ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)"

Transcript

1 Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ Λ.πγγξνχ , ΑΘΖΝΑ, ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν ζα αλαθέξεηαη σο "Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ". 2. ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ Δίλαη ν αλαγξαθφκελνο ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κεηαθνξέαο, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ εθηειεί ηελ κεηαθνξά, ν νπνίνο πιεξψλεη ην ζρεηηθφ αζθάιηζηξν, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ηζρχεη ε αζθάιηζε θαη πνπ ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη σο "Ο ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ" 3. ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ Δίλαη ηα εκπξάγκαηα αγαζά ηδηνθηεζίαο ηξίησλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη θαη ηα νπνία ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα ζρεηηθά επίζεκα κεηαθνξηθά & εκπνξηθά έγγξαθα (π.ρ. ηηκνιφγην αγνξάο θαη/ή πσιήζεσο, θνξησηηθή, δειηίν απνζηνιήο, θηβσηνιφγην, δπγνιφγην θιπ). 4. ΟΥΖΜΑ Δίλαη ην θνξηεγφ απηνθίλεην, φρεκα απηνηειέο θαη/ή αξζξσηφ Γεκνζίαο Υξήζεο θαη Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ πνπ κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα. 5. ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ Δίλαη ην αλψηαην φξην απνδεκηψζεσο, κέρξη ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξία επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε πεξίπησζε δεκηάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 6. ΑΦΑΛΗΣΡΟ Δίλαη ην πνζφ πνπ εκπξφζεζκα θαηαβάιεη ν Αζθαιηζκέλνο ζηελ Δηαηξία, γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ παξέρεηαη, ε θαηαβνιή ηνπ νπνίνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Ζ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζην Αζθαιηζηήξην, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ρσξίο απηήλ δελ ππάξρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε νχηε νπνηαδήπνηε επζχλε ηεο Δηαηξίαο, έζησ θαη αλ έρεη παξαδνζεί ην ζπκβφιαην ζηνλ Αζθαιηζκέλν. ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΔΚΣΑΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ Με ην αζθαιηζηήξην απηφ θαιχπηνληαη : 1.1 Ζ Δπζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κφλν γηα άκεζεο πιηθέο δεκηέο ή απψιεηεο, πνπ πξνθαινχληαη ζε επαγγεικαηηθά ζπζθεπαζκέλα εκπνξεχκαηα ηξίησλ, πνπ κεηαθέξνληαη νδηθά απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην θνξηεγφ απηνθίλεην TIR ηδηνθηεζίαο ηνπ, ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη ζην Αζθαιηζηήξην θαη ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Δκπνξεπκάησλ CMR θαη/ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Δκπνξ ηθνχ Νφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγλσξηζζεί ε ζχκβαζε CMR απφ θάπνην ειιεληθφ δηθαζηήξην. 1.2 Όηαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα αζθάιηζε, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο CMR, νη παξφληεο Γεληθνί Όξνη δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη δελ ηξνπνπνηνχληαη απφ απηνχο, νη νπνίνη ζα εθαξκφδνληαη κφλν αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ιχζε απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο. 1.3 Ζ αζθάιηζε απηή θαιχπηεη ηελ ηθαλνπνίεζε βάζηκσλ θαη ηελ αληίθξνπζε αβαζίκσλ αμηψζεσλ απνδεκηψζεσο νη νπνίεο εγείξνληαη θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 1.4 Ζ αζθάιηζε απηή θαιχπηεη ηηο δαπάλεο απνηξνπήο, κεηψζεσο ή εμαθξηβψζεσο ηεο δεκηάο, εθφζνλ απηή εκπίπηεη ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαη εθ φζνλ νη δαπάλεο απηέο είλαη δηθαηνινγεκέλεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Οη δαπάλεο απηέο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβνχλ αλά γεγνλφο θαη ζπλνιηθά θαζ φιε ηελ αζθαιηζηηθή πεξίνδν ην 5% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ επζχλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. 1.5 Ζ παξνχζα αζθάιηζε λνείηαη σο αζθάιηζε πξνζηαζίαο, θάζε δε άιιε ζπλαθζείζα θαη ελ ηζρχη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, είηε CMR είηε παξφκνηα, αλεμάξηεηα κε πνηφλ έρεη ζπλαθζεί, πξνεγείηαη ηεο παξνχζεο θαιχςεσο. 1.6 Δπίζεο ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο κε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί έρνπλ δεισζεί ζηελ Δηαηξία θαη ην νθεηιφκελν πξφζζεην αζθάιηζηξν πιεξψζεθε, θαιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ απψιεηα ή ηελ θαηαζηξνθή ή ηε δεκία ζηα εκπνξεχκαηα θαηά ηε κεηαθνξά, πξνεξρφκελε απφ ηελ πνηνηηθή αιινίσζε ησλ θαηεςπγκέλσλ αγαζψλ, ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηε δπζιεηηνπξγία ηεο ςπθηηθήο ζπζθεπήο θαη πάληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.1. παξαπάλσ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκηά ή απψιεηα απφ αιινίσζε, νθείιεηαη ζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ηφηε ε θάιπςε ηζρχεη κφλνλ φηαλ ε βιάβε απηή απνδεδεηγκέλα έρεη δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ 12 ζπλερείο ψξεο, θαηά ηε κεηαθνξά λσπψλ ηξνθίκσλ θαη 24 ζπλερείο ψξεο, θαηά ηε κεηαθνξά θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο βιάβεο απηήο, ν αζθαιηζκέλνο πξέπεη, επί πνηλή έθπησζεο απφ ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο,

2 λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηνπ ζεξκνγξάθνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο βιάβεο. 1.7 Δπίζεο ζε πεξίπησζε δεμακελήο/βπηηνθφξνπ κνλάδνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο έρνπλ δεισζεί ζηελ Δηαηξία θαη ην νθεηιφκελν πξφζζεην αζθάιηζηξν πιεξψζεθε, θαιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα δεκηέο &/ή απψιεηεο ζηα εκπνξεχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξά ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνηνηηθή αιινίσζε ησλ αγαζψλ ε νπνία νθείιεηαη ζε ιάζνο ρεηξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη πάληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.1. παξαπάλσ. 1.8 ε πεξίπησζε πνπ ην ζπκβφιαην απηφ θαιχπηεη νρήκαηα ζχκθσλα κε φια ηα πξνεγνχκελα άξζξα, ην ζπκβφιαην ζα θαιχςεη θαη εκπνξεχκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε ηπρφλ ξπκνπιθνχκελεο κνλάδεο/ηξέηιεξ ελψ απηά ζα ξπκνπιθνχληαη απφ ηα αζθαιηδφκελα νρήκαηα. ε θακία πεξίπησζε δελ ηζρχεη θακία θάιπςε γηα απηφλνκεο ξπκνπιθνχκελεο κνλάδεο/ηξέηιεξ (δει. ξπκνπιθνχκελεο κνλάδεο πνπ δελ ζπλδένληαη κε αζθαιηδφκελν ηξάθηνξα/φρεκα). 1.9 Ζ θάιπςε ηεο θινπήο ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηαζκεχζεσλ θαη θπξίσο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, ηνχην ζα ζηαζκεχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε θιεηζηφ ρψξν ζηάζκεπζεο εληφο θηηξίνπ ή ζε πιήξσο πεξηθξαγκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο κε φιεο ηηο εηζφδνπο ηνπ θιεηδσκέλεο θαη ππφ ζπλερή επίβιεςε επί θαηαβνιή αληηηίκνπ θαη παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο απφδεημεο. Πιένλ ηνχηνπ ην θνξηεγφ απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ή άιιν ζχζηεκα αζθαιείαο (ζχζηεκα immobilizer, ζχζηεκα απηφκαηεο δηαθνπήο ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ, ζχζηεκα κπινθαξίζκαηνο θξέλσλ θιπ) ην νπνίν ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία έζησ θαη γηα νιηγφιεπηε απνκάθξπλζε ηνπ νδεγνχ ή ησλ νδεγψλ. Ηδηαηηέξσο ηνλίδεηαη ε ηήξεζε ηεο παξνχζεο πξνυπνζέζεσο, δηαθνξεηηθά δελ ζα ηζρχεη ε θάιπςε ε πεξίπησζε δεκηάο ή απψιεηαο ζπλεπεία νιηθήο θινπήο &/ή ιεζηείαο ην γεγνλφο απηφ λα πηζηνπνηείηαη απφ ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπκβάληνο Καιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζπλεπεία κεξηθήο θινπήο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έγηλε κε δηάξξεμε, παξαβίαζε ή ζξαχζε ηνπ ακαμψκαηνο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ. Ηζρχνπλ νη, σο αλσηέξσ, αλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο θαιχςεσο κε ηελ δηεπθξίληζε φηη εάλ δελ ηεξεζνχλ ε Δηαηξία δελ ζα πξνβαίλεη ζε απνδεκίσζε. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ είλαη επίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θάιπςε ηεο κεξηθήο θινπήο ε πεξίπησζε επξέζεσο κέξνπο ησλ εκπνξεπκάησλ, απνδεκηψλνληαη ηα θιαπέληα φπσο επίζεο θαη νη άκεζεο πιηθέο δεκίεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα ελαπνκείλαληα εκπνξεχκαηα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην φρεκα βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ηνπ θιέπηνπ. ΑΡΘΡΟ 2-ΔΞΑΗΡΔΔΗ Δθηφο ησλ εηο ηελ ζχκβαζε CMR ξεηψο αλαθεξνκέλσλ εμαηξέζεσλ, δελ θαιχπηεηαη επίζεο ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα δεκηέο, απψιεηεο ή δαπάλεο πνπ νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα ζε: 2.1. Γφιν ή ζθφπηκεο ελέξγεηεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ή αληαπνθξηηψλ απηνχ ή αλεμαξηήησλ πξαθηφξσλ. Δπίζεο πεξίπησζε φπνπ ν Αζθαιηζκέλνο έρεη απαίηεζε γλσξίδνληαο φηη απηή είλαη ςεπδήο ή δφιηα Καζπζηέξεζε θάζε κνξθήο ζηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ έζησ θαη αλ είλαη επαθφινπζν θαιππηνκέλνπ θηλδχλνπ Παξαβίαζε απνθιεηζκνχ, ιαζξεκπφξην, θαη γεληθά απαγνξεπκέλεο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Αηαμία, έιιεηςε, αλεπάξθεηα εγγξάθσλ Παξεκπφδηζε ή δηαθνπή ηνπ ηαμηδηνχ ιφγσ δφινπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεηαθνξέα ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ ή ιφγσ δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο ή βιάβεο νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ηνπ Απηαλάθιεμε ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ Ζιεθηξηθέο, ειεθηξνληθέο, κεραληθέο απνξξπζκίζεηο εθηφο εάλ απηέο πξνθιήζεθαλ απφ θαιππηφκελν θίλδπλν Ηδην ειάηησκα ή εγγελείο ηδηφηεηεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ζπλήζεο απψιεηα βάξνπο ή φγθνπ, ειαηησκαηηθή ή αλεπαξθήο ζπζθεπαζία. Χο ζπζθεπαζία λνείηαη θαη ε ζηνηβαζία κέζα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηην (CONTAINER) ή μπινθηβψηην Αθεξεγγπφηεηα ή αζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεηαθνξέα θαη/ε ησλ αληηπξνζψπσλ, αληαπνθξηηψλ ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ Μεηαθνξέο πνπ εθηεινχληαη κε αλνηθηά νρήκαηα εθηφο εάλ έρεη γίλεη πξνεγνχκελε ζπκθσλία κε ηελ Δηαηξία Αθαηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο γηα ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη θαη γηά ην νπνίν ν Αζθαιηζκέλνο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη φηη ε αθαηαιιειφηεηα απηή ζα ζπληεινχζε ζηελ επέιεπζε ηεο δεκηάο Ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα, πξνεξρφκελε απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπν Ραδηελέξγεηα, ηνμηθφηεηα, έθξεμε ή άιινπο θηλδχλνπο ή κνιπζκαηηθέο ηδηφηεηεο νηαζδήπνηε ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο ή εμαξηήκαηνο ράζε, ηήμε ηνπ ππξήλνο ζε πνιεκηθφ φπιν ή απφ θάζε ζρεηηθή πξνο ηνχην αληίδξαζε ή ξαδηελεξγφ δχλακε ή νπζία Απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα απνζήθεπζεο ζηνλ βαζκφ πνπ απηά είλαη αλεμάξηεηα ζπκβφιαηα γηα ηελ απνζήθεπζε αγαζψλ. Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα εμαίξεζε ε ελδηάκεζε απνζήθεπζε θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο.

3 2.16. Δπζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 7,11,21,24,26,29,38 θαη 40 ηεο ζχκβαζεο CMR, αιιά εηδηθά γηα ηα άξζξα 24,26 κπνξεί λα κελ ηζρχζεη ε παξνχζα εμαίξεζε εάλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή εηδηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Γεγνλφηα ή θαηξηθά θαηλφκελα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ φπσο: θεξαπλφο, πιεκκχξα, θαηαθιπζκφο, θαηαηγίδα, ζχειια, ππεξρείιηζε πνηακψλ θαη ιηκλψλ, πηψζε θξάγκαηνο, ρηνλνζχειια, θαηνιίζζεζε, ρηνλνζηηβάδα, πηψζε γεθπξψλ ή ζεξάγγσλ θαη θαζίδεζε δξφκσλ Γηαδηθαζίεο θνξηνεθθφξησζεο ή κεηαθφξησζεο, ηηο νπνίεο δελ εθηειεί θαη δελ επηκειείηαη ν Αζθαιηζκέλνο σκαηηθέο βιάβεο θαη/ή πιηθέο δεκηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ γεληθή αζηηθή επζχλε ηνπ κεηαθνξέα Πξφζηηκα νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο θαη/ή πξνειεχζεσο Μφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ Αζθαιηζκέλνπ θαη ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ εθηφο εάλ νη ζπκθσλίεο απηέο έγηλαλ ζε πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία Πφιεκν, εκθχιην πφιεκν, επαλάζηαζε, αληαξζία, ζηάζε ή πνιηηηθή δηακάρε ή νπνηαδήπνηε ερζξηθή ελέξγεηα απφ ή θαηά εκπφιεκεο δχλακεο Καηάιεςε, θαηάζρεζε, ζχιιεςε ή θξάηεζε θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ή θάζε ζρεηηθή απφπεηξα Δγθαηαιειεηκκέλεο λάξθεο, ηνξπίιεο, βφκβεο ή άιια εγθαηαιειεηκκέλα πνιεκηθά φπια Απεξγίεο, αληαπεξγίεο, εξγαηηθέο ηαξαρέο, ζηάζεηο ή ιατθέο ηαξαρέο Δλέξγεηεο νπνηνπδήπνηε ηξνκνθξάηε ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί κε πνιηηηθά θίλεηξα. ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΠΟΚΛΔΗΟΜΔΝΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαθνξά ησλ παξαθάησ εκπνξεπκάησλ: 3.1 Έγγξαθα, παξαζηαηηθά αμίαο, λνκίζκαηα, ραξηνλνκίζκαηα, κεηνρέο, νκφινγα, ηίηινη, αμηφγξαθα, ραξηφζεκα, γξακκαηφζεκα, πηζησηηθνί ηίηινη, πξσηφηππα απηψλ θαη κήηξεο. 3.2 Πνιχηηκα κέηαιια, ξάβδνη ρξπζνχ, πνιχηηκνη ιίζνη, θνζκήκαηα, ξνιφγηα θαη ινηπά ηηκαιθή. 3.3 Ππξεληθά, ππξνηερλήκαηα, εχθιεθηα, εθξεθηηθά είδε φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Γηεζλή Κψδηθα Δπηθίλδπλσλ θνξηίσλ, θάξκαθα ζρεηηδφκελα κε φπην θαη ινηπά επηθίλδπλα θάξκαθα φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ Γηεζλείο πκβάζεηο. 3.4 Δκπνξεχκαηα πνπ ήδε έρνπλ ππνζηεί δεκηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ. 3.5 Εσληαλά δψα. 3.6 Οηθνζθεπέο εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα θνξηίν θαηλνπξγψλ ζπζθεπψλ ή άιισλ αγαζψλ, ηα ηηκνιφγηα αγνξάο ησλ νπνίσλ είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηεο Δηαηξίαο. 3.7 Έξγα ηέρλεο, δσγξαθηθνί πίλαθεο, γιππηά ή άιια αληηθείκελα ηδηαίηεξεο θαιιηηερληθήο αμίαο, ε νπνία ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ γηα θάζε αληηθείκελν. 3.8 Απηνθίλεηα θαη νρήκαηα πνπ θηλνχληαη ζην δηθφ ηνπο αθξαμφλην, γνχλεο, θαπλά, ηζηγάξα, πνχξα, αιθννινχρα πνηά (εθηφο νίλνπ θαη κπχξαο), θηλεηά ηειέθσλα, θάξηεο θηλεηήο ή ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θνξεηά θνκπηνχηεξο (Lap Tops), ινγηζκηθά θπθιψκαηα (microchips) & πξνγξάκκαηα. ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΛΤΦΖ Παξέρεηαη θάιπςε ππφ ηνπο εμήο φξνπο: 4.1 Ο Αζθαιηζκέλνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε δήισζεο ησλ κεκνλσκέλσλ απνζηνιψλ πξέπεη φκσο λα εθνδηάδεη πάληνηε ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο κε κία πιήξε θαηάζηαζε ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ. 4.2 Ζ κεηαθνξά ζα εθηειείηαη ηεξψληαο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο. 4.3 Σν θνξηεγφ λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηδίσο φζνλ αθνξά ηα κεραληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά κέξε ηνπ. 4.4 Ο νδεγφο θάζε θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, ή φπνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο δχν νδεγνχο, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο/νη θαλνληθήο άδεηαο νδήγεζεο γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί/νχλ. 4.5 Ζ ζηνηβαζία ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θνξηεγφ πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηηθή. 4.6 Σν βάξνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην σθέιηκν θνξηίν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Άδεηα Κπθινθνξίαο ή ζε πεξίπησζε εηδηθψλ κεηαθνξψλ, ην επηπιένλ βάξνο λα είλαη επηηξεπφκελν απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο. 4.7 Γηα λα είλαη ζε ηζρχ ε παξερφκελε θάιπςε ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ζηα ήδε αζθαιηζκέλα φπσο αλαθέξνληαη ζην Αζθαιηζηήξην, ζα πξέπεη πξψηα λα πξνεγεζεί ε έγγξαθε επηβεβαίσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν, κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηνπ πξνηεηλνκέλνπ θηλδχλνπ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ν Αζθαιηζκέλνο θαη πνπ απαηηνχληαη ζηελ πξφηαζε αζθάιηζεο. ΑΡΘΡΟ 5 - ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΟΡΗΑ ΚΑΛΤΦΖ Ζ θάιπςε παξέρεηαη γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πξνο ηελ Διιάδα θαη αληίζηξνθα. ην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ ρψξεο νη: Αιβαλία, θφπηα, εξβία-μαπξνβνχλην, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Πνισλία, ρψξεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο είηε σο ρψξεο απνζηνιήο είηε σο ρψξεο παξαιαβήο είηε σο ρψξεο δηέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ, εθηφο εάλ έρεη πξνεγεζεί εηδηθή ζπκθσλία κε ηελ Δηαηξία.

4 ΑΡΘΡΟ 6 - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΛΤΦΖ Ζ αζθάιηζε αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην φρεκα θνξησκέλν κε ηα εκπνξεχκαηα αξρίδεη ην ηαμίδη θαη ιήγεη κε ηελ άθημε ηνπ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηε θνξησηηθή θαη/ή ζην δειηίν απνζηνιήο. Ζ αζθάιηζε ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελδερνκέλσλ ζηαζκεχζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαηά ην ηαμίδη, αθφκα θαη αλ απηέο δελ νθείινληαη ζε γεγνλφηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πην πάλσ άξζξν 1 αιιά ζεσξνχληαη αλαγθαίεο απφ ηνπο επηθνξηηζκέλνπο κε ηε κεηαθνξά γηα δηθαηνινγεκέλεο αηηίεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ θαλνληθή πνξεία ηνπ ηαμηδηνχ. Ζ αζθάιηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πην πάλσ ζηαζκεχζεσλ ζπλερίδεηαη εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί ηα αλαγθαία θαη ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ θνξηεγνχ. ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΚΑΛΤΦΖ Δίλαη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο γηα θάζε θφξησζε σο αλαθέξεηαη ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην φξην απνδεκίσζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ SDR αλά ρηιηφγξακκν δεκησζέληνο αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ σο απηφ νξίδεηαη ζηε δηεζλή ζχκβαζε CMR πνπ δηέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαθνξά, θαηά ηελ νπνία επήιζε ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα αζθαιίζεη θεθάιαην κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην, γηα κεκνλσκέλν ηαμίδη, ζα πξέπεη λα ην δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηελ Δηαηξία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ δειψλνληαο ην είδνο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ην ηαμίδη. Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα απνδερζεί ή λα αξλεζεί ηελ αχμεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ θαζνξίδνληαο ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ηνπο εθαξκνζηένπο φξνπο θαη ην επαζθάιηζηξν. ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Ο Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε εηιηθξηλείο δειψζεηο πξφο ηελ Δηαηξία θαη ζπγθεθξηκέλα: 8.1. Καηά ηελ ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο λα γλσξίζεη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ επίδξαζε ζηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζθαιίζηξνπ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην αληηθεηκεληθά νπζηψδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηζηαηηθφ ή ζηνηρείν δελ δειψζεθε ζηελ Δηαηξία ή δειψζεθε πιεκκειψο, ηφηε εθαξκνγή έρεη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.2496/ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξία, αθφηνπ ιάβεη γλψζε, θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηήζεη ή λα επηηείλεη ηνλ θίλδπλν. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε Δηαηξία κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο επίηαζεο ηνπ θηλδχλνπ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο γλσζηνπνίεζεο, νη ζπλέπεηεο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 θαη ηηο παξαγξάθνπο 3,4,5,6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2496/ Ο Αζθαιηζκέλνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηθαηψκαηά ηνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξίαο. Δθρψξεζε πνπ έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ απαιιάζζεη ηελ Δηαηξία απφ ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο. Δπίζεο ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη: 8.4 Να ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ γηα ηελ κεηαθνξά απηνθηλήηνπ απφ ηερληθή άπνςε, ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαζψο επίζεο ηνπο κνπζακάδεο, εάλ ππάξρνπλ, θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηηο ηπρφλ δηαπηζησζείζεο βιάβεο. ε πεξίπησζε ππαίηηαο κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δεκηά ή έμνδν δεκηνπξγήζεθε εηο βάξνο ηεο Δηαηξίαο. ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΕΖΜΗΑ 9.1. Δπζχο κφιηο ν Αζθαιηζκέλνο ιάβεη γλψζε ή έρεη έλδεημε θάπνηαο δεκηάο, ππνρξενχηαη λα πξάμεη θάζε ηη δπλαηφ κε ζθνπφ λα δηαθπιάμεη ηα αλαγσγηθά ηνπ δηθαηψκαηα, λα δηαζψζεη, δηαθπιάμεη ή πξνσζήζεη ηα εκπνξεχκαηα ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο, λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε δεκηά θαη λα δψζεη ζηελ Δηαηξία θάζε δηθαζηηθή ή εμψδηθν ζπλδξνκή. Δπίζεο λα δψζεη θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ ζα δεηήζεη ε Δηαηξία, κε ζθνπφ ηελ άκπλα θαη ηελ ελ γέλεη δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο θαηά ηξίησλ Δηδηθφηεξα ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη ακέζσο ή κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ δεκηά, ή αθφηνπ ιάβεη γλψζε γη'απηήλ, λα ην δειψζεη εγγξάθσο ζηελ Δηαηξία, φπσο επίζεο θαη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ε πεξίπησζε αγσγήο απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, απηφο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ νθηψ (8) εκέξεο, ηελ Δηαηξία παξαδίλνληάο ηεο ηα θνηλνπνηνχκελα ζε απηφλ δηθφγξαθα ή θιεηήξηα Ο Αζθαιηζκέλνο δελ ζα αλαγλσξίζεη νπνηαδήπνηε δεκηά γξαπηψο ή πξνθνξηθψο νχηε ζα δίλεη πξνζθνξέο ή ππνζρέζεηο νχηε ζα θαηαβάιεη πιεξσκή ή απνδεκίσζε ρσξίο γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξίαο Γελ ζα γίλεηαη δεθηή θακία απαίηεζε κεηαγελέζηεξε ηεο παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ Ο Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δηαηξία θαη λα αζθεί, ρσξίο λα πεξηκέλεη ηηο νδεγίεο ηεο, φια ηα ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα - ηδία αλαθνπή θαηά δηαηαγψλ πιεξσκψλ - ζε πεξίπησζε πνπ δηεθδηθείηαη δηθαζηηθψο θάπνηα απαίηεζε.

5 9.7. Καηφπηλ αίηεζεο θαη κε έμνδα ηεο Δηαηξίαο λα εγείξεη αγσγή θαηά ηνπ ππαηηίνπ ηεο δεκηάο θαη λα αλαζέζεη ζηελ Δηαηξία ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο Δάλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ καηαησζεί ην αλαγσγηθφ δηθαίσκα ηεο Δηαηξίαο, ηφηε απηή απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο αζθαιίζκαηνο ΑΡΘΡΟ 10 - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΝΑΓΧΓΖ Ζ Δηαηξία παξαηηείηαη ξεηά απφ ην δηθαίσκα ηεο αλαγσγήο θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεηαθνξέα εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη κε ην φρεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά νπνηνπδήπνηε ηπρφλ άιινπ κεηαθνξέα ππεπζχλνπ γηα ηε δεκηά. Δπίζεο ε Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ ηξίηνπ κεηαθνξέα, φηαλ ε κεηαθνξά γίλεηαη κε νρεκαηαγσγφ πινίν θαη αθφκε θαηά παληφο ππεπζχλνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηάο, πνπ απνξξέεη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαιχπηνληαη κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην θαη πξνμελείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ζε θπιαζζφκελνπο, ηεισλεηαθνχο ή ιηκεληθνχο ρψξνπο. Δπίζεο εάλ θάπνηνο απφ ηνπο πξνζηηζέληεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πξνμέλεζε δεκηά απφ δφιν ή βαξεηά ακέιεηα ή παξαβίαζε ππαηηίσο νηαδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, ε Δηαηξία επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ θαηέβαιε απνδεκίσζε, ηνπ δηθαηψκαηνο αλαγσγήο θαηά ηνπ πξνζηηζέληνο. ΑΡΘΡΟ 11 - ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ Σα παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη απαξαίηεηα θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ρσξίο θαζπζηέξεζε, πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξία λα ζπκπιεξψζεη ηνλ ζρεηηθφ θάθειιν δεκηάο: Αλαγγειία δεκηάο κε ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ησλ νδεγψλ Γηακαξηπξία ή άιιε αίηεζε απνδεκηψζεσο ηνπ ηδηνθηήηε ησλ δεκησζέλησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ησλ πξνζηηζέλησλ απηνχ Αληίγξαθν: α. ηνπ νξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ ησλ εκπνξεπκάησλ β. ηνπ δπγνινγίνπ γ. ηνπ ηηκνινγίνπ είζπξαμεο λαχισλ Αληίγξαθν θνξησηηθήο CMR θαη/ή άιιεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο ή δειηίν απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ Έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή άιιε επίζεκε έγγξαθε απφδεημε απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ έθηαζε ηεο απψιεηαο ή δεκηάο Δπίζεκν Γειηίν πκβάλησλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηνπ ηφπνπ πνπ ζπλέβε ε δεκηά ή ην αηχρεκα Ολνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε ηνπ νδεγνχ Σελ αιιεινγξαθία κε ηνπο δηακεηαθνξείο, ή ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ηελ επζχλε θαη/ή αμηψζεηο ηνπο γηα ηελ απψιεηα ή δεκηά. ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΧΝ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ Ο Αζθαιηζκέλνο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο κέρξη λα: Απνδείμεη επηζήκσο ηελ αίηεζε απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ησλ λνκίκσλ ηδηνθηεηψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο ή ησλ αζθαιηζηψλ νη νπνίνη θαηέβαιιαλ πξνο ηνχην απνδεκίσζε. Γειψζεη εάλ θαη πνηά άιια αζθαιηζηήξηα κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ αμίσζε αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο γηα ην ίδην γεγνλφο Οιφθιεξε ε αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αζθαιηζκέλν ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή εμνθιεηηθή απφδεημε. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη αλαινγηθά ην πνζφ πνπ εηζέπξαμε ζηνπο λφκηκνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ζηνπο αζθαιηζηέο πνπ θαηέβαιαλ πξνο ηνχην απνδεκίσζε Ο Αζθαιηζκέλνο δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη αλαιακβάλεη θάζε επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκηψζεσο ζηνπο επηκέξνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απαιιάζζεη απφ ηψξα ηελ Δηαηξία απφ νπνηαδήπνηε ελδερφκελε άκεζε αγσγή θαη/ή αμίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, αλαιακβάλεη δε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηελ Δηαηξία, κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε, νπνηνδήπνηε πνζφ απηή ζα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη κε δηθαζηηθή απφθαζε θαζψο θαη ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ηηο ακνηβέο ησλ δηθεγφξσλ ε πεξίπησζε πνπ βάζεη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη ν θίλδπλνο ηεο θινπήο/ιεζηείαο, ε πιεξσκή ηεο απνδεκηψζεσο ζα γίλεη κεηά απφ 90 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο απνδεκίσζεο. ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΠΑΛΛΑΓΔ ε πεξίπησζε δεκηάο, θαιππηνκέλεο απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ν Αζθαιηζκέλνο ζα επηβαξχλεηαη αλά γεγνλφο θαη αλά φρεκα γηα ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Αζθαιηζηήξην σο αθαηξεηέα απαιιαγή. ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΣΖΣΑ Ο Αζθαιηζκέλνο παξέρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα πξνο ηελ Δηαηξία, εθφζνλ απηή δελ ακθηζβεηεί ηελ απφ ηε ζχκβαζε ππνρξέσζή ηεο, λα ηνλ εθπξνζσπεί ελψπηνλ θάζε Γηθαζηεξίνπ, Γεκφζηαο ή άιιεο Αξρήο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ εληφο ή εθηφο Διιάδνο γηα ηελ αληίθξνπζε αμηψζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηνπ, ππνρξενχηαη δε λα ρνξεγεί πξνο ηελ Δηαηξία ή ηνπο ππνδεηθλπφκελνπο απφ απηή δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο, ηα απαξαίηεηα γεληθά θαη εηδηθά δηθαζηηθά πιεξεμνχζηα Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κέρξη ηα φξηα ηεο ππνρξέσζήο ηεο ζε

6 ζπκβηβαζηηθφ δηαθαλνληζκφ απαηηήζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηεο ή ελαληίνλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Ζ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2496/97. ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιια άξζξα απηψλ ησλ Γεληθψλ Όξσλ, ε Αζθαιηζηηθή χκβαζε κπνξεί λα αθπξσζεί απφ ηελ Δηαηξία γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ελδεηθηηθά, ηελ πνιηηηθή ηεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, ηερληθέο αλάγθεο ηεο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν Αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζπγγελέο κε ηελ απάηε πεξί ηηο αζθάιεηεο. Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα επίζεο λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε πεξίπησζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή αλ απηφο ηέζεθε κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ην δηθαίσκα επίζεο λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε, αλ ε Δηαηξία θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε ή αλ απαγνξεχηεθε ε ειεχζεξε δηάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο κεηαγελέζηεξεο ιεμηπξφζεζκεο δφζεο αζθαιίζηξσλ δίλεη επίζεο ην δηθαίσκα ζηελ Δηαηξία λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν, ζηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη φηη ε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζηξνπ ζα επηθέξεη, κεηά πάξνδν ελφο (1) κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δήισζεο, ηε ιχζε ηεο χκβαζεο. Ζ αθχξσζε γίλεηαη κε έγγξαθε θαηαγγειία πνπ, φηαλ αζθείηαη απφ ηελ Δηαηξία, ηα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη ηελ 31ε εκέξα απφ ηφηε πνπ απηή ζα πεξηέιζεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν. ηελ πεξίπησζε απηή, επηζηξέθνληαη ηα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνχλ ζηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο αζθάιηζεο. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην Αζθαιηζηήξην, παίξλνληαο ζρεηηθή απφδεημε. Σα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη ην ηαμίδη ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Αλ ε αθχξσζε δεηεζεί απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν έρεη άκεζα απνηειέζκαηα θαη ε Δηαηξία επηζηξέθεη ηα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνχλ ζηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο αζθάιηζεο. Δπίζεο, κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ε Δηαηξία θαη ν Αζθαιηζκέλνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ην αζθάιηζηξν ζα νθείιεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. ΑΡΘΡΟ 16 - ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Ζ Δηαηξία, κεηά απφ πιεξσκή ηεο δεκηάο, θαιππηφκελεο απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ, ππνθαζίζηαηαη γηα ην πνζφ πνπ πιήξσζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ελαληίνλ θάζε ηξίηνπ ππφρξενπ ζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο. ΑΡΘΡΟ 17 - ΓΧΗΓΗΚΗΑ - ΓΗΚΑΗΟ Γηα θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997)

Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997) Η ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΙ ΑΜΔΛΟΤ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΗ ΥΑΓΗ ΒΙΜΠΤ ΟΠΩ ΑΤΣΟΙ ΔΡΜΗΝΔΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)

Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Παξάξηεκα 1 Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σν άξζξν 793παξ.2(β) ΓΔΚΣΚ θαζηεξψλεη παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα φηη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζαλ " ΔΣΑΗΡΗΑ " αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηελ θάιπςε Οδηθήο Βνήζεηαο INTER PARTNER ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ARAG Profile. 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG. Πεξηερφκελα. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο

1. ARAG Profile. 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG. Πεξηερφκελα. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο 1. ARAG Profile Πεξηερφκελα 1. ΓΓΝΙΚΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ 2. ΣΗΛΓΦΩΝΑ & ΤΠΗΡΓΙΓ 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ 1. ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ ΤΓΚΡΟΤΓΩΝ ΤΜΦΓΡΟΝΣΩΝ 2. ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΜΕ ΥΡΟΝΟΜΕΡΙΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ (TIMESHARING)» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ- MANAGEMENT ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα