ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Μάξηηνο 2012

2 Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γ.Κ. Σηαπξνχ, ηεο Γ.Κ. Βξαζλψλ θαη ηεο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο νη νπνίεο θνηλφηεηεο θαιχπηνπλ ζε έθηαζε ην ζχλνιν ηνπ αηγηαινχ - παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Άξζξν 2 ν - Ννκηθό Πιαίζην Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαινχ - παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε θαη δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο : 1. ηεο Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ (ΦΔΚ 792/ , ηεχρνο Β ) : Απεπζείαο παξαρψξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) Α' Βαζκνχ. 2. ηνπ Νφκνπ 1080/1980 (ΦΔΚ 246/1980 ηεχρνο Α ) : Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλσλ ηεο πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ ηηλψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ 3. ηνπ Νφκνπ 2971/2011 (ΦΔΚ 285/ ηεχρνο Α) : Αηγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο 4. ηνπ Β.Γ. 24.9/ (Φ.Δ.Κ. 171/58 ηεχρνο Α ) : πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ Νφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 5. ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ. 114 ηεχρνο Α ) Γ.Κ.Κ. 6. ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87 Α/ ) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο 7. ηνπ κε αξ. πξση. 1012/ εγγξάθνπ ηνπ Τκήκαηνο Αηγηαινχ ηεο Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο Άξζξν 3 ν - Οξηζκνί α) «Πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο - θνηλόρξεζηνο ρώξνο» : θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 967 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξάγκαηα θνηλήο ρξήζεο είλαη ηδίσο ηα λεξά κε ειεχζεξε θαη αέλαε ξνή, νη δξφκνη, νη πιαηείεο, νη γηαινί, ηα ιηκάληα θαη νη φξκνη, νη φρζεο πιεχζηκσλ πνηακψλ, νη κεγάιεο ιίκλεο θαη νη φρζεο ηνπο. Σην αξ. 2 ηνπ Ν. 2971/2001 (ΦΔΚ Α 285/ ) αλαθέξεηαη φηη : «ν αηγηαιφο, ε παξαιία, ε φρζε θαη ε παξφρζηα δψλε είλαη πξάγκαηα θνηλφρξεζηα θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Γεκφζην, ην νπνίν ηα πξνζηαηεχεη θαη ηα δηαρεηξίδεηαη». β) «Αηγηαιόο» : είλαη ε δψλε ηεο μεξάο, πνπ βξέρεηαη απφ ηε ζάιαζζα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ζπλήζεηο αλαβάζεηο ησλ θπκάησλ ηεο (παξ.1, αξ.1, Ν.2971/2001). γ) «Παξαιία» είλαη ε δψλε μεξάο πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ αηγηαιφ, θαζνξίδεηαη δε ζε πιάηνο κέρξη θαη πελήληα (50) κέηξα απφ ηελ νξηνγξακκή 1

3 ηνπ αηγηαινχ, πξνο εμππεξέηεζε ηεο επηθνηλσλίαο ηεο μεξάο κε ηε ζάιαζζα θαη αληίζηξνθα. δ) «Απιή ρξήζε ηνπ αηγηαινύ θαη ηεο παξαιίαο» : είλαη θάζε ρξήζε, εθφζνλ απφ απηή δελ παξαβηάδεηαη ν πξννξηζκφο ηνπο σο θνηλφρξεζησλ πξαγκάησλ θαη δελ επέξρεηαη αιινίσζε ζηε θπζηθή κνξθνινγία ηνπο θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ηνπο (παξ.1, αξ.13, Ν.2971/2001) Άξζξν 4 ν - Κπξηόηεηα Τα θνηλφρξεζηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηνλ Γήκν. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε εθφζνλ ηα θνηλφρξεζηα δελ αλήθνπλ ζην Γήκν, ην άξζξν 968 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνβιέπεη φηη απηά αλήθνπλ ζην Γεκφζην. Ο αηγηαιφο, ε παξαιία, ε φρζε θαη ε παξφρζηα δψλε είλαη πξάγκαηα θνηλφρξεζηα θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Γεκφζην, ην νπνίν ηα πξνζηαηεχεη θαη ηα δηαρεηξίδεηαη (παξ. 1, αξ.2, Ν. 2971/2001). Με ηελ Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ (ΦΔΚ 792/ ηεχρνο Β ) παξαρσξείηαη απεπζείαο θαη κε αληάιιαγκα ζηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) Α' Βαζκνχ ηεο ρψξαο (δει. ζηνπο Γήκνπο) ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη κέρξη ηελ 31/12/2012. Τν πνζνζηφ ηνπ Γεκνζίνπ νξίδεηαη ζε 20% θαη ηνπ Γήκνπ ζε 80% επί ηνπ ζπκθσλεζέληνο πνζνχ, ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηηο ηδησηηθέο ζπκβάζεηο κηζζψζεηο. Άξζξν 5 ν - θνπόο παξαρώξεζεο Βάζεη ηνπ αξ. 2 ηεο Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ ε παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ - παξαιίαο, ζηνπο Οξγαληζκνχο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α.) Α' Βαζκνχ γίλεηαη γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ινπφκελνπο ή ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ (φπσο εθκίζζσζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο - ζπνξ, θαζηζκάησλ, νκπξειψλ, μαπιψζηξσλ, κηθξψλ ηξαπεδηψλ, ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ, ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ θ.ιπ.), ε ηπρφλ δε άζθεζε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο παξαρσξήζεσο επηζχξεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο αλσηέξσ Κ.Υ.Α. (δει. αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο). Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζθελψλ ή ζηάζκεπζε ηξνρφζπηησλ ζε αηγηαινχο, παξαιίεο, παξπθέο δεκφζησλ δαζψλ, δάζε, θαη ελ γέλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (παξ.12, αξ. 4 ηνπ Ν. 2160/93) Άξζξν 6 ν - Γηθαίωκα ρξήζεο ηωλ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πξνθχπηεη φηη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο πνπ έρνπλ θπξηφηεηα ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα φπσο δξφκνη, πιαηείεο θιπ. έρνπλ θαη λνκή θαη θαηνρή ζε απηά. Οη ηδηψηεο έρνπλ κφλνλ δηθαίσκα ρξήζεο ζηα θνηλφρξεζηα πξάγκαηα, πνπ απνξξέεη απφ ην δηθαίσκά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 57 Αζηηθνχ Κψδηθα. 2

4 Άξζξν 7 ν - Σξόπνο παξαρώξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ παξαιίαο Βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ αξ.13 ηνπ Ν. 2971/2001 ε παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ παξαιίαο ζε ηδησηηθφ θνξέα δηαρείξηζεο γίλεηαη πάληνηε κε αληάιιαγκα. Οη ηξφπνη παξαρψξεζεο είλαη νη εμήο : Α) Φσξίο δεκνπξαζία γηα ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο (πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) ή ηελ πξνβνιή ηνπο (άξζξν 9, παξ. β ηεο Κ.Υ.Α θαη άξζξν 13 παξ.10 ηνπ Β.Γ 24-9/ , φπσο αληηθ. απφ ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80) θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έλα έηνο. Β) Με δεκνπξαζία (αξ. 9, παξ. δ ηεο Κ.Υ.Α ) πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 270/81 θαη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ Γ.Κ.Κ. γηα ρψξνπο πνπ δε βξίζθνληαη πξν θαηαζηεκάησλ ή ζηελ πξνβνιή απηψλ. Ζ ρξήζε απηψλ επηηξέπεηαη εθφζνλ δελ αλαηξείηαη εμ νινθιήξνπ ε ηδηφηεηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ, απαηηείηαη δε πάληνηε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο ε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ εθάζηνηε δηαηάμεσλ πεξί φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ. (άξζξν 13 παξ.10 ηνπ Β.Γ 24-9/ , φπσο αληηθαη. απφ ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80.) Σηελ πεξίπησζε απηή ην χςνο ηνπ ηέινπο σο πξνο ην ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο, ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ δηαθήξπμεο». Γ) Φσξίο δεκνπξαζία (παξ. 4, αξ. 13, Ν. 2971/2001) γηα έλα ρξφλν ζε απηνχο πνπ έρνπλ φκνξεο μελνδνρεηαθέο ελ γέλεη επηρεηξήζεηο, θάκπηλγθ ή θέληξα αλαςπρήο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Τν αληάιιαγκα γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο πνπ έρνπλ αλαθεξπρζεί Τνπξηζηηθά Γεκφζηα Κηήκαηα σο θαη ησλ θηηζκάησλ ή ελ γέλεη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πθίζηαληαη επ απηψλ, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ θνξέα πνπ αζθεί ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Τνπξηζηηθψλ Γεκνζίσλ Κηηζκάησλ, θαηά ηε δηέπνπζα απηφλ λνκνζεζία. Τν αληάιιαγκα, ην νπνίν δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο πιελ ησλ Τ.Γ.Κ. ζε φκνξεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαβάιιεηαη ζην Γεκφζην, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ηεο ηηκήο δίθιηλνπ δσκαηίνπ κεηά ινπηξνχ, ρσξίο ινηπέο επηβαξχλζεηο, φπσο ε ηηκή απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Τ. γηα θάζε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε επί ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ απηήο. Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνθχπηνλ θαηά ηα αλσηέξσ αληάιιαγκα ηειεί ζε δπζαλαινγία πξνο ην κίζζσκα πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ κηζζσηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ή πξνο ην θαζνξηδφκελν βάζεη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2238/1994 (ΦΔΚ 151 Α ), θαηαβάιιεηαη ζην Γεκφζην ην αληάιιαγκα ηνπ εδαθίνπ απηνχ. Γπζαλαινγία κεηαμχ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φπνπ ε κεηαμχ ηνπο απφθιηζε είλαη ηνπιάρηζηνλ πελήληα εθαηνζηά (50/100). εκείωζε : α) δελ επηηξέπεηαη ε θήξπμε δεκνπξαζίαο, γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη ηελ απεπζείαο παξαρψξεζε. 3

5 β) δελ επηηξέπεηαη ε δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ απφ ην Γήκν ή ε παξαρψξεζε ηεο ρσξίο δεκνπξαζία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνλ λφκν ή ε άξλεζε παξαρψξεζεο ηνπ ρψξνπ απηνχ ρσξίο ηδηαίηεξν ζνβαξφ ιφγν. Άξζξν 8 ν - Όξηα παξαρώξεζεο Δπηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεσο ζπλερφκελνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ εθφζνλ δελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα άιινπ δηθαηνχκελνπ ηεο ρξήζεο απηνχ. Δάλ φκσο νη δηθαηνχκελνη ρξήζεσο απηνχ είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, ε ρξήζε ηνπ ζπλερφκελνπ απηνχ ρψξνπ παξαρσξείηαη αλαιφγσο ησλ πξνζφςεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ (άξζξν 13 παξ.4 ηνπ Β.Γ 24-9/ , φπσο αληηθ. απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80.) Έκπξνζζελ ρψξνο λνείηαη ν ρψξνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δχν λνεηέο παξάιιειεο γξακκέο πνπ εθθηλνχλ απφ ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαιήγνπλ ζηελ αθηή (αξ. 9,παξ.β, ΚΥΑ /2439/Β0010 / ) Άξζξν 9 ν - Δκβαδό παξαρωξεκέλεο έθηαζεο Ζ θάζε παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ παξαιίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ρψξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο - ζπνξ, θαζηζκάησλ, νκπξειψλ, μαπιψζηξσλ, κηθξψλ ηξαπεδηψλ, ιεηηνπξγία ηξνρήιαηνπ αλαςπθηεξίνπ, ςπραγσγηθψλ παγλίσλ θ.ιπ. δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα πεληαθόζηα (500) ηεηξαγωληθά κέηξα (παξ. 3 αξ. 13 ηνπ Ν. 2971/2001). Γηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ νξίδεηαη φηη : α) Τν κέγηζην εκβαδφ θάζε παξαρσξεκέλεο έθηαζεο αλά θαηάζηεκα επηρείξεζε Υγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο (Υ.Δ.) ζηελ Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο είλαη ηα 250 (δηαθόζηα πελήληα) ηεηξαγωληθά κέηξα. β) Τν κέγηζην εκβαδφ θάζε παξαρσξεκέλεο έθηαζεο αλά θαηάζηεκα επηρείξεζε Υ.Δ. ζηελ Γ.Κ. Βξαζλώλ είλαη ηα 250 (δηαθόζηα πελήληα) ηεηξαγωληθά κέηξα. γ) Τν κέγηζην εκβαδφ θάζε παξαρσξεκέλεο έθηαζεο αλά θαηάζηεκα επηρείξεζε Υ.Δ. ζηελ Γ.Κ. ηαπξνύ είλαη ηα 250 (δηαθόζηα πελήληα) ηεηξαγωληθά κέηξα. εκείωζε : Τν φξην ηνπ κέγηζηνπ εκβαδνχ κπνξεί λα απμεζεί θαη κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ 500 η.κ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 8 πεξί νξίσλ παξαρψξεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη επαξθήο ρψξνο γη απηφ, βάζεη ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ πνπ ζα γίλνπλ απφ ηελ ππεξεζία. Άξζξν 10 ν - α) Απόζηαζε πξώηεο ζεηξάο νκπξειώλ από ηελ ζάιαζζα β) Γηάδξνκνη δηέιεπζεο Ζ απφζηαζε ηεο πξψηεο ζεηξάο ησλ νκπξειψλ απφ ηελ ζάιαζζα (ζε θαηάζηαζε εξεκίαο) ζα έρεη σο εμήο : α1) Γηα ηελ Γ.Κ. ηαπξνύ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξα απφ ηελ ζάιαζζα. α2) Γηα ηελ Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) κέηξα απφ ηελ ζάιαζζα. α3) Γηα ηελ Γ.Κ. Βξαζλψλ ηζρχνπλ ηα θάησζη : 4

6 - γηα ηνλ αηγηαιφ ησλ Νέωλ Βξαζλώλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέηξα απφ ηελ ζάιαζζα - γηα ηνλ αηγηαιφ ηεο Παξαιίαο Βξαζλώλ (ε πεξηνρή κεηά ηελ «Ηξιαλδηθή δηάβαζε» θαη πξνο ηνλ Σηαπξφ) ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κέηξα απφ ηελ ζάιαζζα. β1) Σε θάζε παξαρσξεκέλε έθηαζε ν κηζζσηήο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη κεηαμχ ησλ νκπξειψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ μαπιψζηξσλ, θαζηζκάησλ θαη ηξαπεδηψλ) νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο δηαδξόκνπο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ ελόο κέηξνπ θαη κήθνπο όζν είλαη ην κήθνο ηεο έθηαζεο πνπ έρεη κηζζώζεη γηα ηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ ινπνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. β2) Σχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 13 ηνπ Ν. 2971/2001 εάλ ζηνλ ίδην αηγηαιφ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο παξαρσξήζεηο γηα ηελ εθκίζζσζε νκπξειψλ θαη θαζηζκάησλ, πξέπεη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ρψξσλ ηνπ αηγηαινχ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί λα πθίζηαηαη ελδηάκεζε απφζηαζε ειεχζεξεο δψλεο ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) κέηξσλ κήθνπο. Οη δηαηάμεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη εάλ πξφθεηηαη λα παξαρσξεζεί αηγηαιφο γηα λα εθκηζζσζνχλ θαζίζκαηα θαη νκπξέιεο απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ γεηηνληθά θαηαζηήκαηα θαη κφλν γηα ην ρψξν εκπξφο απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο. Πιένλ απηψλ, κε ηνλ παξψλ θαλνληζκφ νξίδεηαη φηη ν ειάρηζηνο θάζεηνο δηάδξνκνο ειεχζεξεο δηάβαζεο ησλ ινπφκελσλ πξνο ηελ ζάιαζζα κεηαμχ ησλ κηζζσκέλσλ ρψξσλ είλαη ην ειάρηζην έμη (6) κέηξα. Κάζε κηζζσηήο νθείιεη λα κεξηκλήζεη νχησο ψζηε λα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέηξα απφ ηελ θάζε πιεπξά πιένλ ηνπ κηζζσκέλνπ ρψξνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηαδξφκνπ. Άξζξν 11 ν - Γηάξθεηα κίζζωζεο Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έσο θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (θαη αθνξά κηζζψζεηο κε ή ρσξίο δεκνπξαζία ιφγσ ηνπ φηη βάζεη ηεο Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο αηγηαινχ κέρξη ηελ 31/12/2012). Άξζξν 12 ν - Πξνϋπνζέζεηο κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ από ηνπο Ο.Σ.Α. πξνο ηξίηνπο Γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο απφ ηνπο Ο.Τ.Α., πξνο ηξίηνπο ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ αξ. 9 ηεο Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο : α) Να κελ πθίζηαληαη ζηνλ πξνο κεηαβίβαζε θνηλφρξεζην ρψξν νη αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο παξαρψξεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αλσηέξσ Κ.Υ.Α. νη νπνίεο είλαη : α1. ε δηαρείξηζε ηνπ αλήθεη ζε άιινπο θνξείο πιελ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Ληκεληθά Τακεία, Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ, Δ. Τ. Α. Α.Δ. θιπ.). α2. πθίζηαληαη λφκηκεο παξαρσξήζεηο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 12 θαη 14 ηνπ λ. 2971/2001 ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ρχδελ θνξηία, ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, μελνδνρεηαθέο, κεηαιιεπηηθέο, ιαηνκηθέο, αιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πδαηνθαιιηέξγεηεο, είηε 5

7 βάζεη ελνρηθήο ζρέζεο απηψλ κε ην Γεκφζην είηε βάζεη κνλνκεξνχο πξάμεσο ηνπ Γεκνζίνπ. α3. επ' απηνχ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ζθνπνχο Δζληθήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο ή έρεη αλαζηαιεί ν θνηλφρξεζηνο ραξαθηήξαο ηνπο. α4. έρνπλ εθηειεζζεί ζε απηφλ έξγα άλεπ αδείαο ή θαζ' ππέξβαζε απηήο θαη έρνπλ ιεθζεί ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο. α5. νη γεσκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ (π.ρ. βξαρψδεηο - απφθξεκλεο αθηέο) ή ηίζεηαη ζέκα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ ινπζκέλσλ. α6. Όηαλ ην εχξνο ηνπ αηγηαινχ ή ηεο φρζεο είλαη κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κέηξσλ. β) Οη έρνληεο ην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ άλεπ δεκνπξαζίαο λα αζθνχλ απηφ θαηά πξνηίκεζε έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνλ έκπξνζζελ ηεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θνηλφρξεζην ρψξν. Έκπξνζζελ ρψξνο λνείηαη ν ρψξνο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δχν λνεηέο παξάιιειεο γξακκέο πνπ εθθηλνχλ απφ ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαιήγνπλ ζηελ αθηή. γ) Να κελ ηίζεηαη ζέκα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κηζζσηψλ πνπ αζθνχλ νκνεηδή δξαζηεξηφηεηα. δ) Να κελ δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ε) Ζ κέγηζηε θάιπςε ρξήζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ρψξνπ, ψζηε λα ππάξρνπλ νξηδφληηνη θαη θάζεηνη δηάδξνκνη ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ θαη ειεχζεξε ισξίδα θαηά κήθνο ηεο αθηήο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κέηξσλ γηα ηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ ινπνκέλσλ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. ζη) Δηδηθφηεξα ν πεξηνξηζκφο ηνπ β' εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/ 2001 ησλ πεληαθνζίσλ (500) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ γηα θάζε παξαρψξεζε δελ ηζρχεη γηα ηηο φκνξεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. δ) Σηνπο κε δηθαηνχρνπο απεπζείαο παξαρψξεζεο εθ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απιήο ρξήζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θαηφπηλ δεκνπξαζίαο. Άξζξν 13 ν - Τπνρξεώζεηο Γήκνπ (αξ. 7 ηεο Κ.Τ.Α /2439/Β0010/ ) α) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ αιινηψλεη ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη ηα βηνηηθά ζηνηρεία ησλ ρψξσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο, θαζψο θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα απηψλ, φπσο ε αλέγεξζε θάζε είδνπο θηίζκαηνο ή ηνπνζέηεζε θαηαζθεπάζκαηνο πνπ ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ην έδαθνο (πάθησζε κε ζθπξφδεκα, ηζηκεληνζηξψζεηο, πιαθνζηξψζεηο, επηρσκαηψζεηο θιπ.), θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ζθελψλ θαη ε ζηάζκεπζε ηξνρφζπηησλ, απηνθηλήησλ θιπ.. Ζ ηνπνζέηεζε ζρεηηθψλ ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ επηβάιιεηαη λα γίλεηαη εθηφο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. β) Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, επηγξαθψλ, εηδψλ απφ πιαζηηθφ, ςπγείσλ, κπαξ, θαζψο θαη θάζε είδνπο κε πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ραξαθηήξα (μχιηλα δάπεδα, ζηέγαζηξα - ηέληεο θιπ.). 6

8 γ) Σην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ εληάζζεηαη θαη ε ρξήζε πιηθψλ ελαξκνληδνκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ (μχιν, χθαζκα). δ) Ο Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ ηεο αθηήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ε) Σε πεξίπησζε ινπηξηθήο εγθαηάζηαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 πεξίπησζε β' ηνπ π.δ. 23/2000 (ΦΔΚ 18/ η.α'), ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ σο άλσ π.δ/ηνο γηα πξφζιεςε λαπαγνζσζηψλ, ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ παξαηεξεηεξίσλ λαπαγνζσζηψλ θαη γεληθψο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ινπνκέλσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φζσλ γεληθά θηλνχληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο. ζη) Ο Γήκνο κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ (δεκνηηθή αζηπλνκία, θχιαθεο, επηηεξεηέο, νδνθαζαξηζηέο θιπ.), έρεη ππνρξέσζε, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεη θαηαπαηήζεηο ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο επί ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, λα ελεκεξψλεη άκεζα ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε θείκελε λνκνζεζία. δ) Γηα ηελ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξαρψξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ απφ Ο.Τ.Α. ζε επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ , απαγνξεχεηαη ε θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο. ε) Σε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξαρψξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ Ο.Τ.Α. ζε επηρείξεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ , απηή θαζίζηαηαη ζπλππεχζπλε ζηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο. Άξζξν 14 ν - Τπνρξεώζεηο Μηζζωηώλ Α) Οη έρνληεο κηζζσηηθή ζρέζε κε ηνπο Ο.Τ.Α. ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο απηψλ φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην αξ. 14 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (ζρ. ην β εδ. ηνπ αξ. 8 ηεο ΚΥΑ /2439/Β0010/ ). Β) Δπηπιένλ απηψλ ν κηζζσηήο, ζηνλ νπνίν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν έρεη παξαρσξεζεί ε απιή ρξήζε ηκήκαηνο αηγηαινχ, δηά ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ππνρξενχηαη : 1. κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ έρεη ππνρξέσζε λα ζπιιέμεη φια ηα αληηθείκελα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ζηνλ παξαρσξεκέλν θνηλφρξεζην ρψξν (φπσο νκπξέιεο, ηξαπεδνθαζίζκαηα, πνδήιαηα ζαιάζζεο θ.ιπ.) θαη λα ηα απνζεθεχζεη ζε ηδηφθηεην ρψξν. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ελεκεξψλεηαη ε Κηεκαηηθή Υπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο. Τα αλσηέξσ αλαθεξφκελα θξίλνληαη απαξαίηεηα ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ φζν θαη γηα ιφγνπο επηαμίαο - θαζαξηφηεηαο ηνπ αηγηαινχ παξαιίαο αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ (ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο ζσκαηηθψλ βιαβψλ απφ παξαζπξφκελα απφ θνπξηνχλεο αληηθείκελα). 2. λα εγθαζίζηαηαη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αηγηαινχ πνπ έρεη κηζζψζεη. 7

9 3. λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ θαη ππνγεγξακκέλν απφ απηφλ θαη ηνλ κηζζσηή ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ. 4. λα έρεη επηρείξεζε κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηηο νπνίεο ζα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 5. λα έρεη πάληνηε ζε εκθαλή ζεκείν ηνπ κηζζσκέλνπ ρψξνπ ηηκνθαηάινγν πξντφλησλ - ππεξεζηψλ εγγεγξακκέλν ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά θαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, φπσο απηά ππαγνξεχνληαη θαηά θαηξνχο απφ ηηο Ληκεληθέο δηαηάμεηο, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 6. ηφζν ν ίδηνο φζν θαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν πξνζσπηθφ (αλ ππάξρεη) λα είλαη θαηάιιεια ελδεδπκέλνη θαη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη επγεληθά ζηνπο πειάηεο θαη γεληθά ζηνπο ινπφκελνπο. 7. λα ζηεξίδεη ζηαζεξά ηηο νκπξέιεο θαη λα παίξλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνζηαζίαο ησλ ινπνκέλσλ. Δπίζεο πξέπεη λα δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη εκθάληζε ηα πξνζθεξφκελα ζηνηρεία (νκπξέιεο, μαπιψζηξεο θ.ι.π.). 8. λα κελ νθείιεη πξνο ηνλ Γήκν (απνδεηθλχεηαη κε ηελ έθδνζε δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο) Γ) απαγνξεχεηαη απζηεξψο ε επηλνηθίαζε απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή ηκήκαηνο ηνπ αηγηαινχ πνπ ελνηθίαζε γηα δηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε απφ ην Γήκν ζε ηξίην πξφζσπν, αθφκα θαη ζε Α θαη Β βαζκνχ ζπγγελψλ ηνπ. Γ) Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηνλ αηγηαιφ εγθαηαζηάζεσλ (θηφζθηα, δάπεδα, ππαίζξηα κπαξ, πεξηθξάμεηο θ.ιπ.) έζησ θαη κε κφληκσλ, νη νπνίεο αιινηψλνπλ ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο. Άξζξν 15 ν Γηαδηθαζία θαη όξνη κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο παξαρώξεζεο ρωξίο ηελ δηεμαγωγή δεκνπξαζίαο (αξ. 10 ηεο Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ θαη αξ. 3 ηνπ Ν.1080/1980) Απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αλαθνηλψλεηαη πεξίνδνο θαηάζεζεο αηηήζεσλ ε νπνία γλσζηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν (αλαθνηλψζεηο, ηζηνζειίδα Γήκνπ, ηνηρνθνιιήζεηο θ.ιπ.) Ο ελδηαθεξφκελνο λα κηζζψζεη ρψξν αηγηαινχ ππνβάιιεη, πξν ηεο ρξήζεσο, ζρεηηθή αίηεζε ζην ηκήκα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο πνπ βξίζθεηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Σηαπξνχ θαη εληφο ησλ εκεξνκεληψλ πνπ έρνπλ νξηζζεί. Σηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη : α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία ηνπ αηηνχληνο, ην είδνο θαη ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο (εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πξνζθνκίζνπλ ην εηαηξηθφ ηνπο), δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο β) ε ζέζε, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηνπ αηηνπκέλνπ πξνο ρξήζε ρψξνπ θαη καδί κε ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη : γ) θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο κε ηελ ξεηή πξνυπφζεζε φηη απηή ηζρχεη 8

10 δ) βεβαίσζε απφ ηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, άξζξν 285 ηνπ Γ.Κ.Κ.) ε) ηακηαθή απφδεημε κε ην Α.Φ.Μ. ηεο επηρείξεζεο ή έληππν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. πεξί ρνξήγεζεο Α.Φ.Μ. ζη) θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο δ) θσηνηππία ηεο ηειεπηαίαο άδεηαο πνπ έρεη ρνξεγεζεί (εθφζνλ ππάξρεη) ε) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ε νπνία εδξεχεη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Νέσλ Βξαζλψλ, θαη ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε επσλπκία απηνχ, νη δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδφλ ηνπ πξνο παξαρψξεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Καηφπηλ απηψλ απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απαληεηηθή επηζηνιή απφ ην ηκήκα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Σηελ επηζηνιή ζα αλαγξάθεηαη κεηαμχ άιισλ ην εκβαδφ πνπ ηειηθψο δηθαηνχηαη λα κηζζψζεη ν ελδηαθεξφκελνο θαζψο θαη ην πνζφ ην νπνίν ηνπ αλαινγεί λα θαηαβάιιεη. Τν αλαινγψλ ηέινο θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηεο άδεηαο ρξήζεο, ζην νηθείν δεκνηηθφ ηακείν. Ο δήκαξρνο ρνξεγεί ηελ άδεηα ρξήζεο αηγηαινχ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ρξνληθά φξηα φπσο απηά νξίδνληαη ζην αξ. 11 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Σηελ άδεηα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο γξακκαηίνπ είζπξαμεο, νξίδεηαη ε ηνπνζεζία θαη ε έθηαζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ θαηά ρξήζε ρψξνπ, ην είδνο, ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο θαζψο επίζεο θαη ην ηέινο πνπ θαηαβιήζεθε. Καηφπηλ απηψλ απφ ην ηκήκα εζφδσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζπληάζζεηαη ε ζπκβαηηθή ζρέζε κίζζσζεο ε νπνία γίλεηαη κε κηζζσηήξην ζπκβφιαην, ην νπνίν ζπληάζζεηαη ζε (4) ηέζζεξα αληίγξαθα, πνπ ππνγξάθνληαη, απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ θαηαβιεζεί εθάπαμ απφ ην κηζζσηή ην πξνβιεπφκελν εηήζην κίζζσκα. Σην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή (επσλπκία, δηεχζπλζε, Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Υ., ηει. θ.ιπ.), αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο γξακκαηίνπ είζπξαμεο, νξίδεηαη ε ηνπνζεζία θαη ε έθηαζε ζε η.κ. ηνπ παξαρσξεκέλνπ θαηά ρξήζε ρψξνπ, ην είδνο ηνπ ρψξνπ, ε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο, ηα είδε πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, ην ηέινο πνπ θαηαβιήζεθε, ν ηξφπνο κίζζσζεο (απεπζείαο ή κε δεκνπξαζία), ην πνζνζηφ 20% ππέξ ηεο Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο, ν αξηζκφο απφθαζεο Γ.Σ. πξνζδηνξηζκνχ ηέινπο αλά η.κ.. Σην κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο θαη νη νπνίεο ζα γίλνληαη ακθφηεξα απνδεθηέο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ακθηζβεηήζεηο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζε θάζε κηζζσηήξην ζπκβφιαην επηζπλάπηεηαη ππνρξεσηηθά απφζπαζκα εμαξηεκέλνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ππνγεγξακκέλν απφ κεραληθφ ηνπ Γήκνπ φπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε ζέζε, νη δηαζηάζεηο θαη ην εκβαδφλ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ζε πεξίπησζε δε ηεο δηα δεκνπξαζίαο παξαρψξεζε, ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη θαη ε ζέζε ηνπ θηίζκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ κηζζσζείζα θνηλφρξεζηε έθηαζε. Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2971/2001, ην κηζζσηηθφ αληάιιαγκα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο κηζζσηηθέο 9

11 ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο... Τα αληίγξαθα ησλ κηζζσηεξίσλ ππνβάιινληαη, κε επζχλε ηνπ Ο.Τ.Α. ζηελ νηθεία Γ.Ο.Υ. γηα θαηαρψξεζε θαη ζεψξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα έλα εθ ησλ ζεσξεζέλησλ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Υπεξεζία εληφο δέθα (10) εκεξψλ κεηά ηελ ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνχ εμακήλνπ, ε νπνία θαη εθδίδεη ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ θαηάινγν, γηα ηελ απφδνζε ηνπ σο άλσ ππνινγηζζέληνο αληαιιάγκαηνο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ.. Μηζζσηήξην ζπκβφιαην, ην νπνίν δελ θέξεη ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. ζεσξείηαη άθπξν απφ ηελ Κηεκαηηθή Υπεξεζία, ην δε θαηαβιεζέλ απφ ην κηζζσηή αληάιιαγκα, ζην ζχλνιν ηνπ, είλαη απαηηεηφ γηα θαηαβνιή ζην Γεκφζην απφ ηνλ Ο.Τ.Α. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κηζζσηή ζηνλ αηγηαιφ πξηλ ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, θαζψο θαη ε παξακνλή απηνχ κεηά ηε ιήμε απηήο. Σε πεξίπησζε κίζζσζεο ρψξνπ θαηφπηλ δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 (ΦΔΚ 77/ ηεχρνο Α : Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ δηελεξγείαο δεκνπξαζηψλ δη εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ) φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Σεκείσζε : Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη επξχηεξεο επνπηείαο ησλ δσλψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο δεηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Ληκεληθήο Αξρήο (έγγξαθν ΥΔΝ 8221.Λ19/11/06/ ) φηαλ πξφθεηηαη λα γίλεη παξαρψξεζε ρψξνπ γηα εθκεηάιιεπζε ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο (jet ski, ζαιάζζηα πνδήιαηα θ.ιπ.) Άξζξν 16 ν - Αλάθιεζε παξαρώξεζεο Α) Καηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ ηίζεληαη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ζπλεπάγεηαη ηε απηνδίθαηε νιηθή ή κεξηθή αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο θαζψο θαη ηε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κίζζσζεο ρψξνπ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν. Β) Δπίζεο, ε παξαρψξεζε ππφθεηηαη, πάληνηε ζε κνλνκεξή αλάθιεζε απφ ην Γεκφζην γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, πξνζηαζίαο αξραίσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηεο δεκφζηαο πγείαο, αιιά θαη γηα ιφγνπο θαηαζθεπήο ιηκεληθψλ έξγσλ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο, ππνρξενχηαη άκεζα λα εγθαηαιείςεη ηε ρξήζε. Ζ ηπρφλ αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο πξνο ηνλ Γήκν ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη ηελ αλάθιεζε φισλ ησλ παξαρσξήζεσλ, πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί βάζεη απηήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο δηθαηνχηαη σο επηζηξνθή κφλν ην αλαινγψλ ηέινο ηνπ ππνινίπνπ ρξφλνπ κίζζσζεο. Άξζξν 17 ν - Απζαίξεηε ρξήζε 1) Απζαίξεηε ρξήζε, ζεσξείηαη ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ Γήκνπ (είηε εάλ ν ρψξνο απηφο έρεη επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε φρη) 2) Απζαίξεηε ζεσξείηαη επίζεο ε ρξήζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο, είηε απηνί αθνξνχλ ην είδνο 10

12 ηεο ρξήζεο θαη ηε ζέζε ή έθηαζε ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ, είηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. Άξζξν 18 ν Τπεύζπλνη ειέγρνπ απζαηξεζηώλ Οη ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία αζθνχληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο (αξ. 12 ηεο Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ ) θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ - ηελ έθδνζε πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο, - ηελ έθδνζε πξσηνθφιινπ απνδεκίσζεο απζαίξεηεο ρξήζεο, - ηελ έθδνζε πξσηνθφιινπ θαηεδάθηζεο, - ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ θ.ιπ. Ο αηγηαιφο παξαιία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ειέγρεηαη απφ ην Τκήκα Αηγηαινχ ηεο Κηεκαηηθήο Υπεξεζίαο Θεζζαινλίθεο. Οη Ο.Τ.Α., κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπο (δεκνηηθή αζηπλνκία, θχιαθεο, επηηεξεηέο, νδνθαζαξηζηέο θιπ.), έρνπλ ππνρξέσζε, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ θαηαπαηήζεηο ή απζαίξεηεο επεκβάζεηο επί ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Κηεκαηηθέο Υπεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνβαίλνπλ ζηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε θείκελε λνκνζεζία (αξ. 7, παξ. Ση ηεο Κ.Υ.Α /2439/Β0010/ ) Παξάιιεια ην Ληκελαξρείν θαη ε Αζηπλνκία αζθνχλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο έιεγρν. Άξζξν 19 ν Σέινο Υξήζεο Βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ αξ.13 ηνπ Ν. 2971/2001 ε παξαρψξεζε ηεο απιήο ρξήζεο ηνπ αηγηαινχ παξαιίαο ζε ηδησηηθφ θνξέα δηαρείξηζεο γίλεηαη πάληνηε κε αληάιιαγκα. Σχκθσλα κε ην άξζξν 13, παξ. 3 εδάθην γ ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/58, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80 ην ηέινο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Ζ ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα φινπο ηνπο πξνο παξαρψξεζε θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο αηγηαινχ - παξαιίαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απιήο παξαρψξεζεο ρσξίο ηελ δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ ηξηψλ (3) επξψ (ζρεη. ε αξ. 76/2012 απνθ. Ο.Δ.) Άξζξν 20 ν - Σειηθέο Γηαηάμεηο 1) Σε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, βεβαηψλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν - θχξσζε. 2) Με ηνλ παξφλ θαλνληζκφ εμνπζηνδνηείηαη ν Πξντζηάκελνο θαη νη Δπφπηεο ηεο Υπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, ν Πξντζηάκελνο ησλ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, νη ππάιιεινη ηνπ Τκήκαηνο Δζφδσλ θαη έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο (ην νπνίν ζα νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ) φπσο ζπλδξάκνπλ ζην έξγν ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Αηγηαινχ Γήκνπ Βφιβεο θαζψο θαη ζε φζνπο αθφκε αλαζέηεη ην έξγν απηφ κε απφθαζή ηνπ ν Γήκαξρνο. 3) Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη φπσο, ηξνπνπνίεζε Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ, 11

13 δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ (ηδηαηηεξφηεηεο ηνπξηζκνχ, παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.) 4) Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ακέζσο κφιηο εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο θαη θάζε απφθαζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε απηφλ. 5) Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ, απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 12

14 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ. ζει. 1 Άξζξν 2 ν - Ννκηθφ Πιαίζην.. ζει. 1 Άξζξν 3 ν - Οξηζκνί ζει. 1 Άξζξν 4 ν - Κπξηφηεηα ζει. 2 Άξζξν 5 ν - Σθνπφο παξαρψξεζεο. ζει. 2 Άξζξν 6 ν - Γηθαίσκα ρξήζεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζει. 2 Άξζξν 7 ν - Τξφπνο παξαρψξεζεο ηεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ ζει. 3 Άξζξν 8 ν - Όξηα παξαρψξεζεο.. ζει. 4 Άξζξν 9 ν - Δκβαδφ παξαρσξεκέλεο έθηαζεο.. ζει. 4 Άξζξν 10 ν α) Απφζηαζε νκπξειψλ απφ ηελ ζάιαζζα β) Γηάδξνκνη δηέιεπζεο.. ζει. 4 Άξζξν 11 ν - Γηάξθεηα κίζζσζεο.. ζει. 5 Άξζξν 12 ν - Πξνυπνζέζεηο κεηαβίβαζεο δηθαηψκαηνο ζει. 5 Άξζξν 13 ν - Υπνρξεψζεηο Γήκνπ.. ζει. 6 Άξζξν 14 ν - Υπνρξεψζεηο Μηζζσηψλ ζει. 7 Άξζξν 15 ν - Γηαδηθαζία - φξνη κεηαβίβαζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο. ζει. 8 Άξζξν 16 ν - Αλάθιεζε παξαρψξεζεο.. ζει. 10 Άξζξν 17 ν - Απζαίξεηε ρξήζε.. ζει. 10 Άξζξν 18 ν - Υπεχζπλνη ειέγρνπ απζαηξεζηψλ ζει. 11 Άξζξν 19 ν - Τέιε, Πξφζηηκα ζει. 11 Άξζξν 20 ν - Τειηθέο Γηαηάμεηο. ζει

15 14

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Γεκνθξαηίαο Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ Σει.: (26930) 23 286 Fax: (26930) 22 076 E-mail: mayor@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΘΗΑΘΝΠ: 31/5/2013 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 5072 ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΠΝΓΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ. 37002 -Πθηάζνο Ρει.: 24273 50110-111 Φαμ: 24270 23618

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ επηέκβξηνο 2013 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ- MANAGEMENT ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ» ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ» Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αποτέλεσε αντικείμενο αυθαίρετων καταπατήσεων

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα