ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 28 2 Οκτωβρίου 202 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ).... Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 90/Β7/ (ΦΕΚ 878/Β ) υπουργικής απόφασης «Εγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστη μίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΔΕ στην Εφαρμο σμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων», όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση. Έγκριση αναμορφωμένου ΠΜΣ με τίτλο «Προσο μοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχα νικού» Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης.... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 28/288 () Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις:.. Των εδαφ. η και θ, της παραγράφου 2 του άρ θρου, σε συνδυασμό με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του ν. 070/202 (Α 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι νω νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»..2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 6/200 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98), όπως ισχύει... Του π.δ. 29/999 (ΦΕΚ Α 26) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει... Του π.δ. 8/202 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α )... Του π.δ. 86/202 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α )..6. Της υπ αριθμ. Υ/202 απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β 209)..7. Της απόφασης αριθμ. 2/202/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ης Μαρτίου 202 σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (DECISION No 2/202/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of March 202 RSPP)..8. Της υπ αριθμ. 2800/202 (Β 270) κοινής απόφα σης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Χάρτης Συχνο τήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος»..9. Της υπ αριθμ. 2090/2/202 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» (Β ), όπως ισχύει. 2. Την ανάγκη τροποποίησης του Εθνικού Κανονι σμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, προκειμένου να εναρμονισθούν τεχνικές προϋποθέσεις διάθεσης και αποδοτικής χρήσης της ζώνης των 800 MHz, για τη συντονισμένη εγκατάσταση πανευρωπαϊκών ψηφιακών επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ρυθμιστούν θέματα διάθεσης ραδιοφάσματος στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη.. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουρ γείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η κοινή απόφαση υπ αριθμ. 2090/2/202 (Β ) «Εγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συ χνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)» των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τροποποιείται ως εξής:. Τα ακόλουθα συνεχή τμήματα του Πίνακα Κατανο μής Ζωνών Συχνοτήτων:

2 780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Όρια ζώνης (MHz) Κατανομή στις Υπηρεσίες ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ.9,.06 Ε2 Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σημειώσεις Ραδιομικρόφωνα ΕΝ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κινητής.6 Ε2, Ε29 Ραδιομικρόφωνα SAB/SAP ΕΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ Ε0 Αμυντικά συστήματα ΚΙΝΗΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ Ε29 Αμυντικά συστήματα αντικαθίστανται ως εξής: Όρια ζώνης (MHz) Κατανομή στις Υπηρεσίες ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗ.9,.06 Ε2 Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σημειώσεις Ραδιομικρόφωνα ΕΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ευρυεκπομπή Ε2, ΕΑ, ΕΒ Αμυντικά Συστήματα Ραδιομικρόφωνα ΕΝ ΚΙΝΗΤΗ εκτός αεροναυτικής κινητής.6, ΕΓ Η ζώνη διατίθεται ως ψηφιακό μέρισμα (digital dividend) για χρήση από συστή ματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2. Η υποσημείωση Ε2 τροποποιείται ως ακολούθως: «Ε2. Στις ζώνες συχνοτήτων 7 26 ΜΗz και ΜΗz επιτρέπεται η λειτουργία ασυρμάτων μικροφώ νων ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος μέχρι 0 mw τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος /2002, τη Σύσταση ERC/REC 70 0 και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας».. Οι υποσημείωσεις Ε29 και Ε0 διαγράφoνται.. Προστίθενται νέες υποσημειώσεις ΕΑ και ΕΒ ως εξής: «EA. Στις περιοχές απονομής (allotment), 7, 22, 2, 2, 26, 27, 28, 29 όπως είναι δηλωμένες στις Τελικές Πράξεις της Περιοχικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) Γενεύη 2006, επιτρέπεται επιπλέον η χρήση των ραδιοτηλεοπτικών διαύλων 7, 8, 9, 60 (ζώνη ΜΗz) από την υπηρε σία ευρυεκπομπής σε πρωτεύουσα βάση. Στις περιοχές απονομής (allotment) 0,, 8, 2 όπως είναι δηλωμένες στις Τελικές Πράξεις της Περιοχικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) Γενεύη 2006, επιτρέπεται η χρήση των ραδιοτηλεοπτικών διαύλων 7, 8, 9, 60 (ζώνη ΜΗz) από την υπηρεσία ευρυεκπομπής σε δευτερεύουσα βάση. Στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια η χρήση της ζώνης MHz ανήκει αποκλειστικά στις». «EΒ. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει τροποποίηση της παρούσας κατανομής και χρήσης, τότε απονέμεται εντός ενός μηνός συνεχές φάσμα ραδιοσυχνοτήτων ίσου εύρους εντός της ζώνης MHz για χρήση αποκλειστικά από Αμυντικά Συστήματα».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 78. Τα ακόλουθα τμήματα του Πίνακα Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων: Όρια ζώνης (KHz) Κατανομή στις Υπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σημειώσεις 0 8, ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗ ΤΗ.6, Ε, Ε2 Εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη SRD δι επαγωγής Ναυτιλια κές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρμογές Ενεργά Ιατρικά Εμ φυτεύματα ΕΝ 0 78 ΕΝ 00 0 ΕΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗ ΤΗ.79.79Α Αεροναυτική ραδιοπλοήγηση.82, Ε, Ε2Α, Ε, Ε ΥΠΑ Ναυτιλιακές επικοινωνίες Εκπο μπές NAVTEX σε εθνική γλώσσα Ενδιάμεση συχνότητα δεκτών NDB/L SRD δι επαγωγής SRD για ανίχνευση θυμάτων χιονοστιβάδων SRD συσκευές εμφυτεύσιμες σε ζώα ΕΝ ΕΝ 00 0 ΕΝ 00 0 ΕΝ αντικαθίστανται ως εξής: Όρια ζώνης (KHz) Κατανομή στις Υπηρεσίες Χρήστης Χρήσεις Πρότυπο Σημειώσεις 0 8, ΣΤΑΘΕΡΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗ ΤΗ.6, Ε, ΕΑ, Ε2 Εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη SRD δι επα γωγής Ναυτιλιακές επικοινωνίες Στρατιωτικές εφαρμογές Ενερ γά Ιατρικά Εμφυτεύματα ΕΝ 0 78 ΕΝ 00 0 ΕΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗ ΤΗ.79.79Α Αεροναυτική ραδι οπλοήγηση.82, Ε, ΕΑ, Ε2Α, Ε, Ε ΥΠΑ Εφαρμογές ραδιοερασιτέχνη Ναυτιλιακές επικοινωνίες Εκπο μπές NAVTEX σε εθνική γλώσσα Ενδιάμεση συχνότητα δεκτών NDB/L SRD δι επαγωγής SRD για ανίχνευση θυμάτων χιονο στιβάδων SRD συσκευές εμφυ τεύσιμες σε ζώα ΕΝ ΕΝ 00 0 ΕΝ 00 0 ΕΝ Προστίθεται νέα υποσημείωση ΕΑ ως εξής: «ΕΑ. Oι υποζώνες.7 khz 7.8 khz και khz, χρησιμοποιούνται από Ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς ασυρμάτου, σε δευτερεύουσα βάση και με μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύ W EIRP. (WRC 07, WRC 2)». 7. Η υποσημείωση Ε6 τροποποιείται ως ακολούθως: «Ε6. Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΕΘΑ, οι υποζώνες 0 2 MHz και 70,00 70,2 MHz, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από ραδιοερασιτεχνικούς και πειραματικούς σταθμούς ασυρμάτου, σε δευτερεύουσα βάση, για πειραματικές δραστηριότητες.» 8. Η έναρξη της χρήσης των ζωνών MHz από συστήματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ΜΗz από Αμυντικά Συστήματα θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικής παύσης συστημά των ευρυεκπομπής και του διεθνούς συντονισμού στη ζώνη ΜΗz. 9. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 202 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

4 782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 208/Β7 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 90/Β7/ (ΦΕΚ 878/Β ) υπουργικής απόφασης «Εγκριση Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολι τικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προ σομοίωση Συστημάτων», όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση. Έγκριση αναμορφωμένου ΠΜΣ με τίτλο «Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πο λιτικού Μηχανικού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του ν. 68/2008 και ιδίως το Άρθρο 6, παρ., (ΦΕΚ 8 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με ταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 696/2008 (ΦΕΚ 77 Α ), του άρθρου 27 του ν. 79/2009 (ΦΕΚ 6 Α ) και του άρθρου 7, παρ. του ν. 88/200 (ΦΕΚ 7 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 7/200 (ΦΕΚ 89 Α ) «Διασφά λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος».. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. α του Ν. 009/20 (ΦΕΚ 9/Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατά ξεις του άρθρου 7, παρ. γ του ν. 02/20 (ΦΕΚ 228/Α ).. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 6/200 (ΦΕΚ 98 Α ).. Την αριθμ. 90/Β7/ (ΦΕΚ 878/Β ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΔΕ στην Εφαρμο σμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 0/Β7 (ΦΕΚ 272/ ) υπουργική απόφαση. 6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μη χανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 79/2..202). 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου με την Ειδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνε δρίαση 22/ ). 8. Το αριθμ. 92/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθ. 90/Β7/ (ΦΕΚ 878/Β ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μη χανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστη μάτων», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 0/ Β7/ (ΦΕΚ 272/Β ) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως: Άρθρο Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έρ γων Πολιτικού Μηχανικού» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 68/2008. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκόπος Στόχος του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προσομοίωση και Σχε διασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού» στο Τ.Π.Μ. της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης για: > την εμβάθυνση στις αρχές σχεδιασμού κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού, > την εμπέδωση των διαδικασιών προσομοίωσης συ στημάτων έργων Πολιτικού Μηχανικού, και > τη χρήση προηγμένων μεθόδων για την ανάλυση και σχεδιασμό σύνθετων έργων Πολιτικού Μηχανικού. Η επίλυση σύνθετων προβλημάτων Πολιτικού Μηχανι κού απαιτεί την κατάκτηση ενός επιπέδου θεωρητικών γνώσεων που να επιτρέπει την κατανόηση της προέ λευσης των κανονιστικών διατάξεων και την επέκταση τους σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται κανονιστικά. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των σύνθετων έργων Πο λιτικού Μηχανικού που έχει ανάγκη η κοινωνία, απαιτεί την ανάλυση των συστημάτων (κατασκευές, υδροσυστή ματα, γεωσυστήματα, συγκοινωνίες) σε επιμέρους υπο συστήματα και την προσομοίωση τους με σύγχρονες μεθόδους ώστε να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν το αρχικό πρόβλημα (επιστημονική ορθότητα της λύσης, κατασκευασιμότητα, τεχνο οικο νομική αξιολόγηση και σύγκριση εναλλακτικών λύσεων, βελτιστοποίηση). Βασική προϋπόθεση των παραπάνω είναι η δημιουργία αξιόπιστων προσομοιωμάτων των επιμέρους συστημάτων. Για αρκετές περιπτώσεις, το κομβικό αυτό σημείο στη διάρθρωση μιας τεχνικής με λέτης, απαιτεί την εφαρμογή πειραματικών και προχω ρημένων μαθηματικών μεθόδων και χρονοβόρων αριθ μητικών αλγορίθμων. Επίσης προϋποθέτει την τεχνική κριτική σκέψη που επιτρέπει τη γρήγορη αποτίμηση των αποτελεσμάτων των μεθόδων αυτών και ανασύνταξη των προσομοιωμάτων ώστε να ανταποκρίνονται με τον βέλτιστο τρόπο στο φυσικό πρόβλημα. Το Π.Μ.Σ. «Προσομοίωση και Σχεδιασμός Έργων Πο λιτικού Μηχανικού» αντιμετωπίζει όλα τα παραπάνω θέματα σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περι πτώσεων (case studies) στις διάφορες επιστημονικές περιοχές του Πολιτικού Μηχανικού. Οι εφαρμογές αυτές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύ πλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος σπουδών. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. στην «Προσομοίωση και Σχε διασμό Έργων Πολιτικού Μηχανικού» μπορούν να αξιο ποιήσουν τις γνώσεις του προγράμματος ακολουθώντας επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού. Επίσης, υπό συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές με την εκπόνηση διδακτορικής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 78 διατριβής έχοντας ως στόχο την επαγγελματική στα διοδρομία στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης, αποτελώντας τον πυρήνα της ομάδας των υποψηφίων διδακτόρων του Τ.Π.Μ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών:. Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδάφους, 2. Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων υδατικών πόρων,. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών. Άρθρο Μεταπτυχιακός Τίτλος Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Προσομοίωση και Σχεδιασμό Έργων Πολιτικού Μηχανικού» στις εξής κατευθύνσεις:. Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδά φους 2. Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων υδατικών πόρων. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών. Άρθρο Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πανεπιστημια κών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντι στοίχων τμημάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα: Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αεροναυπηγοί Μηχανικοί, Ναυ πηγοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουρ γοί, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Απόφοιτοι τμημάτων Διαχεί ρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Απόφοιτοι τμημάτων Εφαρμοσμένων μαθηματι κών και φυσικών επιστημών, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γε ωλόγοι, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία () ακαδημαϊκά εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. προσφέρονται τριάντα εννέα (9) μεταπτυχιακά μαθήματα. Επίσης, δίνεται η δυνατό τητα εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (Μ.Ε.Ε.). Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (), οι οποίες αποκτούνται μετά από: επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε τουλάχιστον δώδεκα (2) μαθήματα, ή επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήματα και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση του προγράμματος διαλέξεων που ορ γανώνει το Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε τρεις () κατευ θύνσεις σπουδών: α. Προσομοίωση απόκρισης κατασκευών και εδά φους β. Ανάλυση και προσομοίωση υδραυλικών συστημάτων και συστημάτων υδατικών πόρων γ. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών. Κατάλογος μεταπτυχιακών μαθημάτων για το Μ.Δ.Ε. Κατεύθυνση Α (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) 2 6 ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Αριθμητικές Μέθοδοι Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών Μηχανική Συνεχούς Μέσου Θαλάσσιες Κατασκευές ΣΥΝΟΛΟ 0 > Απαιτείται η επιλογή μαθημάτων (σύνολο 0 πι στωτικών μονάδων) 2 6 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (εαρινό) Θεωρία και Προσο μοίωση Συστημάτων Μη Γραμμική Στατι κή/δυναμική Ευστά θεια Κατασκευών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Προχωρημένη δυναμική και έλεγχος κατασκευών Προχωρημένη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Μέθοδοι

6 78 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7 8 Αντισεισμική Ενί σχυση Υφιστάμενων Κατασκευών Ειδικά Θέματα Εδα φομηχανικής ΣΥΝΟΛΟ 0 > Απαιτείται η επιλογή μαθημάτων (σύνολο 0 πι στωτικών μονάδων) 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό) Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρολογία Προχωρημένη Μέθο δος Πεπερασμένων Στοιχείων Προχωρημένη Μηχανική Υλικών Περιβαλλοντική Γεω τεχνική Μηχανική Ειδικά Θέματα Κατασκευών ΣΥΝΟΛΟ 0 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (εαρινό) Θεωρία και Προσομοί ωση Συστημάτων 2 Μηχανική Ρευστών 6 7 Ανάλυση Επικινδυνό τητας και Λήψη Απο φάσεων στα Υδατικά Συστήματα Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Μέθοδοι Διαχείριση και Προ σομοίωση Παράκτιων Υδατικών Πόρων Ειδικά Θέματα Υδατικών Πόρων ΣΥΝΟΛΟ 0 Ή Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης 0 Προαιρετικό > Απαιτείται η επιλογή μαθημάτων (σύνολο 0 πι στωτικών μονάδων) > Απαιτείται η επιλογή μαθημάτων ή μεταπτυχια κής εργασίας ειδίκευσης (σύνολο 0 πιστωτικών μο νάδων). Κατεύθυνση Β (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό) Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρολογία ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 2 Αριθμητικές Μέθοδοι Προσομοίωση Συστη μάτων Επιφανειακών και Υπόγειων Υδατικών Πόρων Θαλάσσιες Κατασκευές ΣΥΝΟΛΟ 0 μα θήματος επι λογής > Απαιτείται η επιλογή μαθημάτων (σύνολο 0 πι στωτικών μονάδων) 2 Μαθηματική Προσο μοίωση Υδραυλικών Συστημάτων Διαχείριση και Προσο μοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Προσομοίωση Υδατι κών Οικοσυστημάτων Ειδικά θέματα Υδραυλικής ΣΥΝΟΛΟ 0 Μεταπτυχιακή Ή 0 Προαιρετικό Εργασία Ειδίκευσης > Απαιτείται η επιλογή μαθημάτων ή μεταπτυχια κής εργασίας ειδίκευσης (σύνολο 0 πιστωτικών μο νάδων).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 78 Κατεύθυνση Γ (ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 2 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιβαλλοντικές επι πτώσεις στο ακουστι κό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον από την λειτουργία συστημά των συγκοινωνιακής υποδομής Μοντέλα και προσο μοίωση συστημάτων μεταφορών και κυ κλοφορίας Διαχείριση ασφάλειας στις μεταφορές ΣΥΝΟΛΟ 0 επιλονής > Απαιτείται η επιλογή μαθημάτων (σύνολο 0 πι στωτικών μονάδων) 2 6 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (εαρινό) Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Μέ θοδοι Θεωρία και Προσομοί ωση Συστημάτων Μέθοδοι, μοντέλα και προσομοίωση συγκοι νωνιακής υποδομής Σχεδιασμός και δια χείριση μέσων μαζικής μεταφοράς Οργάνωση και δια χείριση συστημάτων εμπορευματικών μετα φορών και συστημά των logistics Ειδικά Θέματα Μεταφορών ΣΥΝΟΛΟ 0 > Απαιτείται η επιλογή μαθημάτων (σύνολο 0 πι στωτικών μονάδων) 2 Ή ο ΕΞΑΜΗΝΟ (χειμερινό) Πειραματικές Μέθοδοι και Μετρολογία Μοντέλα και προσο μοίωση συστημάτων μεταφορών και κυ κλοφορίας Βελτιστοποίηση Κυ κλοφοριακής Ροής και Συγκοινωνιακών Δικτύων Ευφυή Συστήματα Μεταφορών Ειδικά θέματα προσο μοίωσης συγκοινωνια κών συστημάτων ΣΥΝΟΛΟ 0 Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης εκιλογής εκιλογής 0 Προαιρετικό > Απαιτείται η επιλογή μαθημάτων ή μεταπτυχια κής εργασίας ειδίκευσης (σύνολο 0 πιστωτικών μο νάδων). Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο στους τριάντα (). Ο ακριβής αριθμός εισακτέ ων για κάθε κατεύθυνση καθορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τ.Π.Μ. ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανε πιστημίων καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. του ν. 68/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα γκών του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην υλι κοτεχνική υποδομή του Τμήματος (βιβλιοθήκη, εργα στήρια κ.λπ.). Το Τμήμα Πολτικών Μηχανικών διαθέτει εξοπλισμένα εργαστήρια για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Συνεργάζεται με το κέντρο Δικτύου Επικοινωνιών και Τηλεματικής του Π.Θ. για τη λειτουργία σταθμού τηλεδιάσκεψης καθώς και τη διάθεση άλλων υπηρεσιών δικτύου. Οι ανάγκες βιβλιοθήκης καλύπτονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Θ. Άρθρο 0 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.α του άρθρου 80 του ν. 009/20(ΦΕΚ 9 Α ).

8 786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο Κόστος Λειτουργίας Το 6% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρ χεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγο ρίες δαπανών ως εξής: (α) Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί συνεργάτες γραμ ματεία) (β) Δαπάνες μετακινήσεων.000 (γ) Δαπάνες υποτροφιών (δ) Δαπάνες για αναλώσιμα (ε) Δαπάνες δημοσιότητας (στ) Γενικές δαπάνες Σύνολο Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ φθεί από τις εξής πηγές: Ι) δίδακτρα II) λογαριασμός ΤΣΜΕΔΕ III) χρηματοδότηση από συμμετοχή του Π.Μ.Σ. σε ερευ νητικά προγράμματα IV) έσοδα παροχής υπηρεσιών σε τρίτους Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, Οκτωβρίου 202 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 728 () Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 82/200, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διόίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 6/200, «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 268/999, «Κά λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως συμπλη ρώθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.278/99 καθώς και την παρ. Ι του άρθρου 9 του Ν. 8/0 (ΦΕΚ 0 Α/ 200), «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο νομικής κρίσης».. Την αριθμ. 07/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ Β 99/ 202) περί καθορισμού του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρή της, όπως συμπληρώθηκε από την αριθμ. πρωτ. 80/ όμοια απόφαση (ΦΕΚ B 29/ 9 202).. Το αριθμ. πρωτ. 8272/72/ έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο ζητείται η αύξηση των ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων συγκεκριμένων κατηγοριών κλάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Λα σιθίου και Χανίων. 6. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων συγκεκριμένων κατηγοριών κλάδων, καθότι: α) Στο αριθμ. πρωτ. 0/68/ 202 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πε ριβάλλοντος και Υποδομών, αναφέρεται ότι το προ σωπικό των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Πε ριφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου Ρεθύμνου Χανίων Λασιθίου καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης καλύπτει τις ανάγκες μελέτης επίβλεψης έργων ΕΣΠΑ και λοιπών έργων, διενέργειας αυτοψιών για έλεγχο περιβαλλοντικών όρων και για άδειες σε μηχ/τα έργων, καθώς και τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου. β) στο αριθμ. πρωτ. 8/ έγγραφο της Δι εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περι φερειακής Ενότητας Ρεθύμνης μνημονεύεται η ανάγκη της αύξησης των μετακινήσεων της κτηνιάτρου Χρι στοδουλάκη Χρυσούλας κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, για να είναι δυνατή η συνέχιση των κρεοσκοπικών ελέγχων στα σφαγεία του νομού. γ) Στο αριθμ. πρωτ. 078/ έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφε ρειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρεται ότι το προ σωπικό της ασχολείται με την υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων καθώς και με την εκτέλεση εκτός γραφείου πολλών εργασιών όπως είναι: οι φυτο ϋγειονομικοί ποιοτικοί έλεγχοι, η δακοκτονία, το πρό γραμμα «Νέων Αγροτών», η αναδιάρθρωση οιναμπέλων, ο έλεγχος παραγωγών και η ενημέρωση Αμπελουργικού Μητρώου, ο έλεγχος Επιχειρήσεων Ζωοτροφών, βιολογι κής γεωργίας, οινοποιείων, τυποποιητηρίων ελαιολάδου, κτηνοτροφικών κτισμάτων, κρεοσκοπικός έλεγχος στα σφαγεία κ.λπ. 7. Την αρ. πρωτ. Φ../οικ.96/ βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στην οποία αναφέρεται ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 202 της Περιφερει ακής Ενότητας Ρεθύμνης και ειδικότερα στον Ε.Φ «Κτηνοτροφίας» και Κ.Α. Εξόδων «Έξοδα μετακί νησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί ΙΔΑΧ) Ζωικ. Κεφ» η ύπαρξη πίστωσης ποσού 600,00 (εξακοσίων ευρώ) για τη δαπάνη που θα προκύψει από την αύξηση του ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας για την υπάλληλο Χριστοδουλάκη Χρυσούλα, κλάδου ΠΕ Γεωτεχικών. 8. Την αριθμ. πρωτ. Φ../69/ βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στην οποία αναφέρεται η ύπαρξη πιστώσεων στον Κ.Α.Ε 07 «Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί ΙΔΑΧ) του ΕΦ 072 «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» η οποία μπορεί να καλύψει δαπάνη μέχρι του συνολικού ποσού των.800,00 τριάντα τεσ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 787 σάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ, που θα προκύψει από την αύξηση του ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας για είκοσι (20) υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικών, Γεωπόνων, Οδηγών, κ.λπ.) που υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες της Περι φερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κατά το έτος Την αριθμ. πρωτ. 69/2762/ βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία αναφέρεται ότι στον προϋπολογισμό οικονομι κού έτους 202 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και ειδικότερα στον ΚΑΕ έχουν εγγραφεί επαρκείς πιστώσεις ύψους 0.000,00 (ευρώ) για τη δαπάνη που θα προκύψει από την αύξηση του ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων. 0. Την αριθμ. πρωτ. Δ.Υ/ βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στην οποία αναφέρεται ότι στον προϋπολογι σμό οικονομικού έτους 202 της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και ειδικότερα στον ΚΑΕ 07 έχουν εγγραφεί επαρκείς πιστώσεις ύψους 86.7,80 (ευρώ) για τη δαπάνη μετακίνησης των υπαλλήλων εκτός έδρας και ότι το ποσό της προκαλούμενης σχετικής δαπάνης που θα βαρύνει τον εν λόγω προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των.707,60 (ευρώ).. Την αριθμ. πρωτ. Δ.Υ/ βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στην οποία αναφέρεται ότι στον Ειδικό Φορέα 0 (Δ/νση Τεχνικών Έργων) στον ΚΑΕ 07 έχουν εγγρα φεί πιστώσεις ύψους 0.000,00 (εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ) για τη δαπάνη μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων, οι οποίες κρίνονται επαρκείς για την τυ χόν αύξηση του ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας κατά είκοσι (20) ημέρες για. δεκατρείς () υπαλ λήλους ΠΕ Μηχανικών, έξι (6) υπαλλήλους TE Μηχανικών και έναν () υπάλληλο ΠΕ Γεωλόγων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χανίων, αποφασίζουμε Αυξάνουμε τον αριθμό των ημερών κίνησης εκτός έδρας, πέραν αυτών που εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 07/ και 80/ αποφάσεις του Γενι κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ Β 99/ 202 και Β 29/ 9 202) σε υπαλλή λους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύ μνης, Λασιθίου και Χανίων συγκεκριμένων κατηγοριών κλάδων, ως κατωτέρω: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (22) υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικών κατά 20 ημέρες () υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών ΙΔΑΧ κατά 20 ημέρες () υπάλληλοι TE Τεχνολόγων Γεωπονίας κατά 20 ημέρες () υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού κατά 20 ημέρες () υπάλληλος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων κατά 20 ημέρες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (7) υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών κατά 20 ημέρες () υπάλληλοι TE Μηχανικών κατά 20 ημέρες (7) υπάλληλοι ΔΕ Χειριστών Μηχανικών κατά 20 ημέρες (2) υπάλληλοι ΔΕ Τεχνιτών κατά 20 ημέρες () υπάλληλοι ΔΕ Οδηγών κατά 20 ημέρες (2) υπάλληλοι ΔΕ Τεχνικών Οδηγών κατά 20 ημέρες () υπάλληλος ΔΕ Τεχνικών Οδηγών ΙΔΑΧ κατά 20 ημέρες ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2) υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών κατά 20 ημέρες () υπάλληλος TE Μηχανικών κατά 20 ημέρες (2) υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικών κατά 20 ημέρες Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ (8) υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών κατά 20 ημέρες () υπάλληλοι TE Μηχανικών κατά 20 ημέρες () υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών κατά 20 ημέρες (2) υπάλληλοι ΔΕ Χειριστών Μηχ/των κατά 20 ημέρες () υπάλληλος ΔΕ Οδηγών ΙΔΑΧ κατά 20 ημέρες ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ () υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών κατά 20 ημέρες () υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών κατά 20 ημέρες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ () υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών κατά 20 ημέρες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (8) υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών κατά 20 ημέρες () υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών κατά 20 ημέρες () υπάλληλοι TE Μηχανικών κατά 20 ημέρες (2) υπάλληλοι ΔΕ Οδηγών κατά 20 ημέρες () υπάλληλο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων κατά 20 ημέρες ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ () υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών κατά 20 ημέρες (2) υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών κατά 20 ημέρες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ () υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών κατά 20 ημέρες () υπάλληλος ΠΕ Γεωλόγων ΙΔΑΧ κατά 20 ημέρες (6) υπάλληλοι TE Μηχανικών κατά 20 ημέρες Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, Οκτωβρίου 202 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ

10

11

12 790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από έως 6 σελίδες σε προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0, ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α 0 0 Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 0 Α. - Υ.Ο.Δ.Δ. 0 Δ.Δ.Σ Δ 0 0 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 00 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 00 σελίδες, σε προσαυξανόμενη κατά ανά 0 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 22 Β 20 Γ 6 Υ.Ο.Δ.Δ. 6 Δ 60 Α.Α.Π. 60 Ε.Β.Ι. 6 Α. 0 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 22 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου, Τ.Κ. 0 2 Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (0%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 2) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ :0 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ * ΑΘΗΝΑ 0 2 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1375 3 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΚΔΑΥ και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 747 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Η/Μ Έργων της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Mηχανικών Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα