ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Κ. Τσαλκάνη Τηλέφωνο : Fax : Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 6594 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητειών με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γ ΚΥΚΛΟΣ - στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86). 1.2 Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες Διατάξεις» (A 247). 1.3 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Α 267). 1.4 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 1.6 Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α/ ) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 1.7 Του ΠΔ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/ ). 3. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποίησε την με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 1343/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 (ΦΕΚ 2126Β) όμοια απόφαση. 1/10

2 4. Την υπ αριθ. 329/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 210) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 4327/2010 (Β 1387). 5. Τις υπ αρ. πρωτ. 3290/ και 3291/ Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 22274/ και 22273/ Αποφάσεις 1ης Τροποποίησης και με τις υπ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 4741/ (ΑΔΑ: ΒΙΚ39-ΤΜΛ) και 4742/ (ΑΔΑ: ΒΙΚ39-Μ6Μ) Αποφάσεις 2ης Τροποποίησης αντίστοιχα, καθώς και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων. 6. Τις υπ αρ. πρωτ. 2312/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-Ω4Θ) και 2313/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-70Η) Αποφάσεις Έγκρισης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης», των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4&5 αντιστοίχως, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 7. Την υπ αρ. πρωτ. 6564/ (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών «Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας». 8. Την υπ αρ. πρωτ. 3068/ (ΑΔΑ: ΒΙΞ49-Μ3Θ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Β ΚΥΚΛΟΣ. 9. Την υπ αρ. πρωτ. 4581/ (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-ΚΘΚ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Γ ΚΥΚΛΟΣ. 10. Την υπ αρ. πρωτ. 5413/ (ΑΔΑ: ΒΙΙΨ9-ΟΥΘ) Εγκύκλιο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την πραγματοποίηση Μαθητείας έξι (06) μηνών Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Επιχειρήσεις, για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας - Γ ΚΥΚΛΟΣ - των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΑΔΤ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Φ.Υ.Μ.) ΑΦΜ Φ.Υ.Μ. Νομός Μαθητείας 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΕΤΡΟΣ Λακωνίας 2 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΦΙΛΙΠΠΟΥ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λάρισας 3 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Τρικάλων 4 ΑΔΑΜΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΜΟΥΡΟΥΚΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Έβρου 5 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΖ ΜΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ξάνθης 6 ΑΔΑΜΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AI ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρικάλων 7 ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΑΜΠΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Θεσσαλονίκης ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκης ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΔΙΒΑΝΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Θεσσαλονίκης 10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Τρικάλων 11 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,,ΓΛΥΚΕΡΙΑ,ΔΙΟΝΥΣΙ ΟΣ Αττικής ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλείας 13 ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χανίων 2/10

3 14 ΑΠΕΡΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΑΡΓΥΡΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρεβέζης 15 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλονίκης 16 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ AI ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ Έβρου 17 ΑΡΜΕΝ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ ΒΟΥΓΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δράμας 18 ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΑΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 19 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ ΑΚ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑ ΝΝΗΣ Μαγνησίας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκης 21 ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AH ΣΑΚΑΛΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΠΕΤΡΟΣ Θεσσαλονίκης 22 ΒΑΡΤΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΡΙΚ ΑΖ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ,,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Έβρου ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 23 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ Σ Θεσσαλονίκης 24 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΜΗΡΟΣ Μαγνησίας 25 ΒΑΣΟ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΛΥΔΙΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κερκύρας 26 ΒΟΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΕ ΣΕΛΛΗ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 27 ΒΟΥΡΑΖΑΝΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝΕΣΤΗΣ Πέλλας 28 ΓKΙΑΤΑ ΝΟTΣΙΑΝΑ ΑΛΤΙΝ BI ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αττικής 29 ΓKΙΑΤΑ ΕΛΓΚΕΡΤΑ ΑΛΤΙΝ BI Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αττικής 30 ΓΑΓΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ ΓΚΑΤΖΙΑΝΑ ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θεσσαλονίκης 31 ΓΑΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΠΑΞΙΝΟΥ,,ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Μαγνησίας 32 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΘΥΜΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ Θεσσαλονίκης 33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙ Αρτας 34 ΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΚ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΔΗΜΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ Αττικής ΚΑΡΑΜΑΤΙΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΟΣ Θεσσαλονίκης ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΥΛΟYΡΙΔΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τρικάλων 37 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ,,ΖΩΗ,ΘΩΜΑΣ Λάρισας 38 ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΤΣΕΡΤΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρικάλων 39 ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ Έβρου 40 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ ΚΗΠΟΥΡΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Αττικής 41 ΓΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ηρακλείου 42 ΓΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΔΑΜΑΝ ΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛ BJ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΕΟΔΩΡΟ Σ Πρεβέζης 43 ΓΚΟΤΖΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ AK ΜΠΕΝΕΚΗΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τρικάλων 44 ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙ ΔΗΜ ΠΕΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 45 ΓΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έβρου 46 ΓΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ,,ΣΟΥΛΤΑΝΑ,ΘΕΟΔΩΡΟ Σ Θεσσαλονίκης 47 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χανίων 48 ΔΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ Χ ΚΑΙ Α ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΟΕ Λάρισας 49 ΔΑΡΜΑΝΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΠΑΤΟΥΛΗ,,ΕΥΣΤΑΘΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αττικής 50 ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 51 ΔΟΥΜΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΛΕΞΙΟΥ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κοζάνης 52 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ Αττικής 3/10

4 53 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΣΑΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ηρακλείου 54 ΖΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΖ ΚΕΦΟΥ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τρικάλων 55 ΖΑΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚ ΓΚΟΚΑ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκης 56 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρακλείου 57 ΖΗΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΚΑΓΚΙΑ,,ΑΣΠΑΣΙΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αττικής ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 58 ΖΙΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κοζάνης 59 ΖΙΑΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΖ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αττικής 60 ΖΙΑΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ AK ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ,,ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ,ΗΛΙΑΣ Αττικής 61 ΖΩΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ CLIP NEWS ΚΛΙΠ ΝΙΟΥΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκης 62 ΖΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚ BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θεσσαλονίκης 63 ΗΑΙΔΑΡΙ ΑΡΔΙΤ ΜΠΑΣΚΙΜ BF ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πρεβέζης 64 ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕ ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αττικής 65 ΘΕΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΑΗ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ξάνθης 66 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ Ε ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηλείας 67 ΘΕΟΔΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ ΒΩΛΚΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θεσσαλονίκης 68 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ ΚΟΤΣΙΡΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιτωλοακαρνα νίας 69 ΙΒΑΝΟΒΑ ΓΚΙΝΚΑ ΣΠΑΣ ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λακωνίας 70 ΙΓΓΛΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΖ ΘΕΡΜΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ Αττικής 71 ΙΟΝΙΤΑ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΕ B ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αττικής 72 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ Ζ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκης 73 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,,ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλονίκης 74 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΜΠΑΡΤΖΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεσσαλονίκης 75 ΚΑΔΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΑΖΑΝΙ ΤΣΑΣΙΛΝΤΑ ΦΑΤΟΣ ΑΚ ΚΑΛΔΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Φ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΚΑΛΛΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θεσσαλονίκης ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΟΣΜ ΑΣ Πρεβέζης ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ,,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ Ηρακλείου ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Θεσσαλονίκης ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 81 ΚΑΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΠΕ Λάρισας 82 ΚΑΜΠΑΣΙ ΜΙΓΚΕΝΑ ΧΑΚΙ BR ΣΑΙΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ Ηρακλείου 83 ΚΑΝΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τρικάλων 84 ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λασιθίου 85 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ AI ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,,ΒΑΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τρικάλων 86 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ Π ΤΕΡΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ Θεσσαλονίκης 87 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ CORPO E MENTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θεσσαλονίκης 4/10

5 88 ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ ΔΡΑΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Αττικής ΚΟΤΡΟΚΟΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 89 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλείας 90 ΚΑΡΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αρκαδίας ΣΑΙΤΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ηρακλείου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΙΓΓΑΝΗΣ ΟΕ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Θεσσαλονίκης 93 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ Καρδίτσας 94 ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΑΝΕΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ροδόπης 95 ΚΛΑΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΗ ΤΣΕΛΙΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλείας 96 ΚΛΑΡΟΥΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΚΑΣΕΛΑ,,ΓΕΩΡΓ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεσσαλονίκης 97 ΚΛΗΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΜΟΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ,,ΣΥΜΕΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκης 98 ΚΛΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ηρακλείου 99 ΚΟΙΛΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΙΜΩΝ ΑΗ ΒΑΡΑΚΛΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλονίκης 100 ΚΟΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΣ ΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ Αττικής 101 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αττικής ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 102 ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Λασιθίου 103 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΚΟΝΤΟΚΡΙΘΑΚΗ,,ΕΥΓΕΝΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ Χανίων 104 ΚΟΡΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αργολίδας 105 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αττικής 106 ΚΟΣΤΟΒΑ ΝΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λακωνίας 107 ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΗ ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ AK ΚΡΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ Καβάλας ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Θεσσαλονίκης 109 ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ AI ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χανίων 110 ΚΟΥΛΣΙ ΤΖΕΒΡΙΚΟ ΝΕΖΙΡ BI ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κοζάνης 111 ΚΟΥΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ CLIP NEWS ΚΛΙΠ ΝΙΟΥΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκης 112 ΚΟΥΡΟΥΤΖΕΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ AI MY COMPANY PROJECTS OE Θεσσαλονίκης 113 ΚΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ρ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔ,,ΑΡΕΤΗ,ΔΑΜΙΑΝΟΣ Θεσσαλονίκης 114 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΗ ΔΗΜΟΥ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκης 115 ΚΩΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΩΚΡΑΤ,ΤΙΜΟΘΕΟΣ Θεσσαλονίκης 116 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλονίκης 117 ΚΩΣΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αιτωλοακαρνα νίας 118 ΛΑΓΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΚΙΡΚΙΝΕΣΚΑ,,ΛΑΜΠΡΙΝΗ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ Θεσσαλονίκης 119 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΖ ΤΣΑΛΑΓΓΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Μαγνησίας 120 ΛΑΘΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ Κ ΣΜΑΡΑΙΔΟΥ ΟΕ Αιτωλοακαρνα νίας 121 ΛΑΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ,,ΗΡΑΚΛΗΣ,ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Σ Πιερίας 122 ΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΟΕ Μαγνησίας 123 ΛΑΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λάρισας 124 ΛΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ AB ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αρτας 125 ΛΑΜΚΑΙ ΝΤΕΝΙΣ ΠΕΤΡΙΤ Z ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ ΟΕ Πρεβέζης 5/10

6 126 ΛΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΙ ΛΑΜΠΕΡΗΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρικάλων 127 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΑΥΔΙΚΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΜΙΧΑΗΛ Ιωαννίνων 128 ΛΕΣΑΙ ΣΟΚΟΛ ΦΡΑΝ BI ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι ΚΑΙ Γ ΟΕ Λάρισας 129 ΛΙΓΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ ΠΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 130 ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Σ ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΟΕ Πρεβέζης 131 ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πρεβέζης 132 ΛΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 133 ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΑΣΤΕΡΙΟΣ Θεσσαλονίκης 134 ΜΑΝΣΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΣΤΕΦΑ ΝΟΣ Κεφαλλονιάς 135 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 136 ΜΑΡΚΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΩΜΑΣ Χ ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΕΕ Ηρακλείου ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΜΜΑΝ ΟΥΗΛ Ημαθίας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Θεσσαλονίκης ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΣΕΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρτας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αττικής 141 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π ΣΑΚΚΑ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τρικάλων 142 ΜΕΓΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ,,ΑΦΕΝΤΡΑ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αττικής 143 ΜΕΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΑΒ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΗΣ Θεσσαλονίκης 144 ΜΕΤΚΟ ΟΛΓΚΕΡΤ ΑΝΔΡΕΑ ΑΗ ΚΟΝΤΖΕΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΚΟΣΜΑΣ Καβάλας 145 ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΔΗΜΗΤΡΑ Κ ΘΕΟΔΩΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ιωαννίνων 146 ΜΗΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙ ΑΙ ΓΙΑΤΣΙΟΥ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λάρισας Ε Ε Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο 147 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΗ Ε Λάρισας 148 ΜΟΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΘΩ ΜΑΣ Τρικάλων 149 ΜΟΥΣΤΑΦΑΛΑΡΙ ΧΑΛΙΜΕ ΧΕΤΕΜ BB ΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής 150 ΜΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AK ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΕΥΑΓΓ ΕΛΟΣ Αττικής 151 ΜΟΥΦΤΑΡΙ ΟΡΙΟΛΑ ΕΝΒΕΡ BG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηρακλείου 152 ΜΠΑΚΟ ΕΝΤΖΙ ΕΝΓΚΕΛ ΑΚ ΜΠΙΡΜΠΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αττικής ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΣ Ηλείας 154 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ ΜΠΟΤΗ,,ΑΡΤΕΜΙΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιωαννίνων 155 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ Αττικής 156 ΜΠΟΡΟΥΧ ΙΡΜΙΝΑ ΓΚΡΕΓΚΟΡΖ ED ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΠΑΥΛΟΣ Αττικής 157 ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ ΧΑΜΟΥ Ε.Ε Έβρου 158 ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ ΜΠΕΣΜΙΡ ΒΟΥΛΛΝΕΤ br ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ ΝΙΚΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θεσσαλονίκης ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Σ Χανίων ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λασιθίου 6/10

7 161 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΙ ΝΟΒΑ ΦΑΤΙΟΝΑ ΠΑΙΤΙΜ BD ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ Ηρακλείου ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΘ Σ Θεσσαλονίκης 163 ΝΤΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κοζάνης 164 ΝΤΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ ΝΤΑΝΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 165 ΝΤΙΝΚΛΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ,,ΣΤΑΜΑΤΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Έβρου ΓΕΡΑΝΙΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ 166 ΝΤΟΜΠΡΑ ΤΖΕΜΑΛ ΧΑΣΙΜ BD Ο Ηλείας 167 ΞΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΗ ΒΛΑΧΟΣ,,ΕΥΑΓΓ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρεβέζης 168 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λάρισας 169 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Αττικής 171 ΟΥΓΓΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΝΤΕΛΛΑΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ Τρικάλων 172 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΒ ΠΑΝΙΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αττικής ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Κοζάνης 174 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΩΥΣΗΣ Πρεβέζης 175 ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΧΡΗΣ ΤΟΣ Αττικής 176 ΠΑΝΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ Σ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Α ΜΠΕΛΛΗΣ ΟΕ Δράμας 177 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΒ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ Θεσσαλονίκης ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ Κοζάνης 179 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΔΙΑΣ ΑΕ Κιλκίς 180 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΒ ΤΣΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Θεσσαλονίκης 181 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑΣ ΑΖ ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ,,ΚΑΣΣΙΑΝΗ,ΧΑΡΙΛΑΟΣ Θεσσαλονίκης 182 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ Μαγνησίας 183 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΜΑΝΙΦΑΒΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αρτας 184 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Καβάλας 185 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΖ ΚΑΧΕΛΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΣΤΑΥΡΟΣ Καβάλας 186 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρεβέζης 187 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΛΩΛΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσπρωτίας 188 ΠΑΡΟΥΣΕΒΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Λασιθίου 189 ΠΕΙΜΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,ΣΟΦΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤ Κοζάνης 190 ΠΕΡΓΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ AK Ζ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκης 191 ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΛΥΚΟΚΩΣΤΑΣ,,ΒΑΣΙΛ,ΛΕΩ Θεσσαλονίκης 192 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ AI ΚΑΙΝΑΝΤΙΔΗΣ,,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,ΑΒΡΑΑΜ Κοζάνης 193 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 194 ΠΡΙΓΓΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 195 ΠΡΙΦΤΙ ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ BD Χ ΑΜΠΕΛΑΣ Δ ΜΠΙΝΙΟΣ ΣΙΑ Ο Ε Ζακύνθου 196 ΠΡΟΒΑΤΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 197 ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ ΑΖ ΣΑΙΤΗΣ Ν ΖΑΙΜΑΚΗΣ Ε ΟΕ Ηρακλείου 198 ΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΠΥΡΙ ΑΚ Ε ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ Β ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΟΕ Αττικής 7/10

8 199 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Πρεβέζης 200 ΡΟΒΙΘΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ ΡΩΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Χανίων ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αττικής ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,,ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ,ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ Πιερίας 204 ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΗ ΗΛΙΑΣ ΤΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής 205 ΣΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ ΡΑΙΚΟΥ,,ΣΟΦΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρεβέζης 206 ΣΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αττικής 207 ΣΙΑΡΒΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΠΛΙΑΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ Έβρου 208 ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 209 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΥΙΟΙ ΔΗΜ ΛΑΙΝΑ Ο Ε Πρεβέζης 210 ΣΚΑΜΠΑΒΗΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΣ Έβρου 211 ΣΜΙΞΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΙ ΜΠΕΡΤΕ,,ΕΥΑΓΓΕΛΗ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θεσσαλονίκης 212 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΖ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε Χανίων 213 ΣΟΥΒΛΑ ΜΑΡΙΑΜ ΡΑΤΖΙΝΤΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙ ΣΟΥΛΝΤΙΝΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΜΠΟΡΙΣ Ν ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ Ηρακλείου ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιωαννίνων ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 216 ΣΠΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε Ε Ζακύνθου 217 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΖ ΣΤ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ Έβρου 218 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΗ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚ ΤΑΝΤΣΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ AI ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΟΞ ΑΚΗΣ Ημαθίας ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ημαθίας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αττικής ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ Κοζάνης SUCCESS IS SIMPLE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY Κοζάνης 223 ΤΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΤΖΟΥΜΑ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΧΑΡΙΣΗΣ Ιωαννίνων 224 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αττικής 225 ΤΕΡΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ Φ Φ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αττικής 226 ΤΕΡΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δράμας 227 ΤΕΡΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκης 228 ΤΖΑΝΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ,,ΑΝΑΣΤ,ΒΑΣ Καστοριάς 229 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Χανίων 230 ΤΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λέσβου 231 ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ AI ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ Τρικάλων 8/10

9 232 ΤΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ ΤΡΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΡΤΩ ΚΥΜΠΑΡΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ ΟΕ Θεσσαλονίκης ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ,,ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,ΠΡΟΔ ΡΟΜΟΣ Λέσβου 234 ΤΡΙΚΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ Ε ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηλείας 235 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ AH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Πιερίας 236 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ AZ ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ,,ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ,ΕΥΘΥΜΙΟΣ Τρικάλων 237 ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΣΙΑΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΕ Τρικάλων ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 239 ΤΣΙΓΓΕΛ ΤΖΟΥΝΕΤ ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΖ ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Έβρου ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΘΩΜΑ 240 ΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ Σ Σερρών 241 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ ΔΗΜ ΠΕΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 242 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚ Μ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 243 ΥΠΑΣΠΙΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ X ΖΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Αττικής 244 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΖ ΤΑΚΟΥ,,ΖΩΓΡΑΦΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μαγνησίας 245 ΦΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚ ΣΗΦΑΚΗ,,ΝΙΚΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Λέσβου 246 ΦΛΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ Αρτας 247 ΦΟΥΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΕ ΦΩΚΙΑΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚ ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ ΕΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ Αττικής ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κοζάνης ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηρακλείου 250 ΧΑΜΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AZ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ,,ΦΩΤΙΟΣ,ΚΥΡΙΑΚΟΣ Έβρου 251 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ ΠΑΥΛΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κοζάνης 252 ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ AH ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ Σερρών 253 ΧΙΣΑ ΒΙΛΣΟΝ ΜΙΤΧΑΤ Z ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΗΣ ΟΕ Πρεβέζης 254 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚ ΣΙΓΑΛΑ ΦΛΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 255 ΧΟΥΣΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Χ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ Αρτας 256 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΝΙΔΗ Θεσσαλονίκης 257 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ Αττικής 258 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ροδόπης 259 ΨΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΗΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Κοζάνης Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. πρωτ. 6564/ Κ.Υ.Α. και της σχετικής πρόσκλησης προς τις Επιχειρήσεις. 9/10

10 Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας μεταξύ υποτρόφου και επιχείρησης (ένα πρωτότυπο αποστέλλεται στην Υπηρεσία), και συμπληρώνεται από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας. Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου υποτρόφου στην Επιχείρηση και η ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μαθητείας. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. 2. Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 3. Μονάδα Β3 10/10

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 17/03/ 2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Παραιτήσεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Όλα τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες μαθητές του ν.σερρών σε ΑΕΙ ΤΕΙ 2013

Επιτυχόντες μαθητές του ν.σερρών σε ΑΕΙ ΤΕΙ 2013 Επιτυχόντες μαθητές του ν.σερρών σε ΑΕΙ ΤΕΙ 2013 1ο Λυκειο Σερρών 90% Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα ΑΒΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ ΣΜΥ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Γ. Σκαλιάπας, Σύμβουλος Α Τηλέφωνο: 210 3312406, εσωτ. 906 Φαξ: 210 6458295 Email: gskaliapas@iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ

14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ 14050768 ΑΒΡΑΑΜ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14050040 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 14050341 ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Τσιμιτάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2014-2015. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 09-09-2014 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 142582/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα