ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)"

Transcript

1 Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ Λ.πγγξνχ , ΑΘΖΝΑ, ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν ζα αλαθέξεηαη σο "Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ". 2. ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ Δίλαη ν αλαγξαθφκελνο ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην κεηαθνξέαο, λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ εθηειεί ηελ κεηαθνξά, ν νπνίνο πιεξψλεη ην ζρεηηθφ αζθάιηζηξν, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ηζρχεη ε αζθάιηζε θαη πνπ ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη σο "Ο ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ" 3. ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ Δίλαη ηα εκπξάγκαηα αγαζά ηδηνθηεζίαο ηξίησλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη θαη ηα νπνία ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα ζρεηηθά επίζεκα κεηαθνξηθά & εκπνξηθά έγγξαθα (π.ρ. ηηκνιφγην αγνξάο θαη/ή πσιήζεσο, θνξησηηθή, δειηίν απνζηνιήο, θηβσηνιφγην, δπγνιφγην θιπ). 4. ΟΥΖΜΑ Δίλαη ην θνξηεγφ απηνθίλεην, φρεκα απηνηειέο θαη/ή αξζξσηφ Γεκνζίαο Υξήζεο θαη Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ πνπ κεηαθέξεη ηα εκπνξεχκαηα. 5. ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΔΤΘΤΝΖ Δίλαη ην αλψηαην φξην απνδεκηψζεσο, κέρξη ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξία επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε πεξίπησζε δεκηάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 6. ΑΦΑΛΗΣΡΟ Δίλαη ην πνζφ πνπ εκπξφζεζκα θαηαβάιεη ν Αζθαιηζκέλνο ζηελ Δηαηξία, γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ παξέρεηαη, ε θαηαβνιή ηνπ νπνίνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Ζ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζην Αζθαιηζηήξην, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ρσξίο απηήλ δελ ππάξρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε νχηε νπνηαδήπνηε επζχλε ηεο Δηαηξίαο, έζησ θαη αλ έρεη παξαδνζεί ην ζπκβφιαην ζηνλ Αζθαιηζκέλν. ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΔΚΣΑΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ Με ην αζθαιηζηήξην απηφ θαιχπηνληαη : 1.1 Ζ Δπζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κφλν γηα άκεζεο πιηθέο δεκηέο ή απψιεηεο, πνπ πξνθαινχληαη ζε επαγγεικαηηθά ζπζθεπαζκέλα εκπνξεχκαηα ηξίησλ, πνπ κεηαθέξνληαη νδηθά απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην θνξηεγφ απηνθίλεην TIR ηδηνθηεζίαο ηνπ, ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη ζην Αζθαιηζηήξην θαη ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε Γηεζλψλ Οδηθψλ Μεηαθνξψλ Δκπνξεπκάησλ CMR θαη/ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Δκπνξ ηθνχ Νφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγλσξηζζεί ε ζχκβαζε CMR απφ θάπνην ειιεληθφ δηθαζηήξην. 1.2 Όηαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα αζθάιηζε, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο CMR, νη παξφληεο Γεληθνί Όξνη δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη δελ ηξνπνπνηνχληαη απφ απηνχο, νη νπνίνη ζα εθαξκφδνληαη κφλν αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ιχζε απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο. 1.3 Ζ αζθάιηζε απηή θαιχπηεη ηελ ηθαλνπνίεζε βάζηκσλ θαη ηελ αληίθξνπζε αβαζίκσλ αμηψζεσλ απνδεκηψζεσο νη νπνίεο εγείξνληαη θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 1.4 Ζ αζθάιηζε απηή θαιχπηεη ηηο δαπάλεο απνηξνπήο, κεηψζεσο ή εμαθξηβψζεσο ηεο δεκηάο, εθφζνλ απηή εκπίπηεη ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαη εθ φζνλ νη δαπάλεο απηέο είλαη δηθαηνινγεκέλεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Οη δαπάλεο απηέο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβνχλ αλά γεγνλφο θαη ζπλνιηθά θαζ φιε ηελ αζθαιηζηηθή πεξίνδν ην 5% ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ επζχλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. 1.5 Ζ παξνχζα αζθάιηζε λνείηαη σο αζθάιηζε πξνζηαζίαο, θάζε δε άιιε ζπλαθζείζα θαη ελ ηζρχη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, είηε CMR είηε παξφκνηα, αλεμάξηεηα κε πνηφλ έρεη ζπλαθζεί, πξνεγείηαη ηεο παξνχζεο θαιχςεσο. 1.6 Δπίζεο ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο κε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί έρνπλ δεισζεί ζηελ Δηαηξία θαη ην νθεηιφκελν πξφζζεην αζθάιηζηξν πιεξψζεθε, θαιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ απψιεηα ή ηελ θαηαζηξνθή ή ηε δεκία ζηα εκπνξεχκαηα θαηά ηε κεηαθνξά, πξνεξρφκελε απφ ηελ πνηνηηθή αιινίσζε ησλ θαηεςπγκέλσλ αγαζψλ, ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηε δπζιεηηνπξγία ηεο ςπθηηθήο ζπζθεπήο θαη πάληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.1. παξαπάλσ. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκηά ή απψιεηα απφ αιινίσζε, νθείιεηαη ζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ, ηφηε ε θάιπςε ηζρχεη κφλνλ φηαλ ε βιάβε απηή απνδεδεηγκέλα έρεη δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ 12 ζπλερείο ψξεο, θαηά ηε κεηαθνξά λσπψλ ηξνθίκσλ θαη 24 ζπλερείο ψξεο, θαηά ηε κεηαθνξά θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο βιάβεο απηήο, ν αζθαιηζκέλνο πξέπεη, επί πνηλή έθπησζεο απφ ην δηθαίσκα είζπξαμεο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο,

2 λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηνπ ζεξκνγξάθνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο βιάβεο. 1.7 Δπίζεο ζε πεξίπησζε δεμακελήο/βπηηνθφξνπ κνλάδνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο έρνπλ δεισζεί ζηελ Δηαηξία θαη ην νθεηιφκελν πξφζζεην αζθάιηζηξν πιεξψζεθε, θαιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα δεκηέο &/ή απψιεηεο ζηα εκπνξεχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξά ηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνηνηηθή αιινίσζε ησλ αγαζψλ ε νπνία νθείιεηαη ζε ιάζνο ρεηξηζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη πάληα ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.1. παξαπάλσ. 1.8 ε πεξίπησζε πνπ ην ζπκβφιαην απηφ θαιχπηεη νρήκαηα ζχκθσλα κε φια ηα πξνεγνχκελα άξζξα, ην ζπκβφιαην ζα θαιχςεη θαη εκπνξεχκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε ηπρφλ ξπκνπιθνχκελεο κνλάδεο/ηξέηιεξ ελψ απηά ζα ξπκνπιθνχληαη απφ ηα αζθαιηδφκελα νρήκαηα. ε θακία πεξίπησζε δελ ηζρχεη θακία θάιπςε γηα απηφλνκεο ξπκνπιθνχκελεο κνλάδεο/ηξέηιεξ (δει. ξπκνπιθνχκελεο κνλάδεο πνπ δελ ζπλδένληαη κε αζθαιηδφκελν ηξάθηνξα/φρεκα). 1.9 Ζ θάιπςε ηεο θινπήο ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηαζκεχζεσλ θαη θπξίσο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, ηνχην ζα ζηαζκεχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε θιεηζηφ ρψξν ζηάζκεπζεο εληφο θηηξίνπ ή ζε πιήξσο πεξηθξαγκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο κε φιεο ηηο εηζφδνπο ηνπ θιεηδσκέλεο θαη ππφ ζπλερή επίβιεςε επί θαηαβνιή αληηηίκνπ θαη παξαιαβήο ηεο ζρεηηθήο απφδεημεο. Πιένλ ηνχηνπ ην θνξηεγφ απηνθίλεην πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ή άιιν ζχζηεκα αζθαιείαο (ζχζηεκα immobilizer, ζχζηεκα απηφκαηεο δηαθνπήο ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ, ζχζηεκα κπινθαξίζκαηνο θξέλσλ θιπ) ην νπνίν ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία έζησ θαη γηα νιηγφιεπηε απνκάθξπλζε ηνπ νδεγνχ ή ησλ νδεγψλ. Ηδηαηηέξσο ηνλίδεηαη ε ηήξεζε ηεο παξνχζεο πξνυπνζέζεσο, δηαθνξεηηθά δελ ζα ηζρχεη ε θάιπςε ε πεξίπησζε δεκηάο ή απψιεηαο ζπλεπεία νιηθήο θινπήο &/ή ιεζηείαο ην γεγνλφο απηφ λα πηζηνπνηείηαη απφ ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπκβάληνο Καιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζπλεπεία κεξηθήο θινπήο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έγηλε κε δηάξξεμε, παξαβίαζε ή ζξαχζε ηνπ ακαμψκαηνο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ. Ηζρχνπλ νη, σο αλσηέξσ, αλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο θαιχςεσο κε ηελ δηεπθξίληζε φηη εάλ δελ ηεξεζνχλ ε Δηαηξία δελ ζα πξνβαίλεη ζε απνδεκίσζε. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ είλαη επίζεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θάιπςε ηεο κεξηθήο θινπήο ε πεξίπησζε επξέζεσο κέξνπο ησλ εκπνξεπκάησλ, απνδεκηψλνληαη ηα θιαπέληα φπσο επίζεο θαη νη άκεζεο πιηθέο δεκίεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα ελαπνκείλαληα εκπνξεχκαηα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην φρεκα βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ηνπ θιέπηνπ. ΑΡΘΡΟ 2-ΔΞΑΗΡΔΔΗ Δθηφο ησλ εηο ηελ ζχκβαζε CMR ξεηψο αλαθεξνκέλσλ εμαηξέζεσλ, δελ θαιχπηεηαη επίζεο ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ γηα δεκηέο, απψιεηεο ή δαπάλεο πνπ νθείινληαη άκεζα ή έκκεζα ζε: 2.1. Γφιν ή ζθφπηκεο ελέξγεηεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ή αληαπνθξηηψλ απηνχ ή αλεμαξηήησλ πξαθηφξσλ. Δπίζεο πεξίπησζε φπνπ ν Αζθαιηζκέλνο έρεη απαίηεζε γλσξίδνληαο φηη απηή είλαη ςεπδήο ή δφιηα Καζπζηέξεζε θάζε κνξθήο ζηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ έζησ θαη αλ είλαη επαθφινπζν θαιππηνκέλνπ θηλδχλνπ Παξαβίαζε απνθιεηζκνχ, ιαζξεκπφξην, θαη γεληθά απαγνξεπκέλεο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Αηαμία, έιιεηςε, αλεπάξθεηα εγγξάθσλ Παξεκπφδηζε ή δηαθνπή ηνπ ηαμηδηνχ ιφγσ δφινπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεηαθνξέα ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ ή ιφγσ δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο ή βιάβεο νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ηνπ Απηαλάθιεμε ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ Ζιεθηξηθέο, ειεθηξνληθέο, κεραληθέο απνξξπζκίζεηο εθηφο εάλ απηέο πξνθιήζεθαλ απφ θαιππηφκελν θίλδπλν Ηδην ειάηησκα ή εγγελείο ηδηφηεηεο ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ζπλήζεο απψιεηα βάξνπο ή φγθνπ, ειαηησκαηηθή ή αλεπαξθήο ζπζθεπαζία. Χο ζπζθεπαζία λνείηαη θαη ε ζηνηβαζία κέζα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηην (CONTAINER) ή μπινθηβψηην Αθεξεγγπφηεηα ή αζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεηαθνξέα θαη/ε ησλ αληηπξνζψπσλ, αληαπνθξηηψλ ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπ Μεηαθνξέο πνπ εθηεινχληαη κε αλνηθηά νρήκαηα εθηφο εάλ έρεη γίλεη πξνεγνχκελε ζπκθσλία κε ηελ Δηαηξία Αθαηαιιειφηεηα ηνπ νρήκαηνο γηα ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη θαη γηά ην νπνίν ν Αζθαιηζκέλνο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη φηη ε αθαηαιιειφηεηα απηή ζα ζπληεινχζε ζηελ επέιεπζε ηεο δεκηάο Ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα, πξνεξρφκελε απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπν Ραδηελέξγεηα, ηνμηθφηεηα, έθξεμε ή άιινπο θηλδχλνπο ή κνιπζκαηηθέο ηδηφηεηεο νηαζδήπνηε ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο ή εμαξηήκαηνο ράζε, ηήμε ηνπ ππξήλνο ζε πνιεκηθφ φπιν ή απφ θάζε ζρεηηθή πξνο ηνχην αληίδξαζε ή ξαδηελεξγφ δχλακε ή νπζία Απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα απνζήθεπζεο ζηνλ βαζκφ πνπ απηά είλαη αλεμάξηεηα ζπκβφιαηα γηα ηελ απνζήθεπζε αγαζψλ. Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα εμαίξεζε ε ελδηάκεζε απνζήθεπζε θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο.

3 2.16. Δπζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα άξζξα 7,11,21,24,26,29,38 θαη 40 ηεο ζχκβαζεο CMR, αιιά εηδηθά γηα ηα άξζξα 24,26 κπνξεί λα κελ ηζρχζεη ε παξνχζα εμαίξεζε εάλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή εηδηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Γεγνλφηα ή θαηξηθά θαηλφκελα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ φπσο: θεξαπλφο, πιεκκχξα, θαηαθιπζκφο, θαηαηγίδα, ζχειια, ππεξρείιηζε πνηακψλ θαη ιηκλψλ, πηψζε θξάγκαηνο, ρηνλνζχειια, θαηνιίζζεζε, ρηνλνζηηβάδα, πηψζε γεθπξψλ ή ζεξάγγσλ θαη θαζίδεζε δξφκσλ Γηαδηθαζίεο θνξηνεθθφξησζεο ή κεηαθφξησζεο, ηηο νπνίεο δελ εθηειεί θαη δελ επηκειείηαη ν Αζθαιηζκέλνο σκαηηθέο βιάβεο θαη/ή πιηθέο δεκηέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ γεληθή αζηηθή επζχλε ηνπ κεηαθνξέα Πξφζηηκα νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο θαη/ή πξνειεχζεσο Μφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο Ηδηαίηεξεο ζπκθσλίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ Αζθαιηζκέλνπ θαη ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ εθηφο εάλ νη ζπκθσλίεο απηέο έγηλαλ ζε πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηελ Δηαηξία Πφιεκν, εκθχιην πφιεκν, επαλάζηαζε, αληαξζία, ζηάζε ή πνιηηηθή δηακάρε ή νπνηαδήπνηε ερζξηθή ελέξγεηα απφ ή θαηά εκπφιεκεο δχλακεο Καηάιεςε, θαηάζρεζε, ζχιιεςε ή θξάηεζε θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ή θάζε ζρεηηθή απφπεηξα Δγθαηαιειεηκκέλεο λάξθεο, ηνξπίιεο, βφκβεο ή άιια εγθαηαιειεηκκέλα πνιεκηθά φπια Απεξγίεο, αληαπεξγίεο, εξγαηηθέο ηαξαρέο, ζηάζεηο ή ιατθέο ηαξαρέο Δλέξγεηεο νπνηνπδήπνηε ηξνκνθξάηε ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί κε πνιηηηθά θίλεηξα. ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΠΟΚΛΔΗΟΜΔΝΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ε θακία πεξίπησζε δελ θαιχπηεηαη ε επζχλε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαθνξά ησλ παξαθάησ εκπνξεπκάησλ: 3.1 Έγγξαθα, παξαζηαηηθά αμίαο, λνκίζκαηα, ραξηνλνκίζκαηα, κεηνρέο, νκφινγα, ηίηινη, αμηφγξαθα, ραξηφζεκα, γξακκαηφζεκα, πηζησηηθνί ηίηινη, πξσηφηππα απηψλ θαη κήηξεο. 3.2 Πνιχηηκα κέηαιια, ξάβδνη ρξπζνχ, πνιχηηκνη ιίζνη, θνζκήκαηα, ξνιφγηα θαη ινηπά ηηκαιθή. 3.3 Ππξεληθά, ππξνηερλήκαηα, εχθιεθηα, εθξεθηηθά είδε φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Γηεζλή Κψδηθα Δπηθίλδπλσλ θνξηίσλ, θάξκαθα ζρεηηδφκελα κε φπην θαη ινηπά επηθίλδπλα θάξκαθα φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ Γηεζλείο πκβάζεηο. 3.4 Δκπνξεχκαηα πνπ ήδε έρνπλ ππνζηεί δεκηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ. 3.5 Εσληαλά δψα. 3.6 Οηθνζθεπέο εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα θνξηίν θαηλνπξγψλ ζπζθεπψλ ή άιισλ αγαζψλ, ηα ηηκνιφγηα αγνξάο ησλ νπνίσλ είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηεο Δηαηξίαο. 3.7 Έξγα ηέρλεο, δσγξαθηθνί πίλαθεο, γιππηά ή άιια αληηθείκελα ηδηαίηεξεο θαιιηηερληθήο αμίαο, ε νπνία ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ γηα θάζε αληηθείκελν. 3.8 Απηνθίλεηα θαη νρήκαηα πνπ θηλνχληαη ζην δηθφ ηνπο αθξαμφλην, γνχλεο, θαπλά, ηζηγάξα, πνχξα, αιθννινχρα πνηά (εθηφο νίλνπ θαη κπχξαο), θηλεηά ηειέθσλα, θάξηεο θηλεηήο ή ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θνξεηά θνκπηνχηεξο (Lap Tops), ινγηζκηθά θπθιψκαηα (microchips) & πξνγξάκκαηα. ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΛΤΦΖ Παξέρεηαη θάιπςε ππφ ηνπο εμήο φξνπο: 4.1 Ο Αζθαιηζκέλνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε δήισζεο ησλ κεκνλσκέλσλ απνζηνιψλ πξέπεη φκσο λα εθνδηάδεη πάληνηε ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο κε κία πιήξε θαηάζηαζε ησλ κεηαθεξνκέλσλ εκπνξεπκάησλ. 4.2 Ζ κεηαθνξά ζα εθηειείηαη ηεξψληαο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο. 4.3 Σν θνξηεγφ λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηδίσο φζνλ αθνξά ηα κεραληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά κέξε ηνπ. 4.4 Ο νδεγφο θάζε θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ, ή φπνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο δχν νδεγνχο, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο/νη θαλνληθήο άδεηαο νδήγεζεο γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί/νχλ. 4.5 Ζ ζηνηβαζία ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θνξηεγφ πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηηθή. 4.6 Σν βάξνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην σθέιηκν θνξηίν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Άδεηα Κπθινθνξίαο ή ζε πεξίπησζε εηδηθψλ κεηαθνξψλ, ην επηπιένλ βάξνο λα είλαη επηηξεπφκελν απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο. 4.7 Γηα λα είλαη ζε ηζρχ ε παξερφκελε θάιπςε ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ζηα ήδε αζθαιηζκέλα φπσο αλαθέξνληαη ζην Αζθαιηζηήξην, ζα πξέπεη πξψηα λα πξνεγεζεί ε έγγξαθε επηβεβαίσζε ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν, κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηνπ πξνηεηλνκέλνπ θηλδχλνπ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ν Αζθαιηζκέλνο θαη πνπ απαηηνχληαη ζηελ πξφηαζε αζθάιηζεο. ΑΡΘΡΟ 5 - ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΟΡΗΑ ΚΑΛΤΦΖ Ζ θάιπςε παξέρεηαη γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πξνο ηελ Διιάδα θαη αληίζηξνθα. ην παξφλ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ ρψξεο νη: Αιβαλία, θφπηα, εξβία-μαπξνβνχλην, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Πνισλία, ρψξεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο είηε σο ρψξεο απνζηνιήο είηε σο ρψξεο παξαιαβήο είηε σο ρψξεο δηέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ, εθηφο εάλ έρεη πξνεγεζεί εηδηθή ζπκθσλία κε ηελ Δηαηξία.

4 ΑΡΘΡΟ 6 - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΛΤΦΖ Ζ αζθάιηζε αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην φρεκα θνξησκέλν κε ηα εκπνξεχκαηα αξρίδεη ην ηαμίδη θαη ιήγεη κε ηελ άθημε ηνπ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηε θνξησηηθή θαη/ή ζην δειηίν απνζηνιήο. Ζ αζθάιηζε ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ελδερνκέλσλ ζηαζκεχζεσλ ηνπ νρήκαηνο θαηά ην ηαμίδη, αθφκα θαη αλ απηέο δελ νθείινληαη ζε γεγνλφηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πην πάλσ άξζξν 1 αιιά ζεσξνχληαη αλαγθαίεο απφ ηνπο επηθνξηηζκέλνπο κε ηε κεηαθνξά γηα δηθαηνινγεκέλεο αηηίεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ θαλνληθή πνξεία ηνπ ηαμηδηνχ. Ζ αζθάιηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πην πάλσ ζηαζκεχζεσλ ζπλερίδεηαη εθφζνλ έρνπλ ιεθζεί ηα αλαγθαία θαη ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ θνξηεγνχ. ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΚΑΛΤΦΖ Δίλαη ην αλψηαην φξην επζχλεο ηεο Δηαηξίαο γηα θάζε θφξησζε σο αλαθέξεηαη ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην φξην απνδεκίσζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ SDR αλά ρηιηφγξακκν δεκησζέληνο αζθαιηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ σο απηφ νξίδεηαη ζηε δηεζλή ζχκβαζε CMR πνπ δηέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαθνξά, θαηά ηελ νπνία επήιζε ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο επηζπκεί λα αζθαιίζεη θεθάιαην κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζην αζθαιηζηήξην, γηα κεκνλσκέλν ηαμίδη, ζα πξέπεη λα ην δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηελ Δηαηξία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ δειψλνληαο ην είδνο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ην ηαμίδη. Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα απνδερζεί ή λα αξλεζεί ηελ αχμεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ θαζνξίδνληαο ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ηνπο εθαξκνζηένπο φξνπο θαη ην επαζθάιηζηξν. ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Ο Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε εηιηθξηλείο δειψζεηο πξφο ηελ Δηαηξία θαη ζπγθεθξηκέλα: 8.1. Καηά ηελ ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο λα γλσξίζεη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ επίδξαζε ζηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζθαιίζηξνπ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην αληηθεηκεληθά νπζηψδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηζηαηηθφ ή ζηνηρείν δελ δειψζεθε ζηελ Δηαηξία ή δειψζεθε πιεκκειψο, ηφηε εθαξκνγή έρεη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.2496/ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξία, αθφηνπ ιάβεη γλψζε, θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ηξνπνπνηήζεη ή λα επηηείλεη ηνλ θίλδπλν. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε Δηαηξία κφιηο ιάβεη γλψζε ηεο επίηαζεο ηνπ θηλδχλνπ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ή λα δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηεο γλσζηνπνίεζεο, νη ζπλέπεηεο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 4 θαη ηηο παξαγξάθνπο 3,4,5,6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2496/ Ο Αζθαιηζκέλνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηα απφ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηθαηψκαηά ηνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξίαο. Δθρψξεζε πνπ έγηλε θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ απαιιάζζεη ηελ Δηαηξία απφ ηελ ππνρξέσζε απνδεκίσζεο. Δπίζεο ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη: 8.4 Να ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ γηα ηελ κεηαθνξά απηνθηλήηνπ απφ ηερληθή άπνςε, ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαζψο επίζεο ηνπο κνπζακάδεο, εάλ ππάξρνπλ, θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηηο ηπρφλ δηαπηζησζείζεο βιάβεο. ε πεξίπησζε ππαίηηαο κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δεκηά ή έμνδν δεκηνπξγήζεθε εηο βάξνο ηεο Δηαηξίαο. ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΕΖΜΗΑ 9.1. Δπζχο κφιηο ν Αζθαιηζκέλνο ιάβεη γλψζε ή έρεη έλδεημε θάπνηαο δεκηάο, ππνρξενχηαη λα πξάμεη θάζε ηη δπλαηφ κε ζθνπφ λα δηαθπιάμεη ηα αλαγσγηθά ηνπ δηθαηψκαηα, λα δηαζψζεη, δηαθπιάμεη ή πξνσζήζεη ηα εκπνξεχκαηα ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο, λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε δεκηά θαη λα δψζεη ζηελ Δηαηξία θάζε δηθαζηηθή ή εμψδηθν ζπλδξνκή. Δπίζεο λα δψζεη θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ ζα δεηήζεη ε Δηαηξία, κε ζθνπφ ηελ άκπλα θαη ηελ ελ γέλεη δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο θαηά ηξίησλ Δηδηθφηεξα ν Αζθαιηζκέλνο ππνρξενχηαη ακέζσο ή κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο απφ ηελ δεκηά, ή αθφηνπ ιάβεη γλψζε γη'απηήλ, λα ην δειψζεη εγγξάθσο ζηελ Δηαηξία, φπσο επίζεο θαη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ε πεξίπησζε αγσγήο απνδεκίσζεο θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, απηφο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη αξγφηεξα απφ νθηψ (8) εκέξεο, ηελ Δηαηξία παξαδίλνληάο ηεο ηα θνηλνπνηνχκελα ζε απηφλ δηθφγξαθα ή θιεηήξηα Ο Αζθαιηζκέλνο δελ ζα αλαγλσξίζεη νπνηαδήπνηε δεκηά γξαπηψο ή πξνθνξηθψο νχηε ζα δίλεη πξνζθνξέο ή ππνζρέζεηο νχηε ζα θαηαβάιεη πιεξσκή ή απνδεκίσζε ρσξίο γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξίαο Γελ ζα γίλεηαη δεθηή θακία απαίηεζε κεηαγελέζηεξε ηεο παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ Ο Αζθαιηζκέλνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δηαηξία θαη λα αζθεί, ρσξίο λα πεξηκέλεη ηηο νδεγίεο ηεο, φια ηα ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα - ηδία αλαθνπή θαηά δηαηαγψλ πιεξσκψλ - ζε πεξίπησζε πνπ δηεθδηθείηαη δηθαζηηθψο θάπνηα απαίηεζε.

5 9.7. Καηφπηλ αίηεζεο θαη κε έμνδα ηεο Δηαηξίαο λα εγείξεη αγσγή θαηά ηνπ ππαηηίνπ ηεο δεκηάο θαη λα αλαζέζεη ζηελ Δηαηξία ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο Δάλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ καηαησζεί ην αλαγσγηθφ δηθαίσκα ηεο Δηαηξίαο, ηφηε απηή απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο αζθαιίζκαηνο ΑΡΘΡΟ 10 - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΑΝΑΓΧΓΖ Ζ Δηαηξία παξαηηείηαη ξεηά απφ ην δηθαίσκα ηεο αλαγσγήο θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κεηαθνξέα εθφζνλ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη κε ην φρεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά νπνηνπδήπνηε ηπρφλ άιινπ κεηαθνξέα ππεπζχλνπ γηα ηε δεκηά. Δπίζεο ε Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ ηξίηνπ κεηαθνξέα, φηαλ ε κεηαθνξά γίλεηαη κε νρεκαηαγσγφ πινίν θαη αθφκε θαηά παληφο ππεπζχλνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηάο, πνπ απνξξέεη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θαιχπηνληαη κε ην παξφλ αζθαιηζηήξην θαη πξνμελείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ζε θπιαζζφκελνπο, ηεισλεηαθνχο ή ιηκεληθνχο ρψξνπο. Δπίζεο εάλ θάπνηνο απφ ηνπο πξνζηηζέληεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πξνμέλεζε δεκηά απφ δφιν ή βαξεηά ακέιεηα ή παξαβίαζε ππαηηίσο νηαδήπνηε απφ ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, ε Δηαηξία επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ θαηέβαιε απνδεκίσζε, ηνπ δηθαηψκαηνο αλαγσγήο θαηά ηνπ πξνζηηζέληνο. ΑΡΘΡΟ 11 - ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ Σα παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη απαξαίηεηα θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ρσξίο θαζπζηέξεζε, πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξία λα ζπκπιεξψζεη ηνλ ζρεηηθφ θάθειιν δεκηάο: Αλαγγειία δεκηάο κε ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη ησλ νδεγψλ Γηακαξηπξία ή άιιε αίηεζε απνδεκηψζεσο ηνπ ηδηνθηήηε ησλ δεκησζέλησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή ησλ πξνζηηζέλησλ απηνχ Αληίγξαθν: α. ηνπ νξηζηηθνχ ηηκνινγίνπ ησλ εκπνξεπκάησλ β. ηνπ δπγνινγίνπ γ. ηνπ ηηκνινγίνπ είζπξαμεο λαχισλ Αληίγξαθν θνξησηηθήο CMR θαη/ή άιιεο ζχκβαζεο κεηαθνξάο ή δειηίν απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ Έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο ή άιιε επίζεκε έγγξαθε απφδεημε απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ έθηαζε ηεο απψιεηαο ή δεκηάο Δπίζεκν Γειηίν πκβάλησλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηνπ ηφπνπ πνπ ζπλέβε ε δεκηά ή ην αηχρεκα Ολνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε ηνπ νδεγνχ Σελ αιιεινγξαθία κε ηνπο δηακεηαθνξείο, ή ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ηελ επζχλε θαη/ή αμηψζεηο ηνπο γηα ηελ απψιεηα ή δεκηά. ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΧΝ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ Ο Αζθαιηζκέλνο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ πιεξσκή ηεο απνδεκίσζεο κέρξη λα: Απνδείμεη επηζήκσο ηελ αίηεζε απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ησλ λνκίκσλ ηδηνθηεηψλ ηνπ εκπνξεχκαηνο ή ησλ αζθαιηζηψλ νη νπνίνη θαηέβαιιαλ πξνο ηνχην απνδεκίσζε. Γειψζεη εάλ θαη πνηά άιια αζθαιηζηήξηα κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ αμίσζε αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο γηα ην ίδην γεγνλφο Οιφθιεξε ε αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αζθαιηζκέλν ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή εμνθιεηηθή απφδεημε. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη αλαινγηθά ην πνζφ πνπ εηζέπξαμε ζηνπο λφκηκνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ζηνπο αζθαιηζηέο πνπ θαηέβαιαλ πξνο ηνχην απνδεκίσζε Ο Αζθαιηζκέλνο δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη αλαιακβάλεη θάζε επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκηψζεσο ζηνπο επηκέξνπο ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απαιιάζζεη απφ ηψξα ηελ Δηαηξία απφ νπνηαδήπνηε ελδερφκελε άκεζε αγσγή θαη/ή αμίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, αλαιακβάλεη δε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηελ Δηαηξία, κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εηζέπξαμε, νπνηνδήπνηε πνζφ απηή ζα ππνρξεσζεί λα πιεξψζεη κε δηθαζηηθή απφθαζε θαζψο θαη ηα δηθαζηηθά έμνδα θαη ηηο ακνηβέο ησλ δηθεγφξσλ ε πεξίπησζε πνπ βάζεη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ θαιχπηεηαη ν θίλδπλνο ηεο θινπήο/ιεζηείαο, ε πιεξσκή ηεο απνδεκηψζεσο ζα γίλεη κεηά απφ 90 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο απνδεκίσζεο. ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΠΑΛΛΑΓΔ ε πεξίπησζε δεκηάο, θαιππηνκέλεο απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ν Αζθαιηζκέλνο ζα επηβαξχλεηαη αλά γεγνλφο θαη αλά φρεκα γηα ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην Αζθαιηζηήξην σο αθαηξεηέα απαιιαγή. ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟΣΖΣΑ Ο Αζθαιηζκέλνο παξέρεη ηελ αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα πξνο ηελ Δηαηξία, εθφζνλ απηή δελ ακθηζβεηεί ηελ απφ ηε ζχκβαζε ππνρξέσζή ηεο, λα ηνλ εθπξνζσπεί ελψπηνλ θάζε Γηθαζηεξίνπ, Γεκφζηαο ή άιιεο Αξρήο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ εληφο ή εθηφο Διιάδνο γηα ηελ αληίθξνπζε αμηψζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηνπ, ππνρξενχηαη δε λα ρνξεγεί πξνο ηελ Δηαηξία ή ηνπο ππνδεηθλπφκελνπο απφ απηή δηθαζηηθνχο παξαζηάηεο, ηα απαξαίηεηα γεληθά θαη εηδηθά δηθαζηηθά πιεξεμνχζηα Ζ Δηαηξία δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κέρξη ηα φξηα ηεο ππνρξέσζήο ηεο ζε

6 ζπκβηβαζηηθφ δηαθαλνληζκφ απαηηήζεσλ ηξίησλ ελαληίνλ ηεο ή ελαληίνλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Ζ παξνχζα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2496/97. ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιια άξζξα απηψλ ησλ Γεληθψλ Όξσλ, ε Αζθαιηζηηθή χκβαζε κπνξεί λα αθπξσζεί απφ ηελ Δηαηξία γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ελδεηθηηθά, ηελ πνιηηηθή ηεο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, ηερληθέο αλάγθεο ηεο ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν Αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζπγγελέο κε ηελ απάηε πεξί ηηο αζθάιεηεο. Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα επίζεο λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε πεξίπησζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή αλ απηφο ηέζεθε κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ην δηθαίσκα επίζεο λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε, αλ ε Δηαηξία θεξχρζεθε ζε πηψρεπζε ή αλ απαγνξεχηεθε ε ειεχζεξε δηάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο κεηαγελέζηεξεο ιεμηπξφζεζκεο δφζεο αζθαιίζηξσλ δίλεη επίζεο ην δηθαίσκα ζηελ Δηαηξία λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε πξνο ηνλ Αζθαιηζκέλν, ζηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη φηη ε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζηξνπ ζα επηθέξεη, κεηά πάξνδν ελφο (1) κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δήισζεο, ηε ιχζε ηεο χκβαζεο. Ζ αθχξσζε γίλεηαη κε έγγξαθε θαηαγγειία πνπ, φηαλ αζθείηαη απφ ηελ Δηαηξία, ηα απνηειέζκαηά ηεο επέξρνληαη ηελ 31ε εκέξα απφ ηφηε πνπ απηή ζα πεξηέιζεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν. ηελ πεξίπησζε απηή, επηζηξέθνληαη ηα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνχλ ζηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο αζθάιηζεο. Ο Αζθαιηζκέλνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην Αζθαιηζηήξην, παίξλνληαο ζρεηηθή απφδεημε. Σα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη ην ηαμίδη ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Αλ ε αθχξσζε δεηεζεί απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν έρεη άκεζα απνηειέζκαηα θαη ε Δηαηξία επηζηξέθεη ηα αζθάιηζηξα πνπ αλαινγνχλ ζηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο αζθάιηζεο. Δπίζεο, κεηά ηελ επέιεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ε Δηαηξία θαη ν Αζθαιηζκέλνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ην αζθάιηζηξν ζα νθείιεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. ΑΡΘΡΟ 16 - ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Ζ Δηαηξία, κεηά απφ πιεξσκή ηεο δεκηάο, θαιππηφκελεο απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ, ππνθαζίζηαηαη γηα ην πνζφ πνπ πιήξσζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ελαληίνλ θάζε ηξίηνπ ππφρξενπ ζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο. ΑΡΘΡΟ 17 - ΓΧΗΓΗΚΗΑ - ΓΗΚΑΗΟ Γηα θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Z0709 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ Λ.πγγξνχ 124-126,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Α Ξ Η Λ Α Θ Α Π Θ Α Ι Τ Δ Υ Λ - Φσηηά - Πηψζε θεξαπλνχ - Έθξεμε (θπζηθή - ρεκηθή) - Εεκηέο απφ πηψζε αεξνζθαθψλ είηε ηκεκάησλ πνπ απνζπάζζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2003 ειίδα 1 απφ 7

2/1/2003 ειίδα 1 απφ 7 Γ Δ Ν Η Κ Ο Η Ο Ρ Ο Η (ύνολο Άρθρων 18) ΑΡΘΡΟ 1. ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ Με ηελ παξνχζα Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε αζθαιίδνληαη νη θίλδπλνη πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζην Αζθαιηζηήξην θαη κφλν. ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ 3 1) ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 3 ΣΗΣΛΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 3 ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 4 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟ ΣΑΞΗΓΗ 5 ΚΑΛΤΦΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. Λ. 2496/97 (ΦΔΘ Α' 87) : Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΚΔΟΝΠ ΞΟΩΡΝ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΩΡΝ ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 'Αξζξν 1: Ζ έλλνηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Β Θ Α Η Γ ( Κ Δ Θ Α Ι Τ Ζ Π Δ Η Π Κ Ν Ν Η Θ Ν Γ Ν Κ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Ν )

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Β Θ Α Η Γ ( Κ Δ Θ Α Ι Τ Ζ Π Δ Η Π Κ Ν Ν Η Θ Ν Γ Ν Κ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Ν ) Γ Δ Λ Η Θ Ν Η & Δ Η Γ Η Θ Ν Η Ν Ο Ν Η Α Π Φ Α Ι Η Π Ζ Π Ξ Α Θ Δ Ρ Ν Β Θ Α Η Γ ( Κ Δ Θ Α Ι Τ Ζ Π Δ Η Π Κ Ν Ν Η Θ Ν Γ Ν Κ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Ν ) Ξ Η Λ Α Θ Α Π Θ Α Ι Τ Δ Υ Λ - Φσηηά - Πηψζε θεξαπλνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0046/92 92 Σημείο 8 (8) Οη βηηακίλεο, ηα αλόξγαλα ζπζηαηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή γηα πξνζζήθε ζε ηξόθηκα φπσο ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον

Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΕΧΖ AΡΘΡΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Ζ παξνχζα αζθάιηζε ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε: Σελ ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία. Σνπο παξφληεο Γεληθνχο Όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0249/119 119 Αιηιολογική ζκέψη 11 (11) Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε νηθνλνκηθά απνδνηηθή επίηεπμε ηωλ εζληθώλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίωκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής

Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο κόζηος ανά μονάδα παραγωγής. Q Η ζσνάρηηζη μέζοσ κόζηοσς μας δίνει ηο ζηαθερό κόζηος ανά μονάδα παραγωγής ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΜΟ Α Mάθημα 5: To παραγωγής σναρηήζεις κόζηοσς Η ζπλάξηεζε ζπλνιηθνύ θόζηνπο C FC VC Όπνπ FC= ην ζηαζεξό θόζηνο (ην θόζηνο γηα ηνλ ζηαζεξό παξαγσγηθό ζπληειεζηή) θαη VC= ην κεηαβιεηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Τ3Θ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο, ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ " Ζ ΔΘΝΗΚΖ ", ζην εμήο «ε Δηαηξία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα