ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly"

Transcript

1 ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου

2 Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων ευθυγράμμιση Big/LiNle Endian παραλλαγή της lw που είναι ψευτοεντολή! Συγκρίσεις & διακλαδόσεις if- then- else while σύγκρίσεις ανισότητας 2

3 Σύνταξη εντολών πράξη προορισμός, 1η πηγή, 2η πηγή! Η μορφή των εντολών είναι άκαμπτη (rigid): πάντα μία πράξη, 3 τελεσταίοι (operands) 1ος τελεσταίος είναι ο προορισμός (descnacon operand) 2ος τελεσταίος είναι η 1η πηγή (1st source operand) 3ος τελεσταίος είναι η 2η πηγή (2nd source operand) η σειρά των πηγών έχει σημασία για πράξεις όπως η αφαίρεση 3

4 Σταθερές! Αγγλικό όρος (ειδικά για assembly): immediate άμεσα διαθέσιμες τιμές δεν χρειάζεται καν ανάγνωση καταχωρητή! MIPS: εντολές με μία σταθερά αντί για καταχωρητή πηγής! Οι σταθερές είναι σχετικά μικρές 16 bit σε κάποιες εντολές μπορεί να είναι και αρνητικοί αριθμοί addi $t0, $t0, - 1 # t0 = t0-1 4

5 Διευθύνσεις μνήμης! Η μνήμη θεωρείται ότι είναι ένας τεράστιος πίνακας! Ο MIPS εσωτερικά δουλεύει με λέξεις (word) 32 bit! Aλλά χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να διαβάζουμε/ γράφουμε bytes (8bit) για «μικρά» δεδομένα: χαρακτήρες, boolean,! Συμπεράσματα οι διευθύνσεις μνήμης είναι σε bytes! αλλιώς: κάθε byte της μνήμης έχει ξεχωριστή διεύθυνση υπάρχει δυνατότητα απευθείας προσπέλασης και για bytes και για λέξεις 5

6 Μνήμη: προσπέλαση λέξης! Ποιά είναι η διεύθυνση μιας λέξης στη μνήμη; η διεύθυνση του πρώτου byte της λέξης! Εστω μία λέξη στη διεύθυνση Α. Ποιά είναι η διεύθυνση της επόμενης λέξης; A + 4 όχι Α + 1! Πολύ συνηθισμένο λάθος. 6

7 Endianess bit 31 4 Big Endian 5 6 word 4 bit byte0 byte1 byte2 byte3 bit 31 7 Little Endian 6 5 word 4 bit byte3 byte2 byte1 byte0 figure source: wikipedia, endianess 7

8 Μνήμη: ευθυγράμμιση! Μπορώ να βάζω λέξεις σε όποια διεύθυνση μνήμης θέλω;! Στον MIPS, όχι πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες (aligned) οι διευθύνσεις πρέπει να είναι πολλαπλάσιες του

9 Σχηματισμός διεύθυνσης! Στον MIPS η διεύθυνση μνήμης υπολογίζεται από έναν καταχωρητή (η τιμή του ονομάζεται base address) μία σταθερά (ονομάζεται offset) η διεύθυνση (όνομα effeccve address) είναι το άθροισμα των τιμών των παραπάνω! Συμβολισμός: σταθερά (όνομα καταχωρητή) π.χ. 8($s3)! Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 καταχωρητές μπορεί να γίνει με επιπλέον εντολές μόνο! Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1 σταθερά μόνο 9

10 Σύνταξη εντολών μεταφοράς πράξη 1ος καταχ., σταθερά(καταχ. βάσης)! Πράξη: lw (load word) ανάγνωση λέξης 32b από τη μνήμη sw (store word) εγγραφή λέξης 32b από τη μνήμη! 1ος καταχωρητής για load, εκεί θα αποθηκευτεί η τιμή για store, από εκεί θα διαβαστεί η τιμή! Παράδειγμα: lw $s0, 0xc($t1) # s0 = Mem[$t1+12] 10

11 Ψευτοεντολή lw! Δυστυχώς ο Mars επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί η lw/lb... ως εξής: lw $s0, label! Αυτή η μορφή της lw είναι ψευτοεντολή αν κάνετε assemble θα δείτε 2 εντολές στο text segment: lui $at, 0x1001 # τα αριστερά 16 bit της διεύθυνσης lw $s0, 0008($at) # τα δεξιά 16 bit της διεύθυνσης! Η label είναι μια διεύθυνση μνήμης οι διευθύνσεις είναι μεγάλοι αριθμοί, χρειάζονται >16 bit Δεν μπορεί να γίνει με μία εντολή MIPS 11

12 Υπολογισμός διεύθυνσης! Μετάφραστε σε assembly g = a[i] g - $s1, i - $s2, a[] array λέξεων με βάση (a[0]) στον $s3! Ποιό είναι το offset; i (θέση πίνακα) 4 (bytes ανά θέση)! Περίπτωση 1: το i είναι σταθερά μέχρι 16 bit (μπορει να είναι < 0) έστω i = 8 lw $s1, 32($s3) # $s1 = a[8] 12

13 Υπολογισμός διεύθυνσης 2! Περίπτωση 2: το i είναι μεταβλητό και αντιστοιχεί π.χ. στον $s0 sll $t0, $s0, 2 # $t0 = i * 4 add $t0, $t0, $s3 # $t0 = $s3 + i *4 lw $s1, 32($t0) # $s1 = a[i] 13

14 Υπολογισμός διεύθυνσης 3! Περίπτωση 3 «δείκτης αντί για πίνακα» η προσπέλαση στοιχείων πίνακα γινεται με σταθερή σειρά, π.χ. αύξουσα κατά 1 στοιχείο add $t0, $s3, $zero # $t0 points to a[0] loop: lw $s0, 0($t0) # Note offset is 0 addi $t0, $t0, 4 # $t0 points to next # element of a[] 14

15 Δείκτες και δεδομένα! Ενας καταχωρητής κρατά οποιαδήποτε τιμή 32 bit μπορεί να είναι δείκτης στη μνήμη μπορεί να είναι ο αριθμός των φοιτητών στην τάξη! Και στις δύο περιπτώσεις έχουν νόημα αριθμητικές πράξεις διαφορετικό νόημα βέβαια!! Αλλά προσοχή: μη κάνετε προσπέλαση μνήμης χρησιμοποιώντας ως δείκτη καταχωρητή που περιέχει δεδομένα! Ο s0 πρέπει να είναι δείκτης: lw $t0, 0($s0) δεν υπάρχει κάτι (π.χ. Java interpreter) να πιάσει το λάθος 15

16 Εντολές διακλάδοσης! Κάνουν 2 «δουλειές»: 1. Ελεγχος απλής συνθήκης! μόνο ισότητα ή ανισότητα μεταξύ καταχωρητών 2. αν η συνθήκη δεν ισχύει, συνέχεια εκτέλεσης από την επόμενη εντολή, αλλιώς από μια άλλη διεύθυνση (δίνεται στην εντολή)! beq r1, r2, target! bne r1, r2, target! Ολες οι υπόλοιπες παραλλαγές που επιτρέπει ο Mars είναι ψευτοεντολές και απαγορεύονται για τις ασκήσεις!! Εντολή άλματος (jump), χωρίς συνθήκη j target 16

17 Παράδειγμα if (i == j) f = g+h else f = g- h i $s3 f $s0 g $s1 j $s4 h $s2 bne $s3, $s4, else add $s0, $s1, $s2 j skip else: sub $s0, $s1, $s2 skip:

18 Επαναλήψεις - loops! Δεν υπάρχουν ειδικές εντολές για επαναλήψεις υλοποιούνται με διακλαδώσεις, άλματα προς τα πίσω (πάνω) sum = 0 while (i!= 0) sum = sum + i i = i - 1 sum $s0 i $s1 add $s0, $zero, $zero loop: beq $s1, $zero, exitloop add $s0, $s0, $s1 addi $s1, $s1, - 1 j loop exitloop:

19 Συγκρίσεις ανισότητας! Μερικές φορές δεν αρκεί έλεγχος ισότητας ή ανισότητας αν και είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος ελέγχου! Χρειάζεται να ελεγθεί αν ένας αριθμός είναι μικρότερος! Εντολή MIPS slt set on less than μη την μπερδεύετε με τις εντολές ολίσθησης (sll, srl) Σύνταξη: slt rdest, rsrc1, rsrc2 Αν τιμή του rsc1 < τιμή rsrc2, rdest " 1, αλλιώς rdest " 0 19

20 Διακλάδωση με συνθήκη < Μετατροπή σε assembly: if (g >= h) εντολή 1 εντολή 2 g $s0, h $s1 slt $t0, $s0, $s1 # t0 = (g < h) bne $t0, $zero, less # if (t0==1) goto less εντολή 1 less: εντολή 2 20

21 Συνθήκες ανισότητας! Δεν υπάρχει εντολή set if greater than απλά αλλάζει η σειρά των καταχωρητών if (g < h) εντολή 1 εντολή 2 slt $t0, $s0, $s1 # t0 = (g < h) beq $t0, $zero, geq # if (t0==0) goto geq εντολή 1 geq: εντολή 2 21

22 Εντολές MIPS, μέρος 1ο shi right arithmecc sra $s1, $s2, 10 22

23 Εντολές MIPS, μέρος 2ο Στο επόμενο μάθημα 23

24 Σύνοψη κωδικοποίηση εντολών I- Format: Εντολές με σταθερές (π.χ. addi), lw/sw,beq/bne Αλλά όχι για τις εντολές ολίσθησης (sll, srl, sra) Οι διακλαδόσεις χρησιμοποιούν PC- relacve addressing I: opcode rs rt immediate J- Format: j J: opcode target address R- Format: όλες οι υπόλοιπες εντολές R: opcode rs rt rd shamt funct 24

25 Επόμενο μάθημα MIPS assembly Συνέχεια Υποστήριξη υπορουτινών σε assembly, στοίβα 25

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Microsoft Small Basic Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η Small Basic και ο Προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός των υπολογιστών (computers) ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Πάτρα 1 Οκτωβρίου 2009 Δημήτρης Νικολός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σύνολο αναλυτικά λυμένων ασκήσεων που καλύπτουν πλήρως την ύλη του βιβλίου «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δημήτρης Νικολός, Β. Γκιούρδας Εκδοτική, 2008». Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 2ο μάθημα: Αξιοπιστία, επίδοση, εντολές μηχανής MIPS Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου Dependability! Historically

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Μικροεπεξεργαστής 8086 (Υλικό) Ι. Ν. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΙΙ 2 8086 Επεξεργαστής των 16 bits/2 bytes (Ρ1) Εμφάνιση το 1978. Χαρακτηριστικά 8086 DIP-40 pins Τροφοδοσία 5V. Ρολόϊ

Διαβάστε περισσότερα