ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ»"

Transcript

1 ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ» ΠΟΤΓΑΣΖ: ΑΡΡΗΓΖ ΣΔΦΑΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΦΛΧΡΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΑ ΚΑΒΑΛΑ, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2008

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΗΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Χ ΜΔΟΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΔΑ ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΧΝ Μ. Μ. Δ ΥΡΖΔΗ ΣΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ Ζ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Ζ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Χ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΜΔΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Ζ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ

3 6. 1 ΣΟ SPOT (ΠΟΣ) ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ SPOT (ΠΟΣ) ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ SPOT (ΠΟΣ) Ζ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΔΠΗΡΡΟΖ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΥΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΟ ΣΟΥΟΤΜΔΝΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΡΟΠΟΤ ΕΧΖ Δ ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ

4 8. 2 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ ΜΖΝΤΜΑΣΟ ΠΡΟ ΣΟ ΣΟΥΟΤΜΔΝΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ ΒΑΗΚΔ ΘΔΔΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΚΟΗΝΟΤ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΥΟΛΗΑΜΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

5 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΖΓΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ

6 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο ινγηζηηθήο, αζρνιήζεθα κε ην ζέκα ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ηεο ηειεφξαζεο θαη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ησλ θνηηεηψλ ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο. Σν ζέκα απηφ φζνλ αλαθνξά εκέλα ήηαλ κηα πξφθιεζε, κε δεδνκέλν φηη ε ηειεφξαζε θαη εηδηθφηεξα νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο έρνπλ εηζβάιεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο καο θαη καο επεξεάδνπλ άκεζα. Δμάιινπ ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζψ θαη λα βγάισ ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ αζρνιείηαη ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο, κηαο θαη εγψ ν ίδηνο αλήθσ ζηε δπλακηθή απηνχ ηνπ ζπλφινπ. Δπηιέγνληαο ην ζέκα απηφ είρα ηελ επθαηξία λα έξζσ ζε επαθή κε άηνκα ηεο δηθήο κνπ θνηλσληθήο νκάδαο, λα θάλσ ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο πάλσ ζην ζέκα απνθνκίδνληαο ελδηαθέξνπζεο απφςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, πνπ κε βνήζεζαλ λα θαηαιήμσ ζε πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα απαξαίηεηα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί θαη λα κειεηεζεί ζηαηηζηηθά ην κέγεζνο ηεο επηξξνήο ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ, σο πξνο ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπληάρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ππνβιήζεθε ζε έλα δείγκα ηνπ ηειενπηηθνχ θαη παξάιιεια θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ησλ θνηηεηψλ ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ αιιά θαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ βνήζεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηαηχπσζε βαζηθψλ θαη αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. ην ζεκείν απηφ νθείισ λα επραξηζηήζσ κηα νκάδα θνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ, πνπ κε έθεξαλ ζε επαθή κε έλα ζεκαληηθφ θαη αμηφινγν δείγκα ηνπ θνηηεηηθνχ θνηλνχ, θαζψο επίζεο θαη φινπο φζνπο ζπλεξγάζηεθαλ θαη απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην

7 Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηζεγήηξηα θ. Φιψξνπ Γηαλλνχια γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα εθπνλήζσ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα

8 2. ΔΗΑΓΧΓΖ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, ην πξνσζεηηθφ κίγκα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ζηε δηακφξθσζε εηθφλαο γηα ην πξντφλ θαη ηελ επηρείξεζε, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ πεηζνχο ηνπ θαηαλαισηή. ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κάξθεηηλγθ απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν πνπ βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ δηαθήκηζε παξαδνζηαθά αλήθεη ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο θαη δηεθπεξαηψλεηαη απφ απηφ, είλαη έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά εξγαιεία ηνπ κίγκαηνο πξνψζεζεο (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Χζηφζν ε εμέρνπζα ζεκαζία ηεο δηαθήκηζεο, ζηελ επηηπρία ελφο πξντφληνο θαη ηελ θεξδνθνξία κίαο επηρείξεζεο, νδεγεί αξθεηέο εηαηξίεο ζηελ ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ απφ επαγγεικαηηθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο κε κεγάιε εκπεηξία, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ επηινγή θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ κελχκαηνο ηεο δηαθήκηζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη κεγαιχηεξα πνζά μνδεχνληαη απφ ηηο εηαηξίεο γηα ηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ δηαθήκηζε είλαη κηα δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο θαη επεξεαζκνχ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία επί πιεξσκή. Οξίδεηαη σο "θάζε απξφζσπε κνξθή παξνπζίαζεο θαη πξνψζεζεο ηδεψλ, αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κε πιεξσκή απφ αλαγλσξηζκέλν εγγπεηή ν νπνίνο αμηνπνηεί κε κίζζσζε ηα κ.κ.ε., γηα λα απνζηέιιεη ηα κελχκαηα ζηνπο απνδέθηεο" (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Δπηρεηξεί λα επεξεάζεη ή θαη λα πείζεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Δίλαη κνξθή καδηθήο επηθνηλσλίαο, απεπζχλεηαη ζε νκάδα ή νκάδεο αηφκσλ θαη γη' απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο κε πξνζσπηθή

9 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί άιινηε ζπγθηλεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα) πνπ ζπλδένπλ ηνλ ρξήζηε κε ηελ αγνξά ή ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη άιινηε ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (επίθιεζε ζηε ινγηθή) φπσο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά (www.wikipediα.gr). Ζ δηαθήκηζε, αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε, πξνζιακβάλεη δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά πεξηερφκελν. Μπνξεί πξσηαξρηθά λα ζεσξεζεί φηη είλαη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη αξθεηνί ελδηαθεξφκελνη, φπσο: Ο δηαθεκηδφκελνο (επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί), ε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, νη επηρεηξήζεηο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο (ηειεφξαζε, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν θ.ά.) θαη νη θαηαλαισηέο. Μπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί: ζεζκφ, ζχγρξνλε κνξθή ηέρλεο, πνιηηηζηηθφ - θνηλσληθφ θαηλφκελν (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Γηα ην ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο ε δηαθήκηζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπληειεί ζηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο, ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαη καθξνρξφληα ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ. Γηα ηνλ θαιιηηερληθφ δηεπζπληή ελφο δηαθεκηζηηθνχ γξαθείνπ απνηειεί ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κηαο "ηδέαο - έλλνηαο" (Concept). Γηα ηνλ ππεχζπλν ζρεδηαζκνχ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο ζην δηαθεκηζηηθφ γξαθείν, είλαη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη πνπ επηιέγεη γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα ηνλ θνηλσληθφ επηζηήκνλα απνηειεί ελδηαθέξνλ θαηλφκελν έξεπλαο θαη αλάιπζεο. ην ζεκείν απηφ ζα δηαηππψζνπκε έλα πιήξε νξηζκφ ηεο δηαθήκηζεο: «Γηαθήκηζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ, πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ην πιένλ θαηάιιειν θαη πεηζηηθφ κήλπκα πσιήζεσλ, - 9 -

10 ζηνπο θαιχηεξνπο πηζαλνχο πειάηεο, ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο πνπ ζέινπκε λα πξνσζήζνπκε ζην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο» (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Γηακνξθψλεηαη σο κηα ζχλζεηε θαη ελδηαθέξνπζα εξγαζία θαη απνηειεί έλα ζχκπιεγκα ηερλψλ, ηαιέλησλ, εξγαζηψλ, επαγγεικάησλ θαη αηφκσλ, πνπ ν θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ µε ηελ εκπεηξία ηνπ, ηελ ηερληθή ηνπ θαη ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζή ηνπ, ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν, γηα λα επηηχρνπλ ηνλ θνηλφ ζηφρν, ηελ επηηπρία ηεο δηαθήκηζεο. Γχν θαηεγνξίεο δηαθήκηζεο ππάξρνπλ: Γηαθεκίζεηο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Γηαθεκίζεηο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πνπ γίλεηαη απφ ηνπο βηνκήραλνπο ή επηρεηξεκαηίεο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Ζ Γηαθήκηζε κέζα ζην πέξαζκα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα, απνδείρζεθε έλαο δσηηθφο παξάγσλ, γηα νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο αιιά θαη γεληθφηεξα έλαο παξάγσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πιηθήο επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ, κέζσ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Βνεζάεη ηα πξντφληα λα "θπθινθνξνχλ" γξεγνξφηεξα γηα λα ππάξρεη γξήγνξε απφζβεζε ησλ επελδχζεσλ κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998). Όια μεθηλνχλ απφ ηελ χπαξμε ησλ αγαζψλ θαη ησλ πξντφλησλ. Ζ καδηθή παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ζπλεηέιεζε ζηε καδηθή δήηεζε θαη αληηζηξφθσο κε απνηέιεζκα λα ζπκπηεζηεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη

11 ηα πξντφληα λα πσινχληαη πην θζελά. Πψο ζα γηλφηαλ απηφ ρσξίο πιεξνθφξεζε θαη θπξίσο ρσξίο δηαθήκηζε; ήκεξα ην πξντφλ / ππεξεζία είλαη ν θπξίαξρνο ηνπ παηρληδηνχ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη θαηαλαισηή, θαη ε δηαθήκηζε κε ηηο κεζφδνπο ηεο νπζηαζηηθά "βνεζάεη" απηή ηελ θνηλσλία λα έρεη απνηέιεζκα, αλεμάξηεηα αλ ην πξντφλ / ππεξεζία είλαη απφ θαθφ σο πάξα πνιχ θαιφ

12 3. ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 3. 1 Ζ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Χ ΜΔΟΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ε θαζεζηψηα ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ε δηαθήκηζε πξνζθέξεη πάξα πνιιά, γηαηί είλαη ζεκαληηθφ "εξγαιείν" επηθνηλσλίαο. Βνεζάεη παξάιιεινπο θιάδνπο κε απηήλ θαη αλνίγεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε παξαγσγηθνχο ηνκείο, αθνχ φια είλαη ζρεηηθά κε απηήλ θαη κε ηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε. Ζ πξνζπάζεηά ηεο, γηα λα είλαη επηηπρήο, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο εθφζνλ ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο πνιιέο κνξθέο έθθξαζήο ηεο. Ζ δηαθήκηζε επεκβαίλεη, εθπαηδεχεη, ελεκεξψλεη θαη πείζεη κε ζσζηνχο επηθνηλσληαθνχο ηξφπνπο φρη κφλν γηα ηα πξντφληα, αιιά αθφκα θαη γηα θνηλσληθά ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη επηθνηλσλία κε ηνλ πιεζπζκφ κηαο ρψξαο. Υξεζηκνπνηεί, δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ αηζζεηηθή, ηελ θνπιηνχξα, ηηο ηέρλεο, θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ιαψλ, φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδνληαη ηα ζηνηρεία απηά, γηα λα επηθνηλσλήζεη (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998). Δλ γέλεη ε δηαθήκηζε κε ηε κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο επεξεάδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηηο εθάζηνηε αιιαγέο θαη ηνλ ηξφπν ηεο ζεκεξηλήο δσήο καο, έρνληαο ρξένο λα παξάγεη εκπνξηθφ έξγν βάδνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. ήκεξα ν ξφινο ηεο δηαθήκηζεο δελ είλαη λα πνπιήζεη έηζη απιά έλα πξντφλ. Γειαδή, φηαλ ιέκε απιά, ελλννχκε να αλαγγείινπκε απιψο έλα πξντφλ ζηελ αγνξά. Απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα λα πνπιήζεη, νχηε θπζηθά θαηά επέθηαζε λα δεκηνπξγήζεη ζπλεηδεηνπνηεκέλν θνηλφ απέλαληη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα. Υξεηάδνληαη άιινη παξάκεηξνη λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο απηφλ ην ζθνπφ

13 Όηαλ ην βηνηηθφ επίπεδν κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο βειηηψλεηαη κέζα απφ ηηο ηερλνινγηθέο θαη άιιεο εμειίμεηο, ηφηε ηα "ζχγρξνλα" πξντφληα δεηνχλ επηθνηλσλία απφ κφλα ηνπο. Γεκηνπξγείηαη απηή ε αλάγθε ηαπηφρξνλα κε ηελ χπαξμή ηνπο. ηε ζχγρξνλε νηθνλνκία, ε δηαθήκηζε αλαπηχζζεη λέεο αγνξέο θαη θαζηεξψλεη ρξήζηκα πξντφληα αλαγθαία γηα ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Σν ζεκεξηλφ ηξφπν ηεο δσήο καο ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Κάζε δηαθεκηζηηθή θακπάληα εμαξηάηαη ζνβαξά απφ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ - θνηλνχ, πνπ απηφ (ην θνηλφ) είλαη ν ηειηθφο θξηηήο ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. Ζ αθξίβεηα θαζνξηζκνχ ηνπ θνηλνχ θαη ε κειέηε ηνπ θνηλνχ, είλαη ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη κε κεγάιε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληηθεηκεληθή ε επηινγή ηνπ κνληέινπ επηθνηλσλίαο (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998). Ο ζηφρνο - θνηλφ κπνξεί λα ρσξηζζεί θαη λα ηκεκαηoπoηεζεί ζε νκάδεο γηα ηε ζσζηφηεξε πξνζέγγηζε πξντφληνο - θαηαλαισηή. Ζ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο ζήκεξα απνηειεί κηα νπζηαζηηθή θαηάθηεζε ζηνλ παξάγνληα κάξθεηηλγθ. Ζ δε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηφρνπ - θνηλνχ θαζψο θαη ε κειέηε ησλ αλαγθψλ ηνπ, δίλεηε ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ην δηαθεκηζηηθφ θνλδχιη. Ζ Γηαθήκηζε δελ έρεη ζηεγαλά θαη κπζηηθά, αιιά ηερληθέο γηα λα ζηαζκίδεη ζσζηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη, λα εθηηκά ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ (δηαθεκηδφκελνπ - δηαθεκηζηή - θαηαλαισηή), λα εθηηκά ηηο ηζνξξνπίεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο λα θηάλεη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ραξάμεη (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998)

14 Ζ δηαθήκηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηά κέζα γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηεο (δειαδή ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο) αλάινγα κε ηελ αγνξά - ζηφρν πνπ έρεη, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ θαη ην θφζηνο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλε λα πιεξψζεη ε επηρείξεζε ε νπνία πξνβαίλεη ζηελ ελέξγεηα απηή. Οη πην έμππλεο δηαθεκίζεηο ζα πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο, αλ δελ παξνπζηαζζνχλ ζην ζσζηφ ρψξν, ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο. Άξα πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ

15 4. ΣΑ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ΜΔΑ 4. 1 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΧΝ Μ. Μ. Δ Γηαθεκηζηηθά κέζα είλαη ηα "θαλάιηα" εθείλα, µέζσ ησλ νπνίσλ δηαθεκίδεηαη ην πξντφλ / ππεξεζία κηαο εηαηξίαο, πξνο ηνπο πηζαλνχο πειάηεο ηεο (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Ο κέζνο άλζξσπνο πεξλά έλα ηεξάζηην κέξνο ηεο δσήο ηνπ θαηαλαιψλνληαο θαη μνδεχνληαο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ εμεηάδνληαο, αθνχγνληαο ή πξνζέρνληαο δηαθεκίζεηο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ην ιφγν απηφ απνηεινχλ έλα ηζρπξφ "φπιν" πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηνη ηχπνη κέζσλ ελεκέξσζεο: Σα έληππα κέζα: εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, γξάκκαηα, θέηγ - βνιάλ. Σα κέζα εθπνκπήο: ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, κεγάθσλα. Σα νπηηθά κέζα: πηλαθίδεο, ζήκαηα, εθζέζεηο (Harland E. Samson, 1997). πιινγηθά απηά ηα ηξία είδε κέζσλ ελεκέξσζεο είλαη ηα βαζηθά κέζα πνπ έρνπλ απήρεζε ζε κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ. Σα έληππα κέζα θαη ηα κέζα εθπνκπήο ραξαθηεξίδνληαη θαη σο αλψηεξα δηαθεκηζηηθά κέζα, ζηα νπνία νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλεο θαη απφ ηα νπνία ιακβάλνπλ πξνκήζεηα γηα ηελ αγνξά ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ηνπνζεζηψλ. Απηά ηα δηαθεκηζηηθά κέζα είλαη πξάγκαηη "ν δηαθεκηζηηθφο θφζκνο" θαη είλαη πεγή ηνπ βαζηθνχ ηκήκαηνο ησλ εζφδσλ ηνπ (Ι. Παπανικολάοσ, 1995)

16 4. 2 ΥΡΖΔΗ ΣΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ Οη άλζξσπνη κνλίκσο εθηίζεληαη ζε δηάθνξα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ δηακέζνπ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κεηαθέξνπλ κελχκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο, εκπφξνπο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. Αθφκε θαη νη µε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί φπσο νη εθθιεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαθήκηζε γηα λα δψζνπλ ζηνλ θφζκν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Οη πσιεηέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθεκηζηηθά κέζα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ µε κειινληηθνχο αγνξαζηέο. Μέζσ ηεο δηαθήκηζεο αγνξαζηέο θαη πσιεηέο ζπλελψλνληαη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη αληαιιαγή ρξεκάησλ γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο. Απηή ε ειεπζεξία λα αγνξάδεηο θαη λα πνπιάο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ ηδησηηθή επηρεηξεζηαθή νηθνλνκία (Harland E. Samson, 1997)

17 5. Ζ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 5. 1 Ζ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Χ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟ ΜΔΟ Ζ ηειεφξαζε απνηειεί ην ηζρπξφηεξν θαη δεκνθηιέζηεξν κέζν, γηα ηελ πξνβνιή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Δίλαη βαζηθφ δηαθεκηζηηθφ κέζν, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1960 θαη ζήκεξα ζε αξθεηέο ρψξεο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). ηελ Διιάδα ε θαηνρή ζπζθεπψλ έρεη θηάζεη εδψ θαη δχν δεθαεηίεο ζε επίπεδα θνξεζκνχ, κε απνηέιεζκα ζρεδφλ φιν ην ζχλνιν ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο λα κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ ηελ ηειεφξαζε (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Απηφ ην κέζν επηθνηλσλίαο απνηειεί δεκνθηιή, ςπραγσγία θαη πιεξνθφξεζε. Πξντφληα πνπ δηαθεκίδνληαη ζε απηή, εηδηθά ζηηο ψξεο κεγάιεο αθξνακαηηθφηεηαο, απεπζχλνληαη ζε φιν ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Ζ ηειεφξαζε είλαη ην κέζν πνπ ζηεξίδεηαη πξσηαξρηθά ζηελ εηθφλα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ θίλεζε, ήρν θαη κνπζηθή. Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία αξθεηψλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηαθήκηζε. Ζ απεηθφληζε ηεο ίδηαο δεκηνπξγηθήο ηδέαο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα ηζηνξία, κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε δηάθνξνπο ειθπζηηθνχο ηξφπνπο κέζσ ηεο ηειεφξαζεο (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Χο κέζν παξέρεη κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ππεχζπλνπο, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηα ππφινηπα, δηφηη ππάξρεη κεγαιχηεξε πνηθηιία παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ

18 5. 2 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Ζ ηειεφξαζε, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δηαθεκηζηηθά κέζα, ζπλδπάδεη ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηηπρή παξνπζίαζε κηαο δηαθήκηζεο. Αλαιπηηθφηεξα ε ηειεφξαζε: πλδπάδεη: εηθφλα, ήρν, θίλεζε, ρξψκα, δειαδή αζθεί πνιιαπιή επίδξαζε ζηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, πνπ ζέιεη λα πεξάζεη, είλαη ηεθκεξησκέλα θαη πξνζεγγίδνπλ ην θνηλφ ζπλαηζζεκαηηθά (ζχιιεςε ηνπ κελχκαηνο). Έρεη κεγάιε απήρεζε - δηείζδπζε ζηελ αγνξά, γηαηί είλαη ζπηηηθφ θαη νηθνγελεηαθφ δηαθεκηζηηθφ κέζν, ε παξαθνινχζεζή ηνπ γίλεηαη άλεηα θαη ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, έρεη εμαηξεηηθή πνηφηεηα παξαγσγήο. Δίλαη δηαθεκηζηηθφ κέζν ηνπηθφ θαη εζληθφ κεγάιεο εκβέιεηαο, αλάινγα µε ην αλ ην θαλάιη είλαη εζληθήο εκβέιεηαο ή ηνπηθήο. πλεπψο έρεη πςειφ πνζνζηφ θάιπςεο (κεγάιν αθξναηήξην). Έρεη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο σο πξνο ηελ "πξνζέγγηζε" θαη ηε "ζπρλφηεηα". Ο δηαθεκηδφκελνο αλάινγα µε ηνπο ζηφρνπο ηνπ, είλαη δπλαηφλ λα απνθαζίδεη ηελ πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο ηνπ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ ίδην ηειενπηηθφ ζηαζκφ (αχμεζε ηεο "ζπρλφηεηαο") ή λα πξνβάιεη ηε δηαθήκηζε ηνπ ζε δηαθνξεηηθά

19 πξνγξάκκαηα ηνπ ηδίνπ ζηαζκνχ / φπσο θαη δηαθνξεηηθψλ ζηαζκψλ (αχμεζε ηεο "πξνζέγγηζεο"). Γηαζέηεη πςειέο πξννπηηθέο "ηνπνζέηεζεο" ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Ζ ηειεφξαζε δελ απεπζχλεηαη µφλν ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, αιιά θαη ζηνπο εκπφξνπο. Άξα ηα πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ δηαθεκίδεη ζα "ηνπνζεηεζνχλ" πην εχθνια ζηελ αγνξά (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). Σν θνηλφ ηεο είλαη παζεηηθφ. Έρεη βέβαηα ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη θαλάιη, αιιά ζπλήζσο δέρεηαη ρσξίο αληίδξαζε φζα κελχκαηα ηνπ κεηαδίδεη ν ζηαζκφο πνπ επέιεμε. Σα δηαθεκηζηηθά ηεο κελχκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα ζεκεία πνπ είλαη δχζθνιν λα ηα απνθχγεηο. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί ζηαζκνί πξνγξακκαηίδνπλ ηε κεηάδνζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ δηαιεηκκάησλ ηηο ίδηεο ψξεο ή θαζπζηεξνχλ ην ρξφλν έλαξμεο θάπνησλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα ππνρξεσζεί ην θνηλφ λα παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο. Σα κελχκαηα ζηελ ηειεφξαζε είλαη πάληνηε ζχληνκα. Όζν πεξηζζφηεξν δηαξθεί ην κήλπκα ηφζν απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο λα ην παξαθάκςεη ν ηειεζεαηήο (π.ρ. αιιάδνληαο θαλάιη) (www.eeei.gr)

20 5. 3 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Ζ ηειεφξαζε σο δηαθεκηζηηθφ κέζν πέξαλ ησλ ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπγθεληξψλεη, έρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα ε ηειεφξαζε: 1. Έρεη πςειφ θφζηνο δηαθήκηζεο. Μεηαμχ ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ, ε ηειεφξαζε ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηαθεκηζηηθψλ θνλδπιίσλ. Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο εηήζηαο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα, απνξξνθάηε απφ απηήλ (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). πλδπάδεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλεπψο ε παξαγσγή ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο έρεη πςειφ θφζηνο. Γεληθφηεξα είλαη έλα κέζν πνπ ρξεηάδεηαη πςειά θνλδχιηα (budgets) γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη ηθαλνπνηεηηθά (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998). 2. Ζ επηιεθηηθφηεηα ηνπ αθξναηεξίνπ ηεο είλαη κηθξή. Ζ ηειεφξαζε απεπζχλεηαη ζε ζρεηηθά αλνκνηνγελέο θνηλφ, νη πξνηηκήζεηο ηνπ νπνίνπ ζπκπεξαίλνληαη απφ δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία. Πνιχ ιίγεο εθπνκπέο έρνπλ ηφζν εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, ψζηε λα ζπκπεξαίλνληαη απφ απηφ ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο (π.ρ. φζνη παξαθνινπζνχλ θάπνηα εθπνκπή γηα ην απηνθίλεην έρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα αγνξάζνπλ αλάινγα πξντφληα φπσο: απηνθίλεηα, αμεζνπάξ, νδηθή βνήζεηα). Γπζηπρψο φκσο, νη πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο έρνπλ πνιχ γεληθφ αληηθείκελν θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ θαη γηα ηα πξντφληα πνπ πξέπεη λα δηαθεκίζνπκε ζε απηφ γίλεηαη κε έκκεζν ηξφπν (www.eeei.gr)

21 3. Έρεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Τπάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ θαζνξίδνπλ πφζα ιεπηά ηελ εκέξα ζα κεηαδίδνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ, ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο (Harland E. Samson, 1997). πλεπψο, ν αληαγσληζκφο είλαη κεγάινο κηαο θαη νη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο είλαη πνιιέο. Μηα κηθξή επηρείξεζε, πνπ δελ έρεη πνιχ πςειέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, δχζθνια αληαγσλίδεηαη κέζσ ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηεο δηφηη φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ ην θφζηνο ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ είλαη πςειφ. 4. Παξέρεη θεπγαιέα έθζεζε (παξνδηθφ δηαθεκηζηηθφ κέζν). Πξέπεη λα ηελ πξνζέμνπκε ηε δηαθήκηζε ηεο ηειεφξαζεο, δελ κπνξνχκε λα ηε ζπγθξαηήζνπκε ζην κπαιφ καο. Ο ρξφλνο είλαη ειάρηζηνο, δελ είλαη εχθνιν λα ζεκεηψζνπκε ηειέθσλα ή δηεπζχλζεηο αλ δίδνληαη. Θα πξέπεη λα απνκλεκνλεχζνπκε ην φλνκα ηεο εηαηξίαο ή ηνπ πξντφληνο (Ι. Παπανικολάοσ, 1995). 5. Υξεηάδεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειενπηηθνχ spot. ηελ ηειεφξαζε ν ζπλδπαζκφο ηεο εηθφλαο, ηνπ ήρνπ θαη ηνπ θεηκέλνπ, θαζηζηνχλ πνιχπιεπξε ηελ επηξξνή ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο πξνο ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο. Δπνκέλσο, ε κειέηε θαη ε έξεπλα, πξηλ ηε δεκηνπξγία ελφο δηαθεκηζηηθνχ spot, απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000 & Ι. Παπανικολάοσ, 1995).Δπίζεο κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηείηαη θαη ιφγσ ηεο ηερληθήο θαηαζθεπήο ησλ ηειενπηηθψλ spot, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη

22 6. Ζ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 6. 1 ΣΟ SPOT (ΠΟΣ) ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ SPOT (ΠΟΣ) Ζ θαηαζθεπή θαη αλαπαξαγσγή ελφο ηειενπηηθνχ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο (spot) θξίλεηαη ζπλήζσο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθεκηδνκέλνπ, δηαθεκηζηηθήο εηαηξίαο θαη εηαηξίαο παξαγσγήο ηαηληψλ. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα: 1. Αλάπηπμε κηαο ηδέαο θαη ν γξαπηφο (πεξηγξαθηθφο) θαζνξηζκφο κηαο πεξίιεςεο. Γηα λα δνζεί θάπνηα κνξθή ζε έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα ρξεηάδεηαη θαηαξρήλ κηα δεκηνπξγηθή ηδέα. Πξέπεη δειαδή, λα βξεζεί µία δηαθεκηζηηθά απνηειεζκαηηθή θαηάζηαζε µε ηελ νπνία ζα παξνπζηαζηεί ην πξνο δηαθήκηζε πξντφλ. 2. Δπεμεξγαζία κηαο "ιχζεο". Δδψ πξαγκαηνπνηείηαη ε γξαπηή παξνπζίαζε ηεο πινθήο, ζθελή πξνο ζθελή ηεο ηζηνξίαο, νπηηθά θαη αθνπζηηθά. 3. πγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ. Σν ζελάξην πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο ηνπ spot. Γελ έρεη µφλν ην θσλεηηθφ θείκελν, αιιά θαη φιεο ηηο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θίιµ (πεξηγξαθή ηεο δηαθφζκεζεο ηνπ ζθεληθνχ, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζνπνηνχ ή ησλ εζνπνηψλ,

23 ζθελνζεηηθέο νδεγίεο πξνο ηνλ θάµεξαµαλ). Σα αθνπζηηθά εθέ πεξηγξάθνληαη θαη απηά µε κεγάιε αθξίβεηα. 4. ρεδηαζκφο ηνπ storyboard. Σν storyboard είλαη κηα εηθνληθή, δειαδή ζρεδηαζκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ. θνπφο ηνπ είλαη λα δψζεη ζην δηαθεκηδφκελν πειάηε κηα θαιχηεξε εηθφλα ησλ βαζηθψλ ζθελψλ ηνπ θίιµ. Δπίζεο ην storyboard κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έιεγρν (test), δειαδή λα επηδεηρζεί ζε έλαλ θχθιν επηιεγκέλσλ αηφκσλ µε ζθνπφ λα ηνπ δεηεζνχλ θαη λα αλαδεηεζνχλ νη αληηδξάζεηο ηνπ. 5. Κηλεκαηνγξαθηθφ γχξηζκα ζην ζηνχληην. Δδψ ζπλεξγάδνληαη: νη εζνπνηνί, ν ζθελνζέηεο, ν θάκεξακαλ, ν κνπζηθνζπλζέηεο, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ. Σν ηειενπηηθφ spot είλαη κηθξφ δηαθεκηζηηθφ θίιµ (δηαξθείαο ζπλήζσο 15"-20"-30"). Γηα απηφ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη ίδηνη ζρεδφλ θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ θαη ζηελ παξαγσγή ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ θίιµ. 6. Δγγξαθή ήρνπ. Ζ αθνπζηηθή ιήςε γίλεηαη ζπλήζσο ρσξηζηά απφ ηελ νπηηθή ιήςε. 7. Σειηθφ κνληάδ. Ζ αθνπζηηθή ιήςε εγγξάθεηαη ζην θίιµ πνπ έρεη γπξηζηεί (Γιώργοσ Α. Κοσρμούζη, 1997)

24 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ SPOT (ΠΟΣ) Τπάξρνπλ δχν ηερληθέο θαηαζθεπήο δηαθεκηζηηθψλ spot: ε νπηηθή θαη ε αθνπζηηθή (νκηιία, κνπζηθή, ερεηηθά εθέ), πνπ θαηά θαλφλα αλακηγλχνληαη. Ο ηξφπνο απηφο απμάλεη ηνλ βαζκφ αληηιεπηηθφηεηαο θαη ηε δχλακε εληχπσζεο ηνπ ηειενπηηθνχ spot. Καηά ηελ θαηαζθεπή ελφο spot κπνξνχκε λα επηιέμνπκε κεηαμχ πνιιψλ ηερληθψλ φπσο: Ζ δσληαλή ηαηλία. Σν είδνο απηφ ηεο ηαηλίαο σο δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα είλαη πην ξεαιηζηηθή θαη πεηζηηθή. Γείρλεη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ ζε θπζηθή παξνπζίαζε ζπλήζσο ζε θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο δσήο, µε απνηέιεζκα λα έρεη άκεζε αληαπφθξηζε ζηνλ ζεαηή. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο δσληαλήο ηαηλίαο βξίζθεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα επηδείμεη ηελ αληηθεηκεληθή ρξεζηκφηεηα ελφο πξντφληνο παξνπζηάδνληαο ην. Αθφκε φκσο είλαη δπλαηή θαη ε ζπκβνιηθή παξνπζίαζε ησλ ππνθεηκεληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο. ηελ ηερληθή απηή, επηδεηθλχεηαη ιηγφηεξν ε ρξήζε ηνπ πξντφληνο θαη πεξηζζφηεξν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο. Σν δηαθεκηδφκελν πξντφλ θαίλεηαη σο κέζν επηπρίαο, επηηπρίαο, απφιαπζεο θαη θχξνπο. Με ηε κνξθή απηήο ηεο παξνπζίαζεο εκθαλίδεηαη ζπρλά κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα (ζπλήζσο έλαο δεκνθηιήο εζνπνηφο), ε νπνία παξνπζηάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξντφληνο απφ δηθέο ηνπ εκπεηξίεο (Γιώργοσ Α. Κοσρμούζη, 1997)

25 Σαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Ζ ηαηλία απηή πξνζθέξεη θπξίσο ηε δπλαηφηεηα λα δηαζθεδάδεη ηνπο ζεαηέο. Ο ρηνπκνξηζηηθφο θαη γεκάηνο θαληαζία ηξφπνο ζπλαξπάδεη ηνλ ζεαηή, ψζηε ηαηλίεο ηέηνηνπ είδνπο λα απνδεηθλχνληαη απφ κεηξήζεηο, φηη απμάλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ. Ζ ηδηαίηεξε δχλακε ηνπο βξίζθεηαη θπξίσο ζην φηη είλαη δπλαηή κηα πξνζσπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν πηα µε πνιιή θαληαζία παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ο θίλδπλνο φκσο, ζην είδνο απηφ, είλαη φηη ν ζεαηήο ιφγσ ηεο πξσηνηππίαο ηεο θαηαζθεπήο μεθεχγεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απφ ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Δθηφο απφ απηφ, κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζε ζχγθξηζε µε ηε δσληαλή ηαηλία, έρεη ιηγφηεξε πεηζηηθφηεηα. Αλάκηθηε ηαηλία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ θαη ηα δηάθνξα αληηθείκελα ζην ζηνχληην ζπλαληψληαη. Σα αληηθείκελα θαηλνκεληθά θηλνχληαη απφ κφλα ηνπο, έηζη ψζηε λα κεηαηξέπεηαη ε ζηαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ζε δπλακηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ηα ίδηα ηα αληηθείκελα γίλνληαη θνξείο ηεο πινθήο (story) ηεο ηαηλίαο. Με ηελ ηερληθή απηή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θξαηεζεί ν ζεαηήο ζε έληαζε ρσξίο λα ππάξρνπλ πξφζσπα ζηελ νζφλε. ην είδνο ηεο αλάκηθηεο ηαηλίαο κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη απηά φπνπ ζπλδπάδνληαη δσληαλνί εζνπνηνί µε θηλνχκελα ζρέδηα. Σαηλία µε θνπθινζέαηξν. ηελ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηνχληαη καξηνλέηεο ή θνχθιεο. Με ηελ ηαηλία απηνχ ηνπ είδνπο αθππλίδνπκε ή δηεγείξνπκε ηηο παξακπζέληεο θαη γεκάηεο ζπλαίζζεκα παηδηθέο αλακλήζεηο. Παξάιιεια ππάξρνπλ

26 θαη ρηνπκνξηζηηθέο ή αιιφθνηεο ζθελέο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ µφλν µε θνχθιεο (Γιώργοσ Α. Κοσρμούζη, 1997) Ζ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Ζ απεηθφληζε ηεο ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο: Υξεζηκνπνίεζε παξνπζηαζηή. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ απιφηεηα, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο επηθνηλσλίαο ηνπ παξνπζηαζηή κε ην θνηλφ. Παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε, κηθξή ηζηνξία. Σα δξψληα πξφζσπα ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Ζ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο πνπ δηαθεκίδεηαη. Απφςεηο δηάθνξσλ αηφκσλ. Ζ ηερληθή απηή παξέρεη απζεληηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα γηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ ηειεζεαηή θαη ζην πξφζσπν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε δηαθήκηζε. Τπάξρεη φκσο ε δπζπηζηία ηνπ ζεαηή, γηαηί πνιιέο απφ ηηο παξνπζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο. Πξνζσπνπνίεζε δψσλ θαη αvηηθεηκέλσv (Animation). Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ θαιιηηερληθφ δηεπζπληή λα αλαπηχμεη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο δψσλ θαη αληηθεηκέλσλ γηα λα κεηαδψζεη ην κήλπκα

27 Δπίδεημε θαη ζχγθξηζε (Demonstration and Comparison). Σν ζηνηρείν ηεο επίδεημεο είλαη απφ εθείλα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ ηειεφξαζε απφ ηα άιια κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. Γίλεηαη ε επθαηξία λα γίλεη γλσζηφ πψο ιεηηνπξγεί θαη πνηεο είλαη νη ρξήζεηο ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη λα απνδεηρηεί φηη είλαη θαιχηεξν απφ ηα αληαγσληζηηθά. Σξφπνο δσήο (Life Style). Ζ ηερληθή απηή δίλεη έκθαζε ζηα νπηηθά θαη ερεηηθά ζηνηρεία, παξνπζηάδεη νκάδεο αηφκσλ ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο δσήο. (π.ρ. ζηε δνπιεηά, ζηε δηαζθέδαζε, ζηελ επηθνηλσλία κε άιια άηνκα). Παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο. ηελ ηερληθή απηή ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην ίδην ην πξντφλ (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000) ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Κάζε ηειενπηηθή δηαθήκηζε έρεη έλα ζηφρν, σο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζπκεί λα επηηχρεη, βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα. Έηζη έλα ηειενπηηθφ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κπνξεί λα έρεη ζηφρν: Να γλσζηνπνηήζεη ηελ χπαξμε ελφο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Να ππελζπκίζεη ηελ χπαξμε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο

28 Να δηαθεκίζεη ηελ εηαηξία, πνπ ην θαηαζθεπάδεη, θαη λα ελδπλακψζεη ηελ εηθφλα ηεο. Να επεξεάζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ππέξ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Να μεπεξάζεη ηηο ππάξρνπζεο πξνθαηαιήςεηο γηα ην πξντφλ. Να βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο. Να απμήζεη ηε ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο. Να πεηχρεη ηε δνθηκαζηηθή αγνξά ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ θαηαλαισηή. Να ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ γηα αγνξά πξντφλησλ (Ι. Παπανικολάοσ, 1995)

29 7. ΔΠΗΡΡΟΖ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΧ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 7. 1 ΣΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ Μηα φζν ην δπλαηφλ αθξηβήο γλψζε ηεο γλψκεο, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ σο απνδεθηψλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ δηαθεκηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηηπρία ηνπ. Σα ζηνηρεία ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ είλαη ηα εμήο: Ζ θνηλσληθνδεκνγξαθηθή δνκή ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ αλάιπζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αληίζηνηρε αγνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ κε ηα ππάξρνληα πξντφληα θαη γλψκεο γηα ηα "ηδεψδε" πξντφληα. Οη ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ απφςεσο ζπρλφηεηαο, έληαζεο, επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ ρξήζεσο. Οη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, φζνλ αθνξά ηελ απφθαζε αγνξάο. ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο ηφπνπο αγνξάο, ηε ζπρλφηεηα αγνξάο, ηηο πνζφηεηεο αγνξάο, ηηο πεξηφδνπο αγνξάο θαη ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο

30 Ζ δηακφξθσζε ηεο γλψκεο γηα πνηφηεηεο, κάξθεο, ηηκέο. Ζ γλψζε θαη απφςεηο σο πξνο νξηζκέλα πξντφληα θαη ελδερφκελεο αλαζηνιέο ζηελ αγνξά ή ηε ρξήζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ φπσο: θνξεζκφο, αιιαγή κφδαο, αιιαγή ζηε δνκή ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ (Γιώργοσ Α. Κοσρμούζη, 1997) ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΥΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ Σα ραξαθηεξίζηεθα ηεο θάζε νκάδαο - θνηλνχ ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο σο εμήο: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: - Ζιηθία - Φχιν - Δηζφδεκα - Μφξθσζε - Δπαγγεικαηηθή απαζρφιεζε - Κνηλσληθή ηάμε - Μέγεζνο νηθνγέλεηαο - Κχθινο δσήο νηθνγέλεηαο - Φπιή, Δζληθφηεηα

31 Φπρνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: - Απηνλνκία (Αλεμάξηεηνο ή Δμαξηεκέλνο). - πληεξεηηθφηεηα (πληεξεηηθφο ή Φηιειεχζεξνο). - Απνιπηαξρηθφηαηα (Απνιπηαξρηθφο ή Γεκνθξαηηθφο). - Ζγεζία (Ζγέηεο ή κε). - Φηινδνμία (Φηιφδνμνο ή κε). - Κνηλσληθφηεηα (Δζσζηξεθήο ή Δμσζηξεθήο) (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998)

32 8. ΣΟ ΣΟΥΟΤΜΔΝΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ 8. 1 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΡΟΠΟΤ ΕΧΖ Δ ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ Οη νκάδεο πνπ θαηαηάζζνληαη νη ειηθίεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πνπ εμεηάδεηαη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία, είλαη δχν: A. Δπαηζζεηνπνηεκέλνη θαηαλαισηέο, 7,8% ζε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ. B. Αλέκεινη θαηαλαισηέο, 10,5% ζε πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ. Δπαηζζεηνπνηεκέλνη: Δίλαη άηνκα ειηθίαο απφ εηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη ζπνπδαζηέο - θνηηεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Απνξξίπηνπλ ηα θαηεζηεκέλα θαη είλαη εμαηξεηηθά αλνηθηνί ζηελ επηθνηλσλία, επηιεθηηθνί θαηαλαισηέο θαη άθξσο ζεηηθνί απέλαληη ζηε δηαθήκηζε. Δίλαη απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ ηα λέα ξεχκαηα θαη ηηο ηάζεηο. Αλέκεινη: Δίλαη νη λένη απφ εηψλ πνπ φκσο έρνπλ ρακειή θνηλσληθή ηζρχ. Οη αλέκεινη αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο, δελ ηηο δηακνξθψλνπλ. Δίλαη ηδηαίηεξα θαηαλαισηηθνί θαη θαινί δέθηεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Παξφια απηά ηνπο ιείπνπλ ηα θξηηήξηα γηα λα κπνξέζνπλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα εμ αηηίαο ησλ πνιιψλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998)

33 8. 2 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΟΤ ΜΖΝΤΜΑΣΟ ΠΡΟ ΣΟ ΣΟΥΟΤΜΔΝΟ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟ ηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηνπ κελχκαηνο απαηηείηαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ θαηαλαισηψλ, ζηνπο νπνίνπο ζέιεη λα απεπζπλζεί ε θάζε εηαηξία. Ζ πεξηγξαθή γίλεηαη ηφζν κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο, φζν θαη κε βάζε ηηο ζηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξηγξαθή, θαηέρεη θαη ε αλάιπζε ησλ ςπρνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Γιώργοσ Χ. Ζώηοσ, 2000). Κάζε δηαθήκηζε απνηειεί έλα κήλπκα ην νπνίν είλαη θσδηθνπνηεκέλν θαη έρεη σο πνκπφ ηελ επηρείξεζε θαη δέθηε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ εθηέιεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μπνξεί λα έρεη ζηνηρεία ρηνχκνξ, ζεμ, ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλεο εηθφλεο, αλαθνξά ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο. Φπζηθά αλάινγα κε ην δηαθεκηζηηθφ κέζν ε εθηέιεζε κπνξεί λα πάξεη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο. ε θάζε πεξίπησζε ε εθηέιεζε ηνπ κελχκαηνο εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αγνξά ζηφρν δειαδή απφ ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε επηρείξεζε κε ηε δηαθήκηζή ηεο (www.δίκησο.gr)

34 8. 3 ΒΑΗΚΔ ΘΔΔΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΚΟΗΝΟΤ Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο oνξηζκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηελ έγεξζε ησλ επηζπκηψλ άιισλ αηφκσλ ή νκάδσλ, νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη θνηλσληθά κε ηηο πξψηεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ γεγνλφο είλαη ην φηη νη ηάζεηο δηάθξηζεο κέζα ζηηο πξνρσξεκέλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο κνξθνπνηνχληαη κέζα απφ ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα έηζη, ψζηε ε πξνζπάζεηα θνηλσληθήο πξνβνιήο λα απνβαίλεη γελεζηνπξγφο αηηία θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ. Πέξα απφ ηελ αιιειεμάξηεζε ζηνπο ηξφπνπο δσήο θαη ηελ ηάζε δηάθξηζεο, έλαο άιινο ηζρπξφο παξάγνληαο πνπ επεκβαίλεη ζηνλ ελδνγελή πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ, είλαη ε πνιηηηθή δηαθεκίζεσλ θαη πσιήζεσv ησλ γηγαληηαίσλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ γηα ηελ νπνία δηαηίζεληαη φιν θαη κεγαιχηεξα θνλδχιηα θεθαιαίσλ. Ζ ηειενπηηθή δηαθήκηζε εκθαλίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ, ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο, αλαπαξάγεη ή θαη δηακνξθψλεη ζηεξεφηππα, πξνβάιιεη κέζα απφ κηα αζξνηζηηθή δηαδηθαζία ηξφπνπο δσήο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ηδενινγίαο (www.δίκησο.gr). Σν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα έρεη ζηφρν λα πξνθαιέζεη ζην θνηλφ ην αίζζεκα ηεο αλάγθεο γηα επηπρία, ηελ ηθαλνπνίεζε δειαδή ησλ ελζηίθησλ θαη ησλ νξκψλ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ. Ο ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κε δχν παξακέηξνπο:

35 A. Σελ επηπρία ηνπ έρσ: αλαθέξεηαη ζηα πιηθά αγαζά πνπ ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη γηα λα δήζνπλ, θαη ε δηαθήκηζε ηνπο θαιχπηεη πξνβάιινληαο ηηο εμήο ζέζεηο: ηέγε, αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, πεξηβαιινληνινγηθφο ρψξνο Εσή, εξγαζία Αζθάιεηα Τγεία Σξνθή Οηθνλνκία Β. Σελ επηπρία ηνπ είκαη: αλαθέξεηαη ζηελ ςπρνινγηθή θάιπςε πνπ ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη γηα λα δήζνπλ, θαη ε δηαθήκηζε ηνπο θαιχπηεη πξνβάιινληαο ηηο εμήο ζέζεηο: Απηνπεπνίζεζε Φηινδνμία Γξάζε Αλαγλψξηζε Απηνέιεγρνο Απηνζεβαζκφο Αλζξψπηλεο ζρέζεηο Δκθάληζε Πξνζσπηθφηεηα (Σωκράηη Γ. Καλαϊηζή, 1998)

36 9. Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ 9. 1 ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πνπ απαηηνχζε ε εξγαζία, εθδφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζε 80 αληίηππα κε 10 εξσηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεθε, απφ θνηηεηέο ηεο πφιεο ηεο Λάξηζαο, θαηά 50% (40 άηνκα) απφ άξξελεο θαη θαηά 50% (40 άηνκα) απφ ζήιεηο. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ θαηά 52,5% (42 άηνκα) βξηζθφηαλε ρξνλνινγηθά ζηα πξψηα έηε ζπνπδψλ, ελψ ην 47,5% (38 άηνκα) δηέλπε ηα ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ. πγθεθξηκέλα ην 52,5% θπκαηλφηαλε κεηαμχ 1 νπ 3 νπ έηνπο ζπνπδψλ, ζε αληίζεζε κε ην 47,5% πνπ θπκαηλφηαλε κεηαμχ 4 νπ 7 νπ έηνπο ζπνπδψλ. Αλαιπηηθφηεξα απφ ην 52,5% ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξψησλ εηψλ, ην 28,7% ήηαλ ζήιεηο (23 άηνκα) θαη ην 23,8% ήηαλ άξξελεο (19 άηνκα). ην πνζνζηφ ηνπ 47,5% ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ην 26,2% ήηαλ άξξελεο (21 άηνκα) θαη ην 21,3% ήηαλ ζήιεηο (17 άηνκα)

37 9. 2 ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΦΖΜΑΣΑ - ΥΟΛΗΑΜΟ Δξψηεζε 3 Καηά κέζν φξν πφζεο ψξεο εκεξεζίσο παξαθνινπζείηε ηειεφξαζε; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΔ ΑΡΡΔΝΔ 31 9 ΘΖΛΔΗ Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, παξαθνινπζεί ηειεφξαζε θαηά κέζσ φξν ιηγφηεξν απφ 5 ψξεο εκεξεζίσο. Αθφκε θαη απηφο ν αξηζκφο αηφκσλ, είλαη επάισηνο σο πξνο ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ (31,25%) πνπ παξαθνινπζεί ηειεφξαζε, θαηά κέζσ φξν πεξηζζφηεξν απφ 5 ψξεο εκεξεζίσο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηζζφηεξν νη ζήιεηο ζε πνζνζηφ 20%

38 Δξψηεζε 4 Αιιάδεηε ηειενπηηθφ θαλάιη φηαλ κεηαδίδνληαη δηαθεκίζεηο; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΛΛΑΕΟΤ Ν ΚΑΝΑΛΗ ΓΔΝ ΑΛΛΑΕΟΤ Ν ΚΑΝΑΛΗ ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ - ΘHΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘHΛΔΗ Απφ ηα δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ζπκπεξαίλνπκε πσο ην 56,25% ηνπ θνηλνχ, αιιάδεη ηειενπηηθφ θαλάιη φηαλ κεηαδίδνληαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Αληηζέησο ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 18,75%, δελ αιιάδεη ηειενπηηθφ θαλάιη θαη ζπλεπψο παξαθνινπζεί ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ άιινηε παξαθνινπζεί θαη άιινηε φρη ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο θηάλεη ην 20%. Δπνκέλσο, αλ ζπκςεθίζνπκε ηα δχν ηειεπηαία πνζνζηά, ην 38,75% ηνπ θνηλνχ θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξαθνινπζεί ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ ζειέσλ, πνπ παξαθνινπζεί ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, είλαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αξξέλσλ

39 Δξψηεζε 5 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζαο απνζπνχλ ην ελδηαθέξνλ νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ ηελ εξψηεζε απηή δηαπηζηψλνπκε πσο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζε ζεηηθά ζην αλ νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ηνπ απνζπνχλ ην ελδηαθέξνλ, ζπκπίπηεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ αξξέλσλ αιιά θαη ησλ ζειέσλ πνπ απνζπάηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απφ ηε ξνή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ δελ ηνπ απνζπνχλ ην ελδηαθέξνλ ηα δηαθεκηζηηθά spot. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ πνπ θάπνηεο ζηηγκέο πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απφ ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο θαη αγγίδεη ην 47,5%

40 Δξψηεζε 6 ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο πεξηζζφηεξν ζαο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ν ήρνο, ε εηθφλα ή ην θείκελν; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΉΥΟ ΔΗΚΟΝΑ ΚΔΗΜΔΝ Ο ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ παξαηεξνχκε, εθ ησλ ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβνιήο δηαθεκίζεσλ ζηελ ηειεφξαζε, λα θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε ζηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξσηεζέλησλ ε εηθφλα κε πνζνζηφ 70%. Σα ππφινηπα δχν ζηνηρεία, ν ήρνο κε πνζνζηφ 18,75% θαη ην θείκελν κε 11,25%, ζπγθξηηηθά κε ηελ εηθφλα κεηνλεθηνχλ ζηελ πξφθιεζε ησλ αηζζήζεσλ

41 Δξψηεζε 7 αο έρεη ηχρεη λα έρεηε απνθαζίζεη ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο, θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε λα ζαο επεξεάζεη θαη λα πξνβείηε ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο άιιεο εηαηξίαο, κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ είραηε απνθαζίζεη λα αγνξάζεηε; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ NAI OXI ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξαηεξνχκε φηη έλα 20% έρεη αιιάμεη ηελ αξρηθή ηνπ απφθαζε, επεξεαζκέλν απφ ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, ελψ ην 45% δελ έρεη αιιάμεη γλψκε γηα ηελ αξρηθή απφθαζε αγνξάο ηνπ. Να ηνλίζνπκε πσο ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο ησλ ζειέσλ είλαη ην ίδην, θαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ ζειέσλ πνπ έρνπλ αιιάμεη απφθαζε ππεξηζρχεη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αξξέλσλ. Αθφκε παξαηεξνχκε πσο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 35%, θάπνηεο θνξέο έρεη πξνβεί ζε ελαιιαθηηθέο αγνξέο πξντφλησλ απφ ηηο αξρηθέο πνπ είρε απνθαζίζεη, επεξεαζκέλν απφ ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα

42 Δξψηεζε 8 αο έρνπλ σζήζεη πνηέ ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ζε αγνξέο πξντφλησλ, πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζαο; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΑΗ ΟΥΗ ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Με ηε βνήζεηα ηνπ γξαθήκαηνο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 41,25%, κεηά ηελ ψζεζή ηνπο απφ ηειενπηηθά spot δηαθεκίζεσλ, πξαγκαηνπνίεζαλ αγνξέο πξντφλησλ πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Αληηζέησο ζε πνζνζηφ 43,75% αλέξρνληαη νη θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ σζεζεί ζε ηέηνηνπ είδνπο αγνξέο. Σν θνηλφ ησλ αξξέλσλ ηαπηίδεηαη ζε πνζνζηφ ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Αθφκε έλα άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξνχκε λα ζπιιέμνπκε, είλαη πσο ζε πνζνζηφ 15% νη θνηηεηέο κεξηθέο θνξέο πξνβαίλνπλ ζηελ αγνξά κε απαξαηηήησλ πξντφλησλ ζηε δσή ηνπο

43 Δξψηεζε 9 Πνηά είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο; Πηζηεχεηε πσο παξαπιαλνχλ ή ελεκεξψλνπλ; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΑΡΑΠΛΑ-ΔΝΖΜΔΡΧ- ΝΟΤΝ ΝΟΤΝ Γ.Γ/Γ.Α ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ χκθσλα κε ην δείγκα ηνπ εμεηαδφκελνπ θνηλνχ, νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο έρνπλ ζθνπφ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Σν 41,25% ησλ αξξέλσλ θαη 41,25% ησλ ζειέσλ, δειαδή ζπλνιηθά ην 82,5% εθθξάδνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε. Πνιχ κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πηζηεχεη, φηη νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ελεκεξψλνπλ. Δμίζνπ κηθξφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πξνηίκεζε λα κελ πάξεη ζέζε, θαη επέιεμε ηελ απάληεζε πσο δελ μέξεη θαη δελ απαληά

44 Δξψηεζε 10 Καηά ηε γλψκε ζαο νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζε κηα θνηλσλία; ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΝΑΗ ΟΥΗ ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΡΡΔΝΔ - ΘΖΛΔΗ ΑΡΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ Απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ αγγίδεη ην 48,75%, ζπκπεξαίλνπκε πσο θαηά ηε γλψκε ηνπο, νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζε κηα θνηλσλία. ε αληίζεζε ην 17,5% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ηελ άπνςε, πσο ηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηεο ηειεφξαζεο δελ δεκηνπξγνχλ πξφηππα. εκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ηνπ 33,5% ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάζηεθε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πηζηεχεη φηη κεξηθέο θνξέο νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξφηππα ζε κηα θνηλσλία

45 ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ, πνπ βξίζθνληαη ρξνλνινγηθά ζηα πξψηα έηε ζπνπδψλ θαη εθείλσλ πνπ δηαλχνπλ ηα ηειεπηαία έηε ζπνπδψλ. ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΔΝ ΑΛΛΑΕΟΤΝ ΚΑΝΑΛΗ ΈΥΟΤΝ ΠΡΟΒΔΗ Δ ΑΓΟΡΔ 1o - 3o ΈΣΟ ο - 6ο ΈΣΟ 4 12 Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ γξαθήκαηνο, είλαη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε δχν εθ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εξσηήζεηο απηέο είλαη νη εμήο: A. Αιιάδεηε ηειενπηηθφ θαλάιη φηαλ κεηαδίδνληαη δηαθεκίζεηο; B. αο έρνπλ σζήζεη πνηέ ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ζε αγνξέο πξντφλησλ, πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζαο;

46 Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ησλ εξσηήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηφηη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ θαη επνκέλσο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη ζχγθξηζεο κεηαμχ πξσηνεηψλ θαη ηειεηφθνηησλ ζπνπδαζηψλ. Με ηε βνήζεηα ινηπφλ ηνπ γξαθήκαηνο δηαπηζηψλνπκε πσο ζε ζχλνιν 15 αηφκσλ, πνπ δελ αιιάδνπλ ηειενπηηθφ θαλάιη θαηά ηε κεηάδνζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ηα 11 βξίζθνληαη ρξνλνινγηθά ζηα πξψηα έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Αθφκε ζπκπεξαίλνπκε φηη απφ 33 θνηηεηέο, πνπ έρνπλ σζεζεί κέζσ ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ ζε αγνξέο πξντφλησλ πνπ δελ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, νη 21 θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη θνηηεηέο ησλ πξψησλ εηψλ. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο ησλ πξσηνεηψλ ππεξηζρχεη. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζπνπδαζηέο πνπ δηαλχνπλ ηα πξψηα έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο παξαθνινπζνχλ επθνιφηεξα δηαθεκίζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη επίζεο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ απηέο, κέρξη θαη ζε ζεκείν αγνξάο πξντφλησλ πνπ δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηα. ην ζεκείν απηφ ζα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνηηεηψλ σο πξνο ηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ δελ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηα, ζε ζρέζε κε ην αλ ηνπο παξαπιάλεζαλ νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, ηα 66 άηνκα έρνπλ ηελ άπνςε πσο νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ηνπο παξαπιαλνχλ. Σν πνζνζηφ ηνπ 50% (33 άηνκα) ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαπιαλνχληαη απφ ηα ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, απφ φηη θαίλεηαη έρνπλ πξνβεί ζε αγνξέο πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Σν παξαθάησ γξάθεκα καο βνεζάεη λα δνχκε πην παξαζηαηηθά ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξζεθαλ

47 ΟΗ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΤΝ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΒΔΗ Δ ΑΓΟΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΟΤ ΖΣΑΝ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΗΘΜΟ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

48 10. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε ζπγθέληξσζε απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ, δηαπηζηψζακε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηζηεχεη φηη νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζηελ θνηλσλία. Αθφκα θαη νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ δηίζηαληαη πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Πνιινί ζεσξνχλ πσο ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε δελ δεκηνπξγεί πξφηππα, αιιά ρξεζηκνπνηεί ηα ήδε ππάξρνληα ηεο επνρήο γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηεο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο δηραζκφο ππάξρεη θαη γηα ην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο αλαγθψλ, κέζα απφ ηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε. Κάπνηνη έρνπλ ηελ άπνςε πσο νη θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ππάξρνπλ απφ κφλεο ηνπο βηνινγηθά, θαη απμάλνπλ απφ άιιεο παξακέηξνπο θαη φρη κέζα απφ δηαθεκίζεηο. Τπάξρεη φκσο θαη ε αληίζεηε γλψκε. Με ηε δηαθήκηζε γίλεηαη απνδεθηφ ην πξντφλ αξρηθά απφ ηελ αγνξά θαη ηνλ θαηαλαισηή. Ζ ηειενπηηθή θπξίσο δηαθήκηζε πξνθαιεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαηαγξάθεη ηελ ίδηα ηε δσή, αθνινπζψληαο ηα ξεχκαηα ηεο επνρήο ζηα νπνία αλαθέξεηαη κε ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ Γηαθήκηζε ζηε ζεκεξηλή επνρή αλαπηχζζεηαη καδί κε ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ θαη πξνζαξκφδεηαη πάληνηε ζηηο ζπλήζεηεο θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ καο πεξηβάιινπλ ζηελ επνρή ηε δηθή καο. Ζ πιεξνθφξεζε θαη ν επεξεαζκφο είλαη δίπηπρνο ξφινο ηεο δηαθήκηζεο. Σα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα, ζηα πξψηα ζηάδηά ηνπο έδηλαλ κηα αθξηβή ελεκέξσζε γηα γεγνλφηα, γλψζεηο θαη πξντφληα. Όηαλ φκσο νη δηαθεκηζηέο, αλαγθάζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξβνιή εγθαηέιεηςαλ ηνλ πξσηαξρηθφ ηνπο ζηφρν θαη ζθνπφ. ήκεξα ινηπφλ ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε, δελ είλαη πιεξνθφξεζε θαη δελ ζθνπεχεη πιένλ ζηελ ελεκέξσζε

49 Λεηηνπξγεί γηα λα πείζεη θαη λα επεξεάδεη. ε κηα πξψηε θάζε μεθίλεζε λα επεξεάζεη ηελ πξνηίκεζε αλάκεζα ζε νκνεηδή πξντφληα ζηε ζπλέρεηα φκσο έθηαζε ζε ζεκείν λα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν θαη ην ξπζκφ δηαβίσζήο καο θαζψο θαη ηηο επηδηψμεηο καο. Μέζα απφ ηε δηαθήκηζε ηεξαξρνχκε ηηο αλάγθεο καο. Ζ δηαθήκηζε καο γελλά λέεο επηζπκίεο, καο δεκηνπξγεί αλάγθεο θαη άιιεο καο ηηο απνδπλακψλεη. Μαο πεξλά ηελ εηθφλα κηαο δσήο, γηα λα καο πείζεη φηη απηή ε δσή θεξδίδεηαη, βηψλεηε, κε ηελ απφθηεζε πξντφλησλ

50 11. ΔΠΗΛΟΓΟ Ζ ηειενπηηθή δηαθήκηζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε φρη κφλν ησλ κεκνλσκέλσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ, αιιά φινπ ηνπ παξαγσγηθνχ θφζκνπ κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Ζ ρξήζε ηεο κπνξεί λα παίμεη έλα θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία µαο. Δμαξηάηαη απφ φινπο µαο ε ζσζηή πνξεία ηεο. Με ην λα θαηαθξίλνπκε ηελ χπαξμή ηεο δηαθήκηζεο δελ θεξδίδνπκε ηίπνηα. Με ην λα αλαγλσξίδνπκε ην κέγηζην ξφιν ηεο, δίλνπκε ζηελ ίδηα ηηο ζσζηέο ηεο δηαζηάζεηο θαη θνπξάγην ζε απηνχο πνπ ηελ ππεξεηνχλ. Δίηε ην ζέινπκε είηε φρη ε δηαθήκηζε είλαη έλα θνκκάηη απφ ηε δσή καο. ε ηειηθή αλάιπζε ν θαηαλαισηήο θάλεη απηφ πνπ ν ίδηνο πηζηεχεη φηη είλαη ζσζηφ. Έηζη ινηπφλ είλαη ζηε δηθή ηνπ θξίζε ην αλ ζα παξαθνινπζήζεη δηαθεκίζεηο θαη πνηεο. Δπίζεο εθείλνο ζα επηιέμεη θαη ζα απνθαζίζεη πνηα πξντφληα επηζπκεί θαη ηνπ είλαη απαξαίηεηα

51 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 1. Φχιιν Α Θ 2. ε πνην έηνο ζπνπδψλ βξίζθεζηε; ΈΣΟ 3. Καηά κέζν φξν πφζεο ψξεο εκεξεζίσο παξαθνινπζείηε ηειεφξαζε; Α. ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΔ Β. ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΔ 4. Αιιάδεηε ηειενπηηθφ θαλάιη φηαλ κεηαδίδνληαη δηαθεκίζεηο; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ 5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζαο απνζπνχλ ην ελδηαθέξνλ νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ

52 6. ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο πεξηζζφηεξν ζαο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ν ήρνο, ε εηθφλα ή ην θείκελν; Α. Ο ΉΥΟ Β. Ζ ΔΗΚΟΝΑ Γ. ΣΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 7. αο έρεη ηχρεη λα έρεηε απνθαζίζεη ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο, θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε λα ζαο επεξεάζεη θαη λα πξνβείηε ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο άιιεο εηαηξίαο, κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ είραηε απνθαζίζεη λα αγνξάζεηε; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ 8. αο έρνπλ σζήζεη πνηέ ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο ζε αγνξέο πξντφλησλ, πνπ δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζαο; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ 9. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο; Πηζηεχεηε πσο παξαπιαλνχλ ή ελεκεξψλνπλ; Α. ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΤΝ Β. ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΝ Γ. Γ.Γ/Γ.Α 10. Καηά ηε γλψκε ζαο νη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο δεκηνπξγνχλ πξφηππα ζε κηα θνηλσλία; Α. ΝΑΗ Β. ΟΥΗ Γ. ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ

53 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Γιώπγος Υ. Εώηος, Γιαθήμιζη, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2000, ζει , 210, 220, 253, ωκράτη Γ. Καλαϊτζή, Ζ διαθήμιζη όπωρ θα θέλαηε να ηην ξέπεηε, Εκδόζεις Leader Books, Αζήλα 1998, ζει. 17, 20, 68-69, 271, Γιώργου Α. Κουρμούση, Γιαθήμιζη από ηη θεωπία ζηην ππάξη, Εκδόζεις Anubis,Αζήλα 1997, ζει. 82, Ι. Παπανικολάου, Γιαθήμιζη & διαθημιζηικά μέζα, Εκδόζεις Έλλην, Αζήλα 1995, ζει. 14, 18,100, Harland E. Samson, Advertising, Planning & Techniques, κεηάθξαζε Νίκου αρρή, Εκδόζεις Έλλην, Αζήλα 1997, ζει ΠΖΓΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

παξνπζηάδνληαη ζην ζεζκό ηνπ Super bowl ζηελ Ακεξηθή»

παξνπζηάδνληαη ζην ζεζκό ηνπ Super bowl ζηελ Ακεξηθή» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ «ηαηηζηηθή Έξεπλα ησλ δηαθεκηζηηθώλ Spot πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζεζκό ηνπ Super bowl ζηελ Ακεξηθή»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ:

ΘΔΜΑ: ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΜΑ: Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ-ΔΦΖΒΧΝ Χ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ: ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ [ΑΔΜ] 5240 ΓΟΡΗΓΑΡΖ ΥΡΗΣΗΝΑ [ΑΔΜ]

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΑΠΟ ΣΙ ΜΜΔ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

AMBIENT MEDIA ADVERTISING:

AMBIENT MEDIA ADVERTISING: ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ AMBIENT MEDIA ADVERTISING:ΤΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΕΙΑΙΩΣ AMBIENT MEDIA ADVERTISING:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα