E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»"

Transcript

1 Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Πρόγραµµα Επιχορήγησης ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ν.Ε.Ε.) 200 Αριθµός Κοινής Υπ. Απόφασης: /..200

2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Σ Τ.Υ. - Κ.Π.Α. - Τ.Υ. / Γ.Ε. :... Κωδικός :... Αριθµός Πρωτοκόλλου Αίτησης:... Ηµεροµηνία : Α Ι Τ Η Σ Η Υ Π Α Γ Ω Γ Η Σ Σ Τ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ( Συµ πληρώστε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΟΣ: ΦΥΛΟ ΑΝ ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (Συµπληρώστε ηµεροµηνία, µήνα, έτος) / / ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1 ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Σηµειώστε µε Χ το αντίστοιχο τετράγωνο) ΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο (Σηµειώστε µε Χ το αντίστοιχο τετράγωνο) ΑΤΟΜΙΚΟ Α.Φ.Μ..Ο.Υ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. Τ.Ε.Ε. ΑΛΛΟ:... Ι.Ε.Κ. (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ.Ε.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( σύµφωνη µε τα οριζόµενα από την εκάστοτε Κοινή Υπουργική Απόφαση) (Συµπληρώστε ηµεροµηνία, µήνα, έτος) / / ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Α.Ε.. Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία. Τόπος Λειτουργίας νοείται κατ αρχήν η έδρα της επιχείρησης και σε ειδικές περιπτώσεις (πχ πλανόδιες επιχειρήσεις) θα υποδεικνύεται συγκεκριµένος χώρος εγκατάστασής της. Αφορά την Υπηρεσία στην αρµοδιότητα της οποίας θα λειτουργήσει η επιχείρηση. 1 Συµπληρώνεται µόνο όταν η υπηκοότητα δεν είναι ελληνική. Αφορά πολίτες χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2

3 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Σ 2. Σ Χ Ε Ι Ο Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ν Ε Α Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ 1. Σε ποιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, σε ποια γεωγραφική περιοχή και µε τι συγκεκριµένο αντικείµενο σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε; Ποιοι είναι οι λόγοι της επιλογής σας αυτής; ΚΛΑ ΟΣ:... ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:... ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία: Μεταποίηση Λοιποί κλάδοι Τουρισµός Τεχνολογία Επικοινωνιών & Πληροφορίας Πολιτισµός Περιβάλλον ΛΟΓΟΙ: 2. Αν το αντικείµενο της επιχείρησης που σκοπεύετε να ανοίξετε αφορά στη µεταποίηση ή στην παροχή υπηρεσιών, έχετε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλµατος; 3. Έχετε προηγούµενη εργασιακή εµπειρία, σχετική µε το αντικείµενο στο οποίο θέλετε να δραστηριοποιηθείτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας διάρκειας 1, τουλάχιστον, έτους; Αν ναι, αναφερθείτε αναλυτικότερα. Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία: Συνάφεια µε το αντικείµενο 3

4 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Σ 2. Σ Χ Ε Ι Ο Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ν Ε Α Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ ( σ υ ν έ χ ε ι α ) 4. Ανεξαρτήτως αντικειµένου, έχετε ποτέ στο παρελθόν δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας; Αν ναι, ποια περίοδο και µε τι αντικείµενο; 5. Θα απασχοληθούν και άλλα άτοµα στην επιχείρηση που θέλετε να ανοίξετε; Αν ναι, αναφέρατε τον πιθανό αριθµό τους και τις ειδικότητες που θα πρέπει να έχουν. 6. Συµπεριλαµβανοµένης της επιχορήγησης που ζητάτε από τον Ο.Α.Ε.., πόσο υπολογίζετε ότι είναι το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για να ανοίξετε την επιχείρησή σας; Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να καλύψετε τα όσα πρόσθετα κεφάλαια θα απαιτηθούν; 4

5 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Σ 2. Σ Χ Ε Ι Ο Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ν Ε Α Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Σ ( σ υ ν έ χ ε ι α ) 7. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα που πιστεύετε ότι διαθέτετε για να είναι βιώσιµη η επιχείρηση που θα ανοίξετε; 8. Με ποιους άλλους τρόπους, εκτός της επιχορήγησης, πιστεύετε ότι θα µπορούσε να σας υποστηρίξει ο Ο.Α.Ε.. στο ξεκίνηµά σας (στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης); ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ. 2. Βεβαίωση υποβολής εντύπου εξατοµικευµένης παρέµβασης. 3. Έναρξη άσκησης επιτηδεύµατος 4. Μισθωτήριο 5. Εξοφληµένα τιµολόγια 6. Καταστατικό σύστασης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία ή συνεταιρισµό) 7. Νόµιµα πιστοποιητικά άσκησης επαγγέλµατος(όπου απαιτείται από τις διατάξεις) 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία δηλώνω ότι γνωρίζω και αποδέχοµαι τη διαδικασία και τους όρους ένταξης και συµµετοχής µου στο πρόγραµµα. 9. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόµιµου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας 10. Πιστοποιητικό τύπου Α (για άρρενες). 11. Ταυτότητα οµογενούς ή άλλο νόµιµο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα και το δικαίωµα παραµονής και εργασίας (για τους οµογενείς). 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνω ότι για πρώτη φορά δηµιουργώ τη δική µου επαγγελµατική στέγη (µόνο για γιατρούς, δικηγόρους και µηχανικούς ΑΕΙ). ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία) Ο αιτών / Η αιτούσα Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Υπογραφή Σφραγίδα - Υπογραφή 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΛΑ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ Σ. ΤΑ. Κ. Ο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΛΑ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ Σ.ΤΑ.Κ.Ο.. (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΣΟΚΟΜΙΑ 01 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και συναφείς βοηθητικές δραστηριότητες 02 ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες Β. ΑΛΙΕΙΑ 05 Αλιεία, εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων και µονάδων παραγωγής γόνου βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την αλιεία Γ. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 10 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη εξόρυξη τύρφης 11 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου βοηθητικές δραστηριότητες σχετικά µε την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, µε εξαίρεση τις µελέτες 12 Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου 13 Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 16 Παραγωγή προϊόντων καπνού 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 18 Κατασκευή ειδών ένδυσης κατεργασία και βαφή γουναρικών 19 Κατεργασία και δέψη δέρµατος κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών) τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγµατοποίας και υποδηµάτων 20 Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και µέσων πληροφορικής 23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίµων 24 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων 25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 27 Παραγωγή βασικών µετάλλων 28 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 29 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ. 30 Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 31 Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µ.α.κ. 32 Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών 33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 34 Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων - - κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων 35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 36 Κατασκευή επίπλων λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ. 37 Ανακύκλωση Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και ζεστού νερού 41 Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού 21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κλάδοι Οικονοµ ικής ραστηριότητας κατά Σ. ΤΑ. Κ. Ο.. ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 45 Κατασκευές ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Ζ. ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 Εµπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών λιανική πώληση καυσίµων για οχήµατα 51 Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών 52 Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης Η. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια Θ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 60 Χερσαίες µεταφορές. Μεταφορές µέσω αγωγών 61 Υδάτινες µεταφορές 62 Εναέριες µεταφορές 63 Βοηθητικές και συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 64 Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες Ι. ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 65 Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί µε εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταµεία συντάξεων 66 Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 67 ραστηριότητες συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών Κ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 70 ραστηριότητες σχετικές µε ακίνητη περιουσία 71 Ενοικίαση µηχανηµάτων και εξοπλισµού χωρίς χειριστή ενοικίαση ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης 72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 73 Έρευνα και ανάπτυξη 74 Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες Λ. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 75 ηµόσια διοίκηση και άµυνα Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 80 Εκπαίδευση Ν. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 85 Υγεία και κοινωνική µέριµνα Ξ. ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Ή ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 90 ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων υγιεινή και παρόµοιες δραστηριότητες 91 ραστηριότητες οργανώσεων µ.α.κ. 92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 93 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Ο. Ι ΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 95 Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Π. ΕΤΕΡΟ ΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 99 Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κλάδοι Οικονοµ ικής ραστηριότητας κατά Σ. ΤΑ. Κ. Ο.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΝΟΜΟΙ 3 ΑΤΤΙΚΗ 111 ΕΒΡΟΣ 112 ΞΑΝΘΗ 113 ΡΟ ΟΠΗ 114 ΡΑΜΑ 115 ΚΑΒΑΛΑ 121 ΗΜΑΘΙΑ 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 123 ΚΙΛΚΙΣ 124 ΠΕΛΛΑ 125 ΠΙΕΡΙΑ 126 ΣΕΡΡΕΣ 127 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 131 ΓΡΕΒΕΝΑ 132 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 133 ΚΟΖΑΝΗ 134 ΦΛΩΡΙΝΑ 141 ΚΑΡ ΙΤΣΑ 142 ΛΑΡΙΣΑ 143 ΜΑΓΝΗΣΙΑ 144 ΤΡΙΚΑΛΑ 211 ΑΡΤΑ 212 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 213 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 214 ΠΡΕΒΕΖΑ 222 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 223 ΚΕΡΚΥΡΑ 224 ΛΕΥΚΑ Α 231 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 232 ΑΧΑΪΑ 233 ΗΛΕΙΑ 241 ΒΟΙΩΤΙΑ 242 ΕΥΒΟΙΑ 243 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 244 ΦΘΙΩΤΙ Α 245 ΦΩΚΙ Α 251 ΑΡΓΟΛΙ Α 252 ΑΡΚΑ ΙΑ 253 ΚΟΡΙΝΘΙΑ 254 ΛΑΚΩΝΙΑ 255 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 411 ΛΕΣΒΟΣ 412 ΣΑΜΟΣ 413 ΧΙΟΣ 421 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΣ 422 ΚΥΚΛΑ ΕΣ 431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 432 ΛΑΣΙΘΙ 433 ΡΕΘΥΜΝΟ 434 ΧΑΝΙΑ 221 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 8

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 15.9.2013-15.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21-ΑΘΗΝΑ 10250 E-mail: bop-iip@bankofgreece.gr Τηλ. 210-3203842,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης

Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Δ Η Μ Ο Σ Ν Ε Α Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ Μελέτη Παρεμβάσεων και Εφαρμογή Μέτρων και Πολιτικών για την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Νέας Σμύρνης Α ΦΑΣΗ Έκθεση Περιβαλλοντικής Αποτίμησης Ιούλιος 2009 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε.ΣY.. ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ/02/03/27-01-2011 1/16 ΕΣΥ ΚΡΙΤΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-01-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. για την Κεντρική Μακεδονία. Γενικά Συγκριτικά Συµπεράσµατα για τις Περιφέρειες Πλεονεκτήµατα και Αδυναµίες της Περιφέρειας Κεντρικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες Εισαγωγή 1. Το προφίλ της Κεντρικής Μακεδονίας: υναµικοί τοµείς - προϊόντα υποδοµές Παραγωγικό σύστηµα κατά τοµέα (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) Απασχόληση, Ανεργία, Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα