 από 19

7 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Η ζηµία που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 ανέρχεται σε 118,6 εκατ., σε σύγκριση µε ζηµία 190,9 εκατ. για το έτος 2013, η οποία περιλαµβάνει ζηµία ύψους 28,8 εκατ. από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά την πώληση του ικτύου Καταστηµάτων στην Ελλάδα ( ΚΕ). 1.2 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε 7,5 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 18% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση ύψους 15% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2013 φθάνοντας τα 6,3 δισ. ( εκέµβριος 2013: 5,5 δισ.). Το σύνολο των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε τράπεζες στις 31 εκεµβρίου 2014 αυξήθηκαν κατά 71% και ανήλθαν σε 3,3 δισ. ( εκέµβριος 2013: 1,9 δισ.) ενισχύοντας περαιτέρω την άνετη ρευστότητα του Οµίλου. Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες παρέµειναν στα ίδια επίπεδα σε σχέση µε το εκέµβριο του 2013 φθάνοντας τα 4,4 δισ. Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανήλθε σε 56,6% ( εκέµβριος 2013: 45,7%). Ταυτόχρονα, ο δείκτης των συνολικών προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν, στο σύνολο των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων (συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν) ανήλθε σε 47,5% ( εκέµβριος 2013: 41,4%). Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων συµπεριλαµβανοµένων τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν ανήλθαν σε 1.184,0 εκατ. στις 31 εκεµβρίου 2014 ( εκέµβριος 2013: 830,2 εκατ.) και αποτελούν το 26,9% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων ( εκέµβριος 2013: 18,9%). 1.3 Αποτελέσµατα Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) Με βάση τα αποτελέσµατα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού («AQR») και της Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) (µαζί µε τη «Συνολική Αξιολόγηση») που δηµοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («EBA») η κεφαλαιακή απαίτηση για την Ελληνική Τράπεζα µε βάση το "Ακραίο σενάριο" υπολογίστηκε σε 105 εκατ. το οποίο καλύφθηκε από την έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης. Σελίδα 5 από 19

8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Από τον Νοέµβριο του 2014, η Ελληνική Τράπεζα συγκαταλέγεται ανάµεσα στις σηµαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες που εποπτεύονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 1.4 Έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης 2014 (rights issue) Στις 12 εκεµβρίου 2014, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας 201 εκατ., και στις 28 Ιανουαρίου 2015 η Τράπεζα άντλησε επιπρόσθετο ποσό ύψους 3 εκατ. µέσω της κατανοµής µετοχών που αντιστοιχεί στα µη εκδοθέντα δικαιώµατα, που δεν διανεµήθηκαν µέσω της φάσης των προεγγραφών. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν υπερκαλύπτουν την ανάγκη του κεφαλαίου των 105 εκατ. και ενισχύουν περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, προκειµένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε µια ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας. 1.5 Στρατηγικοί στόχοι και προοπτικές Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου διασφαλίζοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και τη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας. Ο Όµιλος, µετά την κεφαλαιοποίηση, είναι τώρα σε θέση να αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο στις οικονοµικές δραστηριότητες της εγχώριας αγοράς. Χρησιµοποιώντας την άνετη ρευστότητά της, η Ελληνική Τράπεζα προτίθεται να χρηµατοδοτήσει µε νέες πιστωτικές διευκολύνσεις υγιής επιχειρήσεις και νοικοκυριά, µέσα στα πλαίσια των κανονισµών χορηγήσεων που εφαρµόστηκαν πρόσφατα από την Κεντρική Τράπεζα. Όσον αφορά τις προοπτικές για ανάκαµψη της οικονοµίας, µια σειρά από προκλήσεις αναµένονται το Ωστόσο, οι προοπτικές ανάκαµψης είναι ορατές µε την επιτυχή συνέχιση του Μεταρρυθµιστικού Προγράµµατος, το οποίο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα επιτρέψει την επιστροφή της στις διεθνής αγορές για ανεξάρτητη χρηµατοδότηση. Σελίδα 6 από 19

9 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα από τόκους Μεταβολή '000 '000 % Έσοδα από τόκους (9%) Έξοδα από τόκους (83.891) ( ) (35%) % Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014, ανέρχονται σε 204,1 εκατ. σε σύγκριση µε 187,2 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013, σηµειώνοντας αύξηση ύψους 9% η οποία οφείλεται στη σηµαντική µείωση των εξόδων από τόκους κατά 35%, παρά τη µείωση των εσόδων από τόκους κατά 9%. Συγκεκριµένα, η µείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Μη Εξυπηρετούµενων ανείων. H µείωση των εξόδων από τόκους οφείλεται κυρίως στη µείωση των επιτοκίων στα καταθετικά προϊόντα, καθώς και στη µείωση των τόκων πληρωτέων στο ανειακό Κεφάλαιο. Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 ανήλθε σε 3,17% ( εκέµβριος 2013: 2,75%). Μη επιτοκιακά έσοδα Μεταβολή '000 '000 % Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών % Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων % Άλλα έσοδα (2%) % Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε αύξηση ύψους 3%, φθάνοντας τα 94,9 εκατ. σε σύγκριση µε 92,1 εκατ. για το έτος Σελίδα 7 από 19

10 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Η αύξηση των µη επιτοκιακών εσόδων οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων από δικαιώµατα και προµήθειες από τραπεζικές εργασίες κατά 4% και του καθαρού κέρδους από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατά 6%, παρά την µείωση των άλλων εσόδων κατά 2%. Έξοδα Μεταβολή '000 '000 % Έξοδα προσωπικού (16%) Αποσβέσεις και χρεολύσεις (2%) ιοικητικά και άλλα έξοδα % Σύνολο εξόδων (6%) Tο σύνολο των εξόδων του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014, παρουσιάζει µείωση ύψους 6% σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2013 κυρίως λόγω της µείωσης των εξόδων προσωπικού κατά 16%. Έξοδα Προσωπικού Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 53,4% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου (2013: 59,7%) και παρουσιάζουν µείωση ύψους 16% ( 14,1 εκατ.) σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσό για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 ως αποτέλεσµα του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης («Σχέδιο») και των µειώσεων στις αποδοχές του προσωπικού, βάσει συµφωνίας που έγινε ενώπιον του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων µεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών (ΚΕΣΤ) και της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ), που αφορά την τριετία και η οποία υπογράφτηκε στις 17 Μαρτίου 2014, µε ισχύ από την 1 η Μαρτίου Με βάση το Σχέδιο, 165 άτοµα αποχώρησαν µεταξύ των µηνών Ιουνίου και Σεπτεµβρίου του Στις 31 εκεµβρίου 2014, ο αριθµός των ατόµων που εργοδοτούσε ο Όµιλος ήταν ( εκέµβριος 2013: άτοµα) και η Τράπεζα άτοµα ( εκέµβριος 2013: άτοµα). Στον αριθµό των υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο Όµιλος στις 31 εκεµβρίου 2013 συµπεριλαµβάνονταν 34 υπάλληλοι που εργοδοτούνταν από την πρώην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank. ιοικητικά και άλλα έξοδα Τα διοικητικά και άλλα έξοδα του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 παρουσίασαν αύξηση ύψους 10% σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσό για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013, τα οποία περιλάµβαναν ποσό ύψους 9,6 εκατ. που αφορά το κόστος του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης. Σελίδα 8 από 19

11 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Η αύξηση στα διοικητικά και άλλα έξοδα οφείλεται κυρίως στο κόστος αποµείωσης της αξίας των ακινήτων ύψους 9,3 εκατ., καθώς και στο κόστος συµβουλευτικών υπηρεσιών ύψους 9,8 εκατ. το οποίο συµπεριλαµβάνει ποσό ύψους 1,5 εκατ. από την άσκηση του «Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού» (AQR). Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώθηκε στο 47,2% σε σύγκριση µε 53,6% για την αντίστοιχη περίοδο του 2013, εξαιρουµένου του κόστους του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης ύψους 9,6 εκατ. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους. Ζηµίες αποµείωσεις και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Μεταβολή '000 '000 % Ζηµίες αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων (9%) Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που αφορά ανειληµµένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις % (2%) Ο Όµιλος επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 ανήλθαν σε 304,4 εκατ. και µειώθηκαν κατά 6,4 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό για το έτος Ο δείκτης ετήσιου κόστους των ζηµιών αποµείωσης έναντι των χορηγήσεων (κόστος κινδύνου), διαµορφώθηκε σε 6,4% (2013: 7,1%). Οι συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ύψους 244,0 εκατ. ( εκέµβριος 2013: 164,8 εκατ.), ανήλθαν σε 1.184,0 εκατ. στις 31 εκεµβρίου 2014 ( εκέµβριος 2013: 830,2 εκατ.) και αποτελούν το 26,9% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων ( εκέµβριος 2013: 18,9%). Η χρέωση των 22,5 εκατ. στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων αναφέρεται σε προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που αφορά ανειληµµένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Σηµείωση: Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ιεθνές Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 5, «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», τα αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 αναφέρονται στα συγκριτικά αποτελέσµατα του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 τα οποία έχουν αναπροσαρµοστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανακατάταξη των εργασιών του ΚΕ από συνεχιζόµενες δραστηριότητες σε δραστηριότητες που τερµατίστηκαν (στις 26 Μαρτίου 2013 (ηµεροµηνία µεταβίβασης), καθώς και η πώληση της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου στη Ρωσία Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank στις 5 Ιουνίου 2014 και την πώληση της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου Borenham Holding Limited στις 6 Φεβρουαρίου Σελίδα 9 από 19

12 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης εκ-14 εκ-13 Μεταβολή 'εκατ. 'εκατ. % Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων % Χορηγήσεις σε πελάτες (10%) Καταθέσεις % Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου στις 31 εκεµβρίου 2014 ανήλθε σε 7,5 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 18% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2013, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πελατειακών καταθέσεων του Οµίλου κατά 15% και στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης. 3.1 Χορηγήσεις σε πελάτες (Καθαρές χορηγήσεις) Οι χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν µείωση κατά 10% σε σχέση µε το εκέµβριο του 2013 και ανέρχονται σε 3,2 δισ., η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συσσωρευµένων προβλέψεων για αποµείωση. Στις 31 εκεµβρίου 2014 και 31 εκεµβρίου 2013, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 40% 31- εκ εκ-13 30% 25% 27% 30% 29% 20% 15% 15% 18% 17% 10% 6% 6% 6% 6% 0% Εµπόριο Οικοδοµικές και Κτηµατικές Επιχειρήσεις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Τουριστικές Επιχειρήσεις Άλλες Επιχειρήσεις Ιδιώτες Σελίδα 10 από 19

13 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις εκ-14 εκ-13 Μεταβολή mln mln % Μη εξυπηρετούµενα δάνεια (ΜΕ ) µε βάση τον ορισµό της ΚΤΚ % % % ΜΕ [%] στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων (µε βάση τον ορισµό της ΚΤΚ) 56,6 45,7 είκτης συνολικών προβλέψεων προς µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 47,5 41,4 Στις 31 εκεµβρίου 2014, οι µεικτές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις σύµφωνα µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα για τον Ορισµό των Μη εξυπηρετούµενων και των Ρυθµισµένων χορηγήσεων που είναι σε ισχύ από την 1 η Ιουλίου 2013, ανήλθαν σε εκατ. ( εκέµβριος 2013: εκατ.). Με βάση την υφιστάµενη Οδηγία, µία χορήγηση θεωρείται µη εξυπηρετούµενη όταν: - παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπέρβαση ορίου πέραν των ενενήντα ηµερών, - έχει ρυθµιστεί και κατά την ηµέρα της ρύθµισης ήταν µη εξυπηρετούµενη ή είχε καθυστερήσεις άνω των 60 ηµερών (µε εξαίρεση χορηγήσεις οι οποίες την 15 η Μαρτίου 2013 ήταν εξυπηρετούµενες, ρυθµίστηκαν µεταξύ 18 η Μαρτίου 2013 και 30 η Σεπτεµβρίου 2013 και η ρύθµιση δεν περιλαµβάνει καταβολή εφ άπαξ ποσού µεγαλύτερου ή ίσου του 20% του δανείου ή περίοδο χάριτος µεγαλύτερη των 12 µηνών για την καταβολή τόκων και 24 µηνών για την καταβολή κεφαλαίου). - έχει ρυθµιστεί δύο ή περισσότερες φορές σε περίοδο 18 µηνών (µε εξαίρεση χορηγήσεις πλήρως καλυµµένες µε µετρητά). Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανήλθε σε 56,6% ( εκέµβριος 2013: 45,7%). Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων, µη συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν, ανήλθε σε 54,1% ( εκέµβριος 2013: 43,6%). Ταυτόχρονα, ο δείκτης των συνολικών προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν στο σύνολο των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων (συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν), ανήλθε σε 47,5% ( εκέµβριος 2013: 41,4%). Ο δείκτης των συνολικών προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων, µη συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν στο σύνολο των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων (µη συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν), ανήλθε σε 41,8% ( εκέµβριος 2013: 36,1%). Σελίδα 11 από 19

14 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 3.2 Καταθέσεις Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση ύψους 15% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2013, φθάνοντας τα 6,3 δισ. ( εκέµβριος 2013: 5,5 δισ.) και αποτελούνται από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους 4,6 δισ. ( εκέµβριος 2013: 4,2 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα ύψους 1,7 δισ. ( εκέµβριος 2013: 1,3 δισ.). Στις 31 εκεµβρίου 2014 και 31 εκεµβρίου 2013, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου καταθέσεων 60% 31- εκ εκ-13 50% 40% 46% 40% 44% 50% 30% 20% 10% 7% 6% 3% 4% 0% Όψεως Ταµιευτηρίου Προειδοποίησης Προθεσµιακές Σελίδα 12 από 19

15 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Στις 31 εκεµβρίου 2014 και 31 εκεµβρίου 2013, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις ανά χώρα προέλευσης καταθετών 60% 50% 50% 53% 31- εκ εκ-13 40% 30% 20% 13% 14% 26% 23% 10% 6% 5% 4% 6% 0% Κύπρος Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Άλλες χώρες Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά νόµισµα στις 31 εκεµβρίου 2014 και 31 εκεµβρίου 2013, ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις ανά νόµισµα 80% 70% 74% 76% 31- εκ εκ-13 60% 50% 40% 30% 20% 23% 20% 10% 0% Αµερικανικό ολάριο 2% 2% 1% 1% 0% 1% Στερλίνα Ευρώ Ρούβλια Άλλα νοµίσµατα Σελίδα 13 από 19

16 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Το εκέµβριο του 2014 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαµορφώθηκε σε 69,4% ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαµορφώθηκε σε 50,8%. Στις 31 εκεµβρίου 2013, οι δείκτες ανέρχονταν σε 79,7% και 64,6% αντίστοιχα. 3.3 Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες και καταθέσεις µε άλλες τράπεζες Το σύνολο των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες, το οποίο περιλαµβάνει καταθέσεις ύψους 2,1 δισ. µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανήλθε στις 31 εκεµβρίου 2014 σε 3,3 δισ. ( εκέµβριος 2013: 1,9 δισ.) ενισχύοντας περαιτέρω την άνετη ρευστότητα του Οµίλου. 3.4 Επενδύσεις Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου ανέρχεται σε 0,8 δισ. ( εκέµβριος 2013: 0,7 δισ.), το οποίο αντιπροσωπεύει το 10,5% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ( εκέµβριος 2013: 10,2%) και αποτελείται κυρίως από διεθνή τραπεζικά χρεόγραφα και χρεόγραφα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στις 31 εκεµβρίου 2014, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα και οµόλογα αναλύεται µε βάση τον εκδότη τους, ως ακολούθως: Άλλα Κύπρος Τραπεζών ΗΠΑ Μεγ.Βρετανία - 30 Κυβερνητικά Βουλγαρία - 9 Βέλγιο -11 Ισραήλ -6 Κροατία -1 Σελίδα 14 από 19

17 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Χρεόγραφα που είχε στην κατοχή του ο Όµιλος στις 31 εκεµβρίου 2014 µε βάση τη ληκτότητα τους αναλύονται ως ακολούθως: Κυπριακά Κυβερνητικά Χρεόγραφα- εκατ >1 χρόνο 1 μέχρι 5 χρόνια 5 μέχρι 10 χρόνια Στις 31 εκεµβρίου 2014, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα και οµόλογα αναλύονται µε βάση το δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής διαβάθµισης, ως ακολούθως: χαρτοφυλακίου χρεογράφων Ποιότητα χαρτοφυλακίου χρεογράφων unrated unrated Caa3 Caa1 & Caa2 Caa3 Baa1 to B3 A3 A2 Ca A1 Baa1 to Aa3 B3 Aa2 Aa1 A3 Aaa A2 P1 (CPs) 0% unrated 0% 1% 0% Caa3 0% 0% Caa1 & & Caa2 0% 1% 2% Ca & C 1% 0% 0% Baa1 to B3 2% 0% 0% 2% 5% A3 3% A2 0% 0% 0% A1 A1 1% 5% Aa3 Aa3 2% 2% 3% Aa2 Aa2 0% 0% Aa1 Aa1 2% 4% Aaa Aaa 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% P1 P1 (CPs) 0% 0% 4% 40% 41% 41% 47% 8% 46% 33% 45% 47% 0% 0% 5% 5% 10% 10% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 40% 40% 45% 45% 50% 50% Σελίδα 15 από 19

18 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου στις 31 εκεµβρίου 2014 διαµορφώνεται σε 18,4% (Τράπεζα: 18,4%), ο είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 16,3% (Τράπεζα: 16,4%) και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 13,5% (Τράπεζα: 13,5%) σύµφωνα µε τη Νέα Νοµοθεσία και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα (Capital Requirement Regulation (CRR)/Capital Requirement Directive (CRD IV)), ηµεροµηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 1 ην Ιανουαρίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Πυλώνα 1. Στις 31 εκεµβρίου 2014, τα σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ανήλθαν σε εκατ. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (STRESS TESTS) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») δηµοσίευσαν στις 26 Οκτωβρίου 2014 τα αποτελέσµατα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού ("AQR") και της Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) (µαζί µε τη «Συνολική Αξιολόγηση») για 130 τράπεζες σε όλη την Ευρωζώνη, συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνικής Τράπεζας («η Τράπεζα» ή «Όµιλος»). Τα αποτελέσµατα του «Βασικού Σεναρίου» της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων επιβεβαιώνουν το επιχειρηµατικό µοντέλο της Ελληνικής Τράπεζας ενώ το «Ακραίο Σενάριο» υπολογίζει το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να αντλήσει η Τράπεζα ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί µελλοντικές µη αναµενόµενες ζηµιές. Οι κεφαλαιακές ενέργειες της Ελληνική Τράπεζας µείωσαν την κεφαλαιακή απαίτηση των 277 εκατ. που κατέδειξε το «Ακραίο Σενάριο», σε 105 εκατ. τα οποία υπερκαλύφθηκαν από την έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης. Κατά το τέλος του Ιανουαρίου 2015 η Τράπεζα ολοκλήρωσε µε επιτυχία τη διαδικασία αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου κατά 204 εκατ., η οποία ξεκίνησε τον Νοέµβριο του Από τον Νοέµβριο του 2014, η Ελληνική Τράπεζα συγκαταλέγεται ανάµεσα στις σηµαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες που εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σελίδα 16 από 19

19 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 6. ΕΚ ΟΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 2014 (RIGHTS ISSUE) Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ελτίου που εκδόθηκε από την Τράπεζα στις 14 Νοεµβρίου 2014, για την κεφαλαιακή ενίσχυση µέσω της έκδοσης ικαιωµάτων Προτίµησης, τα ικαιώµατα Προτίµησης εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους σε αναλογία ένα (1) ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία (1) Συνήθη Μετοχή που κατείχαν κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου. Κάθε δύο (2) ικαιώµατα Προτίµησης που ασκήθηκαν, µετατράπηκαν σε τρεις (3) νέες Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,01 η κάθε µία µε Τιµή Άσκησης 0,0375 ανά Νέα Μετοχή. Στις 12 εκεµβρίου 2014 η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της κεφαλαιακής της ενίσχυσης, µε την έκδοση µετοχών αντλώντας ποσό ύψους 201 εκατ. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ελτίου που εκδόθηκε στις 14 Νοεµβρίου 2014, η Τράπεζα είχε το δικαίωµα, οποτεδήποτε εντός 30 εργάσιµων ηµερών από την Τελευταία Ηµεροµηνία Άσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης και της άσκησης του ικαιώµατος Προεγγραφής, να εκδώσει όλες ή µέρος των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούσαν στα µη ασκηθέντα ικαιώµατα Προτίµησης και τα οποία δεν είχαν καλυφθεί κατά την άσκηση του ικαιώµατος Προεγγραφής, και το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας να διαθέσει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, τις εν λόγω Νέες Μετοχές, στην Κύπρο και το εξωτερικό, µέσω διαδικασίας την οποία το ίδιο θα καθόριζε, σε τιµή τουλάχιστο ίση µε την Τιµή Άσκησης. Με βάσει την πιο πάνω πρόνοια η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ποσό 3 εκατ. έχει αντληθεί µέσω της διάθεσης µετοχών που αντιστοιχούν στα µη ασκηθέντα ικαιώµατα Προτίµησης και τα οποία δεν είχαν καλυφθεί κατά τη άσκηση ικαιώµατος Προεγγραφής. Στα πλαίσια και των δύο φάσεων η Τράπεζα κατάφερε να αντλήσει ποσό 204 εκατ. καλύπτοντας όχι µόνο την κεφαλαιακή ανάγκη ύψους 105 εκατ. αλλά αυξάνοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση προκειµένου να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε µια πιθανή ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας. Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, το εκδοµένο και πλήρως εξοφληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στις Συνήθεις Μετοχές ονοµαστικής αξίας ύψους 0,01 η κάθε µια, οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 7. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Έκτακτη Γενική Συνέλευση Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας έχει κληθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2015, όπου µεταξύ άλλων, θα υποβληθεί πρόταση για την ενοποίηση (reverse split) του µετοχικού της κεφαλαίου µε αναλογία 50:1, πρόταση για έκδοση µετοχών προς τον Ανώτατο Εκτελεστικό ιευθυντή της Τράπεζας ως µέρος του µεταβλητού πακέτου αποδοχών του και πρόταση εξουσιοδότησης του ιοικητικού Συµβουλίου για περαιτέρω έκδοση µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε την κρίση του, µέχρι και συνήθεις µετοχές (µετά την ενοποίηση (reverse split)) προκειµένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες αύξησης του κεφαλαίου οι οποίες µπορεί να προκύψουν εντός περιόδου 12 µηνών. Η τιµή έκδοσης τέτοιων µετοχών δεν θα είναι µικρότερη του 1,875. Σελίδα 17 από 19

20 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡΑΡΜΑ A. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ετήσια µεταβολή 1η Τριµηνία η Τριµηνία η Τριµηνία η Τριµηνία 2014 Τριµηνιαία µεταβολή εκατ. εκατ. % εκατ. εκατ. εκατ. εκατ. % Έσοδα από τόκους 288,0 316,6 (9%) 74,6 72,2 72,0 69,2 (4%) Έξοδα από τόκους (83,9) (129,4) (35%) (20,6) (20,3) (21,2) (21,9) 3% Καθαρά έσοδα από τόκους 204,1 187,2 9% 54,0 51,9 50,8 47,4 (7%) Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 63,7 61,7 3% 14,7 15,5 15,8 17,6 12% Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών (4,9) (5,1) (3%) (1,4) (1,1) (1,1) (1,3) 19% Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 58,7 56,6 4% 13,3 14,4 14,7 16,3 11% Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 17,9 16,9 6% 4,4 4,0 4,3 5,3 23% Άλλα έσοδα 18,2 18,7 (2%) 5,8 4,3 3,8 4,4 15% Σύνολο καθαρών εσόδων 299,0 279,3 7% 77,5 74,6 73,6 73,3 (0%) Έξοδα προσωπικού (75,3) (89,4) (16%) (19,2) (18,4) (19,0) (18,7) (1%) Αποσβέσεις και χρεολύσεις (5,3) (5,4) (2%) (1,4) (1,4) (1,3) (1,2) (8%) ιοικητικά και άλλα έξοδα (60,6) (55,0) 10% (11,6) (10,9) (21,2) (16,9) (21%) Σύνολο εξόδων (141,1) (149,8) (6%) (32,2) (30,6) (41,5) (36,8) (11%) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις 157,9 129,5 22% 45,4 43,9 32,1 36,5 14% Ζηµίες αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (304,4) (310,8) (2%) (70,9) (123,2) (65,0) (45,3) (30%) Ζηµία πριν τη φορολογία (146,5) (181,3) (19%) (25,5) (79,2) (33,0) (8,8) (73%) Φορολογία 28,1 22,9 23% (0,2) 9,3 3,8 15,2 302% Ζηµία για το έτος από συνεχιζόµενες (118,4) (158,4) (25%) (25,7) (69,9) (29,2) 6,4 δραστηριότητες (122%) Κέρδος/ζηµία για το έτος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 0,8 (31,5) (103%) (0,3) 1,0 0,0 0,1 5011% (Ζηµία)/ κέρδος για το έτος/περίοδος (117,6) (189,9) (38%) (26,0) (69,0) (29,2) 6,5 (122%) Σελίδα 18 από 19

21 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ A. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ εκατ. εκατ. % Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες % Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες % Χορηγήσεις σε πελάτες (10%) Επενδύσεις σε χρεόγραφα % Επενδύσεις σε µετοχές % Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (21%) Άυλα περιουσιακά στοιχεία % Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις % Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (0%) Σύνολο περιουσιακών στοιχείων % Οφειλές σε άλλες τράπεζες % Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες % Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών % Φορολογικές υποχρεώσεις 5 5 (0%) Αναβαλλοµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1 4 (69%) Λοιπές υποχρεώσεις % ανειακό κεφάλαιο (40%) Μετοχικό κεφάλαιο % Αποθεµατικά % Συµφέρον µειοψηφίας 4 4 1% Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων % Σελίδα 19 από 19

22 Ισχυρή κεφαλαιακά και με άνετη ρευστότητα η Ελληνική Τράπεζα στρέφει την πυξίδα της στην ανάπτυξη Στα 158 εκ. τα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις το 2014 Αύξηση 22% σε σχέση με το 2013 Κερδοφόρο το 4ο τρίμηνο με τα ΜΕΔ να σταθεροποιούνται στο 56,6%- Ζημιές για το έτος 119 εκ. Στο 47,5% ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις Ισχυρή κεφαλαιακά και με άνετη ρευστότητα η Ελληνική Τράπεζα γυρίζει σελίδα, με σκοπό την ανάπτυξη και την επίτευξη σταθερής κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, τα οποία ανακοινώνει σήμερα ο Όμιλος, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε το 2014 στο 13,5% και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 15%, στοιχεία που καταδεικνύουν τη μεγάλη εμπιστοσύνη, της οποίας τυγχάνει η Τράπεζα από τους μετόχους και καταθέτες της. Τα λειτουργικά κέρδη της Τράπεζας πριν τις προβλέψεις ανήλθαν στα 158 εκ. καταγράφοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με το Αξιοσημείωτη ήταν η εξέλιξη του τέταρτου τριμήνου του 2014, καθώς έκλεισε με καθαρό κέρδος. Σε τροχιά σταθεροποίησης εισήλθαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία διαμορφώθηκαν στο 56,6% ενώ Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις ανήλθε στο 47,5%. Το έτος έκλεισε με ζημιές 119 εκ. Πρωταρχικοί στόχοι της Τράπεζας για το 2015 είναι η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Με την άνετη ρευστότητα που διαθέτει, η Ελληνική Τράπεζα προτίθεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, χρηματοδοτώντας με νέες πιστωτικές διευκολύνσεις υγιείς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 27 Φεβρουαρίου

23 Investor Presentation 2014 Full Year Preliminary Results 27 February 2015

24 Disclaimer Certain statements in this presentation/announcement including any accompanying slides and subsequent discussions with respect to the business strategy and plans of the Hellenic Bank Group (term which includes the Hellenic Bank Public Co Ltd and its subsidiary and associate companies), its current goals and expectations, its projections, beliefs, possibilities relating to its future financial condition and performance are forward - looking. By their nature, forward - looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. Therefore these risks and uncertainties could adversely affect the outcome and financial effect of what is described herein and the reader or the audience are cautioned not to place undue reliance on such forward - looking statements. When relying on forward - looking statements to make decisions, investors should carefully consider that there are several factors that influence same such as, but not limited to, domestic and global economic and business conditions, market related risks such as interest or exchange rate risk, unexpected changes to regulation, competition, technological conditions and other. The forward - looking statements contained in this presentation/announcement are made as at the date of this presentation/announcement and the Hellenic Bank Group undertakes no obligation to update or revise any of same unless otherwise required by applicable law. Nothing in this presentation/announcement constitutes an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, or recommendation, to acquire or dispose of any securities or to engage in any other transaction. This presentation should not be taken or transmitted directly or indirectly to any country or jurisdiction where to do so would be prohibited. Any failure to comply with this restriction may constitute a violation of applicable law. The distribution of this presentation in other jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this presentation comes should inform themselves about and observe, any such restrictions. 2

25 Contents 1 Recent developments - Economic environment Page 4 2 Quarterly performance - highlights Full year preliminary results 19 4 Additional information 27 3

26 Recent developments Successful completion of the 2014 Rights Issue Hellenic Bank Group has successfully completed the share capital increase launched in November 2014, raising 204 million and covering 92% of the target set in an adverse and challenging economic environment. Specifically, million raised in phase 1 of the capital increase (through the Subscription and the Presubscription phase), and - 3 million raised through the shares allotment that corresponded to unexercised Rights not allotted through the Presubscription phase. Extraordinary General Meeting (27 February 2015) Resolutions for: - Share consolidation (reverse split) at the ratio of 50 to 1. - Part of the variable remuneration package of the Company s Chief Executive Officer to be in shares - Authorising the Board of Directors to issue and allot to such person or persons as the Board of Directors may, in its sole and unfettered discretion, determine, up to ordinary shares (post the effect of the reverse split) in order to take advantage of any capital raising opportunities that may arise within a period of 12 months. The issue price of such shares will be Rationale not less than 1,875. Funding of Cypriot companies in collaboration with the European Investment Bank - 70 million project Growth opportunities The Bank in cooperation with European Investment Bank ( EIB ) will finance eligible investment projects located in Cyprus in the sectors of industry, tourism and other services to be undertaken by Cypriot SMEs and Mid-Caps with favorable interest rates. Part of the total amount of 70 million will be used for supporting the employers which promote youth employment, in the context of the EIB s "Jobs for Youth" initiative. 4

27 204 mln capital raised through the successful completion of the 2014 Rights Issue result in Q CET1 ratio of 13,5% Capital ratios 31/12/2014 A robust capital position, allows Hellenic Bank to withstand financial stresses and take advantage of growth opportunities CCS1 and CCS2 buffer (EUR129,7 million) 16,3% Supplementary own funds 18,4% RWA as of Q4 2014: EUR3.999 million CCS1 and CCS2 constitute additional loss absorbing buffer 13,5% CCS1 and CCS2 are convertible into ordinary shares when the Bank and/or the Group has a Common Equity Tier 1 ratio of less than 8,0% 8% regulatory requirement 1) CCS2 is converted only when all CCS1 are converted All shares resulting from the mandatory and irrecoverable conversion are listed on CSE CCS1 and CCS2 do not accrue cash interest 1) Central Bank of Cyprus requirement 2) Source: Basel regulation, CRR / CRD IV, Hellenic Bank, Central Bank of Cyprus 5

28 Key investment highlights 1 New shareholder and board structure focused on value creation, new CEO appointed 2 New management structure and new key management personnel Recovering Cypriot economy provides opportunity to grow the business Strong funding and liquidity position and reputation for stability provide competitive advantage to grow customer numbers and loan book significantly above market Significant potential to improve banking income through loan growth, margin expansion and fee income recovery Efficient and scalable operating platform provides additional leverage to increase profitability Significant potential for improved profitability in the medium-term 6

29 New shareholder and board structure focused on value creation New CEO appointed Shareholder structure 1) Change of Board and strategic objective Investment by new major Board of Directors reconstituted New CEO appointed Mandate for management to pursue... Number of issued shares 1) : Pro-forma Number of issued shares following the reverse split 1) : decisive arrears management...growth opportunities 1) Post issuance of shares allotted in Jan and before the reverse split Source: Hellenic Bank 7

30 Latest macroeconomic data points to a faster than expected economic recovery in Cyprus Real GDP growth [%] Unemployment [%] Inflation [%] Cyprus Government bond [yields %] 8

31 Cyprus is an attractive tourist destination and business centre while a recovery of the real estate sector provides significant upside potential Tourism revenues and arrivals [%] Real estate prices [EUR / sqm] Shops Offices Apartments Houses Warehouse 1,737 1,994 1,204 1,865 1, ,059 2,699 5,900-48% -36% -40% -30% -37% Source: RICS Q Q Number of new business registrations [ 000] Number of Sales of Property Contracts Source: Cypriot Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 9

32 The Cypriot Republic is actively addressing its regulatory shortfalls with appropriate reforms New foreclosure law 9 September 2014 Expected to accelerate foreclosures (suspended until 19/03/2015) New Central Bank of Cyprus Directive on loan origination practices in force since 4 December 2013 Defines minimum practices to be followed by banks during the process of assessing / granting / reviewing credit facilities Reform of Credit Registry System with standardised and more frequent data collection implemented, active since beginning of October Increased system transparency leading to more informed lending and systemic control Source: Hellenic Bank 10

33 Contents 1 Recent developments - Economic environment Page 4 2 Quarterly performance - highlights Full year preliminary results 19 4 Additional information 27 11

34 Quarterly performance - highlights Profitable 4 th quarter for the Group Comfortable liquidity Strong capital position Good business performance in challenging economic conditions. Marginally profitable quarter. Emphasis on loan quality Comfortable liquidity with no dependence on the interbank market and official sector financing. Solid Balance Sheet. Despite an environment that remains uncertain and volatile, the Group is entering 2015 with confidence. 12

35 3 Strong funding position and reputation for stability provide Hellenic Bank with a competitive advantage Funding surplus [EURm] Recent awards Safest bank in Cyprus ) Funding surplus Best Consumer Internet Bank in Cyprus 2014 Best Corporate/Institutional Internet Bank in Cyprus 2014 Source: Hellenic Bank (31/12/2014) Strong reputation 1) Based on the annual evaluation of the long-term credit ratings of S&P, Moody s and Fitch by Global Finance Magazine Source: Global Finance Magazine Number of customers [#] No depositor bail-in No exposure to ECB 1) / ELA funding No dependence on inter bank market for funding No government bail-out / no EC restructuring plan % 1) No ECB other than EURO236million (TLTROs) 13

36 4 Significant potential to improve banking income new lending and attractive margins replace low-yielding liquid assets Yield on loan book 1) [%] Overview of liquid assets [EURm] Weighted average income rate 2) [%] Securities 3) 0,5% 1) Performing accounts weighted average effective interest rates, EUR accounts only Source: Hellenic Bank Placements with other banks 0,0% 0,0% Group NIM (cumulative) [%] Cash and balances with Central Banks -0,2% Source: Hellenic Bank 2) Based on Central Bank of Cyprus definition of liquid asset categories 3) Thereof EUR780m debt securities part of which are pledged for TLTROs purposes (EURO236million liquidity obtained) and EUR9m equity securities Source: Hellenic Bank 14

37 4 Banking income growth further supported by potential to decrease deposit rates and growing fee income Marginal cost of deposits 1) [%] Deposit split by size 3) [EURbn] Country averages 2) Greece 2,1% Italy 1,4% Portugal 1,3% Eurozone 1,1% Spain 1,0% Ireland 0,6% 1) Fixed and notice accounts; EUR customer deposits (excludes foreign currencies) irrespective of country of origin of depositor and type of customer 2) New business average term and notice accounts deposit rates to households and non-financial corporations for Aug-14 as reported by ECB Source: Hellenic Bank, ECB Volume and average cost by product 3) [EURm] Note: EUR and foreign currency accounts Numbers may not add up due to rounding; Source: Hellenic Bank Net fee income growth [EURm] 0,1% 0,4% 1,1% 2,6% Average deposit rates 4) 3) Differences from published accounts arise from inclusion of subsidiaries and credit institutions with customer subtypes and exclusion of accrued interest, customer general ledger lines and any reclassification adjustments 4) Portfolio average (new and existing business) of EUR deposits (excludes foreign currencies) Source: Hellenic Bank (Dec-14) Source: Hellenic Bank Total Q4-14: EUR16,3m 15

38 5 Growth of deposit market share and efficient and scalable operating platform provides additional leverage to increase profitability Deposit market share development [%] Branch network Nicosia 20 branches 1 Business Center 1 Corporate Center 2 International Business Centers Cyprus 56 branches 4 Business Centers 2 Corporate Center 1 Shipping Business Center 4 International Business Centers Famagusta Source: Central Bank of Cyprus 6 branches Deposit and loan market shares [%] Paphos 9 branches Limassol 13 branches 2 Business Centers 1 Corporate Center 1 Shipping Business Center 1 International Business Center Larnaca 8 branches 1 Business Center 1 International Business Center Source: Hellenic Bank (Dec-14) In addition, Representative Offices in Johannesburg (South Africa), Kiev (Ukraine), Moscow and St. Petersburg (Russia) Source: Hellenic Bank 16

39 6 Asset quality trends stabilising increasing coverage ratio NPL formation and coverage [EURm] 45,7% 41,4% 48,9% 42,5% 53,0% 45,3% 56,1% 46,3% 56,6% 47,5% x% NPL ratio x% Coverage ratio EURm Q-on-Q NPL formation Accumulated provisions including suspended income NPLs as per CBC definition Source: Hellenic Bank 17

40 Contents 1 Recent developments - Economic environment Page 4 2 Quarterly performance - highlights Full year preliminary results 19 4 Additional information 27 18

41 Key P&L highlights Improving underlying business performance impacted by higher provisioning, NIM up by 42bps Y-on-Y and CIR reduced to 47,2% Total net income [EURm] Total expenses [EURm] NIM 1) 2,75% 3,17% 3.60% 3,44% 3,35% 3,17% CIR 53,6% 47,2% 41,5% 41,1% 56,5% 50,2% +7% -6% -11% Pre-provision income [EURm] PPI/ Equity 1) 29,6% 32,1% 2) 42,8% 41,9% 34,3% +22% Provisions for impairments [EURm] 30,6% 2) CoR 1) 7,1% 6,4% 6,4% 11,2% 5,9% 2,1% Coverage 41% 48% 43% 45% 46% -9% 48% +14% -65% 1) Annualised over average equity 2) Equity increased by EUR201m following the completion of the first phase of the 2014 Rights Issue Source: Hellenic Bank 1) Annualised 19

42 Balance sheet Balance sheet growth between Q3 and Q driven by expansion of deposit base and the Rights Issue Balance sheet structure as at 31-Dec-14 [EURm] Hellenic Bank has increased its balance sheet by 10% since Q Customer deposits Healthy net loans to deposits ratio 51% Net customer loans Cash and placements with other banks Debt and equity securities Quarterly growth in deposits of 4%, leading to further strengthening of liquidity Group's investments amount to EUR789m that comprise mainly of Cypriot Government bonds of EUR327m, EUR215m international bank debt and EUR220m of other government bonds EUR2.2bn cash and balances with Central Banks and EUR1.1bn cash and placements with other banks Loan capital Equity Cash and balances with Central Banks Other 1) Other 1) TLTROs EURO236million Source: Hellenic Bank 20

43 Net loans and deposits Hellenic Bank continues to gain deposits market share through prudent pricing and a reputation for stability Net loans [EURm] % Quarter on Quarter -5,2% -2,2% -3,9% -2,4% -1,4% Y-on-Y -10% Decrease in net loan to deposit ratio driven by both a decrease in net loans (mainly due to provisions and repayments) and a simultaneous increase in deposits Gross loan market share 1) 6,9% 6,9% Customer deposits [EURm] 7,1% 7,2% 7,1% Deposit volumes have been increasing, driven by Hellenic Bank's reputation for safety and stability in Cyprus % Quarter on Quarter 0,0% 0,2% 6,0% 4,7% 3,6% Y-on-Y 15% Deposit market share 1) 11,8% 12,0% 12,6% 13,4% 13,8% Net L/D ratio 65% 63% 57% 53% 51% 1) Based on Central Bank of Cyprus total market data Source: Hellenic Bank 21

44 Deposits The Bank's positive image and market trust is reflected by 15% increase in deposits Y-on-Y Deposits by country of customer EUR6.346m Deposits by category Deposits by currency EUR6.346m The majority of deposits are sourced domestically, while Russian deposits account for 26% The majority of deposits is Eurodenominated with a substantial part in US dollars Despite recent economic developments, Hellenic Bank still has increasing deposits (+15% Y-on-Y) EUR6.346m Source: Hellenic Bank 22

45 Liquidity development Hellenic Bank's liquidity position has continued to grow Q-on-Q and Y-on-Y Liquidity and balance sheet development [EURm] Hellenic Bank has further strengthened its liquidity position in Q4 No ECB 1) / ELA funding Depositors confidence in the bank has further boosted the already strong deposit base (+15% Y-on-Y) Recent Safest bank in Cyprus 2014 award 2) further improves depositors perception of the Bank Liquid assets Loans & other assets 1) No ECB other than EURO236million (TLTROs) 2) Based on the annual evaluation of the long-term credit ratings of S&P, Moody s and Fitch by Global Finance Magazine Source: Hellenic Bank 23

46 Breakdown of liquid assets Most liquid assets placed at the European Central Bank Breakdown of liquid assets for the period [EURm] 40% 41% 46% 49% 54% Cash at the ECB constitutes the majority of cash and balances with Central Banks USD placements in P1 rated banks As at 30 September 2014, approximately 42% of the debt securities held by the Group consisted of Cyprus Government Bonds (amounting in total to EUR327m) Thereof, only c. 4% mature within 1 year, whereas c. 52% have a maturity of between 1 and 5 years and 44% between 5 and 10 years x% Securities Placements with other banks Cash and balances with Central Banks Liquid assets over total assets Source: Hellenic Bank 24

47 Gross loans and NPLs Gross loans volume stable Y-on-Y, NPLs continue to increase albeit at a slower rate Q-on-Q Gross loans Group [EURm] Quarterly provisions for impairment Quarterly growth NPL Gross loans NPL ratio 1) % 7% 8% 6% 1% +24% Gross loans balances have remained stable over the period NPLs continue to increase albeit at a slower rate in Q The coverage ratio has steadily increased following substantial provisioning in Q NPL 1) Coverage ratio 1) Based on CBC new definition; Source: Hellenic Bank 25

48 Contents 1 Recent developments - Economic environment Page 4 2 Quarterly performance - highlights Full year preliminary results 19 4 Additional information 27 26

49 Consolidated balance sheet Overview of consolidated balance sheet The total assets of the Group amounted to EUR7.5bn increasing by 18% compared to December 2013, driven by the increasing deposits and the capital raised through the 2014 Rights Issue Note: Numbers may not add up due to rounding; Source: Hellenic Bank 27

50 Consolidated income statement Overview of consolidated income statement Total net income increased due to higher net interest income, reflecting lower funding cost The decrease in expenses is mainly attributed to a drop in staff costs Note: Numbers may not add up due to rounding Source: Hellenic Bank 28

51 Breakdown of net income Overview of total net income Breakdown of net income for the period [EUR '000] Net interest income Net fee and commission income % Quarter on Quarter Total net interest income (cum.) +9% Net interest margin % Quarter on Quarter Total net fees and commissions (cum.) +4% Relative to total net income FY M M M ,75% 3,60% 3,44% 3,35% 20% 17% 18% 19% FY % 3,17% +11% 20% Y-on-Y Sustained lower funding cost (lower deposit rates) resulted in a 9% higher net interest income Y-on-Y Net fees and commissions rose 4% Y-on-Y Feb Deposits rates further reduced. - Hellenic Bank reduced credit cards and loans base rates by 1% in order to pass some benefit to its customers (both of new and old loans). % Quarter on Quarter +19% Other income Total other income (cum.) +2% Relative share to total net income 13% 13% 12% 12% 12% Total net income % Source: Hellenic Bank 29

2014 ' ( ) ( ) -14 '

2014 ' ( ) ( ) -14 ' ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύνοψη αποτελεσµάτων 3-6 2. Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

'

' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 29 Αυγούστου 2013 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-13 Ιουν-12 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 132.373

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00008627/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

(3.486) (10.285) (34.082)

(3.486) (10.285) (34.082) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κύρια προτεραιότητα η συµµόρφωσή µε τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις Αναλυτικό Δελτίο Τύπου Επισυνάπτονται σχετικές ανακοινώσεις 0003/00010750/el Άλλες Ανακοινώσεις HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD HB Attachments: 1. HB 2. HB 1 Non Regulated Publication Date: 27/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00004287/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

( 000) %

( 000) % ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 26 Φεβρουαρίου 2016 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

( 000) 4 η. 1 η ( 000)

( 000) 4 η. 1 η ( 000) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Στο 58% και σε πτωτική πορεία ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων και στο 49%

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00009176/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 4.00μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

(FIX AND BUILD STRATEGY)

(FIX AND BUILD STRATEGY) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 24 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2015

Οικονομική Ανάλυση 2015 Οικονομική Ανάλυση 2015 Financial Analysis 2015 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 23/06/2016 Προσωπικό/ Personnel - 778 Μέση Ανατολή, 377 Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

( 000) %

( 000) % ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 26 Φεβρουαρίου 2016 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (FIX AND BUILD STRATEGY) ΑΠΟΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

% % % % (2.570) % % (3.711)

% % % % (2.570) % % (3.711) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κτίζοντας µια ισχυρότερη Τράπεζα, µε επικέντρωση στις στρατηγικές µας προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Ανακοίνωση Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Η Τράπεζα Κύπρου πέρασε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχοντας ευρύ κεφαλαιακό περιθώριο Τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 30 η Μαΐου, 2012 Θέµα: Αποτελέσµατα του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σε συνέχεια της Συνεδρίας του ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Αύξηση οργανικής κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 30 Αυγούστου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Η Στρατηγική αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης αποφέρει καρπούς 3 2. Στρατηγικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2014

Οικονομική Ανάλυση 2014 Οικονομική Ανάλυση 2014 Financial Analysis 2014 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 18/06/2015 Προσωπικό/ Personnel - 674 Ευρώπη/ Europe, 389 Ιορδανία/

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 67% 62 εκατ. ( 107 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος

Ένδειξη Αποτελέσματος 0042/00010737/el Ένδειξη Αποτελέσματος SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 SFS Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος Regulated

Διαβάστε περισσότερα

1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ

1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ . ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 23 NEW SHARES' * ISSUES FROM LISTED COMPANIES DURING THE st HALF OF 23 TOTAL ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CATEGORIES Αντληθέντα Κεφάλαια από (Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00017182/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ΟικονομικάΑποτελέσματαΑ τριμ 10 - Σύνοψη Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Ισολογισμού Γεωγραφική Ανάλυση Αποτελεσμάτων Στρατηγική Συγκροτήματος και Στόχοι 2010 Παράρτημα 1: Άλλες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Extraordinary General Meeting

Extraordinary General Meeting Extraordinary General Meeting Έκτακτη Γενική Συνέλευση Mr. John Patrick Hourican Group Chief Executive Officer 28 August 2014 Rationale for capital increase - Λόγοι Αύξησης Κεφαλαίου Strengthen capital

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Προκαταρτικά Οικονομικά Αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση Προκαταρτικά Οικονομικά Αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017 Ανακοίνωση Προκαταρτικά Οικονομικά Αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017 Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2017 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά κέρδη 2,6εκατ. και νέες προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

0003/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 0003/00002136/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Τελικοί Λογαριασμοί/Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%)

134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (27,7%) και δείκτη κόστος προς έσοδα (43,0%) Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 58% 134 εκατ. ( 230 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Νέο ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2009 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»

«Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» Συλλογικός τόμος της ΕΕΤ υπό την επιμέλεια των Γκ. Χαρδούβελη και Χρ. Γκόρτσου Ιούλιος 2011 1 Α. Γενικές τάσεις: Η διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηµιά που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας ανήλθε στα 10,5 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος 0,3 εκατ. την 1 η τριµηνία του 2016

Η ζηµιά που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας ανήλθε στα 10,5 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος 0,3 εκατ. την 1 η τριµηνία του 2016 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποτελέσµατα Οµίλου για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017 24 Μαΐου 2017 ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ

1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 NEW SHARES' * ISSUES FROM LISTED COMPANIES DURING THE 2nd HALF OF 2013 TOTAL ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CATEGORIES Αντληθέντα Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 Alpha Bank Cyprus Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2016 26.8.2016 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση με δείκτη μεταβατικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας I (CET I) 16,8%

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα