ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Κ. Τσαλκάνη Τηλέφωνο : Fax : Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 6594 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητειών με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γ ΚΥΚΛΟΣ - στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86). 1.2 Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες Διατάξεις» (A 247). 1.3 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Α 267). 1.4 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 1.6 Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α/ ) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 1.7 Του ΠΔ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/ ). 3. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποίησε την με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 1343/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 (ΦΕΚ 2126Β) όμοια απόφαση. 1/10

2 4. Την υπ αριθ. 329/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 210) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 4327/2010 (Β 1387). 5. Τις υπ αρ. πρωτ. 3290/ και 3291/ Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 22274/ και 22273/ Αποφάσεις 1ης Τροποποίησης και με τις υπ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 4741/ (ΑΔΑ: ΒΙΚ39-ΤΜΛ) και 4742/ (ΑΔΑ: ΒΙΚ39-Μ6Μ) Αποφάσεις 2ης Τροποποίησης αντίστοιχα, καθώς και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων. 6. Τις υπ αρ. πρωτ. 2312/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-Ω4Θ) και 2313/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-70Η) Αποφάσεις Έγκρισης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης», των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4&5 αντιστοίχως, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 7. Την υπ αρ. πρωτ. 6564/ (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών «Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας». 8. Την υπ αρ. πρωτ. 3068/ (ΑΔΑ: ΒΙΞ49-Μ3Θ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Β ΚΥΚΛΟΣ. 9. Την υπ αρ. πρωτ. 4581/ (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-ΚΘΚ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Γ ΚΥΚΛΟΣ. 10. Την υπ αρ. πρωτ. 5413/ (ΑΔΑ: ΒΙΙΨ9-ΟΥΘ) Εγκύκλιο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την πραγματοποίηση Μαθητείας έξι (06) μηνών Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Επιχειρήσεις, για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας - Γ ΚΥΚΛΟΣ - των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΑΔΤ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Φ.Υ.Μ.) ΑΦΜ Φ.Υ.Μ. Νομός Μαθητείας 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΕΤΡΟΣ Λακωνίας 2 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν ΦΙΛΙΠΠΟΥ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λάρισας 3 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Τρικάλων 4 ΑΔΑΜΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΜΟΥΡΟΥΚΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Έβρου 5 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΖ ΜΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ξάνθης 6 ΑΔΑΜΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AI ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρικάλων 7 ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΑΜΠΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Θεσσαλονίκης ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκης ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΔΙΒΑΝΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Θεσσαλονίκης 10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Τρικάλων 11 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,,ΓΛΥΚΕΡΙΑ,ΔΙΟΝΥΣΙ ΟΣ Αττικής ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλείας 13 ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χανίων 2/10

3 14 ΑΠΕΡΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΑΡΓΥΡΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρεβέζης 15 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλονίκης 16 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ AI ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ Έβρου 17 ΑΡΜΕΝ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ ΒΟΥΓΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δράμας 18 ΑΡΟΥΤΙΟΥΝΙΑΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΑΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 19 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ ΑΚ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑ ΝΝΗΣ Μαγνησίας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκης 21 ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AH ΣΑΚΑΛΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΠΕΤΡΟΣ Θεσσαλονίκης 22 ΒΑΡΤΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΡΙΚ ΑΖ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ,,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Έβρου ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 23 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ Σ Θεσσαλονίκης 24 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΜΗΡΟΣ Μαγνησίας 25 ΒΑΣΟ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΛΥΔΙΑ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κερκύρας 26 ΒΟΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΕ ΣΕΛΛΗ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 27 ΒΟΥΡΑΖΑΝΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝΕΣΤΗΣ Πέλλας 28 ΓKΙΑΤΑ ΝΟTΣΙΑΝΑ ΑΛΤΙΝ BI ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αττικής 29 ΓKΙΑΤΑ ΕΛΓΚΕΡΤΑ ΑΛΤΙΝ BI Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αττικής 30 ΓΑΓΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ ΓΚΑΤΖΙΑΝΑ ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θεσσαλονίκης 31 ΓΑΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΠΑΞΙΝΟΥ,,ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Μαγνησίας 32 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΘΥΜΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ Θεσσαλονίκης 33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙ Αρτας 34 ΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΚ ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΔΗΜΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ Αττικής ΚΑΡΑΜΑΤΙΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΟΣ Θεσσαλονίκης ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΟΥΛΟYΡΙΔΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τρικάλων 37 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ,,ΖΩΗ,ΘΩΜΑΣ Λάρισας 38 ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΤΣΕΡΤΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρικάλων 39 ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ Έβρου 40 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ ΚΗΠΟΥΡΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Αττικής 41 ΓΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ηρακλείου 42 ΓΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΔΑΜΑΝ ΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛ BJ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΕΟΔΩΡΟ Σ Πρεβέζης 43 ΓΚΟΤΖΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ AK ΜΠΕΝΕΚΗΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τρικάλων 44 ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙ ΔΗΜ ΠΕΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 45 ΓΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έβρου 46 ΓΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ,,ΣΟΥΛΤΑΝΑ,ΘΕΟΔΩΡΟ Σ Θεσσαλονίκης 47 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χανίων 48 ΔΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ Χ ΚΑΙ Α ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΟΕ Λάρισας 49 ΔΑΡΜΑΝΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΠΑΤΟΥΛΗ,,ΕΥΣΤΑΘΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αττικής 50 ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 51 ΔΟΥΜΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΛΕΞΙΟΥ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κοζάνης 52 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ Αττικής 3/10

4 53 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΣΑΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ηρακλείου 54 ΖΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΖ ΚΕΦΟΥ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τρικάλων 55 ΖΑΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚ ΓΚΟΚΑ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκης 56 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρακλείου 57 ΖΗΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΚΑΓΚΙΑ,,ΑΣΠΑΣΙΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αττικής ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 58 ΖΙΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κοζάνης 59 ΖΙΑΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΖ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αττικής 60 ΖΙΑΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ AK ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ,,ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ,ΗΛΙΑΣ Αττικής 61 ΖΩΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ CLIP NEWS ΚΛΙΠ ΝΙΟΥΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκης 62 ΖΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚ BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θεσσαλονίκης 63 ΗΑΙΔΑΡΙ ΑΡΔΙΤ ΜΠΑΣΚΙΜ BF ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πρεβέζης 64 ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕ ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αττικής 65 ΘΕΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΑΗ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ξάνθης 66 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ Ε ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηλείας 67 ΘΕΟΔΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ ΒΩΛΚΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θεσσαλονίκης 68 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ ΚΟΤΣΙΡΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αιτωλοακαρνα νίας 69 ΙΒΑΝΟΒΑ ΓΚΙΝΚΑ ΣΠΑΣ ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λακωνίας 70 ΙΓΓΛΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΖ ΘΕΡΜΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ Αττικής 71 ΙΟΝΙΤΑ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΕ B ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αττικής 72 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ Ζ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκης 73 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ Σ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,,ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλονίκης 74 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΜΠΑΡΤΖΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεσσαλονίκης 75 ΚΑΔΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΑΖΑΝΙ ΤΣΑΣΙΛΝΤΑ ΦΑΤΟΣ ΑΚ ΚΑΛΔΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Φ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΚΑΛΛΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θεσσαλονίκης ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΟΣΜ ΑΣ Πρεβέζης ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ,,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ Ηρακλείου ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Θεσσαλονίκης ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 81 ΚΑΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΠΕ Λάρισας 82 ΚΑΜΠΑΣΙ ΜΙΓΚΕΝΑ ΧΑΚΙ BR ΣΑΙΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ Ηρακλείου 83 ΚΑΝΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τρικάλων 84 ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λασιθίου 85 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ AI ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,,ΒΑΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τρικάλων 86 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ Π ΤΕΡΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ Θεσσαλονίκης 87 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ CORPO E MENTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θεσσαλονίκης 4/10

5 88 ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ ΔΡΑΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Αττικής ΚΟΤΡΟΚΟΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 89 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλείας 90 ΚΑΡΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΚΕΡΑΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αρκαδίας ΣΑΙΤΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ηρακλείου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΙΓΓΑΝΗΣ ΟΕ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Θεσσαλονίκης 93 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ Καρδίτσας 94 ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΑΝΕΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ροδόπης 95 ΚΛΑΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΗ ΤΣΕΛΙΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλείας 96 ΚΛΑΡΟΥΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΚΑΣΕΛΑ,,ΓΕΩΡΓ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεσσαλονίκης 97 ΚΛΗΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΜΟΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ,,ΣΥΜΕΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκης 98 ΚΛΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ηρακλείου 99 ΚΟΙΛΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΙΜΩΝ ΑΗ ΒΑΡΑΚΛΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλονίκης 100 ΚΟΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΣ ΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ Αττικής 101 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αττικής ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 102 ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Λασιθίου 103 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΚΟΝΤΟΚΡΙΘΑΚΗ,,ΕΥΓΕΝΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ Χανίων 104 ΚΟΡΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αργολίδας 105 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αττικής 106 ΚΟΣΤΟΒΑ ΝΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λακωνίας 107 ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΗ ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ AK ΚΡΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ Καβάλας ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Θεσσαλονίκης 109 ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ AI ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χανίων 110 ΚΟΥΛΣΙ ΤΖΕΒΡΙΚΟ ΝΕΖΙΡ BI ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κοζάνης 111 ΚΟΥΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ CLIP NEWS ΚΛΙΠ ΝΙΟΥΖ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκης 112 ΚΟΥΡΟΥΤΖΕΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ AI MY COMPANY PROJECTS OE Θεσσαλονίκης 113 ΚΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ρ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔ,,ΑΡΕΤΗ,ΔΑΜΙΑΝΟΣ Θεσσαλονίκης 114 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΗ ΔΗΜΟΥ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκης 115 ΚΩΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΩΚΡΑΤ,ΤΙΜΟΘΕΟΣ Θεσσαλονίκης 116 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλονίκης 117 ΚΩΣΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αιτωλοακαρνα νίας 118 ΛΑΓΚΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΚΙΡΚΙΝΕΣΚΑ,,ΛΑΜΠΡΙΝΗ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ Θεσσαλονίκης 119 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΖ ΤΣΑΛΑΓΓΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Μαγνησίας 120 ΛΑΘΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ Κ ΣΜΑΡΑΙΔΟΥ ΟΕ Αιτωλοακαρνα νίας 121 ΛΑΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ,,ΗΡΑΚΛΗΣ,ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Σ Πιερίας 122 ΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΔΕΡΑΚΗ ΟΕ Μαγνησίας 123 ΛΑΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λάρισας 124 ΛΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ AB ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αρτας 125 ΛΑΜΚΑΙ ΝΤΕΝΙΣ ΠΕΤΡΙΤ Z ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ ΟΕ Πρεβέζης 5/10

6 126 ΛΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΙ ΛΑΜΠΕΡΗΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρικάλων 127 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΑΥΔΙΚΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΜΙΧΑΗΛ Ιωαννίνων 128 ΛΕΣΑΙ ΣΟΚΟΛ ΦΡΑΝ BI ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι ΚΑΙ Γ ΟΕ Λάρισας 129 ΛΙΓΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ ΠΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 130 ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Σ ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΟΕ Πρεβέζης 131 ΛΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΣΙΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πρεβέζης 132 ΛΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβου 133 ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΑΣΤΕΡΙΟΣ Θεσσαλονίκης 134 ΜΑΝΣΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΣΤΕΦΑ ΝΟΣ Κεφαλλονιάς 135 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 136 ΜΑΡΚΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΩΜΑΣ Χ ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΕΕ Ηρακλείου ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΜΜΑΝ ΟΥΗΛ Ημαθίας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Θεσσαλονίκης ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΣΕΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρτας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αττικής 141 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π ΣΑΚΚΑ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τρικάλων 142 ΜΕΓΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ,,ΑΦΕΝΤΡΑ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αττικής 143 ΜΕΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΑΒ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΗΣ Θεσσαλονίκης 144 ΜΕΤΚΟ ΟΛΓΚΕΡΤ ΑΝΔΡΕΑ ΑΗ ΚΟΝΤΖΕΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΚΟΣΜΑΣ Καβάλας 145 ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΔΗΜΗΤΡΑ Κ ΘΕΟΔΩΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ιωαννίνων 146 ΜΗΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙ ΑΙ ΓΙΑΤΣΙΟΥ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λάρισας Ε Ε Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο 147 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΗ Ε Λάρισας 148 ΜΟΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΘΩ ΜΑΣ Τρικάλων 149 ΜΟΥΣΤΑΦΑΛΑΡΙ ΧΑΛΙΜΕ ΧΕΤΕΜ BB ΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής 150 ΜΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AK ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΕΥΑΓΓ ΕΛΟΣ Αττικής 151 ΜΟΥΦΤΑΡΙ ΟΡΙΟΛΑ ΕΝΒΕΡ BG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηρακλείου 152 ΜΠΑΚΟ ΕΝΤΖΙ ΕΝΓΚΕΛ ΑΚ ΜΠΙΡΜΠΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αττικής ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΣ Ηλείας 154 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ ΜΠΟΤΗ,,ΑΡΤΕΜΙΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιωαννίνων 155 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ Αττικής 156 ΜΠΟΡΟΥΧ ΙΡΜΙΝΑ ΓΚΡΕΓΚΟΡΖ ED ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΠΑΥΛΟΣ Αττικής 157 ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ ΧΑΜΟΥ Ε.Ε Έβρου 158 ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ ΜΠΕΣΜΙΡ ΒΟΥΛΛΝΕΤ br ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ ΝΙΚΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θεσσαλονίκης ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Σ Χανίων ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λασιθίου 6/10

7 161 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΙ ΝΟΒΑ ΦΑΤΙΟΝΑ ΠΑΙΤΙΜ BD ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ Ηρακλείου ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΘ Σ Θεσσαλονίκης 163 ΝΤΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κοζάνης 164 ΝΤΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ ΝΤΑΝΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 165 ΝΤΙΝΚΛΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ,,ΣΤΑΜΑΤΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Έβρου ΓΕΡΑΝΙΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ 166 ΝΤΟΜΠΡΑ ΤΖΕΜΑΛ ΧΑΣΙΜ BD Ο Ηλείας 167 ΞΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΗ ΒΛΑΧΟΣ,,ΕΥΑΓΓ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρεβέζης 168 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λάρισας 169 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Αττικής 171 ΟΥΓΓΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΝΤΕΛΛΑΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ Τρικάλων 172 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΒ ΠΑΝΙΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αττικής ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Κοζάνης 174 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΜΩΥΣΗΣ Πρεβέζης 175 ΠΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΧΡΗΣ ΤΟΣ Αττικής 176 ΠΑΝΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ Σ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Α ΜΠΕΛΛΗΣ ΟΕ Δράμας 177 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΒ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ Θεσσαλονίκης ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ Κοζάνης 179 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΔΙΑΣ ΑΕ Κιλκίς 180 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΒ ΤΣΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Θεσσαλονίκης 181 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑΣ ΑΖ ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ,,ΚΑΣΣΙΑΝΗ,ΧΑΡΙΛΑΟΣ Θεσσαλονίκης 182 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ Μαγνησίας 183 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΜΑΝΙΦΑΒΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αρτας 184 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Καβάλας 185 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΖ ΚΑΧΕΛΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΣΤΑΥΡΟΣ Καβάλας 186 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρεβέζης 187 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΛΩΛΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσπρωτίας 188 ΠΑΡΟΥΣΕΒΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΒΑΣΙΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Λασιθίου 189 ΠΕΙΜΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,ΣΟΦΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤ Κοζάνης 190 ΠΕΡΓΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ AK Ζ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκης 191 ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΛΥΚΟΚΩΣΤΑΣ,,ΒΑΣΙΛ,ΛΕΩ Θεσσαλονίκης 192 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ AI ΚΑΙΝΑΝΤΙΔΗΣ,,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,ΑΒΡΑΑΜ Κοζάνης 193 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 194 ΠΡΙΓΓΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 195 ΠΡΙΦΤΙ ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ BD Χ ΑΜΠΕΛΑΣ Δ ΜΠΙΝΙΟΣ ΣΙΑ Ο Ε Ζακύνθου 196 ΠΡΟΒΑΤΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 197 ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ ΑΖ ΣΑΙΤΗΣ Ν ΖΑΙΜΑΚΗΣ Ε ΟΕ Ηρακλείου 198 ΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΠΥΡΙ ΑΚ Ε ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ Β ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΟΕ Αττικής 7/10

8 199 ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Πρεβέζης 200 ΡΟΒΙΘΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ ΡΩΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Χανίων ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αττικής ΚΕΤΣΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,,ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ,ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ Πιερίας 204 ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΗ ΗΛΙΑΣ ΤΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής 205 ΣΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ ΡΑΙΚΟΥ,,ΣΟΦΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρεβέζης 206 ΣΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αττικής 207 ΣΙΑΡΒΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΠΛΙΑΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ Έβρου 208 ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 209 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΥΙΟΙ ΔΗΜ ΛΑΙΝΑ Ο Ε Πρεβέζης 210 ΣΚΑΜΠΑΒΗΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΠΟΣΤ ΟΛΟΣ Έβρου 211 ΣΜΙΞΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΙ ΜΠΕΡΤΕ,,ΕΥΑΓΓΕΛΗ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θεσσαλονίκης 212 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΖ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε Χανίων 213 ΣΟΥΒΛΑ ΜΑΡΙΑΜ ΡΑΤΖΙΝΤΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙ ΣΟΥΛΝΤΙΝΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΜΠΟΡΙΣ Ν ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ Ηρακλείου ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιωαννίνων ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 216 ΣΠΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε Ε Ζακύνθου 217 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΖ ΣΤ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ Έβρου 218 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΗ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚ ΤΑΝΤΣΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ AI ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΟΞ ΑΚΗΣ Ημαθίας ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ημαθίας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αττικής ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ Κοζάνης SUCCESS IS SIMPLE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY Κοζάνης 223 ΤΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΤΖΟΥΜΑ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΧΑΡΙΣΗΣ Ιωαννίνων 224 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ Ι ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αττικής 225 ΤΕΡΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ Φ Φ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αττικής 226 ΤΕΡΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δράμας 227 ΤΕΡΠΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκης 228 ΤΖΑΝΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ,,ΑΝΑΣΤ,ΒΑΣ Καστοριάς 229 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Χανίων 230 ΤΙΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λέσβου 231 ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ AI ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ Τρικάλων 8/10

9 232 ΤΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ ΤΡΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΡΤΩ ΚΥΜΠΑΡΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ ΟΕ Θεσσαλονίκης ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ,,ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,ΠΡΟΔ ΡΟΜΟΣ Λέσβου 234 ΤΡΙΚΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ Ε ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηλείας 235 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ AH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Πιερίας 236 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ AZ ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ,,ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ,ΕΥΘΥΜΙΟΣ Τρικάλων 237 ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΣΙΑΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΕ Τρικάλων ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αττικής 239 ΤΣΙΓΓΕΛ ΤΖΟΥΝΕΤ ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΖ ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Έβρου ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΘΩΜΑ 240 ΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ Σ Σερρών 241 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ ΔΗΜ ΠΕΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 242 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚ Μ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 243 ΥΠΑΣΠΙΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ X ΖΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Αττικής 244 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΖ ΤΑΚΟΥ,,ΖΩΓΡΑΦΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μαγνησίας 245 ΦΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚ ΣΗΦΑΚΗ,,ΝΙΚΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Λέσβου 246 ΦΛΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ Αρτας 247 ΦΟΥΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΕ ΦΩΚΙΑΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚ ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ ΕΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ Αττικής ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κοζάνης ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηρακλείου 250 ΧΑΜΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AZ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ,,ΦΩΤΙΟΣ,ΚΥΡΙΑΚΟΣ Έβρου 251 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ ΠΑΥΛΙΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κοζάνης 252 ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ AH ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ Σερρών 253 ΧΙΣΑ ΒΙΛΣΟΝ ΜΙΤΧΑΤ Z ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΗΣ ΟΕ Πρεβέζης 254 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚ ΣΙΓΑΛΑ ΦΛΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 255 ΧΟΥΣΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Χ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ Αρτας 256 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΠΑΝΙΔΗ Θεσσαλονίκης 257 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ Αττικής 258 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ροδόπης 259 ΨΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΗΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Κοζάνης Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. πρωτ. 6564/ Κ.Υ.Α. και της σχετικής πρόσκλησης προς τις Επιχειρήσεις. 9/10

10 Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας μεταξύ υποτρόφου και επιχείρησης (ένα πρωτότυπο αποστέλλεται στην Υπηρεσία), και συμπληρώνεται από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας. Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου υποτρόφου στην Επιχείρηση και η ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μαθητείας. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. 2. Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 3. Μονάδα Β3 10/10

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΝΓ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ 2 Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5 Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Α.Μ Μ. ΕΠΩΝ ΝΥΜΟ ΟΝΟ ΟΜΑ ΑΡΙΘ ΘΜ. ΤΑΥΤ ΤΟΤ. ΕΝΤΟΠΙΟ ΟΤΗΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ε μήνες) ΧΡΟΝΟ (σε ΑΝΗΛΙΚΑ Α ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 42 ΨΩΜΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ860298 Οχι Οχι 1 12 0 5 0 0 0 0 9,00 40 0 0 800 0 250 0 0 0 0 360,00 280 0 0 Οχι 1 Οχι 1.690,00 1 46 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕ034819

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΚΙΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ179535 1319 16,09 16,09 1 1,5 16 20,5 3 12 50,09 4553 4553 150 12/10/1972 200,09 2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν969720 1319 16,54 16,54 1 1,5 11 16 2 8 42,04 4547,4548,4549,4550,4551

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία, 08-12-2016 Αριθμ. πρωτ. 17203 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 64 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ444068 Οχι Οχι 1 12 17,25 60 80 800 0 0 0 0 0 0 345,00 420 0 160 Οχι 1 Οχι 1.725,00 1 51 ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ826064 Οχι Οχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία,22-02-2017 Αριθμ. πρωτ. 1485 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία, 22-02-2017 Αριθμ. πρωτ. 1485 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΑΘΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ485352 1345 14,10 14,10 1 1,5 12 17 4553,4554,4556,4560,4563,4565,4566,4567,4568,4569,4570,4571,4577,4578,4589,459 32,60 0,4591 100 6/3/1970 132,60 2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΛΦ9-8ΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 18/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 12074 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: «Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Λάρισα, 10 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ. -3456- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 A/A ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ 1 10733 Γ. Α. 110 2 10659

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩ9320/ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5)

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩ9320/ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) ΠΡΩ9320/18.04.17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Χ854094 Οχι 1 9 2 40 225 40 0 0 600 1 Οχι 865,00 1 ΠΛΟΤΝΙΚΩΦ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΑΗ965244 Οχι 1 14 29

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς

Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς Η σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Ρένεση Νικολέττα του Ιωάννη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :129 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2012 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/106M/2007 (ΦΕΚ 415/22.08.2008 ΑΣΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ ΟΥ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α/Α 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΣ #363413-ΑΙΤΗΣΗ_ΔΡΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363827-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΗΚΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363852-ΑΙΤΗΣΗ_ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ_ΜΙΧΑΗΛ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ /01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ /01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΤΤΙΚΗΣ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 7 8 9 0 7 8 9 0 ΑΛΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΕΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών Σχολικό έ Ημ/ Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών Τάξη Εγγραφής: Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Α Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως Χαρακτηρισμός μέσου όρου 1 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ. Ο πίνακας περιλαμβάνει τους απορριπτέους των ανακοινώσεων 1/2017, 2/2017 και 3/ /3/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ. Ο πίνακας περιλαμβάνει τους απορριπτέους των ανακοινώσεων 1/2017, 2/2017 και 3/ /3/2017 26/3/2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/30-08-2017 Φ.Ε.Κ.: 1961/Β'/30-06-2016 ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 1391 18,7 1 1971 Σελίδα 1 116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ Παρακαλούνται οι μεταφορείς του μαθήματος που χρωστούν το Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, να προσέλθουν για τη διεξαγωγή της εξέτασης στο κτίριο Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ Last update: 31.10.2016 Σε συμμόρφωση με την απόφαση 11/720/16.07.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα