ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7"

Transcript

1 ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΟΓΗΓΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΝΟ 7 ΑΘΗΝΑ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2003

2 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ. 100/ απόθαζε. 1

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδεο Μέξνο 1 Γεληθά Δηζαγσγή θνπφο ηνπ νδεγνχ, πεδία εθαξκνγήο Οξηζκνί Κίλδπλνη πνπ απεηινχλ ην ειαηφιαδν χζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ (HACCP) Ηζρχνπζα Ννκνζεζία Μέξνο 2 Καλόλεο πγηεηλήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνύ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίωλ Κεθάιαην I Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ρώξνπο... ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή Υψξνη πιχζεσο, ληπηήξεο θαη ηνπαιέηεο Δμαεξηζκφο Φσηηζκφο Απνρεηεχζεηο Απνδπηήξηα Κεθάιαην II Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ρώξνπο ηππνπνίεζεο Καη εμεπγεληζκνύ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίωλ Γάπεδα Σνίρνη Οξνθέο Πφξηεο παξάζπξα.. 25 Δπηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα έιαηα Καζαξηζκφο απνιχκαλζε Κεθάιαην ΙΙΙ Μεηαθνξά Κεθάιαην ΙV Απαηηήζεηο Δμνπιηζκνύ Κεθάιαην V Απνξξίκκαηα ηξνθώλ

4 Κεθάιαην VΙ Παξνρή λεξνύ Πφζηκν λεξφ Αηκφο Με πφζηκν λεξφ Κεθάιαην VΙΙ Πξνζωπηθό, πγεία θαη αηνκηθή πγηεηλή Κεθάιαην VΙΙΙ Πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηωλ ππξελειαίωλ Παξαιαβή πξψησλ πιψλ Απνζήθεπζε Γηαηήξεζε Πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ Καηαπνιέκεζε ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ Δπηθίλδπλεο νπζίεο Καηάξηηζε πξνζσπηθνχ Μέξνο 3. εκεία ειέγρνπ θαηά ηνλ εμεπγεληζκό θαη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ Διαηνιάδνπ θαη ηωλ ππξελειαίωλ 45 εκεία ειέγρνπ θαηά ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ 45 εκεία ειέγρνπ θαηά ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ 47 Μέξνο 4 Παξαξηήκαηα Οδεγνύ Τγηεηλήο 49 Παξάξηεκα 1. Γηαγξάκκαηα ξνήο Παξάξηεκα 2. Γεληθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ Παξάξηεκα 3. Γηαδηθαζίεο πξφιεςεο ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ Παξάξηεκα 4. Οδεγίεο θαη θαλφλεο γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ελφο εηδηθνχ ζπζηήκαηνο HACCP πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο Παξάξηεκα 5 Πνιηηηθή αζθαινχο δηαρείξηζεο γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ Παξάξηεκα 6 Ρππαληέο ειαίσλ Όξηα Παξάξηεκα 7 Οξνινγία Παξάξηεκα 8 Βηβιηνγξαθία

5 ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1.1. Δηζαγωγή. O «Οδεγφο Τγηεηλήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ» είλαη έλα εγρεηξίδην πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ ΚΤΑ 487/ ΦΔΚ 1219Β «ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ», ε νπνία εθδφζεθε ζε ελαξκφληζε πξνο ηε θνηλνηηθή νδεγία 93/43/ ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. Ζ εθπφλεζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νδεγία 93/43/ΔΟΚ, ε νπνία ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ, λα εθαξκφδνπλ θαλφλεο πγηεηλήο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο πγηεηλψλ πξντφλησλ (Hazard Analysis Critical Control Points HACCP). ηνλ νδεγφ αλαθέξνληαη νη γεληθέο θαη νη εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ Τγηεηλήο ζηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ. Οη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο παξαηίζεληαη ζην ζθνπξφρξσκν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ (Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, Γεληθέο θαη Δηδηθέο απαηηήζεηο), ελψ ζην αλνηρηφρξσκν ηκήκα δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ( Οδεγίεο γηα ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ). Ο «Οδεγόο Τγηεηλήο» πεξηγξάθεη ζε νινθιεξσκέλε κνξθή ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο θαη εμεπγεληζκνχ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πγηεηλήο. Δπηπξνζζέησο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξζή πξαθηηθή θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ πνηφηεηα θαη ζηε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ο «Οδεγφο Τγηεηλήο» εθπνλήζεθε απφ ηνλ ΔΒΗΣΔΛ. Ζ αμηνιφγεζή ηνπ έγηλε απφ Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή πνπ νξίζζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΦΔΣ (αξ. απφθ. 46/ ) θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ππφ ηελ Πξνεδξία ηεο Αληηπξνέδξνπ ηνπ ΔΦΔΣ θαο Γ. Βαζηιεηάδνπ, (Καζεγήηξηα Μηθξνβηνινγίαο θαη Τγηεηλήο Σξνθίκσλ, Α.Π.Θ. ), νη εμήο: ε θα Λπρλαξά - Δθπξφζσπνο ηνπ Τπ. Γεσξγίαο, ν θ. Σδακηδήο - Δθπξφζσπνο ηνπ ΓΥΚ, ν θ. αξηδάθεο - Δθπξφζσπνο ηνπ ΔΛΟΣ, ε θα πέληδνπ - Δθπξφζσπνο ηνπ ΟΠΔΓΔΠ, νη εθπξφζσπνη ηνπ ΔΒΗΣΔΛ θ.θ. Μπάζηαο, εηξαγάθεο θαη Οηθνλφκνπ, ν θ. Καξαληψλεο - Δθπξφζσπνο ηεο Δζληθήο Γηεπαγγεικαηηθήο ειαηνιάδνπ θαη ειηάο, (ΔΒΗΣΔ), ν θ. Πάλνπ - 4

6 Δθπξφζσπνο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Καηαλαισηψλ, θαη νη θ.θ. Μπαξκπέξεο θαη Εαξκπνχηεο Δθπξφζσπνη ηνπ ΔΦΔΣ. 1.2 θνπόο ηνπ Οδεγνύ Τγηεηλήο, πεδία εθαξκνγήο Οη ζθνπνί ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Τγηεηλήο είλαη : Α) Να πξνζδηνξίζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο επηκφιπλζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηνπ ππξελειαίνπ θαη ηα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ απηψλ, μεθηλψληαο απφ ηνλ έιεγρν ησλ πξψησλ πιψλ θαη παξαθνινπζψληαο φιεο ηηο επεμεξγαζίεο θαη / ή ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ εμεπγεληζκνχ, ηεο εκπνξίαο «ρχκα» θαη ηεο ηππνπνίεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηνπ ππξελειαίνπ. Β) Να ππνδείμεη ηηο κεζφδνπο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ απηψλ θηλδχλσλ. Γ) Να πξνηείλεη ζπζηήκαηα γηα ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο «Οδεγνχ Τγηεηλήο» πεξηιακβάλνληαη νη Δπηρεηξήζεηο Σππνπνίεζεο θαη Δμεπγεληζκνχ Διαηνιάδνπ θαη Ππξελειαίνπ. 1.3 Οξηζκνί Καηεγνξίεο - Οξηζκνί πξώηωλ πιώλ θαη πξνϊόληωλ, όπωο νξίδνληαη ζηνλ Καλ. ΔΟΚ 136/66 παξ. άξζξνπ 35, όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλ. (ΔΚ) 1513/2001 Α. ΠΑΡΘΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ Έιαηα ιακβαλφκελα απφ ηνλ ειαηφθαξπν κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο ή άιιεο θπζηθέο επεμεξγαζίεο κε ζπλζήθεο πνπ δελ πξνθαινχλ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ, θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία πιελ ηεο πιχζεο, ηεο κεηάγγηζεο, ηεο θπγνθέληξηζεο θαη ηεο δηήζεζεο εμαηξνχληαη ηα έιαηα πνπ ιακβάλνληαη κε δηαιχηεο, κε βνεζεηηθέο χιεο παξαιαβήο πνπ έρνπλ ρεκηθή ή βηνρεκηθή δξάζε, ή κε κεζφδνπο επαλεζηεξνπνίεζεο ή πξφζκεημεο κε έιαηα άιιεο θχζεο. Σα έιαηα απηά θαηαηάζζνληαη ζηελ αλαιπηηθή ηαμηλφκεζε κε ηηο αθφινπζεο νλνκαζίεο: α) Δμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν Παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ηα 0,8 g αλά 100 g θαη ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 5

7 β) Παξζέλν ειαηόιαδν Παξζέλν ειαηφιαδν ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ ππεξβαίλεη ηα 2 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. γ) Διαηόιαδν ιακπάληε Παξζέλν ειαηφιαδν κε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, πνπ ππεξβαίλεη ηα 2 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. Β. ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ Διαηφιαδν ιακβαλφκελν απφ ηνλ εμεπγεληζκφ παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, ησλ νπνίσλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ηα 0,3 g αλά 100 g θαη ησλ νπνίσλ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. Γ. ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΘΔΝΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΑ Έιαην πνπ απνηειείηαη απφ αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ειαηφιαδνπ θαη παξζέλσλ ειαηφιαδσλ, εθηφο απφ ην ειαηφιαδν ιακπάληε, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ην 1 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. Γ. ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟ Έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο ππξήλεο ηεο ειηάο θαηφπηλ επεμεξγαζίαο κε δηαιχηεο ή κε θπζηθά κέζα ή έιαην πνπ αληηζηνηρεί, κε εμαίξεζε νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζε ειαηφιαδν ιακπάληε εμαηξνχληαη ηα έιαηα πνπ ιακβάλνληαη κε δηεξγαζίεο επαλεζηεξνπνίεζεο θαη θάζε πξφζκεημεο κε έιαηα άιιεο θχζεο θαη ησλ νπνίσλ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. Δ. ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΔΝΟ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟ Έιαην πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ εμεπγεληζκφ ηνπ αθαηέξγαζηνπ ππξελειαίνπ, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαζκέλε ζε ειατθφ νμχ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ηα 0,3 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 6

8 ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. Σ. ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟ Έιαην πνπ απνηειείηαη απφ κείγκα εμεπγεληζκέλνπ ππξελειαίνπ θαη παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, εθηφο απφ ην ειαηφιαδν ιακπάληε, ηνπ νπνίνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, εθθξαδφκελε ζε ειατθφ νμχ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ην 1 g αλά 100 g θαη ηνπ νπνίνπ ηα άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ θαηεγνξία απηή Οξηζκνί δηεξγαζηώλ παξαγωγήο Α. Δμεπγεληζκόο Οη ρεκηθέο ή θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ παξαζθεπή βξψζηκνπ ειαηφιαδνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη νη νπνίεο δελ νδεγνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ηξηγιπθεξηδηθήο δνκήο ηνπ, νχηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ πεξηερφκελσλ ιηπαξψλ νμέσλ. Οη δηεξγαζίεο θαηά ηνλ εμεπγεληζκφ κπνξεί λα είλαη : Ζ εμνπδεηέξσζε Ο απνρξσκαηηζκφο Ζ απφζκεζε Ζ δηήζεζε Ζ απνθνκκίσζε Ζ απνκαξγαξηλνπνίεζε Οη δηεξγαζίεο θαηά ηνλ εμεπγεληζκφ δελ κπνξεί λα είλαη : Ζ πδξνγφλσζε Ζ ελδνεζηεξνπνίεζε Β. Σππνπνίεζε Ζ παξαγσγή ειαηνιάδνπ, έηνηκνπ πξνο δηάζεζε ζηελ θαηαλάισζε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ, κε ηξφπν ζχκθσλν κε ηα ηζρχνληα πξφηππα ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Ζ ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ πξφηππα πεξηιακβάλεη : Σνλ ηξφπν παξαγσγήο ειαηνιάδνπ αλά θαηεγνξία Σα θξηηήξηα ηεο γλεζηφηεηαο Σα θξηηήξηα ηεο πνηφηεηαο 7

9 Σα πξφζζεηα Σνπο επηκνιπληέο Σελ πγηεηλή Σελ ζπζθεπαζία Σελ αλνρή σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν φγθν Σελ επηζήκαλζε. 1.4 Κίλδπλνη πνπ απεηινύλ ειαηόιαδν θαη ππξελέιαην. Σν ειαηφιαδν είλαη πεγή πγείαο θαη δσήο. Δίλαη έλα πινχζην θπζηθφ πξντφλ κε πςειή ζξεπηηθή θαη βηνινγηθή αμία ην νπνίν φκσο κπνξεί λα επηκνιπλζεί κε επηθίλδπλεο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία νπζίεο θαη μέλα ζψκαηα, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, ηνπ εμεπγεληζκνχ, ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο ηνπ. Μεηαμχ ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα έρνπλ: 1. Σα ππνιείκκαηα ηωλ γεωξγηθώλ θαξκάθωλ πνπ νθείινληαη ζηελ κε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο ζην ζηάδην παξαγσγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ. 2. Οη πηεηηθνί αινγνλωκέλνη δηαιύηεο (ηεηξαρισξναηζπιέλην, FREON, ηξηρισξναηζάλην θαη ηξηρισξναηζπιέλην). Ζ παξνπζία ηνπ ηεηξαρισξναηζπιελίνπ έρεη απνδνζεί ζηελ πξνζζήθε ππνιεηκκάησλ ειαίνπ απφ ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ειαίνπ ζε ειηέο ν νπνίνο γίλεηαη κε δηαιχηε ηεηξαρισξναηζπιέλην. Ζ παξνπζία FREON ζε ειαηφιαδν απνδίδεηαη θπξίσο ζε δηαξξνέο ςπγείσλ νηλνπνηεηηθψλ κνλάδσλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ειαηνπξγεία ή ηππνπνηεηήξηα ειαηνιάδνπ. Ζ πξνέιεπζε ησλ άιισλ δχν ρισξησκέλσλ δηαιπηψλ έρεη απνδνζεί ζε δηαιχηεο θφιαο ιάζηηρνπ ζε πψκαηα βπηίσλ κεηαθνξάο ειαηνιάδνπ, ζε δηαιχηεο ιηπαληηθψλ, θαζαξηζκνχ,θιπ. 3. Σα βαξέα κέηαιια ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηα έιαηα νθείιεηαη ζηελ επαθή ηνπο κε ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ κεραλεκάησλ ή ησλ δεμακελψλ. Σα έιαηα κπνξνχλ επίζεο λα επηκνιπλζνχλ κε βαξέα κέηαιια θαη θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηνπο απφ ηελ κε ηήξεζε θαλφλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο. 4. Οη πνιπθπθιηθνί αξωκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο (ΠΑΤ). Ζ παξνπζία ησλ επηθίλδπλσλ απηψλ νπζηψλ θπξίσο ζηα ππξελέιαηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ μήξαλζε ηνπ ειαηνππξήλα. 5. Οη πεξηβαιινληηθνί ξππαληέο. Δίλαη θπξίσο νη δηνμίλεο, ηα πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα 8

10 (PCBs) θαη νη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, (βελδφιην, ηνινπφιην, αηζπινβελδφιην, μπιφιην, θιπ.). 6. Δπηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κεηαλαζηεύνπλ ζηα έιαηα από ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο νη νπνίεο νθείινληαη ζηε ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ. Τιηθά ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (θαθή θαηαζθεπή, εγθιεηζκφο κνλνκεξνχο θιπ.) λα επηκνιχλνπλ ηα έιαηα κε μέλεο νπζίεο π.ρ. πιαζηηθνπνηεηέο, κνλνκεξέο VC (βηλπινρισξίδην) πξνεξρφκελν απφ PVC. Οη θπζηθνί θίλδπλνη αθνξνχλ θπξίσο ζηελ παξνπζία μέλωλ ζωκάηωλ φπσο ζξαχζκαηα γπαιηνχ, πιαζηηθψλ, κεηάιισλ, ζθφλεο θαη αθαζαξζηψλ. 1.5 πζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο ηωλ ηξνθίκωλ (HACCP) Ζ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, απνηειεί πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ηα νπνία δελ ζα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή. Απνηειεί εζηθή θαη λνκηθή ππνρξέσζε ηνπ παξαζθεπαζηή θαη ησλ δεκνζίσλ αξρψλ αιιά θαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο απαίηεζε ηνπ θαηαλαισηή. Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point Αλάιπζε Κηλδχλσλ Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ) είλαη ηθαλή λα δηαζθαιίζεη ηελ παξαγσγή αζθαινχο ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ. Σν ζχζηεκα HACCP απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ κηθξνβηνινγηθψλ, ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ θηλδχλσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηειηθά ζηνλ έιεγρφ ηνπο. Σν ζχζηεκα HACCP έρεη σο ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θαη εληνπίδεη ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπο πηζαλνχο κηθξνβηνινγηθνχο, ρεκηθνχο θαη θπζηθνχο θηλδχλνπο, δηεξεπλά ηηο πηζαλέο αηηίεο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαη εγθαζηζηά ηνπο αλαγθαίνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ. Σν ζχζηεκα HACCP, ηνλίδεη ην ξφιν πνπ έρεη ν θάζε παξαγσγφο ηξνθίκσλ ζηε πξφιεςε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ δηαπίζησζε ηεο απψιεηαο ειέγρνπ δελ γίλεηαη πιένλ κφλν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο κε ηε βνήζεηα επηζεσξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ ζηα ηειηθά πξντφληα. Ζ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο HACCP, εθηφο απφ ηελ εγγχεζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ, ζπκβάιιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο παγθφζκηαο εκπνξίαο ηξνθίκσλ. Σν ζχζηεκα HACCP, βαζίδεηαη ζε 7 βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο παξαηίζεληαη 9

11 παξαθάησ : Αρτή 1 Προζδιοριζμός και ανάλσζη ηων κινδύνων (Hazard Analysis) και καθοριζμός ηων απαραίηηηων προληπηικών μέηρων για ηον έλεγτό ηοσς Αρτή 2 :Προζδιοριζμός ηων κρίζιμων ζημείων ελέγτοσ (Critical Control Points) Σα Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (C.C.P.) είλαη ηα ζεκεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηα νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί έιεγρνο απαξαίηεηνο γηα ηελ πξφιεςε ή εμάιεηςε ή ηε κείσζε ζε απνδεθηά επίπεδα ελφο θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ελφο Κξίζηκνπ εκείνπ Διέγρνπ απαηηεί κηα ινγηθή πξνζέγγηζε. Aρτή 3 : Καθιέρωζη κρίζιμων ορίων για κάθε κρίζιμο ζημείο ελέγτοσ. Σα θξίζηκα φξηα αλαθέξνληαη ζε θαζνξηδφκελα φξηα κηαο παξαηήξεζεο, κέηξεζεο ή παξακέηξνπ θαη απνηεινχλ ηα «απφιπηα φξηα απνδνρήο» γηα ην θάζε θξίζηκν ζεκείν. Σν θξίζηκν φξην είλαη ε ηηκή / θξηηήξην ην νπνίν δηαρσξίδεη ην απνδεθηφ απφ ηε κε απνδεθηφ. Αρτή 4 :Σύζηημα παρακολούθηζης για κάθε κρίζιμο ζημείο ελέγτοσ. Γεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ζαθψο νη απαηηήζεηο επνπηείαο, ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ εληφο ησλ Κξηζίκσλ Οξίσλ. Αρτή 5 :Καθιέρωζη ηων διορθωηικών ενεργειών για κάθε κρίζιμο ζημείο ελέγτοσ Καζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο θαη θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πεξηέρνληαη ηφζν φζεο αθνξνχλ ζηελ επαλαθνξά ηεο δηεξγαζίαο εληφο ησλ απνδεθηψλ νξίσλ, φζν θαη φζεο αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ θαηά ην ρξφλν ζηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ήηαλ εθηφο ειέγρνπ. Αρτή 6 :Καθιέρωζη διαδικαζιών επαλήθεσζης και επικύρωζης ηοσ ζσζηήμαηος HACCP Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. Αρτή 7 :Καθιέρωζη ηης ηεκμηρίωζης ηης λειηοσργίας ηοσ ζσζηήμαηος HACCP Δίλαη επηβεβιεκέλν, λα ελεκεξψλνληαη θαη λα ηεξνχληαη αξρεία κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πηζηνπνηείηαη ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP, ζα ειέγρεηαη ε εθηέιεζε 10

12 ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ (ζηηο πεξηπηψζεηο απφθιηζεο) θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνδεηθλχεηαη ε παξαγσγή αζθαιψλ πξντφλησλ ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο. 1.6 Ιζρύνπζα Ννκνζεζία Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ «Οδεγνχ Τγηεηλήο γηα ηηο Eπηρεηξήζεηο Tππνπνίεζεο θαη Eμεπγεληζκνχ Eιαηνιάδνπ θαη Ππξελειαίνπ» ίζρπε ε παξαθάησ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία: Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία γηα ην Διαηόιαδν Καλνληζκόο αξηζ. 136/66/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 1966 πεξί δεκηνπξγίαο θνηλήο νξγαλψζεσο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, P 172/3025, Καλνληζκόο (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1991 ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L 248/1, Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2472/97 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 1997 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91 ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαζψο θαη κε ηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 2658/87 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δαζκνινγηθή θαη ζηαηηζηηθή νλνκαηνινγία θαη ην θνηλφ δαζκνιφγην. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L 341/25, Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1638/1998 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 136/66/ΔΟΚ πεξί δεκηνπξγίαο θνηλήο νξγαλψζεσο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L 210/32, Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1513/2001 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23 εο Ηνπιίνπ 2001, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ αξηζ. 136/66/ΔΟΚ θαη (ΔΚ) αξηζ. 1638/98, φζνλ αθνξά ηελ παξάηαζε ηνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L201/4, Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2152/2001 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 31 εο Οθησβξίνπ 2001, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2815/98 ζρεηηθά κε ηα εκπνξηθά πξφηππα γηα ην ειαηφιαδν. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L288/36,

13 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1019/2002 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13 εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L155/27, Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1964/2002 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4 εο Ννεκβξίνπ 2002, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2002 γηα ηηο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L300/3, Οδεγία 2000/24/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο Απξηιίνπ 2000, γηα ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 76/895/ΔΟΚ, 86/362/ΔΟΚ, 86/363/ΔΟΚ θαη 90/642/ΔΟΚ πνπ αθνξνχλ, αληηζηνίρσο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλσηάησλ πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ πάλσ θαη κέζα ζηα ζηηεξά, ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ζε νξηζκέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L 107/28 ηεο Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γεωξγίαο (ΤΑ) / (ΦΔΚ η. Β 285/ ) «Γηαδηθαζία έγθξηζεο γηα ηελ αλαγξαθή ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ειαηνιάδνπ» Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 70, εδάθην 3. Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2000 (Απνθ. ΑΥ 388/96, ΦΔΚ 54/97, η. Β ) Δλαξκφληζε κε θαλνληζκφ (ΔΚ), αξηζ. 2472/97 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 1997 Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 70, εδάθην 6.γ), Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2000 (Απνθ. ΑΥ 528/96, ΦΔΚ 54/97, η. Β ), ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία βαξέσλ κεηάιισλ ζε έιαηα. Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 70, εδάθην 6.δ), Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2001 (Απνθ. ΑΥ 145/96, ΦΔΚ 485/96, η. Β ) Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2/95/Δ.Κ. ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο πξνζζέησλ. Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, Άξζξν 72, Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 1998 (Απνθ. ΑΥ 172/95, ΦΔΚ 661/95, η. Β ) (Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 100/ ΦΔΚ 355/2002), ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία πνιπθπθιηθψλ αξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε ππξελέιαηα. Κώδηθαο Σξνθίκωλ, Πνηώλ θαη Αληηθεηκέλωλ Κνηλήο Υξήζεο, ζει , ηκήκα 5, Πίλαθαο 5.5., Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Αζήλα, 2002, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία δηνμηλψλ ζε έιαηα. 12

14 Γεληθή Ννκνζεζία Οδεγία 75/106/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19 εο Γεθεκβξίνπ 1974 πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ Κξαηψλ κειψλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνζπζθεπαζία θαη φγθν νξηζκέλσλ πξνζπζθεπαζκέλσλ πγξψλ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, λ 42/1, Ζ ελαξκφληζε έγηλε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξ. Φ (Φ.Δ.Κ. 784/Β / ). Οδεγία 82/711/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18 εο Οθησβξίνπ 1982 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ απφ πιαζηηθή χιε πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 297/26, Ζ ελαξκφληζε έγηλε κε ην Άξζξν 26 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ «Πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα». Οδεγία 85/7 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19 εο Γεθεκβξίνπ 1984, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε κηαο πξψηεο ζεηξάο νδεγηψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηα ηξφθηκα, φζνλ αθνξά ηελ παξέκβαζε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Σξνθίκσλ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 2/22, Οδεγία 89/109/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 εο Γεθεκβξίνπ 1988, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 40/38, Ζ ελαξκφληζε έγηλε κε ην Άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ «Γεληθνί φξνη ρξήζεο-δπηζήκαλζε». Οδεγία 90/128/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23 εο Φεβξνπαξίνπ 1990, ζρεηηθά κε ηα πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 75/ Ζ ελαξκφληζε έγηλε κε ην Άξζξν 26 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ «Πιαζηηθά πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα». Οδεγία 92/59/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 εο Ηνπλίνπ 1992, γηα ηε γεληθή αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, L 228/24, Ζ ελαξκφληζε πξνο ηελ Οδεγία έγηλε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξ. Φ1-503 (ΦΔΚ 98/Β /1996) «Γεληθή Αζθάιεηα ησλ Πξντφλησλ Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία ηνπ 13

15 πκβνπιίνπ 92/59/ΔΟΚ ηεο 29 εο Ηνπλίνπ 1992». Οδεγία 93/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο πεξί πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. Ζ ελαξκφληζε πξνο ηελ Οδεγία έγηλε κε ηελ Κ.Τ.Α. 487 (ΦΔΚ 1219/Β / ). Οδεγία 2001/22/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Μαξηίνπ 2001 γηα ηελ θαζηέξσζε ηξφπσλ δεηγκαηνιεςίαο θαη κεζφδσλ αλάιπζεο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ κνιχβδνπ, θαδκίνπ, πδξαξγχξνπ θαη 3-MCPD ζηα ηξφθηκα. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, L077/14, Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 466/2001 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Μαξηίνπ 2001 γηα ηνλ θαζνξηζκφ κέγηζησλ ηηκψλ αλνρήο γηα νξηζκέλεο πξνζκείμεηο ζηα ηξφθηκα. Επίζημη Εθημερίδα ηων Εσρωπαϊκών Κοινοηήηων, αριθ. L 077/1, Καλνληζκόο 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28 εο Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ L31/24,

16 ΜΔΡΟ 2 ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ Απηφ ην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνπο ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ θαη ζε φινπο ηνπο βνεζεηηθνχο, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ηνπαιέηεο, ρψξνπο γηα ην πξνζσπηθφ. ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β ) Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία Απαηηήζεηο γηα θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ηωλ ρώξωλ. Οη ρψξνη ηξνθίκσλ δηαηεξνχληαη θαζαξνί. Ζ ππνδνκή ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ν εμεπγεληζκφο θαη ε ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηνπ ππξελειαίνπ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε έηζη ψζηε λα πεηπραίλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 15 Οη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί. Ο εμνπιηζκφο ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα είλαη θηλεηφο φπνπ είλαη δπλαηφλ ή λα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη αξθεηή απφζηαζε απφ ην έδαθνο, ηνπο ηνίρνπο θαη ηηο ζπζθεπέο γηα λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη απνηειεζκαηηθά. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο γηα ηνπο ρψξνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ην νπνίν θαη εθαξκφδεη. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ θαη ηεο απνιχκαλζεο, έηζη ψζηε λα πεηπραίλεηαη απνηειεζκαηηθά ν θαζαξηζκφο ηνπ εξγνζηαζίνπ αιιά θαη λα κελ επηκνιχλνληαη ηα παξαγφκελα πξντφληα.

17 Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ. Οη ρψξνη ηξνθίκσλ θαηάζηαζε δηαηεξνχληαη ζε θαιή Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ εμαεξηζκνχ, ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα. Με ηελ ζπληήξεζε επηηπγράλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ θαη δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ απφ ηπρφλ επηκνιχλζεηο. Πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο (δάπεδα, ηνίρνη, νξνθέο, πφξηεο, παξάζπξα) γηα ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ (π.ρ.ξσγκέο, ζπαζκέλα ηδάκηα θ.ι.π.) θαη λα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα επηδηφξζσζεο απηψλ. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα δηαηεξεί αξρείν ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ. Ο ζρεδηαζκφο, ε δηαξξχζκηζε, ε θαηαζθεπή, θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: (α) Να επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν θαζαξηζκφ ή /θαη ηελ απνιχκαλζε. (β) Να πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζπζζψξεπζε ξχπσλ, ηελ επαθή κε ηνμηθά πιηθά, ηελ πηψζε ζσκαηηδίσλ κέζα ζηα ηξφθηκα. 16 Σν θηίξην πξέπεη λα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο θαη λα έρεη ην θαηάιιειν χςνο αλάινγα κε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο ή άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ή θαη ηελ απνιχκαλζή ηνπ. Σν είδνο ηνπ θαζαξηζκνχ ή θαη ηεο απνιχκαλζεο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί. Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη

18 (γ)να πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ πγξαζίαο ή αλεπηζχκεηεο κνχριαο ζηηο επηθάλεηεο. λα είλαη θαηάιιεια ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ, ηδηαίηεξα ζε κέξε πνπ δελ είλαη εχθνινο ν θαζαξηζκφο. Πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ζεκεία πνπ ν θαζαξηζκφο γίλεηαη κε δπζθνιία. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, δελ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηνμηθέο νπζίεο, νη νπνίεο κπνξεί λα επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα κε ηελ άκεζε επαθή ή απνβάιινληαο πηεηηθέο νπζίεο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο νξνθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε ε νξνθή λα θαζαξίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ζσκαηηδίσλ ζηα παξαγφκελα πξντφληα. Ο ζρεκαηηζκφο πγξαζίαο πάλσ ζηηο επηθάλεηεο ηφζν ηνπ θηηξίνπ φζν θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε κνχριαο ε νπνία είλαη αλεπηζχκεηε. Ζ δηαξξχζκηζε, νη δηαζηάζεηο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη έηζη πνπ λα κελ επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε πγξαζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξάγεηαη αηκφο πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη λα παξαθνινπζείηαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή απνκάθξπλζε ησλ πδξαηκψλ. (δ) Να επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο, ηδίσο δε ηελ πξφιεςε ηεο επηκφιπλζεο (αιιεινκφιπλζεο), κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ απφ ηξφθηκα, Οη ρψξνη παξαιαβήο, πξνεηνηκαζίαο, επεμεξγαζίαο ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ, έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη ζαθψο λα θαζνξίδνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζε κία επηρείξεζε θα λα είλαη επαξθείο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε αιιεινκφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ. ε πεξίπησζε ηππνπνίεζεο ειαηνιάδσλ θαη ζπνξειαίσλ ζηελ ίδηα κνλάδα παξαγσγήο ε απνθπγή πξφζκημεο δηαζθαιίδεηαη, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη 17

19 18 δηαθνξεηηθέο δεμακελέο θαη ζσιελψζεηο, έζησ θαη αλ απηέο θαηαιήγνπλ ζηε ίδηα γξακκή ζπζθεπαζίαο, ε νπνία θαηά ηα ινηπά ηεο κέξε κπνξεί λα είλαη θνηλή γηα ηε ζπζθεπαζία ειαηνιάδσλ θαη ζπνξειαίσλ.(πρ. αλνξζσηήο θηαιψλ, πσκαηηζηηθφ, εηηθεηέδα, θιπ). Οη δεμακελέο θαη νη ζσιελψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε επηζήκαλζε αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, νη δε ζσιελψζεηο αλά δεμακελή ζα πξέπεη λα είλαη κφληκεο. απφ ηνλ εμνπιηζκφ, Ζ θαηαζθεπή θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επηκνιχλνληαη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε παξαπάλσ νξζή πγηεηλή πξαθηηθή. απφ ηα πιηθά, Σα πιηθά, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηνπο. απφ ην λεξφ, Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη «πφζηκν λεξφ». Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ απνθπγή ηπραίσλ επηκνιχλζεσλ ησλ ειαίσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε παξνπζία ζηάζηκνπ λεξνχ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ δεμακελψλ, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμείδσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή δπζάξεζηε νζκή ζηα έιαηα. απφ ηνλ παξερφκελν αέξα, Ο εμνπιηζκφο παξνρήο αέξα ζην εξγνζηάζην δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν αέξα πνπ πεξηέρεη ζθφλε, θαπζαέξηα ή άιινπο ιηπφθηινπο ξχπνπο ζην εξγνζηάζην. απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, Οη εξγαδφκελνη ζε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρνπλ δερηεί αλάινγε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαη λα πξνζέρνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγεία θαη πγηεηλή. ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα

20 απφ εμσηεξηθέο πεγέο κφιπλζεο, φπσο έληνκα θαη ινηπά επηβιαβή δψα. πξνβιέπνληαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή πξνζσπηθνχ. ηνπο ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίνπ δελ ζα πξέπεη λα εηζέξρνληαη επηζθέπηεο ρσξίο ηελ απαηηνχκελε ελδπκαζία. Σν εξγνζηάζην ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα απνηξέπεη ηελ είζνδν, εληφκσλ, ηξσθηηθψλ, πηελψλ ή δψσλ. ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ απαγνξεχεηαη θαη ε είζνδνο θαηνηθίδησλ δψσλ. ΥΧΡΟΙ ΠΛΤΔΧ, ΝΙΠΣΗΡΔ ΚΑΙ ΣΟΤΑΛΔΣΔ Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ληπηήξεο θαη ηνπαιέηεο: Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 487/ΦΔΚ1219Β ) Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη πξννξηδνκέλσλ εηδηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. Νηπηήξεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηνπο ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ. ηνπο ρψξνπο απηνχο νη ληπηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία φπνπ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. Ο αξηζκφο ησλ ληπηήξσλ έρεη ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ. (α) Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ηνπαιεηψλ κε θαδαλάθηα, ζπλδεδεκέλα κε θαηάιιειν απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. ε θάζε επηρείξεζε ε ειάρηζηε απαίηεζε είλαη κία ηνπαιέηα ή WC αλά 12 άηνκα. Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη θαηάιιεια κε απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. (β) Οη ηνπαιέηεο δελ πξέπεη λα νδεγνχλ απεπζείαο ζηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ ηξφθηκα. Οη πφξηεο απφ ηηο ηνπαιέηεο δελ ζα πξέπεη λα αλνίγνπλ θαηεπζείαλ ζηνπο ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ. Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα 19

21 (γ) Οη ληπηήξεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη: - κε δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ -κε πιηθά γηα ην θαζάξηζκα ησλ ρεξηψλ θαη ην πγηεηλφ ηνπο ζηέγλσκα θαηαζθεπάδνληαη κε πξνζάιακν. Ζ παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ ζηνλ ληπηήξα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ κία βξχζε. ε θάζε ληπηήξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη πγξφ ζαπνχλη ζε εηδηθφ πεξηέθηε θαη δνρείν απνξξηκκάησλ κε πνδνθίλεην θαπάθη. Σν ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ κπνξεί λα γίλεηαη κε: o ραξηί κηαο ρξήζεο o ξνιά πεηζέηαο κίαο ρξήζεο o κε ζπζθεπή παξνρήο ζεξκνχ αέξα ΔΞΑΔΡΙΜΟ Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ εμαεξηζκό Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 487/ΦΔΚ 1219/Β/ ) Πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα κεραληθνχ ή θπζηθνχ αεξηζκνχ. Ζ αηκφζθαηξα ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δηαθηλείηαη απνζεθεχεηαη θαη ηππνπνηείηαη ειαηφιαδν / ππξελέιαην νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, εμεπγεληζκέλν ή κε, ζα πξέπεη λα είλαη ρσξίο ξχπνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνζξνθεζνχλ απφ απηφ, φπσο θαπζαέξηα {πάζεο θχζεσο κεραλψλ θαη ζεξκαζηξψλ), δηαιχηεο θιπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ κεραληθνχ εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη νη απνξξνθεηήξεο, νη εμαεξηζηήξεο θαη ηα θίιηξα ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξά ψζηε λα πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ γηα ηελ θαζαξφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζηελ νπνία δηαρεηξίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ηα έιαηα. (α) Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεραληθή ξνή αέξα απφ κνιπζκέλνπο ζε θαζαξνχο ρψξνπο. (β) Σα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζθέξνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε θίιηξα θαη άιια εμαξηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ ή 20 Ο αέξαο πνπ εηζέξρεηαη κεραληθά ζε «θαζαξνχο» ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ δελ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ή ρψξνπο απνξξηκκάησλ. Σα θίιηξα θαη ηα άιια εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο άκεζα ή έκκεζα θαη ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζε

22 αληηθαηάζηαζε. (γ) Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν θπζηθφ ή κεραληθφ εμαεξηζκφ. ΦΧΣΙΜΟ Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θωηηζκό Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 487/ΦΔΚ 1219/Β/ ) Οη ρψξνη ηξνθίκσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθφ ή /θαη ηερλεηφ θσηηζκφ. ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΙ Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο απνρεηεύζεηο Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (ΚΤΑ 487/ΦΔΚ 1219/Β/ ) Οη απνρεηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ θαη ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ειαίσλ. ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, εηδηθά ζηνπο εμαεξηζηήξεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο ρψξνπο εμεπγεληζκνχ θαη ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίσλ. Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θπζηθφ ή κεραληθφ ζχζηεκα αεξηζκνχ έηζη ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο αεξνιπκάησλ (αεξνδφι) θαη δπζάξεζησλ νζκψλ. Ο θσηηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα λα επηηξέπεη ηνλ αζθαιή ρεηξηζκφ ησλ πξντφλησλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ. Οη ιάκπεο πάλσ απφ ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθά άζξαπζηα θαιχκκαηα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζε ησλ πξντφλησλ ζε πεξίπησζε ζξαχζεο ηνπο. Οη απνρεηεχζεηο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα απνκαθξχλνληαη απνηειεζκαηηθά φια ηα ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ιηπνπαγίδσλ γηα λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε ηνπ ιίπνπο ζηηο απνρεηεχζεηο. Οη απνρεηεχζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ηα νπνία θαιχπηνληαη θαηάιιεια κε εηδηθά θηλεηά πιέγκαηα (αλνμείδσηα ή πιαζηηθά), ηα νπνία θαη πεξηνξίδνπλ ηελ είζνδν εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζηελ επηρείξεζε. 21

23 ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΑ Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα απνδπηήξηα Όπνπ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απνδπηήξηα, ζε επαξθή αξηζκφ γηα ην πξνζσπηθφ. Όηαλ νη απνρεηεπηηθνί αγσγνί είλαη νιηθψο ή κεξηθψο αλνηθηνί, ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα απφβιεηα δε ξένπλ απφ κνιπζκέλν ρψξν πξνο έλα θαζαξφ ρψξν ή ζην ρψξν φπνπ γίλεηαη ν εμεπγεληζκφο θαη ε ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ. ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρψξνη (απνδπηήξηα), ζηνπο νπνίνπο ην πξνζσπηθφ ζα θνξά ηε ζηνιή εξγαζίαο ηνπ αθαηξψληαο ηα πξνζσπηθά ηνπ είδε. ηνπο ρψξνπο απηνχο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθά εξκάξηα, επαξθή γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηα νπνία ζα θπιάζζνληαη ηα πξνζσπηθά είδε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα εξκάξηα απηά ζα πξέπεη λα θιεηδψλνπλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά είδε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν πξνζσπηθφ, δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε, λα θνξά ηελ ίδηα ελδπκαζία κε ηελ νπνία πξνζέξρεηαη ζηελ εξγαζία. Σν ρξψκα θαη ην ζρέδην ηεο ελδπκαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ. Σα απνδπηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ. 22

24 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΞΔΤΓΔΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΤΠΟΠΟΊΗΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΧΝ. ΓΑΠΔΓΑ Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β ) Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα δάπεδα : ηνπο ρψξνπο φπνπ γίλεηαη παξαζθεπή, επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ηξαπεδαξηψλ): (α) νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα θαζαξίδνληαη θαη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. ην εξγνζηάζην ζα πξέπεη ηα δάπεδα, νη νξνθέο θαη νη ηνίρνη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη εχθνια. Ζ απνιχκαλζε ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο πξέπεη λα γίλεηαη κε κία ζπρλφηεηα αλάινγε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηνπ φγθνπ παξαγσγήο. Πξάγκα πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία πιέλνληαη εθηφο αλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξρέο φηη ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια. Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ ζηεγαλά, κε απνξξνθεηηθά θαη κε ηνμηθά πιηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα πιέλνληαη απνηειεζκαηηθά. Γάπεδα ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, είλαη ηα πιαθάθηα ή ηα βηνκεραληθά δάπεδα, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνπνζεηνχληαη ζσζηά. Δίλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δάπεδα απφ δηαθνξεηηθά πιηθά, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα απνδείμεη ζηηο αξρέο ειέγρνπ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο. Όπνπ αξκφδεη ηα δάπεδα πξέπεη λα επηηξέπνπλ επαξθή απνζηξάγγηζε ηεο επηθάλεηαο. 23 Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα κελ επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε πδάησλ θαη λα πεηπραίλεηαη ε απνηειεζκαηηθή ζηξάγγηζε ησλ πδάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ξίρλεηαη λεξφ ζην δάπεδν ή ρξεζηκνπνηείηαη πγξφο θαζαξηζκφο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ κε ηε θαηαζθεπή απνρεηεχζεσλ, θαη ζηθσλίσλ. Σα δάπεδα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θιίζε, ψζηε ηα λεξά λα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα θαη λα κε ιηκλάδνπλ. Όιεο νη ζπλδέζεηο ηνπο κε ηνπο ηνίρνπο ζα

25 ΣΟΙΥΟΙ Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β ) πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο θαη ζηξνγγπιεκέλεο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπαλζεο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ν θαζαξηζκφο. Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ηνίρνπο : Οη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα λα θαζαξίδνληαη θαη φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια πξάγκα πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ζηεγαλψλ, κε απνξξνθεηηθψλ, κε ηνμηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία λα πιέλνληαη. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ ζπληζηάηαη νη ζπλδέζεηο ησλ ηνίρσλ κεηαμχ ηνπο λα είλαη ζηεγαλέο θαη ζηξνγγπιεκέλεο. ΟΡΟΦΔ Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β ) Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο νξνθέο : Οη νξνθέο, νη ςεπδνξνθέο θαη φ,ηη είλαη ζηεξεσκέλν ζε απηέο, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη επηζηξσκέλεο έηζη ψζηε : -λα κελ ζπζζσξεχνληαη ξχπνη, - λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ, θαη ε αλάπηπμε αλεπηζχκεηεο κνχριαο θαη ε απνθφιιεζε ζσκαηηδίσλ. Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία Οη νξνθέο θαη φηη είλαη ζηεξεσκέλν ζε απηέο γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ζα πξέπεη λα: θαηαζθεπάδνληαη απφ πιηθά πνπ έρνπλ ιεία επηθάλεηα θαη κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη απνηειεζκαηηθά πξνζαξκφδνληαη ζηνπο ηνίρνπο κε ζηεγαλφ θαη ζπλερή ηξφπν, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη ξσγκέο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο νξνθήο, ν ζρεδηαζκφο ηεο θαη ην ζχζηεκα αεξηζκνχ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζρεκαηηζκνχ πγξαζίαο ζηελ νξνθή. Ζ νξνθή ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά γηα λα κε ζρεκαηίδεηαη κνχρια ή γηα λα κελ απνθνιιψληαη ζσκαηίδηα ή γηα λα κε ζρεκαηίδνληαη ξχπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηκνιχλνπλ ηα έιαηα. ε πεξίπησζε χπαξμεο ςεπδνξνθψλ, απηέο ζα πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηέο θαη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. 24

26 ΠΟΡΣΔ ΠΑΡΑΘΤΡΑ Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Κ.Τ.Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β ) Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα παξάζπξα Σα παξάζπξα θαη ηα άιια αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ. Δθείλα ηα νπνία αλνίγνπλ πξνο ην χπαηζξν πξέπεη, φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε δηθηπσηά πιέγκαηα (ζίηεο) πξνζηαζίαο απφ ηα έληνκα, ηα νπνία κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ εχθνια γηα λα θαζαξηζηνχλ. Όηαλ ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κφιπλζε ησλ ηξνθίκσλ, ηα παξάζπξα πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηά θαη ζθξαγηζκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο πόξηεο Ο θαζαξηζκφο θαη φπνπ είλαη αλαγθαίν, ε απνιχκαλζε ησλ ζπξψλ πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη εχθνια. Απηφ απαηηεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιείεο θαη κε απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο, εθηφο αλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια. Οη επηθάλεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ιείεο, λα κελ απνξξνθνχλ, λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη απνηειεζκαηηθά. Οη πφξηεο ζηηο ηνπαιέηεο (θαη ζηνπο πξνζαιάκνπο ηνπο) ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα. ΔΠΙΦΑΝΔΙΔ ΠΟΤ ΔΡΥΟΝΣΑΙ Δ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΑ Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο επηθάλεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ επηθαλεηώλ εμνπιηζκνύ), πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξόθηκα: Οη επηθάλεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθαλεηψλ εμνπιηζκνχ), πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα θαζαξίδνληαη θαη φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. Απηφ απαηηεί ηε ρξήζε ιείσλ, κε ηνμηθψλ πιηθψλ πνπ πιέλνληαη εχθνια, εθηφο εάλ νη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ηπρφλ άιια ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά είλαη θαηάιιεια. 25. Απηή ε απαίηεζε αθνξά φιεο ηηο επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα θαηά ηνλ εμεπγεληζκφ θαη ηε ηππνπνίεζή ηνπο. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. πληζηάηαη ε ρξήζε αλνμείδσησλ ή επνμεηδηθά βακκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ ή ε ρξήζε θαηάιιεισλ γηα ηα έιαηα πιαζηηθψλ. Οη επηθάλεηεο πνπ δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα πξντφληα απηά, βξίζθνληαη φκσο θνληά, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εμσηεξηθά ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη κπνξνχλ λα επηκνιχλνπλ ηα παξαγφκελα

27 . πξντφληα, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απαίηεζε. Οη επηθάλεηεο απηέο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια. 26

28 ΚΑΘΑΡΙΜΟ / ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε ηωλ εξγαιείωλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ Γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη, εάλ ρξεηάδνληαη, θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε, λα θαζαξίδνληαη εχθνια θαη λα δηαζέηνπλ επαξθή παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ. Ζ απνηειεζκαηηθή θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο φπσο βνεζνχλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιείηαη κε ην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ηεο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ κε ππνιείκκαηα απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ νπζηψλ θαη παξάιιεια λα πξνζηαηεχεηαη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ρξήζεο ησλ απνιπκαληηθψλ νπζηψλ. Ζ θαζαξηφηεηα θαη ε απνιχκαλζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην ζχζηεκα HACCP ηεο επηρείξεζεο. Σα εξγαιεία θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη, λα απνιπκαίλνληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ζέζεηο κεηά ηε ρξήζε ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηκφιπλζή ηνπο. Ζ ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ ησλ εξγαιείσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηνπ εμνπιηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. 27

29 Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφο ζην ρξφλν θαη ζηε δηάβξσζε απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο, εηδηθά εθείλνο πνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ απαηηνχληαη ηζρπξέο ρεκηθέο νπζίεο. Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «πφζηκνπ λεξνχ». Καηά ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα κελ επηκνιχλνληαη ηα παξαγφκελα πξντφληα. 28

30 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙII ΜΔΣΑΦΟΡΑ Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Κ.Τ. Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β ) Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα: 1. Σα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη νη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά, θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη ηα ηξφθηκα απφ κνιχλζεηο. Πξέπεη δε φπνπ είλαη αλαγθαίν, λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη ή /θαη λα απνιπκαίλνληαη δεφλησο. 2. Σα βπηία ζηα νρήκαηα ή /θαη νη πεξηέθηεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά άιινπ πξάγκαηνο πιελ ηξνθίκσλ, αλ ηα άιια θνξηία κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. Σα ρχδελ ηξφθηκα ζε πγξή θαηάζηαζε, ζε θφθθνπο ή ζθφλε πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε βπηία ή /θαη πεξηέθηεο /δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ γηα ηελ κεηαθνξά ηξνθίκσλ. ηνπο πεξηέθηεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαζαξά, επαλάγλσζηα θαη αλεμίηεια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θνηλνηηθέο γιψζζεο, φηη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ ή λα ππάξρεη ε έλδεημε «κφλνλ γηα ηξφθηκα». 3. Όηαλ ηα κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη πεξηέθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά άιισλ πξντφλησλ θαη φρη ηξνθίκσλ, ή γηα ηε κεηαθνξά 29 Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή νη θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ απηψλ απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο ηνπο θαηάζηαζεο. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε άδεηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ή θαη ησλ πεξηεθηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ιεία ψζηε λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια γηα λα κελ επηκνιχλνληαη ην ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα. ηα νπνία κεηαθέξνληαη κε απηά Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ή θαη νη πεξηέθηεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα αληηθαζίζηαηαη φηαλ ρξεηάδεηαη. Σα βπηία ή / θαη νη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ θαη κφλν θαη ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε απηά θαζαξά θαη αλεμίηεια ε έλδεημε «κφλν γηα ηξφθηκα». Θα πξέπεη δε λα ηεξείηαη αξρείν κεηαθνξάο πξνεγνχκελσλ θνξηίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ εγγξάθσλ. Σα βπηία απηά απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνμηθψλ νπζηψλ ή άιισλ θνξηίσλ πνπ έρνπλ έληνλεο κπξσδηέο. Δίλαη απαξαίηεην θαηά ηε κεηαθνξά ζπζθεπαζκέλνπ ειαηνιάδνπ θαη ππξελειαίσλ ηα πξντφληα απηά, λα

31 δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ, πξέπεη ηα πξντφληα, φπνπ απαηηείηαη, λα δηαηεξνχληαη ρσξηζηά γηα λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηπρφλ κφιπλζε. 4. Όηαλ κεηαθνξηθά νρήκαηα ή /θαη πεξηέθηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ εθηφο ηξνθίκσλ ή γηα ηε κεηαθνξά δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ, πξέπεη λα γίλεηαη απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο κεηαμχ ησλ θνξηψζεσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο. δηαηεξνχληαη ρσξηζηά απφ άιια πξντφληα κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζπγρξφλσο θαη ηα νπνία κπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζνπλ επηκφιπλζε. Δίλαη δπλαηφλ λα δηαλέκνληαη ηαπηφρξνλα, κε άιια πξντφληα απφ ην ίδην κέζν κεηαθνξάο, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη είλαη επαξθψο δηαρσξηζκέλα ψζηε λα κελ ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο επηκφιπλζεο. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ βπηίσλ ζπληζηάηαη ε ρξήζε αιθαιηθψλ απνξξππαληηθψλ, θαηάιιεισλ γηα έιαηα. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ειαίσλ απφ πινία, εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ FOSFA INTERNATIONAL ( FOSFA Qualifications and Operational Procedures for Ships Engaged in the Carriage of Oils and Fats in Bulk for Edible and Oleochemical use. January 2002). 30

32 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Κ.Τ. Α. 487 / ΦΔΚ 1219Β ) Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκό. Κάζε αληηθείκελν, εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκφο, κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή νη ηξνθέο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη: (α) Να θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Οδεγίεο γηα ζπκκόξθωζε κε ηελ λνκνζεζία Ο εμνπιηζκφο ηεο επηρείξεζεο ζρεδηάδεηαη, θαηαζθεπάδεηαη, εγθαζίζηαληαη θαη ζπληεξείηαη έηζη ψζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ην ζθνπφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ γηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ επηκνιχλζεηο θαη αιινηψζεηο. Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εμεπγεληζκφ θαη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαη θάζε άιιν αληηθείκελν (πιηθά θαη αληηθείκελα ζπζθεπαζίαο) πνπ κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ην ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθά πνπ δελ κνιχλνπλ ηα πξντφληα απηά. Σα ιηπαληηθά θαη ηα θαζαξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ δεμακελψλ, ησλ βπηίσλ, θιπ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ην ειαηφιαδν θαη ηα ππξελέιαηα, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ θαη απηφ λα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Με ηνλ φξν «επαθή» ελλνείηαη ε άκεζε επαθή ή ε ζηελή εγγχηεηα κε ηα παξαγφκελα πξντφληα ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ επηκφιπλζή ηνπο. Σα πιηθά απηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξά. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηαθηηθά θαη φπνπ είλαη δπλαηφ λα απνζπλαξκνινγείηαη γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ. Δίλαη θαιή πξαθηηθή ν ζρεδηαζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ ψζηε λα θαζαξίδνληαη φια ηα κέξε ηνπ. 31

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Για τα Κρεοπωλεία ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ 1 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων

Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Σσνηονιζηής επιηροπής ηροθίμων ΕΛΟΤ 1. Σςζηήμαηα διασείπιζηρ ηων επισειπήζεων Οη επηρεηξήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ

Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ Αξηζκ. Τ1γ/ΓΠ/νηθ.96967/12 (ΦΔΚ 2718 Β/8-10-2012 Γηνξζ.θαικ. ην ΦΔΚ- 3007 Β/13-11-12) : Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΥΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ EUREAU OΠΩ ΑΝΑΠΣΤΥΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ EU1

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΥΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ EUREAU OΠΩ ΑΝΑΠΣΤΥΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ EU1 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΥΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ EUREAU OΠΩ ΑΝΑΠΣΤΥΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ EU1 ΚΑΘΔ ΟΓΗΓΙΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΙΝΗΣΡΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα