Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card"

Transcript

1 Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04

2 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ

3 Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ καρτζλασ από τθ λίςτα των καρτϊν... 5 Αυτόματθ δθμιουργία νζασ καρτζλασ από τθ λίςτα των πελατϊν... 6 Διαγραφι κάρτασ (Αςφάλεια ςτοιχείων)... 9 Διόρκωςθ ςτοιχείων κάρτασ... 9 Απενεργοποίθςθ κάρτασ... 9 Ραρουςίαςθ καρτζλασ... 9 Εκτφπωςθ πόντων Εκτφπωςθ Δωροεπιταγισ Κινιςεισ Κάρτασ Στοιχεία Αγορϊν Μεταφορά κινιςεων Αλλαγι κωδικοφ κάρτασ Κινιςεισ Καρτϊν Ρροβολι κινιςεων Ειςαγωγι κινιςεων Διόρκωςθ κινιςεων καρτϊν Ρλθροφοριακζσ Καταςτάςεισ καρτϊν Ανενεργζσ κάρτεσ Εξαργυρϊςεισ ανά κάρτα Κινιςεισ Δωροεπιταγϊν Ρρϊτεσ 100 κάρτεσ Συγκεντρωτικι κατάςταςθ καρτϊν Τηίροσ προιόντων Ώριμεσ κάρτεσ Βοθκθτικά Ενθμζρωςθ Αρχείου Ειδϊν με Ρόντουσ Διαχείριςθ Δωροεπιταγϊν Ρροτυπωμζνεσ Δωροεπιταγζσ Χρζωςθ Δωροεπιταγϊν χρθςτϊν Ραραμετροποίθςθ ςυςτιματοσ Ράροχοι ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ

4 Κωδικοί Κίνθςθσ Καρτϊν Στοιχεία Εκτφπωςθσ πόντων Ραράμετροι Ενθμζρωςθσ Γενικισ Λογιςτικισ Γενικζσ Ραράμετροι Καρτϊν Ραραμετροποίθςθ Ραραςτατικϊν <ΚΚ Ενθμζρωςθσ Καρτϊν> <Καταχϊρθςθ Κάρτασ Καταναλωτι> Ρεριγραφι τθσ Λειτουργίασ Ρϊλθςθ με χριςθ κάρτασ καταναλωτι Dioscoutides Xpress Ζκδοςθ Νζασ κάρτασ Συναλλαγι με πελάτθ ιδθ δοςμζνθσ κάρτασ Ο πελάτθσ ηθτά μια επανεκτφπωςθ των πόντων τθσ κάρτασ του Ο πελάτθσ δεν ζχει μαηί του τθν κάρτα Ραράδοςθ Δωροεπιταγισ «Τφποσ Δωροεπιταγισ»: Εκτφπωςθ κατά τθν παράδοςθ: «Τφποσ Δωροεπιταγισ»: Προεκτυπωμζνθ: Εξαργφρωςθ Δωροεπιταγισ Ραράδειγμα 1 ο : «θ Δωροεπιταγι παρακολουκείται ςαν είδοσ» Ραράδειγμα 2 ο : «θ Δωροεπιταγι παρακολουκείται ςαν % ζκπτωςθσ» Ραράδειγμα 3 ο : «θ Δωροεπιταγι παρακολουκείται ςαν τρόποσ πλθρωμισ» Dioscourides Win Ζκδοςθ Νζασ κάρτασ Συναλλαγι με πελάτθ ιδθ δοςμζνθσ κάρτασ Εκτφπωςθ παραςτατικοφ και ανάλυςθσ πόντων Ο πελάτθσ ηθτά μια επανεκτφπωςθ των πόντων τθσ κάρτασ του Ο πελάτθσ δεν ζχει μαηί του τθν κάρτα Ραράδοςθ Δωροεπιταγισ «Τφποσ Δωροεπιταγισ»: Εκτφπωςθ κατά τθν παράδοςθ: «Τφποσ Δωροεπιταγισ»: Προεκτυπωμζνθ: Εξαργφρωςθ Δωροεπιταγισ Ραράδειγμα 1 ο : «θ Δωροεπιταγι παρακολουκείται ςαν είδοσ» Ραράδειγμα 2 ο : «θ Δωροεπιταγι παρακολουκείται ςαν (αξιακι) ζκπτωςθ» Υποδείγματα Εκτυπϊςεων ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ

5 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ

6 Ειςαγωγή Το graphical user interface (GUI) τθσ εφαρμογισ αναπτφχκθκε ςε c++ / mfc ςε περιβάλλον Microsoft visual studio Θ ΒΔ είναι υλοποιθμζνθ ςε Microsoft Sql Server Θ εφαρμογι ζχει υλοποιθκεί με τζτοιον τρόπο ϊςτε να μπορεί να λειτουργιςει: 1. ςε τοπικό δίκτυο (ςε client server mode) 2. αλλά και μζςω wcf service ενθμερϊνοντασ απομακρυςμζνθ ΒΔ που μπορεί να βρίςκεται ςε απομακρυςμζνο server εκτόσ δικτφου. Ο δεφτεροσ τρόποσ λειτουργίασ είναι ιδιαίτερα χριςιμοσ ςε περιπτϊςεισ δικτφου καταςτθμάτων όπου το κάκε κατάςτθμα ζχει τθν δικι του τοπικι ΒΔ αλλά ταυτόγχρονα κζλει να ζχει μια κοινι κάρτα για όλα τα καταςτιματα του δικτφου. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ςε ζνα κεντρικό ςθμείο ςτινεται το service και μια κεντρικι ΒΔ, θ οποία ενθμερϊνεται online με κάκε transaction που γίνεται ςτο κάκε υποκατάςτθμα. Αν για κάποιο λόγο κάποιο υποκατάςτθμα βρεκεί να μθν μπορεί να ενθμερϊςει τθν κεντρικι ΒΔ (πχ λογω προβλιματοσ internet ςφνδεςθσ) το ςφςτθμα κρατάει τα transactions ςε status pending και περιοδικά χωρίσ να το καταλαβαίνει ο χριςτθσ προςπακεί να τα ςτείλει ςτθν κεντρικι ΒΔ. Επίςθσ ζχουν αναπτυχκεί ειδικζσ stored procedures, οι οποίεσ αναλαμβάνουν τθν ενθμζρωςθ των κινιςεων των καρτϊν. Οπότε, αν κάποιοσ κζλει να εντάξει το υποςφςτθμα των καρτϊν ςτο δικό του λογιςμικό το μόνο που ζχει να κάνει είναι ςτθν δικι του εφαρμογι να κάνει κλιςθ αυτϊν των procedures πχ κατά τθν ζκδοςθ μιασ απόδειξθσ, και να ενθμερωκοφν ςωςτά οι πίνακεσ των καρτϊν. Σε περίπτωςθ δικτφου που περιγράφθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο κα πρζπει να γίνεται κλιςθ του service. Για τθν εφαρμογι MegaTron δθμιουργικθκε ζνα ξεχωριςτό υποςφςτθμα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ λειτουργία του κυκλϊματοσ. 1 Σ ε λ ί δ α

7 2 Σ ε λ ί δ α

8 Στο υποςφςτθμα αυτό περιλαμβάνονται: Το αρχείο πελατϊν Περιγραφή Υποςυςτήματοσ (κατόχων κάρτασ), το αρχείο Θμεριςιων κινιςεων καρτϊν, χριςιμεσ Ρλθροφοριακζσ καταςτάςεισ - Στατιςτικά, Ραράμετροι λειτουργίασ του υποςυςτιματοσ και Βοθκθτικζσ εργαςίεσ. Ακολουκεί μια περιγραφι του interface του υποςυςτιματοσ των καρτϊν. 3 Σ ε λ ί δ α

9 Επιλζγοντασ το υποςφςτθμα <Κάρτεσ Καταναλωτϊν> αναπτφςςεται οριηόντια το μενοφ των υπο-επιλογϊν του. Βαςικά αρχεία Στθν υπο-επιλογι <Βαςικά αρχεία> περιλαμβάνονται τα αρχεία (καρτζλεσ) των πελατϊν που γίνονται κάτοχοι τθσ κάρτασ και θ διαχείρθςθ των κινιςεων των καρτϊν. Κάρτεσ Master Μζςω τθσ επιλογισ αυτισ γίνεται θ διαχείριςθ του αρχείου καρτϊν που ζχουν δοκεί ςε πελάτεσ. Μζςα από αυτιν τθν οκόνθ μπορεί να καταχωρθκεί νζα κάρτα ι να γίνει μεταβολι ςτοιχείων αυτισ. Επίςθσ μπορεί να γίνει θ διαχείριςθ αρχείου, δθλαδι να γίνει μεταφορά κινιςεων από μια κάρτα ςε μια άλλθ, να γίνει μεταβολι του αρικμοφ (Barcode) μίασ κάρτασ, να ςταλεί SMS ςε μια ι ςε όλεσ τισ κάρτεσ τθσ λίςτασ ι ακόμθ και με ςυγκεκριμζνα κριτιρια, να ςταλεί . 4 Σ ε λ ί δ α

10 Ειςαγωγή νέασ καρτέλασ από τη λίςτα των καρτών Από τθν λίςτα των καρτϊν, με το πλικτρο Insert, δίνεται θ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ νζασ κάρτασ. Στθν οκόνθ που ανοίγει ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία του κατόχου τθσ κάρτασ (ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνα κλπ). Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία καταχωροφνται προαιρετικά και πάντα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του καταναλωτι. Κανζνα δε από αυτά τα προςωπικά ςτοιχεία δεν κεωροφνται δεςμευτικά ι υποχρεωτικά για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ επιβράβευςθσ. Ανάλογα με τθν παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ ο <Αρικμόσ τθσ νζασ κάρτασ> είτε καταχωρείται από τον χριςτθ αν θ κάρτα είναι προτυπωμζνθ (με το scanner, αφοφ ζχει τθ μορφι barcode,) είτε προτείνεται αυτόματα από το ςφςτθμα βάςει αλγορίκμου που ζχει δθλωκεί για τθν δθμιουργία νζασ καρτασ. Στθν περίπτωςθ δικτφου καταςτθμάτων που κάνουν χριςθ κοινισ κάρτασ υπάρχει πεδίο που δθλϊνει το <Τποκατάςτθμα>, ςτο οποίο ενεργοποιικθκε θ κάρτα. 5 Σ ε λ ί δ α

11 Στο τζλοσ τθσ καταχϊρθςθσ μιασ νζασ κάρτασ υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματθσ απόδοςθσ πόντων από τον πάροχο. Ο αρικμόσ αυτϊν των πόντων είναι παραμετροποιιςιμοσ ανά πάροχο. Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ «Αίτθςθσ νζασ κάρτασ» από το ςχετικό κουμπί. Θ φόρμα τθσ Αίτθςθσ μπορεί να φτιαχκεί βάςει των προδιαγραφϊν ςασ, με τα ςτοιχεία τθσ καρτασ. Ταυτόχρονα με τθν αίτθςθ, μπορεί να εκτυπϊνεται και φυλλάδιο που περιλαμβάνει τουσ <Όρουσ χριςθσ τθσ κάρτασ>. Αυτόματη δημιουργία νέασ καρτέλασ από τη λίςτα των πελατών Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, υπάρχει ιδθ ςτθν εμπορικι εφαρμογι δθμιουργθμζνο αρχείο πελατϊν, ςτο ςχετικό υποςφςτθμα (Ρελάτεσ - Ρρομθκευτζσ). Τότε το άνοιγμα τθσ νζασ εγγραφισ ςτο αρχείο καρτϊν γίνεται με διαφορετικι διαδικαςία, δθλαδι: Μεταφερόμαςτε ςτο αρχείο πελατϊν και βρίςκουμε τθν καρτζλα του ςυγκεκριμζνου πελάτθ. 6 Σ ε λ ί δ α

12 Στθ ςυνζχεια, με το πλικτρο Home, ειςάγουμε ςτο πεδίο <Barcode> τον κωδικό τθσ κάρτασ καταναλωτι, τθν οποία κα του παραδϊςουμε. Επιβεβαιϊνετε τθν καταχϊρθςθ τθσ αλλαγισ (ειςαγωγι κωδικοφ Barcode), 7 Σ ε λ ί δ α

13 Απαντάτε Ναί ςτθν ερϊτθςθ «Θζλετε ενθμζρωςθ τθσ κάρτασ καταναλωτι και θ εφαρμογι δθμιουργεί αυτόματα τθν ςχετικι εγγραφι τθσ νζασ κάρτασ καταναλωτι και ςτο αρχείο των καρτϊν. Εδϊ μπορείτε: να ςυμπλθρϊςετε κάποια από τα επιπλζον πεδία-ςτοιχεία (προαιρετικά), να τυπϊςετε τθν Αίτθςθ ι/και τουσ όρουσ λειτουργίασ τθσ κάρτασ και πατϊντασ Esc, να καταχωριςετε τθ νζα εγγραφι ςτο αρχείο καρτϊν. 8 Σ ε λ ί δ α

14 Διαγραφή κάρτασ (Αςφάλεια ςτοιχείων) Για τθ διαγραφι καταχωρθμζνθσ κάρτασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε το πλικτρο Delete είτε το ςχετικό κουμπάκι τθσ οκόνθσ με τθ λίςτα των καρτϊν. Για λόγουσ αςφάλειασ των ςτοιχείων Δεν επιτρζπεται διαγραφι κάρτασ που ζχει κινιςεισ. Διόρθωςη ςτοιχείων κάρτασ με το πλικτρο Home δίνεται θ δυνατότθτα μεταβολισ των ςτοιχείων μιασ κάρτασ. Απενεργοποίηςη κάρτασ Αν θ κάρτα ζχει καταςτεί ανενεργι αυτό πρζπει να δθλωκεί ςτθν καρτζλα «ξετςεκάροντασ» το ςχετικό πεδίο. Παρουςίαςη καρτέλασ με το πλικτρο Enter μπορεί να γίνει προβολι παρουςίαςθ μιασ καταχωρθμζνθσ εγγραφισ. 9 Σ ε λ ί δ α

15 Εκτύπωςη πόντων Μζςα από τθν ίδια οκόνθ μποροφμε να δοφμε και να εκτυπώςουμε το ςφνολο των πόντων (ανά πάροχο), που ζχει ςυγκεντρϊςει μια κάρτα. Για τθν εκτφπωςθ μπορεί να δθλωκεί ςυγκεκριμζνθ φόρμα εκτφπωςθσ με τα ςτοιχεία του πελάτθ με τθν μορφι που αυτόσ επικυμεί. Εκτύπωςη Δωροεπιταγήσ Επίςθσ ςε περίπτωςθ που ζχει ςυγκεντρωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ πόντων για τθν ζκδοςθ Δωροεπιταγισ, απο τθν επιλογι Δωροεπιταγι μπορεί να γίνει απόδοςθ αυτισ ςτον κάτοχο τθσ κάρτασ 10 Σ ε λ ί δ α

16 Με τθν ίδια λογικι όπωσ με τον αρικμό τθσ κάρτασ καταναλωτι, ο αρικμόσ δωροεπιταγισ μπορεί να δίνεται από το ςφςτθμα και να τυπϊνεται τθν ςτιγμι τθσ απόδοςθσ ι να είναι προτυπωμζνθ και ςτθν παραπάνω οκόνθ να ςυμπλθρϊνεται ο δοςμζνοσ αρικμόσ. Κατά τθν απόδοςθ τθσ δωροεπιταγισ μπορεί να γίνει και εκτφπωςθ απόδειξθσ παραλαβισ για να υπογράφει ο πελάτθσ. Κινήςεισ Κάρτασ με επιλογι του tab «Κινιςεισ Κάρτασ» εμφανίηονται οι κινιςεισ τθσ κάρτασ ανά θμερομθνία. 11 Σ ε λ ί δ α

17 Στοιχεία Αγορών με επιλογι του tab «ιοιχεία Αγορών» εμφανίηονται οι πόντοι ανά καλάκι (πάροχο) ι ακόμθ να ηθτθκεί ανάλυςθ των αγορϊν του πελάτθ (Τηίροσ) ανά κατθγορία ειδϊν Οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ανάλογα με κάποια από τισ παραπάνω επιλογζσ. Ππωσ γίνεται αντιλθπτό μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ κατθγοριοποίθςθ των ειδϊν αποκικθσ. 12 Σ ε λ ί δ α

18 Μεταφορά κινήςεων Αλλαγή κωδικού κάρτασ Μζςα από τθν λίςτα των καρτϊν μπορεί να γίνει μεταφορά των κινιςεων μιασ κάρτασ ςε μια άλλθ. Επιλζγουμε τθν κάρτα τθσ οποίασ κζλουμε να μεταφζρουμε τουσ πόντουσ και με το κουμπί που είναι κυκλωμζνο ςτθν παραπάνω εικόνα καλείται θ παρακάτω οκόνθ ςτθν οποία ςυμπλθρϊνουμε τον αρικμό τθσ κάρτασ ςτθν οποία κα γίνει θ μεταφορά των πόντων. 13 Σ ε λ ί δ α

19 Ραρόμοια λειτουργία με τθν μεταφορά των πόντων είναι και θ αλλαγι του αρικμοφ μιασ κάρτασ. Επιλζγουμε τθν κάρτα τθσ οποίασ κζλουμε να αλλάξουμε τον αρικμό και με το κουμπί που είναι κυκλωμζνο ςτθν παραπάνω εικόνα καλείται θ παρακάτω οκόνθ ςτθν οποία ςυμπλθρϊνουμε τον αρικμό τθσ νζασ κάρτασ -ςτθν οποία κα γίνει θ μεταφορά των πόντων και των υπόλοιπων ςτοιχείων. Κινήςεισ Καρτών Θ διαχείριςθ / προβολι των κινιςεων των καρτϊν γίνεται απο τθν επιλογι «ΚΙΝΗΕΙ ΚΑΡΣΩΝ». Οι κινιςεισ βεβαίωσ, καταγράφονται αυτόματα μζςα από το κφκλωμα των παραςτατικϊν. 14 Σ ε λ ί δ α

20 Προβολή κινήςεων Μζςα από τθν οκόνθ αυτι ο χριςτθσ μπορεί να κάνει αναηιτθςθ με κριτιρια διάςτθμα θμερομθνίασ τφπο κίνθςθσ κάρτασ χριςτθ που ζκανε τθν κίνθςθ αρικμό κάρτασ αρικμό δωροεπιταγισ αρικμό παραςτατικοφ πάροχο. Μπορεί επίςθσ να γίνει καταχϊρθςθ νζασ κίνθςθσ ι και διόρκωςθ μιασ ιδθ υπάρχουςασ κίνθςθσ. Ειςαγωγή κινήςεων Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται θ οκόνθ καταχϊρθςθσ κίνθςθσ κάρτασ. Θ οκόνθ αυτι καλείται με το πλικτρο Insert και μπορεί να χρθςιμεφςει για τθν ειςαγωγι κινιςεων που δεν μποροφν να δθμιουργθκοφν αυτόματα, πχ κζλει το κατάςτθμα που παρζχει τισ κάρτεσ να δϊςει ςε εναν καλό πελάτθ ζναν επιπλζον αρικμό πόντων που δεν ζχουν ςχζςθ με τισ αγορζσ του. 15 Σ ε λ ί δ α

21 Διόρθωςη κινήςεων καρτών Για τθ διόρκωςθ υπάρχουςασ εγγραφισ (κίνθςθσ) τθν επιλζγετε (φωτίηετε) και με το πλικτρο Home εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ διόρκωςθσ. Πληροφοριακέσ Καταςτάςεισ καρτών Υπάρχει ζνασ αρικμόσ προεγκατεςτθμζνων πλθροφοριακϊν καταςτάςεων ςτο ςφςτθμα των καρτϊν. Επίςθσ δίνεται δυνατότθτα ςτον χριςτθ να προςκζςει και άλλεσ user defined διαδικαςίεσ του τφπου : crystal report, export ςε xls,csv,ascii. Οι εκτυπϊςεισ τφπου crystal report ζχουν τθν δυνατότθτα μετά να γίνουν εξαγωγι και ςε μορφι pdf,excel κλπ. Αφοφ γίνει επιλογι του τφπου τθσ κατάςταςθσ μποροφν να δοκοφν επιπλζον ςτοιχεία των καρτϊν ι/και ςτοιχεία των ειδϊν κλπ. 16 Σ ε λ ί δ α

22 Οι ζτοιμεσ πλθροφοριακζσ καταςτάςεισ φαίνονται ςτθν παραπάνω εικόνα είναι: Ανενεργέσ κάρτεσ Εξαργυρώςεισ ανά κάρτα Κινήςεισ Δωροεπιταγών 17 Σ ε λ ί δ α

23 Πρώτεσ 100 κάρτεσ Συγκεντρωτική κατάςταςη καρτών Τζίροσ προιόντων Στθν εκτφπωςθ αυτι μπορεί να ηθτθκεί και ανάλυςθ ανά Ομάδα ςυγκζντρωςθσ (ςτατιςτικισ) των ειδϊν. 18 Σ ε λ ί δ α

24 Ώριμεσ κάρτεσ (δθλαδι κάρτεσ που πλθςιάηουν ι ζχουν ξεπεράςει το απαιτοφμενο ποςό-όριο για παραλαβι δωροεπιταγισ). Βοηθητικά Ενημέρωςη Αρχείου Ειδών με Πόντουσ Κάκε είδοσ ζχει τθν δυνατότθτα να δϊςει εναν ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων ςτον πελάτθκάτοχο κάρτασ, κατά τθν αγορά του. Αυτό γίνεται με τον οριςμό ενόσ ςυντελεςτι, που κακορίηει τθ ςχζςθ τθσ απόδοςθσ πόντων ανά αξίασ προιόντοσ. Αν ο ςυντελεςτισ είναι 1, τότε για κάκε κα αποδίδεται ζνασ (1) πόντοσ. Ζτςι ζνα προιόν με λιανικι τιμι π.χ. 50 κα ζδινε 50 πόντουσ. Μποροφμε μαηικά να ενθμερϊςουμε το αρχείο των ειδϊν με τον επικυμθτό ςυντελεςτι απόδοςθσ πόντων, μζςω τθσ παρακάτω οκόνθσ. Εδϊ επιλζγουμε τα είδθ και το νζο διάςτθμα για το οποίο κα ιςχφει ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ των πόντων π.χ. μπορεί για μια κατθγορία ειδϊν να ιςχφςει προωκθτικι ενζργεια για κάποιεσ μζρεσ, όπου αντί για 1 πόντο/ευρϊ να δίνονται 10 πόντοι/ευρϊ. 19 Σ ε λ ί δ α

25 Θ εργαςία αυτι χρθςιμοποιείται και για τθν εξαίρεςθ κάποιασ κατθγορίασ ειδϊν από το ςφςτθμα απόδοςθσ πόντων. Δθλαδι αν τα προιόντα βρεφικισ διατροφισ (Βρεφικά Γάλατα) δεν κζλουμε να ςυμμετζχουν ςτθν απόδοςθ πόντων, τότε ςε αυτι τθν κατθγορία κα πρζπει να οριςτεί ςυντελεςτισ απόδοςθσ μθδζν (0). Επί τθσ ουςίασ, αυτι θ Βοθκθτικι εργαςία χρθςιμοποιείται, κυρίωσ,για τον κακοριςμό των εξαιρζςεων από τον γενικό κανόνα. Αντί τθσ παραπάνω εργαςίασ, προτιμάται ζνασ άλλοσ τρόποσ διαχείριςθσ απόδοςθσ πόντων, αντί να αντιμετωπίηεται κάκε είδοσ ξεχωριςτά. Ζτςι, αν για ζνα είδοσ δεν υπάρχει κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ αλγόρικμοσ πόντων, τότε ακολουκεί εναν γενικότερο κανόνα βάςει τθσ αποκικθσ ςτθν οποία ανικει. Θ παραμετροποίθςθ αυτι γίνεται πάνω ςε κάκε πάροχο ανά αποκικθ 20 Σ ε λ ί δ α

26 Με τθν παραμετροποίθςθ αυτι μποροφμε να δθλϊςουμε για παράδειγμα, ότι όλα τα είδθ τθσ αποκικθσ 2 (Ραραφαρμακευτικά) κα ζχουν ςυντελεςτι απόδοςθσ πόντων 1,00. Δθλαδι για κάκε αξίασ κάκε προιόντοσ αυτισ τθσ αποκικθσ, κα αποδίδεται ζνασ (1) πόντοσ. Στθ ςυνζχεια, τισ όποιεσ εξαιρζςεισ από το γενικό κανόνα, κα τισ κακορίςουμε από τθ βοθκθτικι που περιγράψαμε (Ενθμζρωςθ ειδϊν με ςτοιχεία πόντων). Διαχείριςη Δωροεπιταγών Θ εφαρμογι υποςτθρίηει τόςο τθν διαχείριςθ προτυπωμζνων δωροεπιταγϊν όςο και τθν εκτφπωςθ δωροεπιταγϊν κατά τθν ζκδοςθ του παραςτατικοφ, με δθμιουργία μοναδικοφ αρικμοφ βάςει κάποιων παραμζτρων. Προτυπωμένεσ Δωροεπιταγέσ Στθν περίπτωςθ των προτυπωμζνων δωροεπιταγϊν το ςφςτθμα μπορεί να παράξει αρικμοφσ μικουσ 13 χαρακτιρων (για τθν δθμιουργία barcode EAN13), χρθςιμοποιϊντασ τθν παρακάτω οκόνθ. Οι αρικμοί αυτοί αποκθκεφονται ςτθν ΒΔ μαηί με τθν αξία που αντιςτοιχεί ςε αυτζσ και μποροφν να δοκοφν ςτον αντίςτοιχο τυπογράφο προσ εκτφπωςθ. 21 Σ ε λ ί δ α

27 Χρέωςη Δωροεπιταγών χρηςτών Υπάρχει κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των δωροεπιταγϊν ζτςι ϊςτε, ανα πάςα ςτιγμι να γνωρίηουμε που βρίςκεται μια δωροεπιταγι. Αρχικά οι δωροεπιταγζσ χρεϊνονται ςε χριςτεσ τθσ εφαρμογισ. Πταν μια δωροεπιταγι δοκεί ςε ζναν πελάτθ, ο χριςτθσ αυτόματα αποχρεϊνεται τθν δωροεπιταγι και αντίςτροφα όποτε τθν ειςπράτει τθν χρεϊνεται. Υπάρχει και διαδικαςία μεταφοράσ των δωροεπιταγϊν από ζναν χριςτθ ςε ζναν άλλο. Ανάλογα και με τθν παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ υπάρχει και θ δυνάτοτθτα δθμιουργίασ λογιςτικϊν άρκρων όποτε γίνεται κίνθςθ μιασ δωροεπιταγισ. 22 Σ ε λ ί δ α

28 Παραμετροποίηςη ςυςτήματοσ Πάροχοι Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μοναδικόσ πάροχοσ τθσ κάρτασ είναι το ίδιο το Φαρμακείο. Εντοφτοισ θ κάρτα μπορεί να ςυγκεντρϊνει πόντουσ και από διαφορετικοφσ παρόχουσ / καλάκια. Για παράδειγμα, ζςτω ότι ζχουμε ζνα δίκτυο ςυνεργαηόμενων καταςτθμάτων. Στθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να υπάρχει ζνασ κοινόσ πάροχοσ πόντων για όλα τα καταςτιματα και το κάκε κατάςτθμα να διατθρεί και ζνα δικό του καλάκι τοπικϊν πόντων για δικζσ του προωκθτικζσ ενζργειεσ. Μια άλλθ χρθςιμότθτα κα μποροφςε να είναι ςτθν περίπτωςθ που κάποια εταιρεία καλλυντικϊν κζλει να πριμοδοτιςει τα προϊόντα τθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία ορίηεται ςαν πάροχοσ για τα δικά τθσ προιόντα και οταν ςυγκεντρϊςει ο πελάτθσ οριςμζνο αρικμό πόντων από τισ αγορζσ του ςτα είδθ αυτοφ του παρόχου, τότε αυτόσ αποδίδει κάποιο ςυμφωνθμζνο δϊρο. Συνικωσ ορίηεται και ποιοσ είναι ο βαςικόσ πάροχοσ πόντων. Για κάκε πάροχο ορίηεται επίςθσ, ποιο είναι το όριο εξαργφρωςθσ πόντων, ποια είναι θ αξία των δωροεπιταγϊν του και αν κατά το άνοιγμα νζασ κάρτασ δίνονται ςαν bonus πόντοι ζναρξθσ. Κωδικοί Κίνηςησ Καρτών Κάκε ενζργεια που αφορά δωροεπιταγι ι απόδοςθ πόντων ςε κάρτα αποτφπωνεται με τθν μορφι κίνθςθσ με ςυγκεκριμζνο κωδικό. Ανάλογα με το είδοσ τθσ κίνθςθσ διαμόρφϊνεται και το υπόλοιπο των πόντων μιασ κάρτασ. Στθν παρακάτω οκόνθ φαίνονται οι πιο κοινοί τφποι κινιςεων μιασ κάρτασ. Μποροφμε να δθλϊςουμε, κατά πόςο μια κίνθςθ αυξάνει ι μειϊνει το υπόλοιπο των πόντων, αν είναι κίνθςθ που αφορά κίνθςθ δωροεπιταγισ ι αν είναι κίνθςθ χρζωςθσ αποχρζωςθσ ταμείου, πχ ο τφποσ κίνθςθσ 99 ΔΩΟ - ΕΞΑΓΥΩΣΘ ενθμερϊνει ταυτόγχρονα και πόντουσ κάρτασ (μείωςθ) αλλά και κίνθςθ δωροεπιταγισ. 23 Σ ε λ ί δ α

29 Στοιχεία Εκτύπωςησ πόντων Στθν επιλογι αυτι καταγράφονται κατά τθν εγκατάςταςθ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εκτφπωςθ των πόντων. Παράμετροι Ενημέρωςησ Γενικήσ Λογιςτικήσ Ππωσ αναφζραμε (ςτθ Διαχείριςθ Δωροεπιταγϊν), υπάρχει θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ τθσ γενικισ λογιςτικισ με δθμιοφργια άρκρων από τισ κινιςεισ των δωροεπιταγϊν. Στθν παρακάτω οκόνθ μπορεί να οριςτεί θ λογικι δθμιουργίασ των άρκρων αυτϊν. 24 Σ ε λ ί δ α

30 Γενικέσ Παράμετροι Καρτών Στθν εικόνα που ακολουκεί είναι ςυγκεντρωμζνεσ οι γενικζσ παράμετροι διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των καρτϊν. Αρχικά ορίηουμε <Κωδικό εταιρείασ/αλυςίδασ>. Οι κωδικοί αυτοί είναι χριςιμοι για τθν ταυτοποιιςθ ενόσ υποκαταςτιματοσ ςε δίκτυο ι και ακόμα για τθν δθμιουργία κωδικϊν καρτϊν ςε περίπτωςθ που δεν είναι προτυπωμζνεσ (ςε ςυνδιαςμό με το πεδίο επόμενθ αρίκμθςθ κάρτασ). Στο πεδίο <Σφποσ κάρτασ> ορίηεται αν μια κάρτα είναι προτυπωμζνθ ι όχι. Υπάρχει και δυνατότθτα οριςμοφ εναλλακτικοφ υπολογιςμοφ πόντων για ςυγκεκριμζνεσ αποκικεσ είδων. Με τον όρο «Εναλλακτικό υπολογιςμό» εννοοφμε οτι αντί να υπολογίηονται οι πόντοι ςτθν τελικι αξία του είδουσ υπολογίηονται ςτθν αρχικι αξία του είδουσ (ποςότθτα x τιμι μονάδοσ). Αυτι θ λογικι είναι χριςιμθ όταν ο πελάτθσ πλθρϊνει ζνα μζροσ ςυμμετοχι τθσ αξίασ τθσ πϊλθςθσ. Επίςθσ μπορεί να απενεργοποιθκεί θ <λειτουργία μεταφοράσ πόντων>. Με τθν ίδια λογικι -όπωσ με τθν κάρτα- ορίηουμε αν οι δωροεπιταγζσ του ςυςτιματοσ είναι <Προτυπωμζνεσ> και με ποιο αλγόρικμο δθμιουργείται ο αρικμόσ ςε περίπτωςθ μθ προτυπωμζνων δωροεπιταγϊν. Άλλεσ παράμετροι περιλαμβάνουν τον <Κωδικό κίνθςθσ εξαργφρωςθσ πόντων> δθλαδι τι είδουσ κίνθςθ δθμιουργείται κατά τθν απόδοςθ δωροεπιταγισ ςτον πελάτθ, τον κωδικό κίνθςθσ αρχικισ χρζωςθσ πόντων κατά τθν δθμιουργία νζασ κάρτασ και τον κωδικό κίνθςθσ είςπραξθσ δωροεπιταγισ. 25 Σ ε λ ί δ α

31 Κατά τον υπολογιςμό των πόντων μιασ απόδειξθσ πϊλθςθσ, οι πόντοι που προκφπτουν, ςυνικωσ, δεν είναι ςτρογγυλά νοφμερα. Εδϊ μπορεί ο χριςτθσ να ορίςει κατά πόςο κα παρακολουκοφνται οι πόντοι με δεκαδικά ι αν κα γίνεται <τρογγυλοποίθςθ> και τι είδουσ ςτρογγυλοποίθςθ. Πςον αφορά ςτθν <Εκτφπωςθ των πόντων> κατά τθν ζκδοςθ μιασ απόδειξθσ δθλϊνουμε αν κα τυπϊνεται πάντα ι κατόπιν ερϊτθςθσ ι δεν κα τυπϊνεται, και αν κα τυπϊνεται χαρτάκι πόντων ακόμα και αν δεν ζχουν αποδοκεί πόντοι από το ςυγκεκριμζνο παραςτατικό <Εκτφπωςθ μθδζν πόντων>. Τζλοσ δίνεται θ δυνατότθτα να <Παρακολουκείται θ δωροεπιταγι> με διάφορουσ τρόπουσ (Είδοσ ι % ζκπτωςθσ). Μπορεί να γίνεται και <Ζλεγχοσ των δωροεπιταγών> κατά τθν είςπραξθ, κατά πόςο είναι ζγκυρεσ. Σε περίπτωςθ που κζλουμε ειδικζσ διαδικαςίεσ να εκτελοφνται ςε διάφορεσ φάςεισ του ςυςτιματοσ των καρτϊν, υπάρχουν οι παρακάτω παράμετροι. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ είναι με τθν μορφι stored procedure. Οι stored procedure πρεπει να ζχουν τθν παρακάτω μορφι κλιςθσ για να είναι ςυμβατζσ με το ςφςτθμα Δείγμα Stored Procedure για ενθμζρωςθ μετά το άνοιγμα ενθμζρωςθ κάρτασ. CREATE PROCEDURE tinyint = 0 ΜΑΖΘΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΘΥΕΘΩΝ ΚΑΡΣΩΝ Δείγμα Stored Procedure για πλθροφορίεσ κάρτασ δωροεπιταγισ CREATE PROCEDURE VARCHAR(30), -- ΑΡΘΘΜΟ TINYINT, -- 0:ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΚΑΡΣΑ,1:ΤΠΟΛΟΘΠΟ ΠΟΝΣΩΝ,2:ΚΘΝΗΗ DECIMAL(18,2) = VARCHAR(2) = '' 26 Σ ε λ ί δ α

32 Δείγμα Stored Procedure για κλιςθ μετά από κάκε ενθμζρωςθ κινιςεων κάρτασ CREATE PROCEDURE DECIMAL(18,0) = tinyint = DECIMAL(18,0) = tinyint = 0 Δείγμα Stored Procedure για κλιςθ μετά από χρζωςθ δωροεπιταγϊν ςε ταμεία CREATE PROCEDURE tinyint -- 0: INSERT 1:UPDATE 2:DELETE Παραμετροποίηςη Παραςτατικών Για τθ λειτουργία του υποςυςτιματοσ των καρτϊν απαιτείται είναι απαραίτθτθ και θ παραμετροποίθςθ των τφπων παραςτατικϊν, που κα ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία τθσ κάρτασ καταναλωτι <ΚΚ Ενημέρωςησ Καρτών> Στο tab <Γενικά τοιχεία> κάκε τφπου παραςτατικοφ, που ςυμμετζχει ςτθ λειτουργία τθσ κάρτασ καταναλωτι (π.χ. 14, 15, 1 Α, 1Β ), πρζπει να ενθμερωκεί θ παράμετροσ αυτι ανάλογα, είτε με «ΧΡΕΩΗ» είτε με ΠΙΣΩΗ». 27 Σ ε λ ί δ α

33 <Καταχώρηςη Κάρτασ Καταναλωτή> Στο tab <Σρόποσ Λειτουργίασ 4/5> των παραπάνω τφπων παραςτατικϊν, πρζπει να δθλϊςουμε απαραίτθτα μία από τισ ακόλουκεσ επιλογζσ: είτε «Ναί» είτε «Ναί Εμφάνιςθ». 28 Σ ε λ ί δ α

34 Περιγραφή τησ Λειτουργίασ Πώληςη με χρήςη κάρτασ καταναλωτή Θ κάρτα κατόπιν τθσ αμοιβαίασ ςυμφωνίασ, δίνεται ςτον καταναλωτι και κατόπιν τθ ηθτοφμε ςε κάκε ςυναλλαγι λιανικισ. Στα παραδείγματα που ακολουκοφν, κεωροφμε οτι για κάκε 1 αποδίδεται 1 πόντοσ. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ, υποςτθρίηονται μζςα από το παραςτατικό λιανικισ,δθλαδι: <Άνοιγμα νζασ καρτζλασ>, <Διόρκωςθ> ςτοιχείων, <Εκτφπωςθ πόντων>, <Εκτφπωςθ-παράδοςθ Δωροεπιταγισ> και <Εξαργφρωςθ Δωροεπιταγισ> Ακολουκεί περιγραφι των χειριςμϊν, ανάλογα με τον τφπο τθσ εφαρμογισ (Dioscourdes Xpress & Dioscourides Win) Dioscoutides Xpress Έκδοςη Νέασ κάρτασ Ζςτω ότι, βριςκόμαςτε ςτθν πρϊτθ μζρα εφαρμογισ του ςυςτιματοσ των καρτϊν και ςτον επόμενο πελάτθ κζλουμε να δϊςουμε τθν κάρτα καταναλωτι. Τι κάνουμε; Ραίρνουμε μία νζα κάρτα Αν ζχουμε ιδθ ανοίξει καρτζλα του ςτο υποςφςτθμα των πελατϊν, πατάμε το κουμπί και ειςάγουμε τα ςτοιχεία του πελάτθ ςτο παραςτατικό. 29 Σ ε λ ί δ α

35 Σημειώςτε οτι, πλέον οι καρτέλεσ όλων των πελατών μποροφν να ανοίγονται αυτόματα, κατά την καταχώρηςη των ηλεκτρονικών τουσ ςυνταγών. Το παραςτατικό αποκτά Ονοματεπϊνυμο... Ρατοφμε το κουμπί για να εμφανιςτεί θ ςυνοπτικι καρτζλα του πελάτθ. Επιλζγουμε τθ λζιτουργία <Επεξεργαςία καρτζλασ πελάτθ> και ειςάγουμε (ςκανάροντασ) ςτο πεδίο <Barcode>, τον αρικμό τθσ κάρτασ που του παραδίνουμε. Βρίςκεται προτυπωμζνοσ και ςε μορφι Barcode, ςτθν πίςω πλευρά τθσ. Με τθν καταχϊρθςθ του αρικμοφ τθσ κάρτασ το πρόγραμμα δθμιουργεί αυτόματα (όπωσ περιγράψαμε ςτισ γενικζσ οδθγίεσ) και τθν εγγραφι ςτο αρχείο των καρτϊν. Το παραςτατικό αποκτά και ςτοιχεία κάρτασ... Αν δεν υπάρχει ανοιγμζνθ καρτζλα για τον ςυγκεκριμζνο πελάτθ, δθμιουργοφμε μία νζα καρτζλα με το κουμπί Αν ο πελάτθσ τθσ νζασ κάρτασ καταναλωτι, Δεν επικυμεί να μασ δϊςει τα προςωπικά του ςτοιχεία (π.χ. Επωνυμία, Διεφκυνςθ, τθλζφωνο κλπ), τότε ανοίγουμε καρτζλα ΜΟΝΟ ςτο αρχείο των καρτϊν, πατϊντασ το κουμπί. 30 Σ ε λ ί δ α

36 Συναλλαγή με πελάτη ήδη δοςμένησ κάρτασ Στο παράδειγμα αυτό, ο πελάτθσ ζχει ιδθ παραλάβει τθν κάρτα του από προθγοφμενθ ςυναλλαγι. Του ηθτοφμε τθν κάρτα και Τθ ςκανάρουμε ςτο πεδίο <Αναηιτθςθ είδουσ> Εμφανίηεται θ ακόλουκθ ερϊτθςθ: αν απαντιςουμε κετικά, το παραςτατικό ςυμπλθρϊνεται και με τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ αλλά και τθσ επωνυμίασ, αλλιϊσ μόνο με τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ. 31 Σ ε λ ί δ α

37 Αν ο πελάτθσ ζχει ιδθ ςυγκεντρϊςει κάποιουσ πόντουσ από προθγοφμενεσ αγορζσ, τότε οι πόντοι αυτοί εμφανίηονται ςτο ςχετικό παράκυρο. Ο πελάτησ ζητά μια επανεκτύπωςη των πόντων τησ κάρτασ του... Αν μασ ηθτιςει απλά και μόνο εκτφπωςθ των πόντων του, πατάμε το κουμπί Ο πελάτησ δεν έχει μαζί του την κάρτα... Στθν περίπτωςθ αυτι, χρθςιμοποιϊντασ το κουμπί βροφμε από τα αρχικά τθσ επωνυμίασ του., μποροφμε να τον Από το ςθμείο αυτό ςυνεχίηουμε, ακολουκϊντασ τισ διαδικαςίεσ καταχϊρθςθσ των ειδϊν προσ πϊλθςθ. Αν τα είδθ που αγοράηει ο πελάτθσ προςφζρουν πόντουσ, αυτοί προςτίκενται ςτουσ προθγοφμενουσ, ενϊ γίνεται και ςχετικι ανάλυςθ ςτο ςχετικό εκτυπωτικό. Παράδοςη Δωροεπιταγήσ Αν με τισ ςθμερινζσ αγορζσ, οι πόντοι τθσ κάρτασ ξεπεράςουν το όριο των π.χ. 100 πόντων, τότε ο πελάτθσ πρζπει να παραλάβει τθ Δωροεπιταγι του. «Τύποσ Δωροεπιταγήσ»: Εκτύπωςη κατά την παράδοςη: Σε τζτοια παραμετροποίθςθ, αυτι αρικμείται αυτόματα και εκδίδετε με τθν απόδειξθ. Στο ακόλουκο παράδειγμα ο πελάτθσ είχε απο προθγοφμενεσ αγορζσ 26,37 πόντουσ. Οι πόντοι που κερδίηει με τθ νζα αγορά είναι 88,65, οπότε ςυγκεντρϊνει ζνα ςφνολο πόντων 115,02. Αυτό ξεπερνά το όριο των 100 πόντων που ζχουμε βάλει, ϊςτε να δικαιοφται Δωροεπιταγι. Οπότε το πρόγραμμα μασ ηθτά να επιβεβαιϊςουμε και να εκδϊςουμε τθ ςυγκεκριμζνθ Δωροεπιταγι. 32 Σ ε λ ί δ α

38 Με τθν παράδοςθ τθσ Δωροεπιταγισ (που ςτο παράδιγμα μασ είναι αξίασ 10 ), αφαιροφνται 100 πόντοι από τον πελάτθ και το νζο υπόλοιπο πόντων του είναι 15,02. Τθ Δωροεπιταγι μπορεί να τθν εξαργυρϊςει με κάποια επόμενθ αγορά. «Τύποσ Δωροεπιταγήσ»: Προεκτυπωμένη: Αν χρθςιμοποιοφνται «Προεκτυπωμζνεσ» Δωροεπιταγζσ κα πρζπει ςτο ςχετικό παράκυρο να δθλϊςουμε και τον αρικμό τθσ. Αν δεν εκδϊςουμε τθ Δωροεπιταγι τϊρα, ΔΕΝ αφαιροφνται πόντοι από τθν κάρτα και το πρόγραμμα κα μασ υπενκυμίςει τθν υποχρζωςθ για ζκδοςι τθσ ςτθν επόμενθ αγορά. Εξαργύρωςη Δωροεπιταγήσ Παράδειγμα 1 ο : «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται ςαν είδοσ» Σφμφωνα λοιπόν με αυτι τθν παραμετροποίθςθ: Ζςτω ότι ο πελάτθσ αγοράηει είδθ αξίασ 23,10 (ποςό που πρζπει πάντα να ξεπερνά τθν αξία τθσ δωροεπιταγισ). 33 Σ ε λ ί δ α

39 Ο πελάτθσ μασ εμφανίηει τθ Δωροεπιταγι του Και πατάμε το κουμπί για να ςκανάρουμε τον αρικμό τθσ, ο οποίοσ ζχει τθ μορφι Barcode ςτο επόμενο παράκυρο. Αν ο αρικμόσ είναι ανφπαρκτοσ, πλαςτόσ ι ιδθ εξαργυρωμζνοσ, τότε δεν γίνεται αποδεκτόσ. Αν ο αρικμόσ τθσ δωροεπιταγισ γίνει δεκτόσ, τότε ςτο παραςτατικό ςυμπλθρϊνεται αυτόματα μία γραμμι με περιγραφι είδουσ «Εξαργφρωςθ Δωροεπιταγισ» και (αρνθτικι) τιμι μονάδοσ ίςθ με -10. Ζτςι θ αξία του παραςτατικοφ, δθλαδι το πλθρωτζο, γίνεται 13,10 34 Σ ε λ ί δ α

40 Ειςπράτουμε επομζνωσ 13,10 και εκδίδουμε το παραςτατικό. Στθν κάρτα του πελάτθ προςτίκενται 13,10 πόντοι και το ςφνολο φτάνει τουσ 28,12. Παράδειγμα 2 ο : «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται ςαν % έκπτωςησ» Σφμφωνα λοιπόν με αυτι τθν παραμετροποίθςθ: ο πελάτθσ, που ζχει ιδθ 33,60 πόντουσ ςτθν κάρτα του, αγοράηει ςιμερα παραφαρμακευτικά αξίασ 55,92 και ζνα φάρμακο αξίασ 30,36 (Σφνολο: 86,28 ) 35 Σ ε λ ί δ α

41 Στο τζλοσ τθσ ςυναλλαγισ μασ δίνει το εκπτωτικό του κουπόνι, το οποίο ζςτω οτι του προςφζρει «20% ζκπτωςθ ςτθν επόμενθ αγορά». Ρατάμε το κουμπί, και Ειςάγουμε (ςκανάροντασ) τον αρικμό (Barcode) του κουπονιοφ ςτθν ακόλουκθ οκόνθ, οπότε ςτο παραςτατικό, ςυμπλθρϊνεται αυτόματα ποςοςτό ζκπτωςθσ 20% ςε όλα τα παραφαρμακευτικά και ΜΟΝΟ. 36 Σ ε λ ί δ α

42 Εκδίδουμε τθν απόδειξθ και ειςπράτουμε 75,09 Στθν κάρτα του πελάτθ αποδίδονται 44,73 πόντοι, οι οποίοι υπολογίηονται επί τθσ τελικισ αξίασ των παραφαρμάκων (μετά τθν αφαίρεςθ τθσ ζκπτωςθσ) και το νζο ςφνολο πόντων τθσ κάρτασ διαμορφϊνεται ςτο 78,33. Παράδειγμα 3 ο : «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται ςαν τρόποσ πληρωμήσ» Σφμφωνα λοιπόν, με αυτι τθν παραμετροποίθςθ θ Δωροεπιταγι επζχει κζςθ χαρτονομίςματοσ αξίασ ίςθσ με τθν αναγραφόμενθ π.χ. 10 : Ζςτω ότι ο πελάτθσ μασ, που ζχει ιδθ 33,60 πόντουσ ςτθν κάρτα του, αγοράηει ςιμερα παραφαρμακευτικά αξίασ 55,92 και ζνα φάρμακο αξίασ 30,36. Επομζνωσ, το ειςπρακτζο ποςό διαμορφϊνεται ςε 86, Σ ε λ ί δ α

43 Μασ δίνει τθ Δωροεπιταγι του και πατάμε το κουμπί Από το μενοφ των «Τρόπων πλθρωμισ», που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μασ, επιλζγουμε τθ «Δωροεπιταγι» Ειςάγουμε τον αρικμό τθσ ςτθν ακόλουκθ οκόνθ και το ποςό τθσ ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με Σ ε λ ί δ α

44 Θ αξία τθσ Δωροεπιταγισ χαρτονομίςματοσ (10 ) αφαιρείται από το ειςπρακτζο και το ποςό που πρζπει να ειςπραχκεί ςε ΜΕΣΡΗΣΑ μεταβάλλεται αυτόματα ςε 76,28. Αν δεν χρειάηεται να επιλζξουμε και κάποιο άλλο τρόπο πλθρωμισ πατάμε το κουμπί. Εκδίδουμε τθν απόδειξθ και ειςπράτουμε 76,28 ςε μετρθτά. Στθν κάρτα του πελάτθ αποδίδονται 55,92 πόντοι, οι οποίοι υπολογίηονται επί τθσ αξίασ ΜΟΝΟ των προιόντων που αποδίδουν πόντουσ (86,28-30,36), οπότε το νζο ςφνολο πόντων τθσ κάρτασ διαμορφϊνεται ςτο 89, Σ ε λ ί δ α

45 Dioscourides Win Στα παραςτατικά που παραμετροποιικθκαν (με τισ παραπάνω οδθγίεσ) εμφανίηονται πλζον ενεργά τα ακόλουκα HOT KEYS. Ειςαγωγι κωδικοφ κάρτασ (με Scanner ι πλθκτρολόγιο) Εμφάνιςθ πόντων κάρτασ Εκτφπωςθ μόνο πόντων (ανεξάρτθτα από τθν εκτφπωςθ του παραςτατικοφ) Έκδοςη Νέασ κάρτασ Ζςτω ότι, βριςκόμαςτε ςτθν πρϊτθ μζρα εφαρμογισ του ςυςτιματοσ των καρτϊν και ςτον επόμενο πελάτθ κζλουμε να δϊςουμε τθν κάρτα καταναλωτι. Τι κάνουμε; Ραίρνουμε μία νζα κάρτα Αν ζχουμε ιδθ ανοίξει καρτζλα του ςτο υποςφςτθμα των πελατϊν, πλθκτρολογοφμε τα αρχικά τθσ Επωνυμίασ του για να αναηθτιςουμε τον πελάτθ (ι πατάμε F10 να ανοίξουμε τϊρα μια νζα καρτζλα πελάτθ) Σημειώςτε οτι, πλέον οι καρτέλεσ όλων των πελατών μποροφν να ανοίγονται αυτόματα, κατά την καταχώρηςη των ηλεκτρονικών τουσ ςυνταγών. Μετά τθν ειςαγωγι του πελάτθ ςτο παραςτατικό, πατάμε το Ctrl+S ι το ςχετικό κουμπί τθσ toolbar, για να προβάλλουμε τθν καρτζλα του πελάτθ και ςτθ ςυνζχεια το πλικτρο Home για να ειςάγουμε τον κωδικό τθσ κάρτασ που του παραδίδουμε ςτο πεδίο Barcode. 40 Σ ε λ ί δ α

46 Ρατάμε Esc και επιβεβαιϊνουμε τθν καταχϊρθςθ των τροποποιιςεων. Θ εφαρμογι μάσ ρωτά αν κζλουμε «Ενθμζρωςθ τθσ κάρτασ καταναλωτι». Απαντάμε Ναί και ςτθν οκόνθ μασ εμφανίηονται τα ςτοιχεία τθσ νζασ κάρτασ καταναλωτι. 41 Σ ε λ ί δ α

47 Μποροφμε να ςυμπλθρϊςουμε κάποια επιπλζον πεδία ι να τυπώςουμε τθν αίτθςθ. Σθμαντικά ςτοιχεία τθσ κάρτασ κεωροφνται ο αρικμόσ του κινθτοφ τθλεφϊνου και θ θμερομθνία γζννθςθσ. Στθ ςυνζχεια, με το Esc γίνεται καταχϊρθςθ τθσ νζασ κάρτασ καταναλωτι και επιςτρζφουμε και πάλι ςτθν οκόνθ του παραςτατικοφ. Για τθν ζναρξθ τθσ πϊλθςθσ κάντε κλικ ςτο κουμπί ειςαγωγισ κωδικοφ κάρτασ και ςκανάρετε το barcode (ι πλθκτρολογιςτε τον κωδικό) τθσ κάρτασ του πελάτθ ςασ ςτο ςχετικό πεδίο. Στο δεξιό πάνω άκρο τθσ οκόνθσ εμφανίηεται πίνακασ ανάλυςθσ των πόντων τθσ κάρτασ. * Θ εμφάνιςη αυτοφ του πίνακα γίνεται αυτόματα (κάθε φορά που καταχωρείτε πώληςη με κάρτα) ή με το πάτημα του ςχετικοφ κουμπιοφ. * Όταν η κάρτα έχει προηγοφμενεσ ςυναλλαγέσ (αγορέσ) έχουμε άμεςη εικόνα αυτών των ςτοιχείων. 42 Σ ε λ ί δ α

48 Συνεχίςτε με τθν καταχϊρθςθ των ειδϊν. Αν τα είδθ (παραφαρμακευτικά) που καταχωρείτε αποδίδουν πόντουσ, κα μεταβάλλουν αυτόματα και τα ςτοιχεία πόντων του πίνακα. Συναλλαγή με πελάτη ήδη δοςμένησ κάρτασ Στο παράδειγμα αυτό, ο πελάτθσ ζχει ιδθ παραλάβει τθν κάρτα του από προθγοφμενθ ςυναλλαγι. Του ηθτοφμε τθν κάρτα και πατοφμε το κουμπί Σκανάρουμε το Barcode τθσ κάρτασ ςτο πεδίο <Κωδικόσ κάρτασ> και πατάμε Enter ι κάνουμε κλικ ςτο ΟΚ 43 Σ ε λ ί δ α

49 Συνεχίηουμε με τθν καταχϊρθςθ των αγορϊν. Εκτύπωςη παραςτατικού και ανάλυςησ πόντων Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταχϊρθςθσ όλων των ειδϊν, εκδίδετε κατά τα γνωςτά το παραςτατικό (Ctrl+P). Τθν ζκδοςθ του παραςτατικοφ ςυνοδεφει εκτφπωςθ τθσ ανάλυςθσ των πόντων τθσ κάρτασ ανά καλάκι, με ςτοιχεία όπωσ: Ρροθγοφμενο ςφνολο πόντων Ρόντοι ςυναλλαγισ Νζο Υπόλοιπο Ρόντων Ο πελάτησ ζητά μια επανεκτύπωςη των πόντων τησ κάρτασ του... Ηθτοφμε τθν κάρτα και πατοφμε το κουμπί, Σκανάρουμε το Barcode τθσ κάρτασ ςτο πεδίο <Κωδικόσ κάρτασ> και πατάμε Enter ι κάνουμε κλικ ςτο ΟΚ Τζλοσ, πατάμε το κουμπί εκτφπωςθσ πόντων από τθν toolbar του παραςτατικοφ 44 Σ ε λ ί δ α

50 Ο πελάτησ δεν έχει μαζί του την κάρτα... Στθν περίπτωςθ αυτι, πατοφμε το κουμπί ειςαγωγισ αρικμοφ κάρτασ και πατοφμε το πλικτρο F3 ι κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «Ανεφρεςθσ» Εμφανίηεται οκόνθ αναηιτθςθσ, βρίςκουμε τθν κάρτα με τθν επωνυμία του πελάτθ και από το ςθμείο αυτό ςυνεχίηουμε, ακολουκϊντασ τισ διαδικαςίεσ καταχϊρθςθσ των ειδϊν προσ πϊλθςθ. Αν τα είδθ που αγοράηει ο πελάτθσ προςφζρουν πόντουσ, αυτοί προςτίκενται ςτουσ προθγοφμενουσ, ενϊ γίνεται και ςχετικι ανάλυςθ ςτο ςχετικό εκτυπωτικό. Παράδοςη Δωροεπιταγήσ Αν με τθν ζκδοςθ του παραςτατικοφ θ κάρτα του πελάτθ ςυγκζντρωςε και ξεπζραςε τουσ πόντουσ που είχατε κζςει ςαν όριο (ςε οποιοδιποτε καλάκι) ακολουκεί αυτόματα προειδοποίθςθ παράδοςθσ Δωροεπιταγισ. «Τύποσ Δωροεπιταγήσ»: Εκτύπωςη κατά την παράδοςη: Σε τζτοια παραμετροποίθςθ, τςεκάρετε απλά το ςχετικό καλάκι και αυτι αρικμείται αυτόματα και εκδίδετε με τθν απόδειξθ. 45 Σ ε λ ί δ α

51 «Τύποσ Δωροεπιταγήσ»: Προεκτυπωμένη: Αν χρθςιμοποιοφνται «Προεκτυπωμζνεσ» Δωροεπιταγζσ, κα πρζπει ςτο ςχετικό παράκυρο να δθλϊςετε και τον αρικμό τθσ. Τςεκάρετε λοιπό το αντίςτοιχο καλάκι, ειςάγετε τον κωδικό τθσ δωροπεπιταγισ που παραδίδετε και κάνετε κλικ ςτο ΟΚ ι πατιςτε Enter. Αν για οποιοδιποτε λόγο, δεν παραδϊςουμε τθ Δωροεπιταγι τϊρα, ΔΕΝ αφαιροφνται πόντοι από τθν κάρτα και το πρόγραμμα κα μασ υπενκυμίςει τθν υποχρζωςθ για ζκδοςι τθσ ςτθν επόμενθ αγορά. Θ Δωροεπιταγι εξαργυρϊνεται ςτθν επόμενθ ςυναλλαγι και για αγορά προϊόντων που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία απόδοςθσ πόντων. Εξαργύρωςη Δωροεπιταγήσ Παράδειγμα 1 ο : «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται ςαν είδοσ» Για τθ διαδικαςία αυτι απαιτείται μια καρτζλα είδουσ με περιγραφι π.χ. Δωροεπιταγι, ΦΠΑ 23% και Σιμι Πώλθςθσ -10. Αυτι πρζπει να ζχει ανοιχκεί ςτθν αποκικθ 2. Ζτςι αν ο πελάτθσ ζχει κάποια Δωροεπιταγι προσ εξαργφρωςθ, μασ τθν παραδίδει, και μετά τθν καταχϊρθςθ των υπολοίπων ειδϊν του παραςτατικοφ, προςκζτουμε ςτο τζλοσ και μια ακόμθ γραμμι με το είδοσ Δωροεπιταγι. 46 Σ ε λ ί δ α

52 Παράδειγμα 2 ο : «η Δωροεπιταγή παρακολουθείται ςαν (αξιακή) έκπτωςη» Στθν περίπτωςθ τθ Δωροεπιταγι τθ χειριηόμαςτε ςαν εκπτωτικό κουπόνι, που κα προςφζρει ςτον πελάτθ μια αξιακι ζκπτωςθ π.χ. 10 ςτθν επόμενθ αγορά. Ζςτω λοιπόν, ότι τθν επόμενθ φορά το φψοσ των αγορϊν του είναι 17,34. Ζτςι αν ο πελάτθσ ζχει κάποια Δωροεπιταγι (εκπτωτικό κουπόνι) προσ εξαργφρωςθ, μασ τθν παραδίδει, και μετά τθν καταχϊρθςθ των αγορϊν ςτο παραςτατικό, πατάμε το ςυνδυαςμό πλικτρων Ctrl+Y (=Ρζςτα). Στθν οκόνθ μασ εμφανίηεται το επόμενο παράκυρο. Στο παράκυρο αυτισ τθσ οκόνθσ πατάμε το πλικτρο F6, και ςτθ νζα οκόνθ ςκανάρουμε (καταχωροφμε) τον αρικμό τθσ Δωροεπιταγισ (εκπτωτικό κουπόνι). Αν ο πελάτθσ ζχει περιςςότερεσ τθσ μίασ Δωροεπιταγζσ μπορείτε να τισ προςκζςετε, ςκανάροντάσ τεσ. Στθ ςυνζχεια πατοφμε Esc και επιςτρζφουμε ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ. Εδϊ, από το ςφνολο του παραςτατικοφ (=17,34 ), ζχει αφαιρεκεί το ποςό τθσ Δωροεπιταγισ (=10 ). Ρλθκτρολογοφμε και το «ποςό που μασ δίνει ο πελάτθσ» π.χ. 10, οπότε υπολογίηονται αυτόματα τα ρζςτα 2,66 [(10+10)-17,34]. Ανακεφαλαιϊνοντασ, ο πελάτθσ αγόραςε είδθ αξίασ 17,34 και αξιοποιϊντασ το εκπτωτικό του κουπόνι, πλιρωςε μόνο 7,34. Ρατϊντασ <Εκτφπωςθ> εκδίδουμε το παραςτατικό. 47 Σ ε λ ί δ α

53 48 Σ ε λ ί δ α

54 Υποδείγματα Εκτυπώςεων 49 Σ ε λ ί δ α

55 50 Σ ε λ ί δ α

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο 03 ΙΛΤΔΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Α.Ε. Επιμζλεια : Παπαδοκωςτάκθ Μαρία Βαρλάμθσ Νίκοσ MEGATRON ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ H εφαρμογι POS είναι μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ςουίτασ προγραμμάτων τθσ εταιρίασ HIT (Hospitality Integrated Technologies), και καλφπτει το κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Version

Dioscourides Version Dioscourides Version 2.15.36 Στθν ζκδοςθ 2.15.36 που κα εγκαταςτιςετε κα ςυναντιςετε: 1. Αλλαγζσ Λειτουργιϊν (μερικζσ εκτελζςεισ) 2. Επεκτάςεισ - Νζεσ Δυνατότθτεσ (μερικζσ εκτελζςεισ) 3. Προςκικεσ νζων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα