Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. της. Ελένης Β. Ρίζου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. της. Ελένης Β. Ρίζου"

Transcript

1 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ της Ελένης Β. Ρίζου Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική ολοκλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση «Σχολική Φυσική Αγωγή». Θεσσαλονίκη 2006 Εγκεκριμένο από το Καθηγητικό σώμα: 1 ος Επιβλέπων: Κουρτέσης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής 2ος Επιβλέπων: Κώστα Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 3ος Επιβλέπων: Τζέτζης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

2 2007 Ρίζου Ελένης ALL RIGHTS RESERVED

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ρίζου Ελένη: Η επαγγελματική ικανοποίηση των ναυαγοσωστών και το προφίλ του επαγγέλματος στην Ελλάδα. (Υπο την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κουρτέση Θωμά). Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επαγγελματική ικανοποίηση των Ελλήνων ναυαγοσωστών και να σκιαγραφήσει το προφίλ του επαγγέλματος. Στην έρευνα πήραν μέρος 285 ναυαγοσώστες (210 άνδρες, 75 γυναίκες). Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ένα σύνθετο εργαλείο που αποτελούνταν από τις κλίμακες α)abridged Job Descriptive Index για την ικανοποίηση από την ίδια την εργασία, το μισθό, τις δυνατότητες εξέλιξης, την επίβλεψη από τον προϊστάμενο και τους συνεργάτες, β)job In General για την ικανοποίηση από την εργασία γενικά και μια κλίμακα για την πρόβλεψη της αποχώρησης από της εργασία. Το εργαλείο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των ναυαγοσωστών. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν ότι οι γυναίκες δείχνουνε περισσότερο ικανοποιημένες από τους άνδρες όσον αφορά στην συμπεριφορά των προϊσταμένων. Επιπλέον, οι ηλικίες φάνηκαν περισσότερο ικανοποιημένοι από τον μισθό και τις δυνατότητες εξέλιξης από τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Τέλος, η έρευνα έδειξε πως οι ναυαγοσώστες επηρεάζονται στην πρόθεσή τους για αποχώρηση από την εργασία τους από το περιεχόμενο της εργασίας από τους προϊσταμένους τους και γενικά από την εργασία. Συμπερασματικά, οι Έλληνες ναυαγοσώστες που συμμετείχαν στην έρευνα, φάνηκαν να είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το επάγγελμα τους, το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, το ασκούν εποχιακά σαν μια ευχάριστη καλοκαιρινή ενασχόληση η οποία απολαμβάνει χρηματικές απολαβές. Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική Ικανοποίηση, ναυαγοσώστες, Abridged Job Descriptive Index.

4 ABSTRACT Rizou Eleni: Job satisfaction of lifeguards in Greece and the profile of the job. (Under the supervision Assistant Professor of Kourtesis Thomas) The purpose of the current study was to investigate the job satisfaction of Greek lifeguards and to show the profile of the job. Participants, were 285 lifeguards (210 men, 75 women). For this purpose, an instrument was designed, which comprise by the following scales a)abridged Job Descriptive Index for job satisfaction by work itself, promotion opportunities, supervision and people at work, b)job In General for the job in general c)a scale for the intention to quit. Additionally, the instrument provided demographic and professional data. The results revealed that the women seemed to be more satisfied from the men from the attitude of the supervisors. Furthermore, the ages between 18-25years seems to be more satisfied from the salary and the promotion opportunities than the other age categories. Finally, the research revealed that lifeguards get influenced to the intention to quit from the factors work itself and the supervisors and gob in general. Conclusively, Greek lifeguards who participate to the research, seemed to be well satisfied form their job, which the most of them do only on summer as a pleasant summer work-activity which gets paid. Key-words: Job satisfaction, lifeguards, Abridged Job Descriptive Index.

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ολοκλήρωση της συγγραφής μίας μεταπτυχιακής διατριβής, πέρα από τη συνεχή ατομική προσπάθεια, προϋποθέτει τη στήριξη και τη συνεχή συμπαράσταση συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω. Αρχικά, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Επίκουρο καθηγητή, κύριο Κουρτέση Θωμά, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, με τη συνεχή καθοδήγηση, την ευγενική και συγχρόνως ενθαρρυντική συμπεριφορά του σε όλη τη διάρκειά της. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Επίκουρο Καθηγητή κύριο Τζέτζη Γεώργιο, για την πολύτιμη βοήθεια του στις στατιστικές αναλύσεις και στην προσαρμογή του ερωτηματολογίου. Ευχαριστώ επίσης τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Κώστα για τη συνολική βοήθεια του στην ολοκλήρωση της εργασίας. Ευχαριστών την κυρία Γλυνιά Ελένη, για την πολύτιμη συμβολή της. Ευχαριστώ τέλος την οικογένειά μου, για την αμέριστη συμπαράσταση και υπομονή τους σε όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού. Βασίλη, Σοφία, Παναγιώτη, Θάνο, Ρέα Θερμά ευχαριστώ!

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ..i ABSTRACT...ii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.. iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... iv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ vi ΚΕΦΑΛΑΙΟ I-ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός.. 5 Σημασία της έρευνας Μηδενικές υποθέσεις...7 Οριοθετήσεις....8 Περιορισμοί της έρευνας Λειτουργικοί ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ...10 Θεωρίες για την επαγγελματική ικανοποίηση Κλίμακες μέτρησης για την επαγγελματική ικανοποίηση...12 Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών για την επαγγελματική ικανοποίηση άλλων επαγγελμάτων...15 Ναυαγοσωστική στην Ελλάδα Το επάγγελμα του ναυαγοσώστη Τομείς απασχόλησης των ναυαγοσωστών στην Ελλάδα....24

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Συμμετέχοντες 27 Ερευνητικό εργαλείο Το εργαλείο ADJI Το εργαλείο Organizational climate...29 Μορφή ερευνητικού εργαλείου Διαδικασία Αναλύσεις και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανάλυση αξιοπιστίας των κλιμάκων των ερευνητικών εργαλείων Περιγραφική στατιστική Σύγκριση μέσων όρων 41 Στατιστικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών Στατιστικές διαφορές μεταξύ ηλικιακών κατηγοριών Στατιστικές διαφορές μεταξύ επαγγελματιών και πτυχιούχων Ανάλυση παλινδρόμησης για την πρόθεση για αποχώρηση..44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V-ΣΥΖΗΤΗΣΗ.45 Γενική εικόνα των ναυαγοσωστών.45 Εργασιακή ικανοποίηση Συμπεράσματα Προτάσεις για πρακτική εφαρμογή Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 62

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1-Ποσοστά ανδρών και γυναικών...27 Πίνακας 2- Πίνακας αξιοπιστίας Alpha Crombach των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν Πίνακας 3.Προσωπικά χαρακτηριστικά των Ναυαγοσωστών Πίνακας 4-T-test Μεταξύ ανδρών και γυναικών...41 Πίνακας 5- ΑΝΟVA μεταξύ ηλικιακών κατηγοριών Πίνακας 6- Τ-test μεταξύ επαγγελματιών και πτυχιούχων Πίνακας 7- Ανάλυση Παλινδρόμησης για την Πρόθεση για αποχώρηση.44

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ναυαγοσώστη Σχήμα 2- Εργασιακό Τομέας για το τελευταίο καλοκαίρι και Συνήθως 36 Σχήμα 3 - Εργασιακός Τομέας Για Το Προηγούμενο καλοκαίρι...36 Σχήμα 4- Τύπος Συνεργασίας.37 Σχήμα 5- Απασχόληση μετά την ναυαγοσωστική.. 37 Σχήμα 6 - Περιοχή Εργασίας.. 38 Σχήμα 7- Μήνες εργασίας..39 Σχήμα 8- Τύπος Εργοδοσίας...39 Σχήμα 9 -Συνολική εργασιακή εμπειρία. 40 Σχήμα 10- Σχολή Φοίτησης Σχήμα 11- Μέσοι όροι ανδρών και γυναικών...42 Σχήμα 12- Μέσοι όροι ηλικιακών κατηγοριών..43 Σχήμα 13-Μέσοι όροι πτυχιούχων και επαγγελματιών ναυαγοσωστών 44

11 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές έρευνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πλήθος ερευνών με κύριο άξονα την επαγγελματική ικανοποίηση. Η ικανοποίηση αυτή καθαυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ο τελικός στόχος και φυσικά επηρεάζει σημαντικά πολλές λειτουργίες της καθημερινής ζωής (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). Η επαγγελματική ικανοποίηση, έχει άμεση σχέση με την ψυχική υγεία των εργαζομένων, με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για υψηλή αποδοτικότητα των εργαζομένων και τέλος με το ενδιαφέρον των ίδιων των επιχειρήσεων για σταθερό, μόνιμο και ικανοποιημένο προσωπικό. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η επαγγελματική ικανοποίηση πρέπει να απασχολεί τη διοίκηση, όχι μόνο για τις συνέπειες που έχει το άγχος στην απόδοση των υπαλλήλων, αλλά γιατί η διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας της εργασιακής ζωής αποτελεί κοινωνική ευθύνη. Οι περισσότερες έρευνες κατά το παρελθόν προσέγγισαν το φαινόμενο της επαγγελματικής ικανοποίησης με διαφορετικούς τρόπους, ωστόσο συμφωνούν μεταξύ τους στην άποψη ότι είναι μία πολυδιάστατη έννοια (Mwamwenda,1998; Koustelios, 1996; Pastore,1993; Wallace & Weese, 1995). H επαγγελματική ικανοποίηση, είναι συνάρτηση όσων το ίδιο το άτομο πιστεύει ότι αποκομίζει από την εργασία του και του βαθμού που τα αποτελέσματα αυτά είναι όντως επιθυμητά ή ανεπιθύμητα για το άτομο (Locke,1984). Όχι μόνο αποτελεί προϊόν της επίδοσης και της παρακίνησης για επίδοση αλλά και του προσδιοριστικού παράγοντα

12 αυτών (Porter & Lawler, 1965). Είναι μία θετική απόκριση προς το συγκεκριμένο έργο, που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό παρέχει εκπλήρωση των εργασιακών αξιών του ατόμου (Locke, 1984). Αποτελεί μία ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση, η οποία είναι αποτέλεσμα της εκτίμησης του εργαζομένου ότι μία συγκεκριμένη εργασία ικανοποιεί τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες του (Egbule,2003). Είναι γενικά αποδεκτό, ότι η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια ενιαία στάση, η οποία αποτελείται από διαφορετικά επιμέρους στοιχεία. Η πλέον επικρατούσα άποψη, είναι ότι η επαγγελματική ικανοποίηση πρέπει να θεωρηθεί ως στάση απέναντι στη συγκεκριμένη εργασία (Chellandurai, 1999). Όσο πιο ευτυχείς είναι οι άνθρωποι μέσα στην εργασία τους, τόσο περισσότερο ικανοποιημένοι εμφανίζονται από αυτήν. Η εργασιακή ικανοποίηση δεν ταυτίζεται η ίδια με τα κίνητρα. Θεωρητικά, η εργασία στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης και της απόδοσης, με μεθόδους οι οποίοι περιλαμβάνουν την διεύρυνση και τον εμπλουτισμό της εργασίας. Άλλες επιρροές στην ικανοποίηση αποτελούν το στυλ διοίκησης και την κουλτούρα της επιχείρησης, την συμμετοχή των εργαζομένων και τις αυτόνομες ομάδες εργασίας (Locke, 1976). Μια κοινή ερευνητική απόφαση είναι πως η εργασιακή ικανοποίηση, μπορεί να αποτελέσει δείκτη του ποσοστού ικανοποίησης του ατόμου από την ζωή. Αυτός ο συσχετισμός είναι αμοιβαίος και αντίστροφος, γεγονός που σημαίνει πως οι άνθρωποι που είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, ακολούθως ικανοποιούνται και από την ζωή τους και εκατέρωθεν οι άνθρωποι που είναι ικανοποιημένοι από την ζωή, ικανοποιούνται και από την εργασία τους (Rain, Lane & Steiner, 1991). Θεωρητικά, η επαγγελματική ικανοποίηση και ο βαθμός που αυτή είναι υπαρκτή, συνδέεται άμεσα και επηρεάζει κάθε επάγγελμα οποιασδήποτε μορφής και ειδικότητας. Έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες έρευνες αναφορικά με την ικανοποίηση σε επαγγελματικό

13 επίπεδο, ωστόσο ένα από τα επαγγέλματα που δεν έχουν απασχολήσει τα επιστημονικά πεδία σε αυτόν τον τομέα, είναι ο ναυαγοσώστης. Το επάγγελμα του ναυαγοσώστη λόγω της εποχικότητας, του περιβάλλοντος που ασκείται, τον τρόπο που διεξάγεται, έχει προβάλλει μια εικόνα που ίσως διαφέρει από την πραγματική. Παρακάτω, παρατίθενται οι πραγματικές διαστάσεις του επαγγέλματος και των ατόμων που εργάζονται, ώστε να γίνει ο συνδυασμός αυτών με την επαγγελματική ικανοποίηση. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ναυαγοσώστης θεωρείται ο άνθρωπος που έχει εκπαιδευτεί και εργάζεται σε παραλία με κυρίαρχο στόχο την προστασία των λουόμενων. Αυτός εξοπλίζεται με τον απαραίτητο ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, προπονείται συχνά και εξουσιοδοτείται από τις πολιτείες να αποτρέψει τον πνιγμό (WHO,2005). Το Ελληνικό προεδρικό διάταγμα, συμφωνεί με τον διεθνή ορισμό χαρακτηρίζοντας ναυαγοσώστη τον απόφοιτο σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένο με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ' επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ίδιου διατάγματος (ΦΕΚ,2000). Ο ρόλος του ναυαγοσώστη, είναι κυρίως προστατευτικός και αποτρεπτικός. Παρεμβαίνει σε περιστατικά τραυματισμών, πνιγμών, ατυχημάτων (WHO,2005). Σύμφωνα με τον Bryant (2005), η παρουσία του ναυαγοσώστη στην παραλία, μπορεί να καθορίσει συμπεριφορές που θέτουν τους λουόμενους σε κίνδυνο για πνιγμό και άλλους τραυματισμούς πολύ περισσότερο από την αύξηση της παρουσίας της αστυνομίας. Η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών κάθε χώρας, αποσκοπεί στην διατήρηση και την θεμελίωση υψηλών στάνταρτ ποιότητας των παραλιών και την μεγιστοποίηση της ασφάλειας των λουομένων (ELA,2006). Σε πολλά κράτη θεωρείται δεδομένη η ή η γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό, του πεδίου της θάλασσας και κυρίως οι τεχνικές διάσωσης, οι πρώτες βοήθειες και η επέμβαση σε περιστατικά επείγοντα και πάλι με σκοπό την ασφάλεια του κοινού. Παράλληλα η ενεργητική υποστήριξη του γενικότερου

14 περιβάλλοντος της ναυαγοσωστικής είναι σχεδόν δεδομένη (ELA,2006).Στην Ελλάδα, στις 7 Φεβρουαρίου του 2000, εγκρίθηκε το προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμόν 23 με τίτλο: «Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο. Με βάση τα παραπάνω ξεκίνησε η οργανωμένη δραστηριότητα της ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα. Η κυρίαρχη αιτία ύπαρξης των ναυαγοσωστών στις παραλίες, είναι η προστασία και η ασφάλεια της ζωής των λουομένων. Αυτό έχει σαν επακόλουθο, το γεγονός πως ο κάθε Ναυαγοσώστης, πρέπει να έχει την ικανότητα να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε περίσταση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, ώστε το θύμα να έχει θετική κατάληξη(reilly, Wooler & Tipton, 2006). Η φύση του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη και το γεγονός πως διαφέρει σε πολλά από τα κοινά επαγγέλματα καθώς και το ενδιαφέρον των εργαζομένων για το συγκεκριμένο επάγγελμα, δημιουργούν στάσεις και συμπεριφορές που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους σε σχέση με την διατήρηση ή όχι της εργασιακής σχέσης. Συχνά, επακόλουθο είναι να χάνεται το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη θέση και να ζητά ο εργαζόμενος διαρκώς άλλη δουλειά ή αλλαγή κατεύθυνσης. Σχεδόν όλοι οι συγγραφείς και ερευνητές των εργασιακών σχέσεων, περιγράφουν την εργασιακή συμπεριφορά με βάση τις απόψεις, τις στάσεις και τις σχέσεις των εργαζομένων με το περιβάλλον εργασία τους. Η εργασιακή συμπεριφορά είναι πολυδιάστατη και αυτό αποτελεί γεγονός που δεν χωράει αμφιβολία (Lee-Ross, 1998; Susskind, Borchgrevink & Kacmar, 2000; Ghiselli, La Lopa & Bai, 2001). Η παρούσα εργασία, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις των Ελλήνων ναυαγοσωστών, αναφορικά με την εργασία και την ικανοποίηση που

15 λαμβάνουν από αυτή. Στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες έρευνες, σχετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση, ωστόσο η καινοτομία της παρούσας εργασίας είναι ότι οι έρευνες του παρελθόντος, δεν έχουν ασχοληθεί με το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκε ακόμα η πρόθεση των ναυαγοσωστών για αποχώρηση από την εργασία, η οποία περιγράφεται ως πρόθεση για αλλαγή κατεύθυνσης ή παρακίνηση και μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφόρων οργανωσιακών πληγμάτων ή διαταραχών. Αυτές οι διαταραχές, μπορεί να είναι αναμενόμενες ή μη αναμενόμενες και μπορεί να έχουν αρνητικές, ουδέτερες ή και θετικές επιδράσεις για τους εργαζομένους. Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος που παρακάμφθηκε στις προαγωγές μπορεί να δημιουργήσει θέμα για παραίτηση. Το κοινό σημείο όλων των μοντέλων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αποχώρηση από την εργασία είναι η πολυπλοκότητα τους και η δυσκολία στην πρόβλεψη ποιος μένει και ποιος φεύγει (Iverson, 1999). Σκοπός Ο σκοπός της έρευνας, ήταν η διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης των ναυαγοσωστών και η ανάπτυξη του προφίλ του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Επιμέρους σκοποί, ήταν να διερευνηθεί η γενικότερη εικόνα των εργαζομένων ναυαγοσωστών για το περιεχόμενο της εργασίας, τον μισθό που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, τις ευκαιρίες που έχουν για εξέλιξη, για τους προϊσταμένους και την επίβλεψη που δέχονται, για τους συνεργάτες τους, γενικά για την εργασία και για την πρόθεση για αποχώρηση από την εργασία αυτή. Επιπροσθέτως, σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι διαφορές των απόψεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ ηλικιακών κατηγοριών και μεταξύ πτυχιούχων και επαγγελματιών ναυαγοσωστών, καθώς και ποιοι είναι (αν υπάρχουν) οι λόγοι, που εντείνουν την πρόθεση των ναυαγοσωστών για αποχώρηση.

16 Σημασία της έρευνας Η ναυαγοσωστική στην Ελλάδα είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Το επάγγελμα θεωρείται σχετικά καινούργιο, ενώ η κατοχύρωση της ναυαγοσωστικής σαν επάγγελμα δεν έχει γίνει ακόμα. Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στην απόκτηση μιας αρχικής εικόναςκαθώς άλλη παρόμοια έρευνα δεν έχει γίνει στον Ελληνικό χώρο- για την εργασιακή συμπεριφορά των ναυαγοσωστών, για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συνθήκες του επαγγέλματος, ο μισθός, η εργοδοσία και η ίδια η επιχείρηση, οι συνεργάτες, το περιεχόμενο της εργασίας, οι ευκαιρίες που έχουν οι ναυαγοσώστες για εξέλιξη, γενικότερα η εργασία και πόσο συμβάλλει η ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους οι ναυαγοσώστες στην πιθανή πρόθεση για αποχώρηση από αυτή. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με το γενικότερο προφίλ του επαγγέλματος, θα δώσουν μια πληρέστερη εικόνα για το ίδιο το επάγγελμα του ναυαγοσώστη και για την ικανοποίηση που δέχονται από το επάγγελμα αυτό. Οι ναυαγοσωστικές εταιρίες, οι δημοτικές επιχειρήσεις, τα θαλάσσια πάρκα, οι παιδικές κατασκηνώσεις και γενικότερα οι φορείς ιδιωτικοί και δημόσιοι- που απασχολούν στο εργατικό δυναμικό τους ναυαγοσώστες, θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη, τις ανάγκες και τις ανησυχίες των εργαζομένων έτσι ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας αυτών βελτιώνοντας μακροπρόθεσμα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει η δική τους επιχείρηση. Η παρούσα έρευνα, μπορεί να αποτελέσει έναυσμα και για άλλους ερευνητές ώστε να ασχοληθούν με την επαγγελματική ικανοποίηση των ναυαγοσωστών και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πρακτικά, θα ανοίξει τον δρόμο για περεταίρω διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το επάγγελμα και θα αξιοποιηθεί από επαγγελματίες ώστε να βελτιώσουν το ίδιο το επάγγελμα και τις συνθήκες που το χαρακτηρίζουν.

17 Μηδενικές υποθέσεις 1. Στο σύνολό τους οι ναυαγοσώστες, δεν διαφοροποιούνται ως προς τον παράγοντα «περιεχόμενο της εργασίας». 2. Στο σύνολό τους οι ναυαγοσώστες, δεν διαφοροποιούνται ως προς τον παράγοντα «μισθός». 3. Στο σύνολό τους οι ναυαγοσώστες, δεν διαφοροποιούνται ως προς τον παράγοντα «εξέλιξη». 4. Στο σύνολό τους οι ναυαγοσώστες, δεν διαφοροποιούνται ως προς τον παράγοντα «προϊστάμενοι». 5. Στο σύνολό τους οι ναυαγοσώστες, δεν διαφοροποιούνται ως προς τον παράγοντα «συνεργάτες». 6. Στο σύνολό τους οι ναυαγοσώστες, δεν διαφοροποιούνται ως προς τον παράγοντα «εργασία γενικά». 7. Στο σύνολό τους οι ναυαγοσώστες, δεν διαφοροποιούνται ως προς τον παράγοντα «πρόθεση για αποχώρηση από την εργασία». 8. Οι απόψεις των ανδρών και των γυναικών δεν διαφοροποιούνται ως προς όλους τους παράγοντες. 9. Οι απόψεις των ναυαγοσωστών όλων των ηλικιακών κατηγοριών, δεν διαφοροποιούνται σε όλους τους παράγοντες. 10. Οι απόψεις των επαγγελματιών και των πτυχιούχων ναυαγοσωστών δεν διαφοροποιούνται σε όλους τους παράγοντες. 11. Η πρόθεση των ναυαγοσωστών για αποχώρηση από την εργασία δεν επηρεάζεται από κανέναν παράγοντα από τους παραπάνω.

18 Οριοθετήσεις 1. Ο τόπος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είναι περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 2. Οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες ναυαγοσώστες εξοπλισμένοι με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και πτυχιούχοι ναυαγοσώστες. 3. Οι ναυαγοσώστες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν εμπειρία εργασίας έστω και μια ημέρα. 4. Η γενίκευση μπορεί να γίνει μόνο για τον πληθυσμό των ναυαγοσωστών που εργάστηκαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. 5. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στον ελεύθερο χρόνο των συμμετεχόντων 6. Τα δεδομένα συνελέχθησαν από την ίδια την ερευνήτρια προσωπικά και μικρό μέρος αυτών από αλληλογραφία. 7. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2006 και Απριλίου Περιορισμοί της έρευνας 1. Η ειλικρίνεια των συμμετεχόντων στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν μπορεί να ελεγχθεί. 2. Η επιστημονική βιβλιογραφία, διεθνής και τοπική, στο αντικείμενο της ναυαγοσωστικής είναι πολύ περιορισμένη. 3. Η εργασιακή εμπειρία των ναυαγοσωστών δεν μπορεί να οριοθετηθεί έτσι λαμβάνονται υπ όψιν και οι απόψεις αυτών που εργάστηκαν έστω και μια ημέρα.

19 Λειτουργικοί ορισμοί 1. Επαγγελματίας ναυαγοσώστης: ο απόφοιτος ναυαγοσωστικής σχολής, εφοδιασμένος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το λιμεναρχείο σε ισχύ ή ο απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα ναυαγοσωστική ή κολύμβηση ή δραστηριότητες υγρού στίβου εφοδιασμένος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το λιμεναρχείο σε ισχύ. 2. Επαγγελματική ικανοποίηση: είναι μία ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση, η οποία είναι αποτέλεσμα από την εκτίμηση του εργαζομένου ότι μία συγκεκριμένη εργασία ικανοποιεί τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες του. 3. Συνθήκες εργασίας: είναι ο χώρος και το περιβάλλον της εργασίας του εργαζόμενου. 4. Μισθός: όπως προκύπτει από το ερωτηματολόγιο είναι οι οικονομικές απολαβές που έχει ο εργαζόμενος. 5. Αποχώρηση από την εργασία: όπως προκύπτει από το ερωτηματολόγιο, είναι η εθελοντική αποχώρηση από την εργασία ή η παραίτηση που ξεκινά από τον εργαζόμενο.. 6. «Εργασιακή συμπεριφορά ή στάσεις του εργαζομένου» απέναντι στην εργασία είναι η γενική εντύπωση που δημιουργεί ο εργαζόμενος για την στάση και τις διαθέσεις του απέναντι στην εργασία του. 7. Προφίλ εργαζομένου: είναι η εργασιακή εικόνα που βγάζει προς τα έξω ο εργαζόμενος και τα γενικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ναυαγοσώστη.

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Θεωρίες για την επαγγελματική ικανοποίηση Για την επαγγελματική ικανοποίηση έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες από επιστήμονες, που πραγματεύτηκαν το ζήτημα σε πολυάριθμες έρευνες που διεξήγαγαν. Κάποιες από αυτές παρατίθενται παρακάτω. Οι εργασίες αυτές, θα διαφωτίσουν τις διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης ως αντικείμενο μελέτης και επιστημονικής έρευνας. Ο Chellandurai, το 1999, ανέπτυξε την «Discrepancy Theory». Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, η επαγγελματική συμπεριφορά του εργαζόμενου βασίζεται σε οικονομικά οφέλη. Γίνεται δηλαδή μια σύγκριση ανάμεσα στο τι «παίρνει» ο εργαζόμενος από την δουλειά του και τι πραγματικά θα «ήθελε να παίρνει». Η επαγγελματική ικανοποίηση, ακολούθως έρχεται ανάλογα με το πόσο κοντά είναι τα ιδανικά οικονομικά κίνητρα των εργαζομένων, με τα πραγματικά. Η θεωρία του F. Taylor το 1911, υποστηρίζει πως ο εργαζόμενος είναι ένα απλό εργαλείο, μέσω του οποίου θα παραχθεί το προς πώληση προϊόν. Στην λογική του Taylor, η παραγωγικότητα αυξάνεται χωρίς ιδιαίτερα κοπιαστική εργασία. Συγκεκριμένα, καθορίζει από νωρίς τις αρμοδιότητες του κάθε τομέα και κυρίως ρυθμίζει τους τομείς διοίκησης έτσι ώστε ο κάθε ένας να λειτουργεί αυτόνομα πάντα με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο Taylor, φέρνει στην επιφάνεια τις ευεργεσίες των οικονομικών κινήτρων στην αύξηση της παραγωγής αλλά και της επιθυμίας των εργαζομένων για εργασία (Taylor,1997). Η θεωρία του McGregor, βασίζεται στο γεγονός πως οι κοινωνικοί παράγοντες που μας περιβάλλουν συμπεριλαμβανομένου και του χώρου εργασίας, διαδραματίζουν

21 σημαντικότατο ρόλο στην εργασιακή συμπεριφορά. Θεωρεί μάλιστα, πως είναι σημαντικότερος ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος από τον ρόλο των επιστημονικά οργανωμένων συστημάτων διοίκησης που προβάλλει ο Taylor. Στην ανθρωποκεντρική θεωρία του McGregor, στηρίχθηκαν πολλοί επιχειρηματίες και ενσωμάτωσαν στις επιχειρήσεις τους κοινωνικά προγράμματα, όπως ο συστηματικός αθλητισμός και η διοργάνωση ενημερωτικών εκδρομών για τους εργαζόμενους. Ο Maslow, ανέπτυξε την δική του θεωρία σχετικά με την επαγγελματική συμπεριφορά. Ο ερευνητής, εμβάθυνε περισσότερο στην προσωπική ζωή των εργαζομένων. Θεωρεί, πως η συμπεριφορά του καθενός είτε στην εργασία είτε στην υπόλοιπη ζωή του, καθορίζεται και κυριαρχείται από ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Ο άνθρωπος, αξιολογεί τις ανάγκες του και τις τοποθετεί σε επίπεδα ιεραρχίας. Έτσι λοιπόν η συμπεριφορά και στον εργασιακό τομέα καθορίζεται από το επίπεδο που έχει ικανοποιηθεί η κάθε ανάγκη του και ανάλογα έρχεται και το ποσοστό ικανοποίησης που νιώθει. Τέλος ο Herzberg (1999), ανέπτυξε την δική του θεωρία όσον αφορά στην επαγγελματική συμπεριφορά. Η θεωρία αυτή, είναι πιθανώς η πλέον γνωστή και δημοφιλής όσον αφορά στην εργασιακή συμπεριφορά. Ο Herzberg σε συνέχεια της λογικής του Maslow, βασίζεται σε ένα γενικότερο μοντέλο ιεράρχησης και ικανοποίησης των αναγκών του εργαζομένου. Παράλληλα, υποδεικνύει εργασιακά κίνητρα και αντικίνητρα για την απόδοση. Ο ερευνητής διέκρινε δύο διαφορετικά είδη παραγόντων που σχετίζονται με την επαγγελματική ικανοποίηση: τα κίνητρα και τους παράγοντες υγιεινής. Η θετική στάση προς την εργασία, που οδηγεί στην επαγγελματική ικανοποίηση, συνδέεται με στοιχεία που έχουν σχέση με το περιεχόμενο της εργασίας. Τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με τον Herzberg είναι η επίτευξη, η αναγνώριση, η υπευθυνότητα, η δυνατότητα προαγωγής, η φύση της εργασίας. Η αντίθετη πλευρά, η

22 αρνητική στάση των εργαζομένων για την δουλειά που οδηγεί στη δυσαρέσκεια, συνδέεται με στοιχεία που πλαισιώνουν την εργασία, όπως η διοίκηση, η εποπτεία, οι εργασιακές συνθήκες. Κλίμακες μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης Οι πιο γνωστές κλίμακες που πραγματεύονται την επαγγελματική ικανοποίηση διαθέτοντας κύρος και αξιοπιστία είναι το (M.S.Q) Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967), τo (JDS) Job Descriptive Index (Smith, Kendal & Hullin, 1969), το (ESI) Employee Satisfaction Inventory (Koustelios & Bagiatis, 1996; Koustelios, 1991), το (JDS) Job Diagnostic Survey (Hackman & Oldman,1978), το (JSS) Job Satisfaction Survey (Spector, 1986). Το Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967), είναι ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε με 100 στοιχεία τα οποία μετρούσαν 20 διαφορετικές πλευρές της εργασίας. Οι ερωτηθέντες, θα έπρεπε να απαντήσουν για το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης σε μία κλίμακα πέντε βαθμίδων, η οποία άρχιζε από το «πολύ δυσαρεστημένη» και έφτανε μέχρι το «πολύ ικανοποιημένη». Το συγκεκριμένο εργαλείο, κυρίως μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις των εργαζομένων για το ποια σημεία της εργασίας αυτών θεωρούν ικανοποιητικά. Έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες που διερευνούσαν κυρίως την επαγγελματική επιμόρφωση καθώς και σε συμβουλευτικές μελέτες. Το Job Descriptive Index (Smith, Kendal & Hullin, 1969) είναι ένα ερωτηματολόγιο από τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης. Μετράει πέντε όψεις τη εργασίας οι οποίες είναι, η ίδια η εργασία, ο μισθός, η προαγωγή, η συνεργασία με τους συναδέλφους και η επίβλεψη από τους προϊσταμένους. Το Job Descriptive Index περιλαμβάνει 72 στοιχεία (λέξεις ή φράσεις), τα οποία μετράνε τις

23 πέντε παραπάνω όψεις (εργασία 18, μισθός 9, προαγωγή 9, προϊστάμενος 18, συνεργασία 18). Άξιο αναφοράς είναι το πώς γίνεται το «σκοράρισμα» στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Έτσι αν ο ερωτηθείς απαντήσει με «Υes» παίρνει τρεις βαθμούς, αν απαντήσει με «Νο» δεν παίρνει βαθμό και αν απαντήσει με «?» παίρνει έναν βαθμό (Chellandurai, 1999). Οι Standon et al. (2001) θεώρησαν πως οι 72 ερωτήσεις ήταν χρονοβόρες και αυτός που συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο έχανε την σκέψη του. Έτσι κατάφεραν να μειώσουν τα θέματα από 72 σε μόλις 25 με την ίδια αποτελεσματικότητα. Ονόμασαν την νέα αυτή μορφή του ερωτηματολογίου Abridged Job Descriptive Index, η οποία μείωσε τον χρόνο συμπλήρωσης σε πέντε μόλις λεπτά. Η εξελιγμένη αυτή μορφή είναι πιο εύχρηστη ιδιαίτερα σε έρευνες που συνδυάζεται και με άλλα εργαλεία. Η αξιοπιστία της σύντομης μορφής σε όλες τις υποκλίμακες είναι ελαφρά χαμηλότερη από αυτήν του κανονικού και ανέρχεται σε.70. Το Employee Satisfaction Inventory (Koustelios & Bagiatis, 1997; Koustelios, 1991) αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται κατά κόρον. Αρχικά συγκεντρώθηκαν μέσα από συνεντεύξεις με Έλληνες εργαζόμενους 130 στοιχεία. Μετά από μία πρώτη επεξεργασία από τέσσερεις κριτές, κρατήθηκαν 83 στοιχεία τα οποία περιλάμβαναν έξι επιμέρους ενότητες: συνθήκες εργασίας 12, προϊστάμενος 24, μισθός 12, οργανισμός ως ολότητα 12, προαγωγή 9 και η ίδια η εργασία 17. Τελικώς απορρίφθηκαν και κάποια άλλα στοιχεία, γιατί απέτυχαν να πιάσουν τα απαιτούμενα κριτήρια και φτάσαμε στα 24 τελικά στοιχεία των έξι επιμέρους ενοτήτων. Τα 24 αυτά στοιχεία-προτάσεις στις έξι υποενότητες που αναφέραμε πιο πάνω είναι: εργασιακές συνθήκες(5), μισθός(4), προαγωγή(3), φύση της εργασίας(4), προϊστάμενος(4), οργανισμός ως ολότητα(4). Χρησιμοποιήθηκε η πενταβάθμια κλίμακα για το σκοράρισμα η οποία άρχιζε από το «συμφωνώ απόλυτα» (1) μέχρι το «διαφωνώ απόλυτα» (5). Το Employee Satisfaction Inventory (Koustelios & Bagiatis, 1997;

24 Koustelios, 1991) δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ερευνητικές ανάγκες στους Έλληνες εργαζόμενους και μάλιστα μπορεί κάλλιστα να «δουλέψει» με αξιοπιστία και εγκυρότητα σε όλους όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν έρευνα σε ελληνικούς πληθυσμούς εργαζομένων (Kοustelios & Bagiatis,1997). Το Employee Satisfaction Inventory (Koustelios & Bagiatis, 1997; Koustelios, 1991) χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστώσει το επίπεδο της επαγγελματικής ικανοποίησης σε εκπαιδευτικούς Α /Θμιας και Β /Θμιας σε ένα νομό της κεντρικής Μακεδονίας το οποίο μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες για Έλληνες εκπαιδευτικούς (Koustelios et al., 2004; Koυστέλιος & Κουστέλιου, 2001a; Kοustelios, 2001b; Kοustelios & Kousteliou, 1998 ; Kοustelios & Bagiatis, 1997). Ένα ακόμα εργαλείο που συχνά χρησιμοποιείται για την μελέτη της επαγγελματικής ικανοποίησης είναι το Job Diagnostic Survey (JDS) των Hackman και Oldman (1978). Οι απαντήσεις δίνονται σε μια επταβάθμια κλίμακα από εντελώς δυσαρεστημένοι έως και εντελώς ευχαριστημένοι. Χρησιμοποιήθηκε αρκετά σε εποχιακούς εργαζόμενους σε ξενοδοχεία στην Αγγλία. Μελετά την ικανοποίηση των εργαζομένων σε συσχέτιση με τα συναισθήματα των εργαζομένων, τις ψυχολογικές καταστάσεις, την ανάγκη για εξέλιξη και άλλα συναφή. Τέλος το Job Satisfaction Survey (JSS) του Spector (1985) είναι ένα εργαλείο όπου αποτελείται από επτά παράγοντες και οι απαντήσεις δίνονται σε κλίμακα από το 1 έως το 6. είναι εργαλείο πολύ κοντά στο JDI ενώ περιέχει και τους παράγοντες: ικανοποίηση από την λειτουργία του οργανισμού και ικανοποίηση από την αναγνώριση.

25 Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών για την επαγγελματική ικανοποίησης άλλων επαγγελμάτων. Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις θεωρίες των κινήτρων και την εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο και αποτελεί την πιο μελετημένη μεταβλητή στο εργασιακό γίγνεσθαι. Ο Locke, υποστηρίζει ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι μια ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση στην οποία περιπίπτει το άτομο, όταν έχοντας αποτιμήσει το έργο που προσφέρει στην εργασία του, βρίσκει τις συνθήκες σύμφωνες προς τα αξιακά του πρότυπα. Αντίθετα, η εργασιακή δυσαρέσκεια είναι η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει, όταν υπάρχουν συγκρουσιακά και ασύμφωνα στοιχεία (Locke, 1976). Σύμφωνα με τους Cranny, Smith και Stone (1992) η εργασιακή ικανοποίηση είναι το άθροισμα των συναισθηματικών αντιδράσεων, που έχει το άτομο για την εργασία του ή αλλιώς η συναισθηματική διάσταση των στάσεών του για αυτή, η οποία απορρέει από την σύγκριση που κάνει ανάμεσα στα οφέλη που αποκομίζει και σε αυτά που θα επιθυμούσε να έχει. Οι Cranny et al (1992) θεωρούν ότι όλοι οι ορισμοί που δίνουν έμφαση στο συναισθηματικό τομέα είναι επαρκείς ωστόσο οι ίδιοι τονίζουν την πραξιακή διάσταση της ικανοποίησης, λέγοντας ότι η εργασιακή ικανοποίηση ταυτίζεται με την εργασιακή συμπεριφορά (Miner, 1992; Brief, 1998). Σε έρευνα στο Ελλαδικό χώρο των Μακρή- Μποτσάκη & Ματσαγγούρα σε ένα δείγμα 276 εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεσσάρων πηγών ικανοποίησης: συνθήκες εργασίας, αναγνώριση από γονείς και μαθητές, αξιοκρατία του συστήματος και αναγνώριση από προισταμένους και συναδέλφους (Μακρή-Μποτσάκη & Ματσαγγούρα, 2003).

26 Στην διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται ως βασικοί παράγοντες για την εργασιακή ικανοποίηση η ποικιλία διαθέσιμων ικανοτήτων, η σημαντικότητα των επιτελούμενων εργασιών, η ταύτιση με την εργασία, η αυτονομία και η εργασιακή ανατροφοδότηση (Hackman & Oldman, 1976), οι φιλίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια της δουλειάς, οι συγκρούσεις, η προσφορά και ο φόρτος εργασίας (Ahgo, 1993) και ο ρόλος της θετικής και αρνητικής συναισθηματικής προδιάθεσης σε συνάρτηση με την εργασιακή ικανοποίηση (James & James, 1989; Staw, Bell & Clausen, 1986). Επίσης, οι Arvey & Segal (1989) με έρευνες τους σε μονοζυγοτικούς διδύμους απέδειξαν ότι το 30% της διασποράς στην εργασιακή ικανοποίηση οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες. Πολλά χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως συναισθηματική σταθερότητα, τάση για κυριαρχία, ενθουσιασμος, αντίληψη κανονισμών, εσωστρέφεια και εξωστρέφεια κ.α. συσχετίζονται θετικά ή αρνητικά με την ικανοποίηση από την σταδιοδρομία ή την εργασιακή ικανοποίηση. Η έρευνα των Young, Tokar & Subich (1998), που βασίστηκε στην θεωρία των Holland (1973, 1985) απέδειξε ότι εάν υπάρξει αντιστοιχία προσωπικότητας και περιβάλλοντος εργασίας τότε και η απόδοση και η ικανοποίηση θα αυξηθούν. Στο άρθρο του DeConick και Stilwell (2004) εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στην οργανωσιακή δικαιοσύνη, τον βαθμό ικανοποίησης από τις αμοιβές, την αναγνώριση της αξίας του έργου από τους προϊσταμένους, τον βαθμό αφοσίωσης και τις συνθήκες παραίτησης. Κάθε εργαζόμενος αναπτύσσει αντιλήψεις σχετικά με τις προσφερόμενες αμοιβές σε σύγκριση με τους υπολοίπους υπαλλήλους. Επενδύει χρόνο, κόπο φιλοδοξίες, μορφωτικό υπόβαθρο και εμπειρία στην δουλειά του. Σε αντάλλαγμα απολαμβάνει ενισχυτών, όπως αναγνώριση, χρήμα, εξέλιξη κλπ. Ο λόγος των κερδών προς την προσφορά του αποτελεί το βαθμό ικανοποίησης από τον οργανισμό. Όταν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εκφέρουν γνώμη για τις διαδικασίες αυτές, όπως π.χ. κατά την

27 αξιολόγηση της απόδοσης, την πριμοδότηση του έργου τους κλπ τότε σχηματίζουν αρνητικές στάσεις για την διαχείρηση της εξουσίας (Cotton, Tuttle, 1986; Hom & Griffeth, 1991). Πολλές έρευνες (Fisher & Gitelson, 1983) έχουν δείξει ότι επικρατεί σύγχυση σχετικά με τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα προνόμια, τότε η δυσαρέσκεια αυξάνεται. Επομένως, μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο θα πρέπει να υπάρξει ένα σαφώς δομημένο οργανόγραμμα και ανάλυση καθηκόντων κάθε εργασίας, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η εργασιακή ικανοποίηση αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για πολλούς μελετητές. Ο Ghelladurai το 1999, όρισε την εργασιακή ικανοποίηση σαν την ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο η εργασιακή κατάσταση συναντά τις ανάγκες, τις αξίες, και τις επιθυμίες του ατόμου. Το 2005 η Γλυνιά και οι συνεργάτες της, πραγματοποιήσανε μια έρευνα για την επαγγελματική ικανοποίηση των στελεχών άθλησης και ψυχαγωγίας σε ξενοδοχειακές μονάδες πανελλαδικά. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα σύνθετο εργαλείο που αποτελούνταν απο τις κλίμακες NPI, AJDI και SOLS. Η έρευνα αφορούσε την παρακίνηση των ανιματέρς την ικανοποίηση από την εργασία, τον μισθό, την επίβλεψη, τις δυνατότητες προαγωγής, τους συνεργάτες, τους προϊσταμένους και γενικότερα την ίδια την φύση της εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι παράγοντες ικανοποίηση από την ζωή και την εργασία, η πρόθεση για αποχώρηση και η παρακίνηση των ανιματερς διαφέρει από τους άλλους επαγγελματικούς χώρους. Οι εργαζόμενοι έδειξαν να απογοητεύονται από το πλαίσιο και τις συνθήκες της εργασίας. Επιπλέον σύμφωνα με την έρευνα η ικανοποίηση των ανιματερς ήταν άμεσα σχετιζόμενη με την παρακίνηση τους για εργασία, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως η συμπεριφορά των Ελλήνων σε σχέση με τις άλλες εθνικότητες ήταν πιο προβλέψιμη.

28 Το 2005 η Swoboda και οι συνεργάτες της, έκαναν έρευνα για την επαγγελματική ικανοποίηση των επαγγελμάτων υγείας σε νοσοκομεία της Αυστρίας. Όργανο μέτρησης ήταν το Minnesota Job Satisfaction. Οι υπάλληλοι των νοσοκομείων καθώς και οι ψυχολόγοι έδειξαν την χαμηλότερη επαγγελματική ικανοποίηση. Επιπλέον οι υπάλληλοι αυτοί έδειξαν υψηλά σκορ στον παράγοντα του στρες δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για την εργασία αυτή. Το 2006 οι Ozyurt, Hayran και Sur πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό ήταν να διερευνήσει την επαγγελματική ικανοποίηση των φυσιάτρων στην χώρα της Τουρκίας σε συσχέτιση με την συναισθηματική τους κατάσταση. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το Minnesota Job Satisfaction Questionnaire σε συνδυασμό με το Maslach Burnout Inventory σε ένα δείγμα 598 φυσιάτρων και ήθελε να δείξει την επαγγελματική ικανοποίηση αυτών από την εργασία τους. Στην έρευνα λήφθηκαν υπόψιν και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η επαγγελματική ικανοποίηση ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την συναισθηματική εξάντληση και τον αποπροσανατολισμό της προσωπικότητας. Κατά την διάρκεια της εργασία τους οι φυσίατροι έδειξαν δυσαρεστημένοι ενώ η μεγαλύτερη ικανοποίηση έδειξαν κατά την περίοδο των διακοπών τους. Ο Αντωνίου και οι συνεργάτες του (2006) πραγματοποίησαν έρευνα σχετική με την επαγγελματική ικανοποίηση των καθηγητών φυσικής αγωγής σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες των εκπαιδευτικών Α /Θμιας και Β /Θμιας εκπαίδευσης. Οι ερευνητές θέλησαν να εξερευνήσουν την επαγγελματική ικανοποίηση καθηγητών φυσικής αγωγής (Φ.Α.) σε σχέση με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε το «Employee Satisfaction Inventory» (Koustelios & Bagiatis, 1997) Από τα αποτελέσματα προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τους

29 παράγοντες «μισθός» και «οργανισμός», με τους/τις καθηγητές/τριες Φ.Α. να δείχνουν πιο ικανοποιημένοι/νες, ενώ δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τους υπόλοιπους παράγοντες. Επιπλέον, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους παράγοντες της έρευνας όσον αφορά τη μεταβλητή «φύλο». Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν να είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη φύση της εργασίας αλλά και τους προϊσταμένους τους ενώ φάνηκαν να είναι ικανοποιημένοι και από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Τέλος, ενώ η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών όσον αφορά το μισθό και τις προοπτικές προαγωγής ήταν μάλλον χαμηλή, οι καθηγητές/τριες Φ.Α. φάνηκαν περισσότερο ικανοποιημένοι/νες από τους άλλους συναδέλφους τους. Ο Κoustelios (2001), σε έρευνα που πραγματοποίησε, εξέτασε διάφορους παράγοντες του οργανισμού ως προσδιοριστικούς για την εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο MBI (Maslach, 1986), το ESI (Koustelios & Bagiatis, 1997; Koustelios, 1991) και το ερωτηματολόγιο των (Rizzo, House & Lirtzman, 1970) όπου έκανε λόγο για τον ρόλο ασάφειας και τον ρόλο σύγκρουσης. Πιο συγκεκριμένα η πλευρά της επαγγελματικής ικανοποίησης για την «ίδια δουλειά» αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης για την αποπροσωποποίηση και συναισθηματική εξουθένωση, ενώ η ικανοποίηση από την πλευρά της «προαγωγής» και «την ίδια δουλειά» αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης για τα προσωπικά επιτεύγματα. Με την ίδια άποψη συμφωνούν και παλιότερες έρευνες των (Sarros & Sarros, 1987) σε Αυστραλούς εκπαιδευτικούς ότι οι πλευρές τις επαγγελματικής ικανοποίησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών.

30 Η ναυαγοσωστική στην Ελλάδα Η Ελλάδα είναι μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και διατηρεί μεγάλη δραστηριότητα κυρίως επαγγελματική μέσα και από αυτήν. Με το πέρασμα των χρόνων δημιουργήθηκαν και δραστηριότητες μέσα στο νερό, που κυρίως στόχευαν στην διασκέδαση και αντλούσαν κόσμο από τον τουρισμό της χώρας, όπως ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, καταδύσεις κολύμβηση κλπ. Μέσα σ αυτήν την τάση, παρουσιάστηκαν και ουσιώδη προβλήματα. Ο Ελληνικός λαός δεν ήταν εξοικειωμένος με το υγρό στοιχείο, με αποτέλεσμα γρήγορα να αρχίσουν οι απώλειες. Το γεγονός αυτό που σταδιακά άρχισε να εξαπλώνεται, ενεργοποίησε κάποιες ομάδες ανθρώπων που στόχο είχαν να κοινοποιήσουν πρακτικά και θεωρητικά στον κόσμο την ασφαλή συμπεριφορά μέσα στο νερό και κυρίως την σωστή κολύμβηση. Αρχικά, τον ρόλο αυτό ανέλαβαν σωματεία και οργανισμοί που υπήρχαν ενίοτε, εκπαιδεύοντας κάποια άτομα που αποκτούσαν εξειδίκευση και αυτοί με την σειρά τους εκπαίδευαν το ευρύ κοινό. Ήταν μια νέα δραστηριότητα στο υγρό στοιχείο που ονομάστηκε ναυαγοσωστική. Η ναυαγοσωστική στην Ελλάδα ξεκίνησε από το 1924, όταν η ΧΑΝΘ διοργανώνει μαθήματα ναυαγοσωστικής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε παραλία του Πηλίου. Τα μαθήματα συνεχίζονται σχεδόν κάθε χρόνο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή με παρόμοια μαθήματα, επιδείξεις και διοργανώσεις πρόχειρων ολιγοήμερων σχολών. Το 1968 ψηφίζεται νόμος που αφορά επιτηρητές κολυμβητικών δεξαμενών. Αν και δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο ο όρος ναυαγοσώστης, η ουσία του νόμου είναι οι προϋποθέσεις που χρειάζεται μια πισίνα ώστε να λειτουργήσει, η απαραίτητη ύπαρξη επιτηρητή σε αυτήν και τα εφόδια με τα οποία πρέπει να είναι εξοπλισμένη η πισίνα. Έτσι για πρώτη φορά, γίνεται η πρόσληψη ναυαγοσωστών, με τον τίτλο του επιτηρητή, από

31 δημόσιες πισίνες. Οι ναυαγοσώστες που προσεληφθήκαν είχαν παρακολουθήσει μαθήματα του Ε.Ε.Σ. Το 1976 (ΦΕΚ 698/Β/76) ψηφίζεται ο πρώτος νόμος για την ναυαγοσωστική παραλίας. Σύμφωνα με αυτόν κάθε παραλία πρέπει να έχει έναν ναυαγοσώστη κάθε 300 μέτρα, ο νόμος δεν προέβλεπε τίποτα για την κατοχύρωση του ναυαγοσώστη σαν ανεξάρτητο επάγγελμα. Ταυτόχρονα η Γ.Γ.Α και ο Ε.Ε.Σ συνεχίζει την διοργάνωση επιδείξεων και πρόχειρων σχολών ναυαγοσωστικής. Το 1988 για πρώτη φορά γίνονται μαθήματα ναυαγοσωστικής στο πανεπιστήμιο σαν επιλεγόμενο μάθημα των φοιτητών Τ.Ε.Φ.Α.Α. και αρκετά χρόνια αργότερα-το η Ναυαγοσωστική αναγνωρίζεται σαν ειδικότητα. Παρά το γεγονός ότι η ναυαγοσωστική στην Ελλάδα άρχισε να ανθίζει, στις περισσότερες παραλίες δεν υπήρχαν ακόμα ναυαγοσώστες αν και ο νόμος του 1976 το προέβλεπε. Το 2000 ψηφίζεται νέο προεδρικό διάταγμα υπ.αριθμ.23- το οποίο επιβάλλει την παρουσία ναυαγοσώστη σε κάθε πολυσύχναστη οργανωμένη λουτρική εγκατάσταση, στην οποία προσέρχεται κόσμος για λήψη λουτρού. Είναι η πρώτη φορά, που ένα τέτοιο διάταγμα επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις του ναυαγοσώστη κατά την διάρκεια της εργασίας του, στις ναυαγοσωστικές σχολές και στον τρόπο λειτουργίας αυτών και στις προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας σε ναυαγοσώστες και σε σχολές ώστε η λειτουργία τους να είναι νόμιμη. Χαρακτηριστικό είναι, ότι το ισχύον διάταγμα, αναφέρεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες ναυαγοσώστες. Θεωρεί ναυαγοσώστη αυτόν που εργάζεται σε οργανωμένη παραλία και ορίζει πως για να εργαστεί κάποιος ως ναυαγοσώστης σε οργανωμένη παραλία θα πρέπει να παρακολουθήσει ιδιωτική σχολή εκπαίδευσης και έπειτα να δώσει εξετάσεις στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.) για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Γίνεται αυτόματα κατανοητό πως για τον ναυαγοσώστη πισίνας

32 μέχρι και σήμερα ισχύει ο νόμος του Έτσι για να εργαστεί κάποιος ως ναυαγοσώστης σε απλή πισίνα, οφείλει απλά να παρακολουθήσει σχολή εκπαίδευσης και να εξοπλιστεί με το πτυχίο της σχολής και μόνο. Το επάγγελμα του ναυαγοσώστη Στην Ελλάδα η ναυαγοσωστική γίνεται πράξη πάντα σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα υπ αριθμόν 23 του Σε αυτό, δίνονται οδηγίες για την εκπαίδευση των ναυαγοσωστών καθώς και για την συμπεριφορά αυτών κατά την διάρκεια της εργασίας τους. Αναφορικά με την εκπαίδευση, προβλέπει 75 ώρες συνολικής διδασκαλίας. Από αυτές οι 35 είναι θεωρία όσο και οι υπόλοιπες 40 πρακτική εξάσκηση σε πισίνες ή θάλασσα. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά έχει να κάνει με αντικείμενα όπως ο εξοπλισμός του ναυαγοσώστη και ο τρόπος χρήσης αυτού, η προσέγγιση και η ρυμούλκηση θύματος, οι τρόποι αντιμετώπισης θύματος σε περίπτωση έντονης αντίδρασης και πανικού αυτού, οι λαβές αποφυγής πανικοβλημένου θύματος και στην συνέχεια η παροχή πρώτων βοηθειών σε επερχόμενο θύμα. Επιπλέον οι ναυαγοσώστες λαμβάνουν γνώσεις του νομικού καθεστώτος που υπάρχει γύρο από το επάγγελμά τους ώστε να υπερασπίζουν το εαυτό τους σε κάθε περίσταση. Για την συμπεριφορά του καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του ναυαγοσώστη ορίζει, ότι οφείλει να βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.

33 Οι ναυαγοσώστες είναι γενικότερα υπεύθυνοι για την επιτήρηση της παραλίας, για να προλαμβάνουν προβλήματα, να αναγνωρίζουν επείγουσες καταστάσεις γρήγορα, να μεταφέρουν τα θύματα, να ασκούν πρώτες βοήθειες, να επικοινωνούν με τους λουόμενους, να επιβάλλουν κανονισμούς όπου χρειάζεται και τέλος να έχουν την ικανότητα να επιβάλλονται σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου και πανικού (WHO, 2006). Οι ναυαγοσώστες πρέπει να έχουν ανάλογη εκπαίδευση και αυξημένες ικανότητες, κολυμβητικές και λοιπές. Απαιτούνται άριστες γνώσεις πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση καθώς και γνώσεις θεωρητικές γύρω από τον πνιγμό και άλλα ανεξάρτητα μέρη της ναυαγοσωστικής (WHO,2006). Η κυρίαρχη αιτία ύπαρξης των ναυαγοσωστών στις παραλίες είναι η προστασία και η ασφάλεια της ζωής των λουομένων. Αυτό έχει σαν επακόλουθο, το γεγονός πως ο κάθε ναυαγοσώστης πρέπει να έχει την ικανότητα να προσεγγίσει και να διασώσει ένα θύμα το οποίο κινδυνεύει μέσα στην ακτίνα ελέγχου του ναυαγοσώστη, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες ώστε το θύμα να έχει θετική κατάληξη (Reilly et al, 2006). Ο ρόλος του ναυαγοσώστη είναι κυρίως προστατευτικός και αποτρεπτικός. Παρεμβαίνει σε περιστατικά τραυματισμών, πνιγμών, ατυχημάτων (The Royal Life Saving Society, 2003). Σύμφωνα με τον Bryant (2005) η παρουσία του ναυαγοσώστη στην παραλία, μπορεί να καθορίσει συμπεριφορές που θέτουν τους λουόμενους σε κίνδυνο για πνιγμό και άλλους τραυματισμούς πολύ περισσότερο από την αύξηση της παρουσίας της αστυνομίας. Έρευνες έχουν δείξει πως ποσοστό περισσότερο του 80% όλων των περιπτώσεων των πνιγμών μπορούσε να είχε αποφευχθεί και υπάρχει η δυνατότητα να συμβεί στο μέλλον (YEN, 2006). Το κλειδί για μια τέτοια δράση, θεωρείται πως είναι η οργανωμένη παρέμβαση ναυαγοσωστικής κάλυψης (The Royal Life Saving Society, 2003).

34 Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν, από τα παραπάνω, την χρησιμότητα του ναυαγοσώστη σε παραλίες και σε πισίνες. Λαμβάνοντας υπόψιν πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που βασίζεται στο τουρισμό της θερινής περιόδου και στην παροχή σωστών υπηρεσιών - ανάμεσα στις οποίες συνυπάρχει και η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών-,το επάγγελμα του ναυαγοσώστη πρέπει να βελτιώνει τις συνθήκες λειτουργίας του ώστε η επαγγελματική ικανοποίηση των ναυαγοσωστών να είναι σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που θα προσελκύσει κι άλλα άτομα να ακολουθήσουν το επάγγελμα αυτό. Τομείς απασχόλησης των ναυαγοσωστών στην Ελλάδα Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. Αριθμ.23, ένας ναυαγοσώστης στην Ελλάδα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε οργανωμένη ακτή (λουτρική εγκατάσταση) αν είναι εξοπλισμένος με την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από λιμενική αρχή σε ισχύ. Τις παραλίες αυτές έχουν δικαίωμα εκμετάλλευσης οι δήμοι, ιδιωτικές κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία, θαλάσσια πάρκα και κάθε φορέας που θα συμβάλλεται με τον δήμο της κάθε περιοχής. Οι φορείς αυτοί, καλύπτουν τις παραλίες ναυαγοσωστικά είτε προσλαμβάνοντας οι ίδιοι ναυαγοσώστες είτε αναθέτοντας με σύμβαση έργου την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών που έχουν στην κυριότητά τους σε ναυαγοσωστικές εταιρίες. Στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως 10 σχολές ναυαγοσωστικής που έχουν άδεια να εκπαιδεύουν και να δίνουν πτυχία ναυαγοσωστικής ενώ και οι 10 λειτουργούν ανεξάρτητα και ως εταιρίες που απορροφούν εργασιακά ναυαγοσώστες. Συνολικά, ο αριθμός ναυαγοσωστών που είναι εξοπλισμένοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πανελληνίως και μέχρι σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία των Λιμενικών αρχών είναι 1027 (Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, 2006).

35 Τα στατιστικά δεδομένα στην Ελλάδα όσον αφορά τις παραλίες που απασχολούν ναυαγοσώστες δείχνουν πως 35 νομοί της Ελλάδας, απασχολούν 505 ναυαγοσώστες εξοπλισμένους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σε 411 παραλίες. Μεγάλος αριθμός αυτών (366) εκμεταλλεύονται από δημοτικές επιχειρήσεις και τους ίδιους τους δήμους, 29 τις εκμεταλλεύονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ τις 15 τα Λιμενικά Ταμεία. Οι παραλίες σε αυτούς τους δήμους, απαιτούν μόνο 1 ναυαγοσώστη σε κάθε ακτή, με εξαίρεση μόλις 71 από αυτές ζητούσαν περισσότερους από έναν ναυαγοσώστη. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως σε 14 παραλίες εργάζονται ναυαγοσώστες χωρίς άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, ενώ οι ανάγκες 15 παραλιών σε ναυαγοσωστική κάλυψη είναι μεγαλύτερες από αυτές τελικά είχαν. Ενδεικτικά αναφέρεται, πως στις 15 αυτές παραλίες ο αριθμός ναυαγοσωστών ήταν μικρότερος από τον απαιτούμενο για την ασφάλεια των ακτών (Κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά, 2006). Πέρα από τις παραλίες, ένας ναυαγοσώστης στην Ελλάδα έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί σε ιδιωτικές πισίνες, πισίνες ξενοδοχείων, κατασκηνώσεων και θαλάσσια πάρκα. Στους τομείς αυτούς, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αρκεί μόνο, οι ναυαγοσώστες να είναι απόφοιτοι μια ναυαγοσωστικής σχολής. Σε τηλεφωνική έρευνα που διενεργήθηκε, φάνηκε πως από τα 788 ξενοδοχεία Α κατηγορίας τα 650 από αυτά έχουν πισίνες και ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία τους είναι η πρόσληψη ναυαγοσώστη και τα 650 είχαν προσλάβει πτυχιούχο ναυαγοσώστη. Ακολούθως από τα 170 Lux ξενοδοχεία πανελληνίως τα 142 διαθέτουν πισίνες, ενώ όλα διέθεταν έναν ή περισσότερους πτυχιούχους ναυαγοσώστες. Συνολικά στα ξενοδοχεία πολυτελείας και στα ξενοδοχεία της Α κατηγορίας εργάστηκαν περισσότεροι από 800 ναυαγοσώστες για το καλοκαίρι του Όσον αφορά στα θαλάσσια πάρκα, από τα 10 που λειτουργούν πανελληνίως νόμιμα, όλα διέθεταν πτυχιούχους ναυαγοσώστες με μικρές εξαιρέσεις που συμμετείχαν και

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Ανθρώπινο Δυναμικό Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Μάκρο Πολιτικό Φυσικό Τεχνολογικό Φυσικό Υποκίνηση Μίκρο Μέσο Στρατηγική Ανομοιογένεια Ομάδες Μάθηση& Ανάπτυξη Νομικό Ευκαιρίες & Απειλές Mgt &

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική Ικανοποίηση των Προπονητών - Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Επαγγελµατική Ικανοποίηση των Προπονητών - Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, 1(2), 2-24 Επαγγελµατική Ικανοποίηση των Προπονητών - Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Αµαλία ράκου, Χρήστος Καµπίτσης, Υβόννη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Μελέτη περίπτωσης Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Γόγαλη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΕΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κεφ. Ιο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΕΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 Κεφ. Ιο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΕΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.1. Η αναγκαιότητα της διοίκησης και οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών επιχειρήσεων 18 1.2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION 1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION I Didn't Sign Up for This Ξένια Κούρτογλου Founder & Managing Partner Focus Bari S.A Co-founder e-satisfaction Τι θα δούμε I. Οι δυνάμεις της αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανισότητα μεταξύ όλων των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching Δρ. Μαρία Νικολαΐδου Δρ. Γιασεμίνα Καραγιώργη Δρ. Θεόδωρος Θεοδώρου Δρ. Αλεξάνδρα Πετρίδου ΚΕΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 29/14 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.854,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 69.930,42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός

Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής. Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός Ηεπαγγελµατικήεξέλιξητων καθηγητώντηςλογιστικής Ελένη Τουρνά Γιώργος Γερµανός ΣκοπόςκαιΜεθοδολογία Η εργασία αυτή στοχεύει στην χρήση της βιογραφικής έρευνας για την καλύτερη κατανόηση της επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα