ΑΔΑ: Β44Θ1-ΒΡΒ. 1. Σας πληροφορούµε ότι, στο ΦΕΚ 37/Β / δηµοσιεύτηκε η κοινή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β44Θ1-ΒΡΒ. 1. Σας πληροφορούµε ότι, στο ΦΕΚ 37/Β /20-1-2012 δηµοσιεύτηκε η κοινή"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 3876/283 /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Ι.Τσιγάντε ΠΡΟΣ: Τ.Κ : Παπάγου Πληροφορίες : Α. Μανωλάς Τηλέφωνο : Fax : Αποδέκτες Π.. ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρωτ /4683/2011 (ΦΕΚ 37/Β /2012) ADR RID 2011 ΣΧΕΤ : Το υπ αριθµ. πρωτ. οικ. 3761/453/2012 έγγραφο του Τµήµατος Νοµοθετικού Συντονισµού του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. 1. Σας πληροφορούµε ότι, στο ΦΕΚ 37/Β / δηµοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση του θέµατος, που αφορά στην «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 2 ης Σεπτεµβρίου 2010 για την πρώτη προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο των παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων». 2. Η απόφαση αυτή είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ. I. και µπορεί να προσπελαστεί ακολουθώντας τα ακόλουθα βήµατα: Μεταφορές Τεχνολογία Οχηµάτων Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR). 3. Οι κυριότερες αλλαγές συνοπτικά είναι : Καθήκοντα εκφορτωτή Έγκριση τύπου των φυσιγγίων αερίων Πιστοποιητικά έγκρισης τύπου για µη UN δοχεία πίεσης και δεξαµενές αερίων, 10-ετής περιορισµός. Περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες, αναθεωρηµένα κριτήρια κατάταξης Αναθεώρηση περί τοξικών δια εισπνοής Περιορισµένη ποσότητα, αναθεωρηµένες διατάξεις Επαναπλήρωση των σύνθετων IBC S Φορητές δεξαµενές κατά UN, σήµανση και διάταξη πινακίδας κατά UN Γραπτές οδηγίες, αναθεώρηση Πιστοποιητικό κατάρτισης του Οδηγού, νέα µορφή τύπου πλαστικής κάρτας 4. Όλες οι αλλαγές που προβλέπονται στην ADR 2011 σε σχέση µε την ADR 2009 φαίνονται στο πεδίο ADR 2009 µε αλλαγές της ADR 2011 µε κίτρινη 1

2 υπογράµµιση, ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. που µπορεί να προσπελαστεί ακολουθώντας τα ίδια µε τα ανωτέρω βήµατα. Η εργασία έγινε από το Τµήµα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων και Ευπαθών Τροφίµων της /νσης Τεχνολογίας Οχηµάτων και έχει καθαρά βοηθητικό χαρακτήρα προς το προσωπικό που εµπλέκεται µε το έργο περί µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (ADR). Στον ίδιο ιστότοπο αναρτάται και περίληψη των αλλαγών (στην αγγλική και ελληνική γλώσσα) που επιφέρει η ADR 2011 σε σχέση µε την ADR 2009 και η οποία αποτελεί ένα βοηθητικό κείµενο χωρίς νοµική βάση. 5. Οι υπηρεσίες των Υπουργείων, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, να ενηµερώσουν τους φορείς τους οποίους ελέγχουν. 6. Οι Γενικές /νσεις Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας καλούνται να φροντίσουν για την κοινοποίηση της παρούσας ώστε να γίνει γνωστή η απαίτηση της οδηγίας 61/2010 για τον διορισµό συµβούλου ασφαλoύς µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων σε επιχειρήσεις που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία. 7. Με την ευκαιρία αυτή επισηµαίνουµε τα παρακάτω : α) Όλες οι επιχειρήσεις που σχετίζονται µε µεταφορά ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως αυτά ορίζονται στην Συµφωνία ADR 2011, πρέπει να διορίζουν Σύµβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ) προκειµένου να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στην επιχείρηση όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία. β) Όσες υπηρεσίες εκτελούν χρέη ελέγχων, όπως η Τροχαία και τα συνεργεία των Μικτών Κλιµακίων Ελέγχων (ΜΚΕ) πρέπει να επιµορφώνουν και να επικαιροποιούν τις γνώσεις του προσωπικού τους, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις ελέγχου των οχηµάτων που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα. γ) Υπηρεσίες, που οι ίδιες δεν υπόκεινται στις διατάξεις της ADR, όπως τα στρατιωτικού τύπου οχήµατα, όταν χρησιµοποιούν υπεργολάβους µεταφορείς µε πολιτικά οχήµατα υποχρεούνται να ελέγχουν τον διορισµό Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων εκ µέρους των, προκειµένου να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά των προϊόντων, όπως ορίζει η οδηγία. δ) Επιχειρήσεις, που αναθέτουν απευθείας, ή µετά από διαγωνισµό, την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων και που υπόκεινται στις διατάξεις της κοινοποιούµενης απόφασης, πρέπει να απαιτούν την ύπαρξη συµβούλου ασφαλούς µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων εκ µέρους των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την µεταφορά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά µε κατάλληλα πιστοποιηµένα οχήµατα και οδηγούς. 2

3 ε) Οι εκπαιδευτικοί Φορείς παρακαλούνται να ενηµερώσουν για τις επελθούσες αλλαγές, όλους τους εν ενεργεία συµβούλους ασφαλούς µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων και αυτούς που έχουν παρακολουθήσει τα σεµινάρια εκπαίδευσης µε σκοπό την πιστοποίησή τους. 8. ιορθώνουµε τα αναφερόµενα στην αριθ. πρωτ. : 46987/3527/10/3 /11 /2010 εγκύκλιο όσον αφορά την επισήµανση της πινακίδας του περιβλήµατος ως εξής: Επισήµανση της πινακίδας του περιβλήµατος : Οι Φορείς Ελέγχου ADR, µετά την έκδοση της παρούσας, τόσο κατά την αρχική ταξινόµηση, όσο και κατά τον πρώτο περιοδικό έλεγχο βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων µε δεξαµενή ενός ή πολλών διαµερισµάτων χωρητικότητας µεγαλύτερης των 7500 λίτρων όταν διαχωρίζεται (ή διαχωρίζονται) µε αντιπαφλαστικά (διαχωριστικά µε οπές) σε τµήµατα χωρητικότητας όχι µεγαλύτερης των 7500 λίτρων, σύµφωνα µε το σηµείο σε συνδυασµό µε το σηµείο της ADR 2011, επισηµαίνουν (χαράσσουν) στην πινακίδα του περιβλήµατος το σύµβολο S µετά την χωρητικότητα του διαµερίσµατος. Για παράδειγµα, για µια µονοδιαµερισµατική δεξαµενή χωρητικότητας λίτρων, που φέρει τουλάχιστον 1 τουλάχιστον αντιπαφλαστικό χώρισµα ώστε να δηµιουργούνται τµήµατα χωρητικότητας όχι µεγαλύτερης των 7500 λίτρων, πρέπει να σηµαίνεται στο πινακιδάκι της ως εξής : Χωρητικότητα δεξαµενής : S. ιευκρινίζεται, ότι η επισήµανση S σηµαίνει την ύπαρξη αντιπαφλαστικών χωρισµάτων που υποβοηθούν την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων, λόγω της συνολικά µεγάλης χωρητικότητας της δεξαµενής. Τα Κ.Τ.Ε.Ο. κατά την επιθεώρηση των ανωτέρω οχηµάτων διαπιστώνουν τη συµφωνία των ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση σηµειώνουν σοβαρή έλλειψη (ΣΕ) στο σηµείο ελέγχου της υ.α /123/85 όπως ισχύει και στο χώρο των παρατηρήσεων του ελτίου Τεχνικού Ελέγχου (.Τ.Ε.) αναγράφουν τη φράση «µη επισήµανση στην πινακίδα του περιβλήµατος µε το σύµβολο S» και δεν θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό ADR. Τα οχήµατα, που ήδη έχουν ελεγχθεί µε τις οδηγίες της προγενέστερης εγκυκλίου, θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν ως έχουν έως τον επόµενο πρώτο έλεγχο από Φορέα Ελέγχου, όπου ο πραγµατογνώµονας θα διορθώσει την ένδειξη στο πινακιδάκι του κατασκευαστή, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα. 9. Όσον αφορά τα Πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων, από θα εκδίδονται σε µορφή πλαστικής κάρτας όπως φαίνεται στο σηµείο Πιστοποιητικά, που ήδη έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν µέχρι σε χάρτινο έντυπο, ισχύουν ως έχουν µέχρι τη λήξη τους. 10. Επήλθαν αλλαγές στις Γραπτές οδηγίες και πρέπει να αντικατασταθούν µε τις νέες. Η αλλαγή γίνεται εύκολα αντιληπτή αφού ο παλαιός τίτλος αντικαταστάθηκε µε το 3

4 νέο Γραπτές οδηγίες σύµφωνα µε την ADR. Οι νέες Γραπτές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ όπου έχουν αναρτηθεί και στις λοιπές γλώσσες των µελών της Συµφωνίας ADR. 11. Όσον αφορά τις εγκρίσεις τύπου δεξαµενής, ισχύουν τα εξής : α) Από , ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 52167/4683/2011 (ADR-2011), η Υπηρεσία µας δεν εγκρίνει τύπους δεξαµενών σύµφωνα µε την ADR-2009, ενώ αντίστοιχα, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας, δεν εκδίδονται µεµονωµένες εγκρίσεις τύπου δεξαµενής, από τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κράτους, µε την ADR β) Οι ισχύουσες σήµερα εγκρίσεις τύπου δεξαµενής κατά ADR 2009, παύουν να ισχύουν από , σύµφωνα µε το σηµείο Σύµφωνα µε το σηµείο αυτό, δύνανται να επανεξεταστούν και να καταστούν σύµφωνες µε τις διατάξεις της ή (ADR 2011) πριν την παραπάνω ηµεροµηνία. γ) Οι δεξαµενές που έχουν κατασκευαστεί, σύµφωνα µε ισχύουσες εγκρίσεις τύπου κατά ADR 2009, οφείλουν να έχουν τοποθετηθεί σε οχήµατα τα οποία θα πρέπει να έχουν ταξινοµηθεί µέχρι δ) Οι Φορείς διενέργειας των προβλεπόµενων δοκιµών για την έκδοση έγκρισης τύπου δεξαµενής, οφείλουν στο πρακτικό που εκδίδουν να αναφέρουν πλήρως (µε το έτος έκδοσής τους) τα χρησιµοποιούµενα πρότυπα για το σχεδιασµό, κατασκευή, εξοπλισµό, δοκιµή και επιθεώρηση της δεξαµενής. 12. Οι φορείς ελέγχου των οχηµάτων και τα ΚΤΕΟ, κατά τον περιοδικό έλεγχο, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις αλλαγές που αφορούν κατασκευαστικά στοιχεία ή εξαρτήµατα των οχηµάτων που έχουν επέλθει µε την ADR 2011, σε σχέση και µε τις µεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου 1.6 της ADR Για παράδειγµα συνδυασµοί οχηµάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις του σηµείου «Ηλεκτρικές συνδέσεις» σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις , µπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν και µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής της προαναφερόµενης διάταξης για τις ηλεκτρικές συνδέσεις µεταξύ µηχανοκίνητου οχήµατος και ρυµουλκούµενου. 13. Όσον αφορά το ABS, σύµφωνα µε την αλλαγή που επήλθε µε την ADR 2011, όλα τα οχήµατα (φορτηγά ή τράκτορες-ελκυστήρες µε ΜΑΜΦΟ µεγαλύτερη των 16 t ή εγκεκριµένα να σύρουν ή έλκουν ρυµουλκούµενα µε ΜΑΜΦΟ µεγαλύτερη των 10 t και τα ρυµουλκούµενα µε ΜΑΜΦΟ µεγαλύτερη των 10 t) ακόµη και µε ταξινόµηση πριν τις πρέπει να εφοδιαστούν µε σύστηµα αντιεµπλοκής, εφόσον συνεχίζουν να κυκλοφορούν µετά τη δηµοσίευση της 52167/4683/2011 κ.υ.α. (ADR-2011). Για µεν τα αυτοκινούµενα ο τύπος του ABS είναι κατηγορίας 1, ενώ για τα ρυµουλκούµενα είναι κατηγορίας Α λαµβανοµένης υπόψη και της µεταβατικής διάταξης του

5 Οι διατάξεις της εγκυκλίου Φ.106/10007/1312/ εξακολουθούν να ισχύουν εκτός των παραγράφων 1α, 1β, 1γ και 2α. Η εκ των υστέρων τοποθέτηση του συστήµατος ABS γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις δηλ. την αριθµ /2098/2006 (Β 441) απόφαση «Ταξινόµηση ορισµένων κατηγοριών µεταχειρισµένων οχηµάτων µε συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση» και την αριθµ. 9527/535/ εγκύκλιο «Εφαρµογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση». Η επιβεβαίωση για τον τύπο του χρησιµοποιούµενου τύπου ABS θα γίνεται από τον κατασκευαστή ή από τον επίσηµο αντιπρόσωπό του στην χώρα µας που θα προµηθεύει τον εγκαταστάτη του συστήµατος. 14. Όσον αφορά τους επιβραδυντές οµοίως, όλα τα οχήµατα (φορτηγά ή τράκτορες-ελκυστήρες µε ΜΑΜΦΟ µεγαλύτερη των 16 t ή εγκεκριµένα να σύρουν ή έλκουν ρυµουλκούµενα µε ΜΑΜΦΟ µεγαλύτερη των 10 t) ακόµη και µε ταξινόµηση πριν τις πρέπει να εφοδιαστούν µε επιβραδυντή κινητήρα, εφόσον συνεχίζουν να κυκλοφορούν µετά την δηµοσίευση της 52167/4683/2011 κ.υ.α. (ADR- 2011). Το σύστηµα επιβραδυντή θα είναι του τύπου ΙΙΑ. Η επιβεβαίωση της ύπαρξης τέτοιου συστήµατος στο όχηµα γίνεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος ή τον επίσηµο αντιπρόσωπό του στην χώρα µας. 15. Ο ΣΕΑΑ στον οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενηµερώσει τα µέλη του ώστε στα πλαίσια καλής συνεργασίας µε τους ιδιοκτήτες οχηµάτων που αιτούνται συµπληρωµατικά στοιχεία περί του ABS και του επιβραδυντή κινητήρα, όπως παρέχουν την πληροφόρηση αυτή σε όσο το δυνατόν µικρότερο κόστος λαµβανοµένης της έκτακτης οικονοµικής συγκυρίας. 16. Παρακαλούµε για την εφαρµογή των παραπάνω. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΜΠΟΥΡ ΑΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια Ακριβές αντίγραφο Α. Υπουργεία της χώρας (µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους Π. Μπακρατσάς Φορείς αρµοδιότητάς τους) α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Σταδίου Αθήνα β) Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Νοµική Υπηρεσία Τµήµα ικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα γ) Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Μεσογείων Χολαργός 5

6 δ) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεσογείων Αθήνα ε) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος Αθήνα στ) Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι ζ) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοπούλου Αθήνα η) Υπουργείο Οικονοµικών Γενικό Χηµείο του Κράτους /νση Περιβάλλοντος Τσόχα Αθήνα Β. Περιφέρειες της χώρας (µε την παράκληση να ενηµερώσουν τους Φορείς αρµοδιότητάς τους όπως ΙΚΤΕΟ, Επιµελητήρια κ.λπ.) 1/ Γενικό /ντή Μεταφορών 2/ /νσεις, Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών και ΚΤΕΟ ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση 1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα γ) Γενικό /ντή Μεταφορών δ) Αναπλ. Γενικό /ντή Οδικής Ασφάλειας ε) Γενική /ντρια ιοικητικής Υποστήριξης στ) Γενικό /ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών ζ) /νση Εµπορευµατικών Μεταφορών (µε την παράκληση για ενηµέρωση των Σιδηροδροµικών Φορέων) η) /νση Οδικής Κυκλοφορίας θ) /νση Οργάνωσης και Πληροφορικής ι) Τµήµα ιεθνών Σχέσεων Μεταφορών ια) Σώµα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Ανθίµου Γαζή Αθήνα 2. α) ΕΣΥ Θησέως 7, Καλλιθέα β) ΣΕΑΑ Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι Αθήνα 3. Φορείς Παροχής Εκπαίδευσης σε Συµβούλους α) Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχ/γων Μηχανικών Εργαστήριο Οχηµάτων Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα β) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής Ρίο Πάτρα 6

7 γ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Εργ. Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας Τ.Θ Θεσσαλονίκη δ) Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ηµόκριτος Τ.Θ Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως Αγία Παρασκευή Αττικής 4. Φορείς Αρχικού Ελέγχου Οχηµάτων α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής Ρίο Πάτρα β) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Εργ. Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας Τ.Θ Θεσσαλονίκη 5. Φορείς Περιοδικού Ελέγχου Οχηµάτων α) ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Α Βιοµηχανική Περιοχή Βόλος β) WPK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Κυπρίων Αγωνιστών Καλοχώρι Θεσσαλονίκης γ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. Ακτή Μιαούλη Πειραιάς δ) ΕUROCERT Α.Ε. Χλόης 89 και Λυκοβρύσεως Μεταµόρφωση ε) Lloyd s Register A.E. Ακτή Μιαούλη Πειραιάς στ) ΓΕΤΕ Ε.Π.Ε. Αγροτεµάχιο Ιωνία Θεσσαλονίκης ζ) TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου Αγία Παρασκευή η) SGS GREECE SA Π. Τσαλδάρη 10 και Θίσβης Περιστέρι θ) ΤΑΜ HELLAS Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Ε.Π.Ε. Προέδρου Τζανέτου Άγιος ηµήτριος ι) AUTOVISION SAKAR A.E. Ροβέρτου Γκάλλι Κ. Ηλιούπολη 6. Κατασκευαστές δεξαµενών α) Jet Engineering 14ο χλµ Παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας Θεσσαλονίκη 7

8 β) Αλεξανδρίδης Αθανάσιος Περιφερειακή οδός Άνω Ηλιούπολη γ) Ζάκος Γ. 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης Καλοχώρι - Θεσσαλονίκης δ) Ζυγούρης Ευστάθιος Αντικάλαµος Καλαµάτα Μεσσηνίας ε) Θεοδωρίδης Θεοχάρης & Σια ΟΕ ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης Ξάνθη στ) Θεοδωρίδης Παύλος Εννέα Εκτελεσθέντων Καλοχώρι - Θεσσαλονίκης ζ) Κιολείδης Νικόλαος 17 ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης ειράδων & Κορίνθου Νέα Κηφισιά - Αθήνα η) Λυγινός Φ. Μανιάτης & Λυγινός Γ. Ο.Ε Μαρκόνι Βοτανικός, Αθήνα θ) ELVIOTHERM Μπούφος Νικόλαος Κανάρη 5 Θέση Χασαπάκια Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ι) Νέζης Χρ. & ΣΙΑ ΟΕ Θέση Πάτηµα Ασπρόπυργος, Αθήνα ια) ΑΦΟΙ Νερούτσου Θέση Σπηλιές Αττική Οδός Τ.Θ Ασπρόπυργος Αττικής ιβ) Παπαζής Α.Ε. Αγροτική Περιοχή Σερεµές Έδεσσα Πέλλας ιγ) Τάκης ηµήτριος Περιοχή Αγροτεµάχιο 281 Αγροκτήµατος ιαβατών Ιωνία Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ιδ) Χρυσόπουλος Θεόδωρος Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης Κατερίνης (5 χλµ) Β Πάροδος Ολύµπου Καλοχώρι - Θεσσαλονίκη 7. Φορείς Παροχής Εκπαίδευσης σε Οδηγούς α) Μ. Πατεράκη (Σχολή Σπουδών Μεταφορέων) Σόλωνος Αθήνα β) KEMM Λεωφ. Θεσσαλονίκης 117 (Εθνική Οδός Ν. Φιλαδέλφεια) ΑΘΗΝΑ γ) ΟΦΑΕ Πατησίων ΑΘΗΝΑ δ) Θ. Μπαρµπαρούσης (Κέντρο Μεταφορικών Μελετών Σπουδών & Ερευνών ΕΠΕ) Οδυσσέως 7, Πλατεία Καραϊσκάκη ΑΘΗΝΑ 8

9 ε) ρεµέτσικα Χρύσα Λεωφ. Ηρακλείου Νέο Ηράκλειο Αττικής στ) ΤΕΚΟΜ ΕΠΕ Αγίου ηµητρίου Νέο Φάληρο Αττικής ζ) Μιχαήλ Βακιρτζής Μ. Ασίας Κερατσίνι Πειραιά η) EUROCERT Α.Ε. Χλόης 89 και Λυκοβρύσεως Μεταµόρφωση Αττικής θ) Γεωργίου Ηλιάδη Μιστράλ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ναυµαχίας Έλλης Θεσσαλονίκη ι) ΟΦΑΕ Γιαννιτσών Θεσσαλονίκη ια) ΙΤΕΜ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ε.Π.Ε. Πτολεµαίων Θεσσαλονίκη ιβ) Λ. Κοκκωνίδης & ΣΙΑ ΟΕ (ΣΕΚΟΟΜΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Κουταρέλια 12 µε Ιάσωνος Βόλος ιγ) Ινστιτούτο Μεταφορικών Σπουδών (ΣΕΚΑΜ ΣΕΚΟΟΜΕΕ) Σοφία Τσιφίδα - Αγγελίδου ιδασκάλου 35Α Γιαννιτσά Πέλλης ιδ) Νικόλαος Καλαϊτζάκης Αχελώου Πόρος Ηράκλειο Κρήτης ιε) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Μάρκου Μπότσαρη Χανιά Κρήτης ιστ) ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιµελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου Ηράκλειο Κρήτης ιζ) ΚΡΗΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Ε. Εφέδρων Πολεµιστών Χανιά Κρήτης ιη) Ο.Ε. Χρ. Μπαρµπαρούση & ΣΙΑ Οινέως Νεάπολη Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας ιθ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΚΟΟΜΕΕ Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών Πάτρα κ) ΣΕΚΑΜ - ΣΕΚΟΟΜΕΕ Στερεάς Ελλάδος Ασηµίνα Χαλβατζή Ετεοκλέους Θήβα Βοιωτίας λ) Γ. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ - Σ. ΨΑΛΤΗΣ Ο.Ε. Θωµά Πασχίδη Ιωάννινα µ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ηµ. Λάππα 84 & Τριών Ιεραρχών Καρδίτσα ν) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ Κωνσταντινουπόλεως 257 & Σόλωνος Ορεστιάδα Έβρου 9

10 ξ) Γεώργιος Τσάτσος Οδός Βηλαρά Λάρισα ο) ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Σταδίου Βέροια π) Ν. ΒΑΓΙΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σινώπης Καβάλα ρ) Ν. ΒΑΓΙΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «Avail engineering» Λαχανά Ν. Φιλαδέλφεια σ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ικαρίας 8 & Εθν. Μακαρίου (Λένορµαν) Περιστέρι Αττικής τ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ Θηβών Πειραιάς υ) ΛΑΡΙΣΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 6 ο χλµ. ΠΕΟ Λάρισας - Θεσσαλονίκης Λάρισα φ) ΣΕΚΟΟΜΕΕ Πρότυπο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής Λεωφ. Βουλιαγµένης Αργυρούπολη χ) ΣΕΚΟΟΜΕΕ Σακελλαρίου Ευθύµιος Κροκιδά Κόρινθος 8. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ εξουσιοδοτηµένα για ελέγχους οχηµάτων ADR α) AUTOVISION SAKAR Α.Ε Συνδετήρια οδός Εθνικής οδού Θεσ/κης-Χαλκιδικής µε Περαία Τ.Θ Τ.Κ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ β) ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Ε.Π.Ε. Ι.ΚΤΕΟ ΚΤΕΟΚΑΡ Ε.Π.Ε. 3 Ο χλµ. Λαµίας-Αθηνών Τ.Κ ΛΑΜΙΑ γ) ΙΚΤΕΟ Αττικής Α.Ε. Μπιχάκη Αγ. Ιωάννη Ρέντη Τ.Κ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ δ) ΙΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ SIOKAR Λαναρά Βαρβάρα-Λαναρά Ζωή Ο.Ε. 6 ο χλµ. Εθνικής Οδού Τρικάλων-Καλαµπάκας Τραγάνα, Τ.Θ. 110 Τ.Κ ΤΡΙΚΑΛΑ ε) Ηλιόπουλος Π. ΙΚΤΕΟ Α.Ε. 1 ο χλµ. Εθνικού ικτύου Ασπροχώµατος-Μεσσήνης Τ.Κ ΚΑΛΑΜΑΤΑ στ) Βιστάκης ΙΚΤΕΟ Ε.Π.Ε. 10 ο χλµ. Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών.. Σταυρακίων του. Ηρακλείου Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ζ) Express Inspection Service Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Κοζάνης Ε.Π.Ε. 5 ο χλµ. Κοζάνης-Πτολεµαΐδας Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗ 10

11 η) ΙΚΤΕΟ Λακωνίας-Αρκαδίας Α.Ε. 12ο χλµ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου Τ.Κ Τραπεζοντή - ήµος Φάριδος θ) ΙΚΤΕΟ Κ. ΕΛΛΑ ΑΣ Α.Ε. Μ.Γ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. Αγροτική οδός Αγ. Αναργύρων Θέση Φουσιάζανη, ήµος Ανθηδώνος Τ.Κ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ι) ΙΚΤΕΟ Τρικάλων Α.Ε. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ AUTOVISION 6 ο χιλ. Τρικάλων - Καλαµπάκας Τ.Θ Τ.Κ ΤΡΙΚΑΛΑ ια) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4 ο χλµ. Αµαλιάδας-Σαβαλίων Τ.Κ ΑΜΑΛΙΑ Α ιβ) ΙΚΤΕΟ AUTOTEST Ι.Β. ΣΓΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Βουνοπλαγιάς ήµος Πασσαρώνος Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιγ) ΙΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. Πεδινή ήµου Μπιζανίου Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιδ) ΙΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ Λ. Μουρνιών 56 Τ.Κ ΧΑΝΙΑ ιε) ΙΚΤΕΟ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Π.Ε. Ο.Τ. γωνία των οδών ΝΒ1Α & Α12Α ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ιστ) AUTOSAFE ΙΚΤΕΟ Ε.Π.Ε. Τ.Θ Τ.Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιζ) ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΚΤΕΟ HELLAS Ε.Ε. 1 ο χλµ. Εθνικής Οδού Βέροιας- όβρα Τ.Κ ΒΕΡΟΙΑ ιη) Ι. ΚΤΕΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ε.Π.Ε. 5 ο χ.λµ. Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκης Τ.Κ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ ιθ) Ι.ΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Ε. ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗ Ε. ΚΑΤΣΟΓΡΙ ΑΚΗ Ο.Ε. Κολοκοτρώνη 39 Τ.Κ ΡΕΘΥΜΝΟ κ) ΙΚΤΕΟ AUTOVISION ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 2 Ο χλµ. Καρδίτσας Αθηνών Τ.Κ ΚΑΡ ΙΤΣΑ λ) Ι.ΚΤΕΟ ΤΕΤΕ Α.Ε. Παζινός Ακρωτηρίου Χανίων ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ µ) Ι.ΚΤΕΟ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝ ΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41ο χλµ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ. Θέση "Στεφένη - Βασιλικό" ΜΕΓΑΡΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 11

12 ν) Α. ΜΑΥΡΙ ΗΣ - Α. ΨΑΡΡΑΣ Ο.Ε. (Ι ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΝΑΟΥΣΑΣ) 5 ο χλµ. Επαρχ. Οδού Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας ΝΑΟΥΣΑ ξ) ΙΚΤΕΟ ΒΑΡ ΑΚΩΣΤΑΣ Κ. & Κ. Ο.Ε. Θέση "Μεγάλη Ράχη" ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ο) ΙΚΤΕΟ ΤΕΤΕ Α.Ε. (ΚΤΕΟ ΚΡΗΤΗΣ) ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Συµβολή οδών & Π ΗΡΑΚΛΕΙΟ π) GPS KTEO A.E. Μύλοι 6 ΤΘ ΤΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ρ) ΙΚΤΕΟ ΚΩ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Οδός Ζηπάρι Κοινότητα Ασφενδίου ΚΩΣ σ) ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε. Θηβών ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ τ) IKTEO Θριασίου Πεδίου Α.Ε. Λεωφ. Γεννηµατά (θέση Χάβωση) Μαγούλα Αττικής υ) ΙΚΤΕΟ Γιαννιτσών Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Τεχνικός Έλεγχος Οχηµάτων ΚΤΕΟ 2 ο χιλ. Γιαννιτσών - Εδέσσης Τ.Θ Γιαννιτσά Πέλλας 9. Λοιποί Φορείς α) Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων.Χ. Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων & Ασφάλτου Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου Σκαραµαγκάς Σκαραµαγκάς β) Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτ/στων ιεθνών Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.) Πατησίων Αθήνα γ) Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών Πειραιώς Αθήνα δ) Πανελλαδική Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Επαγγελµατιών Φορτηγών Αυτ/των.Χ. Πειραιώς Αθήνα ε) Σωµατείο Οδηγών Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων Β. Ελλάδος Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Μοναστηρίου 95 Άγιοι Πάντες - Θεσσαλονίκη στ) Σύνδεσµος ιεθνών ιαµεταφορέων Ελλάδος Λεωφ. Συγγρού Νέα Σµύρνη 12

13 ζ) Σωµατείο Επαγγελµατιών Αυτ/στων Ιδιοκτητών Αυτ/των Μεταφοράς Υγρών Καυσίµων Μακεδονίας-Θράκης Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ 26 ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη η) Επαγγελµατική Ένωση Εταιρειών Υγραερίων Βασιλέως Γεωργίου Χαλάνδρι θ) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών και Εµπόρων Εκρηκτικών Υλών Στουρνάρη Χαλάνδρι ι) Σύνδεσµος Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος ΣΕΕΠΕ Θέτιδος Ιλίσια Αθήνα ια) Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος Λόντου Αθήνα ιβ) Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων (Π.Ο.Ε.ΜΙ.Φ.Α.) Θηβών 219 Περιστέρι Αθήνα ιγ) Σωµατείο Ιδιοκτητών Επαγγελµατικών Φ Χ Ν. Αχαίας & Περιχώρων Ο ΦΑΡΟΣ Γούναρη 2 Πάτρα ιδ) Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών Θεσσαλίας Κεντρικής Ελλάδας Κουταρελιά 12 Βόλος ιε) Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών Φορτηγών Αυτοκινήτων.Χ. Μαιζώνος 45 Πάτρα ιστ) Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών.Χ. (καραγωγείς) Γούναρη Πειραιάς ιζ) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εταιρειών Εθνικών Οδικών Μεταφορών Μαραθώνος 27 Πειραιάς ιη) ΣΕΟΦΑΕ (Συνδικάτο Επαγγελµατιών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδας). Οµηρίδου Σκυλίτση Πειραιάς ιθ) Σωµατείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων ιεθνών Μεταφορών Ν. Πιερίας Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 3 ο χλµ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης Θεσσαλονίκης Τ.Θ Κατερίνη κ) Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών (ΕΝ.Ε.Ε.Π.) Φίλωνος 131 Τ.Θ Πειραιάς 13

14 λ) Π.Ο.Ε.ΜΙ.Φ.Α. Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων Θηβών 219 Περιστέρι Αθήνας µ) Σύνδεσµος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου Αρχιµήδους Ηράκλειο Κρήτης ΙΙΙ. Εσωτερική ιανοµή /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων α) Τµήµα Β (2) β) Τµήµα (2) 14

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β, Α Αθήνα, 25 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΟΧ (50%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (50%) του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών»

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών» ΑΔΑ: 45Ο74691ΩΓ-ΗΟ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί. Υποστηρικτές

Χορηγοί. Υποστηρικτές Χορηγοί Υποστηρικτές ιαφημιζόμενοι www.olp.gr Με επενδύσεις η ΕΗ στηρίζει ανάκαμψη και απασχόληση Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ΕΗ ΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

ΘΕΜΑ : Έλεγχος του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓίϊΝ ώ ΥΓ,λ λ v, i-efe V' ; Q_ O C., 2 - o / O APit*. rrr- QT frg/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΛΟΜίΐΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΪΚΤΎίΙΝ Παπάγου, 27 / 05 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΚΤΑΦΟΡίΙΝ ΛΪΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε.

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φ.251/16888 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και

Διαβάστε περισσότερα