ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

Transcript

1 ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασίλης Τζιτζιός ρ. Χηµείας

2 Mαγνητισµός και Υλικά Διαμαγνητικά Τα ηλεκτρονιακά spins είναι αντιπαράλληλα συζευγµενάωςπροςτο εξωτερικά εφαρµοζόµενο πεδίο. Παραμαγνητικά - Τα ηλεκτρονιακά spins είναι παράλληλα συζευγµενά µε την εφαρµογή Μαγνητικού πεδίου. Σιδηροµαγνητικά Τα ηλεκτρονιακά spins είναι παράλληλα συζευγµενά ακόµα και χωρις την εφαρµογή Μαγνητικού πεδίου.

3 Βρόγχος Υστέρησης - Σκληρά και Μαλακά Μαγνητικά Υλικά Παραµένουσα Μαγνήτιση Μαγνήτιση Μαγνήτιση κορεσµού Συνεκτικό πεδίο Μαγνητικό πεδίο

4 Νανοτεχνολογία και Νανοϋλικά Υλικά στα οποία οι δοµικές µονάδες είναι στο επίπεδο των nm (κυρίως nm) Οι ιδιότητες των υλικών σε αυτές τις διαστάσεις κυµαίνονται µεταξύ των ιδιοτήτων των ατόµων και των ιδιοτήτων των µακροσκοπικών υλικών (bulk)

5 Τεχνικές Σύνθεσης Νανοϋλικών Top-down Από ένα µακροσκοπικό υλικό µε µεθόδους κατακερµατισµού σχηµατισµός νανοσωµατιδίων. Bottom-up ηµιουργία νανοσωµατιδίων σωµατιδίων από ατοµικό επίπεδο (1 σωµατίδιο µε διάµετρο 3 nm αποτελείτε από άτοµα.

6 Μαγνητικά Νανοσωµατίδια Μονοµεταλλικά Co, Ni, Fe ιµεταλλικά FePt, CoPt, CoFe, CoNi, FeNi Οξείδια Fe 3 O 4, γ-fe 2 O 3

7 Μέθοδοι Σύνθεσης Μαγνητικών Νανοσωµατιδίων Φυσικές Μέθοδοι Χρησιµοποιούνται κυρίως για τη σύνθεση λεπτών υµενίων Molecular beam epitaxy Chemical vapor deposition Pulsed laser deposition Sputtering Electrodeposition Χηµικές Μέθοδοι σε υγρή φάση Χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση κολλοειδών αιωρηµάτων µαγνητικών νανοσωµατιδίων Reverse micelles Polyol methods Sonochemical Synthesis Organometallic Synthesis Thermolytic methods Coprecipitation Methods Sol-Gel process Biological routes

8 Πλεονεκτήµατα της Χηµικής Σύνθεσης Έλεγχος του µεγέθους των σωµατιδίων Έλεγχος της κατανοµής του µεγέθους των σωµατιδίων (σ<5%) Σύνθεση υλικών µε την επιθυµητή κρυσταλλική δοµή Έλεγχος του σχήµατος των σωµατιδίων- Σύνθεση µη σφαιρικών και ανισότροπων νανοσωµατιδίων Αυτο-οργάνωση των νανοσωµατιδίων στην επιφάνεια διαφόρων υποστρωµάτων

9 Σύνθεση Νανοσωµατιδίων µε οργανοµεταλλικές τεχνικές Θερµόλυση ή αναγωγή της πρόδροµης ένωσης του µετάλλου σε ένα διαλύτη υψηλού σηµείου ζέσεως παρουσία µη ιονικών τασενεργών µορίων, τα οποία σχηµατίζουν χηµικό δεσµό στηνεπιφάνειατων νανοσωµατιδίων και παρεµποδίζουν την ανάπτυξή τους. Επίσης προσδίδουν στα νανοσωµατίδια διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες. Υψηλότερης ποιότητας κολλοειδή µαγνητικά νανοσωµατίδια (καλύτερη κατανοµή µεγέθους και έλεγχος του σχήµατος).

10 Σύνθεση Νανοσωµατιδίων µε οργανοµεταλλικές τεχνικές ιαλύτες: διφαίνυλαιθέρας, διόκτυλαιθέρας, ο-διχλωροβενζόλιο (b.p. > 250 o C) Αναγωγικά µέσα: υδρίδια µετάλλων (ΝαΒΗ 4, LiBEt 3 H), διόλες (1,2-δεκαεξανοδιόλη) Αιθύλενο ή πολυαιθύλενο γλυκόλες (PEG, polyol method) Τασενεργές ενώσεις: oleic acid, oleyl amine, trioctylphosphine, trioctylphosphine oxide, διάφορα πολυµερή (PVA, PVP) Πρόδροµες ενώσεις µετάλλων: µεταλλοκαρβονυλλικές ενώσεις ή διάφορα ανόργανα άλατα

11 Σύνθεση Νανοσωµατιδίων µε οργανοµεταλλικές τεχνικές TEM images of 9 nm ε-co nanoparticles

12 Έλεγχος του µεγέθους των νανοσωµατιδίων Το µέγεθος των νανοσωµατιδίων επηρεάζεται άµεσα από τις συνθήκες της αντίδρασης όπως, θερµοκρασία, συγκέντρωση και είδος των τασενεργών ενώσεων, συγκέντρωση της πρόδροµης ένωσης του µετάλλου καθώς και το χρονικό σηµείου εισόδου της στην αντίδραση (π.χ. hot injection). 7 nm 11 nm nucleation Precursors fast growth 13 nm slow γ-fe 2 O 3 nanoparticles

13 Έλεγχος του σχήµατος των νανοσωµατιδίων Το σχήµα των νανοσωµατιδίων επηρεάζεται και αυτό από τις συνθήκες της αντίδρασης (διαλύτης, θερµοκρασία, χρόνος) αλλά κυρίως από τη φύση των τασενεργών ενώσεων, τη συγκέντρωσή τους και τη µοριακή αναλογία µεταξύ τους. Σε γενικές γραµµές χρησιµοποιούµε ένα ζεύγος τασενεργών τα οποία διαφέρουν σηµαντικά στην ισχύ του δεσµού που σχηµατίζουν µε την επιφάνεια των νανοσωµατιδίων, έτσι ώστε να ευνοούν την ανάπτυξη του σωµατιδίου ευκολότερα προς ορισµένες διευθύνσεις. hcp-co nanorods (4/25 A-C and 4/75 D-F nm) prepared in o-dichlorobenzene by a combination of oleic acid/topo

14 Έλεγχος του σχήµατος των νανοσωµατιδίων Μαγνητική ανισοτροπία σχήµατος Επίδραση του σχήµατος των νανοσωµατιδίων στις µαγνητικές ιδιότητες Α. Νανοσωµατίδια Co (χρόνος αντίδρασης 3 h) Β. Ράβδοι Co (χρόνος αντίδρασης 48 h, oleic acid/oleyl amine = 1/1) C. Νανοσύρµατα Co (χρόνος αντίδρασης 48 h, oleic acid/oleyl amine = 1/2)

15 Έλεγχος του σχήµατος των νανοσωµατιδίων CoPt Fe3O4

16 Σύνθεση υλικών µε την επιθυµητή κρυσταλλική δοµή Σύνθεση hcp ή fcc νανοσωµατιδίων Νi και Co PEG-300 d Scherrer =23,8 nm PEG-400 d Scherrer =20,9 nm PEG-600 d Scherrer =13,2 nm fcc Ni 14 nm Intensity, a.u. Intensity, a.u theta, degree theta, degree Η αναγωγή Νi 2+ µε PEG οδηγεί στη σύνθεση της hcp δοµής, ενώ ταυτόχρονα το µοριακό βάρος της PEG επηρεάζει και το µέγεθος των νανοσωµατιδίων. H αναγωγή Νi 2+ σε µη πολικούς διαλύτες ή θερµόλυση σε oleyl amine οδηγεί στο σχηµατισµό νανοσωµατιδίων Ni µε fcc δοµή

17 Αυτοδιοργάνωση των Η επιτυχία του self-assembly των νανοσωµατιδίων εξαρτάται: Από την κατανοµή µεγέθους των νανοσωµατιδίων (απαραίτητη προϋπόθεση- µονοδιάστατα νανοσωµατίδια) Έλεγχος των διασωµατιδιακών αλληλεπιδράσεων (τασενεργά) Νανοσωµατιδίων σε υποστρώµατα Αυτο-οργάνωση µετη βοήθεια πολυµερών, συµπολυµερών Αυτο-οργάνωση µε ελεγχόµενη εξάτµιση του διαλύτη Αυτο-οργάνωση Νανοσωµατιδίων Co

18 Σύνθεση Νανοσωµατιδίων µε Βιολογικές µεθόδους Μικροοργανισµοί µε δυνατότητα να ανάγουν ακόµηκαιµέταλλα µε υψηλό δυναµικό οξειδοαναγωγής όπως, Fe 3+, Cr 6+, Mn 4+ και Co 2+. (Thermoanaerobacter ethanolicus) Ορισµένα φυτά συγκεντρώνουν ιόντα χρυσού από το έδαφος και τα ανάγουν προς µεταλλικό χρυσό (αλφαλφα) Νανοσωµατίδια (2.5 nm) FePt Νανοκύβοι Fe 3 O 4 που παρασκευάσθηκαν µε τοαερόβιο βακτήριο Actinobacter spp.

19 Εφαρµογές σε µέσα αποθήκευσης δεδοµένων Μαγνητικά νανοσωµατίδια: το µέλλον των µαγνητικών µέσων αποθήκευσης Υλικά: FePt, CoPt

20 Εφαρµογές σε µέσα αποθήκευσης δεδοµένων

21 Νανοδοµικά Μαγνητικά Υλικά για µέσα αποθήκευσης δεδοµένων Η τετραγωνική φάση (fct) των κραµάτων FePt και CoPt εµφανίζουν Υψηλή Μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία και σταθερότητα και θεωρούνται κατάλληλα για πολύ υψηλής πυκνότητας µέσα αποθήκευσης δεδοµένων (> 1000 Gb/in 2 ) Προβλήµατα για την εφαρµογή τους Κατά τη χηµική σύνθεση σχηµατίζεται αρχικά η κυβική (fcc) δοµή η οποία είναι µαγνητικά µαλακή και ακατάλληλη για µέσα εγγραφής. Για την µετατροπή της κυβικής δοµής στην τετραγωνική (fct) απαιτείται θερµική κατεργασία στους o C για το κράµα FePt και στους 700 o C για το κράµα CoPt. Ηκατεργασία αυτή έχειωςαποτέλεσµατην έντονη συσσωµάτωση των νανοσωµατιδίων και το σχηµατισµό µεγαλύτερων καιακανόνιστου σχήµατος δοµών. Ηαυτο-οργάνωση (self-assembly) των νανοσωµατιδίων σε πολύ λεπτά υµένια δεν έχει επιτευχθεί σε µεγάλες επιφάνειες.

22 Νανοσωµατίδια CoPt Co(CH 3 COO) 2 + Pt(acac) 2 PEG o C oleic acid oleyl amine CoPt Room temperature hysteresis loops of CoPt nanoparticles after annealing at 700 o C for 30 min (blue line), 2 h (red line) and 4 h Magnetization, emu TEM image from CoPt nanoparticles (3 nm) prepared by a modified polyol method Magnetic Field, koe

23 Νανοσωµατίδια FePt. Επίδραση της προσθήκης Ag και Au H 2 O Pt(acac) 2 PEG-200 Fe(acac) 3 + Ag or Au precursor PtM nanoparticles Fe-oxide Annealing H 2 /Ar L1 0 FePt The presence of third metal decrease the fcc to fct transformation temperature Coercivity, koe FePtAu FePtAg FePt Temperature, o C

24 Nανοσωµατίδια στην Κατάλυση H µεγάλη ειδική επιφάνεια των νανοσωµατιδίων οδηγεί σε καταλύτες µε πολύµεγάλη ενεργότητα. Νανοσωµατίδια 3 nm υπολογίζεται ότι το 60 % των ατόµων βρίσκονται στην επιφάνεια. ιµεταλλικά καταλυτικά συστήµατα εµφανίζουν πολύ διαφορετικές καταλυτικές ιδιότητες, σε σχέση µε τα αντίστοιχα µονοµεταλλικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζουν οι δοµές τύπου

25 Μαγνητικά Νανοσύνθετα Υλικά Σύνθετα Πολυµερών Μαγνητικών Νανοσωµατιδίων Σύνθετα Αγώγιµων Πολυµερών Μαγνητικών Νανοσωµατιδίων Μαγνητικά τροποποιηµένα µεσοπορώδη υλικά MCM-41, Al 2 O 3 Τροποποιηµένα CN µε µαγνητικά νανοσωµατίδια

26 Drug Delivery Magnetic Resonance Imaging Magnetic Hyperthermia Diagnostic

27 Ferrofluids Σταθερά κολλοειδή αιωρήµαταήδιαλύµατα σε υδατική φάση νανοσωµατιδίων οξειδίων του σιδήρου (Fe 2 O 3, Fe 3 O 4 ). Μαγνητικά νανοσωµατίδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση του σήµατος της Μαγνητικής τοµογραφίας. Οξείδια του σιδήρου (Fe 3 O 4 ) τροποποιηµένα µε βιοσυµβατά µόρια µπορουν να εισαχθούν απευθείας στον οργανισµό (in vivo applications) Ανάλογα µε τοµέγεθος των νανοσωµατιδίων και την επιφανειακή χηµική τροποποίηση µπορούν να οδηγηθούν εκλεκτικά σεδιάφοραόργαναγιαπληθώρα in-vivo εφαρµογών.

28 Επιφανεική τροποποίηση Μαγνητικών νανοσωµατιδίων Liposomes Phospholipids Albumin Starch Poly(lactic acid) Dextran Chitosan Polyethylene imine Synthetic polymers (polystyrene, polymethylmethacrylate) Βιολογικές Εφαρµογές Drug targeting/cell separation Immobilization of membrane Drug targeting/cell separation Drug targeting/mri/radiotherapy Radiotherapy Cell separation/hyperthermia/drug targeting Drug targeting Drug targeting Magnetic separation of bacteria, virus, parasites

29 Magnetic Drug Delivery-Targeting Παραδοσιακό Drug delivery Μόνο µικρές ποσότητες του φαρµάκου καταλήγουν στο επιθυµητό σηµείο του οργανισµού Αρκετές παράπλευρες επιδράσεις Μαγνητικό drug delivery Οµοιόµορφη διάθεση του φαρµάκου σε επιλεγµένο σηµείο ή ζωτικό όργανο Σηµαντική µείωση των παράπλευρων επιδράσεων Ελεγχόµενος ρυθµός απελευθέρωσης του φαρµάκου Ιδιαίτερα σηµαντικό στην θεραπεία του καρκίνου Σήµερα βρίσκεται στο στάδιο των κλινικών δοκιµών Απαραίτητη προϋπόθεση η βιοσυµβατότητα. Fe 3 O 4 Μονοδιάστατα (6nm) νανοσωµατίδια Fe 3 O 4

30 Magnetic nanoparticles as MRI contrast agents Μαγνητική τοµογραφία (MRI): Ηπαρουσία µαγνητικών νανοσωµατιδίων ενισχύει την αντίθεση, µε αποτέλεσµα καλύτερης ποιότητας απεικόνιση Lymphocytes without contrasting agent Lymphocytes with contrasting agent

31 Hyperthermia with magnetic Γενικές αρχές ferrofluids Είναι γνωστό ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι περισσότερο ευπαθή από τα υγειή σε θερµοκρασιακές µεταβολές Αύξηση της θερµοκρασίας ενός όγκου στους 42 C, οδηγεί στην εκλεκτική καταστροφή των καρκινικών κυττάρων Η επίτευξη του παραπάνω στόχου επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή στην περιοχή του όγκου µια δόσης µαγνητικών νανοσωµατίων (ferrofluids) Στη συνέχεια εφαρµόζεται ένα µαγνητικό πεδίο Τα µαγνητικά νανοσωµατίδια απορροφούν ενέργεια µε αποτέλεσµατηναύξησητηςθερµοκρασίας γύρω από τον όγκο και την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων

32 Βασικά προβλήµατα στη σύνθεση νανοδοµικών υλικών Η επαναληψιµότητα στη σύνθεση νανοϋλικών και η παρασκευή σε µεγάλη κλίµακα (scale-up) Ηαυτο-οργάνωση σε µεγάλες επιφάνειες (large scale self-assembly)

Υβριδικά μαγνητικά νανοσωματίδια για τη στοχευμένη χορήγηση σισπλατίνης σε καρκινικούς όγκους

Υβριδικά μαγνητικά νανοσωματίδια για τη στοχευμένη χορήγηση σισπλατίνης σε καρκινικούς όγκους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υβριδικά μαγνητικά νανοσωματίδια για τη στοχευμένη χορήγηση σισπλατίνης σε καρκινικούς όγκους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΜ: 977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ «Ανάπτυξη μαγνητικών υβριδικών νανοσωματιδίων για την ελεγχόμενη χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απόδοση σε αιθυλένιο% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΜΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ Au

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΜΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ Au ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΜΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ Au Η διατριβή εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ B (T)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Μ. :33 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ. Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ. Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΙΑΛΥΤΕΣ Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Χηµείας apm@chem.auth.gr, aggeliki_tsi@yahoo.gr Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΡΦΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ MC-1220» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΟΥΡΤΑΣ ΠΑΤΡΑ 2010 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ. Αντιµησιάρη (Επιβλέπουσα) Καθηγήτρια Τµήµα Φαρµακευτικής K.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη νανοτεχνολογία και στη νανοϊατρική (ή Νανοϊατρική: ένας υπέροχος καινούργιος κόσμος)

Εισαγωγή στη νανοτεχνολογία και στη νανοϊατρική (ή Νανοϊατρική: ένας υπέροχος καινούργιος κόσμος) ΑνασκοπήσΗ / Review Εισαγωγή στη νανοτεχνολογία και στη νανοϊατρική (ή Νανοϊατρική: ένας υπέροχος καινούργιος κόσμος) Introduction to Nanotechnology and Nanomedicine (or, Nanomedicine: a brave new world)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία: Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Γεώργιος Βογιατζής Χρήστος Κοντογιάννης Μαλβίνα Όρκουλα - ΠΑΤΡΑ 2008 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικά και Υπεραγώγιμα Υλικά

Μαγνητικά και Υπεραγώγιμα Υλικά Μαγνητικά και Υπεραγώγιμα Υλικά Τα μαγνητικά υλικά είναι μία σπουδαία κατηγορία βιομηχανικών υλικών και χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές αλλά και σε ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μικροηλεκτρονικές και Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις Ημιαγωγών για Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα Υποψήφιος Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΚΟΝΕΩΝ (SOL) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΝΟΕΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β. ΓΚΕΚΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δρ. Γ. Παπαβασιλείου Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δρ. Γ. Παπαβασιλείου Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ΙΕΥ είναι ένα από τα παλαιότερα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος, του μεγαλύτερου ερευνητικού ιδρύματος της Ελλάδας, και αποτελεί συνέχεια της παλαιάς Διεύθυνσης Φυσικής. Στην σημερινή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπόνηση: Δαλαμάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Νανοτεχνολογία και εφαρμογές

Νανοτεχνολογία και εφαρμογές ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Νανοτεχνολογία και εφαρμογές ΛΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΛΑΜΙΑ, 2012 1 Περίληψη Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ/ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Πανδώρα Ψυλλάκη Μάρτιος 2013 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ANAΠΤΥΞΗ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών που Βασίζονται σε Βιο-αποικοδομήσιμα Πολυμερή με Εγκλείσματα Οργανικών Νανοσωματιδίων»

«Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών που Βασίζονται σε Βιο-αποικοδομήσιμα Πολυμερή με Εγκλείσματα Οργανικών Νανοσωματιδίων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΜΑ: «Παρασκευή Νανοσύνθετων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της χρήσης λιποσωμάτων ωs in vitro μοντέλο πρόγνωσης της κυτταροτοξικότητας εκδόχων

Διερεύνηση της χρήσης λιποσωμάτων ωs in vitro μοντέλο πρόγνωσης της κυτταροτοξικότητας εκδόχων Διερεύνηση της χρήσης λιποσωμάτων ωs in vitro μοντέλο πρόγνωσης της κυτταροτοξικότητας εκδόχων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα