ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Οικονομικά Στοιχεία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2 Εισαγωγή Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης αποτελεί μέρος της δεύτερης φάσης του έργου το οποίο ανατέθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών στην ICAP AE, και έχει ως στόχο: Α)την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Νομό Σερρών Β)την καταγραφή και ανάλυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, των προβλημάτων αλλά και προοπτικών συγκεκριμένων κλάδων του Νομού Σερρών. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των προοπτικών ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), στα όρια του Ν. Σερρών. Η μεθοδολογία εκπόνησης βασίζεται κυρίως στην ανάλυση δευτερογενών στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας του εξεταζόμενου κλάδου, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και, δευτερευόντως, στην διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις κυρίως συναφών δραστηριοτήτων (υπηρεσιών μεταφορών) στο Νομό Σερρών, στόχος της οποίας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και των προοπτικών που διαγράφονται για την ανάπτυξη μελλοντικά των εξεταζόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι εξαιτίας του ιδιαίτερα περιορισμένου αριθμού δραστηριοποιούμενων μονάδων στον Νομό Σερρών η πρωτογενής έρευνα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάδειξη βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών της δραστηριότητας στο Νομό, χωρίς να αποτελεί τεκμηριωμένη δειγματοληπτική έρευνα. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται τα βασικά στοιχεία της δραστηριότητας του κλάδου logistics σε εθνικό επίπεδο, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται δευτερογενή στοιχεία συναφών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα όρια του Νομού. Αντίστοιχα στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα της πρωτογενούς έρευνας ενώ στο τελευταίο μέρος δίνονται οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στο Νομό. 2

3 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS Με τον όρο Logistics νοούνται οι διαδικασίες διαχείρισης των αποθεμάτων μιας επιχείρησης, από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν, στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο και στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται είτε από την ίδια τη βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση, ή με ανάθεση μέρους ή του συνόλου τους σε μια ή περισσότερες εξειδικευμένες και ανεξάρτητες εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics. Ο φορέας που αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται ως Third Party Logistics Provider (εταιρία παροχής υπηρεσιών logistics, ή 3PL provider). Στην πράξη οι υπηρεσίες logistics που παρέχονται συνίστανται σε υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων και αφορούν τις εργασίες παραλαβής στην αποθήκη και τις εργασίες προετοιμασίας και αποστολής στους τελικούς αποδέκτες ή πελάτες. Ειδικότερα: Παραλαβή και εισαγωγή στους χώρους αποθήκευσης με φορτηγά ή container και εκφόρτωση. Παλετοποίηση και διαχωρισμός των εμπορευμάτων ανά κωδικό. Εισαγωγή στο μηχανογραφικό σύστημα και ταυτοποίηση των προϊόντων με την εκτύπωση γραμμικού κωδικού (bar code) σε ετικέτες, σάρωση των ετικετών. Σημειώνεται ότι ο γραμμικός κωδικός των αποθηκευμένων προϊόντων χρησιμεύει αποκλειστικά στη διαχείριση των εμπορευμάτων των αποθηκευτικών χώρων και δεν ταυτίζεται με τον γραμμικό κωδικό που χρησιμοποιείται στο τελικό σημείο λιανικής πώλησης. Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των εισερχόμενων εμπορευμάτων. Αποσυσκευασία και ανασυσκευασία προϊόντων: συσκευασία σε επίπεδο τεμαχίου ή κιβωτίου, προωθητικές συσκευασίες, προσθήκη αντικλεπτικών μηχανισμών, επικόλληση ετικετών κλπ., σύμφωνα με τις ανάγκες και επιταγές των εκάστοτε πελατών. 3

4 Διαλογή των εμπορευμάτων (τεμαχίων ή παλετών) σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη-εντολέα (παραγγελίες), γνωστή και ως picking. Οι παραγγελίες των πελατών λαμβάνονται είτε ηλεκτρονικά (on-line, ) ή μέσω φαξ. Έκδοση δελτίων αποστολής. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις 3PL η ετοιμασία των παραγγελιών και η έκδοση δελτίων αποστολής γίνεται μέσω ειδικού τερματικού χειρός RF το οποίο καθοδηγεί (μέσω των προαναφερθέντων και μηχανογραφικά αποθηκευμένων γραμμικών κωδικών και με γραφική απεικόνιση) τον επιφορτισμένο για την επιλογή (picker) στην ακριβή θέση όπου βρίσκεται το προϊόν και ενημερώνει για τον αριθμό τεμαχίων ή κιβωτίων. Με την έκδοση της παραγγελίας ενημερώνεται και το απόθεμα. Φόρτωση, αποστολή και παράδοση στους τελικούς αποδέκτες-πελάτες (διανομή). Στο πλέγμα της διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων παρέχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως: Ασφάλιση των αποθηκευόμενων ή μεταφερόμενων εμπορευμάτων έναντι κινδύνων απώλειας ή καταστροφής. Προστασία των αποθηκευτικών χώρων με συστήματα ασφάλειας (π.χ. κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης), πυρασφάλεια και φύλαξη από εταιρίες security. Ουσιαστικά οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν μέρος της αναγκαίας λειτουργικής υποδομής της επιχείρησης 3PL. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατή η on-line σύνδεση της φυσικής αποθήκης με το μηχανογραφικό σύστημα του πελάτη-εντολέα για την παροχή πληροφορικής και λογιστικής υποστήριξης. Λειτουργία τελωνειακών/φορολογικών χώρων εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης 3PL και διεκπεραίωση διαδικασιών εκτελωνισμού για λογαριασμό των τελικών πελατών του εντολέα (π.χ. στα αυτοκίνητα). Απαλλαγή από τα άχρηστα και διαχείριση επιστρεφομένων. Είσπραξη αντικαταβολών για λογαριασμό του πελάτη-εντολέα. 4

5 Οι σύγχρονες επιχειρήσεις 3PL έχουν εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό, γνωστό ως Warehouse Management System (WMS), το οποίο αποτελεί τη γέφυρα του λογισμικού της επιχείρησης 3PL με τα προγράμματα του εντολέα. Το σύστημα αυτό παράγει τους γραμμικούς κωδικούς των προϊόντων κατά την εισαγωγή στους αποθηκευτικούς χώρους και τροφοδοτεί τις απαραίτητες πληροφορίες κατά τη διαδικασία επιλογής μέσω των τερματικών χειρός. Οι υπηρεσίες 3PL στη χώρα μας απευθύνονται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αυτές είναι που επιδιώκουν ανάπτυξη με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των περιορισμένης έκτασης πόρων και κεφαλαίων. Να σημειωθεί ακόμη ότι με τα δεδομένα της ΕΕ, σχεδόν το 100% των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι μικρο-μεσαίες, αλλά οι μεγαλύτερες από αυτές (δηλ. πάνω από 100 άτομα απασχολούμενοι και κύκλος εργασιών μεγαλύτερος από 50 εκ.) χαρακτηρίζονται από κεφαλαιακή επάρκεια, οργανωμένο δίκτυο διανομής, ίδιους αποθηκευτικούς χώρους αλλά και τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την ένταξη οργανικών επενδύσεων στα υφιστάμενα αναπτυξιακά προγράμματα. Η ζήτηση για υπηρεσίες 3PL επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: Αυξανόμενη σημασία και πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο επεκτείνονται οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης και αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις για την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στην επιχείρηση. Διάδοση της πρακτικής του outsourcing τόσο συνολικά όσο και (ειδικότερα) στις διαδικασίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας για συγκεκριμένες λειτουργίες. Βελτίωση των δυνατοτήτων που αναφέρονται στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και διακίνηση των αποθεμάτων. Σημειώνεται δε ότι οι αναφερόμενες υπηρεσίες αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια αγορά και διευκολύνουν την αύξηση της ζήτησης για logistics. 5

6 Δυνατότητα παροχής από τον 3PL provider, υπηρεσιών προτιθέμενης αξίας σε θέματα όπως ο σχεδιασμός του δικτύου διανομής, στατιστική πληροφόρηση για την κίνηση και το ύψος των αποθεμάτων κλπ. Το κόστος των υπηρεσιών 3PL, η εξοικονόμηση χώρων και προσωπικού και η ποιότητα των υπηρεσιών. Η κάλυψη των logistics εσωτερικά από τις επιχειρήσεις σημαίνει ότι τα κόστη αποτελούν μέρος των σταθερών εξόδων των επιχειρήσεων - ανεξαρτήτως ύψους πωλήσεων- ενώ με το outsourcing τα κόστη αυτά μετατρέπονται σε μεταβλητά έξοδα. Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας από τον 3PL provider συνδέεται με την ανάπτυξη του κλάδου και επηρεάζει το κόστος των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει επίσης και η ανάλυση των αποτελεσμάτων δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την TNS-ICAP (στα πλαίσια κλαδικής μελέτης της ICAP) με σκοπό την καταγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών της ζήτησης για υπηρεσίες 3PL. Το δείγμα αποτελείτο από 300 επιχειρήσεις, 100 από τις οποίες έχουν προβεί σε outsourcing των logistics, ενώ 200 δεν έχουν προβεί σε τέτοιας μορφής συνεργασία. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο εξετάζει τις επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν σε outsourcing των logistics (δηλ. χρησιμοποιούν υπηρεσίες 3PL) και αποσκοπεί στη διερεύνηση χαρακτηριστικών όπως: - ο βαθμός χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών, - οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους επιδιώκεται η συνεργασία, - οι κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες γίνεται η ανάθεση, - οι προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας στο μέλλον. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 3PL Αποτελέσματα έρευνας Από τις επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε outsourcing των logistics, ποσοστό 26% απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό, ποσοστό 32% απασχολεί προσωπικό μεταξύ ατόμων και ποσοστό 42% απασχολεί περισσότερα από 100 άτομα. Επίσης, από τις 100 επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε outsourcing των logistics, 6

7 ποσοστό 10% είχε κύκλο εργασιών έως 9 εκ., ποσοστό 15% είχε κύκλο εργασιών 9-15 εκ., ποσοστό 11% είχε κύκλο εργασιών εκ. και ποσοστό 20% είχε κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 30 εκ. Από την πλευρά των κατηγοριών προϊόντων που κυρίως χρησιμοποιούν υπηρεσίες 3PL, ποσοστό 21% των επιχειρήσεων ανέφερε τα είδη τροφίμων ποτών, κατέχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό. Αντίστοιχα, στη δεύτερη θέση κατατάσσονται οι ηλεκτρικές συσκευές (16% των επιχειρήσεων), προϊόντα ένδυσης-υπόδησης (12%), φαρμακευτικά προϊόντα και είδη χάρτου (9% για κάθε κατηγορία προϊόντων) και είδη πληροφορικής (7%). Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος που επιλέγουν το outsourcing το 2005, ποσοστό 88% χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μεταφοράς-διανομής, Αντίστοιχα, ποσοστό 59% χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αποθήκευσης ενώ σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η παρακολούθηση αποθεμάτων Όσον αφορά τους λόγους ανάθεσης των logistics, ο πλέον σημαντικός (κατά σειρά ιεράρχησης από ένα έως πέντε) το 2005 ήταν το κόστος των υπηρεσιών με ποσοστό 46% και ακολουθεί η εξοικονόμηση χώρων με ποσοστό 26%. Συγκεντρωτικά, οι λόγοι ανάθεσης των logistics που αναφέρθηκαν ανεξαρτήτως ιεράρχησης, ανέδειξαν το χαμηλό κόστος σε ποσοστό 64% και ακολουθεί η εξοικονόμηση χώρων και προσωπικού (47% και 44% αντίστοιχα) και η ποιότητα των υπηρεσιών (33%). Αναφορικά με τις προθέσεις των επιχειρήσεων για επέκταση του outsourcing σε περισσότερα προϊόντα στο άμεσο μέλλον, διαπιστώνεται ότι το 24% των επιχειρήσεων θεωρεί από πολύ πιθανή έως πάρα πολύ πιθανή μια τέτοια εξέλιξη και ποσοστό 31% θεωρεί μέτρια την πιθανότητα για μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, ποσοστό 42% θεωρεί από ελάχιστα έως καθόλου πιθανή μια τέτοια εξέλιξη. Ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων που επιλέγουν το outsourcing, οι προθέσεις για επέκταση σε περισσότερα προϊόντα στο άμεσο μέλλον είναι θετικές για τις επιχειρήσεις με κύκλο 7

8 εργασιών από 9 έως 15 εκ. και βαίνουν αυξητικά για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 15 έως 30 εκ. (36% πολύ έως πάρα πολύ) και τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 30 εκ. (40% πολύ έως πάρα πολύ). Επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν 3PL Αποτελέσματα έρευνας Το 2005, το 85% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει ότι ο σημαντικότερος λόγος (σε κλίμακα σπουδαιότητας από 1 έως 4) είναι ότι οι ανάγκες για υπηρεσίες logistics καλύπτονται από την ίδια την επιχείρηση. Εξετάζοντας τις απαντήσεις χωρίς διαβάθμιση κατά σπουδαιότητα (συγκεντρωτικά), σχετικά με την μη επιλογή του outsourcing, η κάλυψη από την ίδια την επιχείρηση αφορά το 92% των επιχειρήσεων το 2005 σε σύγκριση με 95% το Δεύτερος σημαντικότερος λόγος είναι το υψηλό κόστος (19%) και ακολουθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης (14%). Μόλις 12% του συνόλου των επιχειρήσεων που δεν επιλέγουν outsourcing των logistics, εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο να αλλάξουν την πολιτική τους. Όσον αφορά την πρόθεση αλλαγής πολιτικής ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων αυτών, βάσει του κύκλου εργασιών τους (χρήση 2004), θετικότερες είναι οι επιχειρήσεις με πωλήσεις άνω των 30 εκ. (33%), ενώ ακολουθούν με σημαντική διαφορά οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 9-15 εκ. (14%) και οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών λιγότερο από 9 εκ. (13%). Από τις επιχειρήσεις που εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο να επιλέξουν outsourcing των logistics στο μέλλον, το 25% δηλώνει ότι οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν είδη διατροφής, το 21% δηλώνει ότι οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν όλα τα προϊόντα τους, ενώ το 33% δηλώνει ότι οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν άλλα προϊόντα (διάγραμμα 2.9). Τα είδη διατροφής κυριαρχούν στις μεταποιητικές επιχειρήσεις (38%), ενώ τα άλλα προϊόντα κυριαρχούν στις μικτές επιχειρήσεις (75%). Ως προς τα είδη των υπηρεσιών που προβλέπεται να ανατεθούν σε τρίτους (από τις επιχειρήσεις που εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο αυτό), σύμφωνα με την έρευνα του 8

9 2005 κυριαρχούν οι αποθηκεύσεις (63%) και η διανομή (58%). Τα ποσοστά που αφορούν αυτές τις δύο βασικές κατηγορίες υπηρεσιών logistics φαίνονται αυξημένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα για του 2003 (38% και 50% αντίστοιχα). Επίσης, το 2005 το 21% των επιχειρήσεων επιλέγει την ανάθεση των υπηρεσιών αποθήκευσης υπό ψύξη, σε σύγκριση με 13% του Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών άνω των 30 εκ.) η επιλογή του outsourcing αφορά μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών 3PL, ενώ στις μικρότερες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 15 εκ.) η επιλογή του outsourcing αφορά κυρίως τις δύο βασικές κατηγορίες υπηρεσιών (αποθηκεύσεις, διανομή). Ο πρώτος σε σπουδαιότητα λόγος (σε κλίμακα από 1 έως 5) για τον οποίο οι επιχειρήσεις του δείγματος εξετάζουν θετικά το outsourcing στο μέλλον είναι το χαμηλό κόστος με ποσοστό 46%. Εξετάζοντας τις απαντήσεις χωρίς διαβάθμιση κατά σπουδαιότητα (συγκεντρωτικά), ο κυριότερος λόγος για τη μελλοντική χρήση των υπηρεσιών 3PL το 2005 είναι η εξοικονόμηση προσωπικού με ποσοστό 71%. Ακολουθεί το χαμηλό κόστος (67%), η εξοικονόμηση χώρων (63%) και η ποιότητα των υπηρεσιών (38%). Λόγοι μη χρήσης υπηρεσιών 3PL στο μέλλον Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν προτίθενται να επιλέξουν το outsourcing των logistics στο μέλλον, πρώτος σε σπουδαιότητα (σε κλίμακα από 1 έως 4) είναι το ότι οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται από την ίδια την επιχείρηση (2005: 75%). Εξετάζοντας τις απαντήσεις χωρίς διαβάθμιση κατά σπουδαιότητα (συγκεντρωτικά), ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα προβούν σε outsourcing των logistics στο μέλλον, είναι η κάλυψη των υπηρεσιών από την επιχείρηση κατά 80% το Δεύτερος σημαντικότερος λόγος είναι το υψηλό κόστος. Η έλλειψη εμπιστοσύνης έρχεται τέταρτος κατά σειρά λόγος το 2005 με ποσοστό 10%. Στην εγχώρια αγορά logistics λειτουργούν υπηρεσιών logistics: τρεις ομάδες επιχειρήσεων παροχής 9

10 1) αυτές που ενοικιάζουν αποθηκευτικούς χώρους (real estate logistics providers), 2) αυτές που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων, χωρίς άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (public warehousing providers) και 3) αυτές που παρέχουν το πλήρες φάσμα υπηρεσιών ή contract logistics providers. Ο αριθμός των εγχώριων παρόχων υπηρεσιών logistics ανέρχεται σε περισσότερους από 100. Ωστόσο, συστηματική δραστηριότητα έχουν αναπτύξει επιχειρήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό της εγχώριας αγοράς αποτελεί ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης πλησίον της Αθήνας. Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics έχει έδρα στην Αττική. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αττική (πάνω από 60%) έχουν τις βασικές τους εγκαταστάσεις στο Θριάσιο Πεδίο και οι υπόλοιπες στην Παιανία, στο Κορωπί, στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε περιοχές στα βόρεια του Νομού μέχρι τη Βοιωτία (Αχαρνές, Κρυονέρι, Αυλώνα, Οινόφυτα, Οινόη). Επιπλέον, αρκετές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου -ιδιαίτερα όσες έχουν παρουσία στον κλάδο των υπηρεσιών διαμεταφοράς -διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους και εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο). Ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διατηρούν συμπληρωματικούς αποθηκευτικούς χώρους στη Λάρισα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Η εγκατάσταση της δραστηριότητας των logistics στην Αθήνα, αποδίδεται στην ανάγκη γειτνίασης με τον όγκο των επιχειρήσεων μεταποίησης, και αντίστοιχα, με τα σημαντικά καταναλωτικά κέντρα. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι βασικός παράγοντας των υπηρεσιών logistics είναι η αμεσότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες της ζήτησης και η παράδοση εμπορευμάτων στην επιχείρηση, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με δεδομένο λοιπόν ότι το μεγαλύτερο τμήμα τόσο της εγχώριας κατανάλωσης όσο και της μεταποίησης είναι εγκατεστημένο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής είναι φυσικό το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας logistics να είναι σε γειτονική θέση με τη ζήτηση. 10

11 Παράλληλα, η μεγέθυνση της ζήτησης για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό,αποτελεί πρόσθετο παράγοντα για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων με ικανή διαθεσιμότητα ανάλογων πόρων. Η εγχώρια αγορά των υπηρεσιών 3PL κινήθηκε με ανοδικούς ρυθμούς κατά την περίοδο , με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 24,5%. Συγκεκριμένα, το μέγεθος αγοράς διαμορφώθηκε σε 273,6 εκ. το 2004 από 224,8 εκ. το Παρά το σχετικά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης, εφόσον (το 2003) οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάλυψαν το 47% της αγοράς υπηρεσιών 3PL (σε αξία). Το 2004 οι υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής κατέλαβαν την πρώτη θέση, με μερίδιο 40% επί της συνολικής αγοράς 3PL. Περαιτέρω, άνοδο είχε η συμμετοχή των υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με την ύπαρξη προηγμένων συστημάτων διαχείρισης αποθηκών και παρακολούθησης των διακινούμενων εμπορευμάτων (WMS, GPRS, κλπ.). Τα καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα, είδη σουπερμάρκετ, οικιακός εξοπλισμός, ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ.) κυριαρχούν στις υπηρεσίες 3PL, με συνολικό μερίδιο πάνω από 40%. Σημαντική άνοδο κατά τη διετία είχε ο τομέας των φαρμάκων, ενώ τα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν μερίδιο 20% στο σύνολο της αγοράς το Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι το ποσοστό διείσδυσης των υπηρεσιών 3PL στο σύνολο των εμπορικών, μεταποιητικών και μικτών επιχειρήσεων της χώρας δεν ξεπερνά το 10%, γεγονός ενδεικτικό ύπαρξης μεγάλων περιθωρίων ανάπτυξης. Όσον αφορά την εξέλιξη του μεγέθους της αγοράς υπηρεσιών 3PL για το 2005 και 2006, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις θα υπάρξει θετική πορεία σε όλους σχεδόν τους τομείς, με διαμόρφωση όμως των ετήσιων ρυθμών αύξησης στα πιο «φυσιολογικά» επίπεδα του 8% και 12% αντίστοιχα. 11

12 Στο διάστημα σημειώθηκε άνοδος του μεριδίου των υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλότερη προστιθέμενη αξία στο σύνολο της αγοράς, με ταυτόχρονη μείωση του μεριδίου των αποθηκεύσεων χωρίς ψύξη και των διανομών. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική για τον κλάδο διότι καταδεικνύει ότι, εκτός από τη διεύρυνση της συνολικής αγοράς, αυξάνεται και το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχισθεί τόσο κατά το 2005, όσο και κατά το επόμενο έτος. Σχετικά με τα υπό διαχείριση εμπορεύματα, ο τομέας των τροφίμων και ειδών σουπερμάρκετ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης των υπηρεσιών logistics. Τα φάρμακα και τα καλλυντικά αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς και τα ηλεκτρονικά είδη υψηλής τεχνολογίας, ενώ σχετικά περιορισμένη αύξηση εκτιμάται ότι θα έχουν οι λευκές οικιακές συσκευές και τα κλιματιστικά. Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών 3PL για αυτοκίνητα, αυτός επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, η αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασε άνοδο κατά 12,6% το 2004 σε σχέση με το 2003, επηρεαζόμενη άμεσα αλλά και έμμεσα από τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων (ανανέωση των στόλων από εταιρίες ενοικιάσεων κλπ.), καθώς και από τις πιστωτικές προσφορές των αντιπροσωπειών. Αναπτυξιακά Κίνητρα Ο αναπτυξιακός νόμος παρέχει σημαντικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ύψος της ενίσχυσης, το ποσοστό και οι λοιποί όροι καθορίζονται από την γεωγραφική περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση. Ο Νομός Σερρών ανήκει στην Γ ζώνη κινήτρων, ενώ η παραμεθόρια ζώνη σε απόσταση 20 χλμ από τα σύνορα υπάγεται στη Δ ζώνη κινήτρων. Επιπλέον, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές καθορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αυξάνεται το ποσοστό ενίσχυσης κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το 55% της 12

13 ενισχυόμενης δαπάνης. Στον εξεταζόμενο κλάδο οι επιχειρήσεις logistics μπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου, και οι παρεχόμενες ενισχύσεις έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 35% 35% 100% 40% 30% 30% 100% 35,1% Με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καθορίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου στις επιχειρήσεις logistics. Στο παράρτημα της μελέτης παρατίθεται το κείμενο της ΚΥΑ. Επίσης, πρόσφατα δόθηκε η δυνατότητα επιχορήγησης των επιχειρήσεων logistics από την τομεακό πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ στο μέτρο «Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» με ποσοστό επιχορήγησης 45-55%. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανήκουν στις εξής κατηγορίες ΣΤΑΚΟΔ: Οδική μεταφορά εμπορευμάτων Διακίνηση φορτίων Αποθήκευση 632 Άλλες βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες 634 Δραστηριότητες άλλων γραφείων μεταφορών Αντίστοιχα, οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στον κλάδο Logistics ενδεικτικά είναι: Σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα όπως: Warehouse Management Systems, Fleet Management κ.α., Εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων RF (radio frequency) και μελλοντικά RFID. 13

14 Εγκατάσταση και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αποθήκευσης (ράφια, ανυψωτικά, ράμπες, μηχανήματα ανασυσκευασιών). Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων αποθηκών (κτήρια, πυρόσβεση, συναγερμοί) Κατασκευή και εξοπλισμός ψυκτικών θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης. 14

15 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται ορισμένα δευτερογενή στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου μεταφορών - αποθηκεύσεων που δραστηριοποιούνται στον Νομό Σερρών 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Στον πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών και αποθηκεύσεων, που αποτελεί και συναφή χώρο με τις υπηρεσίες logistics. Από την εξέταση των στοιχείων του πίνακα προκύπτει ότι στην περιοχή λειτουργούν 429 επιχειρήσεις στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών και αποθηκεύσεων. Στο χρονικό διάστημα , το πλήθος των επιχειρήσεων παρουσίασε μικρές διακυμάνσεις (μείωση 1,2% το 2001 και αύξηση 4,1% το 2002). Πίνακας Κατανομή Επιχειρήσεων Κλάδου Μεταφορών και Αποθηκεύσεων Κλάδοι Αλλες προγραμματισμένες χερσαίες μεταφορές επιβατών Εκμετάλλευση ταξί Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών Οδική μεταφορά εμπορευμάτων Μεταφορές μέσω αγωγών Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές Διακίνηση φορτίων Αποθήκευση Σύνολο Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Μητρώο Επιχειρήσεων 15

16 Αναφορικά με την κατανομή των επιχειρήσεων στους επιμέρους κλάδους σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η κατηγορία οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με ποσοστό σχεδόν 60% το 2002 και σταθερότητα σε όλο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Σημαντική αύξηση σημειώνεται στην κατηγορία άλλες προγραμματισμένες χερσαίες μεταφορές επιβατών η οποία και κάλυψε μερίδιο περίπου 30% το 2002, έναντι αντίστοιχου 21,6% το Τέλος, σημαίνουσα θέση κατέχουν και οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ταξί και άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών. Από την άποψη της νομικής μορφής των επιχειρήσεων, ο πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των επιχειρήσεων στον εξεταζόμενο κλάδο ανάλογα με τη νομική τους μορφή για την περίοδο Πίνακας Κατανομή Επιχειρήσεων Κατά Νομική Μορφή Νομική Μορφή ΑΕ ΕΠΕ ΕΕ ΟΕ Κοινοπραξία Προσωπικές Λοιπές Σύνολο Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Όπως προκύπτει από τα σχετικά δεδομένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων ανήκει στις προσωπικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα 73% των επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου μεταφορών ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία, επιδεικνύοντας σημαντική σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Υψηλό ποσοστό κατέχουν επίσης και οι κοινοπραξίες (18,4% το 2002), σημειώνοντας ωστόσο διακυμάνσεις τόσο στο απόλυτο μέγεθος όσο και στο μερίδιο που καταλαμβάνουν. Πρέπει να σημειωθεί τέλος, το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων γεγονός ενδεικτικό 16

17 της έλλειψης μονάδων μεγάλου μεγέθους και ανάλογου βαθμού οργάνωσης, στο συγκεκριμένο κλάδο. Διάγραμμα Νομική Μορφή Επιχειρήσεων του Κλάδου ΑΕ - ΕΠΕ ΕΕ - ΟΕ Προσωπικές Λοιπές Περαιτέρω, στο μητρώο επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Σερρών είναι εγγεγραμμένες δώδεκα (12) επιχειρήσεις ως γραφεία μεταφορών, μία (1) βιομηχανία ψύχους και πέντε (5) ψυκτικές μονάδες. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν ότι παρουσιάζουν συνάφεια με τον εξεταζόμενο κλάδο. Αντίστοιχα, το μεγάλο πλήθος (σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ) μονάδων οδικής μεταφοράς φορτίων αντιστοιχεί σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες του μητρώου του Επιμελητηρίου Σερρών. 17

18 2.2. Οικονομικά Στοιχεία Από την πλευρά των εσόδων των επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου μεταφορών, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των πωλήσεων για τα έτη , σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το 2002 το συνολικό ύψος των εσόδων των επιχειρήσεων μεταφορών ανήλθε σε 34,6 εκ σημειώνοντας περιορισμένη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2001 το ποσοστό της αύξησης ήταν ιδιαίτερα υψηλό (48%). Το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 80,6 χιλ. για το 2002 σημειώνοντας σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά ιδιαίτερα υψηλή αύξηση σε σχέση με το Από την πλευρά της κλαδικής κατανομής εσόδων, σημειώνεται ότι η κατηγορία επιχειρήσεων άλλες προγραμματισμένες χερσαίες μεταφορές επιβατών κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό το 2002 (53%), παρουσιάζοντας ωστόσο ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς μεταβολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2000 το μερίδιο των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου ήταν 24,9%. Οι επιχειρήσεις οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων κατέχουν υψηλό ποσοστό (42%) και χαρακτηρίζονται από σημαντική σταθερότητα στα απόλυτα μεγέθη. Ωστόσο η άνοδος των εσόδων των επιχειρήσεων προγραμματισμένων χερσαίων μεταφορών επιβατών είχε ως συνέπεια την αντίστοιχη μείωση του ποσοστού της συγκεκριμένης κατηγορίας επιχειρήσεων. Πίνακας Κλαδική Κατανομή Πωλήσεων ( ) (σε χιλ. ) Κλάδοι Αλλες προγραμματισμένες χερσαίες μεταφορές επιβατών 5.637, , ,7 Εκμετάλλευση ταξί 722,4 699,7 396,4 Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών 2.180, , ,7 Οδική μεταφορά εμπορευμάτων , , ,9 Μεταφορές μέσω αγωγών 0,0 0,0 0,0 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές 0,0 0,0 0,0 Διακίνηση φορτίων 204,5 106,8 277,9 Αποθήκευση 0,0 0,0 0,0 Σύνολο , , ,7 Πηγή : ΕΣΥΕ 18

19 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Νομό Σερρών, δεν λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 3PL, παρά μόνο συναφείς επιχειρηματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών και παροχής ψυκτικών υπηρεσιών. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τον προσανατολισμό της πρωτογενούς έρευνας αποκλειστικά στις συναφείς επιχειρήσεις. Η διεξαγωγή της πρωτογενούς έρευνας έχει ως στόχο αφ ενός τη διερεύνηση της λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων και, αφ ετέρου, τη διερεύνηση των προοπτικών και δυνατοτήτων ανάπτυξης υπηρεσιών logistics. Σημειώνεται επίσης ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας των επιχειρήσεων και προοπτικών εξέλιξης του κλάδου και όχι σε ποσοτικά δεδομένα εξαιτίας του μικρού αριθμού των επιχειρήσεων, οι δε επιχειρήσεις της έρευνας επελέγησαν κατόπιν υπόδειξης του φορέα ανάθεσης. Για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων το σύνολο των πελατών προέρχεται από την τοπική αγορά αφού η δραστηριότητα που αναπτύσσουν είναι η μεταφορά εμπορευμάτων από το Νομό Σερρών σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις συναντάται η πραγματοποίηση πωλήσεων σε άλλους Νομούς στην Ελλάδα, ενώ ανύπαρκτη είναι η διείσδυση στα Βαλκάνια. Η κατανομή της πελατείας των επιχειρήσεων δείχνει αφ ενός τον τοπικό χαρακτήρα (που οφείλεται και στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων) και, αφ ετέρου, την έλλειψη εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε άλλους Νομούς της Ελλάδας. Επιπλέον, η περιορισμένη αυτή εμβέλεια των επιχειρήσεων στην δραστηριότητα τους αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τη δημιουργία επιχειρήσεων logistics. Η έλλειψη διείσδυσης σε γειτονικές χώρες οφείλεται στους εξής παράγοντες: Στις γειτονικές περιοχές το μεταφορικό κόστος είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος στην εγχώρια αγορά με αποτέλεσμα οι 19

20 μεταφορικές επιχειρήσεις της Βουλγαρίας να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα για τις εισαγωγές και εξαγωγές. Το χαμηλό κόστος των αλλοδαπών μεταφορικών επιχειρήσεων έχει οδηγήσει στην επιλογή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και για την διανομή των προϊόντων στο εσωτερικό της Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις του Νομού Σερρών αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο να αναλάβουν το έργο της εσωτερικής διανομής των εισαγόμενων προϊόντων στην Ελλάδα. Ο τοπικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το μικρό μέσο μέγεθος τους, οδηγεί επίσης και στην έλλειψη σύγχρονων μεθόδων προώθησης. Πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί έστω και ένα τρόπο προσέλκυσης πελατών, με την πλειοψηφία να εστιάζεται σε παραδοσιακούς τρόπους (π.χ. κατάλογοι, διαφημιστικές πινακίδες) και σε ορισμένες περιπτώσεις να πραγματοποιείται προώθηση με επισκέψεις πωλητών κλπ. Στο διερευνούμενο τομέα υπηρεσιών, ο ανταγωνισμός εστιάζεται κυρίως στην τιμή. Συγκεκριμένα, το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων αναφέρει πολύ υψηλή ένταση ανταγωνισμού στην τιμή, ενώ και η εξυπηρέτηση των πελατών (ακρίβεια δρομολογίων, κλπ) λαμβάνει σχεδόν εξίσου υψηλές τιμές. Στον τομέα της έκτασης του δικτύου διανομής σημειώνεται υψηλός ανταγωνισμός (σε μικρότερο ωστόσο βαθμό σε σχέση με την τιμή και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων). Τέλος, στους τομείς της διαφοροποίησης προϊόντων και της ποιότητας υπηρεσιών σημειώνεται μέτρια ένταση ανταγωνισμού από το σύνολο των επιχειρήσεων της έρευνας. Αναφορικά με την κατανομή των ανταγωνιστών, αυτή προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τον τοπικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων αναφέρει υψηλό ανταγωνισμό από τις ομοειδείς επιχειρήσεις του Νομού, ωστόσο, σημαντικό ποσοστό αναφέρει ανταγωνισμό και από επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε άλλους Νομούς της Ελλάδας. Τα γραφεία μεταφορών 20

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : τηλ. : 210 3332399

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Καθορισµός επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3299/2004. Αρ.Πρ. 8352/03.03.05 Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του 3299/2004. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Οικοδομικής Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό... 5 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016)

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠTΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης:

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Στις 16 Ιουνίου 2016, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 υπό τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Συνδυασμός κινήτρων όπως επιδότηση, φοροαπαλλαγές ή / και leasing, σε ποσοστά που ανέρχονται στο 45% του επενδυτικού σχεδίου Ψηφίστηκε στις 16-6-2016 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων Ατομική επιχείρηση Εμπορική εταιρία Συνεταιρισμός Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Απρίλιος 2015 Σύντομη Περιγραφη ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 108 Nikou Pattichi

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» ΣΤΟΧΟΣ Χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την κάλυψη άμεσων μικρών αλλά και στρατηγικής σημασίας αναγκών. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ...5 1.1. Γενικά Στοιχεία Οικοδομικής Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό... 5 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η δράση στοχεύει στα εξής: Στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011)

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΟΥΪΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΑΜ:223)

ΓΡΟΥΪΔΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ(ΑΜ:223) ΑΛΕΞΑΝΔΡEIO Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(LOGISTICS) ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 3PL ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% 01. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Κωδ.: 15/1001 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH). ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ Πλαίσιο Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Με το ΦΕΚ Β 3377 που εκδόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103332267, 2103332323

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : τηλ. : 210 333 2267/210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΚΑΙ EFSI (ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ) Σύντομο Ενημερωτικό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΚΑΙ EFSI (ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ) Σύντομο Ενημερωτικό ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΚΑΙ EFSI (ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ) Σύντομο Ενημερωτικό ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Παρεχόμενα Κίνητρα Ο νέος Επενδυτικός Νόμος απευθύνεται σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη δράσης, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα