Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο"

Transcript

1 Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

2

3 Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην κε ηίηιν: καδί γηα ηελ επόκελε αλαπλνή απνηειεί θνηλή πξνζπάζεηα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο θαη ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, σο ζπκπιήξσκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδνο. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε πεξηιακβάλεη βξαρεία ζεσξία θαη θπξίσο άζθεζε ζε πξνζνκνησηέο πνπ ππνδύνληαη ην ζύκα θαξδηαθήο αλαθνπήο. Μ απηό ηνλ ηξόπν νη εθπαηδεπόκελνη δηδάζθνληαη από ηελ εθεβεία ηηο ζσζηέο δεμηόηεηεο γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο. Ζ εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη από ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο ώκαηνο ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα πνπ θαζόξηζε γηα ηε ρώξα καο ε Δζληθή Δπηηξνπή Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ). θνπόο ηεο εθπαίδεπζεο απηήο, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, εθπαηδεπκέλνπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ ζηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ αλάγθεο, όπσο είλαη ε αηθλίδηα θαξδηαθή αλαθνπή θαη ε εθαξκνγή ηεο Βαζηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Εσήο. Λ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Αν. Καθηγήηρια Αναιζθηζιολογίας Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Πρόεδρος Δθνικής Δπιηροπής Καρδιοαναπνεσζηικής Αναζωογόνηζης

4 Κάζε ρξόλν ζηελ Δπξώπε, πεξίπνπ άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ θαξδηαθό πξόβιεκα, ράλνπλ ηε δσή ηνπο είηε ζην ίδην ζεκείν πνπ ηνπο εθδειώζεθε ε θαξδηαθή αλαθνπή, είηε κεηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο. Κάζε ρξόλν απηνί πνπ επηδνύλ κεηά από αλαθνπή δελ μεπεξλνύλ ηνπο Ο επαίζζεηνο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο ράλεη ηε κάρε γηαηί ζηα πξώηα θξίζηκα ιεπηά από ηελ εθδήισζε ηνπ επεηζνδίνπ δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά. ε απηό ην ζεκείν ε ζσζηή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπκέλσλ πνιηηώλ, θάλεη ηε δηαθνξά! Με ζσζηή θαη άκεζε πξνλνζνθνκεηαθή αληηκεηώπηζε ζε απηά ηα ηόζν ζεκαληηθά πξώηα θξίζηκα ιεπηά, κπνξνύκε καδί λα δώζνπκε ηελ επόκελε αλαπλνή θαη λα απμήζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ επηδώλησλ ζηνπο , αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ππόινηπεο δσήο ηνπο. Πνηνί είλαη όκσο νη ιόγνη πνπ νδεγνύλ έλαλ άλζξσπν ζε απηή ηελ ηόζν ζνβαξή θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε;

5 Έλα παζνινγηθό πξόβιεκα ζηελ θαξδηά, ε αληίδξαζε καο κεηά από κηα ειεθηξνπιεμία, κηα αιιεξγία, έλα κεγάιν ηξαύκα, ν πληγκόο, ε αζθπμία αιιά θαη άιιεο θαηαζηάζεηο νδεγνύλ ζηελ δηαθνπή ηεο αλαπλνήο ή ηεο θπθινθνξίαο (θαξδηά) ή θαη ησλ δπν, κε απνηέιεζκα ηελ αλεπάξθεηα ηνπ πνιύηηκνπ γηα ηα όξγαλά καο νμπγόλνπ. Απηή ε θαηάζηαζε ιέγεηαη Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαθνπή (ΚΑ) θαη ζπλήζσο ζηνπο ελήιηθεο νθείιεηαη ζε θαξδηαθό πξόβιεκα, ελώ ζηα παηδηά θαη ζηα βξέθε ζε αλαπλεπζηηθό πξόβιεκα. Εμείξ πώξ μπμνμύμε κα βμεζήζμομε; ε απάκηεζε είκαη μία! Εθπαίδεοζε, Εθπαίδεοζε, Εθπαίδεοζε!

6 ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαινύκαζηε λα βνεζήζνπκε έλαλ άλζξσπν, απηό πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη πξώηα απ όια είλαη ε πξνζσπηθή καο αζθάιεηα. Όκσο πνηά πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί κηα θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή, ηί ρξεηάδεηαη έλαο άλζξσπνο γηα λα επηβηώζεη θαη πνηέο πξέπεη λα είλαη νη δηθέο καο ελέξγεηεο ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο βνήζεηαο; Ζ Αιπζίδα ηεο Δπηβίσζεο κεηά από αλαθνπή καο δείρλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κε ηε ζσζηή ζεηξά, γηα επηηπρή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΑ). 1. Αλαγλσξίδνπκε ην πξόβιεκα θαη θαινύκε ακέζσο βνήζεηα! Μπνξεί λα έρνπκε ρξόλν λα πξνιάβνπκε κηα πην άζρεκε θαηάζηαζε! 2. Όηαλ έλαο άλζξσπνο έρεη ράζεη ηελ αλαπλνή ηνπ ηόηε εκείο πξέπεη λα ηνπ δώζνπκε ηελ επόκελε θαη όηαλ δελ ρηππά ε θαξδηά ηνπ, ηόηε εκείο ζα βνεζήζνπκε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο, κε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο. Θα πξέπεη εκείο λα θεξδίζνπκε ρξόλν γηα απηό! 3. Ζ ηερλνινγία ζα νδεγήζεη ηνλ εθπαηδεπκέλν Γηαζώζηε ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά κηα ζπζθεπή πνπ νλνκάδεηαη Απηόκαηνο Δμσηεξηθόο Απηληδηζηήο (ΑΔΑ) θαη κε απηή λα πξνζπαζήζεη λα επαλαθέξεη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό! 4. ην λνζνθνκεηαθό ρώξν ν πάζρνληαο ζα έρεη ηε θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη!

7 Θπκήζνπ Δεκ οπάνπεη δςή πςνίξ μλογόκμ! Πνιιέο θνξέο ζα έρεηο αθνύζεη γηα αλζξώπνπο πνπ ιηπνζύκεζαλ, πνπ έραζαλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο, πνπ κέζπζαλ, πνπ πήξαλ λαξθσηηθά ή πνπ ρηύπεζαλ δπλαηά ζην θεθάιη ηνπο θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Μπνξεί λα έρεηο αθνύζεη γηα αλζξώπνπο πνπ θαηάπηαλ ηε γιώζζα ηνπο ή πνπ ηνπο γύξηζε ε γιώζζα θαη πλίγεθαλ κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Ζ αιήζεηα είλαη όηη ζε θαηάζηαζε μειωμένοσ επιπέδοσ ζσνείδηζης ράλνπκε ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ησλ κπώλ καο, όπσο είλαη ε γιώζζα. Ζ γιώζζα ραιαξώλεη θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ή θαη ηεο θεθαιήο, θξάδεη ηνλ αεξαγσγό, ν νπνίνο θαη απνηειεί ηελ πύιε εηζόδνπ ηνπ νμπγόλνπ. Ο αεξαγσγόο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλνηθηόο ζε θάζε αζζελή κε κεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο.

8 Μηα πνιύ απιή δεμηόηεηα πνπ νλνκάδνπκε έκηαζη κεθαλής και ανύψωζη ηης κάηω γνάθοσ είλαη αξθεηή! Ζ έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη ε αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ζηνλ απρέλα θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Δάλ ππνςηαδόκαζηε θάθσζε ηνπ απρέλα, πρ πηώζε από ύςνο, πξνζπαζνύκε λα δηαηεξήζνπκε κε ήπηεο θηλήζεηο, θαηά ην δπλαηόλ, ην θεθάιη αθίλεην.

9 Ζ δηαδηθαζία παξνρήο πξνλνζνθνκεηαθήο βνήζεηαο ζε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαξδηαθή αλαθνπή ιέγεηαη Καρδιοαναπνεσζηική Αναζωογόνηζη (ΚΑΑ) Σα παξαθάησ βήκαηα, ηα νπνία μεθηλνύλ από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο επαθήο κε ην ζύκα, πεξηιακβάλνπλ ηελ Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε : Πξνζέγγηζε κε Αζθάιεηα Έιεγρνο Αληίδξαζεο Θύκαηνο Φσλάμηε ΒΟΖΘΔΗΑ Έθηαζε ηεο Κεθαιήο θαη Αλύςσζε ηεο Κάησ Γλάζνπ Έιεγρνο ηεο Αλαπλνήο γηα 10 sec Σειέθσλν ζην ΔΚΑΒ 166 (ή 112) 30 Θσξαθηθέο πκπηέζεηο 2 Δκθπζήζεηο

10 Απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην λα θάλνπκε ην πξώην βήκα είλαη ε ςπρξαηκία θαη ην ζάξξνο πνπ ζε ζπλεξγαζία κε θαζαξή ζθέςε ζα καο πξνζηαηέςνπλ, ώζηε λα κελ θηλδπλέςνπκε εκείο, αιιά νύηε θαη νη ππόινηπνη ζπλάλζξσπνί καο πνπ πηζαλό λα βξίζθνληαη εθεί! Πξώηνο θαλόλαο θαη πξώην βήκα ινηπόλ είλαη : Η αζθάιεηά μαξ!!! Γηαβάδνπκε θαη αθηηλνγξαθνύκε ηε ζθελή ηνπ αηπρήκαηνο ώζηε λα πάξνπκε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζύκαηνο όζν θαη γηα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν! Ακέζσο κεηά καο ελδηαθέξεη λα αμηνινγήζνπκε ην επίπεδν ζπλείδεζεο ηνπ ζύκαηνο θαη ην θαηά πόζν κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί καο. Γνλαηίδνπκε δίπια ηνπ κε πξνζνρή θαη ηνπ ρηππάκε ειαθξηά ηνπο ώκνπο, ξσηώληαο ηνλ εάλ είλαη θαιά! Είζαη θαιά; Είζαη θαιά; Εάλ απαληήζεη: Μελ ηνλ κεηαθηλείο από ην ζεκείν πνπ ηνλ βξήθεο. Φώλαμε γηα Ηαηξηθή Βνήζεηα! Φάμε ηί δελ πάεη θαιά θαη ξώηεζέ ηνλ ηί αηζζάλεηαη. Μείλε καδί ηνπ θαη λα είζαη έηνηκνο λα βνεζήζεηο εάλ ρξεηαζηεί.

11 Εάλ δελ απαληήζεη : ΦΩΝΑΞΔ ΓΤΝΑΣΑ ΒΟΗΘΔΙΑ, ζπκήζνπ όηη ρσξίο νμπγόλν δελ ππάξρεη δσή θαη άλνημε ηνλ αεξαγσγό ηνπ: ΔΚΣΑΖ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΗ ΑΝΤΨΩΖ ΣΖ ΚΑΣΩ ΓΝΑΘΟΤ Πξέπεη λα ζηγνπξεπηείο όηη αλαπλέεη. Δάλ δελ αλαπλέεη, πξέπεη εζύ λα ηνπ δώζεηο αέξα κε νμπγόλν. Έλα από ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ έρνπκε μεθηλήζεη είλαη ν έιεγρνο ηεο αλαπλνήο ηνπ ζύκαηνο. Γηαηεξώληαο ηελ έθηαζε θεθαιήο θαη ηελ αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ έρνπκε πεηύρεη αλνηθηό αεξαγσγό θαη κπνξνύκε ζθύβνληαο πάλσ απ ην ζηόκα ηνπ ζύκαηνο λα αθνύζνπκε ηελ αλαπλνή ηνπ, λα αηζζαλζνύκε ηελ εθπλνή ηνπ ζην κάγνπιό καο ελώ ηαπηόρξνλα παξαηεξνύκε ηηο θηλήζεηο ηνπ ζώξαθα. Θπκήζνπ Έιεγπμξ ακαπκμήξ (γηα 10 δεοηενόιεπηα): Βλέπω Ακούω Αισθάμομαι Οη θακμκηθέξ ακαπκμέξ ζε έκακ εκήιηθα είκαη ημ ιεπηό!

12 Δάν ηο θύμα αναπνέει, ζεκαίλεη όηη δελ θηλδπλεύεη άκεζα, αιιά εκείο ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε αλνηθηό ηνλ αεξαγσγό, λα θαιέζνπκε βνήζεηα θαη λα θξνληίζνπκε ώζηε λα κε θηλδπλεύζεη αξγόηεξα. Κύξην κέιεκά καο είλαη λα παξακείλνπκε καδί ηνπ, ειέγρνληαο ζπλερώο ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Γηα λα ηα πεηύρνπκε όια απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην ζύκα ζε θέζη ανάνηψης! Ζ ζέζε αλάλεςεο επηηξέπεη: - Γηαηήξεζε αλνηθηνύ αεξαγσγνύ θαη δηεπθόιπλζε ηεο αλαπλνήο. - Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ θαηάπνζεο γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ. - Γηεπθόιπλζε ηεο απνβνιήο ησλ γαζηξηθώλ εθθξίζεσλ. Θπκήζνπ Δε πνεζημμπμημύμε ηε Θέζε Ακάκερεξ ζε αζζεκή με οπμρία θάθςζεξ ημο αοπέκα ή ηεξ ζπμκδοιηθήξ ζηήιεξ.

13 Δάν ηο θύμα δεν αναπνέει ή απηό πνπ αθνύκε ζπκίδεη βαξύ ιαράληαζκα κε ζόξπβν ή αλαπλνή ρσξίο αέξα, ή εάλ ππάξρεη αλαπλνή κε αγσλία επηβίσζεο, ηόηε έρνπκε κπξνζηά καο έλα ζεκάδη θαξδηαθήο αλαθνπήο ή κηα ζίγνπξε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή! Σν ζύκα πξέπεη λα κεηαθεξζεί άκεζα ζην λνζνθνκείν θαη γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα πάξνπκε ηειέθσλν θαη λα αλαθέξνπκε ην πεξηζηαηηθό ή ζην Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) ζηνλ αξηζκό 166 (δσξεάλ από νπνηνδήπνηε ηειέθσλν) ή ζηελ Τπεξεζία Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηνπ ΟΣΔ ζηνλ αξηζκό 112, αθόκα θαη από ζπζθεπή θηλεηνύ ηειεθώλνπ (πνπ δελ έρεη θάξηα SIM). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεθσλήκαηνο ζα πξέπεη λα είζαη ςύρξαηκνο θαη λα αλαθέξεηο κε ηε ζεηξά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: - Τν όλνκά ζνπ - Τν κέξνο θαη ηελ πεξηνρή όπνπ βξίζθεζαη - Τν πεξηζηαηηθό θαη θαηά πξνζέγγηζε ηελ ειηθία ηνπ ζύκαηνο - Τν αξηζκό από ηνλ νπνίν παίξλεηο ηειέθσλν - Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζνπ δεηήζνπλ Θπκήζνπ Μεκ θιείζεηξ πνώημξ ημ ηειέθςκμ! Παξάδεηγκα αλαθνξάο πεξηζηαηηθνύ ζην Ε.Κ.Α.Β. Καιεμένα, ημ όκμμά μμο είκαη Νίθε Ζώε θαη βνίζθμμαη ζημ ηζόγεημ ηεξ μδμύ Κανόιμο 8 ζηεκ Πάηνα θαη ακηημεηςπίδς ζύμα, άκδνα πενίπμο 55 εηώκ πμο δεκ έπεη ακαπκμή. Τμ ηειέθςκό μμο είκαη Θα λεθηκήζς Κανδημακαπκεοζηηθή Ακαδςμγόκεζε. Παναθαιώ ζηείιηε άμεζα Αζζεκμθόνμ. Χνεηάδεζηε θάπμηα άιιε πιενμθμνία; Εοπανηζηώ!

14 Ζ Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο ηνπ ζύκαηνο ή Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (Β-ΚΑΑ) μεθηλά ακέζσο κεηά ην ηειεθώλεκα κε 30 ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θαη δπν αλαπλνέο. ΠΩ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΘΩΡΑΚΙΚΔ ΤΜΠΙΔΔΙ; - Δθάξκνζε ην θάησ κέξνο ηεο παιάκεο ζνπ ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα ηνπ ζύκαηνο - Σνπνζέηεζε από πάλσ ην άιιν ζνπ ρέξη θαη θιείδσζε κε ηα δάθηπια ηνπ άιινπ ζνπ ρεξηνύ. - Πίεζε ξπζκηθά 30 θνξέο ην ζώξαθα ηνπ ζύκαηνο κε ξπζκό 100 ζπκπηέζεσλ ην ιεπηό. (Ο ζώξαθαο ζα πξέπεη λα ππνρσξεί 4 κε 5 εθαηνζηά. Τα ρέξηα είλαη ηελησκέλα θαη ε θίλεζε έξρεηαη από ηε κέζε) Πηέδνληαο ζσζηά ηνλ ζώξαθα αλαγθάδνπκε ηελ θαξδηά λα θάλεη ηηο θηλήζεηο πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα θπθινθνξήζεη ην αίκα ζηα δσηηθά όξγαλα.

15 Θπκάζαη ην θηιί ηεο δσήο πνπ ηόζεο θνξέο έρεηο αθνύζεη; Οη δπν εκθπζήζεηο πνπ δίλνπκε ζην ζύκα ακέζσο κεηά ηηο 30 ζπκπηέζεηο ζα ηνπ δώζνπλ ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδεηαη ώζηε λα εκπινπηίζεη ην αίκα ηνπ θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ηα δσηηθά όξγαλα θαη ηνλ εγθέθαιν πνπ έρεη ηελ κεγαιύηεξε αλάγθε γηα λα δηαηεξεζεί δσληαλόο. Η εθπλνή ηνπ Αλαλήπηε δελ πεξηέρεη 100% νμπγόλν, αιιά 17%. Όπσο θαηαιαβαίλεηο ε εθπλνή καο ή, αιιηώο ε αλαπλνή πνπ δίλνπκε ζην ζύκα, πεξηέρεη αξθεηό νμπγόλν γηα άιινπο 4 αλζξώπνπο! Θπκήζνπ Πνηκ δώζεηξ ηηξ δομ εμθοζήζεηξ πνέπεη κα πάνεηξ ηηξ θαηάιιειεξ πνμθοιάλεηξ πνεζημμπμηώκηαξ ακάμεζα ζημ ζηόμα ζμο θαη ζημ ζηόμα ημο ζύμαημξ ημ εηδηθό μακηηιάθη πνμζηαζίαξ ή θάπμηα εηδηθή μάζθα πμο μπμνείξ κα έπεηξ πάκηα μαδί ζμο. Θπκήζνπ ηελ αιπζίδα Είζαη ζημκ δεύηενμ θνίθμ αιιά πάκηα ζα πνέπεη κα θνμκηίδεηξ γηα ηεκ αζθάιεηά ζμο!

16 ΠΩ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΣΟΜΑΣΙΚΔ ΔΜΦΤΗΔΙ; Ξεθηλάκε Έθηαζε θεθαιήο θαη αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ. Κιείλνπκε ηε κύηε κε ην ίδην ρέξη πνπ αθνπκπάκε ζην κέησπν Παίξλνπκε κηα θαλνληθή αλαπλνή θαη εθαξκόδνπκε ηα ρείιε καο ζην ζηόκα ηνπ ζύκαηνο. Γίλνπκε αέξα γηα 1 δεπηεξόιεπην παξαθνινπζώληαο ηαπηόρξνλα αλ αλαζεθώλεηαη ν ζώξαθαο ηνπ ζύκαηνο. Πεξηκέλνπκε 1 δεπηεξόιεπην γηα ηελ εθπλνή ηνπ θαη επαλαιακβάλνπκε.

17 Δπαλαιακβάλνπκε 30 2 ΣΑΜΑΣΑΜΔ ΜΟΝΟ ΔΑΝ: έξζεη ε εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα θάλεη θάπνηα θίλεζε ην ζύκα εμαληιεζνύκε ή ην πεξηβάιινλ δελ είλαη πιένλ αζθαιέο γηα εκάο!

18 Αγαπεηνί καζεηέο, Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ δεκηνπξγήζεθε ην 1932 θαη απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εζεινληηθή δύλακε Πξώησλ Βνεζεηώλ θαη Γηάζσζεο ζηελ Διιάδα, έηνηκε λα δξάζεη ζε πεξηπηώζεηο θπζηθώλ ή άιισλ θαηαζηξνθώλ θαη ζε θάζε είδνπο έθηαθηεο αλάγθεο. Απνηειείηαη ζήκεξα από κηα αλαινγία 60% γπλαηθώλ θαη 40% αλδξώλ, θαη δηαζέηεη έλα δίθηπν εζεινληώλ κε πεξίπνπ ελεξγά κέιε ζε όιε ηε ρώξα θαη κέζν όξν ειηθίαο ην 23ν έηνο. Δίλαη αλαγλσξηζκέλν από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο σο Γηαζσζηηθή Οξγάλσζε κε Αξηζκό Μεηξώνπ 22/2001.

19 Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε 36 πόιεηο ηεο Διιάδνο κε έδξα ηελ Πάηξα θαη παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο Πξώησλ Βνεζεηώλ, Πξνλνζνθνκεηαθήο Τπνζηήξημεο Εσήο, Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο, Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Καηαζηξνθώλ, Ναπαγνζσζηηθήο θαη Δθπαίδεπζεο Πνιηηώλ. Με ηεξάζηηα εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαηαζηξνθώλ θαη κε πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο, ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ πξσηνζηαηεί ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζέκαηα πξώησλ βνεζεηώλ, δηάζσζεο, λαπαγνζσζηηθήο θαη αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ. Οη Δζεινληέο καο πξνζθέξνπλ ηνλ ρξόλν ηνπο, ηηο γλώζεηο ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο κα πάλσ από όια, ηελ αγάπε ηνπο πξνο ηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπό καο, θάλνληαο θαζεκεξηλά πξάμε ηα δηαρξνληθά ιόγηα θαη ην όξακα ηνπ Ηδξπηή ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ, Διβεηνύ Ννκπειίζηα Δξξίθνπ Νηπλάλ: Σηελ επνρή καο, πνπ ζπρλά απνθαιείηαη εγσηζηηθή θαη ςπρξή, ηη γνεηεπηηθό ζα ήηαλ γηα επγελείο θαη ζπιαρληθέο θαξδηέο θαη ηππνηηθέο ςπρέο, λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ίδηνπο θηλδύλνπο κε ηνλ πνιεκηζηή, νηθηνζειώο, ζε εηξεληθό πλεύκα, κε ζηόρν ηελ αλαθνύθηζε θαη κε θίλεηξν ηελ απηαπάξλεζε! Οη Δζεινληέο ακαξείηεο, νη Δζεινληέο Γηαζώζηεο θαη νη Δζεινληέο Ναπαγνζώζηεο, βξίζθνληαη ζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα 365 εκέξεο ην ρξόλν, 24 ώξεο ην 24σξν θαη κπνξνύλ λα θηλεηνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο όπνπ ρξεηαζηεί, ζηελ Διιάδα θαη ζην θόζκν.

20 Ζ ρνιή Απηνδπηώλ Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, δηαζέηεη δύν θξαηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη είλαη ε κνλαδηθή ζηελ ρώξα καο, αλαγλσξηζκέλε από ηελ Γηεζλή Ναπαγνζσζηηθή Οκνζπνλδία, σο πιήξεο κέινο. ε όινπο ηνπο πνιίηεο πξνζθέξεη κνλαδηθή εθπαίδεπζε θαη αλαγλσξηζκέλα δηεζλώο πηπρία ζηηο εηδηθόηεηεο ηνπ Ναπαγνζώζηε θαη ηνπ Δπόπηε Αζθαιείαο Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ. Ζ ρνιή Γηάζσζεο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, είλαη ε κνλαδηθή ζηε ρώξα καο πνπ εθδίδεη πηπρία Γηαζώζηε, δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα. Από ην 1980, ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, ησλ Δζεινληώλ Γηαζσζηώλ θαη ησλ Δζεινληώλ Ναπαγνζσζηώλ, επνπηεύεηαη εμ νινθιήξνπ από ηνλ Γεξκαληθό Δξπζξό ηαπξό. Δπίζεο ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ, ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Γεξκαληθό Δξπζξό ηαπξό από ην 1980, ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο, εμνπιηζκνύ θαη νξγάλσζεο. Οη Δζεινληέο ακαξείηεο - Γηαζώζηεο έρνπλ ζην ελεξγεηηθό ηνπο, επηηπρεκέλεο απνζηνιέο δηάζσζεο θαη αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ ζε όιε ηε ρώξα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό.

21 Πξόζθαηα, ζην θαηαζηξνθηθό θαινθαίξη ηνπ 2007 νη Δζεινληέο ακαξείηεο θαη νη Δζεινληέο Γηαζώζηεο έθαλαλ ηε δηαθνξά, καρόκελνη επί 12 εκέξεο ζηα κέησπα ησλ ππξθαγηώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, όπσο θαη ζε όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θάησ από ηηο εληνιέο ησλ Δπηθεθαιήο ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Γπλάκεσλ, ζώδνληαο αλζξώπηλεο δσέο θαη πεξηνπζίεο. Δπίζεο θάζε ρξόλν ζπκκεηέρνπλ ζε δεθάδεο απνζηνιέο γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηώλ ζηα δάζε θαη ζηηο πόιεηο. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο όπνπ ε επέκβαζε ησλ Δζεινληώλ Ναπαγνζσζηώλ ζε ζαιάζζηα αηπρήκαηα ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ππήξμε θαζνξηζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή, κε ηελ ππνζηήξημε ζύγρξνλσλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνύ. Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ είλαη πιήξεο κέινο ηεο Γηεζλνύο Ναπαγνζσζηηθήο Οκνζπνλδίαο, είλαη αδειθνπνηεκέλν κε ην πεξηθεξεηαθό ηκήκα ηεο Φξαλθθνύξηεο ηνπ Γεξκαληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, ην πεξηθεξεηαθό ηκήκα ηνπ Σνξίλν ηνπ Ηηαιηθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, δηαηεξεί πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σνπξθηθή Γηαζσζηηθή Οκάδα A.K.U.T., είλαη εηαηξηθό κέινο ηεο HELMEPA, θ.α.

22 ηνπο Οιπκπηαθνύο θαη ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα, ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ζπκκεηείρε κε 830 Δζεινληέο ηνπ, κε θύξηεο εηδηθόηεηεο Πξώησλ Βνεζεηώλ, Γηάζσζεο, Ναπαγνζσζηηθήο. ηελ Eurovision 2006 ζηελ Αζήλα, ζπκκεηείρε κε 60 Δζεινληέο Γηαζώζηεο, θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Από ην 1998 έρεη εθπνλήζεη θαη πξνσζεί 20σξν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνιίηεο, ειηθίαο από 15 έσο 65 εηώλ κε ηίηιν 'Βαζηθέο Γλώζεηο Πξώησλ Βνεζεηώλ ', νη απόθνηηνη ηνπ νπνίνπ απνθηνύλ ηελ εηδηθόηεηα Βνεζόο Πξώησλ Βνεζεηώλ θαη εθνδηάδνληαη κε ηελ εηδηθή θάξηα Πξώησλ Βνεζεηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ θαη Πηζηνπνηεηηθό Δθπαίδεπζεο δηάξθεηαο πέληε εηώλ. Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, έρεη δηθά ηνπ εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα, έληππα θαη ειεθηξνληθά γηα όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα εθπαίδεπζεο ησλ Δζεινληώλ ηνπ. Ζ έδξα ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ώκαηνο ακαξεηηώλ & Γηαζσζηώλ, ηεο ρνιήο Απηνδπηώλ Ναπαγνζσζηώλ θαη ηεο Οκάδαο Γηάζσζεο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ βξίζθεηαη ζηελ Πάηξα όπνπ επίζεο βξίζθνληαη θαη νη θεληξηθέο απνζήθεο ηεο Οκάδαο Γηάζσζεο, κε όια ηα δηαζσζηηθά κέζα θαη εμνπιηζκό. αο πεξηκέλνπκε ζηελ νηθνγέλεηά καο, γηαηί ν Εζεινληήο θάλεη ηε δηάθνξά!

23 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδνσγόλεζεο (ΔΔΚΑΑΝ), ζπγθξνηήζεθε από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε ηελ Τπ Αξ. Πξση. ΓΤ 1δ/ νηθ / απόθαζε θαη ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ). θνπόο ηεο ΔΔΚΑΑΝ είλαη ε δηνξγάλσζε ζπζηήκαηνο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο ζηε ρώξα καο, ηδίσο ζηνπο ρώξνπο καδηθήο πξνζέιεπζεο πνιηηώλ (π.ρ. ζρνιεία, εξγνζηάζηα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αεξνδξόκηα θ.α.), ε νξγάλσζε εληαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ν ζπληνληζκόο νξγαλσηηθώλ θνξέσλ, ε γλσκνδόηεζε επί ζεκάησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε πξναγσγή ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζην ηνκέα ηεο Αλαδσνγόλεζεο, θαζώο θαη ε ζπλεξγαζία θαη εθπξνζώπεζε ηεο ρώξαο καο ζε ζπλαθείο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΓΔΗΑ

24 ΠΖΓΔ, ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ, ΥΔΓΗΑ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ Αλαζηάζηνο Γεξαζηκάηνο, Γεώξγηνο Μάξηνο Καξαγηάλλεο Δθδόζεηο Δ.Δ.., Πάηξα 2008 ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Λ. Παπαδεκεηξίνπ θαη πλ., εθδόζεηο Βήηα, Αζήλα 2006 ΒΡΔΣΑΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ / BRITISH RED CROSS ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ / AMERICAN RED CROSS

25 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΩΜΑΣΟ ΑΜΑΡΔΗΣΩΝ, ΓΗΑΩΣΩΝ θ ΝΑΤΑΓΟΩΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Καξόινπ 8 & Αγίνπ Αλδξένπ TK Πάηξα Σει Fax ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Μαθεδνλίαο 8 Σ.Κ Αζήλα Σει

26 Copyright 2008, ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπαίδεπζεο Copyright 2008, ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Σελ επηκέιεηα ηεο έθδνζεο, παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εγρεηξηδίνπ ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΑΝΑΠΝΟΖ έρεη ν Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο / Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ / Σκήκα Δθπαίδεπζεο.

27

28

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ

ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Δίλαη ε αξρηθή βνήζεηα πνπ δίλεηαη ζε έλα πεξηζηαηηθό ηξαπκαηηζκνύ ή μαθληθήο αζζέλεηαο, πξηλ θζάζεη ην αζζελνθόξν, ν γηαηξόο ή θάπνηνο άιινο εηδηθόο ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Να δηαηεξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΧΗ, ΓΡΑΗ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ Σν θείκελν απηό πξνθύπηεη από ην ρέδην Γξάζεο ησλ ΟΔΑ, ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηελ κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ ζε απηέο. Πεξηιακβάλεη ηνλ ιόγσ ύπαξμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Περιςτερόπουλοσ Αργφρθσ Φυςικοκεραπευτισ MSc Ζνασ οδθγόσ που περιγράφει βιμα-βιμα τθν τεχνικι τθσ αναρρόφθςθσ των πνευμονικϊν εκκρίςεων. Η ζκδοςθ αυτι αφορά ςυνοδοφσ, ςυγγενείσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2006 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα