ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν μεηαθοπών ένα διαμεηακομιζηικό Κένηπο ηηρ Ν.Α. Δςπώπηρ με εξςγίανζη, ελεύθεπη ππόζβαζη και ανάπηςξη

2 1. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ I: ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Απειεπζέξσζε Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ (λ. 3887/2010) Απειεπζέξσζε αξηζκνχ ΗΥ βπηηνθφξσλ ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ Οδηθή Βνήζεηα Ορεκάησλ Courier: Άξζε πεξηνξηζκψλ ζηελ ρνξήγεζε θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο Οινθιήξσζε ζπζηήκαηνο ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ II: LOGISTICS KΑΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Δλεξγνπνίεζε λ.3333/2005 γηα ηε δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ (Οθηψβξηνο 2010) Πξνθήξπμε Θξηάζηνπ πγθξφηεζε επηηξνπήο Logistics ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ III: ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΔΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Αλαδηνξγάλσζε Διιεληθνχ ηδεξνδξφκνπ ( ΟΔ θαη ΣΡΑΗΝΟΔ) χζηαζε Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηδεξνδξφκσλ (Ρ.Α..) - λ. 3891/10 (ΦΔΚ 188 Α / ) Αζθάιεηα ηδεξνδξφκσλ - «Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ» Αζθάιεηα ηδεξνδξφκσλ - λ. 3911/2011 Πηζηνπνίεζε ησλ κεραλνδεγψλ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ IV:ΔΠΗΒΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ - ΟΑΑ Δμπγίαλζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ Αηηηθήο - Νφκνο 3920/ Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ κέζσ ΓΗΣ Δηζαγσγή ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Κνκίζηξνπ Νέν ψκα Διέγρνπ Κνκίζηξνπ Γξάζε Ο.Α..Α Γξάζε ΟΑΘ Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηνπ ηνκέα επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ V:ΘΔΜΑΣΑ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΟΓΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΧΝ χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο (Δ..Ο.Α.) χζηαζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Δθπαίδεπζε θαη εμέηαζε νδεγψλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) - Γεκηνπξγία λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηεο αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη εμέηαζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ Δλαξκφληζε θνηλνηηθήο νδεγίαο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο νδήγεζεο Βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Κ.Ο.Κ

3 5.6. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο Καζνξηζκφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ γηα ηα ΚΣΔΟ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ VI: ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Βειηίσζε πνηφηεηαο θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ Αλάπηπμε ηεο πγξαεξνθίλεζεο θαη αεξηνθίλεζεο απηνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ VII: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ VIII: ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ Γξάζεηο απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ ηξαηεγηθή ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. γηα ηελ Φεθηαθή χγθιηζε ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ IX: ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΔ Δθθξεκείο Οδεγίεο Δλζσκάησζε 14 Οδεγηψλ ζην δηάζηεκα Οθη 2009 Φεβ Δθθξεκφηεηεο Παξνχζα θαηάζηαζε ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ X: ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΤΠΑ) Αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε θξαηηθψλ αεξνδξνκίσλ Σέιε Υξήζεο Αεξνιηκέλσλ Σ.Υ.Α (Σέιε Πξνζγείσζεο - Παξακνλήο) Μείσζε θφζηνπο ρξήζεο ελαέξηνπ ρψξνπ - Απφθαζε γηα ηελ ηφλσζε ηνπ ηνπξηζκνχ Αζθάιεηα απφ έθλνκεο ελέξγεηεο Γξάζεηο ΤΠΑ νηθνλνκηθνχ εμνξζνινγηζκνχ δαπαλψλ Δπηβνιή ππνρξεψζεσλ παξνρήο Γεκφζηαο ππεξεζίαο «Άγνλεο γξακκέο» Γηκεξείο αεξνπνξηθέο ζπκθσλίεο Καηαλνκή Γηθαησκάησλ Κίλεζεο Σερληθά έξγα ππνδνκήο Α/Γ Πξνψζεζε έξγσλ ππνδνκψλ αεξνδξνκίσλ γηα Κνηλνηηθή πγρξεκαηνδφηεζε Ρπζκίζεηο πιενλάδνληνο κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ Ίδξπζε Δπνπηηθήο Αξρήο Σειψλ Αεξνιηκέλσλ Απειεπζέξσζε ππεξεζηψλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο ζηνπο ειιεληθνχο αεξνιηκέλεο Καλνληζκφο ΔΚ 1107/2006 «γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα» Οδεγία 2008/49/ΔΚ Νέεο Πξσηνβνπιίεο - Ννκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλεο επηθάλεηαο

4 Νέεο Πξσηνβνπιίεο - Δληαίνο Δπξσπατθφο Οπξαλφο Γξάζεηο πηεηηθψλ πξνηχπσλ Πίλαθαο πνξείαο πινπνίεζεο λφκνπ 3913/2011 (ελδεηθηηθή δνκή) ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΗ: ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (ΔΠΑ) Πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο (2009) ΔΠ ΑΑ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΗI: ΝΔΔ ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ Νέεο πξσηνβνπιίεο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο: Νέεο δξάζεηο - ΣΑΞΗ Πξφγξακκα JESSICA - ηδεξνδξνκηθή Γξακκή ΛΑΡΗΑ ΒΟΛΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Οινθιεξσκέλε πξφηαζε αλακφξθσζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ρνξήγεζεο αδεηψλ ζε ππνςεθίνπο νδεγνχο

5 Πξφινγνο Τπνπξγνχ θ. Γεκήηξε Ρέππα ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη κέζα ζε 1,5 ρξφλν είλαη πνιιέο, είλαη ηνικεξέο, ζε άιιε πεξίνδν ζα ήηαλ αδηαλφεηεο θαη νη ηαρχηεηεο πνπ δνπιεχνπκε πνιχ κεγάιεο, φρη κφλν κε ηα θξηηήξηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ. Έρνπκε αλαιάβεη κηα μεθάζαξε δέζκεπζε γηα πινπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ καο ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη δηνηθεηηθφ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο νη αιιαγέο, ρξεηάδεηαη ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε θαη κεγάιε απνθαζηζηηθφηεηα. Πξνρσξήζακε άκεζα ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ θιεηζηνχ επαγγέικαηνο ησλ νδηθψλ κεηαθνξέσλ, απειεπζεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ θαη δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θιάδνπ. Πξνρσξήζακε ήδε ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ νκίισλ ΟΔ θαη ΟΑΑ, κε ηελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ θαη ηελ ςήθηζε ησλ λέσλ λφκσλ, πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νκίισλ θαη ηνπο θαζηζηνχλ βηψζηκνπο. Πξνρσξήζακε ζηελ πιήξε αλαδηάξζξσζε ηεο Τ.Π.Α., φπνπ απειεπζεξψζακε ηε δηαρείξηζε ησλ Αεξνδξνκίσλ ηεο ρψξαο θαη ηελ επίγεηα εμππεξέηεζε, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Αλαβαζκίζακε ηα ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, δεκηνπξγψληαο Γηεχζπλζε Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ.. Γψζακε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο λέσλ αεξίσλ θαπζίκσλ ζηελ απηνθίλεζε, ελψ παξάιιεια θαηαξγήζακε ηα νιηγνπψιηα θαη ηε ζρεηηθή γξαθεηνθξαηία. Γεκηνπξγνχκε έλα λέν πεξηβάιινλ ζην ρψξν ησλ Logistics θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ, φπνπ ζπζηήζακε ηε κφληκε επηηξνπή Logistics, κε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ θαη πξνρσξήζακε ζε δηαγσληζκφ γηα ην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν ΘΡΗΑΗΟΤ, ελψ πξνεηνηκάδεηαη απηφ ηεο Θεζζαινλίθεο. Παξάιιεια ελεξγνπνηήζακε ην λφκν 3333/2005 γηα ηε δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ ζηε ρψξα, θαηαξηίδνληαο ηα αλαγθαία θαλνληζηηθά θείκελα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα. Δλψ παξαιάβακε κεδεληθή απνξξφθεζε ζην ΔΠΑ Μεηαθνξψλ (κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ΟΠ) ζην ηέινο ηνπ 2010 επηηχρακε απνξξφθεζε 330 εθ.. 5

6 Αλαδεηθλχνπκε ζε πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο καο ηελ νινθιήξσζε ηνπ βαζηθνχ άμνλα ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξφκνπ (Πάηξα Αζήλα Θεζζαινλίθε Πξνκαρψλαο) Δλαξκνλίζακε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο κε 14 Οδεγίεο ηεο ΔΔ πνπ εθθξεκνχζαλ απφ θαηξφ, κε θίλδπλν λα θαηαδηθαζηεί ε ρψξα καο. Γηα φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη έρνπκε ζπζηήζεη νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πηζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ. Δθαξκφζακε έλα ζπλνιηθφ ζρέδην, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππεξθάιπςε ή ελζσκάησζε ηηο πξνζεζκίεο πνπ ζέηεη θαη ην κλεκφλην, φπσο κε ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ή ην λφκν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκίσλ, πνπ μεπεξάζακε ηνπο εαπηνχο καο γηα λα κπνξέζνπλ νη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο Αηηηθήο λα γίλνπλ βηψζηκεο θαη ιεηηνπξγηθέο. Γελ είκαζηε φκσο κέζα ζε έλα θξαηηθφ δνθηκαζηηθφ ζσιήλα, έμσ απφ ηελ θνηλσλία, ηηο αλάγθεο θαη ηηο αλαθνξέο ηεο. Σφζν ν ζρεδηαζκφο φζν θαη ε πινπνίεζή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ εμαξηψληαη απφ θαη αληαλαθιψληαη ζε πνιιέο νκάδεο εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, φπσο επαγγεικαηηθνί θνξείο, εξγαδφκελνη, άιια ππνπξγεία, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θ.α, ε δηαρείξηζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ ζα ζπληειέζνπλ ζην ηειηθφ επηζπκεηφ απνηέιεζκα γηα φινπο. Γελ απνηειεί ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ε δηαβνχιεπζε, ηελ νπνία σο ζηάζε πηνζεηνχκε, κε φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο, πξηλ απφ θάζε αιιαγή, θάζε ξχζκηζε, θάζε κεηαξξχζκηζε. Με απνθαζηζηηθφηεηα ελεξγνπνηήζακε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ καο, μεπεξάζακε αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε θαηαζηξνθηθή αδξάλεηα, ε γξαθεηνθξαηία θαη νη «αξγνί ξπζκνί» ηνπ Γεκνζίνπ. ηφρνο καο είλαη λα αλαδηαξζξψζνπκε θαη λα θαηαζηήζνπκε βηψζηκνπο φινπο ηνπο θνξείο πνπ δεκηνπξγνχλ ππεξβνιηθά ειιείκκαηα ζην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Μέζσ ησλ αλαδηαξζξψζεσλ επηδηψθνπκε ηε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ, κε ζηφρν ηε βησζηκφηεηα ησλ θνξέσλ, επηιέγνπκε θαη ππνζηεξίδνπκε ηε δηαθάλεηα ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο, ζπλδένπκε ηελ θξαηηθή επηδφηεζε κε ζηνρεπκέλε θνηλσληθή πνιηηηθή θαη αληηκεησπίδνπκε φιεο ηηο παζνγέλεηεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. ε φιεο ηηο κεηαξξπζκίζεηο, δηαηεξήζακε ην δεκφζην ραξαθηήξα ησλ θνξέσλ θαη ζέζακε σο θφθθηλε γξακκή ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο ησλ 6

7 εξγαδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ πηνζεηήζακε ηελ πνιηηθή ησλ κεηαηάμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπνπ ππήξραλ θέλα. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ζε ειάρηζην ζρεηηθά ρξφλν έγηλαλ αιιαγέο πνπ δελ επηρεηξήζεθαλ γηα ρξφληα. Σηο αιιαγέο απηέο πξέπεη λα ηηο εκπεδψζνπκε θαη λα ηηο ζηεξίμνπκε. 7

8 1. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ I: ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 1.1. Απειεπζέξσζε Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ (λ. 3887/2010) Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Οη ζεκαληηθφηεξεο παζνγέλεηεο πνπ ζπλάληεζε ην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. ζηνλ ηνκέα ησλ Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη: Σν επάγγεικα ηνπ Οδηθνχ Μεηαθνξέα ήηαλ θιεηζηφ εδψ θαη πεξίπνπ 40 ρξφληα θαη λέεο άδεηεο Φνξηεγψλ Γεκφζηαο Υξήζεο δελ εθδίδνληαλ. Αλ θάπνηνο ήζειε άδεηα έπξεπε λα ηελ αγνξάζεη απφ ηηο πεξίπνπ ππάξρνπζεο. Ο θιάδνο ραξαθηεξηδφηαλ απφ έληνλν θαηαθεξκαηηζκφ, ελψ δελ είραλ δηακνξθσζεί βηψζηκα ζρήκαηα. ε επίπεδν νξγάλσζεο θαη ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ δηαπηζησλφηαλ ζεκαληηθή πζηέξεζε. Σν θφκηζηξν δελ ήηαλ απειεπζεξσκέλν. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε πξνζθχγεη θαηά ηεο Διιάδαο ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επεηδή ν θιεηζηφο αξηζκφο αδεηψλ θνξηεγψλ δεκνζίαο ρξήζεο (ΦΓΥ) θαη ν δηνηθεηηθφο θαζνξηζκφο θνκίζηξσλ πεξηφξηδαλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο ησλ θνηλνηηθψλ ππεθφσλ (άξζξν 49 πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ). ε θακηά άιιε ρψξα ηεο ΔΔ δελ ππήξρε ηφζν κεγάιε πζηέξεζε ζηελ απειεπζέξσζε ησλ Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ. Δίκαζηε ε ηειεπηαία ρψξα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη νη επηπηψζεηο ηεο κε απειεπζέξσζεο θξίλνληαη ηδηαηηέξα ζεκαληηθέο ζηελ νηθνλνκία επξχηεξα. Ήδε πνιιέο εηαηξίεο άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κε έδξα ρψξεο φπσο ε Βνπιγαξία, ε Ρνπκαλία, ε Κχπξνο, ε Γεξκαλία θ.ι.π., φπνπ ππάξρεη πιήξεο απειεπζέξσζε. Ζ αλάγθε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θιάδνπ ήηαλ επηηαθηηθή. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. αναθοπικά με ηην απελεςθέπυζη ηυν Οδικών Δμποπεςμαηικών Μεηαθοπών Άκεζα απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο καο ζηελ ΔΔ, κε απειεπζέξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Καζηεξψζεθε ε εηζαγσγή ελφο λένπ θαη απινχ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο πνπ ηίζεληαη ζην ζρεηηθφ Καλνληζκφ ηεο ΔΔ. 8

9 Τηνζεηήζεθε έλα κεηαβαηηθφ δηάζηεκα ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο 3 εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια νη Οδηθνί Μεηαθνξείο. Απφ ηελ ζα ππάξρεη πιήξεο απειεπζέξσζε, φπνηε θαη αλακέλεηαη λα αξρίζνπλ λα δηαθαίλνληαη νη πιήξεηο επηπηψζεηο ηεο. Απνθαζίζηεθε ε αλαγλψξηζε ηεο άπιεο αμίαο ησλ ππαξρνπζψλ αδεηψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ - Σο νέο πλαίζιο οδικών εμποπεςμαηικών μεηαθοπών και η τήθιζη ηος ν. 3887/2010 (30/ 9/2010) ηφρνη ηνπ λένπ λφκνπ είλαη: Ζ ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε γλψκνλα ην λνκηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη κε ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηε Υψξα. Ζ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν πιαίζην νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα νη βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3887/2010 αθνξνχλ: Σελ απειεπζέξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ. Σε δεκηνπξγία ελφο ζπγρξφλνπ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα νδηθέο κεηαθνξέο ζηε ρψξα καο. Σελ απειεπζέξσζε ηνπ θνκίζηξνπ. Σελ νξγάλσζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξέσλ ζε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο. Σε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ. Σε παξνρή θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο. Σε δεκηνπξγία ηακείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σελ ελνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ γηα ηηο εζληθέο, δηεζλείο, λνκαξρηαθέο θαη εηδηθέο κεηαθνξέο. 9

10 Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ λ. 3887/2010 Ο λφκνο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφο, ην επάγγεικα έρεη απειεπζεξσζεί θαη δηαλχνπκε ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο. Ο λφκνο ςεθίζηεθε ηνλ επηέκβξην 2010 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Α 174/ Με ηελ ςήθηζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ, ηεξείηαη πιήξσο ε Δπξσπατθή Ννκνζεζία. Δθδφζεθε ε π.α. Β1/47833/4534 (ΦΔΚ Β 1644/ , ΑΓΑ 4ΗΞΦ1-Ξ), πνπ ξπζκίδεη εηδηθά ζέκαηα ίδξπζεο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εθηηκεηηθψλ επηηξνπψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ. Γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή θαη εξκελεία ηνπ λφκνπ εθδφζεθαλ νη εγθχθιηνη: Β1/47832/5433/ (ΑΓΑ 4ΗΚ81-6), ε βαζηθή εγθχθιηνο εθαξκνγήο (θαη άξζξν παξνπζίαζε ησλ ξπζκίζεσλ) Β1/53534/5213/ (ΑΓΑ 4Η0Β1-), ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ Β1/59439/5822/ (ΑΓΑ 4ΗΦΕ1-Σ), ιεηηνπξγία εθηηκεηηθψλ επηηξνπψλ Β1/63575/6220/ (ΑΓΑ 4Α921-Λ), ζχζηαζε κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ B1/9765/1078/ (ΑΓΑ 4Α1Ζ1-Ο6), ιεηηνπξγία εθηηκεηηθψλ επηηξνπψλ θαη θαζ νδφλ έιεγρνη θνξηεγψλ Ζ ππνπξγηθή απφθαζε θαη νη εγθχθιηνη έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηε γξήγνξε θαη πιήξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο έρνπλ ζπζηαζεί νη εθηηκεηηθέο επηηξνπέο, πνπ απνηηκνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εηζθέξνληαη ζηηο λέεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, ηδίσο ηελ άπιε ππεξαμία ησλ αδεηψλ ΦΓΥ. Δλεκεξσηηθφο πίλαθαο γηα ηηο εθηηκεηηθέο επηηξνπέο ηεο Υψξαο έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ. Δίλαη ζε εμέιημε ε πινπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, ην νπνίν νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ Απξηιίνπ Αλακελφκελα νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ Κάζε πνιίηεο, πνπ έρεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα εθδψζεη λέεο άδεηεο θαη λα αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 10

11 Παξφιν πνπ ηα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, είλαη πξφσξν λα απνηηκεζνχλ, ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κέζσ ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζην επάγγεικα θαη ηεο θαηάξγεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαζνξηζκνχ ηηκψλ, ζεσξείηαη δεδνκέλε. Σα νθέιε ζα πξνθχςνπλ ζηελ παξνχζα θάζε απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θιάδνπ θαη κεηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, δειαδή κεηά ην 2013, πνπ ζα έρεη παξέιζεη ε κεηαβαηηθή πεξίνδνο. Νέο ζύζηημα αδειοδόηηζηρ οδικών μεηαθοπών χγρξνλν ζχζηεκα ρνξήγεζεο Αδεηψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην επάγγεικα κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο (Καλνληζκφο 1071/2009): αμηνπηζηία, νηθνλνκηθή επηθάλεηα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, χπαξμε ππνδνκψλ. Οξγάλσζε ησλ νδηθψλ κεηαθνξέσλ ζε θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (ΑΔ ή ΔΠΔ). Καζηέξσζε δχν θαηεγνξηψλ κεηαθνξέσλ: (Α) Δζληθψλ Μεηαθνξψλ θαη (Β) Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ κε δηθαίσκα δηελέξγεηαο θαη Δζληθψλ κεηαθνξψλ. Υνξήγεζε Αδεηψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ εληφο ηξηψλ κελψλ, εθ φζνλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη κε θαηαβνιή πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί κφλν ζην δηνηθεηηθφ θφζηνο. Μεηαβαηικό διάζηημα απελεςθέπυζηρ Πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο 3 εηψλ (ιήγεη ηελ ). Απειεπζεξψλεηαη ε έθδνζε αδεηψλ θπθινθνξίαο ΦΓΥ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ. Ζ εηδηθή εηζθνξά γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ΦΓΥ απνκεηψλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο (30%, 35%, 35%) ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ θαη ηειηθά κεδελίδεηαη ( ). Ζ εηζθνξά δηαηίζεηαη γηα δεκηνπξγία ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ άπιε ππεξαμία ησλ παιαηψλ αδεηψλ ΦΓΥ ζεσξείηαη θεθάιαην ζηηο λέεο θεθαιαηνπρηθέο κεηαθνξηθέο εηαηξίεο Απειεπζέξσζε αξηζκνχ ΗΥ βπηηνθφξσλ ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. 11

12 Οη ζεκαληηθφηεξεο παζνγέλεηεο πνπ ζπλάληεζε ην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη: Τπήξρε πεξηνξηζκφο ηνλ αξηζκφ ΦΗΥ (Φνξηεγψλ Ηδησηηθήο Υξήζεο) πνπ ρνξεγνχληαλ ζηηο εηαηξίεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ. Με βάζε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ρνξήγεζεο αδεηψλ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο βπηηνθφξσλ (ΦΗΥΒ) ζε εηαηξείεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ πξνβιεπφηαλ αξηζκφο βπηηνθφξσλ κε βάζε ηνλ ζπλνιηθφ φγθν πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνζέθπγε θαηά ηεο Διιάδαο ζην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ επεηδή ε ξχζκηζε πεξηφξηδε ηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο θνηλνηηθψλ ππεθφσλ (άξζξν 49 ΛΔΔ). Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, έρνληαο δηαπηζηψζεη φηη ε δηαθίλεζε πγξψλ θαπζίκσλ απφ ηηο εηαηξείεο εκπνξίαο δελ ιεηηνπξγνχζε αληαγσληζηηθά, είρε εηζεγεζεί ηελ θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ αξηζκφ ΦΗΥΒ. Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο είρε αθπξψζεη ηελ ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ΦΗΥΒ κε βάζε ηνλ φγθν πσιήζεσλ θαη είρε θξίλεη αληηζπληαγκαηηθή ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ Ν. 3054/2002 ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηνλ αξηζκφ ησλ ρνξεγνχκελσλ ΦΗΥΒ. Απνθαζίζηεθε ε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ησλ αδεηψλ ΦΗΥΒ, αληίζηνηρα κε απηή ησλ ΦΓΥ. Ζ ζρεηηθή κεηαβαηηθή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία απμάλνληαη ζηαδηαθά νη άδεηεο, ιήγεη ηνλ 6/2013, φπνπ ζα ππάξρεη πιήξεο απειεπζέξσζε. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Με ην άξζξν 15 Ν. 3897/2010 (ΦΔΚ Α 208) δφζεθε λέα εμνπζηνδφηεζε ζηε Γηνίθεζε λα ξπζκίζεη ηα ζέκαηα ρνξήγεζεο ΦΗΥΒ ζε εηαηξείεο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ. Ζ ζρεηηθή ΚΤΑ ηεο απειεπζέξσζεο έρεη πξνεηνηκαζηεί, βξίζθεηαη ζην ζηάδην ησλ ππνγξαθψλ θαη δεκνζηεχεηαη ζην πξνζερέο δηάζηεκα. Πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθφ δηάζηεκα κε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ΦΗΥΒ θαη πιήξε απειεπζέξσζε απφ ηνλ 6/ Οδηθή Βνήζεηα Ορεκάησλ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. 12

13 Ο Ν. 3651/2008 (ΦΔΚ Α' 44), πνπ πξνέβιεπε έλα εληαίν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νδηθήο βνήζεηαο, δηέθξηλε ηηο επηρεηξήζεηο νδηθήο βνήζεηαο ζε α) απηφλνκεο παλειιαδηθέο, β) κηθηέο θαη γ) ηνπηθνχ ραξαθηήξα ζπλεξγάηεο. χκθσλα κε ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ λφκνπ, νη κηθηέο επηρεηξήζεηο είραλ ππνρξέσζε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο φρη κφλνλ κε ίδηα κέζα (νρήκαηα, πξνζσπηθφ, ζηαζκνί) αιιά θαη κέζσ ζπλεξγαηψλ. Δπίζεο νη ζπλεξγάηεο είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία κηθηέο επηρεηξήζεηο νδηθήο βνήζεηαο. Με ηξνπνπνίεζε πνπ είρε πξνθαιέζεη ν Ν. 3783/2009 (ΦΔΚ Α' 136), ην θαινθαίξη ηνπ 2009, νη κηθηέο επηρεηξήζεηο ππνρξεψζεθαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο κε δηθά ηνπο κέζα θαη φρη κέζσ ζπλεξγαηψλ θαη επηβιήζεθε ζηνπο ζπλεξγάηεο ν πεξηνξηζκφο λα ζπλεξγάδνληαη απνθιεηζηηθά κε κηα κηθηή επηρείξεζε νδηθήο βνήζεηαο. Ζ αηθληδηαζηηθή απηή ξχζκηζε, αλέηξεςε ηελ πθηζηάκελε ηζνξξνπία ηνπ λφκνπ, πξνο φθεινο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηέζεηαλ δηθά ηνπο κέζα (θαη δελ ρξεηάδνληαλ ηνπηθνχο ζπλεξγάηεο) θαη εηο βάξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ πνπ νκνίσο δελ είραλ δηθά ηνπο κέζα. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. αναθοπικά με ηην Οδική Βοήθεια Οσημάηυν Άκεζε άξζε ηεο αλσηέξσ ξχζκηζεο, πνπ επηβάξπλε ππέξκεηξα ηδίσο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ ζηνρεπκέλε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Με ηελ ςήθηζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3897/2010 (ΦΔΚ Α' 208): Δπεηεχρζε ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κηθηψλ επηρεηξήζεσλ κε δηθά ηνπο κέζα ζε έλαλ απφ ηνπο δχν λνκνχο ππνρξεσηηθήο ιεηηνπξγίαο (Αζήλα ή Θεζζαινλίθε). Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπλεξγάηεο λα ζπλεξγάδνληαη κε κηα (1) έσο ηξεηο (3) κηθηέο επηρεηξήζεηο Courier: Άξζε πεξηνξηζκψλ ζηελ ρνξήγεζε θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. χκθσλα κε ηελ Τ.Α. πνπ ξχζκηδε ην ζέκα ηεο αδεηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ Courier ππήξραλ δχν πεξηνξηζκνί: 13

14 Ζ ππνρξέσζε λα έρεη ε επηρείξεζε δηθή ηεο Γεληθή Άδεηα απφ ηελ ΔΔΣΣ Ζ ππνρξέσζε λα κεηαθέξεη δέκαηα βάξνπο κέρξη 20 θηιψλ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνζέθπγε θαηά ηεο Υψξαο καο ζην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ δεηψληαο λα αλαγλσξηζηεί φηη ε Διιάδα παξαβηάδεη ην θνηλνηηθφ δίθαην ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, εθαξκφδνληαο ηελ π.α. αξ. Α1/44351/3608/2005, πνπ ξχζκηδε ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο θνξηεγψλ ηδησηηθήο ρξήζεο (ΦΗΥ) απηνθηλήησλ ζε εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ (courier). Γχν ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί θαηεγνξήζεθαλ φηη παξαβίαδαλ ην θνηλνηηθφ δίθαην: 1. Ζ ππνρξέσζε λα έρεη Γεληθή Άδεηα απφ ηελ ΔΔΣΣ: γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα θπθινθνξίαο ΦΗΥ, δελ αξθνχζε ε επηρείξεζε courier λα είλαη κέινο ηνπ δηθηχνπ κηαο επηρείξεζεο θαηφρνπ Γεληθήο Άδεηαο αιιά έπξεπε λα έρεη θαη ε ίδηα ηελ Γεληθή Άδεηα 2. Σν φξην βάξνπο ησλ θνξηίσλ: ε π.α. πξνέβιεπε φηη κε ηα ρνξεγνχκελα ΦΗΥ επηηξεπφηαλ ε κεηαθνξά κηθξνδεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ βάξνπο κέρξη 20 θηιψλ. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. αναθοπικά με ηιρ εηαιπείερ courier Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. πξνρψξεζε ζηελ θαηάξγεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ αθνξνχζε ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ΦΗΥ, θαζψο θαη απειεπζέξσζε ην φξην βάξνπο ζηα δέκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη κε ΦΗΥ. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Με ηελ ππ' αξηζκ. Α11/50640/4810/2010 λέα ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ B' 1664), επηηξάπεθε ε ρνξήγεζε ΦΗΥ ζε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη κέιε δηθηχνπ κηαο εηαηξείαο courier πνπ έρεη ηε Γεληθή Άδεηα θαη θαηαξγήζεθε ην φξην βάξνπο ζηα κεηαθεξφκελα δέκαηα. 14

15 1.5. Οινθιήξσζε ζπζηήκαηνο ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Γελ κπνξνχζαλ λα εθηειεζηνχλ νη θαζ νδφλ έιεγρνη απνηειεζκαηηθά, δηφηη ην ζρεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην είλαη ειιηπέο. Δθθξεκνχζε ε απφθαζε γηα ηηο θπξψζεηο, ηειεθφξησζε, δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θ.ι.π. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθνί νη έιεγρνη, δφζεθε εμνπζηνδφηεζε κε ην λ. 3897/2010, γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν πιαίζην θπξψζεσλ. ηε ζπλέρεηα θαηαξηίζηεθε ζρέδην Κ.Τ.Α γηα ηηο θπξψζεηο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην Τπνγξαθψλ. Ζ Κ.Τ.Α. πξνβιέπεηαη λα έρεη εθδνζεί ην Μάην

16 2. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ II: LOGISTICS KΑΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Γιαπθπυηικά πποβλήμαηα ηος κλάδος ζηη σώπα μαρ Ο θιάδνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηε ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο παζνγέλεηεο νη νπνίεο αλαιχνληαη θάησζη. Γεληθή πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ Μεγάινο αξηζκφο κηθξψλ ζε κέγεζνο αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ νδηθήο κεηαθνξάο, κε νξγαλσηηθέο αδπλακίεο. Μεγάινο αξηζκφο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ δηακεηαθνξάο, κε κεγάιε ρσξηθή δηαζπνξά ή ζπγθεληξσκέλεο άηππα, κε πξνβιήκαηα αδεηνδνηήζεσλ. Μηθξφο αξηζκφο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ Logistics, κε έιιεηςε θαζεηνπνίεζεο. Πνιχ κηθξφ κεξίδην αγνξάο ζηδεξνδξφκνπ. Δζσζηξέθεηα ηνπ θιάδνπ. Ννκνζεηηθέο ειιείςεηο ζην ρψξν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα δελ είρε αληηκεησπηζηεί σο ηψξα απφ ηελ Πνιηηεία σο έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν αιιειεμαξηψκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ην νπνίν έπξεπε λα ππφθεηηαη ζε έλα εληαίν ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην. πλεπψο πθίζηαην δήηεκα εληαίαο ζεζκηθήο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Πξνβιήκαηα ζην ρψξν ησλ ππνδνκψλ Τπήξραλ πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηεο κεηαθνξάο θαη ηε δηαρείξηζε θαηά ην ζηάδην ηεο απνζήθεπζεο. Ζ ζπληζηψζα απηή είρε κία ζεκαληηθή δηάζηαζε ρσξνζέηεζεο, ε νπνία δελ είρε κέρξη ηψξα πξνζεγγηζηεί απφ ηελ πνιηηεία κε νξζνινγηθφ ηξφπν. εκαληηθφ πξφβιεκα ζπληζηνχζε ην γεγνλφο ηεο κεγάιεο ρσξηθήο δηαζπνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ρψξνπ, ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε. Οη ζηαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο απαηηνχλ ρσξνηαμηθέο επηινγέο θνληά ζε ιηκάληα, ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο θ.ιπ. Οη θφκβνη απηνί, πνπ παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, δπζηπρψο έρνπλ πξνθχςεη ζηε ρψξα καο ρσξίο έλα ζεζκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ρσξίο έλα ζηξαηεγηθέο επηινγέο. Αληίζεηα έρνπλ πξνθχςεη κε άλαξρν ηξφπν θαη δελ ππφθεηληαη ζε κία εληαία νξγαλσηηθή αληίιεςε. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 16

17 Αλππαξμία νξγαλσκέλσλ ζηαζκψλ ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο Γεληθφηεξα ζηε ρψξα καο δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, κε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Απνπζηάδνπλ εμεηδηθεπκέλεο θνκβηθέο ππνδνκέο ηεο εθνδηαζηηθήο, κε ηδηαίηεξε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ ειθπζηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ. ε αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ παζνγελεηψλ ην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. πξνρψξεζε ζε κία ζεηξά κέηξσλ πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ Δλεξγνπνίεζε λ.3333/2005 γηα ηε δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ (Οθηψβξηνο 2010) Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Παξά ην γεγνλφο φηη είρε ςεθηζηεί ν λ. 3333/05, δελ ήηαλ δπλαηή ε έθδνζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ, αθ ελφο κελ δηφηη δελ είρε νινθιεξσζεί ε δεπηεξνγελήο λνκνζεζία, αθ έηεξνπ δηφηη δελ είρε εθδνζεί θαλνληζηηθή εγθχθιηνο, ε νπνία λα παξέρεη νδεγίεο θαη λα εμεηδηθεχεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ. Σαπηφρξνλα ππήξρε έιιεηςε ελφο ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ γηα φια ηα ζέκαηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζην νπνίν λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Έθδνζε θαλνληζηηθήο - εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ νδεγνχ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λφκνπ Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. πξνρψξεζε άκεζα, κεηά απφ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, ζηελ θαηάξηηζε πιήξνπο θαλνληζηηθήο θαη εξκελεπηηθήο. Δγθχθιηνπ γηα ην λ. 3333/2005, φπνπ παξέρνληαη νδεγίεο θαη παξέρεηαη ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο βεκάησλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ ζηε ρψξα καο. Ζ εγθχθιηνο πήξε νπζηαζηηθά ηε κνξθή ελφο νδεγνχ κε φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απαξαίηεηα ππνδείγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα κελ πθίζηαηαη θαλέλα εθθξεκέο ή αδηεπθξίληζην δήηεκα. πγθεθξηκέλα δηεπθξηλίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ. Καζνξίδνληαη αλαιπηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ίδξπζε εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ. 17

18 Δπηπξφζζεηα, απνζαθελίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 2 «Έθηαζε, κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη αξρέο ρσξνζέηεζεο Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ». Ο λφκνο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη θάζε ελδηαθεξφκελν κέξνο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε ζρεηηθή επέλδπζε. πνηνο επελδπηήο επηζπκεί κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ζηξεκκάησλ ζηξεκκάησλ άλσ ησλ 500 ζηξεκκάησλ 2.2. Πξνθήξπμε Θξηάζηνπ Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. αναθοπικά με ηην Πποκήπςξη Δμποπεςμαηικού Κένηπος Θπιαζίος Σν εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ζην Θξηάζην αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Ήδε θαηαζθεπάδεηαη ε ζρεηηθή ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε κε ην ιηκέλα ηνπ Ηθνλίνπ. Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. έρεη πξνρσξήζεη ζε δηαγσληζκφ γηα ηελ εμεχξεζε ζηξαηεγηθνχ επελδπηή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Θξηάζηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ. Σν χςνο ηεο ζρεηηθήο επέλδπζεο απνηηκάηαη ζε 150 εθ πγθξφηεζε επηηξνπήο Logistics Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. αναθοπικά με ηη ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ για ηη διεπεύνηζη ηος νομοθεηικού πλαιζίος ζε θέμαηα εθοδιαζηικήρ αλςζίδαρ (LOGISTICS) (ΦΔΚ337/14/2010) Με βάζε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί, ην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε κίαο κφληκεο επηηξνπήο, φπνπ ζπκκεηέρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θιάδνη θαη παξνπζηάδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην κεγάιν απηφ θαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε θιάδν ησλ κεηαθνξψλ. Ζ Δπηηξνπή Logistics απνηειεί έλα ζηαζεξφ θαη ζπζηεκαηηθφ δίαπιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο πνιηηείαο, ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. 18

19 Βαζηθφ έξγν θαη απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζε ζέκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. H επηηξνπή ζα ππνβάιεη θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη πξνηάζεηο γηα ηελ εηζήγεζε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ επηηξνπή δηαπίζησζε ηελ έιιεηςε ξπζκίζεσλ γηα ηα κηθξά θέληξα δηαλνκήο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη ηφζν απφ ηα εκπνξεπκαηηθά θέληξα ηνπ λ3333/05 φζν θαη απφ ηηο ηδησηηθέο απνζήθεο. εκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί ε ρσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ην νπνίν ε Δπηηξνπή γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζε ζέκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνζεγγίδεη ζε δχν επίπεδα: Σν κειινληηθφ ζρεδηαζκφ νξγαλσκέλεο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο. Σελ επίιπζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο ήδε δηακνξθσκέλεο πεξηνρέο ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρεηηθά κε επηηαθηηθέο αλάγθεο κεηεγθαηαζηάζεσλ. Ζ Δπηηξνπή Logistics πξφθεηηαη λα αλαιάβεη: Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ γηα ηα κηθξά θέληξα δηαλνκήο. Σε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ηνπ λ. 3333/05 θαη ηε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Παξάιιεια πξνεηνηκάδνληαη: Οινθιεξσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ζην ρψξν ηνπ Logistics, κεηά απφ κειέηε θαη ηεο επξσπατθήο εκπεηξίαο. Πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο θαη ρσξνζέηεζεο γηα ηνπο κηθξνχο εκπνξεπκαηηθνχο ζηαζκνχο. Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ζπγθέληξσζε κηθξψλ θέληξσλ δηαλνκήο (Διαηψλαο, Θεζζαινλίθε, Αζπξφππξγνο). ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη Τπνπξγείσλ θαη επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ (δηακεηαθνξέσλ, κεηαθνξέσλ, Logistics, θαη θαζεγεηέο ΑΔΗ ). 19

20 Μέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ 2011, ε Δπηηξνπή ζα παξνπζηάζεη νινθιεξσκέλν πιαίζην ζπκπεξαζκάησλ, πξνηάζεσλ θαη απαξαηηήησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 20

21 3. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ III: ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΔΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 3.1. Αλαδηνξγάλσζε Διιεληθνχ ηδεξνδξφκνπ ( ΟΔ θαη ΣΡΑΗΝΟΔ) Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Ο ειιεληθφο ζηδεξφδξνκνο ραξαθηεξίζηεθε γηα ρξφληα απφ ζνβαξέο παζνγέλεηεο νθεηιφκελεο ζε αίηηα φπσο ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε αλεπαξθήο θαη αλαπνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΔ, ηα κε βηψζηκα επελδπηηθά ζρέδηα θαη ε αζπλεπήο εθαξκνγή απηψλ θαζψο θαη πιήζνο ζηξεβιψζεσλ ζην εξγαζηαθφ πιαίζην (φξνη εξγαζίαο, κηζζνιφγηα). ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΟΜΗΛΟΤ ΟΔ ΣΡΑΗΝΟΔ Έιιεηςε επηρεηξεζηαθνχ θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ Έιιεηςε ερεγγχσλ ιεηηνπξγίαο (άδεηα ιεηηνπξγίαο, πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο, ηξνραίν πιηθφ) Λεηηνπξγία ζε δεκηνγφλεο γξακκέο/ δξνκνιφγηα ρσξίο απνδεκίσζε ΤΓΤ ΟΔ Τπέξνγθν θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ ηαδηαθή απψιεηα ηερλνγλσζίαο Έιιεηςε δηαθαλψλ δηεηαηξηθψλ ζρέζεσλ Αλνξζνινγηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή επηβαηηθψλ/ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ Τπνδνκέο Τπεξβάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ έξγσλ Καζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ Αθίλεηε πεξηνπζία Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη απξαμία ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΟΔ Πεληρξά απνηειέζκαηα 21

22 Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ήηαλ νη δεκηέο ηνπ Οκίινπ ΟΔ γηα ην 2009 λα αγγίμνπλ ηα 929 εθαη. ελψ ε δεκηά ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ γηα ην 2009 λα αγγίμεη ηα 231 εθαη. θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνλ ΟΔ ηα 539 εθαη. Με ηελ εμπγίαλζε ε ΣΡΑΗΝΟΔ ζα ιάβεη 50 εθ. θαη έηνο (γηα παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο), ελψ ν ΟΔ 114 εθ. (γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ππνδνκήο), πνζά εληφο ηεο επξσπατθήο πξαθηηθήο Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζηφρνο ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ ήηαλ ε πινπνίεζε κίαο νινθιεξσκέλεο κεηαξξχζκηζεο πνπ λα αληηκεησπίδεη ζθαηξηθά ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Κχξηνη άμνλεο πνιηηηθήο ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ απνηέιεζαλ: Ζ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΔ θαη ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ Ζ ιεηηνπξγηθή εμπγίαλζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΔ θαη ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηηο βέιηηζηεο επξσπατθέο πξαθηηθέο. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο επξσπατθέο απαηηήζεηο θαη θαλνληζκνχο ζε ζέκαηα φπσο ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, ε δεκηνπξγία Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηδεξνδξφκσλ (Ρ.Α..), ιεηηνπξγία Αξρήο Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ, θ.ι.π. 22

23 Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο δελ απνηέιεζε ζεσξεηηθφ εγρείξεκα, αιιά ππνζηεξίρζεθε απφ εχξνο ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη εξγαιείσλ: σέδια Οπγανωηικήρ & Λειηοςπγικήρ Αναδιάπθπωζηρ Ηζρπξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ επίιπζε παζνγελεηψλ θαη ρξφλησλ εκπνδίσλ αλάπηπμεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εμπγίαλζεο. Νομοθεηικό Πλαίζιο Ολοκληπωμένορ Δπισειπηζιακόρ σεδιαζμόρ Οινθιεξσκέλνο επηρεηξεζηαθφο θαη επελδπηηθφο ζρεδηαζκφο σο εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ. ρέδηα νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαδηάξζξσζεο πξνζαξκνζκέλα ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε εηαηξείαο. Σν φξακα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξφκνπ πινπνηείηαη κέζα απφ ζπζηεκαηηθά βήκαηα θαη απνηειεί κία ζπλερή θαη εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Απελεςθέπωζη ηηρ αγοπάρ ζιδηποδπομικών μεηαθοπών Πλήπηρ αναδιάπθπωζη εξςγίανζη και ανάπηςξη ηων εηαιπειών ηος Ομίλος ΟΕ και ηηρ ΣΡΑΙΝΟΕ Νομοθεηικό πλαίζιο Θεζμικέρ αλλαγέρ βάζει ηων Οδηγιών ΔΔ / άνοιγμα ηηρ αγοπάρ. ΣΡΑΙΝΟΕ Οικονομική εξςγίανζη και βιωζιμόηηηα. ςμβαζιοποίηζη ΤΓΤ. Ποιοηικέρ και βιώζιμερ ςπηπεζίερ. ΟΕ Λειηοςπγία βάζει βέληιζηος κόζηοςρ. Οπγανωηική αναζςγκπόηηζη. ηοσεςμένορ επενδςηικόρ ζσεδιαζμόρ Πλάνο ανάπηςξηρ ςποδομών. Γιεύπςνζη παπεσόμενων ςπηπεζιών ΣΡΑΙΝΟΔ. Δπέκηαζη δπαζηηπιοηήηων ΔΡΓΟΔ ζε ηπίηοςρ. Δπέκηαζη δπαζηηπιοηήηων ΓΑΙΑΟΔ. Πλάνο ανάπηςξηρ

24 Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Κχξηα εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ, απνηεινχλ ν λ.3891/2010, «γηα ηελ αλαδηάξζξσζε, εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ ΟΔ θαη ηε ΣΡΑΗΝΟΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα» (ζε ηζρχ απφ ηηο 4 Ννεκβξίνπ 2010) θαη ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΔ θαη ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ (έγθξηζε απφ ΔΓΓΔΚΟ, ). Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ λ.3891/2010 Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. έρεη δεκηνπξγήζεη Οκάδα Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο κεηαξξχζκηζεο, έρεη εθπνλήζεη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ αιιαγή θαη παξαθνινπζεί ζε κεληαία βάζε ηελ πξφνδν ησλ ελεξγεηψλ. Ζ πινπνίεζε ηνπ λ.3891/2010 πξνρσξά κέζα απφ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζην ξπζκηζηηθφ επίπεδν, ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε. ΠΗΝΑΚΑ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑ ΑΡΘΡΟ ΣΟΤ Ν. 3891/2010 Δλέξγεηα απνξξένπζα απφ λ.3891 Υξφλνο νινθιήξσζεο Άξζξν 2 Μεηαζρεκαηηζκφο εηαηξεηψλ θαη νξηζκνί Οινθιήξσζε ζπγρψλεπζεο ΟΔ-ΔΓΗΤ 29 Ννεκβξίνπ 2010 Άξζξν 3, 4, 5 Αξκνδηφηεηεο Δηαηξεηψλ Οκίινπ ΟΔ Αλαπξνζαξκνγή θαηαζηαηηθψλ ιεηηνπξγίαο εηαηξεηψλ ψζηε λα αληαλαθινχληαη νη αιιαγέο αξκνδηνηήησλ βάζεη ηνπ λ Έγθξηζε λένπ θαηαζηαηηθνχ απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ: ΟΔ: 1 Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΡΓΟΔ: 26 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΑΗΑΟΔ: 26 Ννεκβξίνπ 2010 Άξζξα 6 Ρπζκίζεηο γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζδηνξηζκνχ ησλ αθηλήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθψο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ηεο Δζληθήο ηδεξνδξνκηθήο Τπνδνκήο 16 Ννεκβξίνπ 2010 Άξζξν 7 Αξκνδηφηεηεο ΣΡΑΗΝΟΔ Αλαπξνζαξκνγή θαηαζηαηηθνχ ιεηηνπξγίαο ψζηε λα αληαλαθινχληαη νη αιιαγέο αξκνδηνηήησλ βάζεη ηνπ λ Άξζξν 8 Μεηαβίβαζε ηξνραίνπ πιηθνχ Άξζξν 13 Ρπζκίζεηο ρξεψλ Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο πξνο DG Competition γηα ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ Έγθξηζε λένπ θαηαζηαηηθνχ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε: 2 Γεθεκβξίνπ Φεβξνπαξίνπ 2011 Άξζξα 9 Γηαρσξηζκφο εζληθήο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο 24

25 Δλέξγεηα απνξξένπζα απφ λ.3891 Αλαθνίλσζε λέαο δξνκνινγηαθήο πνιηηηθήο ΣΡΑΗΝΟΔ Άξζξν 10 Γηεηαηξηθέο ζρέζεηο Πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΔ: ΟΔ-ΣΡΑΗΝΟΔ ΟΔ-ΔΡΓΟΔ 28 Ηαλνπαξίνπ 2010 Υξφλνο νινθιήξσζεο Οη ζπκβάζεηο έρνπλ ήδε νξηζηηθνπνηεζεί θαη ππνβιεζεί ζηε DG Competition (γηα ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ) ζηηο: 9 Φεβξνπαξίνπ 2011 ε εμέιημε Άξζξν 11 Σηκνινγηαθέο ππνρξεψζεηο ΣΡΑΗΝΟΔ Καηάξγεζε ηηκνινγηαθψλ ππνρξεψζεσλ Νέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή απφ ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ ( ) ηαδηαθή πινπνίεζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011 Άξζξν 12 Αλάζεζε Τπνρξεψζεσλ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (ΤΓΤ) χλαςε ζχκβαζεο ππνρξεψζεσλ δεκφζηαο ππεξεζίαο (ΤΓΤ) αλάκεζα ζην ειιεληθφ δεκφζην θαη ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ ε εμέιημε ε ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ Άξζξν 14 Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο αλαδηνξγάλσζεο ζηδεξνδξφκνπ Καηάξηηζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ εηαηξεηψλ Οκίινπ ΟΔ θαη ΣΡΑΗΝΟΔ γηα ηελ πεξίνδν Α. Έγθξηζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ απφ ηα Γ ησλ εηαηξεηψλ: ΟΔ: 3 Γεθεκβξίνπ 2010 ΣΡΑΗΝΟΔ: 3 Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΡΓΟΔ: 26 Ννεκβξίνπ 2010 ΓΑΗΑΟΔ: 25 Ννεκβξίνπ 2010 Β. Έγθξηζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή: 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Άξζξν 16 Γηαδηθαζία Μεηαθνξάο Πιενλάδνληνο Σαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ Μεηαηάμεηο πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ εηαηξεηψλ ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ Οη θαηάινγνη κεηαηαζζφκελνπ πξνζσπηθνχ (κε αληηζηνίρηζε ζε θνξείο ππνδνρήο) απεζηάιεζαλ απφ ην ΤΠΤΜΔΓΗ πξνο ηα αξκφδηα Τπνπξγεία: 01/02: Τπνπξγείν Παηδείαο 02/02: Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, Τγείαο, Δζσηεξηθψλ, Δξγαζίαο, Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Μεηαθνξψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Δμέιημε πξάμεσλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ: Τπνπξγείν Δξγαζίαο: Έθδνζε ζε ΦΔΚ ηεο κεηαθνξάο εξγαδνκέλσλ ζε επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ: Απφθαζε θαη , ) Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ &Σνπξηζκνχ: Έθδνζε ζε ΦΔΚ ηεο κεηαθνξάο ζε επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Απφθαζε: ) Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο: Έθδνζε ζε ΦΔΚ ηεο κεηαθνξάο ζε επνπηεπφκελνπο 25

26 Δλέξγεηα απνξξένπζα απφ λ.3891 Υξφλνο νινθιήξσζεο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Απφθαζε: ) Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ: Έθδνζε ζε ΦΔΚ ηεο κεηαθνξάο εξγαδνκέλσλ ζε επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ: Απφθαζε: , Τπνπξγείν ΤΠΤΜΔΓΗ, Δζσηεξηθψλ, Παηδείαο: Δθθξεκεί ε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ζε ΦΔΚ Τπνπξγείν Τγείαο: Δθθξεκεί ε απνζηνιή ησλ Τ.Α. ζην ΓΛΚ, γηα επηβεβαίσζε Άξζξν 18 Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο : ε εμέιημε Καηάξηηζε λέσλ νξγαλνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο επηθαηξνπνηεκέλεο αξκνδηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην λ.3891/2010 Έγθξηζε Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο απφ ηα Γ: ΔΡΓΟΔ: 18 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΓΑΗΑΟΔ: 4 Ηαλνπαξίνπ 2011 ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ: Δληφο ηνπ Απξηιίνπ 2011 Άξζξν 19 Δηδηθή θαη εμαίξεζε δηαδηθαζία ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο Γηελέξγεηα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο (ΟΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ, ΔΡΓΟΔ) θαη ηνπο λένπο φξνπο εξγαζίαο (θαλνληζκφο πξνζσπηθνχ) Τπνγξαθή ησλ λέσλ Δ γηα ηηο εηαηξείεο ΟΔ θαη ΣΡΑΗΝΟΔ ζηηο Άξζξν 41 Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 41/2005 γηα ζηδεξνδξνκηθά ζέκαηα χλαςε ζχκβαζεο γηα ηα θίλεηξα κείσζεο θφζηνπο ρξήζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο, αλάκεζα ζηνλ ΟΔ θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην Άξζξν 44 Έλαξμε ηζρχνο άξζξσλ Τπνβνιή θνηλνπνίεζεο πξνο DG Competition γηα ζέκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ε εμέιημε ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 9 Φεβξνπαξίνπ 2011 Αλακέλεηαη απάληεζε απφ ηε DG Competition 26

27 Δπιπηώζειρ νομοθεηικήρ πύθμιζηρ ζηα οικονομικά μεγέθη ΟΔ - ΣΡΑΙΝΟΔ ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλεηαη ζπλνπηηθά ην νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΟΔ θαη ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ. Α. Δμέιημε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ΣΡΑΗΝΟΔ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε εθηηκψκελε εμέιημε ησλ θπξηφηεξσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ (ζε εθαη. επξψ) βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο ζρεδηαζκνχ. ΣΡΑΗΝΟΔ (πξνβιέςεηο) χλνιν Δζφδσλ 106,0 108,6 164,1 χλνιν Δμφδσλ -337,1-288,4-208,4 Κέξδε / Εεκίεο -231,1-179,8-44,3 Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη δηαγξακκαηηθά σο εμήο: ΔΚΣΗΜΖΖ ΜΔΓΔΘΧΝ ΣΡΑΗΝΟΔ 200,0 0,0-200,0-400, Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων Κζρδη / Ζημίες 27

28 Β. Δμέιημε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ΟΔ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε εθηηκψκελε εμέιημε ησλ θπξηφηεξσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ ΟΔ (ζε εθαη. επξψ) βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ. ΟΔ (πξνβιέςεηο) χλνιν Δζφδσλ 250,2 212,5 221,2 χλνιν Δμφδσλ ,1-980,4-289,0 Κέξδε / Εεκίεο -929,9-767,9-67,8 Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη δηαγξακκαηηθά σο εμήο: ΔΚΣΗΜΖΖ ΜΔΓΔΘΧΝ Ο..Δ ,0 0, , , Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων Κζρδη / Ζημίες 28

29 3.2. χζηαζε Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηδεξνδξφκσλ (Ρ.Α..) - λ. 3891/10 (ΦΔΚ 188 Α / ) Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ θνξέα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο αγνξάο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηεο νδεγίαο 2001/14/ΔΚ, πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην άξζξν 38 ηνπ π.δ. 41/2005, αλαηέζεθαλ, απφ ηελ 1/1/2009, ζην Δζληθφ πκβνχιην ηδεξνδξφκσλ (Δ...) κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 3710/2008. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ εληνπίζηεθαλ αδπλακίεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δ... νη νπνίεο επηζεκάλζεθαλ κε ηελ, κε εκεξνκελία 9/10/2009, αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο Δ.Δ. Σν Δζληθφ πκβνχιην ηδεξνδξφκσλ (Δ) ηεινχζε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ην νπνίν επνπηεχεη ηε δεκφζηα επηρείξεζε ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ θαη κεξηκλά γηα ηελ θεξδνθνξία ηεο, κε θίλδπλν λα κε δηαζθαιίδεηαη επαξθψο ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αλσηέξσ αηηηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξνσζήζεθε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηε ζχζηαζε κίαο λέαο, πιήξσο αλεμάξηεηεο, δηνηθεηηθήο αξρήο, ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο ηδεξνδξφκσλ (Ρ.Α..) θαη ε θαηάξγεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ηδεξνδξφκσλ (Δ). Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Με βάζε ην άξζξν 22 «χζηαζε» ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ λ.3891/10 (ΦΔΚ 188 Α/ ) «Αλαδηάξζξσζε, εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε ηνπ νκίινπ ΟΔ θαη ηεο ΣΡΑΗΝΟΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ην ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα», ζπληζηάηαη αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή κε ηελ επσλπκία "Ρπζκηζηηθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ (Ρ.Α..)» θαη έδξα ηελ Αζήλα. Ζ ζχζηαζε ηεο Ρ.Α.. θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3710/08 (ΦΔΚ 216 Α/ ), ζε ζρέζε κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ηδεξνδξφκσλ, θαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηαθαλή θαη ζχλλνκε κε ην επξσπατθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα. 29

30 Απμοδιόηηηερ ηηρ ΡΑ (Πποβλέτειρ ηος Κεθαλαίος Γ ηος ν. 3891/10) Ζ Ρ.Α.. απνιακβάλεη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη δελ ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ θπβεξλεηηθά φξγαλα ή άιιε δηνηθεηηθή αξρή. Σν θχξην αληηθείκελν ηεο Ρ.Α.. είλαη ε πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ επηβάιιεη ε επξσπατθή θαη ειιεληθή λνκνζεζία γηα ην ξπζκηζηηθφ θνξέα ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο, φπσο απηφο έρεη νξηζηεί απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηεο νδεγίαο 2001/14/ΔΚ, πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην άξζξν 38 ηνπ Π.Γ. 41/05 (ΦΔΚ 60 Α /7-3-05). ζνλ αθνξά ζην επξχ πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζπλνπηηθά, ε Ρ.Α..: Δπνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηδεξνδξνκηθήο αγνξάο θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Δμαζθαιίδεη ηε δίθαηε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο αληηκεηψπηζε πάλησλ, ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα θαη εθδίδεη ηηο απαηηνχκελεο εθηειεζηέο πξάμεηο. Γηελεξγεί ειέγρνπο θαηφπηλ πξνζθπγψλ ή θαη απηεπαγγέιησο γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο. Υνξεγεί άδεηεο ζε ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο αλαθαιεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 41/2005. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1371/07, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηβαηψλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα κε ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ επηβαηψλ. Απεπζχλεη νδεγίεο ή ζπζηάζεηο θαη επηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Ποπεία ςλοποίηζηρ ηυν διαηάξευν ηος Κεθαλαίος Γ ηος ν. 3891/10. Με βάζε ην άξζξν 23 «πγθξφηεζε» ηνπ λ. 3891/10, ν Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ηα ινηπά κέιε ηεο Ρ.Α.. επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαη γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, κε βάζε ηα φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 14 πεξίπησζε ε ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο. Ο ππνπξγφο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γλσζηνπνίεζε ηελ πξφζεζή ηνπ, κε ηελ κε εκεξνκελία 7 Φεβξνπαξίνπ 2011 επηζηνιή ηνπ. ηηο 2 Μαξηίνπ 2011 ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ δηαβίβαζε ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηελ Έθζεζε ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη 30

31 Γηαθάλεηαο, κε ηελ νπνία έδσζε ηε ζεηηθή ηεο γλψκε, κέζσ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ηεο, γηα ηα 8 κέιε πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. ηηο 4 Μαξηίνπ 2011 απεζηάιεζαλ ηα νλφκαηα ησλ ελ ιφγσ κειψλ κε εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ζηηο 24 Μαξηίνπ 2011 δεκνζηεχηεθε ε απφθαζε (Αξ.76/ ) αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή θαη ηνλ δηνξηζκφ πξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο ζηδεξνδξφκσλ. Ζ ζχζηαζε ηεο Ρ.Α..: Έξρεηαη λα θαιχςεη ην ζεζκηθφ θελφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, θαζψο θαη γηα ηελ επαξθή επνπηεία ηεο. Γηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ηε ιεηηνπξγία ζε έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο Γεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα Δμαζθαιίδεη φηη ηα επηβαιιφκελα ηέιε ππνδνκήο δελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο θαη ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ρξέσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη πηζαλέο ζηξεβιψζεηο. 31

32 3.3. Αζθάιεηα ηδεξνδξφκσλ - «Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ» Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Ζ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ πξνβιέπεηαη απφ θνηλνηηθή λνκνζεζία (Οδεγία 2004/49/ΔΚ γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ θνηλνηηθψλ ηδεξνδξφκσλ). Παξφιν πνπ ε ελ ιφγσ επηηξνπή ζπγθξνηήζεθε ην 2009, ιφγσ κε νξζήο λνκνζέηεζεο, νπδέπνηε αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο. Ζ κε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο φζν θαη ε κε ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχζε παξάβαζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ελψ δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα πξνψζεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο καο. Ζ έιιεηςε εθπξνζψπεζεο ηεο ρψξαο καο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ δηθηχνπ Δπηηξνπψλ Γηεξεχλεζεο θαη ε ππελζχκηζε ησλ θνηλνηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο καο, καο είρε επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλα απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Με ηελ έθδνζε ηνπ Νφκνπ 3891/2010 (Α 188), άξζξν 35 θαη κε ηελ Α13/νηθ.6179/652/ (ΤΟΓΓ 25) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε εθ λένπ ε Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ, επηηεχρζεθε ε νξηζηηθή επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ. Ζ Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ πθίζηαηαη πιένλ, ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ε ρψξα ηεξεί ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε πξνο ηελ Δ.Δ. 32

33 3.4. Αζθάιεηα ηδεξνδξφκσλ - λ. 3911/2011 Πηζηνπνίεζε ησλ κεραλνδεγψλ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ηηο εθδφζεθε ε νδεγία 2007/59/ΔΚ (ΔΔ L315/51) ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ νδήγεζεο κεραλψλ έιμεο θαη ζπξκψλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα ηεο Κνηλφηεηαο, ε νπνία ζα έπξεπε λα έρεη ελζσκαησζεί έσο ηηο Ζ ρψξα καο δελ ελζσκάησζε έγθαηξα ηελ αλσηέξσ νδεγία θαη σο εθ ηνχηνπ έιαβε πξνεηδνπνηεηηθή επηζηνιή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (αξηζκ.παξ. 2010/0066), ε νπνία απαληήζεθε κε ην Α19/6664/682/ έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ. Σν γεγνλφο ηεο έιιεηςεο πηζηνπνίεζεο ελσζηαθνχ επηπέδνπ γηα ηνπο κεραλνδεγνχο, εκπφδηδε ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ππνρξέσλε ηελ αιιαγή κεραλνδεγνχ ζηα δηαζπλνξηαθά ζεκεία δηέιεπζεο ησλ ηξαίλσλ. Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ κεραλνδεγψλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ αζθαιείαο ηνπ θνηλνηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ. θνπφο ηεο ζέζπηζεο θαλφλσλ πηζηνπνίεζεο είλαη: Ζ απφθηεζε άδεηαο κεραλνδεγψλ, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη απ φινπο ηνπο θνξείο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηνκέα, ηζρχεη ζε φιν ην θνηλνηηθφ έδαθνο θαη αλήθεη ζηνλ θάηνρν. Ζ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ, ην νπνίν ηζρχεη κφλν γηα ηηο ππνδνκέο θαη ην ηξνραίν πιηθφ πνπ αλαγξάθεη θαη εθδίδεηαη θαη αλήθεη ζηελ ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε ή ζηνλ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο πνπ ην εθδίδεη. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Με ηνλ λφκν 3911/2011 ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε νδεγία 2007/59/ΔΚ (ΔΔ L315/51) ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ νδήγεζεο κεραλψλ έιμεο θαη ζπξκψλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα ηεο Κνηλφηεηαο, δεκηνπξγψληαο έλα ζχγρξνλν πιαίζην γηα ηνπο κεραλνδεγνχο, ην νπνίν ζπληειεί ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο αγνξάο. 33

34 Βαζηθέο πξνβιέςεηο πνπ ππάξρνπλ ζην λφκν είλαη: Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ, αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην ΔΚΔΠΗ, ηα νπνία ζα παξέρνπλ: ηηο γεληθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη λα έρνπλ νη ππνςήθηνη κεραλνδεγνί, ψζηε λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ άδεηα κεραλνδεγνχ θαη ηηο εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο επί ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ηεο ππνδνκήο, πνπ απαηηνχληαη λα έρνπλ νη κεραλνδεγνί, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ. Γηελέξγεηα εμεηάζεσλ, γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο, πνπ απνδεηθλχεη ηηο γεληθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, πνπ απνδεηθλχεη ηηο γλψζεηο ππνδνκήο θαη ζπγθεθξηκέλνπ ηξνραίνπ πιηθνχ, απφ εμεηαζηέο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί φηη νη εμεηάζεηο είλαη αδηάβιεηεο θαη αληηθεηκεληθέο. Ο Δ.Ο.Π.Π.είλαη ν αξκφδηνο θξαηηθφο θνξέαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ θαη ηελ αληηζηνίρεζή ηνπ κε ην επξσπατθφ πιαίζην. Γηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ κεραλνδεγψλ, απφ ηαηξνχο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην Σκήκα Αζθάιεηαο ηδεξνδξφκσλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη σο «Αξρή». Σήξεζε θαη παξαθνινχζεζε απφ ηελ Αξρή, φισλ ησλ κεηξψσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Γηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηελ Αξρή θαη επηβνιή θπξψζεσλ θαηά πεξίπησζε γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος νόμος Ο λφκνο 3911/2011 δεκνζηεχζεθε ζε ΦΔΚ ζηηο 08/02/2011. Απνζηνιή ζηηο 16/02/2011 εγγξάθσλ ελεκέξσζεο εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ: Τπ. Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Τπ. Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τπ. Οηθνλνκηθψλ, Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ ηεο ΔΛ.ΛΑ, Δ.ΚΔ.ΠΗ, Δ.Ο.Π.Π, ΟΔ ΑΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ ΑΔ, ΑΜΔΛ ΑΔ κε ηα νπνία δεηείηαη λα νξηζηνχλ αξκφδηνη ππάιιεινη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 34

35 ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ άκεζα απαηηεηψλ Κ.Τ.Α., γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ. ΠΗΝΑΚΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΔΗ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Αξρεγείν Αζηπλνκίαο Τπνπξγείν Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ΔΚΔΠΗ Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Σκήκα Αζθάιεηαο ηδεξνδξφκσλ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΠΟΦΑΖ Ηαηξηθέο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ θαη ελ ελεξγεία κεραλνδεγψλ. Πξνκήζεηα θαη εθηχπσζε ησλ εληχπσλ ησλ αδεηψλ. Αλαγλψξηζε εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ. Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε εμεηαζηψλ. ΔΝΔΡΓΔΗΔ Αλακέλεηαη απάληεζε ζε ζρεηηθφ έγγξαθφ καο Έρνπλ μεθηλήζεη επαθέο κε ηνλ νξηζζέληα εθπξφζσπν Έρνπλ μεθηλήζεη επαθέο κε ην ΔΚΔΠΗ θαη γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ ζπζηάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ Δπεμεξγαδφκαζηε ηηο ζπζηάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ ηδεξνδξφκσλ Δπιπηώζειρ ζηην ελληνική οικονομία Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ επηδηψθεηαη ην άλνηγκα ηνπ επαγγέικαηνο ησλ κεραλνδεγψλ θαη ηεο αγνξάο πνπ αθνξά ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δεκηνπξγνχληαη εθπαηδεπηηθά θέληξα, θαηαξηηζκέλα απφ άξηηα εθπαηδεπκέλνπο εθπαηδεπηέο, δηελεξγνχληαη εμεηάζεηο απφ αλαγλσξηζκέλνπο εμεηαζηέο θαζψο επίζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε ζπκκεηνρή ηαηξψλ πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπλ θαηάιιεινπο ηνπο ππνςήθηνπο κεραλνδεγνχο. Πξνθεηκέλνπ νη αιινγελείο ή νκνγελείο ππνςήθηνη, λα απνθηήζνπλ άδεηα ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ κεραλνδεγψλ θαη ε απαίηεζε δηαηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ ηνπο, αλακέλεηαη ελδερνκέλσο λα απμήζεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ ηδεξνδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο. Χζηφζν ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζα επηθέξεη βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζα ηνλψζεη ην κεξίδην ησλ ζηδεξνδξφκσλ ζηελ αγνξά ησλ κεηαθνξψλ. Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. έρεη ζπζηήζεη Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ εβδνκαδηαία παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν, ψζηε νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηνπ ζρεδηαζζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 35

36 4. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ IV:ΔΠΗΒΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ - ΟΑΑ 4.1. Δμπγίαλζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ Αηηηθήο - Νφκνο 3920/ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Ζ θαηάζηαζε ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ήηαλ ηδηαίηεξα δπζρεξήο ζην 2009, φπνπ ζπλνπηηθά θαηαγξάθεθαλ: Διιείςεηο θαη αδηαθνξία ζηνλ ζρεδηαζκφ. Έιιεηςε θαη αδηαθνξία ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ εηαηξηψλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ, κε ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε ζπληερληαθνχ θαη αληηπαξαγσγηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ. Έιιεηςε πνιηηηθήο θαη ελαξκφληζε κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξαθηηθέο. Αδπλακίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Τπεξδηφγθσζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ειιείκκαηνο (πξνζέγγηζε ηα 2.5 δηζεθαηνκκχξηα). Γηφγθσζε ηνπ (πξσηνγελνχο) ειιείκκαηνο ιεηηνπξγίαο κε ζπλέπεηα ζην 2009 ην θξάηνο λα δαλείδεηαη 700 εθαηνκκχξηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ. Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο θξίζεθε απαξαίηεηνο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ε επαλεθθίλεζε ησλ εηαηξηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ φκηιν ΟΑΑ. Οη θχξηνη άμνλεο ησλ παξεκβάζεσλ καο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Πολιηικόρ Άξοναρ Επισειπηζιακόρ Άξοναρ Οικονομικόρ Άξοναρ Γημόζιορ σαπακηήπαρ αζηικών ζςγκοινωνιών Αύξηζη μεπιδίος ηων ΜΜΜ Δνίζσςζη ηων ζςνδςαζμένων μεηαθοπών Βεληίωζη ηηρ Ποιόηηηαρ ηων Μηηποπολιηικών ςγκοινωνιών Απλούζηεςζη και εςελιξία ηηρ οπγάνωζηρ Δνίζσςζη ηων λειηοςπγικών εζόδων Δξοπθολογιζμόρ επιδοηήζεων Δμποπική εκμεηάλλεςζη Δύλογο κόζηορ λειηοςπγίαρ Βεληίωζη ηηρ αξιοποίηζηρ και εξοπθολογιζμόρ ηος κόζηοςρ πποζωπικού 36

37 ην επίθεληξν ησλ αμφλσλ παξεκβάζεσλ καο βξίζθεηαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ θνξέσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Μεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ θνξέσλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ν ΟΑΑ: Καζίζηαηαη Μεηξνπνιηηηθφο Φνξέαο κε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ κέηνρν ησλ δχν λέσλ θνξέσλ. Γηαζθαιίδεη ην δεκφζην ραξαθηήξα ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. Αμηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ζπλεξγεηψλ. Μέζα ηαθεπήρ Σποσιάρ ΑΜΕΛ ΗΑΠ ΣΡΑΜ ΟΑΑ Οδικά Μέζα Μεηαθοπάρ ΕΘΕΛ ΗΛΠΑΠ Ζ αλαδηάξζξσζε πξνρσξά κέζα απφ ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο: 37

38 Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Ο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ζηνρνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ γίλεηαη πιένλ ζηα πιαίζηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαη εγθεθξηκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ (Νφκνο ). ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην αλαπηχζζνληαη ζηφρνη θαη πεξηγξάθνληαη δξάζεηο ζην δηάζηεκα Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην απνηειεί ην βαζηθφ ζηνηρείν ζπδεηήζεσλ κε ηελ ηξφηθα θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κλεκφλην. Δπηηπγράλνληαη: Οηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ νδεγνχλ ζε κεηψζεηο ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζην επίπεδν ηνπ 30% ζε ζρέζε κε ην 2010 Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ γηα ηα έζνδα ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο Γηακφξθσζε ζχγρξνλεο δνκήο θαη αλαβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ζηηο εηαηξίεο ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηακφξθσζε ζχγρξνλεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Με ην Νφκν /3/2011, πνπ ςεθίζηεθε πξφζθαηα απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή επηδηψθεηαη ε εμπγίαλζε, αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ζπγθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο Αηηηθήο θαη παξάιιεια ε δεκηνπξγία βηψζηκσλ Γεκφζησλ θνξέσλ παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Βαζηθνί άμνλεο ηνπ λφκνπ είλαη: Ζ δηαηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο πξσηεχνπζαο. Ζ εμαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κέζσ κεηαηάμεσλ ζε θελέο ζέζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ ξχζκηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ησλ ΟΑΑ, ΟΤ θαη ΣΑΤ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κέζσ κεηαηάμεσλ ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ. Ο εμνξζνινγηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 5 παιαηψλ θνξέσλ εθηέιεζεο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ κέζσ ηεο ζπγρψλεπζήο ηνπο ζε 2, κηα κε αληηθείκελν ηα 38

39 νδηθά κέζα (ΟΤ ιεσθνξεία θαη ηξφιεη) θαη κηα κε αληηθείκελν ηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο (ΣΑΤ Γξακκέο 1, 2 θαη 3 ηνπ Μεηξφ θαη Σξακ). Ο επαλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΑΑ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο, ηνλ Πξναζηηαθφ ηδεξφδξνκν θαη ηα ΚΣΔΛ Αηηηθήο. Ο θαζνξηζκφο ελφο εγγπεκέλνπ αλψηαηνπ επηπέδνπ επηρνξήγεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ ζην επίπεδν ηνπ 40%. Ο ζπλερήο θαη απζηεξφο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ησλ ΟΤ θαη ΣΑΤ κε ηελ πηνζέηεζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ θαη πκθψλσλ Δπζχλεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Δπηπηψζεηο ηεο εμπγίαλζεο Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο κεηαξξχζκηζεο, κεηαθξάδεηαη ζε εηήζηα εμνηθνλφκεζε γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο Αζήλαο ηεο ηάμεο ησλ 500 εθ., εθφζνλ ην 2009 ην εηήζην έιιεηκκα δηακνξθσλφηαλ ζε 700 εθ., ελψ κε βάζε ην λέν εγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ε εηήζηα επηρνξήγεζε δηακνξθψλεηαη ζε 200 πεξίπνπ εθ., δειαδή ζην 40% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. ΔΛΛΔΗΜΜΑ 2009 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ 2011 (ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ) 700 εθ. 200 εθ Πνξεία Τινπνίεζεο ηνπ λφκνπ Ο Νφκνο 3920 ςεθίζηεθε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ηελ 3ε Μαξηίνπ 2011, πξνβιέπεη δε ηα αθφινπζα βήκαηα πινπνίεζεο: Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη κέξνο ηνπ ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο, γηα ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί θαη ζπλεδξηάδεη ζε εβδνκαδηαία βάζε Δπηηξνπή Τινπνίεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ππφ ην ΓΓ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. 39

40 Α/Α ΈΡΓΑ/ΓΡΑΔΗ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΔ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΜΔΣΟΥΧΝ 1 2 Παξαρψξεζε θαη κεηαβίβαζε ηεο κίαο κεηνρήο ηεο ΔΘΔΛ ΑΔ απφ ηνλ Γήκν ΑΓ. Ησάλλε Ρέληε ζηνλ ΟΑΑ Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ΟΑΑ ηα πιαίζηα ηεο 1εο Γ (έθηαθηεο) πνπ ζα αθνινπζήζεη άκεζα κεηά ηελ έθδνζε θαη θαηαρψξεζε ηεο ΚΤΑ ζπγρψλεπζεο ΔΘΔΛ ۷ ΟΑΑ ΟΑΑ Απφθαζε Γ ηεο ΔΘΔΛ γηα ηελ αθχξσζε ησλ ηίηισλ ηνπ Γήκνπ Αγ. Η.Ρέληε θαη έθδνζε ηζάξηζκσλ ηίηισλ πξνο ηνλ ΟΑΑ. Δλεκέξσζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αθχξσζε ησλ ηίηισλ & ηελ απηνδίθαηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ. Δλεκέξσζε ηνπ ΟΑΑ νκνίσο. Αλάιεςε ηίηισλ απφ ΟΑΑ. Καηαβνιή αμίαο κεηνρήο απφ ΟΑΑ πξνο ΓΖΜΟ. Δγγξαθέο ζηα βηβιία κεηφρσλ/κεηνρψλ Γ ΟΑΑ Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Έθδνζε θαη αλάιεςε λέσλ ηίηισλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Δλέξγεηαο 1 40

41 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 3 Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ ζπγρσλεπφκελσ λ εηαηξεηψλ ζπλεπεία ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ζχκθσλα θαη κε ηηο λέεο αξκνδηφηεηέο ηνπο Μεηά ηελ έθδνζε θαη θαηαρψξεζε ηεο ΚΤΑ ζπγρψλεπζεο ΟΑΑ ΟΤ ΣΑΤ πλάληεζε ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ ΑΜΔΛ θαη ΔΘΔΛ ζηηο Έλαξμε 10/03/11, νινθιήξσζε κέρξη 29/03/2011 ρέδην Καηαζηαηηθνχ ΣΑΤ θαη Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γ ζην γξαθείν ηνπ ΓΓ ΤπΤΜεΓη ηελ Σξίηε, 22/03/2011 ρέδην Καηαζηαηηθνχ ΟΤ 29/03/2011 Γεχηεξν ζρέδην Καηαζηαηηθνχ ΣΑΤ ζε επεμεξγαζία 4 Καηάξηηζε Ηζνινγηζκψλ Μεηαζρεκαηηζκ νχ βάζε ηνπ Ν. 2166/ ΑΜΔΛ ΖΑΠ ΖΛΠΑΠ ΣΡΑΜ ΔΘΔΛ ۷ Οη Ηζνινγηζκνί Μεηαζρεκαηηζκνχ ζα έρνπλ εκεξνκελία: θαη ζα έρεη νινθιεξσζεί ε θαηάξηηζή ηνπο έσο ηελ , νπφηε θαη ζα θαηαηεζνχλ ζηηο ΓΟΤ πξνο έγθξηζε Απφ ηηο εζηάιεζαλ απφ φιεο ηηο εηαηξείεο ζηηο ΓΟΤ, καδί θαη κε ζρέδην ησλ Δθζέζεσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα θαηαξηίζνπλ νη ΓΟΤ. 5 Έθδνζε ΚΤΑ ζπγρψλεπζεο Δληφο ΤπΤΜεΓη Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηεο ΚΤΑ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηηο ε εμέιημε 6 πιινγή αηηήζεσλ εξγαδνκέλσλ γηα κεηαηάμεηο ΟΑΑ ΑΜΔΛ ΖΑΠ ΖΛΠΑΠ ΣΡΑΜ ΔΘΔΛ Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ε εμέιημε 41

42 Με ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ ζπληειείηαη ε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ θαη αλαιακβάλνπλ νη λέεο Γηνηθήζεηο. Ζ επηινγή Πξνέδξσλ θαη Γηεπζπλφλησλ πκβνχισλ ζα γίλεη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο Αλνηρηήο Γηαθπβέξλεζεο (opengov). Δληφο δχν κελψλ νη λέεο Γηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα εθπνλήζνπλ λέα νξγαλνγξάκκαηα θαη θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο, ελψ παξάιιεια ζα πξνρσξνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο γηα ηελ θαηάξηηζε λέσλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο ζηε ζέζε ησλ θαηαξγεκέλσλ δηα ηνπ Νφκνπ 3920 παιαηψλ, θαζψο θαη λέσλ Καλνληζκψλ Πξνζσπηθνχ. χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν.3920 ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ εληφο κελφο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ζπκθσλία επί απηψλ κεηαμχ εηαηξεηψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ πξνβιέπεηαη ε δηα Νφκνπ θαζηέξσζή ηνπο. χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πξνγξακκαηηζκφ ζηα ηέιε Μαΐνπ 2011 νη λέεο εηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ πιένλ κε ηα λέα δεδνκέλα. Σν αλσηέξσ πξφγξακκα εθηειείηαη απφ νκάδα εξγαζίαο, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο ησλ εηαηξεηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ζπλεξγαηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη εμσηεξηθνχ νίθνπ πκβνχισλ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Σν πξφγξακκα εθηειείηαη κέρξη ζηηγκήο κε απζηεξή ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ κέζσ ΓΗΣ Πεπιγπαθή ηος έπγος Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. απνθάζηζε ηελ εηζαγσγή ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ επηβαηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ησλ επηθαλεηαθψλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ιεσθνξεία ηξφιετ), πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο επηβάηεο. Ο ΟΑΑ είρε απνπεηξαζεί πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ λα πξνρσξήζεη πξνο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, αιιά ηειηθά νη ελέξγεηεο δελ απέδσζαλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, ππήξμε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ εηδηθή γξακκαηεία ΓΗΣ, ψζηε ην έξγν λα πινπνηεζεί κε ηελ κνξθή ζπκβάζεσλ ΓΗΣ. Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ηερληθή δηαρείξηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Πιεξνθφξεζεο Δπηβαηψλ θαη Γηαρείξηζεο ηφινπ (χζηεκα Σειεκαηηθήο) γηα ηελ ΔΘΔΛ θαη ηνλ ΖΛΠΑΠ γηα δηάζηεκα 42

43 δψδεθα (12) εηψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, κε Αλαζέηνπζα Αξρή ηνλ ΟΑΑ. Σν έξγν, ζα πινπνηεζεί κε δηαδηθαζία χκπξαμεο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος έπγος Μεηά απφ νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓΓΗΣ, νινθιεξψζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο θαη ήδε ην έξγν ζπζηήκαηνο ηειεκαηηθήο έρεη πξνθεξπρζεί. Oη επηβάηεο ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ αθξηβή ρξφλν δηέιεπζεο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (ιεσθνξείσλ θαη ηξφιετ) ζε θσηεηλφ πίλαθα ζηε ζηάζε, ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν ή ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή νπνηαδήπνηε παξέκβαζε γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ Δηζαγσγή ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Κνκίζηξνπ Πεπιγπαθή ηος έπγος Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ηερληθή δηαρείξηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη εληαίνπ Απηφκαηνπ πζηήκαηνο πιινγήο Κνκίζηξνπ γηα φια ηα δηαζέζηκα κεηαθνξηθά κέζα ηεο εηαηξείαο Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζελψλ Α.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ή ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο γηα δηάζηεκα 12 εηψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο, κε Αλαζέηνπζα Αξρή ηνλ ΟΑΑ. Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος έπγος ε εμέιημε βξίζθνληαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη εληαίνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θνκίζηξνπ γηα φια ηα δηαζέζηκα κέζα κεηαθνξάο. Σν έξγν, πνπ έρεη ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ζπζηήκαηνο, κέζσ ειέγρνπ ηεο ιαζξεπηβίβαζεο θαη ηεο πιαζηνγξάθεζεο ησλ εηζηηεξίσλ, ζα πινπνηεζεί κε δηαδηθαζία χκπξαμεο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία απφθαζεο ησλ Γ.. ησλ θνξέσλ γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 43

44 ηφρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Κνκίζηξνπ είλαη: H κείσζε ηεο ιαζξεπηβίβαζεο. Ζ θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλνπ πιαζηνχ εηζηηεξίνπ. Ζ δπλαηφηεηα ηηκνιφγεζεο κε βάζε ηε απφζηαζε πνπ δηαλχνπλ νη επηβάηεο Νέν ψκα Διέγρνπ Κνκίζηξνπ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Έρεη δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηε ιαζξεπηβίβαζε πνπ θηάλεη ζην 40% ζηα Λεσθνξεία θαη ζηα Σξφιετ θαη ζην 10% ζηα Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο (Μεηξφ, Ζιεθηξηθφ θαη Σξακ), γεγνλφο πνπ ζηεξεί ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ ηνπο θνξείο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ε εηήζηα βάζε ε απψιεηα εζφδσλ θηάλεη ζην εμαηξεηηθά πςειφ πνζφ ησλ 15 εθ.. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. αναθοπικά με ηη δημιοςπγία ώμαηορ Δλεγκηών για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ λαθπεπιβίβαζηρ Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. έρεη θαηαζηξψζεη έλα ζρέδην, κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λένπ λφκνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζψκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο ιαζξεπηβίβαζεο, θαηλφκελν πνπ αθαηξεί ζεκαληηθά έζνδα απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ΟΑΑ θαη ζπλεηζθέξεη ζηα ειιείκκαηα, πνπ ηειηθά θαιείηαη λα πιεξψζεη φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Έρεη ήδε πξνδηαγξαθεί ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο, νη βαζηθνί άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ιήθζεθε ππφςε ε Δπξσπατθή θαη ε Γηεζλήο εκπεηξία θαη δηαηππψζεθαλ νη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζψκαηνο ειεγθηψλ εηζηηεξίσλ. (.ΔΛ.Δ) Σν λέν ζψκα Διέγρνπ Δηζηηεξίσλ ζα έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ζα εθπαηδεπηεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. Θα έρεη δηαθξηηή εκθάληζε, ψζηε νη πνιίηεο λα αλαγλσξίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ειεγθηέο θαη λα ζπλεξγάδνληαη. ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ είλαη ην λέν ζψκα λα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία απφ ηηο αξρέο Απξηιίνπ

45 ηειέρσζε Γεκηνπξγείηαη κία λέα κνλάδα ζηνλ ΟΑΑ, πνπ ζηειερψλεηαη κε 150 ειεγθηέο νη νπνίνη ζα επηθνπξνχληαη θαηά πεξίπησζε - απφ πεξίπνπ 50 Αζηπλνκηθνχο. Ζ παξάβαζε ζα πηζηνπνηείηαη επί ηφπνπ θαη ζα επηβάιιεηαη ηηκσξία, ζχκθσλα κε ην λέν λφκν. Ήδε έρνπλ γίλεη επαθέο κε ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο έρεη ήδε εθπνλεζεί κειέηε απφ ηνλ ΟΑΑ κειέηε γηα ηελ νξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ Γξάζε Ο.Α..Α. Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Σν 2010 δηακνξθψζεθε ζηε δπζθνιφηεξε ρξνληά γηα ην ζχζηεκα ησλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ησλ λέσλ Γηνηθήζεσλ (Απξίιηνο 2010) ηεξαξρήζεθαλ εθ λένπ νη πξνηεξαηφηεηεο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα ζηηο κεηαθηλήζεηο ηεο πξσηεχνπζαο αιιά θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. αναθοπικά με ηην επίηεςξη ηυν ςγκοινυνιακών ηόσυν Με ηα λέα δεδνκέλα νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΟΑΑ, επηθεληξψζεθαλ ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: Βηψζηκε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε δηακφξθσζε ελφο ζηαζεξνχ θαη νξζνινγηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, κε ηελ αλάιεςε κέηξσλ εμπγίαλζεο ηνπ νκίινπ ΟΑΑ ηφζν ζηελ εμππεξέηεζε ζπγθνηλσληαθψλ ζηφρσλ θαη ηελ απνθπγή εθπηψζεσλ ζην παξερφκελν έξγν, φζν θαη ζηελ εμππεξέηεζε νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ, κε έκθαζε ζηε κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο. Δπφκελνο θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηφρνο ήηαλ εθαξκνγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πνπ απνηππψλεη ηηο επηκέξνπο δξάζεηο εμπγίαλζεο ησλ εηαηξηψλ ΟΑΑ θαη ε ζεζκνζέηεζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη παξαγσγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ηεξάξρεζε ζηφρσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο. 45

46 ηφρνη καο είλαη: ηφρνο Η: Ζ πξνζαξκνγή θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ επηθαλεηαθψλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη πξνψζεζε κέηξσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα Γεκφζηα Μέζα Μεηαθνξάο. ηφρνο ΗΗ: Ζ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. ηφρνο ΗΗΗ: Ζ βειηίσζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε-ρξήζηε. ηφρνο ΗV: Ζ δηαθάλεηα θαη βειηηζηνπνίεζε παξαγφκελνπ έξγνπ ζηελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή εηζηηεξίνπ. ηφρνο V: Ζ ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ ΟΑΑ ΑΔ, ην 2010 πινπνηήζεθαλ: Σηότος Ι: Προζαρκογή θαη βειηηζηοποίεζε ηωλ επηθαλεηαθώλ Μέζωλ Μαδηθής Μεηαθοράς ζηης λέες ζσλζήθες θαη προώζεζε κέηρωλ προηεραηόηεηας γηα ηα Γεκόζηα Μέζα Μεηαθοράς Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απφ ηνλ Ηνχλην έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, πινπνηεζήθαλ: 60 ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ γξακκψλ ιεσθνξείσλ, κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ, ηελ ζπγρψλεπζε γξακκψλ ρακειήο δήηεζεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ πξνγξακκάησλ δξνκνιφγεζεο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο (ρεηκεξηλφ, θαινθαηξηλφ πξφγξακκα δξνκνιφγεζεο, θιπ). 20 ηξνπνπνηήζεηο ζε γξακκέο ηξφιετ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ δξνκνιφγεζε ηνπο πξνο ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Οη εθαξκνδφκελεο αιιαγέο, έγηλαλ ζε θαηάιιειεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή σθέιεηα γηα ηνλ επηβάηε-ρξήζηε. Οη ηξνπνπνηήζεηο έγηλαλ ζηε βάζε : πξνζαξκνγήο ζηηο επεθηάζεηο ησλ δηθηχσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο ζπγρψλεπζεο ή πεξηνξηζκνχ γξακκψλ κε πνιχ ρακειή επηβαηηθή θίλεζε ελίζρπζεο ηνπ ζπλδπαζκέλνπ ηξφπνπ κεηαθίλεζεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ζπρλφηεηαο δξνκνινγίσλ πςειήο δήηεζεο 46

47 βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο εμνξζνινγηζκνχ ηεο ζρέζεο νθέινπο/θφζηνο ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ Σηότος ΙΙ: Βειηίωζε ηες ειθσζηηθόηεηας ηωλ αζηηθώλ ζσγθοηλωληώλ Πξνσζήζεθαλ κέηξα πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα Γεκφζηα Μέζα Μεηαθνξάο, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηξηψλ (3) λέσλ ιεσθνξεηνισξίδσλ, ζπλνιηθνχ κήθνπο 1 ρηιηνκέηξνπ. Οη ιεσθνξεηνιψξίδεο πινπνηήζεθαλ κε ηδία θεθάιαηα, ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηνπο κεηφρνπο ή θάπνηνλ άιιν θνξέα. Τινπνηήζεθε κειέηε εθαξκνγήο γηα ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε 20 λέσλ ρηιηνκέηξσλ ιεσθνξεηισξίδσλ ζηελ Αζήλα. Ζ κειέηε εθαξκνγήο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζην 1ν ηξίκελν ηνπ 2011 θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηδία κέζα (in house). Πξνσζήζεθε ε πηινηηθή πινπνίεζε ηνπ λένπ ηχπνπ ζηεγάζηξνπ. ηφρνο ηνπ ΟΑΑ είλαη λα ππνβάιεη ηερληθφ δειηίν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 5,000 λέσλ ζηάζεσλ θαη ζηχισλ πιεξνθφξεζεο Σηότος ΙΙΙ: Βειηίωζε ηες ζσγθοηλωληαθής πιεροθόρεζες ηοσ θοηλού θαη ηες επηθοηλωλίας κε ηολ ποιίηε-τρήζηε Οινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηεο λέαο ηζηνζειίδα ελεκέξσζεο ηνπ ΟΑΑ, απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηεο εηαηξείαο (in-house δξάζε). Μέζσ ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ν πνιίηεορξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο θαη νξγαλσκέλεο ζπγθνηλσληαθήο πιεξνθφξεζεο, κέζσ ζχγρξνλσλ κέζσλ πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνβνιή ζεκείσλ ζηάζεσλ κε πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζε ςεθηαθνχο ράξηεο Google maps. Ζ δσξεάλ ππεξεζία Google Transit, κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο κε ρξήζε ζπλδπαζκέλσλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο. Οινθιεξψζεθε ε αλάζεζε ππεξεζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ 185, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν πνιίηεο-ρξήζηεο κπνξεί λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Ζ ππεξεζία απηή θαη ζην 2011 ζα είλαη δσξεάλ γηα ηνλ πνιίηε, ελψ πξνζδνθάηε ην θφζηνο ηεο λα πεξηνξηζηεί ζην 50% ζε ζρέζε κε ην Γεκηνπξγήζεθαλ ζεκεία πιεξνθφξεζεο ζηνπο ζηαζκνχο ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ζηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ, φπνπ ελεκεξψλνπλ θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο 18 ψξεο/εκέξα γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο ζηελ Αζήλα. 47

48 Σηότος ΙV: Γηαθάλεηα θαη βειηηζηοποίεζε παραγόκελοσ έργοσ ζηελ εθηύπωζε θαη δηαλοκή εηζηηερίοσ Πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάζεζε ππεξεζηψλ δηαλνκήο εηζηηεξίσλ πξνο ην επηβαηηθφ θνηλφ, αιιάδνληαο ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ αχμεζε ησλ ζεκείσλ πψιεζεο θαη ηνλ θαιχηεξν έιεγρν θαηλνκέλσλ δηαλνκήο πιαζηψλ εηζηηεξίσλ. Δληάζεθαλ νη έιεγρνη θαη ε επνπηεία ζην ζχζηεκα εθηχπσζεο θαη δηαλνκήο εηζηηεξίνπ, κε ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ παξαγφκελνπ θαη δηαλεκφκελνπ πξντφληνο. Παξαπέκθζεθαλ ζηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο πιήζνο ππνζέζεσλ (πάλσ απφ 50 ππνζέζεηο) ζρεηηθά κε πιαζηά εηζηηήξηα. Αληίζηνηρα δηαβηβάζζεθαλ αξκνδίσο ππνζέζεηο (εηζαγγειία) πξνο δηεξεχλεζε πηζαλψλ αζηνρηψλ ζηε εθηχπσζε θαη δηαλνκή εηζηηήξησλ. Καζνξίζζεθε ην πιαίζην θαη εθαξκφδεηαη ζπλεξγαζία ηνπ ΟΑΑ κε ηνλ ΓΟΔ θαη ηλ Διιεληθή Αζηπλνκία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ιαζξεπηβίβαζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ θπθιψκαηνο πιαζηψλ εηζηηεξίσλ. Δθαξκφζηεθε ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001 γηα ηηο δηαδηθαζίεο θνκίζηξνπ, πξνκεζεηψλ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. ια ηα έξγα θαη νη πξνκήζεηεο ηνπ ΟΑΑ (αλεμαξηήησο πξνυπνινγηζκνχ) γίλνληαη κέζσ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ηχπν, ζην αληίζηνηρν ΦΔΚ θαη ζην δηαδίθηπν. Ο φκηινο ΟΑΑ είλαη απφ ηηο πξψηεο ΓΔΚΟ πνπ πξνζαξκφζζεθε κε ην νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» απφ ηελ 1ε εκέξα εθαξκνγήο ηνπ. Σηότος V: Σσκβοιή ζηε βειηίωζε ηωλ περηβαιιοληηθώλ ζσλζεθώλ ηοσ ιεθαλοπεδίοσ ηες Αζήλας Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ πνπ δηαλχνπλ κεγάιεο δηαδξνκέο θαη θηλνχληαη ζην - βεβαξπκέλν θπθινθνξηαθά - θέληξν ηεο Αζήλαο, βειηηψζεθε ε ζχλδεζε κε κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ε εληζρχζεθε ν ζπλδπαζκέλνο ηξφπνο κεηαθίλεζεο. ια ηα παξαπαλσ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ αέξησλ ξχπσλ ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο. ηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Μεηαθίλεζεο δηνξγαλψζεθε εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηε ρξήζε, κεηαμχ άιισλ, ησλ δεκφζησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 48

49 Πξνβιήζεθαλ ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ ξφιν ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. ςνεπγαζία για εξςπηπέηηζη ηυν Special Olympics ηον Ιούνιο ηος 2011 ε ζπλεξγαζία κε ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή, ζρεδηάζηεθαλ νη ελέξγεηεο γηα ηηο Αζηηθέο πγθνηλσλίεο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ Special Olympics ηνλ Ηνχλην ηνπ Ζ κειέηε ζρεδηαζκνχ θαη θνζηνιφγεζεο έγηλε απφ ηα ζηειέρε ηνπ ΟΑΑ θαη αλακέλεηαη ε ππνγξαθή ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ Γξάζε ΟΑΘ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Με ηελ πθηζηάκελε δνκή ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, δελ θαιππηφηαλ φινο ν λφκνο, απφ ηνλ ΟΑΘ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ αζηηθέο πεξηνρέο κε έιιεηςε αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηνχζε κία έιιεηςε βαζηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ Με ην άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ 3897/2010 (Α 208), θπξψζεθε ε απφ ζχκβαζε, πνπ θαηαξηίζζεθε κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ο.Α..Θ (Ζ πξνο θχξσζε ζχκβαζε πξνζππνγξάθεθε, ιφγσ ησλ ξπζκίζεσλ απηήο, απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δξγαδνκέλσλ Αζηηθήο πγθνηλσλίαο Θεζζαινλίθεο (ΔΑΘ) θαη ηεο ΚΣΔΛ Θεζζαινλίθεο Α.Δ) κε ηελ νπνία επεθηάζεθε ην ζπγθνηλσληαθφ έξγν ζηελ Θεζζαινλίθε. Απφ ηελ έρεη επηηεπρζεί: H βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εμππεξέηεζεο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 9 Γήκσλ ηνπ Δπαξρείνπ Λαγθαδά, πνπ κεηά ηελ επέθηαζε ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Ο.Α..Θ., πνπ έγηλε ζε 15 Γήκνπο ηνπ λ. Θεζζαινλίθεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003, θαη εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2898/2001, ε εμππεξέηεζή ησλ πνιηηψλ ηεο πεξηνρήο Λαγθαδά είρε επηδεηλσζεί. H βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εμππεξέηεζεο ζηελ πθηζηάκελε αζηηθή πεξηνρή, δηα ηεο πξνζζήθεο θαη λένπ αξηζκνχ ιεσθνξείσλ, πνπ θξίλνληαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηα έσο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΜΔΣΡΟ. H κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ 9 δήκσλ ηνπ επαξρείνπ Λαγθαδά κε ηελ ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ ζπγθνηλσληψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ (ηέσο) λνκνχ Θεζ/θεο. 49

50 Με ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ 3897/2010 (Α 208), κε ηελ νπνία επεθηάζεθε ην ζπγθνηλσληαθφ έξγν ζηελ Θεζζαινλίθε, επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζε φιν ην λνκφ Θεζζαινλίθεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηνπ ηνκέα επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ Πέξα απφ ηηο αλσηέξσ ζηνρεπκέλεο αλά ηνκέα παξεκβάζεηο, ζηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ ην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. πξνρψξεζε ζηηο θάησζη πξσηνβνπιίεο/απνθάζεηο: Α) Απφζπξζε παιαηψλ απηνθηλήησλ θαη θίλεηξα γηα αγνξά λέσλ: ΚΤΑ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο - Ζ απφζπξζε ηζρχεη κέρξη Ζ πνιηηεία απνθάζηζε ηελ επηδφηεζε αγνξάο λέσλ νρεκάησλ, θαηφπηλ ηεο απφζπξζεο παιαηνχ νρήκαηνο (θπθινθνξίαο πξηλ ηελ ) Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Δθδφζεθε ε ΚΤΑ Αξηζκ. ΓΔΦΚ ΔΞ2001 «Γηαδηθαζία θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3899/2010 (ΦΔΚ 212/Α ) Κίλεηξα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε απηνθηλήησλ παιαηάο ηερλνινγίαο. ΦΔΚ η.β /246/2011, ζηελ νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απφζπξζεο παιαηψλ απηνθηλήησλ Β) Σαμηλφκεζε θαη θπθινθνξία ιεσθνξείσλ ηδησηηθήο ρξήζεο: Απφθαζε Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ Ανηθ.22660/2153/ «Καζνξηζκφο θαηεγνξηψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηα νπνία κπνξεί λα δίδεηαη ην δηθαίσκα ηαμηλφκεζεο θαη θπθινθνξίαο Λεσθνξείσλ Ηδησηηθήο Υξήζεο (ΛΗΥ) απηνθηλήησλ». Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Πνιιά λνκηθά πξφζσπα (Οξθαλνηξνθεία, ζσκαηεία, ζχιινγνη, θιπ), πνπ θαηά θχξην ιφγν θξνληίδνπλ παηδηά, δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζην φλνκά ηνπο ιεσθνξεία ηδησηηθήο ρξήζεο. Έηζη είραλ έλα απμεκέλν θφζηνο γηα ηε κέξηκλα ησλ παηδηψλ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. πξνρψξεζε ζε ζρεηηθή Τ.Α., βάζεη ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε ηαμηλφκεζε θαη ε θπθινθνξία Λεσθνξείσλ Ηδησηηθήο Υξήζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά 50

51 πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ Ν.Π.Η.Γ., ζσκαηείσλ, κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζπιιφγσλ, πνπ θχξην έξγν θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ θξνληίδα, ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε αλειίθσλ πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί, ρξήδνπλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ή πάζρνπλ απφ αζζέλεηεο απεηιεηηθέο γηα ηελ δσή ηνπο. Με ηε ξχζκηζε απηή δίδεηαη ην δηθαίσκα ζε θνξείο πνπ πξνζηαηεχνπλ επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο ηα αλήιηθα παηδηά, λα έρνπλ ιεσθνξεία Ηδησηηθήο Υξήζεο ζην φλνκά ηνπο. Γ) Καζνξηζκφο Κνκίζηξσλ γηα δηαδξνκέο Σαμί Κέληξν Αεξνδξφκην: Απφθαζε Τθππνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ Ανηθ.61510/5758/ (η.β /5/2011) κε ζέκα «Καζνξηζκφο θνκίζηξνπ γηα επηβαηηθά δεκφζηαο ρξήζεο (Δ.Γ.Υ.) απηνθίλεηα» Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ηεο ππεξρξέσζεο επηβαηψλ ΣΑΞΗ θαη θπξίσο ηνπξηζηψλ, γηα δηαδξνκέο απφ ην Αεξνδξφκην κέρξη ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη αληίζηξνθα, Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε απφθαζεο, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν θνκίζηξν ΔΓΥ απηνθηλήησλ ηαμί γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο ζην λνκφ Αηηηθήο (Αεξνδξφκην - Κέληξν Αζήλαο) - 35 επξψ (κνλή ηαξίθα) θαη 50 επξψ (δηπιή ηαξίθα), νχησο ψζηε λα κεησζνχλ ηα θαηλφκελα παξαπιάλεζεο θαη ππεξρξέσζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηνπξηζηψλ, κέζσ ηεο ζέζπηζεο εληαίνπ θνκίζηξνπ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο δηαδξνκέο. Έηζη θαζίζηαηαη πην εχθνινο ν έιεγρνο θαη ε πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ. Γ) Καζηέξσζε κεληαίαο θάξηαο γηα αζηηθά ΚΣΔΛ: Απφθαζε Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ Αξηζκ. Β 58841/5546/ (η.β /2165/2010) κε ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ησλ θνκίζηξσλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ Α.Δ. ηεο ρψξαο.» Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Δηδηθά γηα ηα αζηηθά ΚΣΔΛ, δελ ππήξρε άιιν κέζν θνκίζηξνπ, πέξαλ ηνπ απινχ εηζηηεξίνπ. 51

52 Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Καζηεξψζεθε ε δπλαηφηεηα αγνξάο κεληαία θάξηα ζηνπο επηβάηεο αζηηθψλ ΚΣΔΛ, ζηνπο ζπρλνχο ρξήζηεο. Σν θφκηζηξν ηεο κεληαίαο θάξηαο είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο. 52

53 5. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ V:ΘΔΜΑΣΑ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΟΓΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Παπεμβάζειρ και πςθμίζειρ για ηη βεληίυζη ηηρ οδικήρ αζθάλειαρ Ζ πξνζπάζεηα ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο νθείιεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάξθεηα θαη ζπλέρεηα. Δλψ ηα έηε είρακε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαπηζηψζεθε αχμεζε θαη ραιάξσζε ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηε ρψξα καο ζπζηάζεθε ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Οδηθήο Αζθάιεηαο κε ηελ αξηζ. Τ 180/ (ΦΔΚ 63/Β ) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. Δπηπιένλ, ν Τπνπξγφο εμήγγεηιε ηε ιήςε 20+2 πξσηνβνπιηψλ θαη κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα. Πξνθεηκέλνπ ην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. λα πξνβεί ζηελ άκεζε πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απηψλ, εθπνλείηαη «ρέδην Άκεζσλ Μέηξσλ Γξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα». Σν έξγν απηφ νινθιεξψζεθε πξφζθαηα θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην επεμεξγαζίαο ησλ πξνηάζεσλ. Σέινο, ε πινπνίεζε ηεο κειέηεο γηα ην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα γηα ηα έηε ζα ζέζεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ζπγθεθξηκέλεο πεξαηηέξσ δξάζεηο γηα θάζε ζπλαξκφδην θνξέα ηεο Πνιηηείαο πνπ εκπιέθεηαη ζην αληηθείκελν ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. ζρεδηάζηεθαλ νη εμήο παξεκβάζεηο: Οξγάλσζε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ. Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ. Δθπαίδεπζε θαη εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγψλ. Βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.). 53

54 Φεθίζηεθε ν λφκνο 3897/2010 ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηείαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη κε ηνλ νπνίν: πζηάζεθε Δζληθφ πκβνχιην Οδηθήο Αζθάιεηαο (Δ..Ο.Α.) πζηάζεθε Γεληθή Γηεχζπλζε Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 5.1. χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο (Δ..Ο.Α.) Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Σα ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο (νδεγφο, φρεκα, δξφκνο, εθπαίδεπζε, αζηπλφκεπζε, αληηκεηψπηζε ηξαπκαηηψλ, θπθινθνξία θιπ) απνηεινχλ αληηθείκελν αξκνδηφηεηαο πνιιψλ Τπνπξγείσλ θαη Φνξέσλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο θαη κε νινθιεξσκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη ιχζεηο. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε ε χζηαζε πκβνπιίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο (Δ..Ο.Α.) γηα λα ππάξρεη εληαίνο ζπληνληζκφο φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ. ην πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ φια ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, επηζηεκνληθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο, κε ζθνπφ λα αμηνινγεί κειέηεο θαη κέηξα θαη λα ζπκβνπιεχεη ηελ πνιηηεία θαη ηελ δηππνπξγηθή επηηξνπή νδηθήο αζθάιεηαο, ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα πξνσζνχληαη νη αληίζηνηρεο δξάζεηο. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Φεθίζηεθε ν λ.3897/2010 κε ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε ην Δ..Ο.Α. Έρεη εθδνζεί ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Ο.Α. (βξίζθεηαη γηα δεκνζίεπζε ην ηππνγξαθείν) θαη έρεη γίλεη πξφζθιεζε ζε φινπο ηνπο θνξείο γηα λα νξίζνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ζην πκβνχιην. Αλακέλεηαη ν νξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Μεηά θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζα εθδνζεί ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ πνπ ζα νξίδεη ηα κέιε ηνπ Δ..Ο.Α. θαζψο επίζεο ζα γίλεη θαη ν επίζεκνο νξηζκφο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ. 54

55 Έσο ζήκεξα έρνπλ γίλεη πέληε ζπλεδξηάζεηο θαη αληηκεηψπηζαλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο 2. Ζ θπθινθνξηαθή αγσγή θαη ε έληαμή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ήδε έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα 800 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ψξα θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 3. Οδηθή Αζθάιεηα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ (ήδε θαηαζθεπάδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη πεδνγέθπξεο φπνπ απαηηνχληαη). 4. Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (πεδνί, πνδήιαην, ζήξαγγεο, απηνθηλεηφδξνκνη θιπ). 5. Παξνπζίαζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δ..Ο.Α. ζχληνκα ζα ππνβιεζνχλ ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Οδηθήο Αζθάιεηαο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ θαη ηνλ αλαγθαίν ζπληνληζκφ φισλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ζηα ζέκαηα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο χζηαζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ ια ηα ζέκαηα ησλ κεηαθνξψλ ζην Τπνπξγείν βξίζθνληαλ θάησ απφ κία Γεληθή Γηεχζπλζε κε απνηέιεζκα ηα ζέκαηα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο λα κελ βξίζθνληαλ πάληα ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη λα κελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ζπληνληζκφο ζην ζέκα απηφ. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα δηλφηαλ ζηα ζέκαηα επηβαηηθψλ, εκπνξεπκαηηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε ε ζχζηαζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οδηθήο αζθάιεηαο κε ζθνπφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ, ηε κειέηε, εηζήγεζε, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε δξάζεσλ, φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο νδεγφο-φρεκα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Δ..Ο.Α.. Βαζηθφ έξγν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δ..Ο.Α., ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Οδηθήο Αζθάιεηαο, ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ, ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή. 55

56 Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Φεθίζηεθε ν λ.3897/2010 κε ηνλ νπνίν ζπζηάζεθε ε Γεληθή Γηεχζπλζε Οδηθήο Αζθάιεηαο κε ηξεηο Γηεπζχλζεηο (α) Οδηθήο Κπθινθνξίαο, (β)σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ θαη (γ)σερλνινγίαο Ορεκάησλ Δθπαίδεπζε θαη εμέηαζε νδεγψλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) - Γεκηνπξγία λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηεο αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη εμέηαζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Σν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ, ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ νδεγψλ, θαζψο θαη εθπαίδεπζεο θαη εμέηαζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ παξνπζηάδεη πνιιά πξνβιήκαηα κε βαζηθά απηά ηεο δηαθάλεηαο ζηηο εμεηάζεηο ππνςεθίσλ νδεγψλ, ηεο ειιηπνχο εθπαίδεπζεο θαη ηεο γξαθεηνθξαηηθήο ηαιαηπσξίαο πνιηηψλ, εθπαηδεπηψλ θαη ππεξεζηψλ. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία λένπ ζχγρξνλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κε παξεκβάζεηο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ θαη εθπαίδεπζεο θαη εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ νδεγψλ. ην ππφ επεμεξγαζία θαλνληζηηθφ πιαίζην ζα ιεθζνχλ ππφςε ε ηζρχνπζα ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη πξαθηηθή. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Βξηζθφκαζηε ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο πιήξνπο πξνγξάκκαηνο παξεκβάζεσλ ζε φιν ην ζχζηεκα εμεηάζεσλ κε ζηφρν ηε πιήξε δηαθάλεηα θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππνςεθίσλ νδεγψλ θαη εθπαηδεπηψλ νδεγψλ, ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιψλ νδεγψλ, ηε δηεμαγσγή θεληξηθά γηα φιε ηε ρψξα κέζσ κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ησλ εμεηάζεσλ, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη κεηψλεη ζην ειάρηζην ηελ επαθή εθπαηδεπηψλ θαη ππνςεθίσλ νδεγψλ κε ηηο ππεξεζίεο, ηελ επνπηεία εθπαηδεπηψλ θαη εμεηαζηψλ κέζσ ηεο πξναλαθεξφκελεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ε νπνία ζχληνκα ζα αλαηεζεί γηα πινπνίεζε θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο επνπηηθνχ ζψκαηνο εμεηαζηψλ. Δπίζεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αλακέλεηαη ζχληνκα λα αξρίζεη ε απεπζείαο απνζηνιή ησλ αδεηψλ νδήγεζεο ζηνπο πνιίηεο θαη φρη κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ Μεηαθνξψλ πνπ γίλεηαη κέρξη ζήκεξα. Σν θαλνληζηηθφ απηφ πιαίζην επεμεξγάδεηαη απφ νκάδεο εξγαζίαο. 56

57 5.4. Δλαξκφληζε θνηλνηηθήο νδεγίαο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο νδήγεζεο ηα πιαίζηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε Γηεχζπλζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο ζαλ πξψην κέηξν επεμεξγάζηεθε θαη πξνσζεί γηα ζπλππνγξαθή πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ αθνξά ζηελ ελαξκφληζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 2006/126 ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο νδήγεζεο. Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. είρε λα αληηκεησπίζεη ηελ ειιηπή λνκνζεζία ζηα ζέκαηα πξνζφλησλ θαη εθπαίδεπζεο εμεηαζηψλ ππνςεθίσλ νδεγψλ θαη έιιεηςε κέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επνπηεία ησλ εμεηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη πνηφηεηαο ησλ εμεηαζηψλ. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. αλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηέζεθε ε πξνζαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζην ειιεληθφ δίθαην γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εμεηαζηψλ ππνςεθίσλ νδεγψλ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Σν Π.Γ. έρεη νινθιεξσζεί θαη ππνγξαθεί απφ ην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. θαη βξίζθεηαη γηα ππνγξαθή ζηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία. Σν ζρέδην πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο κε ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο 2006/126 ππνγξάθεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. ζηηο , απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζηηο θαη ζηάιζεθε γηα ζπλππνγξαθή ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο Με ην δηάηαγκα απηφ βειηηψλεηαη ην επίπεδν ησλ εμεηαζηψλ ππνςεθίσλ (πξνζφληα, εθπαίδεπζε, εηήζηα επηκφξθσζε) θαη θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ησλ εμεηαζηψλ νδεγψλ. Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο ζα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2013 (απαίηεζε ηεο νδεγίαο αιιά θαη ηεο νινθιήξσζεο ηνπ λένπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηε ρψξα καο.) 57

58 5.5. Βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Κ.Ο.Κ. Έρεη επαλαζπζηαζεί ε κφληκε επηηξνπή γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.). Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Ο ηζρχνλ Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) παξνπζηάδεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη απαηηείηαη ε αλακφξθσζή, δηφξζσζε θαη ζπκπιήξσζή ηνπ. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε ε επαλαζχζηαζε ηεο κφληκεο επηηξνπήο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.), ζηελ νπνία πιένλ ζα κεηέρνπλ εθπξφζσπνη φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Αλακέλεηαη ζχληνκα λα μεθηλήζνπλ νη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο φπνπ ζα έρεη σο βαζηθφ ηεο έξγν ηελ εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ΚΟΚ ζε εθθξεκή ζέκαηα, αιιά θαη γηα ζέκαηα πνπ πξνηάζεθαλ ή ζα πξνηαζνχλ απφ ην Δ..Ο.Α. (γηα πεδνχο, πνδειάηεο, απηνθηλεηφδξνκνπο, ζήξαγγεο, πξφζηηκα θιπ) ή θαη ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Οδηθήο Αζθάιεηαο. Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο ζα πξνσζεζνχλ πξνο λνκνζεηηθή ξχζκηζε απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο λένο Κψδηθαο αλακέλεηαη κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ 2011 λα είλαη λφκνο ηνπ θξάηνπο Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο Έρνπλ ήδε πινπνηεζεί νη παξαθάησ πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλφηεηαο θαη δπζιεηηνπξγηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ : Με ην λ.3897/2010 ηξνπνπνηήζεθαλ δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη ηεο αξρηθήο επηκφξθσζεο θαη πεξηνδηθήο θαηάξηηζεο νδεγψλ κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Γεκηνπξγήζεθε πξφγξακκα ζηηο αξρέο ηνπ 2010 θαη αλαξηήζεθε ζην site ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθηχπσζεο ησλ αδεηψλ νδήγεζεο (Πξνζθέξεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο). 58

59 Με ην λ.3920/2010 ζπκπιεξψζεθε ν Κ.Ο.Κ. γηα απηνχο πνπ δελ πιεξψλνπλ ζηα δηφδηα. Με ηελ π.α.10082/1222/ θαηαξγήζεθε ε ππνπξγηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ ζεσξεηηθή εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγψλ αγξακκάησλ, κε ηελ απφθαζε απηή επαλήιζε ην παιηφ ζχζηεκα εμέηαζεο αγξακκάησλ θαζφζνλ γηλφηαλ θαηαζηξαηήγεζε θαη απφ κε αγξάκκαηνπο. Με ηελ εγθχθιην 62616/7657/09/ θαηαξγήζεθε πξνεγνχκελε εγθχθιηνο πνπ επέηξεπε ηε ρξήζε κεγάιεο κνηνζηθιέηαο γηα εθπαίδεπζε -εμέηαζε κηθξήο θαηεγνξίαο, ε εθπαίδεπζε θαη εμέηαζε ππνςεθίσλ νδεγψλ λα γίλεηαη πιένλ κε κνηνζηθιέηεο ηεο θαηεγνξίαο ηεο νπνίαο αηηείηαη - δηθαηνχηαη λα απνθηήζεη ν ππνςήθηνο. Με ηελ π.α.7791/989/ ζπκπιεξψζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο π.α.58930/480/1999 Άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη ηεηξαθχθισλ, κε ηελ ππνρξέσζε εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ νδεγψλ ζε πίζηεο φπνπ ππάξρνπλ. Με ηελ εθαξκνγή απηή δηαζθαιίδεηαη ελ κέξεη ε δηαθάλεηα ζηελ εμέηαζε γηα ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο. Με ηελ π.α.38518/4881/ ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο π.α.58930/480/1999 Άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη ηεηξαθχθισλ, κε ηελ πξνζζήθε ειηθνεηδήο δηαδξνκήο κε κηθξή ηαρχηεηα slalom ζηηο εμεηάζεηο κνηνζηθιεηψλ. Με ηελ θ.π.α.29240/3729/ έγηλε ελζσκάησζε ησλ νδεγηψλ 2009/112 θαη 2009/113 πνπ αθνξνχλ ηαηξηθά δεδνκέλα. (απαγνξεπηηθέο παζήζεηο γηα δίπισκα). Με ηελ π.α.64094/119/ θαζνξίζζεθαλ ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ζε ηκήκαηα ησλ Δζληθψλ Οδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Δθδφζεθε εγθχθιηνο ην Μάξηην ηνπ 2011 γηα ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ απφ ζρνιέο νδήγεζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ φια ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο Δ κέρξη ηέινο ηνπ 2011 θαη παξάιιεια έρεη πξνσζεζεί ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ π.δ.208/2002 φπσο ηζρχεη ζε λφκν ησλ Δπηθνηλσληψλ. Οη εμεηάζεηο κέρξη ηψξα γηα ηα Πξνζφληα Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) δηελεξγνχληαη πξνθνξηθά. Απνθαζίζηεθε ε εθηχπσζε ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα ην ΠΔΗ θνξηεγψλ, αλακέλεηαη ζχληνκα ε πξνκήζεηά ηνπ απφ ην Τπνπξγείν. Αλαηέζεθε ηέινο ηνπ 2010 γηα επίζεκε κεηάθξαζε, ε Γηεζλήο πκθσλία ηεο Βηέλλεο ζηελ νπνία έρεη πξνζρσξήζεη ε ρψξα καο, πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αδεηψλ νδήγεζεο, πξνθεηκέλνπ ην πιήξεο θείκελφ ηεο (έρνπλ γίλεη πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο νη 59

60 νπνίεο δελ έρνπλ πεξάζεη ζην ειιεληθφ δίθαην) λα γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο κέρξη ηέινο ηνπ 2011 πηζαλφλ κε ηελ πξνσζνχκελε επίζεο αλακφξθσζε ηνπ Κ.Ο.Κ Καζνξηζκφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ γηα ηα ΚΣΔΟ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθαξκνζηεί ζχζηεκα ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ ζηα Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά ΚΣΔΟ ηεο ρψξαο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2963/2001 πξνβιεπφηαλ ε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ αιιά κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη θακία νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ πνπ ζα αθνξά ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ, κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε ζην ζεζκφ απηφ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Φεθίζηεθε ν λ.3897/2010 φπνπ θαζνξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζχζηεκα θπξψζεσλ πνπ αθνξά ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ, κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε ζην ζεζκφ. ηα πιαίζηα απηά θαη θαη εμνπζηνδφηεζε λφκνπ δεκηνπξγείηαη πιέγκα απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ΚΣΔΟ θαη ειεγθηψλ) κε εθαξκνγή επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη κεραλνγξαθηθή επνπηεία, απνθάζεηο πνπ ζα είλαη έηνηκεο έσο ην ηέινο Μαξηίνπ. Παξάιιεια ηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο ην κέηξν ηνπ ειέγρνπ ζνξχβνπ ησλ κνηνζηθιεηψλ θαη θαζηεξψλεηαη ε Κάξηα Διέγρνπ Θνξχβνπ. Δηδηθφηεξα πξνσζνχληαη νη αθφινπζεο απνθάζεηο Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ νξζήο ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ΚΣΔΟ. Πξνζηαζία αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ, πνπ δηελεξγείηαη απφ θνξείο ζπλεξγείσλ θαη εκπφξσλ απηνθηλήησλ. Καζνξηζκφο νξγάλσλ ειέγρνπ θαη δηαδηθαζίαο επηβνιήο θπξψζεσλ ζε ηδησηηθά ΚΣΔΟ. Σξνπνπνίεζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ησλ ΗΚΣΔΟ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Γηακφξθσζε πξνζφλησλ πηζηνπνίεζεο ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ ΚΣΔΟ. Πξνδηαγξαθέο γηα εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ Κάξηαο Διέγρνπ Θνξχβνπ (φξγαλα ειέγρνπ, δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ειέγρνπ, επηβνιή θπξψζεσλ θ.ι.π.) Σξνπνπνίεζε ηειψλ γηα ηα ΚΣΔΟ. 60

61 6. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ VI: ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 6.1. Βειηίσζε πνηφηεηαο θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ Γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ, ησλ βαζηθψλ δηαζθεπψλ θαη ρξήζεψλ ηνπο, ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, αλειήθζεζαλ απφ ην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. κηα ζεηξά απφ δξάζεηο κε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ζηελ θνηλσλία. πγθεθξηκέλα: (Α) ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Οη πνιχηεθλνη απνηεινχλ κηα «εηδηθή» θαηεγνξία πνιηηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ε πνιηηεία νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο κε ην λ. 2801/00 ηνπο είρε δνζεί ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ Λεσθνξείν Ηδησηηθήο ρξήζεο, δπλαηφηεηα πνπ δελ κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κηα θαη δελ ππήξραλ νη πξνδηαγξαθέο θαη ε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε λα δνζεί ζηνπο πνιχηεθλνπο ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ιεσθνξείν ηδησηηθήο ρξήζεο. Καζνξίζηεθαλ νη πξνδηαγξαθέο θαη ε απαηηνχκελε δηαδηθαζία. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Δθδφζεθε ε εγθχθιηνο 49794/3026/09 πνπ θαζφξηδε ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε Λεσθνξείνπ Ηδησηηθήο ρξήζεο γηα ηε κεηαθνξά κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ πνιχηεθλνπ. (Β) ΑΛΛΑΓΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Μέρξη ηψξα ε πξφζθαηε Τ.Α. αιιαγήο θηλεηήξα δελ εθαξκνδφηαλ απνηειεζκαηηθά. Ζ αιιαγή ηνπ θηλεηήξα ελφο νρήκαηνο : ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, είρε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ θπβηζκνχ πνπ εγείξεη θηλδχλνπο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Καηά ζπλέπεηα ε κε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο εθδνζείζαο 12140/737/ π.α «Πεξί αιιαγήο θηλεηήξα ησλ 61

62 θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ» αθελφο έζεηε ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη αθεηέξνπ δεκηνπξγνχζε δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα ζηηο ππεξεζίεο. επηθέξεη δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ε επίδξαζε ησλ ξχπσλ ησλ νρεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ CO2 (δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα), είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο (ιφγσ επηπηψζεσλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ). Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε λα δνζνχλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή θαη άξηηα εθαξκνγή ηεο απφθαζεο «Πεξί αιιαγήο θηλεηήξα ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ» θαζψο θαη λα θαηαγξάθεηαη ε λέα ηηκή ηνπ CO (γηα ηνλ λέν θηλεηήξα) πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθά εθπεκπφκελσλ, εθ ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηε ρψξα καο νρεκάησλ, ξχπσλ φζν θαη ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο πνπ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ νη ηδηνθηήηεο απηψλ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Δθδφζεθαλ εγθχθιηνη Γηεπθξηλίζεηο εξσηεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο αιιαγήο θηλεηήξα νρεκάησλ (Δγθχθιηνο 53640/3269/09). Καζνξηζκνχ ηεο απαίηεζεο αλαγξαθήο CO2 (δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα) ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ιφγσ αιιαγήο θηλεηήξα (Δγθχθιηνο 10957/722/10). (Γ) ΔΦΔΓΡΗΚΟ ΣΡΟΥΟ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Ζ εθαξκνγή ηεο παξ 13 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ ΚΟΚ ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε εθεδξηθφ ηξνρφ (ξεδέξβα), δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηνπο θαηφρνπο νρεκάησλ ηα νπνία εθ θαηαζθεπήο δελ έθεξαλ ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ξεδέξβαο ή έθεξαλ ειαζηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο επηηξέπνπλ ππφ ζπλζήθεο λα παξέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ειαζηηθνχ (π.ρ Run Flat). πγθεθξηκέλα, νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ζεκείσλαλ παξαβάζεηο ζε νρήκαηα πνπ είηε δελ ήηαλ δπλαηφ (απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο) είηε δελ ήηαλ απαξαίηεην λα θέξνπλ εθεδξηθφ ηξνρφ, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. 62

63 Απνθαζίζηεθε λα πξνζαξκνζηεί ε λνκνζεζία πεξί εθεδξηθνχ ηξνρνχ, ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, κε βάζε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ ειαζηηθνχ, κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Καζνξίζηεθαλ πξνδηαγξαθέο γηα ξεδέξβεο νρεκάησλ (Απφθαζε 28557/1749/10). Διήθζε πξφβιεςε γηα λέεο ηερλνινγίεο (απηνππνζηεξηδφκελα ιάζηηρα run-flat ή kit επηζθεπήο). (Γ) ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΟΤ ΣΑΞΗ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Ζ θαηαγξαθή απμεκέλσλ θξνπζκάησλ αηπρεκάησλ θαη ιεζηεηψλ ζε βάξνο νδεγψλ ΔΓΥ (Σαμί) ηα ηειεπηαία ρξφληα αλέδεημε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ θιάδνπ απηνχ ησλ επαγγεικαηηψλ απφ ηέηνηα πεξηζηαηηθά πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε ε έθδνζε απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηαρσξηζηηθνχ κεηαμχ ηεο θακπίλαο ηνπ νδεγνχ θαη ησλ επηβαηψλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ πληάρζεθε απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ δηαρσξηζηηθνχ ΔΓΥ ε νπνία είλαη ππφ έθδνζε. Ζ απφθαζε αλακέλεηαη λα εθδνζεί εληφο ηνπ Απξηιίνπ (Δ) ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΧΝ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειαηνηξηβείσλ δχν θάζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ πγξψλ ππνπξντφλησλ ειαηνθαξπνχ (ιχκαηα). Παξφηη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο κεηαθνξάο απηψλ είραλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, ην Τπ.Τπν.Με.Γη δελ είρε θαζνξίζεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 63

64 θνξηεγψλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε ε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε ν θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Δθδφζεθε ε ππ.αξηζ. 773/36/10 εγθχθιηνο πεξί θαζνξηζκνχ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πγξψλ ππνπξντφλησλ ειαηνθαξπνχ απφ ειαηνηξηβεία δχν θάζεσλ. (Σ) ΡΤΜΟΤΛΚΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Ζ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πεξί ξπκνπιθήζεσο νρεκάησλ ρσξίο θηλεηήξα απφ νρήκαηα κε θηλεηήξα απαηηεί ηε γλψζε ηεο ηθαλφηεηαο ξπκνχιθεζεο ηνπ ξπκνπιθνχ νρήκαηνο. Με βάζε ην γεγνλφο φηη ην ζηνηρείν απηφ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ππήξρε απαίηεζε απφ ηηο ππεξεζίεο, λα πξνζθνκίδεηαη ην ζηνηρείν απηφ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ν πνιίηεο λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα αλαδεηά ηα ζηνηρεία απηά κέζσ ησλ αληηπξνζσπεηψλ θαη λα επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Με ηελ έθδνζε δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ θαζνξίζηεθε ε ηθαλφηεηα ξπκνχιθεζεο ηνπ ξπκνπιθνχ νρήκαηνο. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Δθδφζεθε ε ππ.αξηζ /710/10 εγθχθιηνο πεξί θαζνξηζκνχ ηεο ηθαλφηεηαο ξπκνχιθεζεο. (Ε) ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΣΗΔΜΠΛΟΚΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΓΖΖ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Με ηελ απ /2098/06 (Β` 441) πνπ απνηειεί αλαγλσξηζκέλν ηερληθφ θαλφλα ηεο ΔΔ επηβιήζεθε ε ππνρξέσζε πζηεκάησλ αληηεκπινθήο θαηά ηελ πέδεζε (π.ρ. ABS) ζηα κεγάια νρήκαηα. 64

65 Γηα ηελ ππνρξέσζε απηή ε πνιηηεία θπθινθφξεζε θαλφλεο πξνδηαγξαθέο απαηηήζεηο δηαδηθαζία γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ πξφζζήθε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζηα θπθινθνξνχληα νρήκαηα. ην πιαίζην απηήο ηεο απφθαζεο απφ 1/1/2011 δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε κεγάισλ νρεκάησλ αλ δελ έρνπλ ABS. Ζ ππνρξέσζε απηή, αιιά θαη ε πνιππινθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο δεκηνχξγεζε πιεζψξα πξνβιεκάησλ θαη αλάγθεο δηεπθξηλήζεσλ επί εξσηεκάησλ ηερληθήο θαη δηαδηθαζηηθήο πθήο φπσο : Πνίεο θαηεγνξίεο κεηαβηβάζεσλ δελ ππνρξενχληαη γηα εθνδηαζκφ Πσο εθαξκφδεηαη ζηηο εθδφζεηο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο Πσο ζα πξνζηεζεί εθ ησλ πζηέξσλ ζε νρήκαηα κε πδξαπιηθά θξέλα Πνηα ζπλεξγεία ηερλίηεο είλαη θαηάιιεινη θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφζζεζε εθ ησλ πζηέξσλ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ Πνηα ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά Πνηα είλαη ε δπλαηή απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Με ζεηξά εγθπθιίσλ δφζεθαλ ιχζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ παζνγελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα ζπζηήκαηα αληηεκπινθήο θαηά ηελ πέδεζε. Νομοθεηικέρ/κανονιζηικέρ πςθμίζειρ πληάρζεθαλ θαη εθδφζεθαλ νη θάησζη εγθχθιηνη: Γφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο γηα πξφζζεζε Γεξαλψλ, ππνρξεψζεηο ABS (Δγθχθιηνο 59423/441/11), Γφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο γηα ππνρξέσζε πξφζζεζεο εθ ησλ πζηέξσλ ABS ζε νρήκαηα (Δγθχθιηνο 4541/401/11) θαη Γφζεθε παξάηαζε εθαξκνγήο ππνρξέσζεο ABS ζηα νρήκαηα ADR κε πδξαπιηθά θξέλα (Δγθχθιηνο 64118/4765/10/11). Αλαθνηλψζεθε ε ιίζηα ζπλεξγείσλ ηερληηψλ πνπ ηνπνζεηνχλ ABS (Πέληε εγθχθιηνη). Αλαξηήζεθαλ πηζηνπνηεηηθά ζπζηεκάησλ ABS (Δγθχθιηνο 63561/4700/10). Γφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο γηα ππνρξεψζεηο επηθχξσζεο εγγξάθσλ γηα πξφζζεζε εθ ησλ πζηέξσλ ABS (Δγθχθιηνο 43592/3254/10). 65

66 (Ζ) ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Με ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα λνκηκφηεηαο ηα ιεσθνξεία ηνπ ΟΑΑ πνπ θηλνχληαη κε θπζηθφ αέξην. Σν πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζην φηη νη δεμακελέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζπλήζσο επξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο δεκηνπξγνχληαη ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ ηνπ πίζσ άμνλα. Παξφηη δελ ππήξρε ηερληθφ πξφβιεκα, γηαηί είραλ έηζη θαηαζθεπαζηεί ππήξρε πξφβιεκα λνκηκνπνίεζεο ηνπο. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε λα ηξνπνπνηεζεί ην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο ηνπ πίζσ άμνλα ζηα δηαμνληθά αζηηθά ιεσθνξεία κε θπζηθφ αέξην, έηζη ψζηε λα λνκηκνπνηεζεί ε θπθινθνξία ηνπο. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Μεηά απφ ζπλαληήζεηο κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο εθδφζεθε ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηξνπνπνίεζε κεγίζησλ βαξψλ γηα ιεσθνξεία κε θπζηθφ αέξην (CNG) (Απφθαζε 4557/324/10). (Θ) ΓΗΑΚΔΤΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Ζ ρψξα καο δελ είρε θαζνξίζεη θαλφλεο, αιιά θαη απαηηήζεηο ζε δηαζθεπέο πνπ είλαη απαηηεηέο απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηελ αγνξά. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα είηε λα ηίζεληαη θξαγκνί θαη πεξηνξηζκνί ζε ηέηνηεο δηαζθεπέο δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηνπο αληίζηνηρνπο επαγγεικαηίεο φπσο: Γηαζθεπέο επηβαηηθψλ ζε λεθξνθφξεο. Έηζη παξφηη είραλ θπθινθνξήζεη θαη άιινπ ηχπνπ απηνθίλεηα πνπ κπνξνχζαλ λα δηαζθεπαζηνχλ ηερληθά δελ ππήξρε ν ηξφπνο Πξφζζεζε ιεπίδσλ εθρηνληζκνχ αιαηνδηαλνκείο. Οη πξνζζέζεηο απηέο ζηα απνρηνληζηηθά απηνθίλεηα γηλφηαλ ρσξίο θαλφλεο πξνυπνζέζεηο απαηηήζεηο Γηαζθεπέο εθπαηδεπηηθψλ κνηνζηθιεηψλ κε απηφκαηε κεηάδνζε ζε ρεηξνθίλεηε κεηάδνζε. ηελ αγνξά ππάξρεη πιεζψξα απηφκαησλ κνηνζηθιεηψλ πνπ είραλ ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα λα δηαζθεπαζηνχλ ζε ρεηξνθίλεηεο κεηάδνζεο αιιά δελ ππήξραλ θαλφλεο πξνδηαγξαθέο απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα λνκηκνπνηεζεί απηή ε δηαζθεπή. Δηζη νη εθπαηδεπηέο ππνςεθίσλ νδεγψλ αλαγθαδφηαλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ ειάρηζηα δηαζέζηκσλ ηχπσλ κνηνζηθιεηψλ. 66

67 Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε φηη πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαλφλεο απαηηήζεηο γηα ηε ζεξαπεία ησλ παζνγελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαζθεπέο εηδηθψλ νρεκάησλ, δίλνληαο ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη αληίζηνηρνη επαγγεικαηίεο. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ πληάρζεθαλ θαη εθδφζεθαλ εγθχθιηνη: Γηα κεηαηξνπή επηβαηηθνχ ζε λεθξνθφξα (Δγθχθιηνο 51588/3855/11) Γηα πξφζζεζε ιεπίδσλ απνρηνληζκνχ θαη αιαηνδηαλνκέο ζε θνξηεγά (Δγθχθιηνο 15504/1127/10). Γηα δηαζθεπή εθπαηδεπηηθψλ κνηνζηθιεηψλ κε απηφκαηε κεηάδνζε ζε ρεηξνθίλεηε κεηάδνζε (Δγθχθιηνο 38636/2481/09). (Η) ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΧΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΧΝ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Γελ ππήξρε ηξφπνο δπλαηφηεηα δηαδηθαζία ζε θάπνηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θνξέα λα πξνβεί ζε εθηεηακέλεο κεηαηξνπέο ζε θάπνην φρεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην λνκηκνπνηήζεη. Έηζη Έιιελεο θαηαζθεπαζηέο κε δηεζλή αλαγλψξηζε κπνξνχζαλ λα πνπιάλε ηέηνηα απηνθίλεηα ζην εμσηεξηθφ αιιά φρη ζηελ Διιάδα Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Κξίζεθε ζθφπηκν λα γίλνπλ ζπλελλνήζεηο, δηαβνχιεπζε θαη ηειηθά λα ηεζνχλ θαλφλεο, απαηηήζεηο, δηαδηθαζίεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο κεηαηξνπήο θαη ηελ ηαμηλφκεζε θπθινθνξνχληνο νρήκαηνο κε κεηαηξνπή. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ πληάρζεθε ππνπξγηθή απφθαζε (Απφθαζε Οηθ /368/11 ππφ έθδνζε) πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο κεηαηξνπήο θαη ηελ ηαμηλφκεζε θπθινθνξνχληνο νρήκαηνο κε κεηαηξνπή. 67

68 (Κ) ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Με ηελ νδεγία 2007/46/ΔΚ φια ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηξφπνπο ειέγρνπ γηα λα εθδίδνληαη εγθξίζεηο ηχπνπ ζηα απηνθίλεηα εθείλα πνπ δελ έρνπλ Δπξσπατθή έγθξηζε ηχπνπ θαη παξάγνληαη ιίγα. Σέηνηα απηνθίλεηα παξάγνληαη θαη απφ Έιιελεο θαηαζθεπαζηέο πνπ ηνπνζεηνχλ ακαμψκαηα θνξηεγψλ ή ιεσθνξείσλ πνπ γηα λα ιάβνπλ έγθξηζε ηχπνπ ν κνλαδηθφο ηξφπνο είλαη λα πάλε ζε αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε δπζβάζηαθην θνζηνιφγην. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Απνθαζίζηεθε λα εθδνζνχλ απαηηήζεηο ειέγρνπ ρνξήγεζεο έγθξηζεο ηχπνπ θαη λα αλαδεηεζεί θνξέαο πνπ κπνξεί λα ηνπο πινπνηήζεη, έηζη ψζηε λα δνζεί ηέινο ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Έιιελεο θαηαζθεπαζηέο. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Μεηά απφ ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη έγηλε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα νξηζκφ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζε θνξηεγά θαη ξπκνπιθνχκελα ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2007/46ΔΔ (ρέδην απφθαζεο ππφ δηαβνχιεπζε). 68

69 6.2. Αλάπηπμε ηεο πγξαεξνθίλεζεο θαη αεξηνθίλεζεο απηνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο Καζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ Σερλίηεο Αεξίσλ Καπζίκσλ (CNG & LPG) γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Ο λφκνο 3710/2008 πξνέβιεπε ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ζην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ηερλίηε ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαη κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ην ζπγθεθξηκέλν πξνεδξηθφ δηάηαγκα δελ είρε εθδνζεί. Καηά ζπλέπεηα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δνζνχλ άδεηεο ζε ηερλίηεο ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ θαη παξάιιεια λέεο άδεηεο ηερληηψλ πγξαεξίσλ απηνθηλήησλ, παξφιν πνπ ππήξρε απμεκέλε δήηεζε γηα ηνπνζέηεζε πγξαεξίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε απηνθίλεηα. Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Σνλ Ηνχιην 2010 εθδφζεθε ην π.δ.66/2010 πνπ θαζνξίδεη ηα πξνζφληα θαη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ. Έηζη πξνσζείηαη ε ρξήζε αεξίνπ ζηελ θίλεζε νρεκάησλ κε πξνθαλέο πεξηβαιινληηθφ φθεινο. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ζπληάρζεθε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο γηα ην π.δ.66/2010 πνπ εξκελεχεη ηηο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξνζφληα θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ηερλίηε ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ. Καζνξίζηεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ρξεζηκνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (cng) 69

70 Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2010 δελ ήηαλ δπλαηή ε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ, ιφγσ έιιεηςεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα θαζνξίδεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κε ηνλ νπνίν θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαζθεπή ησλ βελδηλνθηλεηήξσλ νρεκάησλ πξνθεηκέλνπ απηά λα θηλνχληαη θαη κε θηλεηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Δληφο ηνπ 2010 εθδφζεθε ε Τπνπξγηθή απφθαζε ΤΑ35075/2205/09/10, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ κε ηνλ νπνίν θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαζθεπή ησλ βελδηλνθηλεηήξσλ νρεκάησλ πξνθεηκέλνπ απηά λα θηλνχληαη θαη κε θηλεηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ. Έγηλε άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγηά ζπλεξγείσλ πγξαεξίσλ απηνθίλεησλ θαη εθδφζεθε λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγηά ζπλεξγείσλ αέξησλ απηνθίλεησλ. Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Ο λφκνο 3710/2008 πξνέβιεπε ηελ έθδνζε Τπνπξγηθήο Απφθαζε ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θαη κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 ε ζπγθεθξηκέλε Τπνπξγηθή Απφθαζε δελ είρε εθδνζεί. Καηά ζπλέπεηα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δνζνχλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ αεξίσλ θαπζίκσλ θαη παξάιιεια λέεο άδεηεο ζπλεξγείσλ πγξαεξίνπ απηνθηλήησλ, παξφιν πνπ ππήξρε απμεκέλε δήηεζε γηα ηνπνζέηεζε πγξαεξίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζε απηνθίλεηα. Δπίζεο κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 φπνπ εθδφζεθε ν λ.3897 ππήξραλ πνιινί λνκνζεηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ θαζηζηνχζαλ απαγνξεπηηθή ηελ πεξαηηέξσ εγθαηάζηαζε λέσλ ζπλεξγείσλ πγξαεξίνπ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ειάρηζηνο αξηζκφο ιεηηνπξγνχλησλ ζπλεξγείσλ πγξαεξίνπ ζηελ ρψξα κε απμεκέλν ρξφλν θαη θφζηνο δηαζθεπήο. Δπηπιένλ κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 δελ ππήξρε λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ζπλεξγείσλ αεξίσλ θαπζίκσλ, δειαδή δελ είραλ θαζνξηζηεί λνκνζεηηθά νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ ηερλίηε αεξίσλ θαπζίκσλ. 70

71 Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε νηθ.41871/3068/ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ζπλεξγείσλ αεξίσλ θαπζίκσλ. Δπηπιένλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε ν λφκνο 3897 φπνπ κε απηφλ αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ πγξαεξίνπ πνπ κέρξη ηφηε θαζηζηνχζαλ απαγνξεπηηθή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο. Γφζεθε ηειηθή παξάηαζε πξνζσξηλήο άδεηαο ιεηηνπξγηάο ησλ ιεηηνπξγνχλησλ πξν ηνπ 1988 ζπλεξγεηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ, κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, ρσξίο ζην δηάζηεκα απηφ λα επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε επέθηαζή ηνπο.. Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ ηα ζπλεξγεία πνπ είραλ αδεηνδνηεζεί κε δηαηάμεηο πξνγελέζηεξεο απφ ην π.δ. 78/88 (λνκνζεηηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο ζπλεξγείσλ) θαη κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ρνξεγνχληαλ δηαδνρηθέο πξνζσξηλέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ρσξίο απηά λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 78/88. πλεπψο γηα 20 θαη πιένλ έηε ηα ζπλεξγεία απηά δελ πιεξνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ππξαζθάιεηαο, πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμίαο, θ.η.ι. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 κε ηνλ λ.3897/10 δφζεθε ηειηθή παξάηαζε ιεηηνπξγίαο κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017 γηα ηα ελαπνκείλαληα παιαηά ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ 14 εηδηθνηήησλ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπο πξνζαξκνγή, ρσξίο ζην δηάζηεκα απηφ λα επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε επέθηαζή ηνπο. Καζνξίζηεθε ελαιιαθηηθφο ηξφπνο απφθηεζεο πξνυπεξεζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ ηερλίηε πγξαεξίνπ θαη ηερλίηε αέξησλ θαχζηκσλ απειεπζέξσζε επαγγέικαηνο 71

72 Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Μέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ 3897, ππήξραλ ειάρηζηα ζπλεξγεία πγξαεξίνπ ζηελ ρψξα καο θαη θαλέλα ζπλεξγείν αεξίσλ θαπζίκσλ. πλεπψο δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο απφθηεζεο πξνυπεξεζίαο ζε ηέηνηα ζπλεξγεία γηα ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ελδηαθεξνκέλσλ είηε γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ηερλίηε πγξαεξίσλ είηε ηεο άδεηαο ηερλίηε αεξίσλ θαπζίκσλ Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηελ άδεηα ηνπ ηερλίηε πγξαεξίνπ ή ηελ άδεηα ηνπ ηερλίηε αεξίσλ θαπζίκσλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, απνθαζίζηεθε λα ζεζπηζηεί ελαιιαθηηθφο ηξφπνο απφθηεζεο πξνυπεξεζίαο κέζσ ζρεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Ο λφκνο 3897/10 πξνέβιεπε ηελ έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ ζα θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηηο πξνδηαγξαθέο επαγγεικαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηερλίηεο αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ηερλίηεο πγξαεξίνπ απηνθηλήησλ, σο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ απφθηεζεο πξνυπεξεζίαο. Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε εθδφζεθε θαη είλαη ε Τ.Α /4698/ , ζχκθσλα κε ηελ νπνία κεραλνηερλίηεο θαη ειεθηξνηερλίηεο πνπ δε κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ πξνυπεξεζία ζε ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγείν αεξίσλ θαπζίκσλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηελ απνθηήζνπλ κέζσ ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνιχ πην εχθνια. Καηαξγήζεθαλ νη πεξηνξηζκνί ζηηο απνζηάζεηο κεηαμχ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, έγηλε αλαπξνζαξκνγή ειαρίζησλ απνζηάζεσλ αζθάιεηαο θαη θαζνξίζηεθε κεηαβαηηθή πεξίνδνο κεηεγθαηάζηαζεο πξαηήξησλ. Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ λ.3897/10 ππήξραλ κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο νδνχ πνπ δηέξρεηαη έκπξνζζελ απηψλ. Δπίζεο ππήξραλ κεγάιεο απνζηάζεηο αζθαιείαο ησλ ηδξπφκελσλ πξαηεξίσλ απφ θηίξηα θαη ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θ.ηι. Παξάιιεια δελ ππήξρε θακία πξφβιεςε γηα ηα ιεηηνπξγνχληα πξαηήξηα θαπζίκσλ πνπ δελ ηεξνχζαλ ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο. Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία θαηαδίθεο ηεο Διιάδαο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. 72

73 Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε ελδερφκελε θαηαδίθε ηεο Διιάδνο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο ησλ πξαηεξίσλ πνπ δελ ζπλάδεη κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην, απνθαζίζηεθε λα ιεθζνχλ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Δζληθήο καο Ννκνζεζίαο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ αδεηνδφηεζε ησλ πξαηεξίσλ. Νομοθεηικέρ πςθμίζειρ Με ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ 3897/10 θαηαξγήζεθαλ νη πεξηνξηζκνί ζηηο απνζηάζεηο κεηαμχ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, αλαπξνζαξκφζηεθαλ νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο απηψλ θαη θαζνξίζηεθε κεηαβαηηθή πεξίνδνο απνκάθξπλζεο πξαηεξίσλ θάησ απφ θηήξηα θιπ. ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή εκπεηξία. 73

74 Αιιαγέο ζηα ζπλεξγεία αεξίσλ θαπζίκσλ Α. ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ - ΚΗΝΖΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΚΑΤΗΜΑ (ΤΓΡΑΔΡΗΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ) ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ πλεξγεία αεξίσλ θαπζίκσλ (πγξαεξίνπ θπζηθνχ αεξίνπ Τπάξρνπλ πνιχ ιίγα ζπλεξγεία γηα δηαζθεπή κε Τγξαέξην ζηε Υψξα θαη θαλέλα πξαθηηθά Φπζηθνχ Αεξίνπ. (Αζήλα = 10, Βφξεηα Διιάδα: 5) Τπάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα δεκηνπξγία πλεξγείσλ Αεξίσλ Καπζίκσλ Αλαρξνληζηηθφ θαη απαγνξεπηηθφ σο πξνο ην άλνηγκα θαηλνχξγησλ ζπλεξγείσλ. πλζήθεο «θιεηζηνχ επαγγέικαηνο» Μεγάιε δήηεζε γηα κεηαηξνπέο Υξφλνο αλακνλήο απφ 2 4 κήλεο. Πνιιέο παξάλνκεο κεηαηξνπέο Κφζηνο κεηαηξνπήο Πνιχ πςειφ (απφ αλάινγα κε ηνλ θπβηζκφ). Αληίζηνηρν ζηε Βνπιγαξία γχξσ ζηα 500 ΠΡΟΧΘΟΤΜΔΝΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ Άλνηγκα αγνξάο Δμνκνίσζε ησλ ζπλεξγείσλ αεξίσλ θαπζίκσλ κε ηηο ινηπέο εηδηθφηεηεο ζπλεξγείσλ Καηάξγεζε απαγνξεπηηθψλ απνζηάζεσλ (200 κ. απφ θάπνηεο ρξήζεηο θιπ.) εμνκνίσζε κε ρψξεο Δ.Δ.- Νέα Ννκνζεηηθή Βάζε: Γηαηάμεηο ζην Πνιπλνκνζρέδην (λ.3897/10) γηα ηελ εμνκνίσζε ζπλεξγείσλ Τγξαεξίνπ κε ινηπά ζπλεξγεία Έθδνζε Τ.Α.), επέθηαζε ηεο εηδηθφηεηα ηνπ πλεξγείνπ Τγξαεξίσλ ζε Αεξίσλ Καπζίκσλ (πξνζζήθε θπζηθνχ αεξίνπ) (ΦΔΚ 1519 Β - 7/9/2010) ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΠΡΟΧΘΟΤΜΔΝΧΝ ΣΡΟΠΟΛΟΓΗΧΝ Άλνηγκα λέσλ ζπλεξγείσλ Αλακέλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πλεξγείσλ Αεξίσλ Καπζίκσλ Μείσζε παξάλνκσλ ζπλεξγείσλ κεηαηξνπήο Κέξδε γηα ηελ νηθνλνκία απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αλαπηπρζεί ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΟΦΔΛΖ Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο Γεκηνπξγία επελδχζεσλ εκαληηθή κείσζε ηηκψλ δηαζθεπψλ εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ αεξίσλ θαπζίκσλ Οθέιε γηα ηνλ θαηαλαισηή ιφγσ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκήο αεξίσλ θαπζίκσλ πξνο βελδίλε (70 ι. Τγξαέξην, 63 ι. Φπζηθφ Αέξην 74

75 Αιιαγέο ζηνπο ηερλίηεο αεξίσλ θαπζίκσλ απειεπζέξσζε ηνπ επαγγέικαηνο Β. ΣΔΥΝΗΣΔ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ - (ΤΓΡΑΔΡΗΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ) ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Σερλίηεο Αεξίσλ Καπζίκσλ Γελ ππήξρε λνκνζεζία (δειαδή εηδηθά γηα ην Φπζηθφ Αέξην δελ ππήξρε θαλ εηδηθφηεηα κε ζπλέπεηα ηε κε δπλαηφηεηα δηαζθεπήο κε θπζηθφ αέξην). Σερλίηεο Τγξαεξίνπ Τπήξρε λνκνζεζία απφ ην 85, απαγνξεπηηθή φκσο δηφηη ππήξρε ε πξνυπφζεζε απφθηεζεο πξνυπεξεζίαο απφ ηα ειάρηζηα ππάξρνληα ζπλεξγεία Τγξαεξίνπ(!!!) πλζήθεο «θιεηζηνχ επαγγέικαηνο» Τπάξρνπλ ειάρηζηνη ηερλίηεο πγξαεξίνπ, θαζφινπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη κεγάινο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο Άδεηαο Σερλίηε Αεξίσλ Καπζίκσλ. Μέρξη ηψξα ηα πθηζηάκελα ζπλεξγεία πγξαεξίνπ πξνθαλψο δελ ζπλαηλνχλ θαη δελ ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθφ 6κελεο πξνυπεξεζίαο. ΠΡΟΧΘΟΤΜΔΝΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ «Άλνηγκα» εηδηθφηεηαο ηερλίηε Σν απαηηνχκελν πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ιεθζεί κέζσ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε νπνηνδήπνηε ΚΔΚ ή ΑΔΗ ηεο ρψξαο. Πξηλ ε δπλαηφηεηα κφλν κε πηζηνπνηεηηθφ απφ πθηζηάκελν ζπλεξγείν Τγξαεξίνπ. Γεκηνπξγείηαη εηδηθφηεηα ηερλίηε Αεξίσλ Καπζίκσλ Νέα Ννκνζεηηθή Βάζε: Πξνυπεξεζία κέζσ Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΠΓ 66/ : Γεκηνπξγείηαη εηδηθφηεηα ηερλίηε Αεξίσλ θαπζίκσλ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΠΡΟΧΘΟΤΜΔΝΧΝ ΣΡΟΠΟΛΟΓΗΧΝ «Απειεπζέξσζε» επαγγέικαηνο ηνπ ηερλίηε πγξαεξίνπ ηερλίηε αεξίσλ θαπζίκσλ Δίζνδνο πνιιψλ ηερληηψλ ζηνλ θιάδν - εκαληηθφο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ εθκεηαιιεπηψλ θαη ηερληηψλ πγξαεξίνπ θπζηθνχ αεξίνπ έπεηηα απφ ηε δηαθνπή ρνξήγεζεο αληίζηνηρσλ αδεηψλ κε ηελ έθδνζε ηνπ λ. 3710/2008 Μείσζε παξαλφκσλ ηερληηψλ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΟΦΔΛΖ Γεκηνπξγία πνιιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο Μείσζε θφζηνπο κεηαθίλεζεο πνιηηψλ 75

76 Αιιαγέο ζηα πξαηήξηα αεξίσλ θαπζίκσλ Γ. ΠΡΑΣΖΡΗΑ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ - (ΤΓΡΑΔΡΗΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ) ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ Τθίζηαηαη κηθξφο αξηζκφο πξαηεξίσλ πγξαεξίνπ ζε φιε ηε ρψξα. ηελ παξνχζα θάζε πνιχ δχζθνιε ε ίδξπζή ηνπο ιφγσ πνιιψλ ππεξβνιηθψλ πεξηνξηζκψλ (200 κ. Απφ δηάθνξεο ρξήζεηο). Παξάβαζε 2006/42, κε ηελ νπνία εγθαιείηαη ε ρψξα γηα ην άξζξν ΔΚ 43 γηα ηελ ειεχζεξε εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΡΟΧΘΟΤΜΔΝΔ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ιεο νη απνζηάζεηο γηα ηα φια πξαηήξηα θαπζίκσλ γίλνληαη 70 κ. απφ ρξήζεηο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. Γπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο δηαλνκέα θπζηθνχ αεξίνπ ζε πξαηήξηα Τγξψλ θαπζίκσλ, αλεμάξηεηα ηεο ηζρχνπζαο ζήκεξα πξνυπφζεζεο λα ππάξρεη θαη Τγξαέξην. Καηάξγεζε απνζηάζεσλ κεηαμχ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ (πγξψλ θαπζίκσλ, κηθηψλ θαη ακηγψο πγξαεξίνπ). Γπλαηφηεηα ζε ππεθφνπο Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. λα εγθαηαζηαζνχλ σο εθκεηαιιεπηέο πξαηεξίσλ θαπζίκσλ ζηε ρψξα καο. Νέα Ννκνζεηηθή Βάζε: ΠΟΛΤΝΟΜΟΥΔΓΗΟ Δλαξκφληζε κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ Αχμεζε αξηζκνχ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ θαη αέξηα θαχζηκα (Τγξαέξην / Φπζηθφ Αέξην). Ίδξπζε ζέζεσλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζε απηνθίλεηα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο, πνπ ζήκεξα δελ πθίζηαληαη. Απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο πξαηεξίσλ θαπζίκσλ. Δμνκνίσζε ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο άδεηαο ίδξπζεο κηθηνχ ή ακηγψο πγξαεξίνπ πξαηεξίσλ, κε απηή πνπ ηζρχεη γηα ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ. Πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο πξαηεξίσλ (θάησ ησλ 70 κ). ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΟΦΔΛΖ Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Γεκηνπξγία επελδχζεσλ. Αχμεζε πγηνχο αληαγσληζκνχ. Μείσζε θφζηνπο κεηαθίλεζεο πνιηηψλ. εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ αεξίσλ θαπζίκσλ. 76

77 7. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ VII: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΗΜΟ Έηορ 2009 ΓΑΠΑΝΧΝ Οη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. (πξψελ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ), Φνξέαο 39/110, αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ ,00, εθ ησλ νπνίσλ ,00 αθνξνχζαλ ζε επηρνξεγήζεηο ζηνπο ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηνπ Ο. Α.. Θ. γηα θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο. Σν ελαπνκέλνλ πνζφ πξνο δηαρείξηζε αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ ,00. Καηά ην ελ ιφγσ έηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο θαζ ππέξβαζε ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ πνζνζηψλ δηάζεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε : Σηο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,00 πεξίπνπ, ελψ ππήξραλ θαη αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο πνζνχ ,00 απφ ην έηνο 2008 θαη Σηο δαπάλεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,00, ελψ ππήξραλ θαη αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο πνζνχ ,00 απφ ην έηνο πλνιηθά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 ππήξραλ αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο χςνπο ,00. 77

78 Έηορ 2010 Οη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. (πξψελ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ), Φνξέαο 39/110, αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ ,00, εθ ησλ νπνίσλ ,00,αθνξνχζαλ ζε επηρνξεγήζεηο ζηνπο ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηνπ Ο. Α.. Θ. γηα θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο. Οη ελ ιφγσ πηζηψζεηο ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2010 κεηψζεθαλ θαηά 10 %. Σν ελαπνκέλνλ πνζφ πξνο δηαρείξηζε αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ ,00. πλνιηθά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 ππήξραλ αλεμφθιεηεο ππνρξεψζεηο χςνπο ,00. Σν Τπνπξγείν πέξαλ απφ ηηο παξαπάλσ λνκνζεηεκέλεο πεξηθνπέο θαη ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ηεο Υψξαο θαη ηεο αλάγθεο ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο, θαηέβαιε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ πεξηζηνιή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ: Γελ πξνέβε ζε νπδεκία δηαθεκηζηηθή δαπάλε ( θαηαρψξεζε, δεκνζίεπζε ή άιιε επηθνηλσληαθή πξνβνιή ), ζε αληίζεζε κε ην έηνο 2009, θαηά ην νπνίν νη δαπάλεο απηέο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,00 πεξίπνπ. Πεξηνξίζζεθαλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο νη ζπλδέζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ήηνη δέθα ( 10 ) ζηνλ αξηζκφ, ζε αληίζεζε κε ην έηνο 2009 πνπ αλήιζαλ ζηηο νγδφληα δχν ( 82 ) ζπλδέζεηο. Με ηνλ σο άλσ πεξηνξηζκφ επήιζε εηήζηα εμνηθνλφκεζε δαπάλεο πνζνχ εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ ,00 πεξίπνπ. Πεξηνξίζζεθαλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο νη δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, θπιηθεία θαη ινηπέο εθδειψζεηο). Πεξηνξίζζεθαλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο νη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, έπηπια, κεηαθηλήζεηο εθηφο έδξαο γηα ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, θιπ.). Γελ ζπγθξνηήζεθε θαλέλα ακεηβφκελν ζπιινγηθφ φξγαλν. 78

79 Έηορ 2011 Οη εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. (πξψελ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ), αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ ,00. Ζ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ,00 νθείιεηαη πξψηνλ ζηηο επηρνξεγήζεηο ζηνπο ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο πνπ αλέξρνληαη γηα ην έηνο 2011 ζε ,00, ήηνη θαηά ,00, πεξίπνπ, πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ην έηνο 2010 θαη δεχηεξνλ ζηελ εγγξαθή πίζησζεο, πνζνχ ,00, γηα ηε κίζζσζε αεξνζθαθψλ ηεο ΟΑ. Σν ελαπνκέλνλ πνζφ πξνο δηαρείξηζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00. Καηά ην έηνο 2011, εθαξκφδνληαο απζηεξά ην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ζα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ πεξηζηνιή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην έηνο 2010 θαη επηπιένλ πξνβιέπεηαη: Δμνηθνλφκεζε πνζνχ /έηνο: Σν ηειεθσληθφ θέληξν θιεηζίκαηνο ξαληεβνχ Κ.Σ.Δ.Ο. ζα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ καο, κε απνηέιεζκα εηήζηα εμνηθνλφκεζε δαπάλεο πνζνχ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ ,00 πεξίπνπ πνπ θαηαβαιιφηαλ ζηνλ Ο.Σ.Δ. γηα ηελ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηέζεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Έθπησζε 20%.: ε φζεο ζπκβάζεηο αλαλεψλνληαη ( ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηθηχνπ, θιπ ) επηηπγράλεηαη έθπησζε ζηηο ηζρχνπζεο ηηκέο ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη, χζηεξα απφ επαλαδηαπξαγκάηεπζε κε εηαηξία πιεξνθνξηθήο γηα ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, επηηχρακε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηθηχνπ γηα ην έηνο 2011 θαηά ,00, ζε ζρέζε κε ην θαηαβιεζέλ ην έηνο ε φιεο ηηο πξνκήζεηεο, αθφκε θαη ρακειήο αμίαο, ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα επξεία ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζθνξψλ, επηηπγράλνληαη, βνεζνχζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, πνιχ ρακειέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ην πξφζθαην παξειζφλ. 79

80 Γηελέξγεηα δηαγσληζκνχ νκνεηδψλ εηδψλ (κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, πιηθά εθηππψζεσλ, θιπ. ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ καο γηα έλα ( 1 ) έηνο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3871/2010 θαη ηνπ π. δ. 113/2010, έρνπλ αλαιεθζεί φιεο νη ππνρξεψζεηο παξειζφλησλ εηψλ θαη θάζε λέα ππνρξέσζε ζα εμνθιείηαη, ην αξγφηεξν, εληφο ηξηψλ ( 3 ) κελψλ, απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 80

81 8. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ VIII: ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 8.1. Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2010 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία Κεληξηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, ην νπνίν επηηξέπεη ζε φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ ηεο ρψξαο ηελ αλαδήηεζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα άδεηεο νδήγεζεο-άδεηεο θπθινθνξίαο ρσξίο ηε ρξήζε θπζηθψλ θαθέισλ. Ηθαλνπνηνχληαη, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο, πεξί ηα 5000 αηηήκαηα αλά κήλα. Οινθιεξψζεθε Web εθαξκνγή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηχπσζεο ηεο Άδεηαο Οδήγεζεο θαη απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2010 είλαη πξνζβάζηκε απφ θάζε ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ. ην δηάζηεκα έσο έρνπλ θαηαγξαθεί επηζθέςεηο απφ 41 πφιεηο, ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα Γξάζεηο απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΑΠΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ην πιαίζην ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο λα απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αδεηνδνηήζεσλ γηα ηελ άζθεζε κηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ν 3844/2010-Οδεγία 2006/123/ΔΚ), κε ηειηθφ ζηφρν ε αδεηνδφηεζε απηή λα είλαη δπλαηή ειεθηξνληθά, έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί, ζηνλ ηζηφηνπν «ΔΡΜΖ» (ΤΠΔΑΖΓ) απφ ηνπο ηνκείο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 19 επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ κεζνπξφζεζκα ζην ζχζηεκα ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο. Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ κειεηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο απινπνηήζεσλ, ηφζν σο πξνο ην θαλνληζηηθφ πιαίζην φζν θαη σο πξνο ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη, ψζηε ε αδεηνδφηεζε λα γίλεηαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφπν θαη θφζηνο γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν ππνςήθην επαγγεικαηία, ρσξίο σζηφζν λα γίλνληαη εθπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Οη 19 δηαδηθαζίεο είλαη νη εμήο: 1. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο νδηθήο βνήζεηαο νρεκάησλ 2. Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ 3. Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Οδεγψλ Ορεκάησλ Μεηαθνξάο Δπηθηλδχλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΔΚΟΟΜΔΔ) 81

82 4. Υνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγψλ 5. Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Θεσξεηηθήο Δθπαίδεπζεο Τπνςεθίσλ Οδεγψλ (ΚΔΘΔΤΟ) 6. Μεηαηξνπή άδεηαο εθπαηδεπηή ππνςεθίσλ νδεγψλ πνπ εθδφζεθε απφ θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ειιεληθή 7. Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνιήο (θαη ππνθαηάζηεκα ρνιήο) ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ 8. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ξαδηνειεθηξηθνχ εξγαζηεξίνπ Α θαηεγνξίαο 9. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ξαδηνειεθηξηθνχ εξγαζηεξίνπ Β θαηεγνξίαο 10. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ξαδηνειεθηξηθνχ εξγαζηεξίνπ Γ θαηεγνξίαο 11. Υνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ξαδηνειεθηξνιφγνπ Α 12. Υνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ξαδηνειεθηξνιφγνπ Β 13. Υνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ξαδηνηερλίηε 14. Υνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο βνεζνχ ξαδηνηερλίηε 15. Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζηαζκνχ απηνθηλήησλ 16. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ ακηγψλ θαη κηθηψλ 17. Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ 18. Υνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Μεηαθνξέσλ (ΔΚΑΜ) 19. Απφθαζε έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο ΔΚΑΜ. 82

83 8.3. ηξαηεγηθή ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. γηα ηελ Φεθηαθή χγθιηζε Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. έρεη εθπνλήζεη κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ πνιίηε θαη ζα απινπνηήζνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δλφηεηα Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ Αλαζρεδηαζκφο εθαξκνγήο Αδεηψλ Κπθινθνξίαο θαη δεκηνπξγίαο κεηξψνπ εγθξίζεσλ ηχπνπ θάλνληαο ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ πινπνίεζεο. Αλαζρεδηαζκφο εθαξκνγήο Αδεηψλ Οδήγεζεο θάλνληαο ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ πινπνίεζεο - πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 2006/126. Δλφηεηα Οδηθήο Αζθάιεηαο Γεκηνπξγία κεηξψνπ Τπνςεθίσλ νδεγψλ ή Οδεγψλ κε ειιηπείο πξνυπνζέζεηο Δλφηεηα Οδηθήο Κπθινθνξίαο Αλάπηπμε θεληξηθήο εθαξκνγήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Θεσξεηηθήο Δμέηαζεο Τπνςεθίσλ Οδεγψλ (φινη νη ηχπνη δηπισκάησλ) Κεληξηθφ ζχζηεκα Δμεηάζεσλ απφ ην Τπνπξγείν. Πηζηνπνίεζε ηθαλφηεηαο νδεγψλ: ΗΥ, δηθχθισλ, θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ. Δπίζεο ΣΑΞΗ, ΠΔΗ, θ.ι.π. (Σν ζχζηεκα ζα πεξηιάβεη φιεο ηηο κνξθέο ζεσξεηηθήο εμέηαζεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Οη εμεηάζεηο ζα γίλνληαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο) Αλάπηπμε εθαξκνγήο δηαρείξηζεο επηηήξεζεο ΥΟΛΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΟΓΖΓΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ( Μαζήκαηα, ειεθηξνληθά ξαληεβνχ θ.ι.π. Ζ εθαξκνγή ζα ππνβνήζεζεη ζην έιεγρν ησλ ζρνιψλ) - (Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ, Μεηξψν ελεξγψλ εμεηαζηψλ, Δθπα. Ορεκάησλ, Παξαθνινχζεζε Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο) 83

84 Αλάπηπμε εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΖΣΡΧΟ ΗΑΣΡΧΝ (Αξηζκφο ηαηξηθψλ ειέγρσλ/εκέξα, απνξξίςεηο- εγθξίζεηο / ηαηξν/ κεηξψν ηαηξνχ) Δλφηεηα Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ Γεκηνπξγία κεηξψνπ Άδεηαο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ θαη Έθδνζε άδεηαο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Φεθηαθφο Σαρνγξάθνο: Αλαζρεδηαζκφο ηεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απνζηνιήο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηχπσζε ησλ ςεθηαθψλ θαξηψλ Δπηζεψξεζε ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο απνζηνιήο θαη εθηχπσζεο ςεθηαθψλ θαξηψλ (απαίηεζε Δπξσπατθήο Έλσζεο) Δλφηεηα Σερλνινγίαο Ορεκάησλ Γεκηνπξγία κεηξψνπ ηδηνθηεηψλ, νδεγψλ θαη νρεκάησλ ADR Αλάπηπμε εθαξκνγήο δηαρείξηζεο πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θαη ζπλεξγείσλ, ΚΣΔΛ, πιπληήξηα ιηπαληήξηα θαη ζηαζκνί θνξηνεθθφξησζεο Δλφηεηα Σερληθφο Έιεγρνο Ορεκάησλ Αλάπηπμε εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο κεηξήζεσλ ηερληθνχ ειέγρνπ νρεκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθά ή δεκφζηα ΚΣΔΟ ηαηηζηηθή επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ απφ ΚΣΔΟ αλάιπζε απάηεο πνηνηηθφο έιγρνο απνηειεζκάησλ ΗΚΣΔΟ Κεληξηθή εθαξκνγή έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ ΚΣΔΟ Δλφηεηα Οξηδνληίσλ Γξάζεσλ Απινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πνιίηεο 84

85 9. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ IX: ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΔ 9.1. Δθθξεκείο Οδεγίεο Σν ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εληφο ησλ ρξνλνινγηθψλ πιαηζίσλ πνπ ηίζεληαη. Ζ εηθφλα ηεο ζπκκφξθσζεο φπσο δηακνξθψλεηαη απηή ηε ζηηγκή έρεη σο εμήο: Δθθξεκείο Οδεγίεο ησλ νπνίσλ ε εκεξνκελία ελζσκάησζεο δελ είρε παξέιζεη: 11 Δθθξεκείο Οδεγίεο ησλ νπνίσλ ε εκεξνκελία ελζσκάησζεο είρε παξέιζεη: 3 (εκείσζε: ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αθνξνχλ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Τπνδνκψλ) 9.2. Δλζσκάησζε 14 Οδεγηψλ ζην δηάζηεκα Οθη 2009 Φεβ 2011 ην ρξνληθφ δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2009 Φεβξνπάξηνο 2011 ελζσκαηψζεθαλ ζην Δζληθφ Γίθαην νη παξαθάησ Οδεγίεο (ζχλνιν 14): 1. Οδεγία 2009/1 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2005/64 ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηχπνπ νρεκάησλ κε θηλεηήξα φζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζήο ηνπο, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ηελ ΚΤΑ 8830/492/09 (ΦΔΚ Β 147/ ). 2. Οδεγία 2006/23 γηα ηε θνηλνηηθή άδεηα ειεγθηή ελαέξηαο θπθινθνξίαο, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο (Παξάβαζε Νν 2008/521) Δλζσκαηψζεθε κε ην ΠΓ 19/2010 (ΦΔΚ Α 50/ Οδεγία 2009/108 πνπ ηξνπνπνηεί, ηελ Οδεγία 97/24/ΔΚ ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ δίθπθισλ ή ηξίθπθισλ νρεκάησλ, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ηελ ΚΤΑ 16905/1182/10 (ΦΔΚ Β 478/ ). 4. Οδεγία 2008/49 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο II ηεο Οδεγίαο 2004/36/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα γηα ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ δηαδξφκνπ ζε αεξνζθάθε ηξίησλ ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θνηλνηηθνχο αεξνιηκέλεο, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ην ΠΓ 29/10 (ΦΔΚ Α 68/ ) 85

86 5. Οδεγία 2009/114 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 87/372/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο δψλεο ζπρλνηήησλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε ζπληνληζκέλε εηζαγσγή ησλ παλεπξσπατθψλ ςεθηαθψλ θπςεισηψλ δεκνζίσλ επίγεησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Κνηλφηεηα, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ηελ ΚΤΑ 58626/2224/Φ1 (ΦΔΚ Β 918/ ). 6. Οδεγία 2009/149 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2004/49/ΔΚ φζνλ αθνξά ηνπο θνηλνχο δείθηεο αζθάιεηαο θαη ηηο θνηλέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο αηπρήκαηνο, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ην ΠΓ 71 (ΦΔΚ Α 127/ ). 7. Οδεγία 2008/68 ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ηελ ΚΤΑ 35043/2524/ (ΦΔΚ Β 1385/ ). 8. Οδεγία 2008/110/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2004/49/ΔΚ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θνηλνηηθψλ ζηδεξνδξφκσλ, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ην ΠΓ 71 (ΦΔΚ Α 127/ ). 9. Οδεγία 2009/112 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/439/ΔΟΚ γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ηελ ΚΤΑ 29240/3729/ (ΦΔΚ Β 1409/ ). 10. Οδεγία 2009/113 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2006/126/ΔΚ γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ηελ ΚΤΑ 29240/3729/ (ΦΔΚ Β 1409/ ). 11. Οδεγία 2008/57 ζρεηηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θνηλνηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ην ΠΓ 104 (ΦΔΚ Α 181/ ). 12. Οδεγία 2009/131 πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ παξαξηήκαηνο VII ηεο Οδεγίαο 2008/57/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θνηλνηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ην ΠΓ 104 (ΦΔΚ Α 181/ ). 13. Οδεγία 2008/101 πεξί έληαμεο αεξνπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε Τ.Α /2959 (ΦΔΚ Β 2030/ ) 14. Οδεγία 2007/059 ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ νδήγεζεο κεραλψλ έιμεο θαη ζπξκψλ ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα ηεο Κνηλφηεηαο κε 86

87 πξνζεζκία ελζσκάησζεο Δλζσκαηψζεθε κε ην λ. 3911/2011 (ΦΔΚ Α 12/ ) 9.3. Δθθξεκφηεηεο Παξνχζα θαηάζηαζε Δθθξεκεί ε ελζσκάησζε 12 Οδεγηψλ, γηα 4 απφ ηηο νπνίεο έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ελζσκάησζεο. πγθεθξηκέλα: 1. Οδεγία 2008/96/ΔΚ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νδηθψλ ππνδνκψλ κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Σν ζρέδην Π.Γ. βξίζθεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ππνγξαθή (ηειηθφο ππνγξάθσλ). Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ, ζα πξνσζεί ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα επεμεξγαζία (Δπζχλε παξαθνινχζεζεο: ΓΓΓΔ). 2. Οδεγία 2008/6/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 97/67/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πιήξε πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θνηλνηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Σν ζρέδην λφκνπ βξίζθεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη πξφθεηηαη λα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή (ΚΔΝΔ) (Δπζχλε παξαθνινχζεζε: ΓΓΔ, Γ/λζε Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ). 3. Οδεγία 2006/126/ΔΚ γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο αλαδηαηχπσζε κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Σν ζρέδην Π.Γ. ππεγξάθε απφ ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Σν ελ ιφγσ ζρέδην ζπλππνγξάθνπλ ηα Τπνπξγεία Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Οηθνλνκηθψλ (Δπζχλε ζπληνληζκνχ: ΓΓΜ, Γ/λζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο). 4. Οδεγία 2009/12/ΔΚ γηα ηα αεξνιηκεληθά ηέιε κε πξνζεζκία ελζσκάησζεο Ζ ΤΠΑ (αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Οδεγίαο) έρεη θαηαξηίζεη ζρέδην Π.Γ. ην νπνίν απεζηάιε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο Δπίζεο: Ζ Οδεγία 2010/26/ΔΚ (ιεπηέα κέηξα θαηά ηεο εθπνκπήο αεξίσλ θαη ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ πξνεξρφκελσλ απφ θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κε νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα) έρεη πξνζεζκία ελζσκάησζεο Ζ Γηεχζπλζε Γ13 / ΓΓΓΔ έρεη θαηαξηίζεη ζρέδην ΚΤΑ, ην νπνίν απεζηάιε ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πξνο ππνγξαθή. Σν ζρέδην ζπλππνγξάθνπλ ηα Τπνπξγεία Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο 87

88 Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ Οδεγία 2010/19/ΔΔ (ζπζηήκαηα απνηξνπήο ηεο εθηφμεπζεο λεξνχ απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη ησλ ξπκνπιθνχκελσλ ηνπο) έρεη πξνζεζκία ελζσκάησζεο Σν ζρέδην ΚΤΑ έρεη απνζηαιεί γηα ππνγξαθή ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (ηειηθφο ππνγξάθσλ). Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο αλαηίζεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Μεηαθνξψλ, Γηεχζπλζε Σερλνινγίαο Ορεκάησλ. Οη πξνζεζκίεο ελζσκάησζεο ησλ ππνινίπσλ 6 Οδεγηψλ πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ παξφληνο ζε ζηάδην επεμεξγαζίαο απφ ην ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ. μεθηλνχλ απφ θαη κεηά. 88

89 10. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ X: ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΤΠΑ) Αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε θξαηηθψλ αεξνδξνκίσλ Οι παθογένειερ πος παπέλαβε ηο ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ια ηα πθηζηάκελα αεξνδξφκηα, πιελ ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ (ΓΑΑ), είλαη θξαηηθά θαη ζηελ ΤΠΑ αλήθεη ε αξκνδηφηεηα νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο Υψξαο (λ.δ.714 /72 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.1340/83). Οι πολιηικέρ ηος ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. αναθοπικά με ηην αξιοποίηζη και ανάπηςξη ηυν κπαηικών αεποδπομίυν Ζ αλαγθαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ θάπνησλ αεξνιηκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε εμεχξεζεο πφξσλ, δεδνκέλνπ φηη ε αλαβάζκηζε ησλ θξαηηθψλ αεξνδξνκίσλ έρεη ππνινγηζζεί φηη αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 2 δηο Δπξψ, επηβάιεη ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θξαηηθψλ αεξνδξνκίσλ κε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ ζρεκάησλ. Ζ κέζνδνο αμηνπνίεζεο ησλ αεξνδξνκίσλ επηιέρζεθε λα είλαη απηή ηεο παξαρψξεζεο. Κχξηνη άμνλεο ησλ παξεκβάζεσλ καο ππήξμαλ: Αλαδηάξζξσζε δνκήο ΤΠΑ: Γεκηνπξγία Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξέα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο. χζηαζε Γηεχζπλζεο Καλνληζηηθήο Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο Κανονιζμοί πεπί Ενιαίος Εςπωπαϊκού Οςπανού Λειηοςπγικόρ διασωπιζμόρ απμοδιοηήηων κανονιζηικού και εποπηικού έπγος Βεληίωζη επιδόζεων και βιωζιμόηηηαρ εςπωπαϊκού ζςζηήμαηορ πολιηικήρ αεποποπίαρ. Καηαβνιή ηειψλ δηαδξνκήο θαη ηεξκαηηθήο πεξηνρήο. Αναβάθμιζη και Αναδιοπγάνωζη ΤΠΑ Αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ησλ θξαηηθψλ αεξνδξνκίσλ κέζσ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ίδξπζεο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ. Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ αεξνδξνκίσλ. Απειεπζέξσζε ηεο επίγεηαο εμππεξέηεζεο ζηα 34 πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο. Νομοθεηικέρ Ρςθμίζειρ 89

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics)

Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Παρουσίαση Ν/Σ για τημ Εφοδιαστική (Logistics) Εθμική Στρατηγική για τα logistics ηφρνη: 1. Να θαηαζηεί ε Διιάδα ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν logistics ζηε Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε 2. H ππνζηήξημε ηεο αλάθακςεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα