ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ M-M-RVAXPRO Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο εναιώρηµα. Εµβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (από ζώντες ιούς). 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μετά την ανασύσταση, µία δόση (0,5 ml) περιέχει : Ιούς 1 ιλαράς του στελέχους Edmonston του Enders (ζώντες, εξασθενηµένους) από 1x10 3 TCID 50 * Ιούς 1 παρωτίτιδας του στελέχους Jeryl Lynn ΤΜ [Level B] (ζώντες, εξασθενηµένους) από 12,5x10 3 TCID 50 * Ιούς 2 ερυθράς του στελέχους Wistar RA 27/3 (ζώντες, εξασθενηµένους) από 1x10 3 TCID 50 * όχι λιγότερο όχι λιγότερο όχι λιγότερο * 50% µολυσµατικής δόσης ιστοκαλλιέργειας 1 παραγόµενοι σε κύτταρα εµβρύου όρνιθας. 2 παραγόµενοι σε WI-38 ανθρώπινους διπλοειδείς πνευµονικούς ινοβλάστες. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο εναιώρηµα. Πριν από την ανασύσταση, η κόνις είναι µία ελαφρά κίτρινη συµπαγής κρυσταλλική µάζα και ο διαλύτης είναι ένα διαυγές άχρωµο υγρό. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το M-M-RVAXPRO ενδείκνυται για τον ταυτόχρονο εµβολιασµό κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς σε άτοµα ηλικίας 12 µηνών ή µεγαλύτερα (βλέπε παράγραφο 4.2). Για χρήση σε επιδηµίες ιλαράς ή για µετά την έκθεση εµβολιασµό µη εγκύων εφήβων και ενηλίκων ατόµων ή σε παιδιά που δεν είχαν εµβολιαστεί προηγουµένως µεγαλύτερα των 12 µηνών που έρχονται σε στενή επαφή µε ευπαθείς έγκυες γυναίκες και σε άτοµα ενδεχοµένως ευπαθή στην παρωτίτιδα και ερυθρά, βλέπε παράγραφο οσολογία και τρόπος χορήγησης οσολογία Το M-M-RVAXPRO πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επίσηµες συστάσεις. Άτοµα ηλικίας 12 µηνών ή µεγαλύτερα Άτοµα ηλικίας 12 µηνών ή µεγαλύτερα πρέπει να λαµβάνουν µία δόση σε επιλεγµένη ηµεροµηνία. Μία δεύτερη δόση µπορεί να χορηγηθεί τουλάχιστον 4 εβδοµάδες µετά την πρώτη δόση σύµφωνα µε 2

3 τις επίσηµες συστάσεις. Η δεύτερη δόση προορίζεται για άτοµα που για κάποιο λόγο δεν ανταποκρίθηκαν στην πρώτη δόση. Βρέφη ηλικίας από 6 µηνών έως και κάτω των 12 µηνών Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια από τη χρήση του M-M-RVAXPRO σε παιδιά µικρότερα των 12 µηνών (βλέπε παράγραφο 5.1). Βρέφη ηλικίας από 6 µηνών έως και κάτω των 12 µηνών τα οποία έχουν εµβολιασθεί µε εµβόλιο που περιέχει ιούς ιλαράς στη διάρκεια επιδηµίας ιλαράς ή έχουν εµβολιασθεί στην ηλικία αυτή σύµφωνα µε τις επίσηµες συστάσεις ενδέχεται να µην ανταποκριθούν στο εµβόλιο λόγω παρουσίας κυκλοφορούντων µητρικών αντισωµάτων. Τα βρέφη αυτά πρέπει να επανεµβολιασθούν στην ηλικία των 12 έως 15 µηνών και να ακολουθήσει µία πρόσθετη δόση εµβολίου που περιέχει ιούς ιλαράς σύµφωνα µε τις επίσηµες συστάσεις. Τρόπος χορήγησης Το εµβόλιο πρέπει να ενίεται υποδόρια. Οι υποδόριες ενέσεις µπορεί να δίνονται στην προσθιοπλάγια πλευρά του µηρού ή στο δελτοειδή µυ του άνω βραχίονα. Βλέπε παράγραφο 6.6 για οδηγίες προετοιµασίας. ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΕΤΑΙ ΕΝ ΟΑΓΓΕΙΑΚΑ. 4.3 Αντενδείξεις Ιστορικό υπερευαισθησίας σε κάποιο εµβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας ή ερυθράς ή σε κάποιο από τα έκδοχα, συµπεριλαµβανοµένης της νεοµυκίνης (βλέπε παραγράφους 2, 4.4 και 6.1). Κύηση (βλέπε επίσης παραγράφους 4.4 και 4.6). Ο εµβολιασµός πρέπει να αναβάλλεται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε νόσου µε πυρετό >38,5 ο C. Ενεργός φυµατίωση που δεν είναι υπό θεραπευτική αγωγή (βλέπε παράγραφο 4.4). υσκρασίες του αίµατος, λευχαιµία, λεµφώµατα κάθε τύπου ή άλλα κακοήθη νεοπλάσµατα που επηρεάζουν το αιµοποιητικό και το λεµφικό σύστηµα. Τρέχουσα ανοσοκατασταλτική θεραπεία (συµπεριλαµβανοµένων υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών). Το M-M-RVAXPRO δεν αντενδείκνυται σε άτοµα που λαµβάνουν τοπικά ή σε χαµηλές δόσεις παρεντερικά κορτικοστεροειδή (π.χ. για προφύλαξη από άσθµα ή για θεραπεία υποκατάστασης). Χυµική ή κυτταρική (πρωτοπαθής ή επίκτητη) ανοσοανεπάρκεια, συµπεριλαµβανοµένων της υπογαµµασφαιριναιµίας και δυσγαµµασφαιριναιµίας και του AIDS ή της συµπτωµατικής λοίµωξης από HIV ή µε κατά την ηλικία ειδικά CD4+ Τ-λεµφοκύτταρα σε ποσοστό <25% (βλέπε παράγραφο 4.4). Σε άτοµα µε σοβαρή ανοσοκαταστολή που κατά λάθος έχουν εµβολιασθεί µε εµβόλιο που περιέχει ιούς ιλαράς, έχουν αναφερθεί µεθιλαρική εγκεφαλίτιδα µε ενδοπυρηνική έγκλειση, πνευµονίτιδα και θάνατος ως άµεση συνέπεια διασποράς της λοίµωξης από τον ιό της ιλαράς του εµβολίου. Οικογενειακό ιστορικό συγγενούς ή κληρονοµικής ανοσοανεπάρκειας, εκτός εάν έχει αποδειχθεί η ανοσοεπάρκεια του προς εµβολιασµό ατόµου. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 3

4 Η ενδεδειγµένη ιατρική αντιµετώπιση και παρακολούθηση πρέπει πάντοτε να είναι άµεσα διαθέσιµες στην περίπτωση εµφάνισης σπάνιας αναφυλακτικής αντίδρασης µετά τη χορήγηση του εµβολίου. Επειδή τα εµβόλια από ζώντες ιούς ιλαράς και παρωτίτιδας παράγονται σε καλλιέργειες κυττάρων εµβρύου όρνιθας, άτοµα µε ιστορικό αναφυλακτικών, αναφυλακτοειδών ή άλλων άµεσων αντιδράσεων (π.χ. κνίδωση, οίδηµα στόµατος και φάρυγγα, δυσκολία στην αναπνοή, υπόταση ή καταπληξία) µετά από τη λήψη αυγού µπορεί να βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης άµεσουτύπου αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκτιµάται προσεκτικά η σχέση του δυνητικού κινδύνου/οφέλους πριν από τον εµβολιασµό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν το M-M-RVAXPRO πρόκειται να χορηγηθεί σε άτοµα µε ατοµικό ή οικογενειακό ιστορικό σπασµών ή ιστορικό εγκεφαλικής βλάβης. Ο γιατρός πρέπει να είναι σε επιφυλακή για τυχόν αύξηση της θερµοκρασίας που µπορεί να εµφανιστεί µετά τον εµβολιασµό (βλέπε παράγραφο 4.8). Το εµβόλιο περιέχει 1,9 mg σακχαρόζης ως έκδοχο. Η ποσότητα αυτή είναι πολύ χαµηλή για να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες σε ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα όπως δυσανεξία στη φρουκτόζη, δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης ή ανεπάρκεια σουκράσης-ισοµαλτάσης. Το εµβόλιο περιέχει ίχνη υπολειµµάτων της ανασυνδυασµένης ανθρώπινης λευκωµατίνης (rha). Σε µία µελέτη µε παιδιά που έλαβαν µία δεύτερη δόση M-M-RVAXPRO δεν παρατηρήθηκε ευαισθητοποίηση στην rha. εν µπορεί να αποκλεισθεί ένας θεωρητικός κίνδυνος υπερευαισθησίας στην rha σε µικρή συχνότητα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή όταν χρησιµοποιείται οποιοδήποτε προϊόν που περιέχει rha σε άτοµα που έχουν προηγουνένως εµφανίσει σηµεία υπερευαισθησίας στην rha. Κύηση Το εµβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε έγκυες γυναίκες. Επιπλέον, η κύηση πρέπει να αποφεύγεται για 3 µήνες µετά τον εµβολιασµό (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.6). Θροµβοπενία Άτοµα µε υπάρχουσα θροµβοπενία ενδέχεται να εµφανίσουν πιο σοβαρή θροµβοπενία µετά τον εµβολιασµό. Επιπλέον, άτοµα που εµφάνισαν θροµβοπενία µετά την πρώτη δόση του M-M-RVAXPRO (ή των στελεχών του εµβολίου) µπορεί να εµφανίσουν θροµβοπενία µετά από επαναλαµβανόµενες δόσεις. Πρέπει να γίνεται ορολογικός έλεγχος για να προσδιορισθεί αν χρειάζονται ή όχι επιπλέον δόσεις του εµβολίου. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκτιµάται προσεκτικά η σχέση του δυνητικού κινδύνου/οφέλους πριν από τον εµβολιασµό (βλέπε παράγραφο 4.8). Άλλες Άτοµα µε βεβαιωµένη λοίµωξη από ιούς ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας και τα οποία δεν είναι ανοσοκατεσταλµένα µπορούν να εµβολιασθούν. Ωστόσο, οι εµβολιασµένοι αυτοί πρέπει να παρακολουθούνται στενά για νόσηση από ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά γιατί ο εµβολιασµός ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσµατικός σε αυτούς τους ασθενείς παρά σε άτοµα χωρίς λοίµωξη από ιούς ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (βλέπε παράγραφο 4.3). Παιδιά µε φυµατίωση που υποβάλλονται σε θεραπεία δεν παρουσίασαν παρόξυνση της νόσου όταν εµβολιάστηκαν µε εµβόλιο ζώντων ιών ιλαράς. εν έχουν αναφερθεί µέχρι σήµερα µελέτες για την επίδραση των εµβολίων µε ζώντες ιούς ιλαράς στα παιδιά µε φυµατίωση που δεν υποβάλλονται σε θεραπεία (βλέπε παράγραφο 4.3). Όπως ισχύει για κάθε εµβόλιο, ο εµβολιασµός µε M-M-RVAXPRO µπορεί να µη συνεπάγεται προστασία σε όλους τους εµβολιαζόµενους. Μετάδοση 4

5 Απέκκριση µικρών ποσοτήτων ζώντος εξασθενηµένου ιού ερυθράς από τη µύτη ή το φάρυγγα έχει εµφανισθεί στην πλειονότητα των ευπαθών ατόµων 7 έως 28 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό. εν υπάρχουν τεκµηριωµένα στοιχεία που να δείχνουν ότι ο ιός αυτός µεταδίδεται σε ευπαθή άτοµα που βρίσκονται σε επαφή µε εµβολιαζόµενα άτοµα. Συνεπώς, η µετάδοση από στενή προσωπική επαφή, αν και είναι θεωρητικά αποδεκτή ως πιθανότητα, δεν θεωρείται σηµαντικός παράγοντας κινδύνου. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι ο ιός του εµβολίου ερυθράς µεταδίδεται στα βρέφη µε το µητρικό γάλα χωρίς κάποια ένδειξη κλινικής νόσου (βλέπε παράγραφο 4.6). εν έχει αναφερθεί µετάδοση του πιο εξασθενηµένου στελέχους Edmonstron του Enders του ιού της ιλαράς ή του στελέχους Jeryl Lynn του ιού της παρωτίτιδας από εµβολιασµένους σε ευπαθή άτοµα. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν πρέπει να χορηγείται ανοσοσφαιρίνη (IG) ταυτόχρονα µε το M-M-RVAXPRO. Η χορήγηση ανοσοσφαιρινών ταυτόχρονα µε το M-M-RVAXPRO ενδέχεται να παρέµβει στην αναµενόµενη ανοσολογική ανταπόκριση. Ο εµβολιασµός πρέπει να αναβάλλεται για τουλάχιστον 3 µήνες µετά από µετάγγιση αίµατος ή πλάσµατος ή τη χορήγηση ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης. Η χορήγηση προϊόντων αίµατος που περιέχουν αντισώµατα κατά των ιών ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς, συµπεριλαµβανοµένων σκευασµάτων ανοσοσφαιρινών, πρέπει να αποφεύγεται για 1 µήνα µετά τη δόση M-M-RVAXPRO, εκτός αν κριθεί απαραίτητη. Έχει αναφερθεί ότι τα εµβόλια µε ζώντες εξασθενηµένους ιούς ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς όταν χορηγούνται χωριστά µπορεί να καταστείλουν προσωρινά τη δερµατική ευαισθησία στη φυµατίνη. Εποµένως, εάν πρόκειται να γίνει η δοκιµασία στη φυµατίνη, αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται οποιοδήποτε χρόνο πριν, ταυτόχρονα µε ή 4 έως 6 εβδοµάδες µετά τον εµβολιασµό µε M-M-RVAXPRO. Xρήση µε άλλα εµβόλια ηµοσιευµένα κλινικά στοιχεία υποστηρίζουν την ταυτόχρονη χορήγηση της προηγούµενης σύνθεσης εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. µε άλλα παιδιατρικά εµβόλια, συµπεριλαµβανοµένων των DTaP (ή DTwP), IPV (ή OPV), HIB (Haemophilus influenzae type b), HIB-HBV (Haemophilus influenzae type b µε εµβόλιο Ηπατίτιδας Β) και VAR (ανεµευλογιάς). Μέχρι τώρα δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες για την ταυτόχρονη χρήση του M-M-RVAXPRO και άλλων εµβολίων. Ωστόσο, επειδή έχει αποδειχθεί ότι το M-M-RVAXPRO διαθέτει προφίλ ασφάλειας και ανοσογονικότητας παρόµοιο µε αυτό της προηγούµενης σύνθεσης του συνδυασµένου εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc., η εµπειρία µε το εµβόλιο αυτό µπορεί να ληφθεί υπόψη. Το M-M-RVAXPRO πρέπει να δίνεται ταυτόχρονα σε διαφορετικές θέσεις ένεσης ή ένα µήνα πριν ή µετά τη χορήγηση άλλων εµβολίων που περιέχουν ζώντες ιούς. 4.6 Kύηση και γαλουχία εν έχουν διεξαχθεί µελέτες µε M-M-RVAXPRO σε έγκυες γυναίκες. εν είναι γνωστό εάν το M-M-RVAXPRO µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έµβρυο όταν χορηγείται σε έγκυο γυναίκα ή να επηρεάσει την αναπαραγωγική ικανότητα. Για το λόγο αυτό, το εµβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε έγκυες γυναίκες. Επιπλέον, η εγκυµοσύνη πρέπει να αποφεύγεται για 3 µήνες µετά τον εµβολιασµό (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4). Προκειµένου να συµβουλεύσει γυναίκες που κατά λάθος εµβολιάσθηκαν ενώ ήταν έγκυες ή έµειναν έγκυες µέσα σε 3 µήνες µετά τον εµβολιασµό, ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει τα εξής: (1) Σε µία έρευνα διάρκειας 10 ετών σε περισσότερες από 700 έγκυες γυναίκες που έλαβαν εµβόλιο ερυθράς µέσα σε 3 µήνες πριν ή µετά τη σύλληψη (εκ των οποίων 189 έλαβαν στέλεχος Wistar RA 27/3), κανένα από τα 5

6 νεογέννητα δεν παρουσίασε ανωµαλίες συµβατές µε το σύνδροµο συγγενούς ερυθράς, (2) Η λοίµωξη από παρωτίτιδα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου της εγκυµοσύνης µπορεί να αυξήσει το ποσοστό των αυτόµατων αποβολών. Παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι ο ιός της παρωτίτιδας του εµβολίου µολύνει τον πλακούντα και το έµβρυο, δεν έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί συγγενείς δυσπλασίες στους ανθρώπους και (3) Μελέτες έχουν δείξει ότι η νόσηση από φυσικό ιό ιλαράς κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο για το έµβρυο. Έχει παρατηρηθεί αυξηµένο ποσοστό αυτόµατων αποβολών, τοκετών νεκρών εµβρύων, συγγενών ανωµαλιών και πρόωρου τοκετού µετά από προσβολή από φυσικό ιό ιλαράς κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. εν υπάρχουν επαρκείς µελέτες για το εξασθενηµένο στέλεχος του ιού της ιλαράς (του εµβολίου) στην εγκυµοσύνη. Ωστόσο, είναι φρόνιµο να υποτεθεί ότι το στέλεχος του ιού του εµβολίου είναι επίσης ικανό να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες στο έµβρυο. Σηµείωση: Οι επίσηµες συστάσεις µπορεί να διαφέρουν ως προς τη διάρκεια της περιόδου αναµονής κατά την οποία συνιστάται να αποφεύγεται η κύηση µετά τον εµβολιασµό. Γυναίκες µετά τον τοκετό Έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιµο σε πολλές περιπτώσεις να εµβολιάζονται γυναίκες ευπαθείς στην ερυθρά αµέσως µετά τον τοκετό. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε γυναίκες που θηλάζουν µετά τον τοκετό και έχουν εµβολιασθεί µε εµβόλιο ζώντων εξασθενηµένων ιών ερυθράς, ο ιός µπορεί να απεκκριθεί στο µητρικό γάλα και να µεταδοθεί στα βρέφη που θηλάζουν. Στα βρέφη µε ορολογική ένδειξη λοίµωξης από ερυθρά, κανένα δεν παρουσίασε συµπτώµατα της νόσου. εν είναι γνωστό εάν ο ιός της ιλαράς ή παρωτίτιδας του εµβολίου απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν το M-M-RVAXPRO πρόκειται να χορηγηθεί σε θηλάζουσα γυναίκα. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Σε µία κλινική δοκιµή, το M-M-RVAXPRO χορηγήθηκε σε 641 παιδιά (βλέπε παράγραφο 5.1) και το γενικό προφίλ ασφάλειας ήταν συγκρίσιµο µε αυτό της προηγούµενης σύνθεσης του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες αξιολογήθηκαν σε 634 παιδιά. Ανάµεσα σε αυτά τα παιδιά, οι ακόλουθες συσχετιζόµενες µε το εµβόλιο ανεπιθύµητες ενέργειες παρατηρήθηκαν σε άτοµα µετά τον εµβολιασµό µε M-M-RVAXPRO (εκτός µεµονωµένων αναφορών µε συχνότητα <0,2%). [Πολύ Συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100, <1/10), όχι συχνές ( 1/1.000, 1/100)] Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Όχι συχνές: ρινοφαρυγγίτιδα, λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος ή ιογενής λοίµωξη ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου Όχι συχνές: ρινόρροια ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος Όχι συχνές: διάρροια ή έµετος ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Συχνές: ιλαροειδές εξάνθηµα ή άλλο εξάνθηµα Όχι συχνές: κνίδωση 6

7 Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές: πυρετός (38,5 o C ή υψηλότερος), ερύθηµα στη θέση της ένεσης, άλγος στη θέση της ένεσης και οίδηµα στη θέση της ένεσης Συχνές: µώλωπας στη θέση της ένεσης Όχι συχνές: εξάνθηµα στη θέση της ένεσης Σε σύγκριση µε την πρώτη δόση, µία δεύτερη δόση M-M-RVAXPRO δε σχετίζεται µε αύξηση στην επίπτωση και βαρύτητα των κλινικών συµπτωµάτων συµπεριλαµβανοµένων αυτών που υποδηλώνουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες Είναι διαθέσιµα πρόσθετα κλινικά στοιχεία και στοιχεία µετά την κυκλοφορία από προηγούµενες συνθέσεις µονοδύναµων και συνδυασµένων εµβολίων ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκαν από τη Merck & Co., Inc. χωρίς αναφορά στην αιτιολογία ή τη συχνότητα και συνοψίζονται πιο κάτω. Τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν βασιζόµενα σε περισσότερες από 400 εκατοµµύρια δόσεις που διατέθηκαν παγκοσµίως. Οι πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες που έχουν ήδη αναφερθεί στην προηγούµενη παράγραφο (σχετικά µε την κλινική εµπειρία µε M-M-RVAXPRO) εξαιρούνται από τα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω. Λοιµώξεις και παρασιτώσεις άσηπτη µηνιγγίτιδα (βλέπε παρακάτω), άτυπη ιλαρά, ορχίτιδα, µέση ωτίτιδα, παρωτίτιδα, ρινίτιδα, υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα (βλέπε παρακάτω) Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις άσηπτης µηνιγγίτιδας µετά από εµβολιασµό κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς. Παρόλο που έχει αποδειχθεί αιτιολογική σχέση µεταξύ άλλων στελεχών του εµβολίου παρωτίτιδας και της άσηπτης µηνιγγίτιδας, δεν έχει αποδειχθεί η σχέση του εµβολίου παρωτίτιδας µε στέλεχος Jeryl Lynn TM µε την άσηπτη µηνιγγίτιδα. ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος επιχώρια λεµφαδενοπάθεια, θροµβοκυτοπενία ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος αναφυλακτοειδής αντίδραση, αναφυλαξία και συνοδά φαινόµενα, όπως αγγειονευρωτικό οίδηµα, οίδηµα προσώπου και περιφερικό οίδηµα Ψυχιατρικές διαταραχές ευερεθιστότητα ιαταραχές του νευρικού συστήµατος µη πυρετικοί σπασµοί ή παροξυσµοί, αταξία, ζάλη, εγκεφαλίτιδα (βλέπε παρακάτω), εγκεφαλοπάθεια (βλέπε παρακάτω), πυρετικοί σπασµοί (στα παιδιά), σύνδροµο Guillain-Barre, κεφαλαλγία, µεθιλαρική εγκεφαλίτιδα µε ενδοπυρηνική έγκλειση (βλέπε παράγραφο 4.3), οφθαλµική παράλυση, οπτική νευρίτιδα, παραισθησία, πολυνευρίτιδα, πολυνευροπάθεια, οπισθοβολβική νευρίτιδα, συγκοπή Εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλοπάθεια, πλην υποξείας σκληρυντικής πανεγκεφαλίτιδας (ΥΣΠΕ), έχουν αναφερθεί κατά προσέγγιση µία φορά ανά 3 εκατοµµύρια δόσεις του εµβολίου που περιέχει ιούς ιλαράς που παρασκευάστηκε από τη Merck & Co., Inc. Η µετά την κυκλοφορία παρακολούθηση πλέον των 400 εκατοµµυρίων δόσεων που έχουν διανεµηθεί σε όλο τον κόσµο για σχεδόν 25 χρόνια ( ) δείχνει ότι σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες όπως εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλοπάθεια συνεχίζουν να αναφέρονται σπάνια. Σε καµία περίπτωση δεν έχει αποδειχθεί αδιαµφισβήτητα ότι οι ανεπιθύµητες ενέργειες προκλήθηκαν πράγµατι από το εµβόλιο. Ωστόσο, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι είναι δυνατόν µερικές από αυτές τις περιπτώσεις να έχουν προκληθεί από εµβόλια ιλαράς. εν έχει αποδειχθεί ότι το εµβόλιο ιλαράς µπορεί να προκαλέσει ΥΣΠΕ. Έχει αναφερθεί ΥΣΠΕ σε παιδιά που δεν είχαν ιστορικό λοίµωξης από φυσικό ιό ιλαράς αλλά που είχαν λάβει εµβόλιο ιλαράς. Μερικές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν προκύψει από µη διαγνωσµένη ιλαρά κατά το πρώτο έτος 7

8 της ζωής ή πιθανώς από τον εµβολιασµό κατά της ιλαράς. Τα αποτελέσµατα µίας αναδροµικής µελέτης ασθενούς-µάρτυρος ελέγχου που διεξήχθη από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των Η.Π.Α. δείχνουν ότι το γενικό αποτέλεσµα του εµβολίου ιλαράς υπήρξε η προστασία έναντι της ΥΣΠΕ µε την πρόληψη της ιλαράς και του εγγενούς κινδύνου ΥΣΠΕ. Οφθαλµικές διαταραχές επιπεφυκίτιδα, αµφιβληστροειδίτιδα ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου κώφωση λόγω βλάβης του ακουστικού νεύρου ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου βρογχικός σπασµός, βήχας, πνευµονίτιδα (βλέπε παράγραφο 4.3), πονόλαιµος ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ναυτία ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού υποδερµατίτιδα, πορφύρα, σκλήρυνση δέρµατος, σύνδροµο Stevens Johnson ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος, του συνδετικού ιστού και των οστών αρθρίτιδα και/ή αρθραλγία (συνήθως παροδική και σπανίως χρόνια [βλέπε παρακάτω]), µυαλγία Αρθραλγία και/ή αρθρίτιδα (συνήθως παροδική και σπανίως χρόνια) και πολυνευρίτιδα είναι χαρακτηριστικά λοίµωξης από το φυσικό ιό της ερυθράς και ποικίλλουν σε συχνότητα και βαρύτητα ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο, µε υψηλότερη συχνότητα σε ενήλικες θήλεις και χαµηλότερη σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Μετά τον εµβολιασµό σε παιδιά, οι αντιδράσεις στις αρθρώσεις είναι συνήθως όχι συχνές (0-3%) και µικρής διάρκειας. Στις γυναίκες, οι συχνότητες εµφάνισης αρθρίτιδας και αρθραλγίας είναι γενικά υψηλότερες από εκείνες που παρατηρούνται στα παιδιά (12-20%) και οι αντιδράσεις τείνουν να γίνουν πιο έντονες και µεγαλύτερης διάρκειας. Είναι δυνατόν τα συµπτώµατα να επιµένουν για µήνες ή σε σπάνιες περιπτώσεις για χρόνια. Σε κορίτσια εφήβους, η συχνότητα των αντιδράσεων φαίνεται να είναι µεταξύ της συχνότητας που παρατηρείται στα παιδιά και στις ενήλικες γυναίκες. Ακόµα και σε µεγαλύτερες γυναίκες (35-45 ετών), οι αντιδράσεις αυτές είναι γενικά καλώς ανεκτές και σπάνια παρεµβαίνουν στις καθηµερινές δραστηριότητες. Η χρόνια αρθρίτιδα έχει συνδεθεί µε τη λοίµωξη από το φυσικό ιό της ερυθράς και έχει συσχετισθεί µε επίµονο ιό και/ή αντιγόνο ιού που αποµονώνονται από ιστούς του σώµατος. Μόνο σπανίως οι εµβολιαζόµενοι έχουν εµφανίσει συµπτώµατα χρόνιας αρθρίτιδας. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης αίσθηµα καύσου και/ή νυγµού µικρής διάρκειας στη θέση της ένεσης, πυρετός (38,5 ο C ή υψηλότερος), κακουχία, φλεγµονή της οπτικής θηλής, περιφερικό οίδηµα, διόγκωση, ευαισθησία, φυσαλίδες στη θέση της ένεσης, ποµφός και ερύθηµα στη θέση της ένεσης 4.9 Υπερδοσολογία Σπανίως έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας και δεν έχουν συσχετισθεί µε κάποια σοβαρή ανεπιθύµητη ενέργεια. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Εµβόλια ιών, κωδικός ATC: J07BD52. Αξιολόγηση της ανοσογονικότητας και κλινικής αποτελεσµατικότητας 8

9 Μία συγκριτική µελέτη σε άτοµα που έλαβαν M-M-RVAXPRO ή την προηγούµενη σύνθεση (που παρασκευάστηκε µε ανθρώπινη λευκωµατίνη από ορό) του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. έδειξε παρόµοια ανοσογονικότητα και ασφάλεια ανάµεσα στα 2 προϊόντα. Κλινικές µελέτες σε 284 οροαρνητικά και στους τρεις ιούς παιδιά, ηλικίας 11 µηνών έως 7 ετών, έδειξαν ότι η προηγούµενη σύνθεση του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. είναι εξόχως ανοσογόνος και είναι γενικά καλά ανεκτή. Σε αυτές τις µελέτες, µία µόνο ένεση του εµβολίου επάγει την παραγωγή αντισωµάτων που αναστέλλουν την αιµοσυγκολλητίνη του ιού της ιλαράς σε ποσοστό 95%, αντισωµάτων που εξουδετερώνουν τον ιό της παρωτίτιδας σε ποσοστό 96%, και αντισώµατα που αναστέλλουν την αιµοσυγκολλητίνη του ιού της ερυθράς σε ποσοστό 99%, των ευπαθών ατόµων. Η αποτελεσµατικότητα των συστατικών της προηγούµενης σύνθεσης του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. έχει αποδειχθεί σε σειρά διπλών-τυφλών ελεγχόµενων δοκιµών στην καθηµερινή πράξη, που απέδειξαν ότι κάθε ένα ξεχωριστά από τα συστατικά του εµβολίου παρέχει προστατευτική αποτελεσµατικότητα σε υψηλό βαθµό. Αυτές οι µελέτες απέδειξαν ακόµη ότι η οροµετατροπή σε απάντηση στον εµβολιασµό κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς βαίνει παράλληλα µε την προστασία έναντι των νόσων αυτών. Εµβολιασµός µετά την έκθεση στον ιό Ο εµβολιασµός ατόµων που έχουν εκτεθεί στο φυσικό ιό της ιλαράς µπορεί να παρέχει κάποια προστασία εάν το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί µέσα σε 72 ώρες µετά την έκθεση. Εάν, ωστόσο, το εµβόλιο δοθεί λίγες µέρες πριν την έκθεση, µπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική προστασία. εν υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι ο εµβολιασµός ατόµων που πρόσφατα έχουν εκτεθεί στο φυσικό ιό παρωτίτιδας ή στο φυσικό ιό ερυθράς παρέχει προστασία. Αποτελεσµατικότητα Περισσότερες από 400 εκατοµµύρια δόσεις της προηγούµενης σύνθεσης του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. έχουν διανεµηθεί σε όλον τον κόσµο (1978 έως 2003). Η ευρεία χρήση του εµβολιαστικού σχήµατος των 2 δόσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε χώρες όπως η Φινλανδία και Σουηδία οδήγησε στην κατά >99% µείωση της επίπτωσης κάθε µίας από τις 3 νόσους στόχους. Μη έγκυες έφηβες και ενήλικες θήλεις Ο εµβολιασµός ευπαθών µη εγκύων εφήβων και ενηλίκων θηλέων που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία µε εµβόλιο που περιέχει ζώντες εξασθενηµένους ιούς ερυθράς ενδείκνυται εάν ληφθούν ορισµένες προφυλάξεις (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.6). Ο εµβολιασµός ευπαθών θηλέων στην µετεφηβική ηλικία παρέχει ειδική προστασία έναντι µεταγενέστερης νόσησης από ερυθρά στη διάρκεια της εγκυµοσύνης, η οποία µε τη σειρά της προλαµβάνει τη λοίµωξη του εµβρύου και το επακόλουθο σύνδροµο συγγενούς ερυθράς. Στα παιδιά που δεν είχαν εµβολιαστεί προηγουµένως ηλικίας άνω των 12 µηνών που βρίσκονται σε στενή επαφή µε ευπαθείς έγκυες γυναίκες πρέπει να λαµβάνουν εµβόλιο που περιέχει ζώντες εξασθενηµένους ιούς ερυθράς (όπως το M-M-RVAXPRO ή ένα µονοδύναµο εµβόλιο ερυθράς) ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης της εγκύου γυναίκας. Άτοµα πιθανόν ευπαθή σε παρωτίτιδα και ερυθρά Το M-M-RVAXPRO προτιµάται για τον εµβολιασµό ατόµων πιθανόν ευπαθών σε παρωτίτιδα και ερυθρά. Άτοµα που χρειάζονται εµβολιασµό κατά της ιλαράς µπορεί να λάβουν M-M-RVAXPRO, ανεξάρτητα από την κατάσταση ανοσίας στην παρωτίτιδα ή ερυθρά εάν δεν υπάρχει άµεσα διαθέσιµο ένα µονοδύναµο εµβόλιο ιλαράς. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Για τα εµβόλια δεν απαιτείται αξιολόγηση των φαρµακοκινητικών ιδιοτήτων. 9

10 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια εν πραγµατοποιήθηκαν παραδοσιακές µη-κλινικές µελέτες, αλλά δεν υπάρχουν µη-κλινικοί προβληµατισµοί οι οποίοι να θεωρούνται ότι έχουν σχέση µε την κλινική ασφάλεια πέρα από τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται σε άλλες παραγράφους της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Κόνις Σορβιτόλη Νάτριο φωσφορικό Κάλιο φωσφορικό Σακχαρόζη Ζελατίνη υδρολυθείσα Θρεπτικό υλικό 199 µε Άλατα Hanks Ελάχιστο Απαραίτητο Μέσο, Eagle L-Γλουταµικό νάτριο Νεοµυκίνη Φαινόλης ερυθρό Νάτριο ανθρακικό όξινο Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθµιση του ph) Νατρίου υδροξείδιο (για ρύθµιση του ph) ιαλύτης Ύδωρ για ενέσιµα 6.2 Ασυµβατότητες Ελλείψει µελετών σχετικά µε τη συµβατότητα, το εµβόλιο δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. 6.3 ιάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά την ανασύσταση, το εµβόλιο πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως. Ωστόσο, στη χρήση έχει αποδειχθεί ότι είναι σταθερό για 8 ώρες όταν ψύχεται στους 2 o C - 8 o C. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε και µεταφέρετε σε ψυγείο (2 C - 8 ο C). Μην καταψύχετε. Προστατέψτε από το φως. Για τις συνθήκες φύλαξης του ανασυσταµένου φαρµακευτικού προϊόντος, βλέπε παράγραφο Φύση και συστατικά του περιέκτη Κόνις σε φιαλίδιο (ύαλος Τύπου Ι) µε πώµα (από ελαστικό βουτυλίου) και διαλύτης σε φιαλίδιο (ύαλος Τύπου Ι) µε πώµα (από ελαστικό χλωροβουτυλίου) σε συσκευασία των 1 και 10. Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης 10

11 Για την ανασύσταση, χρησιµοποιήστε το διαλύτη που παρέχεται. Ο διαλύτης είναι ένα διαυγές άχρωµο υγρό. Πριν αναµειχθεί µε το διαλύτη, η κόνις είναι µία ελαφρά κίτρινη συµπαγής κρυσταλλική µάζα. Μετά την πλήρη ανασύσταση, το εµβόλιο είναι ένα διαυγές κίτρινο υγρό. Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείται µία ξεχωριστή αποστειρωµένη σύριγγα και βελόνα για κάθε ασθενή προκειµένου να αποτραπεί η µετάδοση λοιµογόνων παραγόντων από άτοµο σε άτοµο. Οδηγίες ανασύστασης Αναρροφείστε όλη την ποσότητα του διαλύτη που θα χρησιµοποιηθεί για την ανασύσταση, στη σύριγγα. Ενέσατε όλο το περιεχόµενο της σύριγγας στο φιαλίδιο που περιέχει την κόνι. Αναταράξτε ελαφρά ώστε να αναµειχθεί τελείως. Αναρροφείστε όλο το περιεχόµενο του φιαλιδίου µε το ανασυσταµένο εµβόλιο στην ίδια σύριγγα και ενέσατε όλη την ποσότητα. Το ανασυσταµένο εµβόλιο δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε σωµατίδιο ή εάν η όψη του διαλύτη ή της κόνεως ή του ανασυσταµένου εµβολίου διαφέρει από εκείνη που περιγράφεται παραπάνω. Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ SANOFI PASTEUR MSD SNC 8, rue Jonas Salk F Lyon Γαλλία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 11

12 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ M-M-RVAXPRO Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο εναιώρηµα σε προγεµισµένη σύριγγα. Εµβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (από ζώντες ιούς). 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μετά την ανασύσταση, µία δόση (0,5 ml) περιέχει : Ιούς 1 ιλαράς του στελέχους Edmonston του Enders (ζώντες, εξασθενηµένους) από 1x10 3 TCID 50 * Ιούς 1 παρωτίτιδας του στελέχους Jeryl Lynn ΤΜ [Level B] (ζώντες, εξασθενηµένους) από 12,5x10 3 TCID 50 * Ιούς 2 ερυθράς του στελέχους Wistar RA 27/3 (ζώντες, εξασθενηµένους) από 1x10 3 TCID 50 * όχι λιγότερο όχι λιγότερο όχι λιγότερο * 50% µολυσµατικής δόσης ιστοκαλλιέργειας 1 παραγόµενοι σε κύτταρα εµβρύου όρνιθας. 2 παραγόµενοι σε WI-38 ανθρώπινους διπλοειδείς πνευµονικούς ινοβλάστες. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο εναιώρηµα σε προγεµισµένη σύριγγα. Πριν από την ανασύσταση, η κόνις είναι µία ελαφρά κίτρινη συµπαγής κρυσταλλική µάζα και ο διαλύτης είναι ένα διαυγές άχρωµο υγρό. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το M-M-RVAXPRO ενδείκνυται για τον ταυτόχρονο εµβολιασµό κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς σε άτοµα ηλικίας 12 µηνών ή µεγαλύτερα (βλέπε παράγραφο 4.2). Για χρήση σε επιδηµίες ιλαράς ή για µετά την έκθεση εµβολιασµό µη εγκύων εφήβων και ενηλίκων ατόµων ή σε παιδιά που δεν είχαν εµβολιαστεί προηγουµένως µεγαλύτερα των 12 µηνών που έρχονται σε στενή επαφή µε ευπαθείς έγκυες γυναίκες και σε άτοµα ενδεχοµένως ευπαθή στην παρωτίτιδα και ερυθρά, βλέπε παράγραφο οσολογία και τρόπος χορήγησης οσολογία Το M-M-RVAXPRO πρέπει να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις επίσηµες συστάσεις. Άτοµα ηλικίας 12 µηνών ή µεγαλύτερα Άτοµα ηλικίας 12 µηνών ή µεγαλύτερα πρέπει να λαµβάνουν µία δόση σε επιλεγµένη ηµεροµηνία. Μία δεύτερη δόση µπορεί να χορηγηθεί τουλάχιστον 4 εβδοµάδες µετά την πρώτη δόση σύµφωνα µε 12

13 τις επίσηµες συστάσεις. Η δεύτερη δόση προορίζεται για άτοµα που για κάποιο λόγο δεν ανταποκρίθηκαν στην πρώτη δόση. Βρέφη ηλικίας από 6 µηνών έως και κάτω των 12 µηνών Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια από τη χρήση του M-M-RVAXPRO σε παιδιά µικρότερα των 12 µηνών (βλέπε παράγραφο 5.1). Βρέφη ηλικίας από 6 µηνών έως και κάτω των 12 µηνών τα οποία έχουν εµβολιασθεί µε εµβόλιο που περιέχει ιούς ιλαράς στη διάρκεια επιδηµίας ιλαράς ή έχουν εµβολιασθεί στην ηλικία αυτή σύµφωνα µε τις επίσηµες συστάσεις ενδέχεται να µην ανταποκριθούν στο εµβόλιο λόγω παρουσίας κυκλοφορούντων µητρικών αντισωµάτων. Τα βρέφη αυτά πρέπει να επανεµβολιασθούν στην ηλικία των 12 έως 15 µηνών και να ακολουθήσει µία πρόσθετη δόση εµβολίου που περιέχει ιούς ιλαράς σύµφωνα µε τις επίσηµες συστάσεις. Τρόπος χορήγησης Το εµβόλιο πρέπει να ενίεται υποδόρια. Οι υποδόριες ενέσεις µπορεί να δίνονται στην προσθιοπλάγια πλευρά του µηρού ή στο δελτοειδή µυ του άνω βραχίονα. Βλέπε παράγραφο 6.6 για οδηγίες προετοιµασίας. ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΕΤΑΙ ΕΝ ΟΑΓΓΕΙΑΚΑ. 4.3 Αντενδείξεις Ιστορικό υπερευαισθησίας σε κάποιο εµβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας ή ερυθράς ή σε κάποιο από τα έκδοχα, συµπεριλαµβανοµένης της νεοµυκίνης (βλέπε παραγράφους 2, 4.4 και 6.1). Κύηση (βλέπε επίσης παραγράφους 4.4 και 4.6). Ο εµβολιασµός πρέπει να αναβάλλεται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε νόσου µε πυρετό >38,5 ο C. Ενεργός φυµατίωση που δεν είναι υπό θεραπευτική αγωγή (βλέπε παράγραφο 4.4). υσκρασίες του αίµατος, λευχαιµία, λεµφώµατα κάθε τύπου ή άλλα κακοήθη νεοπλάσµατα που επηρεάζουν το αιµοποιητικό και το λεµφικό σύστηµα. Τρέχουσα ανοσοκατασταλτική θεραπεία (συµπεριλαµβανοµένων υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών). Το M-M-RVAXPRO δεν αντενδείκνυται σε άτοµα που λαµβάνουν τοπικά ή σε χαµηλές δόσεις παρεντερικά κορτικοστεροειδή (π.χ. για προφύλαξη από άσθµα ή για θεραπεία υποκατάστασης). Χυµική ή κυτταρική (πρωτοπαθής ή επίκτητη) ανοσοανεπάρκεια, συµπεριλαµβανοµένων της υπογαµµασφαιριναιµίας και δυσγαµµασφαιριναιµίας και του AIDS ή της συµπτωµατικής λοίµωξης από HIV ή µε κατά την ηλικία ειδικά CD4+ Τ-λεµφοκύτταρα σε ποσοστό <25% (βλέπε παράγραφο 4.4). Σε άτοµα µε σοβαρή ανοσοκαταστολή που κατά λάθος έχουν εµβολιασθεί µε εµβόλιο που περιέχει ιούς ιλαράς, έχουν αναφερθεί µεθιλαρική εγκεφαλίτιδα µε ενδοπυρηνική έγκλειση, πνευµονίτιδα και θάνατος ως άµεση συνέπεια διασποράς της λοίµωξης από τον ιό της ιλαράς του εµβολίου. Οικογενειακό ιστορικό συγγενούς ή κληρονοµικής ανοσοανεπάρκειας, εκτός εάν έχει αποδειχθεί η ανοσοεπάρκεια του προς εµβολιασµό ατόµου. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση 13

14 Η ενδεδειγµένη ιατρική αντιµετώπιση και παρακολούθηση πρέπει πάντοτε να είναι άµεσα διαθέσιµες στην περίπτωση εµφάνισης σπάνιας αναφυλακτικής αντίδρασης µετά τη χορήγηση του εµβολίου. Επειδή, τα εµβόλια από ζώντες ιούς ιλαράς και παρωτίτιδας παράγονται σε καλλιέργειες κυττάρων εµβρύου όρνιθας, άτοµα µε ιστορικό αναφυλακτικών, αναφυλακτοειδών ή άλλων άµεσων αντιδράσεων (π.χ. κνίδωση, οίδηµα στόµατος και φάρυγγα, δυσκολία στην αναπνοή, υπόταση ή καταπληξία) µετά από τη λήψη αυγού µπορεί να βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης άµεσουτύπου αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκτιµάται προσεκτικά η σχέση του δυνητικού κινδύνου/οφέλους πριν από τον εµβολιασµό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν το M-M-RVAXPRO πρόκειται να χορηγηθεί σε άτοµα µε ατοµικό ή οικογενειακό ιστορικό σπασµών ή ιστορικό εγκεφαλικής βλάβης. Ο γιατρός πρέπει να είναι σε επιφυλακή για τυχόν αύξηση της θερµοκρασίας που µπορεί να εµφανιστεί µετά τον εµβολιασµό (βλέπε παράγραφο 4.8). Το εµβόλιο περιέχει 1,9 mg σακχαρόζης ως έκδοχο. Η ποσότητα αυτή είναι πολύ χαµηλή για να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες σε ασθενείς µε σπάνια κληρονοµικά προβλήµατα όπως δυσανεξία στη φρουκτόζη, δυσαπορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης ή ανεπάρκεια σουκράσης-ισοµαλτάσης. Το εµβόλιο περιέχει ίχνη υπολειµµάτων της ανασυνδυασµένης ανθρώπινης λευκωµατίνης (rha). Σε µία µελέτη µε παιδιά που έλαβαν µία δεύτερη δόση M-M-RVAXPRO δεν παρατηρήθηκε ευαισθητοποίηση στην rha. εν µπορεί να αποκλεισθεί ένας θεωρητικός κίνδυνος υπερευαισθησίας στην rha σε µικρή συχνότητα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή όταν χρησιµοποιείται οποιοδήποτε προϊόν που περιέχει rha σε άτοµα που έχουν προηγουνένως εµφανίσει σηµεία υπερευαισθησίας στην rha. Κύηση Το εµβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε έγκυες γυναίκες. Επιπλέον, η κύηση πρέπει να αποφεύγεται για 3 µήνες µετά τον εµβολιασµό (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.6). Θροµβοπενία Άτοµα µε υπάρχουσα θροµβοπενία ενδέχεται να εµφανίσουν πιο σοβαρή θροµβοπενία µετά τον εµβολιασµό. Επιπλέον, άτοµα που εµφάνισαν θροµβοπενία µετά την πρώτη δόση του M-M-RVAXPRO (ή των στελεχών του εµβολίου) µπορεί να εµφανίσουν θροµβοπενία µετά από επαναλαµβανόµενες δόσεις. Πρέπει να γίνεται ορολογικός έλεγχος για να προσδιορισθεί αν χρειάζονται ή όχι επιπλέον δόσεις του εµβολίου. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκτιµάται προσεκτικά η σχέση του δυνητικού κινδύνου/οφέλους πριν από τον εµβολιασµό (βλέπε παράγραφο 4.8). Άλλες Άτοµα µε βεβαιωµένη λοίµωξη από ιούς ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας και τα οποία δεν είναι ανοσοκατεσταλµένα µπορούν να εµβολιασθούν. Ωστόσο, οι εµβολιασµένοι αυτοί πρέπει να παρακολουθούνται στενά για νόσηση από ιλαρά, παρωτίτιδα και ερυθρά γιατί ο εµβολιασµός ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσµατικός σε αυτούς τους ασθενείς παρά σε άτοµα χωρίς λοίµωξη από ιούς ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (βλέπε παράγραφο 4.3). Παιδιά µε φυµατίωση που υποβάλλονται σε θεραπεία δεν παρουσίασαν παρόξυνση της νόσου όταν εµβολιάστηκαν µε εµβόλιο ζώντων ιών ιλαράς. εν έχουν αναφερθεί µέχρι σήµερα µελέτες για την επίδραση των εµβολίων µε ζώντες ιούς ιλαράς στα παιδιά µε φυµατίωση που δεν υποβάλλονται σε θεραπεία (βλέπε παράγραφο 4.3). Όπως ισχύει για κάθε εµβόλιο, ο εµβολιασµός µε M-M-RVAXPRO µπορεί να µη συνεπάγεται προστασία σε όλους τους εµβολιαζόµενους. Μετάδοση 14

15 Απέκκριση µικρών ποσοτήτων ζώντος εξασθενηµένου ιού ερυθράς από τη µύτη ή το φάρυγγα έχει εµφανισθεί στην πλειονότητα των ευπαθών ατόµων 7 έως 28 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό. εν υπάρχουν τεκµηριωµένα στοιχεία που να δείχνουν ότι ο ιός αυτός µεταδίδεται σε ευπαθή άτοµα που βρίσκονται σε επαφή µε εµβολιαζόµενα άτοµα. Συνεπώς, η µετάδοση από στενή προσωπική επαφή, αν και είναι θεωρητικά αποδεκτή ως πιθανότητα, δεν θεωρείται σηµαντικός παράγοντας κινδύνου. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι ο ιός του εµβολίου ερυθράς µεταδίδεται στα βρέφη µε το µητρικό γάλα χωρίς κάποια ένδειξη κλινικής νόσου (βλέπε παράγραφο 4.6). εν έχει αναφερθεί µετάδοση του πιο εξασθενηµένου στελέχους Edmonstron του Enders του ιού της ιλαράς ή του στελέχους Jeryl Lynn του ιού της παρωτίτιδας από εµβολιασµένους σε ευπαθή άτοµα. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν πρέπει να χορηγείται ανοσοσφαιρίνη (IG) ταυτόχρονα µε το M-M-RVAXPRO. Η χορήγηση ανοσοσφαιρινών ταυτόχρονα µε το M-M-RVAXPRO ενδέχεται να παρέµβει στην αναµενόµενη ανοσολογική ανταπόκριση. Ο εµβολιασµός πρέπει να αναβάλλεται για τουλάχιστον 3 µήνες µετά από µετάγγιση αίµατος ή πλάσµατος ή τη χορήγηση ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης. Η χορήγηση προϊόντων αίµατος που περιέχουν αντισώµατα κατά των ιών ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς, συµπεριλαµβανοµένων σκευασµάτων ανοσοσφαιρινών, πρέπει να αποφεύγεται για 1 µήνα µετά τη δόση M-M-RVAXPRO, εκτός αν κριθεί απαραίτητη. Έχει αναφερθεί ότι τα εµβόλια µε ζώντες εξασθενηµένους ιούς ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς όταν χορηγούνται χωριστά µπορεί να καταστείλουν προσωρινά τη δερµατική ευαισθησία στη φυµατίνη. Εποµένως, εάν πρόκειται να γίνει η δοκιµασία στη φυµατίνη, αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται οποιοδήποτε χρόνο πριν, ταυτόχρονα µε ή 4 έως 6 εβδοµάδες µετά τον εµβολιασµό µε M-M-RVAXPRO. Xρήση µε άλλα εµβόλια ηµοσιευµένα κλινικά στοιχεία υποστηρίζουν την ταυτόχρονη χορήγηση της προηγούµενης σύνθεσης εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. µε άλλα παιδιατρικά εµβόλια, συµπεριλαµβανοµένων των DTaP (ή DTwP), IPV (ή OPV), HIB (Haemophilus influenzae type b), HIB-HBV (Haemophilus influenzae type b µε εµβόλιο Ηπατίτιδας Β) και VAR (ανεµευλογιάς). Μέχρι τώρα δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές µελέτες για την ταυτόχρονη χρήση του M-M-RVAXPRO και άλλων εµβολίων. Ωστόσο, επειδή έχει αποδειχθεί ότι το M-M-RVAXPRO διαθέτει προφίλ ασφάλειας και ανοσογονικότητας παρόµοιο µε αυτό της προηγούµενης σύνθεσης του συνδυασµένου εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc., η εµπειρία µε το εµβόλιο αυτό µπορεί να ληφθεί υπόψη. Το M-M-RVAXPRO πρέπει να δίνεται ταυτόχρονα σε διαφορετικές θέσεις ένεσης ή ένα µήνα πριν ή µετά τη χορήγηση άλλων εµβολίων που περιέχουν ζώντες ιούς. 4.6 Kύηση και γαλουχία εν έχουν διεξαχθεί µελέτες µε M-M-RVAXPRO σε έγκυες γυναίκες. εν είναι γνωστό εάν το M-M-RVAXPRO µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έµβρυο όταν χορηγείται σε έγκυο γυναίκα ή να επηρεάσει την αναπαραγωγική ικανότητα. Για το λόγο αυτό, το εµβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε έγκυες γυναίκες. Επιπλέον, η εγκυµοσύνη πρέπει να αποφεύγεται για 3 µήνες µετά τον εµβολιασµό (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4). Προκειµένου να συµβουλεύσει γυναίκες που κατά λάθος εµβολιάσθηκαν ενώ ήταν έγκυες ή έµειναν έγκυες µέσα σε 3 µήνες µετά τον εµβολιασµό, ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει τα εξής: (1) Σε µία έρευνα διάρκειας 10 ετών σε περισσότερες από 700 έγκυες γυναίκες που έλαβαν εµβόλιο ερυθράς µέσα σε 3 µήνες πριν ή µετά τη σύλληψη (εκ των οποίων 189 έλαβαν στέλεχος Wistar RA 27/3), κανένα από 15

16 τα νεογέννητα δεν παρουσίασε ανωµαλίες συµβατές µε το σύνδροµο συγγενούς ερυθράς, (2) Η λοίµωξη από παρωτίτιδα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου της εγκυµοσύνης µπορεί να αυξήσει το ποσοστό των αυτόµατων αποβολών. Παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι ο ιός της παρωτίτιδας του εµβολίου µολύνει τον πλακούντα και το έµβρυο, δεν έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί συγγενείς δυσπλασίες στους ανθρώπους και (3) Μελέτες έχουν δείξει ότι η νόσηση από φυσικό ιό ιλαράς κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο για το έµβρυο. Έχει παρατηρηθεί αυξηµένο ποσοστό αυτόµατων αποβολών, τοκετών νεκρών εµβρύων, συγγενών ανωµαλιών και πρόωρου τοκετού µετά από προσβολή από φυσικό ιό ιλαράς κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. εν υπάρχουν επαρκείς µελέτες για το εξασθενηµένο στέλεχος του ιού της ιλαράς (του εµβολίου) στην εγκυµοσύνη. Ωστόσο, είναι φρόνιµο να υποτεθεί ότι το στέλεχος του ιού του εµβολίου είναι επίσης ικανό να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες στο έµβρυο. Σηµείωση: Οι επίσηµες συστάσεις µπορεί να διαφέρουν ως προς τη διάρκεια της περιόδου αναµονής κατά την οποία συνιστάται να αποφεύγεται η κύηση µετά τον εµβολιασµό. Γυναίκες µετά τον τοκετό Έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιµο σε πολλές περιπτώσεις να εµβολιάζονται γυναίκες ευπαθείς στην ερυθρά αµέσως µετά τον τοκετό. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε γυναίκες που θηλάζουν µετά τον τοκετό και έχουν εµβολιασθεί µε εµβόλιο ζώντων εξασθενηµένων ιών ερυθράς, ο ιός µπορεί να απεκκριθεί στο µητρικό γάλα και να µεταδοθεί στα βρέφη που θηλάζουν. Στα βρέφη µε ορολογική ένδειξη λοίµωξης από ερυθρά, κανένα δεν παρουσίασε συµπτώµατα της νόσου. εν είναι γνωστό εάν ο ιός της ιλαράς ή παρωτίτιδας του εµβολίου απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν το M-M-RVAXPRO πρόκειται να χορηγηθεί σε θηλάζουσα γυναίκα. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Σε µία κλινική δοκιµή, το M-M-RVAXPRO χορηγήθηκε σε 641 παιδιά (βλέπε παράγραφο 5.1) και το γενικό προφίλ ασφάλειας ήταν συγκρίσιµο µε αυτό της προηγούµενης σύνθεσης του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. Όλες οι ανεπιθύµητες ενέργειες αξιολογήθηκαν σε 634 παιδιά. Ανάµεσα σε αυτά τα παιδιά, οι ακόλουθες συσχετιζόµενες µε το εµβόλιο ανεπιθύµητες ενέργειες παρατηρήθηκαν σε άτοµα µετά τον εµβολιασµό µε M-M-RVAXPRO (εκτός µεµονωµένων αναφορών µε συχνότητα <0,2%). [Πολύ Συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100, <1/10), όχι συχνές ( 1/1.000, 1/100)] Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Όχι συχνές: ρινοφαρυγγίτιδα, λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος ή ιογενής λοίµωξη ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου Όχι συχνές: ρινόρροια ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος Όχι συχνές: διάρροια ή έµετος ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Συχνές: ιλαροειδές εξάνθηµα ή άλλο εξάνθηµα Όχι συχνές: κνίδωση 16

17 Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές: πυρετός (38,5 o C ή υψηλότερος), ερύθηµα στη θέση της ένεσης, άλγος στη θέση της ένεσης και οίδηµα στη θέση της ένεσης Συχνές: µώλωπας στη θέση της ένεσης Όχι συχνές: εξάνθηµα στη θέση της ένεσης Σε σύγκριση µε την πρώτη δόση, µία δεύτερη δόση M-M-RVAXPRO δε σχετίζεται µε αύξηση στην επίπτωση και βαρύτητα των κλινικών συµπτωµάτων συµπεριλαµβανοµένων αυτών που υποδηλώνουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες Είναι διαθέσιµα πρόσθετα κλινικά στοιχεία και στοιχεία µετά την κυκλοφορία από προηγούµενες συνθέσεις µονοδύναµων και συνδυασµένων εµβολίων ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκαν από τη Merck & Co., Inc. χωρίς αναφορά στην αιτιολογία ή τη συχνότητα και συνοψίζονται πιο κάτω. Τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν βασιζόµενα σε περισσότερες από 400 εκατοµµύρια δόσεις που διατέθηκαν παγκοσµίως. Οι πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες που έχουν ήδη αναφερθεί στην προηγούµενη παράγραφο (σχετικά µε την κλινική εµπειρία µε M-M-RVAXPRO) εξαιρούνται από τα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω. Λοιµώξεις και παρασιτώσεις άσηπτη µηνιγγίτιδα (βλέπε παρακάτω), άτυπη ιλαρά, ορχίτιδα, µέση ωτίτιδα, παρωτίτιδα, ρινίτιδα, υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα (βλέπε παρακάτω) Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις άσηπτης µηνιγγίτιδας µετά από εµβολιασµό κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς. Παρόλο που έχει αποδειχθεί αιτιολογική σχέση µεταξύ άλλων στελεχών του εµβολίου παρωτίτιδας και της άσηπτης µηνιγγίτιδας, δεν έχει αποδειχθεί η σχέση του εµβολίου παρωτίτιδας µε στέλεχος Jeryl Lynn TM µε την άσηπτη µηνιγγίτιδα. ιαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος επιχώρια λεµφαδενοπάθεια, θροµβοκυτοπενία ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος αναφυλακτοειδής αντίδραση, αναφυλαξία και συνοδά φαινόµενα, όπως αγγειονευρωτικό οίδηµα, οίδηµα προσώπου και περιφερικό οίδηµα Ψυχιατρικές διαταραχές ευερεθιστότητα ιαταραχές του νευρικού συστήµατος µη πυρετικοί σπασµοί ή παροξυσµοί, αταξία, ζάλη, εγκεφαλίτιδα (βλέπε παρακάτω), εγκεφαλοπάθεια (βλέπε παρακάτω), πυρετικοί σπασµοί (στα παιδιά), σύνδροµο Guillain-Barre, κεφαλαλγία, µεθιλαρική εγκεφαλίτιδα µε ενδοπυρηνική έγκλειση (βλέπε παράγραφο 4.3), οφθαλµική παράλυση, οπτική νευρίτιδα, παραισθησία, πολυνευρίτιδα, πολυνευροπάθεια, οπισθοβολβική νευρίτιδα, συγκοπή Εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλοπάθεια, πλην υποξείας σκληρυντικής πανεγκεφαλίτιδας (ΥΣΠΕ), έχουν αναφερθεί κατά προσέγγιση µία φορά ανά 3 εκατοµµύρια δόσεις του εµβολίου που περιέχει ιούς ιλαράς που παρασκευάστηκε από τη Merck & Co., Inc. Η µετά την κυκλοφορία παρακολούθηση πλέον των 400 εκατοµµυρίων δόσεων που έχουν διανεµηθεί σε όλο τον κόσµο για σχεδόν 25 χρόνια ( ) δείχνει ότι σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες όπως εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλοπάθεια συνεχίζουν να αναφέρονται σπάνια. Σε καµία περίπτωση δεν έχει αποδειχθεί αδιαµφισβήτητα ότι οι ανεπιθύµητες ενέργειες προκλήθηκαν πράγµατι από το εµβόλιο. Ωστόσο, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι είναι δυνατόν µερικές από αυτές τις περιπτώσεις να έχουν προκληθεί από εµβόλια ιλαράς. εν έχει αποδειχθεί ότι το εµβόλιο ιλαράς µπορεί να προκαλέσει ΥΣΠΕ. Έχει αναφερθεί ΥΣΠΕ σε παιδιά που δεν είχαν ιστορικό λοίµωξης από φυσικό ιό ιλαράς αλλά που είχαν λάβει εµβόλιο ιλαράς. Μερικές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν προκύψει από µη διαγνωσµένη ιλαρά κατά το πρώτο έτος 17

18 της ζωής ή πιθανώς από τον εµβολιασµό κατά της ιλαράς. Τα αποτελέσµατα µίας αναδροµικής µελέτης ασθενούς-µάρτυρος που διεξήχθη από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των Η.Π.Α. δείχνουν ότι το γενικό αποτέλεσµα του εµβολίου ιλαράς υπήρξε η προστασία έναντι της ΥΣΠΕ µε την πρόληψη της ιλαράς και του εγγενούς κινδύνου ΥΣΠΕ. Οφθαλµικές διαταραχές επιπεφυκίτιδα, αµφιβληστροειδίτιδα ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου κώφωση λόγω βλάβης του ακουστικού νεύρου ιαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου βρογχικός σπασµός, βήχας, πνευµονίτιδα (βλέπε παράγραφο 4.3), πονόλαιµος ιαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος ναυτία ιαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού υποδερµατίτιδα, πορφύρα, σκλήρυνση δέρµατος, σύνδροµο Stevens Johnson ιαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος, του συνδετικού ιστού και των οστών αρθρίτιδα και/ή αρθραλγία (συνήθως παροδική και σπανίως χρόνια [βλέπε παρακάτω]), µυαλγία Αρθραλγία και/ή αρθρίτιδα (συνήθως παροδική και σπανίως χρόνια) και πολυνευρίτιδα είναι χαρακτηριστικά λοίµωξης από το φυσικό ιό της ερυθράς και ποικίλλουν σε συχνότητα και βαρύτητα ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο, µε υψηλότερη συχνότητα σε ενήλικες θήλεις και χαµηλότερη σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Μετά τον εµβολιασµό σε παιδιά, οι αντιδράσεις στις αρθρώσεις είναι συνήθως όχι συχνές (0-3%) και µικρής διάρκειας. Στις γυναίκες, οι συχνότητες εµφάνισης αρθρίτιδας και αρθραλγίας είναι γενικά υψηλότερες από εκείνες που παρατηρούνται στα παιδιά (12-20%) και οι αντιδράσεις τείνουν να γίνουν πιο έντονες και µεγαλύτερης διάρκειας. Είναι δυνατόν τα συµπτώµατα να επιµένουν για µήνες ή σε σπάνιες περιπτώσεις για χρόνια. Σε κορίτσια εφήβους, η συχνότητα των αντιδράσεων φαίνεται να είναι µεταξύ της συχνότητας που παρατηρείται στα παιδιά και στις ενήλικες γυναίκες. Ακόµα και σε µεγαλύτερες γυναίκες (35-45 ετών), οι αντιδράσεις αυτές είναι γενικά καλώς ανεκτές και σπάνια παρεµβαίνουν στις καθηµερινές δραστηριότητες. Η χρόνια αρθρίτιδα έχει συνδεθεί µε τη λοίµωξη από το φυσικό ιό της ερυθράς και έχει συσχετισθεί µε επίµονο ιό και/ή αντιγόνο ιού που αποµονώνονται από ιστούς του σώµατος. Μόνο σπανίως οι εµβολιαζόµενοι έχουν εµφανίσει συµπτώµατα χρόνιας αρθρίτιδας. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης αίσθηµα καύσου και/ή νυγµού µικρής διάρκειας στη θέση της ένεσης, πυρετός (38,5 ο C ή υψηλότερος), κακουχία, φλεγµονή της οπτικής θηλής, περιφερικό οίδηµα, διόγκωση, ευαισθησία, φυσαλίδες στη θέση της ένεσης, ποµφός και ερύθηµα στη θέση της ένεσης 4.9 Υπερδοσολογία Σπανίως έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας και δεν έχουν συσχετισθεί µε κάποια σοβαρή ανεπιθύµητη ενέργεια. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Εµβόλια ιών, κωδικός ATC: J07BD52. Αξιολόγηση της ανοσογονικότητας και κλινικής αποτελεσµατικότητας 18

19 Μία συγκριτική µελέτη σε άτοµα που έλαβαν M-M-RVAXPRO ή την προηγούµενη σύνθεση (που παρασκευάστηκε µε ανθρώπινη λευκωµατίνη από ορό) του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. έδειξε παρόµοια ανοσογονικότητα και ασφάλεια ανάµεσα στα 2 προϊόντα. Κλινικές µελέτες σε 284 οροαρνητικά και στους τρεις ιούς παιδιά, ηλικίας 11 µηνών έως 7 ετών, έδειξαν ότι η προηγούµενη σύνθεση του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. είναι εξόχως ανοσογόνος και είναι γενικά καλά ανεκτή. Σε αυτές τις µελέτες, µία µόνο ένεση του εµβολίου επάγει την παραγωγή αντισωµάτων που αναστέλλουν την αιµοσυγκολλητίνη του ιού της ιλαράς σε ποσοστό 95%, αντισωµάτων που εξουδετερώνουν τον ιό της παρωτίτιδας σε ποσοστό 96%, και αντισώµατα που αναστέλλουν την αιµοσυγκολλητίνη του ιού της ερυθράς σε ποσοστό 99%, των ευπαθών ατόµων. Η αποτελεσµατικότητα των συστατικών της προηγούµενης σύνθεσης του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. έχει αποδειχθεί σε σειρά διπλών-τυφλών ελεγχόµενων δοκιµών στην καθηµερινή πράξη, που απέδειξαν ότι κάθε ένα ξεχωριστά από τα συστατικά του εµβολίου παρέχει προστατευτική αποτελεσµατικότητα σε υψηλό βαθµό. Αυτές οι µελέτες απέδειξαν ακόµη ότι η οροµετατροπή σε απάντηση στον εµβολιασµό κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς βαίνει παράλληλα µε την προστασία έναντι των νόσων αυτών. Εµβολιασµός µετά την έκθεση στον ιό Ο εµβολιασµός ατόµων που έχουν εκτεθεί στο φυσικό ιό της ιλαράς µπορεί να παρέχει κάποια προστασία εάν το εµβόλιο µπορεί να χορηγηθεί µέσα σε 72 ώρες µετά την έκθεση. Εάν, ωστόσο, το εµβόλιο δοθεί λίγες µέρες πριν την έκθεση, µπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική προστασία. εν υπάρχει ισχυρή απόδειξη ότι ο εµβολιασµός ατόµων που πρόσφατα έχουν εκτεθεί στο φυσικό ιό παρωτίτιδας ή στο φυσικό ιό ερυθράς παρέχει προστασία. Αποτελεσµατικότητα Περισσότερες από 400 εκατοµµύρια δόσεις της προηγούµενης σύνθεσης του εµβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς που παρασκευάστηκε από την Merck & Co., Inc. έχουν διανεµηθεί σε όλον τον κόσµο (1978 έως 2003). Η ευρεία χρήση του εµβολιαστικού σχήµατος των 2 δόσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε χώρες όπως η Φινλανδία και Σουηδία οδήγησε στην κατά >99% µείωση της επίπτωσης κάθε µίας από τις 3 νόσους στόχους. Μη έγκυες έφηβες και ενήλικες θήλεις Ο εµβολιασµός ευπαθών µη εγκύων εφήβων και ενηλίκων θηλέων που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία µε εµβόλιο που περιέχει ζώντες εξασθενηµένους ιούς ερυθράς ενδείκνυται εάν ληφθούν ορισµένες προφυλάξεις (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.6). Ο εµβολιασµός ευπαθών θηλέων στην µετεφηβική ηλικία παρέχει ειδική προστασία έναντι µεταγενέστερης νόσησης από ερυθρά στη διάρκεια της εγκυµοσύνης, η οποία µε τη σειρά της προλαµβάνει τη λοίµωξη του εµβρύου και το επακόλουθο σύνδροµο συγγενούς ερυθράς. Στα παιδιά που δεν είχαν εµβολιαστεί προηγουµένως ηλικίας άνω των 12 µηνών που βρίσκονται σε στενή επαφή µε ευπαθείς έγκυες γυναίκες πρέπει να λαµβάνουν εµβόλιο που περιέχει ζώντες εξασθενηµένους ιούς ερυθράς (όπως το M-M-RVAXPRO ή ένα µονοδύναµο εµβόλιο ερυθράς) ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης της εγκύου γυναίκας. Άτοµα πιθανόν ευπαθή σε παρωτίτιδα και ερυθρά Το M-M-RVAXPRO προτιµάται για τον εµβολιασµό ατόµων πιθανόν ευπαθών σε παρωτίτιδα και ερυθρά. Άτοµα που χρειάζονται εµβολιασµό κατά της ιλαράς µπορεί να λάβουν M-M-RVAXPRO, ανεξάρτητα από την κατάσταση ανοσίας στην παρωτίτιδα ή ερυθρά εάν δεν υπάρχει άµεσα διαθέσιµο ένα µονοδύναµο εµβόλιο ιλαράς. 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Για τα εµβόλια δεν απαιτείται αξιολόγηση των φαρµακοκινητικών ιδιοτήτων. 19

20 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια εν πραγµατοποιήθηκαν παραδοσιακές µη-κλινικές µελέτες, αλλά δεν υπάρχουν µη-κλινικοί προβληµατισµοί οι οποίοι να θεωρούνται ότι έχουν σχέση µε την κλινική ασφάλεια πέρα από τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται σε άλλες παραγράφους της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Κόνις Σορβιτόλη Νάτριο φωσφορικό Κάλιο φωσφορικό Σακχαρόζη Ζελατίνη υδρολυθείσα Θρεπτικό υλικό 199 µε Άλατα Hanks Ελάχιστο Απαραίτητο Μέσο, Eagle L-Γλουταµικό νάτριο Νεοµυκίνη Φαινόλης ερυθρό Νάτριο ανθρακικό όξινο Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθµιση του ph) Νατρίου υδροξείδιο (για ρύθµιση του ph) ιαλύτης Ύδωρ για ενέσιµα 6.2 Ασυµβατότητες Ελλείψει µελετών σχετικά µε τη συµβατότητα, το εµβόλιο δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. 6.3 ιάρκεια ζωής 2 χρόνια. Μετά την ανασύσταση, το εµβόλιο πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως. Ωστόσο, στη χρήση έχει αποδειχθεί ότι είναι σταθερό για 8 ώρες όταν ψύχεται στους 2 o C - 8 o C. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε και µεταφέρετε σε ψυγείο (2 C - 8 ο C). Μην καταψύχετε. Προστατέψτε από το φως. Για τις συνθήκες φύλαξης του ανασυσταµένου φαρµακευτικού προϊόντος, βλέπε παράγραφο Φύση και συστατικά του περιέκτη Κόνις σε φιαλίδιο (ύαλος Τύπου Ι) µε πώµα (από ελαστικό βουτυλίου) και διαλύτης σε µία προγεµισµένη σύριγγα (ύαλος Τύπου Ι) µε προσαρµοσµένη βελόνα και έµβολο πώµα (από ελαστικό χλωροβουτυλίου) και κάλυµµα βελόνας (από φυσικό ελαστικό) σε συσκευασία των 1 και 10. Κόνις σε φιαλίδιο (ύαλος Τύπου Ι) µε πώµα (από ελαστικό βουτυλίου) και διαλύτης σε µία προγεµισµένη σύριγγα (ύαλος Τύπου Ι) µε έµβολο πώµα και καπάκι (από ελαστικό χλωροβουτυλίου), χωρίς βελόνα, σε συσκευασία των 1, 10 και

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Η ΠΧΠ, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης είναι η ισχύουσα έκδοση τη στιγμή της χορήγησης της Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: Παραρτημα III Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά τμήματα των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης 48 Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Priorix-Tetra κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ENGERIX 20 μικρογραμμάρια/1ml Για το φιαλίδιο: Ενέσιμο εναιώρημα. Για την προγεμισμένη σύριγγα: Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Havrix 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: HAVRIX 1440 EU (Ενηλίκων): 1440 Elisa Units*

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Twinrix Παιδιατρικό, ενέσιμο εναιώρημα Εμβόλιο ηπατίτιδας Α (αδρανοποιημένο) και ηπατίτιδας Β (rdna) (HAB)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Meningitec ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα Συζευγμένο εμβόλιο ολιγοσακχαρίτη του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C (προσροφημένο).

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός

Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Αντιπνευμονιοκοκκικός εμβολιασμός Μια υποτιμημένη ασπίδα προστασίας Παναγιώτης Ζώης Όλγα Καράμπαλη Ιδιώτες Πνευμονολόγοι Πνευμονιοκοκκική νόσος Προκαλείται: από τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FERRINEMIA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φύσιγγα των 5 ml Ferrinemia περιέχει 100 mg σιδήρου ως σακχαρούχο σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες Calcitonin/Target Salmon calcitonin ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνοµασία προϊόντος Calcitonin/ Target 1.2 Σύνθεση ραστική ουσία: Καλσιτονίνη σολοµού. Έκδοχα: Sodium

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PANOLOG 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Κάθε ml της αλοιφής PANOLOG περιέχει :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος έκθεσης στη νόσο Ηλικία Κατάσταση υγείας ταξιδιώτη Ιστορικό εμβολιασμού ταξιδιώτη Παρενέργειες (π.χ. αλλεργική αντίδραση) σε προηγούμενο

Κίνδυνος έκθεσης στη νόσο Ηλικία Κατάσταση υγείας ταξιδιώτη Ιστορικό εμβολιασμού ταξιδιώτη Παρενέργειες (π.χ. αλλεργική αντίδραση) σε προηγούμενο Κίνδυνος έκθεσης στη νόσο Ηλικία Κατάσταση υγείας ταξιδιώτη Ιστορικό εμβολιασμού ταξιδιώτη Παρενέργειες (π.χ. αλλεργική αντίδραση) σε προηγούμενο εμβολιασμό Κίνδυνος διασποράς της λοίμωξης Κόστος εμβολίου

Διαβάστε περισσότερα

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Covexin 10, ενέσιμο εναιώρημα σε πρόβατα και βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prevenar ενέσιμο εναιώρημα. Προσροφημένο, συζευγμένο σακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Menveo κόνις και διάλυμα για ενέσιμο διάλυμα Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B Ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B, ενέσιμο διάλυμα (10+4+4+40+6)mg/2ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά 2ml: Thiamine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ovitrelle 250 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Ovitrelle 250 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ovitrelle 250 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Χοριακή γοναδοτροπίνη άλφα* 250 μικρογραμμάρια σε 0,5

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθυντής : Καθηγητής Δημήτριος Καφετζής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WARTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Οξινο αιθανολικό διάλυμα Podophyllotoxin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Σφραγίδα της εγκατάστασης-υπηρεσίας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Υπόµνηση για γονείς και λοιπούς κηδεµόνες της διάταξης του άρθρου 34 παρ.5 εδάφιο 2 του Νόµου περί προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Minoxidil/Target Minoxidil

Minoxidil/Target Minoxidil Minoxidil/Target Minoxidil ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διότι περιέχει πληροφορίες που είναι σηµαντικές για εσάς. Για να έχετε τα

Διαβάστε περισσότερα

SALONPAS HOT (Capsicum extract)

SALONPAS HOT (Capsicum extract) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT (Capsicum extract) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο SALONPAS HOT, μεγέθους 13cm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Εµβόλιο λύσσας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Εµβόλιο λύσσας ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εµβόλιο λύσσας Αιτιολογία της λύσσας: Η λύσσα είναι οξεία εξελισσόµενη νόσος του κεντρικού νευρικού συστήµατος µε

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθύντρια : Aν. Καθηγήτρια Μαρίζα Τσολιά Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nobivac Myxo-RHD λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για κουνέλια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο.

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο. Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBREX Οφθαλµική αλοιφή 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g αλοιφής περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης. Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Σύνθεση: Ανά ml: Λουπροστιόλη 7,50 mg Είδη ζώων: Αγελάδες, μοσχίδες, φοράδες, πρόβατα. Φαρμακολογικές ιδιότητες: Η λουπροστιόλη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arvekap 11,25 mg/vial (3 µηνών) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 15mg triptorelin pamoate, που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Somatropin*....10 mg (10 mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Mycospor Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Prevenar 13 ενέσιμο εναιώρημα Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία εξατοµικεύτεται κατά την κρίση του θεράποντος οφθαλµιάτρου.

Η θεραπεία εξατοµικεύτεται κατά την κρίση του θεράποντος οφθαλµιάτρου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TΟΒREX οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml διαλύµατος περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Protaphane 40 IU/ml 100 IU/ml Ενέσιµο εναιώρηµα σε φιαλίδιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αλλεργία στο αυγό(bsaci)

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αλλεργία στο αυγό(bsaci) Κατευθυντήριες οδηγίες για την αλλεργία στο αυγό(bsaci) Clinical & Experimental Allergy 2010(40):1116-1129 Παρουσίαση : Αντιγόνη Μαυρουδή, Λέκτορας Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Γ ΠΔ Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ceftazidime/Generics 1 g & 2g, κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή για διάλυµα προς έγχυση Κεφταζιδίµη πενταϋδρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aerius 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 0,5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Betnovate Scalp application 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Betamethasone 17-Valerate 0.1 % w/w Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aridol, κόνις για εισπνοή (σκληρό καψάκιο) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 καψάκιο περιέχει 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη είναι µια οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήµατος που προκαλείται από τους ιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Η βάση για τη διαδικασία διαιτησίας ήταν ο χρόνος αναµονής των µηδέν ηµερών. Οι Κάτω Χώρες εξέφρασαν την ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 of 7 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Calcioral D 3 1000 mg + 20 µg (800 IU) µασώµενο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα δισκίο περιέχει: Ασβέστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MAG-2 διάλυµα πόσιµο σε συσκευασία µιας δόσης 1,5 g / 10 ml VIAL (ORAL) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 10 ml περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

O S T E O V I L E (Alfacalcidol)

O S T E O V I L E (Alfacalcidol) O S T E O V I L E (Alfacalcidol) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSTEOVILE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ OSTEOVILE 0,25 mcg/cap: Περιέχει 0,25 mcg/cap alfacalcidol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Menveo κόνις και διάλυμα για ενέσιμο διάλυμα Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Levocabastine

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME www.pediatric-rheumathology.printo.it ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΤΟΥ LYME Τι είναι; Η αρθρίτιδα του Lyme είναι µία από τις νόσους που προκαλούνται από το µικρόβιο Βorrelia burgdorferi (νόσος του Lyme ή Μπορρελίωση) που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tamiflu75 mg καψάκιο, σκληρό. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 98,5 mg oseltamivir

Διαβάστε περισσότερα

Budesonide/Target Budesonide

Budesonide/Target Budesonide Budesonide/Target Budesonide ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1. Ονοµασία: Budesonide/Target 1.2. Σύνθεση: ραστική ουσία: Budesonide. Έκδοχα: Cellulose microcrystalline,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ v Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα Scheriproct

Διαβάστε περισσότερα

Εµβόλιο µηνιγγιτιδόκοκκου

Εµβόλιο µηνιγγιτιδόκοκκου ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εµβόλιο µηνιγγιτιδόκοκκου Αιτιολογία της µηνιγγίτιδας: Ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας της µηνιγγίτιδας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Το διάλυμα περιέχει 200 g/l πρωτεΐνης, από την οποία τουλάχιστον το 96% είναι ανθρώπινη λευκωματίνη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Το διάλυμα περιέχει 200 g/l πρωτεΐνης, από την οποία τουλάχιστον το 96% είναι ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Albuminativ 200 g/l, διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανθρώπινη Λευκωματίνη Το διάλυμα περιέχει 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cervarix, ενέσιμο εναιώρημα Εμβόλιο για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων [Τύποι 16, 18] (Ανασυνδυασμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate)

ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial (Etofenamate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROIPLON Ενέσιμο διάλυμα 1g/2ml vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 φύσιγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 25 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Javlor 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση vinflunine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SKINOREN 20% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας SKINOREN περιέχει 200 mg (20%) αζελαϊκού οξέος. Για τον

Διαβάστε περισσότερα