ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ»"

Transcript

1 ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ» ΠΟΤΓΑΣΖ: ΑΡΡΗΓΖ ΣΔΦΑΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ ΚΑΒΑΛΑ, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2008

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΗΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Χ ΜΔΟΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΔΑ ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΧΝ Μ. Μ. Δ ΥΡΖΔΗ ΣΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ Ζ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Ζ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Χ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΜΔΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Ζ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ

3 6. 1 ΣΟ SPOT (ΠΟΣ) ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ SPOT (ΠΟΣ) ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ SPOT (ΠΟΣ) Ζ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΔΠΗΡΡΟΖ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΥΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΟ ΣΟΥΟΤΜΔΝΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΡΟΠΟΤ ΕΧΖ Δ ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ

4 8. 2 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ ΜΖΝΤΜΑΣΟ ΠΡΟ ΣΟ ΣΟΥΟΤΜΔΝΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ ΒΑΗΚΔ ΘΔΔΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΚΟΗΝΟΤ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΥΟΛΗΑΜΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

5 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΖΓΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ

6 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο ινγηζηηθήο, αζρνιήζεθα κε ην ζέκα ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ηεο ηειεφξαζεο θαη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ησλ θνηηεηψλ ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο. Σν ζέκα απηφ φζνλ αλαθνξά εκέλα ήηαλ κηα πξφθιεζε, κε δεδνκέλν φηη ε ηειεφξαζε θαη εηδηθφηεξα νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο έρνπλ εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο καο θαη καο επεξεάδνπλ άκεζα. Δμάιινπ ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζψ θαη λα βγάισ ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ αζρνιείηαη ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο, κηαο θαη εγψ ν ίδηνο αλήθσ ζηε δπλακηθή απηνχ ηνπ ζπλφινπ. Δπηιέγνληαο ην ζέκα απηφ είρα ηελ επθαηξία λα έξζσ ζε επαθή κε άηνκα ηεο δηθήο κνπ θνηλσληθήο νκάδαο, λα θάλσ ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο πάλσ ζην ζέκα απνθνκίδνληαο ελδηαθέξνπζεο απφςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, πνπ κε βνήζεζαλ λα θαηαιήμσ ζε πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα απαξαίηεηα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί θαη λα κειεηεζεί ζηαηηζηηθά ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ, σο πξνο ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ππνβιήζεθε ζε έλα δείγκα ηνπ ηειενπηηθνχ θαη παξάιιεια θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ησλ θνηηεηψλ ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ αιιά θαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ βνήζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαηχπσζε βαζηθψλ θαη αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. ην ζεκείν απηφ νθείισ λα επραξηζηήζσ κηα νκάδα θνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ, πνπ κε έθεξαλ ζε επαθή κε έλα ζεκαληηθφ θαη αμηφινγν δείγκα ηνπ θνηηεηηθνχ θνηλνχ, θαζψο επίζεο θαη φινπο φζνπο ζπλεξγάζηεθαλ θαη απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην

7 Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηζεγήηξηα θ. Φιψξνπ Γηαλλνχια γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα εθπνλήζσ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα

8 2. ΔΗΑΓΧΓΖ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, ην πξνσζεηηθφ κίγκα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ζηε δηακφξθσζε εηθφλαο γηα ην πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ πεηζνχο ηνπ θαηαλαισηή. ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κάξθεηηλγθ απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν πνπ βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ δηαθήκηζε παξαδνζηαθά αλήθεη ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο θαη δηεθπεξαηψλεηαη απφ απηφ, είλαη έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά εξγαιεία ηνπ κίγκαηνο πξνψζεζεο (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Χζηφζν ε εμέρνπζα ζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο, ζηελ επηηπρία ελφο πξντφληνο θαη ηελ θεξδνθνξία κίαο επηρείξεζεο, νδεγεί αξθεηέο εηαηξίεο ζηελ ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ απφ επαγγεικαηηθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο κε κεγάιε εκπεηξία, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ επηινγή θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ κελχκαηνο ηεο δηαθήκηζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη κεγαιχηεξα πνζά μνδεχνληαη απφ ηηο εηαηξίεο γηα ηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ δηαθήκηζε είλαη κηα δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο θαη επεξεαζκνχ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία επί πιεξσκή. Οξίδεηαη σο "θάζε απξφζσπε κνξθή παξνπζίαζεο θαη πξνψζεζεο ηδεψλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κε πιεξσκή απφ αλαγλσξηζκέλν εγγπεηή ν νπνίνο αμηνπνηεί κε κίζζσζε ηα κ.κ.ε., γηα λα απνζηέιιεη ηα κελχκαηα ζηνπο απνδέθηεο" (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Δπηρεηξεί λα επεξεάζεη ή θαη λα πείζεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Δίλαη κνξθή καδηθήο επηθνηλσλίαο, απεπζχλεηαη ζε νκάδα ή νκάδεο αηφκσλ θαη γη' απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο κε πξνζσπηθή

9 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί άιινηε ζπγθηλεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα) πνπ ζπλδένπλ ηνλ ρξήζηε κε ηελ αγνξά ή ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη άιινηε ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζηε ινγηθή) φπσο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά (www.wikipediα.gr). Ζ δηαθήκηζε, αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε, πξνζιακβάλεη δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά πεξηερφκελν. Μπνξεί πξσηαξρηθά λα ζεσξεζεί φηη είλαη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη αξθεηνί ελδηαθεξφκελνη, φπσο: Ο δηαθεκηδφκελνο (επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί), ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, νη επηρεηξήζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο (ηειεφξαζε, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν θ.ά.) θαη νη θαηαλαισηέο. Μπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί: ζεζκφ, ζχγρξνλε κνξθή ηέρλεο, πνιηηηζηηθφ - θνηλσληθφ θαηλφκελν (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Γηα ην ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο ε δηαθήκηζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπληειεί ζηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο, ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαη καθξνρξφληα ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. Γηα ηνλ θαιιηηερληθφ δηεπζπληή ελφο δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ απνηειεί ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κηαο "ηδέαο - έλλνηαο" (Concept). Γηα ηνλ ππεχζπλν ζρεδηαζκνχ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο ζην δηαθεκηζηηθφ γξαθείν, είλαη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πνπ επηιέγεη γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα ηνλ θνηλσληθφ επηζηήκνλα απνηειεί ελδηαθέξνλ θαηλφκελν έξεπλαο θαη αλάιπζεο. ην ζεκείν απηφ ζα δηαηππψζνπκε έλα πιήξε νξηζκφ ηεο δηαθήκηζεο: «Γηαθήκηζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ, πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ην πιένλ θαηάιιειν θαη πεηζηηθφ κήλπκα πσιήζεσλ, - 9 -

10 ζηνπο θαιχηεξνπο πηζαλνχο πειάηεο, ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο πνπ ζέινπκε λα πξνσζήζνπκε ζην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο» (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Γηακνξθψλεηαη σο κηα ζχλζεηε θαη ελδηαθέξνπζα εξγαζία θαη απνηειεί έλα ζχκπιεγκα ηερλψλ, ηαιέλησλ, εξγαζηψλ, επαγγεικάησλ θαη αηφκσλ, πνπ ν θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ µε ηελ εκπεηξία ηνπ, ηελ ηερληθή ηνπ θαη ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζή ηνπ, ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν, γηα λα επηηχρνπλ ηνλ θνηλφ ζηφρν, ηελ επηηπρία ηεο δηαθήκηζεο. Γχν θαηεγνξίεο δηαθήκηζεο ππάξρνπλ: Γηαθεκίζεηο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Γηαθεκίζεηο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πνπ γίλεηαη απφ ηνπο βηνκήραλνπο ή επηρεηξεκαηίεο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Ζ Γηαθήκηζε κέζα ζην πέξαζκα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα, απνδείρζεθε έλαο δσηηθφο παξάγσλ, γηα νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο αιιά θαη γεληθφηεξα έλαο παξάγσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πιηθήο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ, κέζσ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Βνεζάεη ηα πξντφληα λα "θπθινθνξνχλ" γξεγνξφηεξα γηα λα ππάξρεη γξήγνξε απφζβεζε ησλ επελδχζεσλ κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998). Όια μεθηλνχλ απφ ηελ χπαξμε ησλ αγαζψλ θαη ησλ πξντφλησλ. Ζ καδηθή παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ζπλεηέιεζε ζηε καδηθή δήηεζε θαη αληηζηξφθσο κε απνηέιεζκα λα ζπκπηεζηεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη

11 ηα πξντφληα λα πσινχληαη πην θζελά. Πψο ζα γηλφηαλ απηφ ρσξίο πιεξνθφξεζε θαη θπξίσο ρσξίο δηαθήκηζε; ήκεξα ην πξντφλ / ππεξεζία είλαη ν θπξίαξρνο ηνπ παηρληδηνχ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη θαηαλαισηή, θαη ε δηαθήκηζε κε ηηο κεζφδνπο ηεο νπζηαζηηθά "βνεζάεη" απηή ηελ θνηλσλία λα έρεη απνηέιεζκα, αλεμάξηεηα αλ ην πξντφλ / ππεξεζία είλαη απφ θαθφ σο πάξα πνιχ θαιφ

12 3. ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 3. 1 Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Χ ΜΔΟΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ε θαζεζηψηα ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ε δηαθήκηζε πξνζθέξεη πάξα πνιιά, γηαηί είλαη ζεκαληηθφ "εξγαιείν" επηθνηλσλίαο. Βνεζάεη παξάιιεινπο θιάδνπο κε απηήλ θαη αλνίγεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο, αθνχ φια είλαη ζρεηηθά κε απηήλ θαη κε ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε. Ζ πξνζπάζεηά ηεο, γηα λα είλαη επηηπρήο, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο εθφζνλ ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο πνιιέο κνξθέο έθθξαζήο ηεο. Ζ δηαθήκηζε επεκβαίλεη, εθπαηδεχεη, ελεκεξψλεη θαη πείζεη κε ζσζηνχο επηθνηλσληαθνχο ηξφπνπο φρη κφλν γηα ηα πξντφληα, αιιά αθφκα θαη γηα θνηλσληθά ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη επηθνηλσλία κε ηνλ πιεζπζκφ κηαο ρψξαο. Υξεζηκνπνηεί, δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ αηζζεηηθή, ηελ θνπιηνχξα, ηηο ηέρλεο, θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ιαψλ, φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδνληαη ηα ζηνηρεία απηά, γηα λα επηθνηλσλήζεη (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998). Δλ γέλεη ε δηαθήκηζε κε ηε κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο επεξεάδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηηο εθάζηνηε αιιαγέο θαη ηνλ ηξφπν ηεο ζεκεξηλήο δσήο καο, έρνληαο ρξένο λα παξάγεη εκπνξηθφ έξγν βάδνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. ήκεξα ν ξφινο ηεο δηαθήκηζεο δελ είλαη λα πνπιήζεη έηζη απιά έλα πξντφλ. Γειαδή, φηαλ ιέκε απιά, ελλννχκε να αλαγγείινπκε απιψο έλα πξντφλ ζηελ αγνξά. Απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα λα πνπιήζεη, νχηε θπζηθά θαηά επέθηαζε λα δεκηνπξγήζεη ζπλεηδεηνπνηεκέλν θνηλφ απέλαληη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα. Υξεηάδνληαη άιινη παξάκεηξνη λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο απηφλ ην ζθνπφ

13 Όηαλ ην βηνηηθφ επίπεδν κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο βειηηψλεηαη κέζα απφ ηηο ηερλνινγηθέο θαη άιιεο εμειίμεηο, ηφηε ηα "ζχγρξνλα" πξντφληα δεηνχλ επηθνηλσλία απφ κφλα ηνπο. Γεκηνπξγείηαη απηή ε αλάγθε ηαπηφρξνλα κε ηελ χπαξμή ηνπο. ηε ζχγρξνλε νηθνλνκία, ε δηαθήκηζε αλαπηχζζεη λέεο αγνξέο θαη θαζηεξψλεη ρξήζηκα πξντφληα αλαγθαία γηα ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Σν ζεκεξηλφ ηξφπν ηεο δσήο καο ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Κάζε δηαθεκηζηηθή θακπάληα εμαξηάηαη ζνβαξά απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ - θνηλνχ, πνπ απηφ (ην θνηλφ) είλαη ν ηειηθφο θξηηήο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. Ζ αθξίβεηα θαζνξηζκνχ ηνπ θνηλνχ θαη ε κειέηε ηνπ θνηλνχ, είλαη ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη κε κεγάιε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληηθεηκεληθή ε επηινγή ηνπ κνληέινπ επηθνηλσλίαο (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998). Ο ζηφρνο - θνηλφ κπνξεί λα ρσξηζζεί θαη λα ηκεκαηoπoηεζεί ζε νκάδεο γηα ηε ζσζηφηεξε πξνζέγγηζε πξντφληνο - θαηαλαισηή. Ζ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο ζήκεξα απνηειεί κηα νπζηαζηηθή θαηάθηεζε ζηνλ παξάγνληα κάξθεηηλγθ. Ζ δε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηφρνπ - θνηλνχ θαζψο θαη ε κειέηε ησλ αλαγθψλ ηνπ, δίλεηε ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ην δηαθεκηζηηθφ θνλδχιη. Ζ Γηαθήκηζε δελ έρεη ζηεγαλά θαη κπζηηθά, αιιά ηερληθέο γηα λα ζηαζκίδεη ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη, λα εθηηκά ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ (δηαθεκηδφκελνπ - δηαθεκηζηή - θαηαλαισηή), λα εθηηκά ηηο ηζνξξνπίεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο λα θηάλεη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ραξάμεη (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998)

14 Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηά κέζα γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηεο (δειαδή ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο) αλάινγα κε ηελ αγνξά - ζηφρν πνπ έρεη, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ θαη ην θφζηνο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα πιεξψζεη ε επηρείξεζε ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ ελέξγεηα απηή. Οη πην έμππλεο δηαθεκίζεηο ζα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο, αλ δελ παξνπζηαζζνχλ ζην ζσζηφ ρψξν, ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο. Άξα πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ

15 4. ΣΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΔΑ 4. 1 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΧΝ Μ. Μ. Δ Γηαθεκηζηηθά κέζα είλαη ηα "θαλάιηα" εθείλα, µέζσ ησλ νπνίσλ δηαθεκίδεηαη ην πξντφλ / ππεξεζία κηαο εηαηξίαο, πξνο ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ηεο (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Ο κέζνο άλζξσπνο πεξλά έλα ηεξάζηην κέξνο ηεο δσήο ηνπ θαηαλαιψλνληαο θαη μνδεχνληαο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ εμεηάδνληαο, αθνχγνληαο ή πξνζέρνληαο δηαθεκίζεηο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ην ιφγν απηφ απνηεινχλ έλα ηζρπξφ "φπιν" πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηνη ηχπνη κέζσλ ελεκέξσζεο: Σα έληππα κέζα: εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, γξάκκαηα, θέηγ - βνιάλ. Σα κέζα εθπνκπήο: ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, κεγάθσλα. Σα νπηηθά κέζα: πηλαθίδεο, ζήκαηα, εθζέζεηο (Harland E. Samson, 1997). πιινγηθά απηά ηα ηξία είδε κέζσλ ελεκέξσζεο είλαη ηα βαζηθά κέζα πνπ έρνπλ απήρεζε ζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ. Σα έληππα κέζα θαη ηα κέζα εθπνκπήο ραξαθηεξίδνληαη θαη σο αλψηεξα δηαθεκηζηηθά κέζα, ζηα νπνία νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλεο θαη απφ ηα νπνία ιακβάλνπλ πξνκήζεηα γηα ηελ αγνξά ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ηνπνζεζηψλ. Απηά ηα δηαθεκηζηηθά κέζα είλαη πξάγκαηη "ν δηαθεκηζηηθφο θφζκνο" θαη είλαη πεγή ηνπ βαζηθνχ ηκήκαηνο ησλ εζφδσλ ηνπ (Ι. Παπανικολάοσ, 1995)

16 4. 2 ΥΡΖΔΗ ΣΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ Οη άλζξσπνη κνλίκσο εθηίζεληαη ζε δηάθνξα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ δηακέζνπ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κεηαθέξνπλ κελχκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, εκπφξνπο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. Αθφκε θαη νη µε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί φπσο νη εθθιεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαθήκηζε γηα λα δψζνπλ ζηνλ θφζκν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Οη πσιεηέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθεκηζηηθά κέζα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ µε κειινληηθνχο αγνξαζηέο. Μέζσ ηεο δηαθήκηζεο αγνξαζηέο θαη πσιεηέο ζπλελψλνληαη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη αληαιιαγή ρξεκάησλ γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο. Απηή ε ειεπζεξία λα αγνξάδεηο θαη λα πνπιάο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ ηδησηηθή επηρεηξεζηαθή νηθνλνκία (Harland E. Samson, 1997)

17 5. Ζ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 5. 1 Ζ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Χ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΜΔΟ Ζ ηειεφξαζε απνηειεί ην ηζρπξφηεξν θαη δεκνθηιέζηεξν κέζν, γηα ηελ πξνβνιή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Δίλαη βαζηθφ δηαθεκηζηηθφ κέζν, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1960 θαη ζήκεξα ζε αξθεηέο ρψξεο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). ηελ Διιάδα ε θαηνρή ζπζθεπψλ έρεη θηάζεη εδψ θαη δχν δεθαεηίεο ζε επίπεδα θνξεζκνχ, κε απνηέιεζκα ζρεδφλ φιν ην ζχλνιν ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο λα κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ ηελ ηειεφξαζε (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Απηφ ην κέζν επηθνηλσλίαο απνηειεί δεκνθηιή, ςπραγσγία θαη πιεξνθφξεζε. Πξντφληα πνπ δηαθεκίδνληαη ζε απηή, εηδηθά ζηηο ψξεο κεγάιεο αθξνακαηηθφηεηαο, απεπζχλνληαη ζε φιν ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Ζ ηειεφξαζε είλαη ην κέζν πνπ ζηεξίδεηαη πξσηαξρηθά ζηελ εηθφλα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ θίλεζε, ήρν θαη κνπζηθή. Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία αξθεηψλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηαθήκηζε. Ζ απεηθφληζε ηεο ίδηαο δεκηνπξγηθήο ηδέαο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα ηζηνξία, κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε δηάθνξνπο ειθπζηηθνχο ηξφπνπο κέζσ ηεο ηειεφξαζεο (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Χο κέζν παξέρεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ππεχζπλνπο, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηα ππφινηπα, δηφηη ππάξρεη κεγαιχηεξε πνηθηιία παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ

18 5. 2 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Ζ ηειεφξαζε, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δηαθεκηζηηθά κέζα, ζπλδπάδεη ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηηπρή παξνπζίαζε κηαο δηαθήκηζεο. Αλαιπηηθφηεξα ε ηειεφξαζε: πλδπάδεη: εηθφλα, ήρν, θίλεζε, ρξψκα, δειαδή αζθεί πνιιαπιή επίδξαζε ζηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, πνπ ζέιεη λα πεξάζεη, είλαη ηεθκεξησκέλα θαη πξνζεγγίδνπλ ην θνηλφ ζπλαηζζεκαηηθά (ζχιιεςε ηνπ κελχκαηνο). Έρεη κεγάιε απήρεζε - δηείζδπζε ζηελ αγνξά, γηαηί είλαη ζπηηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ δηαθεκηζηηθφ κέζν, ε παξαθνινχζεζή ηνπ γίλεηαη άλεηα θαη ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, έρεη εμαηξεηηθή πνηφηεηα παξαγσγήο. Δίλαη δηαθεκηζηηθφ κέζν ηνπηθφ θαη εζληθφ κεγάιεο εκβέιεηαο, αλάινγα µε ην αλ ην θαλάιη είλαη εζληθήο εκβέιεηαο ή ηνπηθήο. πλεπψο έρεη πςειφ πνζνζηφ θάιπςεο (κεγάιν αθξναηήξην). Έρεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο σο πξνο ηελ "πξνζέγγηζε" θαη ηε "ζπρλφηεηα". Ο δηαθεκηδφκελνο αλάινγα µε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, είλαη δπλαηφλ λα απνθαζίδεη ηελ πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο ηνπ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ ίδην ηειενπηηθφ ζηαζκφ (αχμεζε ηεο "ζπρλφηεηαο") ή λα πξνβάιεη ηε δηαθήκηζε ηνπ ζε δηαθνξεηηθά

19 πξνγξάκκαηα ηνπ ηδίνπ ζηαζκνχ / φπσο θαη δηαθνξεηηθψλ ζηαζκψλ (αχμεζε ηεο "πξνζέγγηζεο"). Γηαζέηεη πςειέο πξννπηηθέο "ηνπνζέηεζεο" ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Ζ ηειεφξαζε δελ απεπζχλεηαη µφλν ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, αιιά θαη ζηνπο εκπφξνπο. Άξα ηα πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ δηαθεκίδεη ζα "ηνπνζεηεζνχλ" πην εχθνια ζηελ αγνξά (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Σν θνηλφ ηεο είλαη παζεηηθφ. Έρεη βέβαηα ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη θαλάιη, αιιά ζπλήζσο δέρεηαη ρσξίο αληίδξαζε φζα κελχκαηα ηνπ κεηαδίδεη ν ζηαζκφο πνπ επέιεμε. Σα δηαθεκηζηηθά ηεο κελχκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα ζεκεία πνπ είλαη δχζθνιν λα ηα απνθχγεηο. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί ζηαζκνί πξνγξακκαηίδνπλ ηε κεηάδνζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ δηαιεηκκάησλ ηηο ίδηεο ψξεο ή θαζπζηεξνχλ ην ρξφλν έλαξμεο θάπνησλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα ππνρξεσζεί ην θνηλφ λα παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο. Σα κελχκαηα ζηελ ηειεφξαζε είλαη πάληνηε ζχληνκα. Όζν πεξηζζφηεξν δηαξθεί ην κήλπκα ηφζν απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο λα ην παξαθάκςεη ν ηειεζεαηήο (π.ρ. αιιάδνληαο θαλάιη) (www.eeei.gr)

20 5. 3 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Ζ ηειεφξαζε σο δηαθεκηζηηθφ κέζν πέξαλ ησλ ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπγθεληξψλεη, έρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα ε ηειεφξαζε: 1. Έρεη πςειφ θφζηνο δηαθήκηζεο. Μεηαμχ ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ, ε ηειεφξαζε ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηαθεκηζηηθψλ θνλδπιίσλ. Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο εηήζηαο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα, απνξξνθάηε απφ απηήλ (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). πλδπάδεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλεπψο ε παξαγσγή ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο έρεη πςειφ θφζηνο. Γεληθφηεξα είλαη έλα κέζν πνπ ρξεηάδεηαη πςειά θνλδχιηα (budgets) γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη ηθαλνπνηεηηθά (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998). 2. Ζ επηιεθηηθφηεηα ηνπ αθξναηεξίνπ ηεο είλαη κηθξή. Ζ ηειεφξαζε απεπζχλεηαη ζε ζρεηηθά αλνκνηνγελέο θνηλφ, νη πξνηηκήζεηο ηνπ νπνίνπ ζπκπεξαίλνληαη απφ δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία. Πνιχ ιίγεο εθπνκπέο έρνπλ ηφζν εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, ψζηε λα ζπκπεξαίλνληαη απφ απηφ ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο (π.ρ. φζνη παξαθνινπζνχλ θάπνηα εθπνκπή γηα ην απηνθίλεην έρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα αγνξάζνπλ αλάινγα πξντφληα φπσο: απηνθίλεηα, αμεζνπάξ, νδηθή βνήζεηα). Γπζηπρψο φκσο, νη πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο έρνπλ πνιχ γεληθφ αληηθείκελν θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ θαη γηα ηα πξντφληα πνπ πξέπεη λα δηαθεκίζνπκε ζε απηφ γίλεηαη κε έκκεζν ηξφπν (www.eeei.gr)

21 3. Έρεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Τπάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ θαζνξίδνπλ πφζα ιεπηά ηελ εκέξα ζα κεηαδίδνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο (Harland E. Samson, 1997). πλεπψο, ν αληαγσληζκφο είλαη κεγάινο κηαο θαη νη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο είλαη πνιιέο. Μηα κηθξή επηρείξεζε, πνπ δελ έρεη πνιχ πςειέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, δχζθνια αληαγσλίδεηαη κέζσ ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηεο δηφηη φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ ην θφζηνο ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ είλαη πςειφ. 4. Παξέρεη θεπγαιέα έθζεζε (παξνδηθφ δηαθεκηζηηθφ κέζν). Πξέπεη λα ηελ πξνζέμνπκε ηε δηαθήκηζε ηεο ηειεφξαζεο, δελ κπνξνχκε λα ηε ζπγθξαηήζνπκε ζην κπαιφ καο. Ο ρξφλνο είλαη ειάρηζηνο, δελ είλαη εχθνιν λα ζεκεηψζνπκε ηειέθσλα ή δηεπζχλζεηο αλ δίδνληαη. Θα πξέπεη λα απνκλεκνλεχζνπκε ην φλνκα ηεο εηαηξίαο ή ηνπ πξντφληνο (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). 5. Υξεηάδεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειενπηηθνχ spot. ηελ ηειεφξαζε ν ζπλδπαζκφο ηεο εηθφλαο, ηνπ ήρνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ, θαζηζηνχλ πνιχπιεπξε ηελ επηξξνή ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο πξνο ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. Δπνκέλσο, ε κειέηε θαη ε έξεπλα, πξηλ ηε δεκηνπξγία ελφο δηαθεκηζηηθνχ spot, απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000 & Ι. Παπανικολάοσ, 1995).Δπίζεο κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη θαη ιφγσ ηεο ηερληθήο θαηαζθεπήο ησλ ηειενπηηθψλ spot, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη

22 6. Ζ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 6. 1 ΣΟ SPOT (ΠΟΣ) ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ SPOT (ΠΟΣ) Ζ θαηαζθεπή θαη αλαπαξαγσγή ελφο ηειενπηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο (spot) θξίλεηαη ζπλήζσο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθεκηδνκέλνπ, δηαθεκηζηηθήο εηαηξίαο θαη εηαηξίαο παξαγσγήο ηαηληψλ. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα: 1. Αλάπηπμε κηαο ηδέαο θαη ν γξαπηφο (πεξηγξαθηθφο) θαζνξηζκφο κηαο πεξίιεςεο. Γηα λα δνζεί θάπνηα κνξθή ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ρξεηάδεηαη θαηαξρήλ κηα δεκηνπξγηθή ηδέα. Πξέπεη δειαδή, λα βξεζεί µία δηαθεκηζηηθά απνηειεζκαηηθή θαηάζηαζε µε ηελ νπνία ζα παξνπζηαζηεί ην πξνο δηαθήκηζε πξντφλ. 2. Δπεμεξγαζία κηαο "ιχζεο". Δδψ πξαγκαηνπνηείηαη ε γξαπηή παξνπζίαζε ηεο πινθήο, ζθελή πξνο ζθελή ηεο ηζηνξίαο, νπηηθά θαη αθνπζηηθά. 3. πγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ. Σν ζελάξην πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο ηνπ spot. Γελ έρεη µφλν ην θσλεηηθφ θείκελν, αιιά θαη φιεο ηηο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θίιµ (πεξηγξαθή ηεο δηαθφζκεζεο ηνπ ζθεληθνχ, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζνπνηνχ ή ησλ εζνπνηψλ,

23 ζθελνζεηηθέο νδεγίεο πξνο ηνλ θάµεξαµαλ). Σα αθνπζηηθά εθέ πεξηγξάθνληαη θαη απηά µε κεγάιε αθξίβεηα. 4. ρεδηαζκφο ηνπ storyboard. Σν storyboard είλαη κηα εηθνληθή, δειαδή ζρεδηαζκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ. θνπφο ηνπ είλαη λα δψζεη ζην δηαθεκηδφκελν πειάηε κηα θαιχηεξε εηθφλα ησλ βαζηθψλ ζθελψλ ηνπ θίιµ. Δπίζεο ην storyboard κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έιεγρν (test), δειαδή λα επηδεηρζεί ζε έλαλ θχθιν επηιεγκέλσλ αηφκσλ µε ζθνπφ λα ηνπ δεηεζνχλ θαη λα αλαδεηεζνχλ νη αληηδξάζεηο ηνπ. 5. Κηλεκαηνγξαθηθφ γχξηζκα ζην ζηνχληην. Δδψ ζπλεξγάδνληαη: νη εζνπνηνί, ν ζθελνζέηεο, ν θάκεξακαλ, ν κνπζηθνζπλζέηεο, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ. Σν ηειενπηηθφ spot είλαη κηθξφ δηαθεκηζηηθφ θίιµ (δηαξθείαο ζπλήζσο 15"-20"-30"). Γηα απηφ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη ίδηνη ζρεδφλ θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ θαη ζηελ παξαγσγή ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ θίιµ. 6. Δγγξαθή ήρνπ. Ζ αθνπζηηθή ιήςε γίλεηαη ζπλήζσο ρσξηζηά απφ ηελ νπηηθή ιήςε. 7. Σειηθφ κνληάδ. Ζ αθνπζηηθή ιήςε εγγξάθεηαη ζην θίιµ πνπ έρεη γπξηζηεί (Γιώργοσ Α. Κοσρμούζη, 1997)

24 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ SPOT (ΠΟΣ) Τπάξρνπλ δχν ηερληθέο θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ spot: ε νπηηθή θαη ε αθνπζηηθή (νκηιία, κνπζηθή, ερεηηθά εθέ), πνπ θαηά θαλφλα αλακηγλχνληαη. Ο ηξφπνο απηφο απμάλεη ηνλ βαζκφ αληηιεπηηθφηεηαο θαη ηε δχλακε εληχπσζεο ηνπ ηειενπηηθνχ spot. Καηά ηελ θαηαζθεπή ελφο spot κπνξνχκε λα επηιέμνπκε κεηαμχ πνιιψλ ηερληθψλ φπσο: Ζ δσληαλή ηαηλία. Σν είδνο απηφ ηεο ηαηλίαο σο δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα είλαη πην ξεαιηζηηθή θαη πεηζηηθή. Γείρλεη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ ζε θπζηθή παξνπζίαζε ζπλήζσο ζε θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο δσήο, µε απνηέιεζκα λα έρεη άκεζε αληαπφθξηζε ζηνλ ζεαηή. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο δσληαλήο ηαηλίαο βξίζθεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα επηδείμεη ηελ αληηθεηκεληθή ρξεζηκφηεηα ελφο πξντφληνο παξνπζηάδνληαο ην. Αθφκε φκσο είλαη δπλαηή θαη ε ζπκβνιηθή παξνπζίαζε ησλ ππνθεηκεληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο. ηελ ηερληθή απηή, επηδεηθλχεηαη ιηγφηεξν ε ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη πεξηζζφηεξν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο. Σν δηαθεκηδφκελν πξντφλ θαίλεηαη σο κέζν επηπρίαο, επηηπρίαο, απφιαπζεο θαη θχξνπο. Με ηε κνξθή απηήο ηεο παξνπζίαζεο εκθαλίδεηαη ζπρλά κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα (ζπλήζσο έλαο δεκνθηιήο εζνπνηφο), ε νπνία παξνπζηάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο απφ δηθέο ηνπ εκπεηξίεο (Γιώργοσ Α. Κοσρμούζη, 1997)

25 Σαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Ζ ηαηλία απηή πξνζθέξεη θπξίσο ηε δπλαηφηεηα λα δηαζθεδάδεη ηνπο ζεαηέο. Ο ρηνπκνξηζηηθφο θαη γεκάηνο θαληαζία ηξφπνο ζπλαξπάδεη ηνλ ζεαηή, ψζηε ηαηλίεο ηέηνηνπ είδνπο λα απνδεηθλχνληαη απφ κεηξήζεηο, φηη απμάλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ. Ζ ηδηαίηεξε δχλακε ηνπο βξίζθεηαη θπξίσο ζην φηη είλαη δπλαηή κηα πξνζσπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν πηα µε πνιιή θαληαζία παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ο θίλδπλνο φκσο, ζην είδνο απηφ, είλαη φηη ν ζεαηήο ιφγσ ηεο πξσηνηππίαο ηεο θαηαζθεπήο μεθεχγεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απφ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Δθηφο απφ απηφ, κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζε ζχγθξηζε µε ηε δσληαλή ηαηλία, έρεη ιηγφηεξε πεηζηηθφηεηα. Αλάκηθηε ηαηλία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ θαη ηα δηάθνξα αληηθείκελα ζην ζηνχληην ζπλαληψληαη. Σα αληηθείκελα θαηλνκεληθά θηλνχληαη απφ κφλα ηνπο, έηζη ψζηε λα κεηαηξέπεηαη ε ζηαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ζε δπλακηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ηα ίδηα ηα αληηθείκελα γίλνληαη θνξείο ηεο πινθήο (story) ηεο ηαηλίαο. Με ηελ ηερληθή απηή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θξαηεζεί ν ζεαηήο ζε έληαζε ρσξίο λα ππάξρνπλ πξφζσπα ζηελ νζφλε. ην είδνο ηεο αλάκηθηεο ηαηλίαο κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη απηά φπνπ ζπλδπάδνληαη δσληαλνί εζνπνηνί µε θηλνχκελα ζρέδηα. Σαηλία µε θνπθινζέαηξν. ηελ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηνχληαη καξηνλέηεο ή θνχθιεο. Με ηελ ηαηλία απηνχ ηνπ είδνπο αθππλίδνπκε ή δηεγείξνπκε ηηο παξακπζέληεο θαη γεκάηεο ζπλαίζζεκα παηδηθέο αλακλήζεηο. Παξάιιεια ππάξρνπλ

26 θαη ρηνπκνξηζηηθέο ή αιιφθνηεο ζθελέο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ µφλν µε θνχθιεο (Γιώργοσ Α. Κοσρμούζη, 1997) Ζ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Ζ απεηθφληζε ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο: Υξεζηκνπνίεζε παξνπζηαζηή. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ απιφηεηα, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο επηθνηλσλίαο ηνπ παξνπζηαζηή κε ην θνηλφ. Παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε, κηθξή ηζηνξία. Σα δξψληα πξφζσπα ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Ζ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο πνπ δηαθεκίδεηαη. Απφςεηο δηάθνξσλ αηφκσλ. Ζ ηερληθή απηή παξέρεη απζεληηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα γηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ ηειεζεαηή θαη ζην πξφζσπν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε δηαθήκηζε. Τπάξρεη φκσο ε δπζπηζηία ηνπ ζεαηή, γηαηί πνιιέο απφ ηηο παξνπζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο. Πξνζσπνπνίεζε δψσλ θαη αvηηθεηκέλσv (Animation). Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ θαιιηηερληθφ δηεπζπληή λα αλαπηχμεη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο δψσλ θαη αληηθεηκέλσλ γηα λα κεηαδψζεη ην κήλπκα

27 Δπίδεημε θαη ζχγθξηζε (Demonstration and Comparison). Σν ζηνηρείν ηεο επίδεημεο είλαη απφ εθείλα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ ηειεφξαζε απφ ηα άιια κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. Γίλεηαη ε επθαηξία λα γίλεη γλσζηφ πψο ιεηηνπξγεί θαη πνηεο είλαη νη ρξήζεηο ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη λα απνδεηρηεί φηη είλαη θαιχηεξν απφ ηα αληαγσληζηηθά. Σξφπνο δσήο (Life Style). Ζ ηερληθή απηή δίλεη έκθαζε ζηα νπηηθά θαη ερεηηθά ζηνηρεία, παξνπζηάδεη νκάδεο αηφκσλ ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο δσήο. (π.ρ. ζηε δνπιεηά, ζηε δηαζθέδαζε, ζηελ επηθνηλσλία κε άιια άηνκα). Παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο. ηελ ηερληθή απηή ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην ίδην ην πξντφλ (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000) ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Κάζε ηειενπηηθή δηαθήκηζε έρεη έλα ζηφρν, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζπκεί λα επηηχρεη, βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα. Έηζη έλα ηειενπηηθφ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα έρεη ζηφρν: Να γλσζηνπνηήζεη ηελ χπαξμε ελφο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Να ππελζπκίζεη ηελ χπαξμε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο

28 Να δηαθεκίζεη ηελ εηαηξία, πνπ ην θαηαζθεπάδεη, θαη λα ελδπλακψζεη ηελ εηθφλα ηεο. Να επεξεάζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ππέξ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Να μεπεξάζεη ηηο ππάξρνπζεο πξνθαηαιήςεηο γηα ην πξντφλ. Να βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο. Να απμήζεη ηε ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο. Να πεηχρεη ηε δνθηκαζηηθή αγνξά ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ θαηαλαισηή. Να ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ γηα αγνξά πξντφλησλ (Ι. Παπανικολάοσ, 1995)

29 7. ΔΠΗΡΡΟΖ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 7. 1 ΣΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ Μηα φζν ην δπλαηφλ αθξηβήο γλψζε ηεο γλψκεο, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ σο απνδεθηψλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ δηαθεκηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηηπρία ηνπ. Σα ζηνηρεία ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ είλαη ηα εμήο: Ζ θνηλσληθνδεκνγξαθηθή δνκή ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ αλάιπζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αληίζηνηρε αγνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ κε ηα ππάξρνληα πξντφληα θαη γλψκεο γηα ηα "ηδεψδε" πξντφληα. Οη ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ απφςεσο ζπρλφηεηαο, έληαζεο, επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ρξήζεσο. Οη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε αγνξάο. ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο ηφπνπο αγνξάο, ηε ζπρλφηεηα αγνξάο, ηηο πνζφηεηεο αγνξάο, ηηο πεξηφδνπο αγνξάο θαη ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο

30 Ζ δηακφξθσζε ηεο γλψκεο γηα πνηφηεηεο, κάξθεο, ηηκέο. Ζ γλψζε θαη απφςεηο σο πξνο νξηζκέλα πξντφληα θαη ελδερφκελεο αλαζηνιέο ζηελ αγνξά ή ηε ρξήζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ φπσο: θνξεζκφο, αιιαγή κφδαο, αιιαγή ζηε δνκή ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ (Γιώργοσ Α. Κοσρμούζη, 1997) ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΥΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ Σα ραξαθηεξίζηεθα ηεο θάζε νκάδαο - θνηλνχ ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο σο εμήο: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: - Ζιηθία - Φχιν - Δηζφδεκα - Μφξθσζε - Δπαγγεικαηηθή απαζρφιεζε - Κνηλσληθή ηάμε - Μέγεζνο νηθνγέλεηαο - Κχθινο δσήο νηθνγέλεηαο - Φπιή, Δζληθφηεηα

31 Φπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: - Απηνλνκία (Αλεμάξηεηνο ή Δμαξηεκέλνο). - πληεξεηηθφηεηα (πληεξεηηθφο ή Φηιειεχζεξνο). - Απνιπηαξρηθφηαηα (Απνιπηαξρηθφο ή Γεκνθξαηηθφο). - Ζγεζία (Ζγέηεο ή κε). - Φηινδνμία (Φηιφδνμνο ή κε). - Κνηλσληθφηεηα (Δζσζηξεθήο ή Δμσζηξεθήο) (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998)

32 8. ΣΟ ΣΟΥΟΤΜΔΝΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ 8. 1 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΡΟΠΟΤ ΕΧΖ Δ ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ Οη νκάδεο πνπ θαηαηάζζνληαη νη ειηθίεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πνπ εμεηάδεηαη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία, είλαη δχν: A. Δπαηζζεηνπνηεκέλνη θαηαλαισηέο, 7,8% ζε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ. B. Αλέκεινη θαηαλαισηέο, 10,5% ζε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ. Δπαηζζεηνπνηεκέλνη: Δίλαη άηνκα ειηθίαο απφ εηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη ζπνπδαζηέο - θνηηεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Απνξξίπηνπλ ηα θαηεζηεκέλα θαη είλαη εμαηξεηηθά αλνηθηνί ζηελ επηθνηλσλία, επηιεθηηθνί θαηαλαισηέο θαη άθξσο ζεηηθνί απέλαληη ζηε δηαθήκηζε. Δίλαη απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ ηα λέα ξεχκαηα θαη ηηο ηάζεηο. Αλέκεινη: Δίλαη νη λένη απφ εηψλ πνπ φκσο έρνπλ ρακειή θνηλσληθή ηζρχ. Οη αλέκεινη αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο, δελ ηηο δηακνξθψλνπλ. Δίλαη ηδηαίηεξα θαηαλαισηηθνί θαη θαινί δέθηεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Παξφια απηά ηνπο ιείπνπλ ηα θξηηήξηα γηα λα κπνξέζνπλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα εμ αηηίαο ησλ πνιιψλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998)

33 8. 2 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ ΜΖΝΤΜΑΣΟ ΠΡΟ ΣΟ ΣΟΥΟΤΜΔΝΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ ηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηνπ κελχκαηνο απαηηείηαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ θαηαλαισηψλ, ζηνπο νπνίνπο ζέιεη λα απεπζπλζεί ε θάζε εηαηξία. Ζ πεξηγξαθή γίλεηαη ηφζν κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο, φζν θαη κε βάζε ηηο ζηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξηγξαθή, θαηέρεη θαη ε αλάιπζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Κάζε δηαθήκηζε απνηειεί έλα κήλπκα ην νπνίν είλαη θσδηθνπνηεκέλν θαη έρεη σο πνκπφ ηελ επηρείξεζε θαη δέθηε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ εθηέιεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μπνξεί λα έρεη ζηνηρεία ρηνχκνξ, ζεμ, ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλεο εηθφλεο, αλαθνξά ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο. Φπζηθά αλάινγα κε ην δηαθεκηζηηθφ κέζν ε εθηέιεζε κπνξεί λα πάξεη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο. ε θάζε πεξίπησζε ε εθηέιεζε ηνπ κελχκαηνο εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αγνξά ζηφρν δειαδή απφ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε κε ηε δηαθήκηζή ηεο (www.δίκησο.gr)

34 8. 3 ΒΑΗΚΔ ΘΔΔΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΚΟΗΝΟΤ Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο oνξηζκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηελ έγεξζε ησλ επηζπκηψλ άιισλ αηφκσλ ή νκάδσλ, νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη θνηλσληθά κε ηηο πξψηεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη ην φηη νη ηάζεηο δηάθξηζεο κέζα ζηηο πξνρσξεκέλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο κνξθνπνηνχληαη κέζα απφ ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα έηζη, ψζηε ε πξνζπάζεηα θνηλσληθήο πξνβνιήο λα απνβαίλεη γελεζηνπξγφο αηηία θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ. Πέξα απφ ηελ αιιειεμάξηεζε ζηνπο ηξφπνπο δσήο θαη ηελ ηάζε δηάθξηζεο, έλαο άιινο ηζρπξφο παξάγνληαο πνπ επεκβαίλεη ζηνλ ελδνγελή πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ, είλαη ε πνιηηηθή δηαθεκίζεσλ θαη πσιήζεσv ησλ γηγαληηαίσλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ γηα ηελ νπνία δηαηίζεληαη φιν θαη κεγαιχηεξα θνλδχιηα θεθαιαίσλ. Ζ ηειενπηηθή δηαθήκηζε εκθαλίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ, ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο, αλαπαξάγεη ή θαη δηακνξθψλεη ζηεξεφηππα, πξνβάιιεη κέζα απφ κηα αζξνηζηηθή δηαδηθαζία ηξφπνπο δσήο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηδενινγίαο (www.δίκησο.gr). Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα έρεη ζηφρν λα πξνθαιέζεη ζην θνηλφ ην αίζζεκα ηεο αλάγθεο γηα επηπρία, ηελ ηθαλνπνίεζε δειαδή ησλ ελζηίθησλ θαη ησλ νξκψλ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ. Ο ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κε δχν παξακέηξνπο:

35 A. Σελ επηπρία ηνπ έρσ: αλαθέξεηαη ζηα πιηθά αγαζά πνπ ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη γηα λα δήζνπλ, θαη ε δηαθήκηζε ηνπο θαιχπηεη πξνβάιινληαο ηηο εμήο ζέζεηο: ηέγε, αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, πεξηβαιινληνινγηθφο ρψξνο Εσή, εξγαζία Αζθάιεηα Τγεία Σξνθή Οηθνλνκία Β. Σελ επηπρία ηνπ είκαη: αλαθέξεηαη ζηελ ςπρνινγηθή θάιπςε πνπ ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη γηα λα δήζνπλ, θαη ε δηαθήκηζε ηνπο θαιχπηεη πξνβάιινληαο ηηο εμήο ζέζεηο: Απηνπεπνίζεζε Φηινδνμία Γξάζε Αλαγλψξηζε Απηνέιεγρνο Απηνζεβαζκφο Αλζξψπηλεο ζρέζεηο Δκθάληζε Πξνζσπηθφηεηα (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998)

36 9. Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ 9. 1 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πνπ απαηηνχζε ε εξγαζία, εθδφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζε 80 αληίηππα κε 10 εξσηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεθε, απφ θνηηεηέο ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο, θαηά 50% (40 άηνκα) απφ άξξελεο θαη θαηά 50% (40 άηνκα) απφ ζήιεηο. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ θαηά 52,5% (42 άηνκα) βξηζθφηαλε ρξνλνινγηθά ζηα πξψηα έηε ζπνπδψλ, ελψ ην 47,5% (38 άηνκα) δηέλπε ηα ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ. πγθεθξηκέλα ην 52,5% θπκαηλφηαλε κεηαμχ 1 νπ 3 νπ έηνπο ζπνπδψλ, ζε αληίζεζε κε ην 47,5% πνπ θπκαηλφηαλε κεηαμχ 4 νπ 7 νπ έηνπο ζπνπδψλ. Αλαιπηηθφηεξα απφ ην 52,5% ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξψησλ εηψλ, ην 28,7% ήηαλ ζήιεηο (23 άηνκα) θαη ην 23,8% ήηαλ άξξελεο (19 άηνκα). ην πνζνζηφ ηνπ 47,5% ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ην 26,2% ήηαλ άξξελεο (21 άηνκα) θαη ην 21,3% ήηαλ ζήιεηο (17 άηνκα)

37 9. 2 ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ - ΥΟΛΗΑΜΟ Δξψηεζε 3 Καηά κέζν φξν πφζεο ψξεο εκεξεζίσο παξαθνινπζείηε ηειεφξαζε; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΔ ΑΡΡΔΝΔ 31 9 ΘΖΛΔΗ Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, παξαθνινπζεί ηειεφξαζε θαηά κέζσ φξν ιηγφηεξν απφ 5 ψξεο εκεξεζίσο. Αθφκε θαη απηφο ν αξηζκφο αηφκσλ, είλαη επάισηνο σο πξνο ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ (31,25%) πνπ παξαθνινπζεί ηειεφξαζε, θαηά κέζσ φξν πεξηζζφηεξν απφ 5 ψξεο εκεξεζίσο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηζζφηεξν νη ζήιεηο ζε πνζνζηφ 20%

38 Δξψηεζε 4 Αιιάδεηε ηειενπηηθφ θαλάιη φηαλ κεηαδίδνληαη δηαθεκίζεηο; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΛΛΑΕΟΤ Ν ΚΑΝΑΛΗ ΓΔΝ ΑΛΛΑΕΟΤ Ν ΚΑΝΑΛΗ ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ - ΘHΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘHΛΔΗ Απφ ηα δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ζπκπεξαίλνπκε πσο ην 56,25% ηνπ θνηλνχ, αιιάδεη ηειενπηηθφ θαλάιη φηαλ κεηαδίδνληαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Αληηζέησο ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 18,75%, δελ αιιάδεη ηειενπηηθφ θαλάιη θαη ζπλεπψο παξαθνινπζεί ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ άιινηε παξαθνινπζεί θαη άιινηε φρη ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο θηάλεη ην 20%. Δπνκέλσο, αλ ζπκςεθίζνπκε ηα δχν ηειεπηαία πνζνζηά, ην 38,75% ηνπ θνηλνχ θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξαθνινπζεί ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ ζειέσλ, πνπ παξαθνινπζεί ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αξξέλσλ

39 Δξψηεζε 5 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζαο απνζπνχλ ην ελδηαθέξνλ νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ ηελ εξψηεζε απηή δηαπηζηψλνπκε πσο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζε ζεηηθά ζην αλ νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ηνπ απνζπνχλ ην ελδηαθέξνλ, ζπκπίπηεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ αξξέλσλ αιιά θαη ησλ ζειέσλ πνπ απνζπάηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απφ ηε ξνή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ δελ ηνπ απνζπνχλ ην ελδηαθέξνλ ηα δηαθεκηζηηθά spot. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ πνπ θάπνηεο ζηηγκέο πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απφ ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο θαη αγγίδεη ην 47,5%

40 Δξψηεζε 6 ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο πεξηζζφηεξν ζαο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ν ήρνο, ε εηθφλα ή ην θείκελν; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΉΥΟ ΔΗΚΟΝΑ ΚΔΗΜΔΝ Ο ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ παξαηεξνχκε, εθ ησλ ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβνιήο δηαθεκίζεσλ ζηελ ηειεφξαζε, λα θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξσηεζέλησλ ε εηθφλα κε πνζνζηφ 70%. Σα ππφινηπα δχν ζηνηρεία, ν ήρνο κε πνζνζηφ 18,75% θαη ην θείκελν κε 11,25%, ζπγθξηηηθά κε ηελ εηθφλα κεηνλεθηνχλ ζηελ πξφθιεζε ησλ αηζζήζεσλ

41 Δξψηεζε 7 αο έρεη ηχρεη λα έρεηε απνθαζίζεη ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο, θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε λα ζαο επεξεάζεη θαη λα πξνβείηε ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο άιιεο εηαηξίαο, κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ είραηε απνθαζίζεη λα αγνξάζεηε; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ NAI OXI ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξαηεξνχκε φηη έλα 20% έρεη αιιάμεη ηελ αξρηθή ηνπ απφθαζε, επεξεαζκέλν απφ ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, ελψ ην 45% δελ έρεη αιιάμεη γλψκε γηα ηελ αξρηθή απφθαζε αγνξάο ηνπ. Να ηνλίζνπκε πσο ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο ησλ ζειέσλ είλαη ην ίδην, θαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ ζειέσλ πνπ έρνπλ αιιάμεη απφθαζε ππεξηζρχεη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αξξέλσλ. Αθφκε παξαηεξνχκε πσο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 35%, θάπνηεο θνξέο έρεη πξνβεί ζε ελαιιαθηηθέο αγνξέο πξντφλησλ απφ ηηο αξρηθέο πνπ είρε απνθαζίζεη, επεξεαζκέλν απφ ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα

42 Δξψηεζε 8 αο έρνπλ σζήζεη πνηέ ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ζε αγνξέο πξντφλησλ, πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζαο; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΑΗ ΟΥΗ ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Με ηε βνήζεηα ηνπ γξαθήκαηνο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 41,25%, κεηά ηελ ψζεζή ηνπο απφ ηειενπηηθά spot δηαθεκίζεσλ, πξαγκαηνπνίεζαλ αγνξέο πξντφλησλ πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Αληηζέησο ζε πνζνζηφ 43,75% αλέξρνληαη νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ σζεζεί ζε ηέηνηνπ είδνπο αγνξέο. Σν θνηλφ ησλ αξξέλσλ ηαπηίδεηαη ζε πνζνζηφ ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Αθφκε έλα άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξνχκε λα ζπιιέμνπκε, είλαη πσο ζε πνζνζηφ 15% νη θνηηεηέο κεξηθέο θνξέο πξνβαίλνπλ ζηελ αγνξά κε απαξαηηήησλ πξντφλησλ ζηε δσή ηνπο

43 Δξψηεζε 9 Πνηά είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο; Πηζηεχεηε πσο παξαπιαλνχλ ή ελεκεξψλνπλ; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑ-ΔΝΖΜΔΡΧ- ΝΟΤΝ ΝΟΤΝ Γ.Γ/Γ.Α ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ χκθσλα κε ην δείγκα ηνπ εμεηαδφκελνπ θνηλνχ, νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο έρνπλ ζθνπφ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν 41,25% ησλ αξξέλσλ θαη 41,25% ησλ ζειέσλ, δειαδή ζπλνιηθά ην 82,5% εθθξάδνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε. Πνιχ κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πηζηεχεη, φηη νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ελεκεξψλνπλ. Δμίζνπ κηθξφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πξνηίκεζε λα κελ πάξεη ζέζε, θαη επέιεμε ηελ απάληεζε πσο δελ μέξεη θαη δελ απαληά

44 Δξψηεζε 10 Καηά ηε γλψκε ζαο νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζε κηα θνηλσλία; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΑΗ ΟΥΗ ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ αγγίδεη ην 48,75%, ζπκπεξαίλνπκε πσο θαηά ηε γλψκε ηνπο, νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζε κηα θνηλσλία. ε αληίζεζε ην 17,5% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ηελ άπνςε, πσο ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηεο ηειεφξαζεο δελ δεκηνπξγνχλ πξφηππα. εκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ηνπ 33,5% ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πηζηεχεη φηη κεξηθέο θνξέο νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξφηππα ζε κηα θνηλσλία

45 ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ, πνπ βξίζθνληαη ρξνλνινγηθά ζηα πξψηα έηε ζπνπδψλ θαη εθείλσλ πνπ δηαλχνπλ ηα ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ. ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΔΝ ΑΛΛΑΕΟΤΝ ΚΑΝΑΛΗ ΈΥΟΤΝ ΠΡΟΒΔΗ Δ ΑΓΟΡΔ 1o - 3o ΈΣΟ ο - 6ο ΈΣΟ 4 12 Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ γξαθήκαηνο, είλαη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε δχν εθ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εξσηήζεηο απηέο είλαη νη εμήο: A. Αιιάδεηε ηειενπηηθφ θαλάιη φηαλ κεηαδίδνληαη δηαθεκίζεηο; B. αο έρνπλ σζήζεη πνηέ ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ζε αγνξέο πξντφλησλ, πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζαο;

46 Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ησλ εξσηήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηφηη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ θαη επνκέλσο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη ζχγθξηζεο κεηαμχ πξσηνεηψλ θαη ηειεηφθνηησλ ζπνπδαζηψλ. Με ηε βνήζεηα ινηπφλ ηνπ γξαθήκαηνο δηαπηζηψλνπκε πσο ζε ζχλνιν 15 αηφκσλ, πνπ δελ αιιάδνπλ ηειενπηηθφ θαλάιη θαηά ηε κεηάδνζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ηα 11 βξίζθνληαη ρξνλνινγηθά ζηα πξψηα έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Αθφκε ζπκπεξαίλνπκε φηη απφ 33 θνηηεηέο, πνπ έρνπλ σζεζεί κέζσ ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ ζε αγνξέο πξντφλησλ πνπ δελ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, νη 21 θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη θνηηεηέο ησλ πξψησλ εηψλ. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο ησλ πξσηνεηψλ ππεξηζρχεη. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζπνπδαζηέο πνπ δηαλχνπλ ηα πξψηα έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο παξαθνινπζνχλ επθνιφηεξα δηαθεκίζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη επίζεο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ απηέο, κέρξη θαη ζε ζεκείν αγνξάο πξντφλησλ πνπ δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηα. ην ζεκείν απηφ ζα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ δελ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηα, ζε ζρέζε κε ην αλ ηνπο παξαπιάλεζαλ νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ηα 66 άηνκα έρνπλ ηελ άπνςε πσο νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ηνπο παξαπιαλνχλ. Σν πνζνζηφ ηνπ 50% (33 άηνκα) ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαπιαλνχληαη απφ ηα ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, απφ φηη θαίλεηαη έρνπλ πξνβεί ζε αγνξέο πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Σν παξαθάησ γξάθεκα καο βνεζάεη λα δνχκε πην παξαζηαηηθά ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξζεθαλ

47 ΟΗ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΤΝ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΒΔΗ Δ ΑΓΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΟΤ ΖΣΑΝ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΗΘΜΟ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

48 10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε ζπγθέληξσζε απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ, δηαπηζηψζακε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηζηεχεη φηη νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζηελ θνηλσλία. Αθφκα θαη νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ δηίζηαληαη πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Πνιινί ζεσξνχλ πσο ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε δελ δεκηνπξγεί πξφηππα, αιιά ρξεζηκνπνηεί ηα ήδε ππάξρνληα ηεο επνρήο γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο δηραζκφο ππάξρεη θαη γηα ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο αλαγθψλ, κέζα απφ ηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε. Κάπνηνη έρνπλ ηελ άπνςε πσο νη θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ππάξρνπλ απφ κφλεο ηνπο βηνινγηθά, θαη απμάλνπλ απφ άιιεο παξακέηξνπο θαη φρη κέζα απφ δηαθεκίζεηο. Τπάξρεη φκσο θαη ε αληίζεηε γλψκε. Με ηε δηαθήκηζε γίλεηαη απνδεθηφ ην πξντφλ αξρηθά απφ ηελ αγνξά θαη ηνλ θαηαλαισηή. Ζ ηειενπηηθή θπξίσο δηαθήκηζε πξνθαιεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαηαγξάθεη ηελ ίδηα ηε δσή, αθνινπζψληαο ηα ξεχκαηα ηεο επνρήο ζηα νπνία αλαθέξεηαη κε ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ Γηαθήκηζε ζηε ζεκεξηλή επνρή αλαπηχζζεηαη καδί κε ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ θαη πξνζαξκφδεηαη πάληνηε ζηηο ζπλήζεηεο θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ καο πεξηβάιινπλ ζηελ επνρή ηε δηθή καο. Ζ πιεξνθφξεζε θαη ν επεξεαζκφο είλαη δίπηπρνο ξφινο ηεο δηαθήκηζεο. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, ζηα πξψηα ζηάδηά ηνπο έδηλαλ κηα αθξηβή ελεκέξσζε γηα γεγνλφηα, γλψζεηο θαη πξντφληα. Όηαλ φκσο νη δηαθεκηζηέο, αλαγθάζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξβνιή εγθαηέιεηςαλ ηνλ πξσηαξρηθφ ηνπο ζηφρν θαη ζθνπφ. ήκεξα ινηπφλ ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε, δελ είλαη πιεξνθφξεζε θαη δελ ζθνπεχεη πιένλ ζηελ ελεκέξσζε

49 Λεηηνπξγεί γηα λα πείζεη θαη λα επεξεάδεη. ε κηα πξψηε θάζε μεθίλεζε λα επεξεάζεη ηελ πξνηίκεζε αλάκεζα ζε νκνεηδή πξντφληα ζηε ζπλέρεηα φκσο έθηαζε ζε ζεκείν λα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν θαη ην ξπζκφ δηαβίσζήο καο θαζψο θαη ηηο επηδηψμεηο καο. Μέζα απφ ηε δηαθήκηζε ηεξαξρνχκε ηηο αλάγθεο καο. Ζ δηαθήκηζε καο γελλά λέεο επηζπκίεο, καο δεκηνπξγεί αλάγθεο θαη άιιεο καο ηηο απνδπλακψλεη. Μαο πεξλά ηελ εηθφλα κηαο δσήο, γηα λα καο πείζεη φηη απηή ε δσή θεξδίδεηαη, βηψλεηε, κε ηελ απφθηεζε πξντφλησλ

50 11. ΔΠΗΛΟΓΟ Ζ ηειενπηηθή δηαθήκηζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε φρη κφλν ησλ κεκνλσκέλσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ, αιιά φινπ ηνπ παξαγσγηθνχ θφζκνπ κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Ζ ρξήζε ηεο κπνξεί λα παίμεη έλα θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία µαο. Δμαξηάηαη απφ φινπο µαο ε ζσζηή πνξεία ηεο. Με ην λα θαηαθξίλνπκε ηελ χπαξμή ηεο δηαθήκηζεο δελ θεξδίδνπκε ηίπνηα. Με ην λα αλαγλσξίδνπκε ην κέγηζην ξφιν ηεο, δίλνπκε ζηελ ίδηα ηηο ζσζηέο ηεο δηαζηάζεηο θαη θνπξάγην ζε απηνχο πνπ ηελ ππεξεηνχλ. Δίηε ην ζέινπκε είηε φρη ε δηαθήκηζε είλαη έλα θνκκάηη απφ ηε δσή καο. ε ηειηθή αλάιπζε ν θαηαλαισηήο θάλεη απηφ πνπ ν ίδηνο πηζηεχεη φηη είλαη ζσζηφ. Έηζη ινηπφλ είλαη ζηε δηθή ηνπ θξίζε ην αλ ζα παξαθνινπζήζεη δηαθεκίζεηο θαη πνηεο. Δπίζεο εθείλνο ζα επηιέμεη θαη ζα απνθαζίζεη πνηα πξντφληα επηζπκεί θαη ηνπ είλαη απαξαίηεηα

51 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 1. Φχιιν Α Θ 2. ε πνην έηνο ζπνπδψλ βξίζθεζηε; ΈΣΟ 3. Καηά κέζν φξν πφζεο ψξεο εκεξεζίσο παξαθνινπζείηε ηειεφξαζε; Α. ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΔ Β. ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΔ 4. Αιιάδεηε ηειενπηηθφ θαλάιη φηαλ κεηαδίδνληαη δηαθεκίζεηο; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ 5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζαο απνζπνχλ ην ελδηαθέξνλ νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ

52 6. ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο πεξηζζφηεξν ζαο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ν ήρνο, ε εηθφλα ή ην θείκελν; Α. Ο ΉΥΟ Β. Ζ ΔΗΚΟΝΑ Γ. ΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 7. αο έρεη ηχρεη λα έρεηε απνθαζίζεη ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο, θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε λα ζαο επεξεάζεη θαη λα πξνβείηε ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο άιιεο εηαηξίαο, κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ είραηε απνθαζίζεη λα αγνξάζεηε; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ 8. αο έρνπλ σζήζεη πνηέ ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ζε αγνξέο πξντφλησλ, πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζαο; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ 9. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο; Πηζηεχεηε πσο παξαπιαλνχλ ή ελεκεξψλνπλ; Α. ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΤΝ Β. ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΝ Γ. Γ.Γ/Γ.Α 10. Καηά ηε γλψκε ζαο νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζε κηα θνηλσλία; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ

53 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Γιώπγος Υ. Εώηος, Γιαθήμιζη, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2000, ζει , 210, 220, 253, ωκράτη Γ. Καλαϊτζή, Ζ διαθήμιζη όπωρ θα θέλαηε να ηην ξέπεηε, Εκδόζεις Leader Books, Αζήλα 1998, ζει. 17, 20, 68-69, 271, Γιώργου Α. Κουρμούση, Γιαθήμιζη από ηη θεωπία ζηην ππάξη, Εκδόζεις Anubis,Αζήλα 1997, ζει. 82, Ι. Παπανικολάου, Γιαθήμιζη & διαθημιζηικά μέζα, Εκδόζεις Έλλην, Αζήλα 1995, ζει. 14, 18,100, Harland E. Samson, Advertising, Planning & Techniques, κεηάθξαζε Νίκου αρρή, Εκδόζεις Έλλην, Αζήλα 1997, ζει ΠΖΓΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

«Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα» ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΜAΡΚΔΣΗΝΓΚ Εξεπλεηηθή Δηπισκαηηθή Εξγαζία κε ζέκα: «Η άπνςε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ Με πληαγνγξαθνύκελσλ Φαξκάθσλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πγεία είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, είλαη ε θπξηφηεξε ζπληζηψζα ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΡΟΠΩΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΑΙΝΙΩΝ (FILM TOURISM) ΓΚΑΡΑΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ, ΜΟΤΗΚΑ ΒΗΝΣΔΟ ΚΛΗΠ ΚΑΗ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΟΦΘΑΛΜΗΚΖ ΚΗΝΖΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ «Papi» ΣΖ «J.LO» Άληξε Υαηδεθαιιή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

MOBILE MARKETING: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Master in Information Systems Δπηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: θ. Βιαρνπνύινπ Μάξσ Δμεηάζηξηα θαζεγήηξηα: θ. Μάλζνπ Βίθπ Δμεηαζηήο θαζεγεηήο: θ. Πξσηόγεξνο Νηθόιανο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Εοερμηηική Εογαζία Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ

Εοερμηηική Εογαζία Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ 7 ξ Γεμικό Λύκειξ Βόλξρ 2012 2013 Α ηάνη Εοερμηηική Εογαζία Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ Η μόδα ζηη ζωή μαπ Καηαμαλωηικά ποόηρπα Ρόλξπ ηηπ διαθήμιζηπ Ποάνη 13 η /14.11.2012.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ, ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ, ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ, ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΑΗΘΖΔΧΝ & Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ ΥΡΧΜΑΣΧΝ: ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΓΙΑΚΤΜΑΝΗ Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ Μεξζίλα Υξηζηίλα ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γεξνληίδεο

Διαβάστε περισσότερα