ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ"

Transcript

1 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ» Κεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Πειίδα 1 απφ 100

2 2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ-ΠΔΛΑΟΗΑ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ DE MINIMIS ΘΑΗ ΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΑΞΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ... 8 Α: ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ DE MINIMIS Θηηξηαθέο Δξγαζίεο (αλέγεξζε/δηακφξθσζε) ζπλεξγείσλ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο, απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο Γαπάλεο γηα επελδχζεηο ζε πάγηα Γαπάλεο αγνξάο νηθνπέδνπ Γαπάλεο γηα ΑΞΔ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Αγνξά ηερλνγλσζίαο, ινγηζκηθφ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θιπ Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε ΒΗ.ΞΔ., Βηνηερληθά Ξάξθα - Δλνηθίαζε νηθνπέδνπ ζε πεξηνρή εθηφο ΒΗΞΔ γηα πεξίνδν ελφο έηνπο Άυιεο Γαπάλεο B: ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΑΞΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 800/2008 (Γ.Α.Θ) Γαπάλεο απφθηεζεο θαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ νρεκάησλ Γαπάλεο πξφζιεςεο θαη απαζρφιεζεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ θαη εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε (άξζξν 2, 40 Γ.Α.Θ) Ιεηηνπξγηθέο Γαπάλεο Γ: ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΔΠ Γ: ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΗΡΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ Α: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΗΡΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ Β: ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ Έιεγρνο ηππηθώλ πξνϋπνζέζεωλ ζπκκεηνρήο Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο Αμηνιόγεζε θαη βαζκνιόγεζε ηωλ πξνηάζεωλ Αμηνιόγεζε Πξνηάζεωλ Καηάηαμε ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘAΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: ΝΟΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΚΚΔ (ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΘΑΛ. (ΔΘ) 800/2008) ΘΑΗ ΠΣΔΡΗΘΑ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΓΖΙΥΠΔΥΛ ΓΗΑ ΚΚΔ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI: ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΡΥΛ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΥΛ ΓΟΑΚΚΥΛ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 2004/C/244/02, ΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗI - ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΗ ΘΑΓ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗΗI: ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΘΟΗΝΡΔΟΥΛ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΡΖΠ ΛΝΚΗΚΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΑΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Πειίδα 2 απφ 100

3 3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ X: ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΡΑΗΟΥΛ ΔΦΔΞΑΔ ΓΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΖΚΔΗΑ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΔΦΔΞΑΔ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XI: ΞΖΓΔΠ ΔΟΔΠΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ ΓΗΑ ΑκεΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XII: ΝΟΗΠΚΔΛΔΠ ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΥΠΡΖ ΞΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣIII: ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣIV: A ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣV: B ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ Πειίδα 3 απφ 100

4 4 ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ-ΠΔΛΑΟΗΑ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ DE MINIMIS ΘΑΗ ΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΑΞΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗΗ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΝΟΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΚΚΔ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΡΥΛ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΥΛ ΓΟΑΚΚΥΛ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 2004/C/244/02, ΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. ΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΘΑΗ ΚΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΘΙΑΓΥΛ ΘΑΓ - NACE 2008 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIIΗ ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΘΟΗΝΡΔΟΥΛ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΛΔΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΙΔΜΗΚΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΣ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ X ΞΑΟΑΟTHMA XΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XIΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣIII ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣΗV ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΣV ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓIΑΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΡΝ Λ. 3887/2010 ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΡΑΗΟΥΛ ΔΦΔΞΑΔ ΓΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΖΚΔΗΑ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΔΛΗΠΣΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΝΒΝΙΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΠΡΝΛ ΔΦΔΞΑΔ ΞΖΓΔΠ ΔΟΔΠΖΠ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑΠ ΓΗΑ ΑκεΑ ΝΟΗΠΚΔΛΔΠ ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΥΠΡΖ ΞΝΒΝΙΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ ΔΛΡΞΝ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖΠ A ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ B ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ

5 5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ-ΠΔΛΑΟΗΑ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ Α - Ππλνιηθό Σξεκαηνδνηηθό Πρέδην (Ηδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο Ππλνιηθή Γαπάλε (ηδησηηθή θαη δεκφζηα δαπάλε) Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή Γαπάλεο κε θαζεζηώο De Minimis,πνζνζηό ελίζρπζεο 70% Γαπάλεο κε Γ.Α.Θ 800/ 2008 Δλίζρπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 40 (δαπάλε απαζρόιεζεο γηα πξόζζεην πξνζσπηθό, πνζνζηό ελίζρπζεο 45%) Πύλνια Β - Ππλνιηθό Σξεκαηνδνηηθό Πρέδην (Ηδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο Ππλνιηθή Γαπάλε (ηδησηηθή θαη δεκφζηα δαπάλε) Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή Γαπάλεο κε θαζεζηώο De Minimis, πνζνζηό ελίζρπζεο 70% Γαπάλεο Κε Γ.Α.Θ 800/ Πύλνια Ξξνζνρή!! Αλ νη δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ρξεκαηνδνηνύληαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ θαλνληζκό de minimis, ην επελδπηηθό ζρέδην δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από ,00 δηόηη ε επηδόηεζε γηα ηνλ ηνκέα ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηηο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ζηηο αξρηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ. ( ,00*0,70%~ ,00)

6 6 Γ - Ππλνιηθό Σξεκαηνδνηηθό Πρέδην κε δαπάλεο ηνπ ΓΑΘ 800/2008 γηα αγνξά λένπ νρήκαηνο Ππλνιηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο Δπηιέμηκνο Ξξνϋπνινγηζκόο Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο Ππλνιηθή Γαπάλε (ηδησηηθή θαη δεκφζηα δαπάλε) Ππλνιηθφο πξνυπ/ζκφ ο Δπηιέμηκνο πξνυπ/ζκφο Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή Γαπάλεο Κε θαζεζηώο De Minimis, πνζνζηό ελίζρπζεο 70% Γαπάλεο Κε Γ.Α.Θ 800/ 2008 Δλίζρπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 (δαπάλε γηα αγνξά λένπ νρήκαηνο, κε επηιέμηκεο ηηο πξόζζεηεο επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα επηηεπρζεί πςειόηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο από ην επίπεδν πνπ απαηηνύλ ηα θνηλνηηθά πξόηππα. Ξνζνζηό ελίζρπζεο 45%) (δαπάλεο κε επηιέμηκνπ πξνυπ/ζκνχ) Ηδία ζπκκεηνρή επηιέμηκνπ πξνυπ/ζκνχ = Πύλνια

7 7 Γ - Ππλνιηθό Σξεκαηνδνηηθό Πρέδην (Ηδησηηθή θαη Γεκόζηα Γαπάλε) Αλάιπζε Γαπαλώλ αλά θαζεζηώο ελίζρπζεο Ππλνιηθή Γαπάλε (ηδησηηθή θαη δεκφζηα δαπάλε) Γεκφζηα Γαπάλε Ίδηα ζπκκεηνρή Γαπάλεο κε θαζεζηώο De Minimis, πνζνζηό ελίζρπζεο 70% Γαπάλεο κε Γ.Α.Θ 800/ Δλίζρπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 40, δαπάλε απαζρόιεζεο γηα πξόζζεην πξνζσπηθό, πνζνζηό ελίζρπζεο 45%) Γαπάλεο κε Γ.Α.Θ 800/ Δλίζρπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 (δαπάλεο ιεηηνπξγηθώλ κέρξη 25% ηνπ ζπλνιηθνύ ρξεκαηνδνηηθνύ ζρεδίνπ γηα λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο, πνζνζηό ελίζρπζεο 25%) Πύλνια

8 8 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ DE MINIMIS ΘΑΗ ΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΑΞΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ Α. ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ DE MINIMIS 1.1 Θηηξηαθέο Δξγαζίεο (αλέγεξζε/δηακόξθσζε) ζπλεξγείσλ, ρώξσλ ζηάζκεπζεο, απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο Νη δαπάλεο αλέγεξζεο/δηακφξθσζεο/επέθηαζεο θηηξίσλ θαη ρψξσλ επί αθηλήησλ/νηθνπέδσλ πνπ αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζην δπλεηηθφ δηθαηνχρν ηεο ελίζρπζεο ή έρνπλ ελνηθηαζζεί γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 15 εηψλ δύλαηαη λα είλαη έσο θαη ην 100% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο. Νη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνπλ: Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ην εηδηθφ ζθνπφ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη θηηξηαθέο απηέο εγθαηαζηάζεηο (θαζψο θαη νη βνεζεηηθέο ηνπο) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζηέγαζε ή/θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ή λένπ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ ή γηα ρψξν κεηαθφξησζεο ή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πιηθψλ/δξαζηεξηνηήησλ/αγαζψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζα βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο επέλδπζεο. Νη δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ επέθηαζε / δηαξξχζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο, ρσξίζκαηα θιπ. Θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο. Γαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ παξνρήο ζην λέν ρψξν εγθαηάζηαζεο π.ρ. ειεθηξηζκνχ, λεξνχ, αέξνο, ππξφζβεζεο, θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη ηηο δαπάλεο ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα απηά. Γαπάλεο γηα ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο δεκηνπξγία αλειθπζηήξσλ, εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θιηκαηηζκνχ, βπηία, ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ρψξνπο ζπλεξγείσλ νρεκάησλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, θ.α. (θφζηνο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ) Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ θηηξηαθψλ (θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπο) εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζχκθσλα κε ηηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ «Πρεδηάδνληαο γηα φινπο» ηνπ π. πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ ΞΔΣΥΓΔ) (βι. Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ππό ηηο ίδηεο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο θαζώο θαη γηα ηε πξνζβαζηκόηεηα θαη δηεπθόιπλζε δηαρείξηζεο νρεκάησλ. Νη δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ

9 9 θηηξίνπ, φπσο αζθαιηφζηξσζε, επηθάιπςε κε πιάθεο πεδνδξνκίνπ δηαγξάκκηζε, ζήκαλζε, ειεγρφκελε πξφζβαζε, θιπ. Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απνζθνπνύλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ, ζχκθσλα κε ηηο Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ «Πρεδηάδνληαο γηα φινπο» ηνπ π. πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ ΞΔΣΥΓΔ) (βι. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θηηξηαθψλ δαπαλψλ είλαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή φπνηαο άιιεο κνξθήο έγθξηζεο εξγαζηψλ (Ξαξάξηεκα VIIΗ) εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο. Πεκεηώλεηαη όηη Νη δαπάλεο γηα θηηξηαθά είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία ή παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ. Ζ πεξίνδνο ηεο δεθαπεληαεηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κίζζσζε ή ε ζχζηαζε επηθαξπίαο ή ε παξαρψξεζε ρξήζεο δελ έρεη ζπλαθζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζα πξνζθνκίζεη, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο, (ελδηάκεζε θαηαβνιή, πξνθαηαβνιή επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή), παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο. Δηδηθά γηα αλέγεξζε θηηξίνπ ην κηζζσηήξην πξέπεη λα είλαη δέθα πέληε (15) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. 1.2 Γαπάλεο γηα επελδύζεηο ζε πάγηα Νη δαπάλεο γηα επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηιακβάλνπλ: Κεηαζθεπή δηαζθεπή θνξηεγψλ απηνθηλήησλ, Δμνπιηζκφ θφξησζεο εθθφξησζεο, ξάθηα θιπ, Δμνπιηζκφ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ, Δμνπιηζκφ πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ (επηιέμηκε γηα απνθιεηζηηθή θαη κφλν ρξήζε ησλ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο) Οι Γαπάνερ μεηαζκεςήρ διαζκεςήρ θοπηηγών αςηοκινήηων Γύλαηαη λα είλαη έσο θαη ην 100% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο. Πηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ: Α. Αληηθαηάζηαζε ακαμψκαηνο / παιαηνχ κε λέν ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ή αληηθαηάζηαζε κε ακάμσκα άιινπ ηχπνπ (π.ρ. αληηθαηάζηαζε αλαηξεπφκελνπ ακαμψκαηνο ραιχβδηλνπ απφ αινπκηλέλην ή αληηθαηάζηαζε

10 10 ακαμψκαηνο θνηλνχ θφξηνπ απφ ςπγείν (ππνπξγηθή απφθαζε ΠΡ / 73 ΦΔΘ Β 884 φπσο ηζρχεη). Β. Ξξνζζήθε ή αληηθαηάζηαζε άμνλα ( ππνπξγηθή απφθαζε ΠΡ / 73 / ΦΔΘ Β 884 θαη ππνπξγηθή απφθαζε 13303/84 ΦΔΘ Β 292 αληίζηνηρα π.ρ. απφ δηαμνληθφ θνξηεγφ ζε ηξηαμνληθφ). Γ. Αληηθαηάζηαζε δνθψλ δηαθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. Κεηά απφ αηχρεκα φηαλ ζηξεβισζεί ην πιαίζην, αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ απηνχ (ππνπξγηθή απφθαζε ΠΡ / 73 ΦΔΘ 884 Β ). Γ. Δμνπιηζκφο εμππεξέηεζεο ηεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ (Ρνπνζέηεζε αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ : γεξαλφο πδξαπιηθή πφξηα). Δ. Ρνπνζέηεζε εθ ησλ πζηέξσλ ζπζηήκαηνο αληηεκπινθήο θαηά ηελ πέδεζε (ABS). Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θνξηεγψλ ρσξίο ABS κεηά ηελ (ππνπξγηθή απφθαζε /2098 / 2006 ΦΔΘ Β 441). ΠΡ. Δμνπιηζκφο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο ςπγείσλ εππαζψλ ηξνθίκσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηεζλή ζπκθσλία ATP (θ.π.α / 2598 / 2003 / ΦΔΘ 1399 Β ) Ε. Αληηθαηάζηαζε κεραλήο κε λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο Δμνπιηζκνχ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Δμνπιηζκφο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ.(επηιέμηκε γηα απνθιεηζηηθή θαη κφλν ρξήζε ησλ νρεκάησλ ηεο επηρείξεζεο) Δμνπιηζκνχ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο φπσο αλαβαηφξηα, πεξνλνθφξα, θιπ. H. Απφζπξζε ξπκνπιθνχκελνπ θνξηεγνχ θαη νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ίζεο ή κηθξφηεξεο ρσξεηηθφηεηαο Δπηζεκαίλεηαη γηα ηνλ εμνπιηζκό όηη : Νη δαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, πεξηιακβάλνπλ : ην θφζηνο αγνξάο απηνχ ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δελ είλαη επηιέμηκε ε αγνξά νρήκαηνο. Ν πξνκεζεπφκελνο εμνπιηζκφο γηα λα είλαη επηιέμηκνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ πξνκεζεπηή. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε, έμνδα ακνηβψλ εθηεισληζηή θαη εθηεισληζκνχ. Κε ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ βηβιίν παγίσλ ή αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΘΒΠ γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρή ηεο ηνπιάρηζηνλ επί κηα ηξηεηία από ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.

11 Γαπάλεο αγνξάο νηθνπέδνπ Γελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 14053/ΞΑΠΓ 1749/ Γαπάλεο γηα ΑΞΔ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Ζ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κε ρξήζε Α.Ξ.Δ. γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. π.ρ. πξνκήζεηα ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο βάζεη ΦΔΘ 1554 Β / , πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππθλσηψλ αληηζηάζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ή/θαη άιισλ ζπζθεπψλ βειηίσζεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, κνλσηηθά θηηξηαθά πιηθά, ζπζθεπέο εμνηθνλφκεζεο θαπζίκσλ, θιπ. Πεκεηώλεηαη όηη νη δαπάλεο γηα εγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο Α.Ξ.Δ. δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 25% θαη λα είλαη έσο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΞΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΞΔ. 1.5 Αγνξά ηερλνγλσζίαο, ινγηζκηθό, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θιπ. Νη δαπάλεο γηα αγνξά ηερλνγλσζίαο, ινγηζκηθφ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θ.η.ι., δελ δύλαληαη λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην 10% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνππξόηαζεο θαη ζπλίζηαληαη ζε: Ξξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ ςεθηαθφ ηαρνγξάθν θαη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ νη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ (ΔΝΘ) 3821/85 φπσο ηζρχεη θαη (ΔΘ) 561/2006) Δμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ GPS, γηα ηελ νξγάλσζε, on line θιείζηκν κεηαθνξψλ, νξγάλσζε ζηφινπ, θ.α. Πηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ηφζν ην hardware θαη απφ ην ινγηζκηθφ (software). Ππζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο απνζεθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ή αλάπηπμε ειεθηξνληθήο απνζήθεο. Ππζηεκάησλ αζθαιείαο κεηαθνξψλ γηα ηελ πάηαμε ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα (εηδηθά γηα ηε κεηαθνξά επηθηλδχλσλ αγαζψλ). Δμνπιηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη γεληθφηεξα "e-business management" θαη "e-business

12 12 development" (B2B ή B2C, αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο). Δμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (παξαγσγή, δηνίθεζε, ινγηζηήξην, πσιήζεηο, data collection, CRM, ERP, θιπ.). Κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ π.ρ. Ζ/, εθηππσηέο. Δμνπιηζκνχ γηα ηελ εζσηεξηθή ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε εληαίν δίθηπν INTRANET (VPN). Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηέιε ή ζπλδξνκέο ζχλδεζεο. Δμνπιηζκνχ γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηή (bar code). Ππζηήκαηα απηφκαηεο ζήκαλζεο, ηρλειαζηκφηεηαο, θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ - εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Νη δαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνπλ ην θόζηνο αγνξάο, εθαξκνγήο, παξακεηξνπνίεζεο, θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαηλνύξγηνπ ινγηζκηθνύ πνπ αθνξά ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηoπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη logistics, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηξεηηθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα αζθαινχο δηαθίλεζεο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, ηε δηαζχλδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε εζληθά ή δηεζλή δίθηπα, ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ e- business θαη e-marketing, ηε ζχλδεζε ζε e-marketplaces, ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο INTRANET θαη EXTRANET, ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ERP θαη CRM θιπ. Δπηζεκαίλεηαη γηα ην ινγηζκηθό όηη : Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηπρφλ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κέρξη θαη 10% ηνπ θφζηνπο αγνξάο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ρν πξνκεζεπφκελν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην θαη ε επηρείξεζε λα είλαη λφκηκνο θάηνρνο απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ή ηνπ πξνκεζεπηή καδί κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ρξήζεο. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε ηδηνθαηαζθεπή ινγηζκηθνχ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε γηα ρξεκαηνδφηεζε. Γελ είλαη επηιέμηκε ε αλαλέσζε αγνξάο άδεηαο ρξήζεο γηα ππάξρνλ ινγηζκηθφ ζηελ επηρείξεζε. Κε ηελ απφθηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ην ινγηζκηθφ απηφ ζε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ βηβιίν παγίσλ ή αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΘΒΠ γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρή ηεο ηνπιάρηζηνλ επί κηα ηξηεηία κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Πε πεξίπησζε αγνξάο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε πειαηεηαθφ θνηλφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν Web

13 13 Content Accessibility Guidelines (WCAG), έθδνζε 2.0 ζε επίπεδν ΑΑ (νη δαπάλεο κεηαηξνπήο είλαη επηιέμηκεο). Δαπάλεο απόθηεζεο δηθαηωκάηωλ ρξήζεο ηερλνγλωζίαο: Νη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο (π.ρ. αγνξά, άδεηα ρξήζεο, royalties θιπ.), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. Ζ απνθηνχκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα παξαδνηέα φπσο π.ρ. Πχκβαζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ νίθν παξνρήο ηεο ηερλνγλσζίαο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ θαη εγγξαθή ζην βηβιίν παγίσλ (βιέπε ζρεηηθφ πίλαθα παξαδνηέσλ ζηνλ Νδεγφ ινπνίεζεο). 1.6 Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε ΒΗ.ΞΔ., Βηνηερληθά Ξάξθα Νη δαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε ΒΗ.ΞΔ. ή βηνηερληθά πάξθα δελ δύλαληαη λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην 30% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο Νη δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ πθηζηάκελν ρψξν εγθαηάζηαζεο (θφζηνο απνζχλδεζεο απφ ηα δίθηπα παξνρήο, απνζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζίαο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ) ηελ κεηαθνξά ηνπ πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην λέν ρψξν εγθαηάζηαζεο (πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ θφζηνο θφξησζεο - εθθφξησζεο ζηα κεηαθνξηθά κέζα) ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην λέν ρψξν εγθαηάζηαζεο (θφζηνο, ζπλαξκνιφγεζεο, ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα παξνρήο, ξχζκηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, ησλ απαηηνχκελσλ θαη πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ). 1.7 Άϋιεο Γαπάλεο Νη δαπάλεο γηα ηηο άυιεο ελέξγεηεο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην δελ δύλαληαη λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην 20% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο θαη ζπλίζηαληαη ζε: Γαπάλεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο. Γηα νδηθή ηθαλφηεηα, κεηαθνξά επηθηλδχλσλ αγαζψλ, αζθάιεηα κεηαθνξψλ, ρξήζε ζπζηεκάησλ GPS πξψηεο ηαηξηθέο βνήζεηεο θαη άιια ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη αζθάιεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνπο έξγνπ. Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ

14 14 αθνξνχλ αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζε απφ ηνλ λφκν λα ηηο απνθηήζνπλ Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επηρείξεζε λα ζπκκεηέρεη γηα πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε θαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ αξκφδην θνξέα δηνξγάλσζεο ηεο έθζεζεο. Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη : > Ρν θφζηνο ελνηθίαζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ πεξηπηέξσλ > Ρν θφζηνο εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο έθζεζεο > Ρν θφζηνο κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο εθζεκάησλ, Γαπάλεο ζπκβνχισλ & ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ Δίλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δελ ζπληζηνχλ δηαξθή ή πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα, νχηε ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, π.ρ. γηα ζπλήζεηο θνξνηερληθέο ππεξεζίεο, ηαθηηθέο, λνκηθέο θαη δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο. Νη επηιέμηκεο ακνηβέο ζπκβνχισλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζε : α) Ξαξνρή ππεξεζηψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ζα εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο θαη ην πνζό ησλ 4.000,00 β) Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο φπσο έξεπλεο αγνξάο, κειέηεο benchmarking, νξγάλσζεο δηνίθεζεο, αλαδηνξγάλσζεο ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (reengineering), ηππνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ, εθηίκεζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ - risk analysis), marketing plan, θ.ιπ. έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,00 ζπλνιηθά. Νη κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θ.ιπ. κειεηώλ γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή λόκηκνπ απαιιαθηηθνύ από απηήλ θαζώο θαη νη κειέηεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ δελ είλαη επηιέμηκεο. γ) Γεκηνπξγία-θαηαζθεπή δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (ηζηνζειίδαο) γηα πξώηε θνξά, έσο ηνπ πνζνύ ησλ 8.000,00. δ) Ξαξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε e-marketplaces θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έσο ηνπ πνζνύ ησλ 8.000,00. Νη δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο ζχλδεζεο κε εηδηθνχο νξγαληζκνχο θαη ειεθηξνληθέο πεγέο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ εκεξνκελία εγγξαθήο ζηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο πξφζθιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΝ ή ζρεηηθή άδεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη επηιέμηκα ηέιε θαη ζπλδξνκέο εθηφο ηνπο αξρηθνχ θφζηνπο εγγξαθήο ζχλδεζεο θαη ζπκκεηνρήο. ε) Πύληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηόηεηαο πνπ νδεγνύλ ππνρξεσηηθά ζε

15 15 πηζηνπνίεζε από ζρεηηθό δηαπηζηεπκέλν θνξέα (π.ρ. πξόηππα ΔΙΝΡ ΔΛ ISO ηεο ζεηξάο 9001 ηνπ έηνπο 2008, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΔΙΝΡ ΔΛ ISO ηεο ζεηξάο θαη EMAS, HACCP, ΔΙΝΡ 1801 πγηεηλή θαη αζθάιεηα θιπ.) έσο ηνπ πνζνύ ησλ 6.000,0 έθαζηε. Πηε δαπάλε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Ρν ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηελ εκεξνκελία ηεο πηζηνπνίεζεο Δπηζεκαίλεηαη εηδηθφηεξα γηα ηηο δαπάλεο ησλ ζπκβνχισλ φηη : Νη πηζαλέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο. Γηα θάζε ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ επηρείξεζε λνκίκσο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ, αλεμαξηήησο ηνπ θφζηνπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο. Γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο δαπάλεο κειεηψλ, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν θάζε πεδίνπ ηεο κειέηεο, ν ζθνπφο, ε κεζνδνινγία θαη ε κέζνδνο έξεπλαο (πξσηνγελήο ή/θαη δεπηεξνγελήο) θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ιεο νη δαπάλεο ζα αμηνινγνχληαη γηα ην εχινγν ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη γηα ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Ρέινο ζεκεηώλεηαη όηη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ δηεπθόιπλζε πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑΚΔΑ ΓΔΛ δύλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλώλ ή λα κεηώλεηαη ην θπζηθό αληηθείκελν ηνπο.

16 16 Β. ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΑΞΑΙΙΑΘΡΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 800/2008 (Γ.Α.Θ) 1.1 Γαπάλεο απόθηεζεο θαηλνύξγησλ κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ Πχκθσλα κε ην Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Θαλνληζκφ 800/2008 (άξζξν 19) πξφθεηηαη γηα ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο νρεκάησλ λέαο ηερλνινγίαο EURO VI. Πεκεηψλεηαη φηη επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη πξόζζεηεο επελδπηηθέο δαπάλεο (νξίδνληαη ζηα ,00 ) πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζεί πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ην επίπεδν EURO V πνπ απαηηνχλ ηα θνηλνηηθά πξφηππα (βι. Ξαξάξηεκα Η, παξάδεηγκα Γ) Θέζε ζε θπθινθνξία θαηλνχξησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο απζηεξφηεξεο απφ εθείλε πνπ είλαη ππνρξεσηηθή π.ρ. EURO VI, φηαλ ε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο αθνξά ζε ηερλνινγία EURO V, EURO VII φηαλ ε ππνρξέσζε αθνξά ζε EURO VI, θνθ. 1.2 Γαπάλεο πξόζιεςεο θαη απαζρόιεζεο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ θαη εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε (άξζξν 2, 40 Γ.Α.Θ). Δπηδνηνχληαη δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα ηελ απαζρφιεζε επί 12 ην πνιχ κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΚεΑ), ζε πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε λέν εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Νη δαπάλεο απηέο απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδίνπ. Ρν αλώηαην όξην επηιέμηκσλ δαπαλώλ απηήο ηεο κνξθήο αλέξρεηαη ζε 30% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Γηα λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη αζξνηζηηθά λα ηζρχνπλ ηα εμήο: Νη εηήζηεο κνλάδεο εξγαζίαο (Δ.Κ.Δ.) εξγαδνκέλσλ κε επηιέμηκν κηζζνινγηθφ θφζηνο, είλαη πξφζζεηεο σο πξνο ηηο Δ.Κ.Δ. ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο Ρν πξφζζεην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ εληχπνπ ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνυπνινγηδφκελν επηιέμηκν θφζηνο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζρεδίνπ. Νη πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηρείξεζε ζα θαιχπηνπλ αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ρν πξφζζεην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα πξέπεη λα είλαη «εξγαδφκελνη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 (άξζξν 2,40), θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα νδεγφ. Δηδηθφηεξα, άηνκα πνπ α) δελ είραλ θαλνληθή ακεηβφκελε απαζρφιεζε θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο ή

17 17 β) δελ παξαθνινχζεζαλ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (Γηεζλήο Ξξφηππε Ραμηλφκεζε ηεο Δθπαίδεπζεο (ISCED, International Standard Classification of Education) Δπίπεδν 3 - ISCED 3) ή γ) είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ ή δ) δνπλ κφλα, έρνληαο ηε θξνληίδα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εμαξηψκελσλ κειψλ ε) απαζρνινχληαη, ζε νξηζκέλν θξάηνο κέινο, ζε θιάδν ή επάγγεικα φπνπ ε αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ θχισλ ππεξβαίλεη θαηά ηνπιάρηζηνλ 25 % ηε κέζε αληζνξξνπία ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο, θαη αλήθνπλ ζηε κεηνςεθνχζα νκάδα θχινπ ζη) είλαη κέιε εζληθήο κεηνλφηεηαο εληφο θξάηνπο κέινπο θαη ηα νπνία ρξεηάδνληαη λα αλαπηχμνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πείξα έηζη ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηνπο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ζηαζεξή απαζρφιεζε. Ρν χςνο θαη ε επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηεθκεξηψλνληαη κε ηα εμήο αλαγθαία πξνο ηνχην παξαζηαηηθά: Έληππν Δ7 Θαηαζηάζεηο επηζεψξεζεο εξγαζίαο Αλαιπηηθή Ξεξηνδηθή Γήισζε Αλαγγειία πξφζιεςεο Βεβαίσζε ΝΑΔΓ φηη ν εξγαδφκελνο δελ είρε θαλνληθή ακεηβφκελε απαζρφιεζε θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ πεχζπλε Γήισζε ηνπ εξγαδφκελνπ φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (ISCED 3),ή φηη δεη κφλνο, έρνληαο ηε θξνληίδα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εμαξηψκελσλ κειψλ. 1.3 Ιεηηνπξγηθέο Γαπάλεο Γηα ηηο κηθξέο λενζχζηαηεο επηρείξεζεηο (ππνζχζηαζε επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θιείζεη κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε) θαιχπηνληαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (πρ ελνίθηα, ζπλδξνκέο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ππεξεζίεο λνκηθήο / δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ίδξπζεο λέαο επηρείξεζεο / αιιαγήο λνκηθήο κνξθήο / αιιαγήο έδξαο θιπ) γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο. Γελ δύλαληαη λα είλαη κεγαιύηεξεο από ην 25% ηνπ ζπλνιηθά ππνβαιιόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξόηαζεο.

18 18 Γ. ΔΞΗΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΔΠ Ξέξα ησλ επηζεκάλζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ επηπξόζζεηα ηνλίδεηαη φηη : Γελ είλαη επηιέμηκε ε ππνβνιή πξφηαζεο απφ θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ Γελ πεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ ζε θακία θαηεγνξία δαπαλψλ, θαζψο δελ ζεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε θαη επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ επηρείξεζε. Θάζε ελέξγεηα θαη δαπάλε ζα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ην εχινγν ηνπ θφζηνπο. ηνπο. Δπηιέμηκεο είλαη α) νη δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηνλ Θαλνληζκό de minimis, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ εκεξνκελία πξόζθιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο β) νη δαπάλεο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην Γεληθό Απαιιαθηηθό Θαλνληζκό, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο ζην πξόγξακκα. Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ δαπάλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, νη ελ ιφγσ δαπάλεο, είλαη κε επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Νη δαπάλεο γηα ηελ αλαλέσζε ηζηνζειίδαο δελ είλαη επηιέμηκεο. Νη δαπάλεο γηα αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη επηιέμηκεο. Ρα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά θαη παξαδνηέα πνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ε επηρείξεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζψο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα IV ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Θαηάινγνο θπξηφηεξσλ παξαδνηέσλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα VIII ηνπ Νδεγνχ. Νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εγγξάςνπλ ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο επέλδπζήο ηνπο ζην βηβιίν-κεηξών παγίσλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη (θαηά ηα πξνβιεπόκελα θαη από ηνλ ΘΒΠ). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη επηιέμηκε ε ρξήζε ηνπ Leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ εθηφο αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. Γ. ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΓΑΞΑΛΥΛ Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Λ.3842/2010 (ΦΔΘ 58Α / )

19 19 1. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ (κε ΦΞΑ), εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζή ηνπο θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο εηαηξείαο). 2. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ (κε ΦΞΑ), ηα νπνία εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ ηδίσλ ινγαξηαζκψλ. Γελ επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. Απνδεθηνί ηξφπνη εμφθιεζεο είλαη : Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ φςεσο (extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρείξεζεο, ή/θαη βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο φηη έρεη εμνθιεζεί (αξηζκφο επηηαγήο-εκεξνκελία-πνζφ) (β) θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, (γ) απόδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) Θαηάζεζε κεηξεηώλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, απφ ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα θαίλεηαη σο δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (δηθαηνχρν), ν θαηαζέηεο επελδπηήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) θαξηέια ηακείνπ (ινγαξηαζκφο 38) ή/θαη extrait εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ ζα δηαπηζηψλεηαη ε αλάιεςε ησλ κεηξεηψλ, (γ) απόδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) Κεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ (β) απόδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή (γ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) Έθδνζε Ρξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ξξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηόο ησλ άιισλ (π.ρ. θαηαζεηήξην) απνηεινχλ ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν θαη θσηνηππία ηνπ ζψκαηνο ηεο αληίζηνηρεο

20 επηηαγήο 20 Δίλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ειεθηξνληθή θαηάζεζε) γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεί λα πξνζθνκηζηεί ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Ρξάπεδα έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) (δχλαηαη λα δεηνχληαη θαη ηα αληίγξαθα ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο ζθξαγηζκέλα απφ ηελ Ρξάπεδα) θαη ζπλαθή κε ηηο σο άλσ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δπηζεκαίλεηαη φηη : Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκόο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε απνθπγή ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ). Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνύληαη νη αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη : Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηνλ ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ. Γελ είλαη επηηξεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. Γελ είλαη επηιέμηκνο ν ΦΞΑ. Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη πξνκήζεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζψο θαη ηα ινηπά θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ. Ρν ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. ιεο νη εηαηξείεο-πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Πε πεξίπησζε θαηαζέζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη φρη εηαηξηθφ (εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηέο πνπ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ ζα πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπάλεο. Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή κέζσ ινγαξηαζκψλ θαη παξαζηαηηθψλ ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Ρηκνιφγηα πνπ είλαη μελφγισζζα (εθηφο αγγιηθήο) θαη δπζθνιεχνπλ ηελ απφθαζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο κπνξεί λα δεηεζεί ε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ επίζεκν θνξέα. Πε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (φπσο αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα VIIΗ), ην απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην (Proforma Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. Γειαδή: Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ, νη αξκφδηεο πεξεζίεο θαη Δπηηξνπέο

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιολογητικά για την υποβολή προτάσεων: 1. Ιζνινγηζκνί-απνηειέζκαηα ρξήζεο (κόλν γηα όζεο επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπληάζζνπλ) γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε 20067, 2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ HELLENIC SYNDICATE OF LAND GOODS TRANSPORT ΠΔΙΡΑΙΧ 4, 10431 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: 2105231528, 2105234680 FAX: 2105234680 Email: grammateia@psxem.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2011 Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΑΠΑΝΕ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΑΠΑΝΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΑΠΑΝΕ Όιεο νη επηιέμηκεο δαπάλεο πξέπεη λα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ. Επηιέμηκεο είλαη νη παξαθάησ δαπάλεο: 1) Λεηηνπξγηθά (ελνίθηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΚΡΙΙΜΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΔΠΙΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΔΩ 14/09/2009 θνπόο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα