ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 1 από 15

2 1.- ΓΕΝΙΚΑ Η Εταιρία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» θυγατρική του ΕΛΤΑ προκηρύσσει την διενέργεια του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάληψη και διεκπεραίωση του έργου «Μεταφορά αποστολών-αντικειμένων της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης Δρομ. Ε06». ΚΩΔ. ΔΡΟΜ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΙΜ.ΗΜΕΡ.ΧΙΛ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗ Ε :15 27km Π.Λαγκαδάς/Π.Ωραιόκαστρου/ ΚΔΤ Θεσσαλονικης ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜ. 1,2,3,4,5 2.- ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. στην Αθήνα (Λ. Βουλιαγμένης & Ηλία Ηλιού, Αθήνα, 4ος όροφος, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης), την 17/04/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι συμμετέχοντες μεταφορείς, εφόσον το επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα να καταθέσουν έγγραφη προσφορά. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια επιτροπή της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν μόνο δεόντως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Οποιοσδήποτε τρίτος που δεν έχει νόμιμη εξουσιοδότηση αποκλείεται. 3.- ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: Τους Γενικούς και τους Ειδικούς όρους, ως αυτοί αναφέρονται παρακάτω, συμπληρωματικά δε με τις διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιών ΕΛΤΑ (ΦΕΚ 1100/Β/ ) όπου υπάγονται και οι υπηρεσίες της θυγατρικής εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. Τις επισυναπτόμενες νέες απαιτήσεις του έργου για το Δρομολόγιο Ε ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 2 από 15

3 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μεταφορικές εταιρίες ή επαγγελματίες μεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν την κατά το νόμο επαγγελματική άδεια για την εκτέλεση του προκηρυσσόμενου έργου. Για λόγους εμπιστευτικότητας των δεδομένων της αναθέτουσας αρχής, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο δια/σμό επιχειρήσεων που ασκούν ανταγωνιστική προς την αναθέτουσα αρχή δραστηριότητα. Επίσης δεν επιτρέπεται η συμμετοχή η συμμετοχή σε: Συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, με βάση τον ορισμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων όπως δίνεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 42 ε του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» σε συνδυασμό με το άρθρο 96 παρ.1 του ίδιου νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει Συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, με βάση τον ορισμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων όπως δίνεται στην σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 5.- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι μεταφορείς για την αξιολόγησή τους οφείλουν μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν πιστοποιητικά τα οποία αποδεικνύουν τα εξής: Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές, και κανονιστικές διατάξεις. Ότι δεν κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από τον ΕΛΤΑ ή από άλλη υπηρεσία του Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 3 από 15

4 ευρύτερου δημόσιου τομέα. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας του μεταφορέα. Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από τον προσφέροντα κατά τα 3 τελευταία έτη και των αποδεκτών τους δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων. Αναλυτική παρουσίαση της εμπειρίας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο θα τεκμηριώνει την εμπειρία και της αποτελεσματικότητα του προσφέροντος. 6.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη διακήρυξη, αυτές παρέχονται μόνο στον προσκληθέντα το αργότερο δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. 7.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ως αυτό αναφέρεται στις επισυναπτόμενες νέες απαιτήσεις έργου της Δ/νσης Λειτουργίας. 8.- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το έργο θα παρέχεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (Δρομολόγιο Ε06). 9.- ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για κάθε προσφορά που θα υποβληθεί τεκμαίρεται αμάχητα πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανή: Η λέξη "προσφορά" Ο αριθμός της διακήρυξης Το αντικείμενο του διαγωνισμού Τα στοιχεία του συμμετέχοντος Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 4 από 15

5 Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όλα τα τεχνικά στοιχεία και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα οικονομικά στοιχεία. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου οργάνωσης του έργου της μεταφοράς καθώς και αναφορά των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν που συνδέονται με το προκηρυσσόμενο έργο (μεταφορικά μέσα κ.τ.λ.). Επίσης περιγραφή των μέτρων που θα λαμβάνει ο προσφέρων για να εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και ιδίως την ασφαλή διακίνηση των μεταφερομένων αντικειμένων. Στις προσφορές οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει το μεταφερόμενο φορτίο και το ύψος του. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, με την προϋπόθεση, ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις, εκτός αν αυτή ρητώς ορίζεται στην διακήρυξη. Εφόσον οι εταιρίες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του συμβατικού τιμήματος χωρίς το Φ.Π.Α ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι τιμές, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ -χωρίς Φ.Π.Α- για το δρομολόγιο του προκηρυσσόμενου έργου. Θα δίνεται τιμή ανά ημέρα για το δρομολόγιο και επιπλέον το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π) με την οποία θα βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος. Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 5 από 15

6 Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού των προσφερομένων τιμών από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση (ασφαλιστική κ.λ.π.) έναντι του προσωπικού του αναδόχου ΠΛΗΡΩΜΗ Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον υπολογισμό των οφειλών που προκύπτουν για την εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. και θα υποβάλλει τα ανωτέρω σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στην έδρα της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. στον υπεύθυνο έργου που θα οριστεί με την κατακύρωση του διαγωνισμού. Η καταβολή των οφειλών προς τον ανάδοχο θα γίνεται με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά και τα τιμολόγια, ύστερα από έγγραφο του αρμόδιου Διευθυντή στη Δ/νση Οικονομικών για την πληρωμή του έργου ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ως αυτές αναφέρονται στις επισυναπτόμενες απαιτήσεις του έργου ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΟΥ: Θα ορισθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η διάρκεια του έργου θα είναι 1 έτος με δυνατότητα παράτασης για ίσο ή μικρότερο χρόνο. Τυχόν αναπροσαρμογές σε περίπτωση παράτασης θα συμφωνηθούν και από τα δύο μέρη. Η εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα μείωσης του χρόνου διάρκειας της σύμβασης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η Εταιρία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ματαιώσει ή αναστείλει τον διαγωνισμό χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 6 από 15

7 δικαιούται οποιοδήποτε αποζημίωση ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη: Η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις αυτής. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενο έργο. Η κατακύρωση τελικά θα γίνει σε αυτόν που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις αυτής. Σε περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες προσφορές, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Πληροφορίες για τις Προδιαγραφές θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (τηλ , ). ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ Τεχνικές απαιτήσεις του έργου Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 7 από 15

8 ΑΡΘΡΟ 8 (Κανονισμού Προμηθειών ΕΛ.ΤΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1) Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: a. Οι Έλληνες πολίτες: i) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. ii) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. iii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. iv) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (iii) και (iv) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. v) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. b. Οι Αλλοδαποί: i) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. ii) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. iii) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (iii) και (iv) του εδαφίου (a) του παρόντος άρθρου. iv) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. c. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (a) και (b) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, που απαιτείται µόνο για το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και επιπλέον επίσημο αντίγραφο του καταστατικού πρόσφατης έκδοσης µε τις τυχόν τροποποιήσεις του. d. Οι Συνεταιρισμοί: i) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (i), (iii) και (iv) του εδαφίου (a) του παρόντος άρθρου. ii) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 8 από 15

9 e. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην Ένωση. 2) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να µην υποβάλλονται μαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 3) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. 4) Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου. Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 9 από 15

10 ΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ.Χ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ E 06) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η αποκλειστική χρήση φορτηγών ΔΧ προορίζεται για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών της Εταιρίας με το δρομολόγιο με κωδικό E ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η ανάληψη και διεκπεραίωση της χερσαίας μεταφοράς των αποστολών-αντικειμένων της Εταιρίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ή και άλλων συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών καθώς και αντικειμένων που διαχειρίζεται και διακινεί για λογαριασμό της Εταιρίας ο ΕΛ.ΤΑ., από και προς υπηρεσιακές λειτουργίες της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ., συνεργατών της, μονάδες παραγωγής των ΕΛ.ΤΑ., εγκαταστάσεις πελατών της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. κ.τ.λ., με το δρομολόγιο με κωδικό E 06, ως ακολούθως: Κωδ.δρομ Διάρκεια Συχνότητα Εκτιμώμενη ημερήσια (έναρξη λήξη) χιλιομετρική κάλυψη (Km) E 06 18: ,2,3,4,5 27km * 1-Δευτέρα, 2-Τρίτη, 3-Τετάρτη, 4-Πέμπτη, 5-Παρασκευή, 6-Σάββατο Αναλυτικά το δρομολόγιο είναι το ακόλουθο: Υπηρεσιακή Λειτουργία Άφιξη Αναχώρηση Εργασίες Συχνότητα ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΝΑΡΞΗ 1,2,3,4,5 Παραλαβή αποστολών ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Παραλαβή αποστολών 1,2,3,4,5 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΔΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράδοση αποστολών 1,2,3,4,5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Η Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. δικαιούται να τροποποιήσει εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων τα προγραμματισμένα ημερήσια δρομολόγια βάσει των εκάστοτε αναγκών με έγκαιρη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο, και ο Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 10 από 15

11 Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το εκτελέσει με τους ίδιους τεχνικούς όρους και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Τα αντικείμενα θα διακινούνται μέσα σε σάκους, σε τροχήλατα εμπορευματοκιβώτια (containers) της Εταιρίας, σε παλέτες, ή και ως μεμονωμένα αντικείμενα. Τα αντικείμενα που περικλείονται σε σάκους ή εμπορευματοκιβώτια θα εξασφαλίζονται με ειδικές σφραγίδες ασφαλείας της Εταιρίας που φέρουν μοναδική αρίθμηση. Η Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. έχει το δικαίωμα εκτός από τα δικά της αντικείμενα να παραδίδει στον Ανάδοχο για μεταφορά και αντικείμενα του ΕΛ.ΤΑ, καθώς επίσης και αντικείμενα άλλων εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διακινεί και τα αντικείμενα αυτά κατά την ίδια διαδικασία και με τους ίδιους όρους της σχετικής σύμβασης. Η παραλαβή και παράδοση των αντικειμένων σε κάθε σημείο του δρομολογίου θα γίνεται ενυπόγραφα με τη χρήση κατάλληλων συνοδευτικών εντύπων (Υπηρεσιακό Έντυπο «Συνοδευτική Κατάσταση Αποστολών» ή Δελτίο Αποστολής ή άλλο). Σε κάθε σημείο του δρομολογίου ο αρμόδιος υπάλληλος του Αναδόχου αφού ελέγξει τον αριθμό και την ακεραιότητα της συσκευασίας των αντικειμένων που παραλαμβάνει, και ειδικότερα τα στοιχεία των αντικειμένων που αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα καθώς και την ακεραιότητα των σφραγίδων που ασφαλίζουν τις συσκευασίες, θα αναγράφει την ακριβή ώρα παραλαβής στα συνοδευτικά έγγραφα, θα υπογράφει όλα τα αντίγραφα των συνοδευτικών εντύπων και θα παραδίδει το πρωτόγραφο στον υπεύθυνο του σημείου από το οποίο παραλαμβάνει. Τα υπόλοιπα αντίγραφα θα παραμένουν στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Κατά την παράδοση των αντικειμένων, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει υπογραφή στα αντίγραφα των συνοδευτικών εντύπων, θα αναγράφεται η ώρα παράδοσης, θα κρατάει ένα αντίγραφο και τα υπόλοιπα θα τα παραδίδει με τις αποστολές στον υπεύθυνο του σημείου παράδοσης. 3.- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 3.1. Το ελάχιστο ωφέλιμο μήκος καρότσας ορίζεται τουλάχιστον 4,0m ενώ το ελάχιστο πλάτος και ύψος καρότσας είναι 2,20m και 2,50m αντίστοιχα Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα πρέπει να έχουν δυνατότητα μεταφοράς εννέα (9) εμπορευματοκιβωτίων βάρους τριακοσίων (300) κιλών έκαστο και θα πρέπει να διαθέτουν μεταλλική στεγανή κιβωτάμαξα, υδραυλική πόρτα κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας, καθώς επίσης και υποδομή συγκράτησης των μεταφερομένων εμπορευματοκιβωτίων. 4.- ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει τα αντικείμενα που του παραδίδονται, από τις καιρικές συνθήκες και από κάθε αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει φθορά, βλάβη, ρύπανση ή απώλεια αυτών. Η μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης από τον Ανάδοχο συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται παρακάτω αναλυτικά στο σχετικό όρο «ΚΥΡΩΣΕΙΣ». 5.- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 11 από 15

12 5.1. Ο κάθε υπάλληλος όλων των μερών που συμμετέχει στη διαδικασία μεταφοράς των αποστολών της Εταιρίας, αν διαπιστώσει καθυστέρηση, απώλεια ή βλάβη των μεταφερομένων αντικειμένων ή αποστολών σε οποιοδήποτε στάδιο διακίνησης αυτών, υποχρεούται να το αναφέρει άμεσα, τηλεφωνικώς ή/και γραπτώς στην εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. προκειμένου να λάβει οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος ή την περαιτέρω προώθηση των αντικειμένων της Κατά τον ίδιο τρόπο, και πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων, όταν κατά την παράδοση των αντικειμένων-αποστολών στον προορισμό τους, ο αρμόδιος υπάλληλος της Εταιρίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. διαπιστώσει εμφανή βλάβη (σχίσιμο ή παραβίαση σάκου/ αντικειμένου, ή παραβίαση ασφάλειας εμπορευματοκιβωτίου) ή απώλεια, οφείλει παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου του αναδόχου να καταγράψει το γεγονός στα συνοδευτικά έγγραφα πριν την υπογραφή της Σε περιπτώσεις ατυχήματος ή βλάβης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρία για το συμβάν και τον εκτιμώμενο χρόνο καθυστέρησης, να αντικαθιστά το όχημα που έπαθε βλάβη ή το προσωπικό που κωλύεται άμεσα. Αν δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει το όχημα ή το προσωπικό υποχρεούται να διευκολύνει την Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. στη μεταφόρτωση των αντικειμένων σε όχημα επιλογής της Εταιρίας, αναλαμβάνει δε κάθε επιπλέον δαπάνη που θα βαρύνει την Εταιρία εξ αυτού του λόγου. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του ημερήσιου μισθώματος καθώς και κάθε άλλης πρόσθετης δαπάνης τυχόν προκύψει για την οποία καθίσταται αποκλειστικός υπεύθυνος ο Ανάδοχος Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να προτείνει αξιόπιστη λύση σε περίπτωση απεργίας ή αποχής του προσωπικού του, και γενικά σε κάθε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορεί να εκτελέσει τα συγκεκριμένα δρομολόγια. 6.- ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΡΩΝ 6.1. Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι θα διαθέτει και θα διατηρεί φορτηγά αυτοκίνητα ικανά, καθ όλη της διάρκεια της σύμβασης βάσει των αναφερομένων στην παράγραφο «Απαιτούμενα Μεταφορικά Μέσα». 6.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί και εφεδρικά οχήματα, με ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά στην περίπτωση που τα κανονικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεχνικούς ή παρόμοιους λόγους στην εκτέλεση των δρομολογίων Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εφεδρικούς υπαλλήλους στην περίπτωση που κάποιοι από τους βασικούς για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να εκτελέσουν το έργο Επίσης ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι θα διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της σχετικής συμβάσεως. Για το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα προσκομιστούν αντίγραφο ποινικού μητρώου, φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κάθε εμπλεκομένου στο έργο οδηγού. Οι συντηρήσεις των φορτηγών οχημάτων, προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και με την ισχύουσα νομοθεσία και θα βαρύνουν τον Ανάδοχο Σε περίπτωση που τα κανονικά αλλά και τα εφεδρικά οχήματα υποστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης βλάβη η οποία είναι αδύνατο να επισκευαστεί εντός Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 12 από 15

13 χρονικού διαστήματος τέτοιου που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή εκτέλεσή της, ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να εξεύρει οχήματα ικανά να εκτελέσουν το έργο μέχρι αποκατάστασης της βλάβης στα χρησιμοποιούμενα οχήματα Σε κάθε περίπτωση η τιμή μονάδας κάθε δρομολογίου θα ισχύει και έναντι παντός τρίτου, με τον οποίο θα συμβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή για την ομαλή εκτέλεση του έργου και μόνο. Όλοι οι όροι της σχετικής σύμβασης θα ισχύουν και θα δεσμεύουν και κάθε τρίτη, συμβαλλόμενη στην περίπτωση αυτή με τον Ανάδοχο για την ομαλή εκτέλεση του έργου και μόνο, μεταφορική εταιρία. Ως προς την Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. θα ενέχονται εις ολόκληρο και ο Ανάδοχος και η τρίτη μεταφορική εταιρία σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. θα διατηρεί όλα τα συμβατικά της δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από τις παρακάτω διατάξεις περί κυρώσεων της παρούσης Σε περίπτωση βλάβης ενός οχήματος και αδυναμίας του Αναδόχου εξεύρεσης εντός έξι (6) ωρών από την επέλευση της βλάβης, άλλου μεταφορικού οχήματος για την εκτέλεση του συγκεκριμένου δρομολογίου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. θα διατηρεί το δικαίωμα της για αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο «ΚΥΡΩΣΕΙΣ». Όταν όμως αυτό συμβεί σε όλα τα δρομολόγια ή συμβαίνει κατ εξακολούθηση, και εν αδυναμία του Αναδόχου να διασφαλίσει έγκαιρα, ως άνω, την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των δρομολογίων, η Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. θα διατηρεί το επιπλέον δικαίωμα να αναθέσει ανάλογο ή μικρότερου μεγέθους έργο σε άλλη μεταφορική εταιρία, που θα είναι σε θέση με τα οχήματα που διαθέτει να καλύψει ανάλογα τις ανάγκες της Εταιρίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. και ταυτόχρονα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να εκπέσει υπέρ αυτής η εγγύηση καλής εκτέλεσης, χωρίς να αποκλείεται και περαιτέρω αξίωσή της για αποζημίωση. 7.- ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.1. Ο Ανάδοχος μισθώνει το μεταφορικό του έργο στην Εταιρία κατά αποκλειστικότητα και δε δύναται, ούτε κατ εξαίρεση, να μεταφέρει κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων δρομολογίων κανενός είδους φορτίο που δεν μεταφέρεται κάτω από την ευθύνη και τα σήματα της Εταιρίας Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναρτήσει ή να απεικονίσει τα διακριτικά σήματα και την επωνυμία της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. στα οχήματα που θα χρησιμοποιήσει κατά τον τρόπο που η Εταιρία θα του υποδείξει και για όσο χρόνο θα διαρκέσει η σύμβαση Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στα μεταφορικά μέσα που θα απασχοληθούν στο έργο εξοπλισμό τηλεματικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Το κόστος τοποθέτησης και λειτουργίας του εξοπλισμού θα βαρύνει την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. και ο εξοπλισμός θα επιστραφεί σε αυτήν με τη λήξη της σχετικής σύμβασης Ο Ανάδοχος δεσμεύεται με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας για οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή του και απαγορεύεται να προσφέρει παρεμφερές έργο σε ανταγωνίστρια εταιρία Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική εν γένει ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης) για την εκτέλεση των δρομολογίων, οφείλει δε να διατηρεί τα μεταφορικά του μέσα ασφαλισμένα σε Ασφαλιστική Εταιρία της επιλογής του καθ όλη Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 13 από 15

14 τη διάρκεια της σύμβασης. Επίσης έχει την ευθύνη της ασφάλισης του μεταφερόμενου φορτίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την εν γένει ασφάλιση και την καταβολή των σχετικών εισφορών στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, καθώς επίσης και για την τήρηση και την πιστή εφαρμογή όλων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ασφαλείας προσωπικού Η Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι τρίτων για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν υλοποιηθεί από αυτούς ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης, με μονομερή δήλωση της Εταιρείας μας προς την ανάδοχο Εταιρεία πριν τη λήξη της με τους ίδιους όρους και τιμές. 9.- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 9.1. Ο ανάδοχος ευθύνεται για καθυστέρηση απώλεια, παραβίαση, βλάβη ή άλλη κακή διαχείριση των αποστολών της Εταιρίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. όσο αυτές βρίσκονται στην κατοχή του, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων διαχείρισης από αυτόν, και της πιστής εφαρμογής του συνόλου των διαδικασιών εκτέλεσης του αντικειμένου Στην περίπτωση που τα παραπάνω δεν οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (δηλαδή σε γεγονότα τα οποία δεν θα μπορούσε να προβλέψει και να αποφύγει ή να τα αποτρέψει με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας), τα χρηματικά ποσά που οφείλει ο Ανάδοχος στην Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. ως κατ αποκοπή αποζημίωση είναι: Για απώλεια ή βλάβη ή παραβίαση των μεταφερομένων αντικειμένων που εμπεριέχουν έγγραφα 50 και 200 για αντικείμενα που περιέχουν εμπορεύματα. Στην περίπτωση απώλειας ή βλάβης ή παραβίασης μεταφερομένου αντικειμένου ασφαλισμένου ή αντικειμένου επί αντικαταβολή, πέραν της παραπάνω αποζημίωσης, καταβάλλεται επιπλέον αποζημίωση ίση με το ποσό που έχει ασφαλιστεί - δηλωθεί το αντικείμενο. Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των οχημάτων και παράδοσης των αντικειμένων στον προορισμό τους, μεγαλύτερης των δεκαπέντε λεπτών (15 min) από τον προγραμματισμένο χρόνο σε κάποιο δρομολόγιο, που δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία, καταβάλλεται από τον ανάδοχο ως ποινική ρήτρα το ποσό των 100 το οποίο θεωρείται εύλογο και δίκαιο από τους συμβαλλομένους. Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 14 από 15

15 Τα ως άνω ποσά των αποζημιώσεων, είτε θα παρακρατούνται από την Εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. από τους εκκρεμούντες λογαριασμούς του Αναδόχου, είτε θα εισπράττονται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, είτε θα επιδιώκεται η απόδοσή τους με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Διακήρυξη 1045/2015 ΕΠΑΝ/ΚΟΣ Σελίδα 15 από 15

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα