ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)"

Transcript

1 Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ Λ.πγγξνχ , ΑΘΖΝΑ, ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν ζα αλαθέξεηαη σο "Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ". 2. ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ Δίλαη ν αλαγξαθφκελνο ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κεηαθνξέαο, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ εθηειεί ηελ κεηαθνξά, ν νπνίνο πιεξψλεη ην ζρεηηθφ αζθάιηζηξν, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ηζρχεη ε αζθάιηζε θαη πνπ ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη σο "Ο ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ" 3. ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ Δίλαη ηα εκπξάγκαηα αγαζά ηδηνθηεζίαο ηξίησλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη θαη ηα νπνία ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα ζρεηηθά επίζεκα κεηαθνξηθά & εκπνξηθά έγγξαθα (π.ρ. ηηκνιφγην αγνξάο θαη/ή πσιήζεσο, θνξησηηθή, δειηίν απνζηνιήο, θηβσηνιφγην, δπγνιφγην θιπ). 4. ΟΥΖΜΑ Δίλαη ην θνξηεγφ απηνθίλεην, φρεκα απηνηειέο θαη/ή αξζξσηφ Γεκνζίαο Υξήζεο θαη Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ πνπ κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα. 5. ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ Δίλαη ην αλψηαην φξην απνδεκηψζεσο, κέρξη ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξία επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε πεξίπησζε δεκηάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 6. ΑΦΑΛΗΣΡΟ Δίλαη ην πνζφ πνπ εκπξφζεζκα θαηαβάιεη ν Αζθαιηζκέλνο ζηελ Δηαηξία, γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ παξέρεηαη, ε θαηαβνιή ηνπ νπνίνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Ζ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζην Αζθαιηζηήξην, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ρσξίο απηήλ δελ ππάξρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε νχηε νπνηαδήπνηε επζχλε ηεο Δηαηξίαο, έζησ θαη αλ έρεη παξαδνζεί ην ζπκβφιαην ζηνλ Αζθαιηζκέλν. ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΔΚΣΑΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ Με ην αζθαιηζηήξην απηφ θαιχπηνληαη : 1.1 Ζ Δπζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κφλν γηα άκεζεο πιηθέο δεκηέο ή απψιεηεο, πνπ πξνθαινχληαη ζε επαγγεικαηηθά ζπζθεπαζκέλα εκπνξεχκαηα ηξίησλ, πνπ κεηαθέξνληαη νδηθά απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην θνξηεγφ απηνθίλεην TIR ηδηνθηεζίαο ηνπ, ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη ζην Αζθαιηζηήξην θαη ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Δκπνξεπκάησλ CMR θαη/ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Δκπνξ ηθνχ Νφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγλσξηζζεί ε ζχκβαζε CMR απφ θάπνην ειιεληθφ δηθαζηήξην. 1.2 Όηαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα αζθάιηζε, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο CMR, νη παξφληεο Γεληθνί Όξνη δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη δελ ηξνπνπνηνχληαη απφ απηνχο, νη νπνίνη ζα εθαξκφδνληαη κφλν αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ιχζε απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο. 1.3 Ζ αζθάιηζε απηή θαιχπηεη ηελ ηθαλνπνίεζε βάζηκσλ θαη ηελ αληίθξνπζε αβαζίκσλ αμηψζεσλ απνδεκηψζεσο νη νπνίεο εγείξνληαη θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 1.4 Ζ αζθάιηζε απηή θαιχπηεη ηηο δαπάλεο απνηξνπήο, κεηψζεσο ή εμαθξηβψζεσο ηεο δεκηάο, εθφζνλ απηή εκπίπηεη ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαη εθ φζνλ νη δαπάλεο απηέο είλαη δηθαηνινγεκέλεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Οη δαπάλεο απηέο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβνχλ αλά γεγνλφο θαη ζπλνιηθά θαζ φιε ηελ αζθαιηζηηθή πεξίνδν ην 5% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ επζχλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. 1.5 Ζ παξνχζα αζθάιηζε λνείηαη σο αζθάιηζε πξνζηαζίαο, θάζε δε άιιε ζπλαθζείζα θαη ελ ηζρχη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, είηε CMR είηε παξφκνηα, αλεμάξηεηα κε πνηφλ έρεη ζπλαθζεί, πξνεγείηαη ηεο παξνχζεο θαιχςεσο. 1.6 Δπίζεο ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο κε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί έρνπλ δεισζεί ζηελ Δηαηξία θαη ην νθεηιφκελν πξφζζεην αζθάιηζηξν πιεξψζεθε, θαιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ απψιεηα ή ηελ θαηαζηξνθή ή ηε δεκία ζηα εκπνξεχκαηα θαηά ηε κεηαθνξά, πξνεξρφκελε απφ ηελ πνηνηηθή αιινίσζε ησλ θαηεςπγκέλσλ αγαζψλ, ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηε δπζιεηηνπξγία ηεο ςπθηηθήο ζπζθεπήο θαη πάληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.1. παξαπάλσ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκηά ή απψιεηα απφ αιινίσζε, νθείιεηαη ζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ηφηε ε θάιπςε ηζρχεη κφλνλ φηαλ ε βιάβε απηή απνδεδεηγκέλα έρεη δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ 12 ζπλερείο ψξεο, θαηά ηε κεηαθνξά λσπψλ ηξνθίκσλ θαη 24 ζπλερείο ψξεο, θαηά ηε κεηαθνξά θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο βιάβεο απηήο, ν αζθαιηζκέλνο πξέπεη, επί πνηλή έθπησζεο απφ ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο,

2 λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηνπ ζεξκνγξάθνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο βιάβεο. 1.7 Δπίζεο ζε πεξίπησζε δεμακελήο/βπηηνθφξνπ κνλάδνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο έρνπλ δεισζεί ζηελ Δηαηξία θαη ην νθεηιφκελν πξφζζεην αζθάιηζηξν πιεξψζεθε, θαιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα δεκηέο &/ή απψιεηεο ζηα εκπνξεχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξά ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνηνηηθή αιινίσζε ησλ αγαζψλ ε νπνία νθείιεηαη ζε ιάζνο ρεηξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη πάληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.1. παξαπάλσ. 1.8 ε πεξίπησζε πνπ ην ζπκβφιαην απηφ θαιχπηεη νρήκαηα ζχκθσλα κε φια ηα πξνεγνχκελα άξζξα, ην ζπκβφιαην ζα θαιχςεη θαη εκπνξεχκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε ηπρφλ ξπκνπιθνχκελεο κνλάδεο/ηξέηιεξ ελψ απηά ζα ξπκνπιθνχληαη απφ ηα αζθαιηδφκελα νρήκαηα. ε θακία πεξίπησζε δελ ηζρχεη θακία θάιπςε γηα απηφλνκεο ξπκνπιθνχκελεο κνλάδεο/ηξέηιεξ (δει. ξπκνπιθνχκελεο κνλάδεο πνπ δελ ζπλδένληαη κε αζθαιηδφκελν ηξάθηνξα/φρεκα). 1.9 Ζ θάιπςε ηεο θινπήο ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηαζκεχζεσλ θαη θπξίσο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, ηνχην ζα ζηαζκεχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε θιεηζηφ ρψξν ζηάζκεπζεο εληφο θηηξίνπ ή ζε πιήξσο πεξηθξαγκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο κε φιεο ηηο εηζφδνπο ηνπ θιεηδσκέλεο θαη ππφ ζπλερή επίβιεςε επί θαηαβνιή αληηηίκνπ θαη παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο απφδεημεο. Πιένλ ηνχηνπ ην θνξηεγφ απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ή άιιν ζχζηεκα αζθαιείαο (ζχζηεκα immobilizer, ζχζηεκα απηφκαηεο δηαθνπήο ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ, ζχζηεκα κπινθαξίζκαηνο θξέλσλ θιπ) ην νπνίν ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία έζησ θαη γηα νιηγφιεπηε απνκάθξπλζε ηνπ νδεγνχ ή ησλ νδεγψλ. Ηδηαηηέξσο ηνλίδεηαη ε ηήξεζε ηεο παξνχζεο πξνυπνζέζεσο, δηαθνξεηηθά δελ ζα ηζρχεη ε θάιπςε ε πεξίπησζε δεκηάο ή απψιεηαο ζπλεπεία νιηθήο θινπήο &/ή ιεζηείαο ην γεγνλφο απηφ λα πηζηνπνηείηαη απφ ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπκβάληνο Καιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζπλεπεία κεξηθήο θινπήο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έγηλε κε δηάξξεμε, παξαβίαζε ή ζξαχζε ηνπ ακαμψκαηνο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ. Ηζρχνπλ νη, σο αλσηέξσ, αλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο θαιχςεσο κε ηελ δηεπθξίληζε φηη εάλ δελ ηεξεζνχλ ε Δηαηξία δελ ζα πξνβαίλεη ζε απνδεκίσζε. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ είλαη επίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θάιπςε ηεο κεξηθήο θινπήο ε πεξίπησζε επξέζεσο κέξνπο ησλ εκπνξεπκάησλ, απνδεκηψλνληαη ηα θιαπέληα φπσο επίζεο θαη νη άκεζεο πιηθέο δεκίεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα ελαπνκείλαληα εκπνξεχκαηα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην φρεκα βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ηνπ θιέπηνπ. ΑΡΘΡΟ 2-ΔΞΑΗΡΔΔΗ Δθηφο ησλ εηο ηελ ζχκβαζε CMR ξεηψο αλαθεξνκέλσλ εμαηξέζεσλ, δελ θαιχπηεηαη επίζεο ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα δεκηέο, απψιεηεο ή δαπάλεο πνπ νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα ζε: 2.1. Γφιν ή ζθφπηκεο ελέξγεηεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ή αληαπνθξηηψλ απηνχ ή αλεμαξηήησλ πξαθηφξσλ. Δπίζεο πεξίπησζε φπνπ ν Αζθαιηζκέλνο έρεη απαίηεζε γλσξίδνληαο φηη απηή είλαη ςεπδήο ή δφιηα Καζπζηέξεζε θάζε κνξθήο ζηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ έζησ θαη αλ είλαη επαθφινπζν θαιππηνκέλνπ θηλδχλνπ Παξαβίαζε απνθιεηζκνχ, ιαζξεκπφξην, θαη γεληθά απαγνξεπκέλεο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Αηαμία, έιιεηςε, αλεπάξθεηα εγγξάθσλ Παξεκπφδηζε ή δηαθνπή ηνπ ηαμηδηνχ ιφγσ δφινπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεηαθνξέα ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ ή ιφγσ δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο ή βιάβεο νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ηνπ Απηαλάθιεμε ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ Ζιεθηξηθέο, ειεθηξνληθέο, κεραληθέο απνξξπζκίζεηο εθηφο εάλ απηέο πξνθιήζεθαλ απφ θαιππηφκελν θίλδπλν Ηδην ειάηησκα ή εγγελείο ηδηφηεηεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ζπλήζεο απψιεηα βάξνπο ή φγθνπ, ειαηησκαηηθή ή αλεπαξθήο ζπζθεπαζία. Χο ζπζθεπαζία λνείηαη θαη ε ζηνηβαζία κέζα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηην (CONTAINER) ή μπινθηβψηην Αθεξεγγπφηεηα ή αζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεηαθνξέα θαη/ε ησλ αληηπξνζψπσλ, αληαπνθξηηψλ ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ Μεηαθνξέο πνπ εθηεινχληαη κε αλνηθηά νρήκαηα εθηφο εάλ έρεη γίλεη πξνεγνχκελε ζπκθσλία κε ηελ Δηαηξία Αθαηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο γηα ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη θαη γηά ην νπνίν ν Αζθαιηζκέλνο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη φηη ε αθαηαιιειφηεηα απηή ζα ζπληεινχζε ζηελ επέιεπζε ηεο δεκηάο Ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα, πξνεξρφκελε απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπν Ραδηελέξγεηα, ηνμηθφηεηα, έθξεμε ή άιινπο θηλδχλνπο ή κνιπζκαηηθέο ηδηφηεηεο νηαζδήπνηε ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο ή εμαξηήκαηνο ράζε, ηήμε ηνπ ππξήλνο ζε πνιεκηθφ φπιν ή απφ θάζε ζρεηηθή πξνο ηνχην αληίδξαζε ή ξαδηελεξγφ δχλακε ή νπζία Απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα απνζήθεπζεο ζηνλ βαζκφ πνπ απηά είλαη αλεμάξηεηα ζπκβφιαηα γηα ηελ απνζήθεπζε αγαζψλ. Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα εμαίξεζε ε ελδηάκεζε απνζήθεπζε θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο.

3 2.16. Δπζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 7,11,21,24,26,29,38 θαη 40 ηεο ζχκβαζεο CMR, αιιά εηδηθά γηα ηα άξζξα 24,26 κπνξεί λα κελ ηζρχζεη ε παξνχζα εμαίξεζε εάλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή εηδηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Γεγνλφηα ή θαηξηθά θαηλφκελα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ φπσο: θεξαπλφο, πιεκκχξα, θαηαθιπζκφο, θαηαηγίδα, ζχειια, ππεξρείιηζε πνηακψλ θαη ιηκλψλ, πηψζε θξάγκαηνο, ρηνλνζχειια, θαηνιίζζεζε, ρηνλνζηηβάδα, πηψζε γεθπξψλ ή ζεξάγγσλ θαη θαζίδεζε δξφκσλ Γηαδηθαζίεο θνξηνεθθφξησζεο ή κεηαθφξησζεο, ηηο νπνίεο δελ εθηειεί θαη δελ επηκειείηαη ν Αζθαιηζκέλνο σκαηηθέο βιάβεο θαη/ή πιηθέο δεκηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ γεληθή αζηηθή επζχλε ηνπ κεηαθνξέα Πξφζηηκα νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο θαη/ή πξνειεχζεσο Μφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ Αζθαιηζκέλνπ θαη ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ εθηφο εάλ νη ζπκθσλίεο απηέο έγηλαλ ζε πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία Πφιεκν, εκθχιην πφιεκν, επαλάζηαζε, αληαξζία, ζηάζε ή πνιηηηθή δηακάρε ή νπνηαδήπνηε ερζξηθή ελέξγεηα απφ ή θαηά εκπφιεκεο δχλακεο Καηάιεςε, θαηάζρεζε, ζχιιεςε ή θξάηεζε θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ή θάζε ζρεηηθή απφπεηξα Δγθαηαιειεηκκέλεο λάξθεο, ηνξπίιεο, βφκβεο ή άιια εγθαηαιειεηκκέλα πνιεκηθά φπια Απεξγίεο, αληαπεξγίεο, εξγαηηθέο ηαξαρέο, ζηάζεηο ή ιατθέο ηαξαρέο Δλέξγεηεο νπνηνπδήπνηε ηξνκνθξάηε ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί κε πνιηηηθά θίλεηξα. ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΠΟΚΛΔΗΟΜΔΝΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαθνξά ησλ παξαθάησ εκπνξεπκάησλ: 3.1 Έγγξαθα, παξαζηαηηθά αμίαο, λνκίζκαηα, ραξηνλνκίζκαηα, κεηνρέο, νκφινγα, ηίηινη, αμηφγξαθα, ραξηφζεκα, γξακκαηφζεκα, πηζησηηθνί ηίηινη, πξσηφηππα απηψλ θαη κήηξεο. 3.2 Πνιχηηκα κέηαιια, ξάβδνη ρξπζνχ, πνιχηηκνη ιίζνη, θνζκήκαηα, ξνιφγηα θαη ινηπά ηηκαιθή. 3.3 Ππξεληθά, ππξνηερλήκαηα, εχθιεθηα, εθξεθηηθά είδε φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Γηεζλή Κψδηθα Δπηθίλδπλσλ θνξηίσλ, θάξκαθα ζρεηηδφκελα κε φπην θαη ινηπά επηθίλδπλα θάξκαθα φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ Γηεζλείο πκβάζεηο. 3.4 Δκπνξεχκαηα πνπ ήδε έρνπλ ππνζηεί δεκηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ. 3.5 Εσληαλά δψα. 3.6 Οηθνζθεπέο εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα θνξηίν θαηλνπξγψλ ζπζθεπψλ ή άιισλ αγαζψλ, ηα ηηκνιφγηα αγνξάο ησλ νπνίσλ είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηεο Δηαηξίαο. 3.7 Έξγα ηέρλεο, δσγξαθηθνί πίλαθεο, γιππηά ή άιια αληηθείκελα ηδηαίηεξεο θαιιηηερληθήο αμίαο, ε νπνία ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ γηα θάζε αληηθείκελν. 3.8 Απηνθίλεηα θαη νρήκαηα πνπ θηλνχληαη ζην δηθφ ηνπο αθξαμφλην, γνχλεο, θαπλά, ηζηγάξα, πνχξα, αιθννινχρα πνηά (εθηφο νίλνπ θαη κπχξαο), θηλεηά ηειέθσλα, θάξηεο θηλεηήο ή ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θνξεηά θνκπηνχηεξο (Lap Tops), ινγηζκηθά θπθιψκαηα (microchips) & πξνγξάκκαηα. ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΛΤΦΖ Παξέρεηαη θάιπςε ππφ ηνπο εμήο φξνπο: 4.1 Ο Αζθαιηζκέλνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε δήισζεο ησλ κεκνλσκέλσλ απνζηνιψλ πξέπεη φκσο λα εθνδηάδεη πάληνηε ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο κε κία πιήξε θαηάζηαζε ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ. 4.2 Ζ κεηαθνξά ζα εθηειείηαη ηεξψληαο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο. 4.3 Σν θνξηεγφ λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηδίσο φζνλ αθνξά ηα κεραληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά κέξε ηνπ. 4.4 Ο νδεγφο θάζε θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, ή φπνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο δχν νδεγνχο, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο/νη θαλνληθήο άδεηαο νδήγεζεο γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί/νχλ. 4.5 Ζ ζηνηβαζία ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θνξηεγφ πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηηθή. 4.6 Σν βάξνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην σθέιηκν θνξηίν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Άδεηα Κπθινθνξίαο ή ζε πεξίπησζε εηδηθψλ κεηαθνξψλ, ην επηπιένλ βάξνο λα είλαη επηηξεπφκελν απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο. 4.7 Γηα λα είλαη ζε ηζρχ ε παξερφκελε θάιπςε ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ζηα ήδε αζθαιηζκέλα φπσο αλαθέξνληαη ζην Αζθαιηζηήξην, ζα πξέπεη πξψηα λα πξνεγεζεί ε έγγξαθε επηβεβαίσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν, κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηνπ πξνηεηλνκέλνπ θηλδχλνπ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ν Αζθαιηζκέλνο θαη πνπ απαηηνχληαη ζηελ πξφηαζε αζθάιηζεο. ΑΡΘΡΟ 5 - ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΟΡΗΑ ΚΑΛΤΦΖ Ζ θάιπςε παξέρεηαη γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πξνο ηελ Διιάδα θαη αληίζηξνθα. ην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ ρψξεο νη: Αιβαλία, θφπηα, εξβία-μαπξνβνχλην, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Πνισλία, ρψξεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο είηε σο ρψξεο απνζηνιήο είηε σο ρψξεο παξαιαβήο είηε σο ρψξεο δηέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ, εθηφο εάλ έρεη πξνεγεζεί εηδηθή ζπκθσλία κε ηελ Δηαηξία.

4 ΑΡΘΡΟ 6 - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΛΤΦΖ Ζ αζθάιηζε αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην φρεκα θνξησκέλν κε ηα εκπνξεχκαηα αξρίδεη ην ηαμίδη θαη ιήγεη κε ηελ άθημε ηνπ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηε θνξησηηθή θαη/ή ζην δειηίν απνζηνιήο. Ζ αζθάιηζε ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελδερνκέλσλ ζηαζκεχζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαηά ην ηαμίδη, αθφκα θαη αλ απηέο δελ νθείινληαη ζε γεγνλφηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πην πάλσ άξζξν 1 αιιά ζεσξνχληαη αλαγθαίεο απφ ηνπο επηθνξηηζκέλνπο κε ηε κεηαθνξά γηα δηθαηνινγεκέλεο αηηίεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ θαλνληθή πνξεία ηνπ ηαμηδηνχ. Ζ αζθάιηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πην πάλσ ζηαζκεχζεσλ ζπλερίδεηαη εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί ηα αλαγθαία θαη ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ θνξηεγνχ. ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΚΑΛΤΦΖ Δίλαη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο γηα θάζε θφξησζε σο αλαθέξεηαη ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην φξην απνδεκίσζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ SDR αλά ρηιηφγξακκν δεκησζέληνο αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ σο απηφ νξίδεηαη ζηε δηεζλή ζχκβαζε CMR πνπ δηέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαθνξά, θαηά ηελ νπνία επήιζε ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα αζθαιίζεη θεθάιαην κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην, γηα κεκνλσκέλν ηαμίδη, ζα πξέπεη λα ην δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηελ Δηαηξία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ δειψλνληαο ην είδνο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ην ηαμίδη. Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα απνδερζεί ή λα αξλεζεί ηελ αχμεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ θαζνξίδνληαο ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ηνπο εθαξκνζηένπο φξνπο θαη ην επαζθάιηζηξν. ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Ο Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε εηιηθξηλείο δειψζεηο πξφο ηελ Δηαηξία θαη ζπγθεθξηκέλα: 8.1. Καηά ηελ ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο λα γλσξίζεη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ επίδξαζε ζηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζθαιίζηξνπ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην αληηθεηκεληθά νπζηψδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηζηαηηθφ ή ζηνηρείν δελ δειψζεθε ζηελ Δηαηξία ή δειψζεθε πιεκκειψο, ηφηε εθαξκνγή έρεη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.2496/ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξία, αθφηνπ ιάβεη γλψζε, θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηήζεη ή λα επηηείλεη ηνλ θίλδπλν. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε Δηαηξία κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο επίηαζεο ηνπ θηλδχλνπ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο γλσζηνπνίεζεο, νη ζπλέπεηεο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 θαη ηηο παξαγξάθνπο 3,4,5,6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2496/ Ο Αζθαιηζκέλνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηθαηψκαηά ηνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξίαο. Δθρψξεζε πνπ έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ απαιιάζζεη ηελ Δηαηξία απφ ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο. Δπίζεο ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη: 8.4 Να ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ γηα ηελ κεηαθνξά απηνθηλήηνπ απφ ηερληθή άπνςε, ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαζψο επίζεο ηνπο κνπζακάδεο, εάλ ππάξρνπλ, θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηηο ηπρφλ δηαπηζησζείζεο βιάβεο. ε πεξίπησζε ππαίηηαο κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δεκηά ή έμνδν δεκηνπξγήζεθε εηο βάξνο ηεο Δηαηξίαο. ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΕΖΜΗΑ 9.1. Δπζχο κφιηο ν Αζθαιηζκέλνο ιάβεη γλψζε ή έρεη έλδεημε θάπνηαο δεκηάο, ππνρξενχηαη λα πξάμεη θάζε ηη δπλαηφ κε ζθνπφ λα δηαθπιάμεη ηα αλαγσγηθά ηνπ δηθαηψκαηα, λα δηαζψζεη, δηαθπιάμεη ή πξνσζήζεη ηα εκπνξεχκαηα ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο, λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε δεκηά θαη λα δψζεη ζηελ Δηαηξία θάζε δηθαζηηθή ή εμψδηθν ζπλδξνκή. Δπίζεο λα δψζεη θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ ζα δεηήζεη ε Δηαηξία, κε ζθνπφ ηελ άκπλα θαη ηελ ελ γέλεη δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο θαηά ηξίησλ Δηδηθφηεξα ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη ακέζσο ή κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ δεκηά, ή αθφηνπ ιάβεη γλψζε γη'απηήλ, λα ην δειψζεη εγγξάθσο ζηελ Δηαηξία, φπσο επίζεο θαη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ε πεξίπησζε αγσγήο απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, απηφο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ νθηψ (8) εκέξεο, ηελ Δηαηξία παξαδίλνληάο ηεο ηα θνηλνπνηνχκελα ζε απηφλ δηθφγξαθα ή θιεηήξηα Ο Αζθαιηζκέλνο δελ ζα αλαγλσξίζεη νπνηαδήπνηε δεκηά γξαπηψο ή πξνθνξηθψο νχηε ζα δίλεη πξνζθνξέο ή ππνζρέζεηο νχηε ζα θαηαβάιεη πιεξσκή ή απνδεκίσζε ρσξίο γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξίαο Γελ ζα γίλεηαη δεθηή θακία απαίηεζε κεηαγελέζηεξε ηεο παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ Ο Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δηαηξία θαη λα αζθεί, ρσξίο λα πεξηκέλεη ηηο νδεγίεο ηεο, φια ηα ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα - ηδία αλαθνπή θαηά δηαηαγψλ πιεξσκψλ - ζε πεξίπησζε πνπ δηεθδηθείηαη δηθαζηηθψο θάπνηα απαίηεζε.

5 9.7. Καηφπηλ αίηεζεο θαη κε έμνδα ηεο Δηαηξίαο λα εγείξεη αγσγή θαηά ηνπ ππαηηίνπ ηεο δεκηάο θαη λα αλαζέζεη ζηελ Δηαηξία ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο Δάλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ καηαησζεί ην αλαγσγηθφ δηθαίσκα ηεο Δηαηξίαο, ηφηε απηή απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο αζθαιίζκαηνο ΑΡΘΡΟ 10 - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΝΑΓΧΓΖ Ζ Δηαηξία παξαηηείηαη ξεηά απφ ην δηθαίσκα ηεο αλαγσγήο θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεηαθνξέα εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη κε ην φρεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά νπνηνπδήπνηε ηπρφλ άιινπ κεηαθνξέα ππεπζχλνπ γηα ηε δεκηά. Δπίζεο ε Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ ηξίηνπ κεηαθνξέα, φηαλ ε κεηαθνξά γίλεηαη κε νρεκαηαγσγφ πινίν θαη αθφκε θαηά παληφο ππεπζχλνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηάο, πνπ απνξξέεη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαιχπηνληαη κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην θαη πξνμελείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ζε θπιαζζφκελνπο, ηεισλεηαθνχο ή ιηκεληθνχο ρψξνπο. Δπίζεο εάλ θάπνηνο απφ ηνπο πξνζηηζέληεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πξνμέλεζε δεκηά απφ δφιν ή βαξεηά ακέιεηα ή παξαβίαζε ππαηηίσο νηαδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, ε Δηαηξία επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ θαηέβαιε απνδεκίσζε, ηνπ δηθαηψκαηνο αλαγσγήο θαηά ηνπ πξνζηηζέληνο. ΑΡΘΡΟ 11 - ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ Σα παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη απαξαίηεηα θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ρσξίο θαζπζηέξεζε, πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξία λα ζπκπιεξψζεη ηνλ ζρεηηθφ θάθειιν δεκηάο: Αλαγγειία δεκηάο κε ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ησλ νδεγψλ Γηακαξηπξία ή άιιε αίηεζε απνδεκηψζεσο ηνπ ηδηνθηήηε ησλ δεκησζέλησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ησλ πξνζηηζέλησλ απηνχ Αληίγξαθν: α. ηνπ νξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ ησλ εκπνξεπκάησλ β. ηνπ δπγνινγίνπ γ. ηνπ ηηκνινγίνπ είζπξαμεο λαχισλ Αληίγξαθν θνξησηηθήο CMR θαη/ή άιιεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο ή δειηίν απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ Έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή άιιε επίζεκε έγγξαθε απφδεημε απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ έθηαζε ηεο απψιεηαο ή δεκηάο Δπίζεκν Γειηίν πκβάλησλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηνπ ηφπνπ πνπ ζπλέβε ε δεκηά ή ην αηχρεκα Ολνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε ηνπ νδεγνχ Σελ αιιεινγξαθία κε ηνπο δηακεηαθνξείο, ή ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ηελ επζχλε θαη/ή αμηψζεηο ηνπο γηα ηελ απψιεηα ή δεκηά. ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΧΝ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ Ο Αζθαιηζκέλνο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο κέρξη λα: Απνδείμεη επηζήκσο ηελ αίηεζε απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ησλ λνκίκσλ ηδηνθηεηψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο ή ησλ αζθαιηζηψλ νη νπνίνη θαηέβαιιαλ πξνο ηνχην απνδεκίσζε. Γειψζεη εάλ θαη πνηά άιια αζθαιηζηήξηα κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ αμίσζε αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο γηα ην ίδην γεγνλφο Οιφθιεξε ε αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αζθαιηζκέλν ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή εμνθιεηηθή απφδεημε. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη αλαινγηθά ην πνζφ πνπ εηζέπξαμε ζηνπο λφκηκνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ζηνπο αζθαιηζηέο πνπ θαηέβαιαλ πξνο ηνχην απνδεκίσζε Ο Αζθαιηζκέλνο δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη αλαιακβάλεη θάζε επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκηψζεσο ζηνπο επηκέξνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απαιιάζζεη απφ ηψξα ηελ Δηαηξία απφ νπνηαδήπνηε ελδερφκελε άκεζε αγσγή θαη/ή αμίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, αλαιακβάλεη δε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηελ Δηαηξία, κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε, νπνηνδήπνηε πνζφ απηή ζα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη κε δηθαζηηθή απφθαζε θαζψο θαη ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ηηο ακνηβέο ησλ δηθεγφξσλ ε πεξίπησζε πνπ βάζεη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη ν θίλδπλνο ηεο θινπήο/ιεζηείαο, ε πιεξσκή ηεο απνδεκηψζεσο ζα γίλεη κεηά απφ 90 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο απνδεκίσζεο. ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΠΑΛΛΑΓΔ ε πεξίπησζε δεκηάο, θαιππηνκέλεο απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ν Αζθαιηζκέλνο ζα επηβαξχλεηαη αλά γεγνλφο θαη αλά φρεκα γηα ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Αζθαιηζηήξην σο αθαηξεηέα απαιιαγή. ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΣΖΣΑ Ο Αζθαιηζκέλνο παξέρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα πξνο ηελ Δηαηξία, εθφζνλ απηή δελ ακθηζβεηεί ηελ απφ ηε ζχκβαζε ππνρξέσζή ηεο, λα ηνλ εθπξνζσπεί ελψπηνλ θάζε Γηθαζηεξίνπ, Γεκφζηαο ή άιιεο Αξρήο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ εληφο ή εθηφο Διιάδνο γηα ηελ αληίθξνπζε αμηψζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηνπ, ππνρξενχηαη δε λα ρνξεγεί πξνο ηελ Δηαηξία ή ηνπο ππνδεηθλπφκελνπο απφ απηή δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο, ηα απαξαίηεηα γεληθά θαη εηδηθά δηθαζηηθά πιεξεμνχζηα Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κέρξη ηα φξηα ηεο ππνρξέσζήο ηεο ζε

6 ζπκβηβαζηηθφ δηαθαλνληζκφ απαηηήζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηεο ή ελαληίνλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Ζ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2496/97. ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιια άξζξα απηψλ ησλ Γεληθψλ Όξσλ, ε Αζθαιηζηηθή χκβαζε κπνξεί λα αθπξσζεί απφ ηελ Δηαηξία γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ελδεηθηηθά, ηελ πνιηηηθή ηεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, ηερληθέο αλάγθεο ηεο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν Αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζπγγελέο κε ηελ απάηε πεξί ηηο αζθάιεηεο. Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα επίζεο λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε πεξίπησζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή αλ απηφο ηέζεθε κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ην δηθαίσκα επίζεο λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε, αλ ε Δηαηξία θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε ή αλ απαγνξεχηεθε ε ειεχζεξε δηάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο κεηαγελέζηεξεο ιεμηπξφζεζκεο δφζεο αζθαιίζηξσλ δίλεη επίζεο ην δηθαίσκα ζηελ Δηαηξία λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν, ζηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη φηη ε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζηξνπ ζα επηθέξεη, κεηά πάξνδν ελφο (1) κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δήισζεο, ηε ιχζε ηεο χκβαζεο. Ζ αθχξσζε γίλεηαη κε έγγξαθε θαηαγγειία πνπ, φηαλ αζθείηαη απφ ηελ Δηαηξία, ηα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη ηελ 31ε εκέξα απφ ηφηε πνπ απηή ζα πεξηέιζεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν. ηελ πεξίπησζε απηή, επηζηξέθνληαη ηα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνχλ ζηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο αζθάιηζεο. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην Αζθαιηζηήξην, παίξλνληαο ζρεηηθή απφδεημε. Σα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη ην ηαμίδη ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Αλ ε αθχξσζε δεηεζεί απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν έρεη άκεζα απνηειέζκαηα θαη ε Δηαηξία επηζηξέθεη ηα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνχλ ζηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο αζθάιηζεο. Δπίζεο, κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ε Δηαηξία θαη ν Αζθαιηζκέλνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ην αζθάιηζηξν ζα νθείιεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. ΑΡΘΡΟ 16 - ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Ζ Δηαηξία, κεηά απφ πιεξσκή ηεο δεκηάο, θαιππηφκελεο απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ, ππνθαζίζηαηαη γηα ην πνζφ πνπ πιήξσζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ελαληίνλ θάζε ηξίηνπ ππφρξενπ ζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο. ΑΡΘΡΟ 17 - ΓΧΗΓΗΚΗΑ - ΓΗΚΑΗΟ Γηα θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ARAG Profile. 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG. Πεξηερφκελα. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο

1. ARAG Profile. 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG. Πεξηερφκελα. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ. ... / Ννκηθή Πξνζηαζία θαθψλ Αλαςπρήο 1. ARAG Profile Πεξηερφκελα 1. ΓΓΝΙΚΓ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ 2. ΣΗΛΓΦΩΝΑ & ΤΠΗΡΓΙΓ 2. Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο ARAG... / Ννκηθή Πξνζηαζία Ορεκάησλ 1. ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΓΙΓΜΑΣΑ ΤΓΚΡΟΤΓΩΝ ΤΜΦΓΡΟΝΣΩΝ 2. ΠΩ ΜΠΟΡΩ ΑΠΛΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα