Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο"

Transcript

1 Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

2

3 Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην κε ηίηιν: καδί γηα ηελ επόκελε αλαπλνή απνηειεί θνηλή πξνζπάζεηα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο θαη ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, σο ζπκπιήξσκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδνο. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε πεξηιακβάλεη βξαρεία ζεσξία θαη θπξίσο άζθεζε ζε πξνζνκνησηέο πνπ ππνδύνληαη ην ζύκα θαξδηαθήο αλαθνπήο. Μ απηό ηνλ ηξόπν νη εθπαηδεπόκελνη δηδάζθνληαη από ηελ εθεβεία ηηο ζσζηέο δεμηόηεηεο γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο. Ζ εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη από ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο ώκαηνο ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα πνπ θαζόξηζε γηα ηε ρώξα καο ε Δζληθή Δπηηξνπή Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ). θνπόο ηεο εθπαίδεπζεο απηήο, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, εθπαηδεπκέλνπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ ζηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ αλάγθεο, όπσο είλαη ε αηθλίδηα θαξδηαθή αλαθνπή θαη ε εθαξκνγή ηεο Βαζηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Εσήο. Λ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Αν. Καθηγήηρια Αναιζθηζιολογίας Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Πρόεδρος Δθνικής Δπιηροπής Καρδιοαναπνεσζηικής Αναζωογόνηζης

4 Κάζε ρξόλν ζηελ Δπξώπε, πεξίπνπ άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ θαξδηαθό πξόβιεκα, ράλνπλ ηε δσή ηνπο είηε ζην ίδην ζεκείν πνπ ηνπο εθδειώζεθε ε θαξδηαθή αλαθνπή, είηε κεηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο. Κάζε ρξόλν απηνί πνπ επηδνύλ κεηά από αλαθνπή δελ μεπεξλνύλ ηνπο Ο επαίζζεηνο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο ράλεη ηε κάρε γηαηί ζηα πξώηα θξίζηκα ιεπηά από ηελ εθδήισζε ηνπ επεηζνδίνπ δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά. ε απηό ην ζεκείν ε ζσζηή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπκέλσλ πνιηηώλ, θάλεη ηε δηαθνξά! Με ζσζηή θαη άκεζε πξνλνζνθνκεηαθή αληηκεηώπηζε ζε απηά ηα ηόζν ζεκαληηθά πξώηα θξίζηκα ιεπηά, κπνξνύκε καδί λα δώζνπκε ηελ επόκελε αλαπλνή θαη λα απμήζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ επηδώλησλ ζηνπο , αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ππόινηπεο δσήο ηνπο. Πνηνί είλαη όκσο νη ιόγνη πνπ νδεγνύλ έλαλ άλζξσπν ζε απηή ηελ ηόζν ζνβαξή θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε;

5 Έλα παζνινγηθό πξόβιεκα ζηελ θαξδηά, ε αληίδξαζε καο κεηά από κηα ειεθηξνπιεμία, κηα αιιεξγία, έλα κεγάιν ηξαύκα, ν πληγκόο, ε αζθπμία αιιά θαη άιιεο θαηαζηάζεηο νδεγνύλ ζηελ δηαθνπή ηεο αλαπλνήο ή ηεο θπθινθνξίαο (θαξδηά) ή θαη ησλ δπν, κε απνηέιεζκα ηελ αλεπάξθεηα ηνπ πνιύηηκνπ γηα ηα όξγαλά καο νμπγόλνπ. Απηή ε θαηάζηαζε ιέγεηαη Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαθνπή (ΚΑ) θαη ζπλήζσο ζηνπο ελήιηθεο νθείιεηαη ζε θαξδηαθό πξόβιεκα, ελώ ζηα παηδηά θαη ζηα βξέθε ζε αλαπλεπζηηθό πξόβιεκα. Εμείξ πώξ μπμνμύμε κα βμεζήζμομε; ε απάκηεζε είκαη μία! Εθπαίδεοζε, Εθπαίδεοζε, Εθπαίδεοζε!

6 ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαινύκαζηε λα βνεζήζνπκε έλαλ άλζξσπν, απηό πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη πξώηα απ όια είλαη ε πξνζσπηθή καο αζθάιεηα. Όκσο πνηά πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί κηα θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή, ηί ρξεηάδεηαη έλαο άλζξσπνο γηα λα επηβηώζεη θαη πνηέο πξέπεη λα είλαη νη δηθέο καο ελέξγεηεο ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο βνήζεηαο; Ζ Αιπζίδα ηεο Δπηβίσζεο κεηά από αλαθνπή καο δείρλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κε ηε ζσζηή ζεηξά, γηα επηηπρή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΑ). 1. Αλαγλσξίδνπκε ην πξόβιεκα θαη θαινύκε ακέζσο βνήζεηα! Μπνξεί λα έρνπκε ρξόλν λα πξνιάβνπκε κηα πην άζρεκε θαηάζηαζε! 2. Όηαλ έλαο άλζξσπνο έρεη ράζεη ηελ αλαπλνή ηνπ ηόηε εκείο πξέπεη λα ηνπ δώζνπκε ηελ επόκελε θαη όηαλ δελ ρηππά ε θαξδηά ηνπ, ηόηε εκείο ζα βνεζήζνπκε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο, κε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο. Θα πξέπεη εκείο λα θεξδίζνπκε ρξόλν γηα απηό! 3. Ζ ηερλνινγία ζα νδεγήζεη ηνλ εθπαηδεπκέλν Γηαζώζηε ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά κηα ζπζθεπή πνπ νλνκάδεηαη Απηόκαηνο Δμσηεξηθόο Απηληδηζηήο (ΑΔΑ) θαη κε απηή λα πξνζπαζήζεη λα επαλαθέξεη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό! 4. ην λνζνθνκεηαθό ρώξν ν πάζρνληαο ζα έρεη ηε θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη!

7 Θπκήζνπ Δεκ οπάνπεη δςή πςνίξ μλογόκμ! Πνιιέο θνξέο ζα έρεηο αθνύζεη γηα αλζξώπνπο πνπ ιηπνζύκεζαλ, πνπ έραζαλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο, πνπ κέζπζαλ, πνπ πήξαλ λαξθσηηθά ή πνπ ρηύπεζαλ δπλαηά ζην θεθάιη ηνπο θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Μπνξεί λα έρεηο αθνύζεη γηα αλζξώπνπο πνπ θαηάπηαλ ηε γιώζζα ηνπο ή πνπ ηνπο γύξηζε ε γιώζζα θαη πλίγεθαλ κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Ζ αιήζεηα είλαη όηη ζε θαηάζηαζε μειωμένοσ επιπέδοσ ζσνείδηζης ράλνπκε ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ησλ κπώλ καο, όπσο είλαη ε γιώζζα. Ζ γιώζζα ραιαξώλεη θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ή θαη ηεο θεθαιήο, θξάδεη ηνλ αεξαγσγό, ν νπνίνο θαη απνηειεί ηελ πύιε εηζόδνπ ηνπ νμπγόλνπ. Ο αεξαγσγόο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλνηθηόο ζε θάζε αζζελή κε κεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο.

8 Μηα πνιύ απιή δεμηόηεηα πνπ νλνκάδνπκε έκηαζη κεθαλής και ανύψωζη ηης κάηω γνάθοσ είλαη αξθεηή! Ζ έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη ε αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ζηνλ απρέλα θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Δάλ ππνςηαδόκαζηε θάθσζε ηνπ απρέλα, πρ πηώζε από ύςνο, πξνζπαζνύκε λα δηαηεξήζνπκε κε ήπηεο θηλήζεηο, θαηά ην δπλαηόλ, ην θεθάιη αθίλεην.

9 Ζ δηαδηθαζία παξνρήο πξνλνζνθνκεηαθήο βνήζεηαο ζε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαξδηαθή αλαθνπή ιέγεηαη Καρδιοαναπνεσζηική Αναζωογόνηζη (ΚΑΑ) Σα παξαθάησ βήκαηα, ηα νπνία μεθηλνύλ από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο επαθήο κε ην ζύκα, πεξηιακβάλνπλ ηελ Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε : Πξνζέγγηζε κε Αζθάιεηα Έιεγρνο Αληίδξαζεο Θύκαηνο Φσλάμηε ΒΟΖΘΔΗΑ Έθηαζε ηεο Κεθαιήο θαη Αλύςσζε ηεο Κάησ Γλάζνπ Έιεγρνο ηεο Αλαπλνήο γηα 10 sec Σειέθσλν ζην ΔΚΑΒ 166 (ή 112) 30 Θσξαθηθέο πκπηέζεηο 2 Δκθπζήζεηο

10 Απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην λα θάλνπκε ην πξώην βήκα είλαη ε ςπρξαηκία θαη ην ζάξξνο πνπ ζε ζπλεξγαζία κε θαζαξή ζθέςε ζα καο πξνζηαηέςνπλ, ώζηε λα κελ θηλδπλέςνπκε εκείο, αιιά νύηε θαη νη ππόινηπνη ζπλάλζξσπνί καο πνπ πηζαλό λα βξίζθνληαη εθεί! Πξώηνο θαλόλαο θαη πξώην βήκα ινηπόλ είλαη : Η αζθάιεηά μαξ!!! Γηαβάδνπκε θαη αθηηλνγξαθνύκε ηε ζθελή ηνπ αηπρήκαηνο ώζηε λα πάξνπκε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζύκαηνο όζν θαη γηα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν! Ακέζσο κεηά καο ελδηαθέξεη λα αμηνινγήζνπκε ην επίπεδν ζπλείδεζεο ηνπ ζύκαηνο θαη ην θαηά πόζν κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί καο. Γνλαηίδνπκε δίπια ηνπ κε πξνζνρή θαη ηνπ ρηππάκε ειαθξηά ηνπο ώκνπο, ξσηώληαο ηνλ εάλ είλαη θαιά! Είζαη θαιά; Είζαη θαιά; Εάλ απαληήζεη: Μελ ηνλ κεηαθηλείο από ην ζεκείν πνπ ηνλ βξήθεο. Φώλαμε γηα Ηαηξηθή Βνήζεηα! Φάμε ηί δελ πάεη θαιά θαη ξώηεζέ ηνλ ηί αηζζάλεηαη. Μείλε καδί ηνπ θαη λα είζαη έηνηκνο λα βνεζήζεηο εάλ ρξεηαζηεί.

11 Εάλ δελ απαληήζεη : ΦΩΝΑΞΔ ΓΤΝΑΣΑ ΒΟΗΘΔΙΑ, ζπκήζνπ όηη ρσξίο νμπγόλν δελ ππάξρεη δσή θαη άλνημε ηνλ αεξαγσγό ηνπ: ΔΚΣΑΖ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΗ ΑΝΤΨΩΖ ΣΖ ΚΑΣΩ ΓΝΑΘΟΤ Πξέπεη λα ζηγνπξεπηείο όηη αλαπλέεη. Δάλ δελ αλαπλέεη, πξέπεη εζύ λα ηνπ δώζεηο αέξα κε νμπγόλν. Έλα από ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ έρνπκε μεθηλήζεη είλαη ν έιεγρνο ηεο αλαπλνήο ηνπ ζύκαηνο. Γηαηεξώληαο ηελ έθηαζε θεθαιήο θαη ηελ αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ έρνπκε πεηύρεη αλνηθηό αεξαγσγό θαη κπνξνύκε ζθύβνληαο πάλσ απ ην ζηόκα ηνπ ζύκαηνο λα αθνύζνπκε ηελ αλαπλνή ηνπ, λα αηζζαλζνύκε ηελ εθπλνή ηνπ ζην κάγνπιό καο ελώ ηαπηόρξνλα παξαηεξνύκε ηηο θηλήζεηο ηνπ ζώξαθα. Θπκήζνπ Έιεγπμξ ακαπκμήξ (γηα 10 δεοηενόιεπηα): Βλέπω Ακούω Αισθάμομαι Οη θακμκηθέξ ακαπκμέξ ζε έκακ εκήιηθα είκαη ημ ιεπηό!

12 Δάν ηο θύμα αναπνέει, ζεκαίλεη όηη δελ θηλδπλεύεη άκεζα, αιιά εκείο ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε αλνηθηό ηνλ αεξαγσγό, λα θαιέζνπκε βνήζεηα θαη λα θξνληίζνπκε ώζηε λα κε θηλδπλεύζεη αξγόηεξα. Κύξην κέιεκά καο είλαη λα παξακείλνπκε καδί ηνπ, ειέγρνληαο ζπλερώο ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Γηα λα ηα πεηύρνπκε όια απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην ζύκα ζε θέζη ανάνηψης! Ζ ζέζε αλάλεςεο επηηξέπεη: - Γηαηήξεζε αλνηθηνύ αεξαγσγνύ θαη δηεπθόιπλζε ηεο αλαπλνήο. - Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ θαηάπνζεο γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ. - Γηεπθόιπλζε ηεο απνβνιήο ησλ γαζηξηθώλ εθθξίζεσλ. Θπκήζνπ Δε πνεζημμπμημύμε ηε Θέζε Ακάκερεξ ζε αζζεκή με οπμρία θάθςζεξ ημο αοπέκα ή ηεξ ζπμκδοιηθήξ ζηήιεξ.

13 Δάν ηο θύμα δεν αναπνέει ή απηό πνπ αθνύκε ζπκίδεη βαξύ ιαράληαζκα κε ζόξπβν ή αλαπλνή ρσξίο αέξα, ή εάλ ππάξρεη αλαπλνή κε αγσλία επηβίσζεο, ηόηε έρνπκε κπξνζηά καο έλα ζεκάδη θαξδηαθήο αλαθνπήο ή κηα ζίγνπξε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή! Σν ζύκα πξέπεη λα κεηαθεξζεί άκεζα ζην λνζνθνκείν θαη γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα πάξνπκε ηειέθσλν θαη λα αλαθέξνπκε ην πεξηζηαηηθό ή ζην Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) ζηνλ αξηζκό 166 (δσξεάλ από νπνηνδήπνηε ηειέθσλν) ή ζηελ Τπεξεζία Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηνπ ΟΣΔ ζηνλ αξηζκό 112, αθόκα θαη από ζπζθεπή θηλεηνύ ηειεθώλνπ (πνπ δελ έρεη θάξηα SIM). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεθσλήκαηνο ζα πξέπεη λα είζαη ςύρξαηκνο θαη λα αλαθέξεηο κε ηε ζεηξά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: - Τν όλνκά ζνπ - Τν κέξνο θαη ηελ πεξηνρή όπνπ βξίζθεζαη - Τν πεξηζηαηηθό θαη θαηά πξνζέγγηζε ηελ ειηθία ηνπ ζύκαηνο - Τν αξηζκό από ηνλ νπνίν παίξλεηο ηειέθσλν - Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζνπ δεηήζνπλ Θπκήζνπ Μεκ θιείζεηξ πνώημξ ημ ηειέθςκμ! Παξάδεηγκα αλαθνξάο πεξηζηαηηθνύ ζην Ε.Κ.Α.Β. Καιεμένα, ημ όκμμά μμο είκαη Νίθε Ζώε θαη βνίζθμμαη ζημ ηζόγεημ ηεξ μδμύ Κανόιμο 8 ζηεκ Πάηνα θαη ακηημεηςπίδς ζύμα, άκδνα πενίπμο 55 εηώκ πμο δεκ έπεη ακαπκμή. Τμ ηειέθςκό μμο είκαη Θα λεθηκήζς Κανδημακαπκεοζηηθή Ακαδςμγόκεζε. Παναθαιώ ζηείιηε άμεζα Αζζεκμθόνμ. Χνεηάδεζηε θάπμηα άιιε πιενμθμνία; Εοπανηζηώ!

14 Ζ Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο ηνπ ζύκαηνο ή Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (Β-ΚΑΑ) μεθηλά ακέζσο κεηά ην ηειεθώλεκα κε 30 ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θαη δπν αλαπλνέο. ΠΩ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΘΩΡΑΚΙΚΔ ΤΜΠΙΔΔΙ; - Δθάξκνζε ην θάησ κέξνο ηεο παιάκεο ζνπ ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα ηνπ ζύκαηνο - Σνπνζέηεζε από πάλσ ην άιιν ζνπ ρέξη θαη θιείδσζε κε ηα δάθηπια ηνπ άιινπ ζνπ ρεξηνύ. - Πίεζε ξπζκηθά 30 θνξέο ην ζώξαθα ηνπ ζύκαηνο κε ξπζκό 100 ζπκπηέζεσλ ην ιεπηό. (Ο ζώξαθαο ζα πξέπεη λα ππνρσξεί 4 κε 5 εθαηνζηά. Τα ρέξηα είλαη ηελησκέλα θαη ε θίλεζε έξρεηαη από ηε κέζε) Πηέδνληαο ζσζηά ηνλ ζώξαθα αλαγθάδνπκε ηελ θαξδηά λα θάλεη ηηο θηλήζεηο πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα θπθινθνξήζεη ην αίκα ζηα δσηηθά όξγαλα.

15 Θπκάζαη ην θηιί ηεο δσήο πνπ ηόζεο θνξέο έρεηο αθνύζεη; Οη δπν εκθπζήζεηο πνπ δίλνπκε ζην ζύκα ακέζσο κεηά ηηο 30 ζπκπηέζεηο ζα ηνπ δώζνπλ ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδεηαη ώζηε λα εκπινπηίζεη ην αίκα ηνπ θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ηα δσηηθά όξγαλα θαη ηνλ εγθέθαιν πνπ έρεη ηελ κεγαιύηεξε αλάγθε γηα λα δηαηεξεζεί δσληαλόο. Η εθπλνή ηνπ Αλαλήπηε δελ πεξηέρεη 100% νμπγόλν, αιιά 17%. Όπσο θαηαιαβαίλεηο ε εθπλνή καο ή, αιιηώο ε αλαπλνή πνπ δίλνπκε ζην ζύκα, πεξηέρεη αξθεηό νμπγόλν γηα άιινπο 4 αλζξώπνπο! Θπκήζνπ Πνηκ δώζεηξ ηηξ δομ εμθοζήζεηξ πνέπεη κα πάνεηξ ηηξ θαηάιιειεξ πνμθοιάλεηξ πνεζημμπμηώκηαξ ακάμεζα ζημ ζηόμα ζμο θαη ζημ ζηόμα ημο ζύμαημξ ημ εηδηθό μακηηιάθη πνμζηαζίαξ ή θάπμηα εηδηθή μάζθα πμο μπμνείξ κα έπεηξ πάκηα μαδί ζμο. Θπκήζνπ ηελ αιπζίδα Είζαη ζημκ δεύηενμ θνίθμ αιιά πάκηα ζα πνέπεη κα θνμκηίδεηξ γηα ηεκ αζθάιεηά ζμο!

16 ΠΩ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΣΟΜΑΣΙΚΔ ΔΜΦΤΗΔΙ; Ξεθηλάκε Έθηαζε θεθαιήο θαη αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ. Κιείλνπκε ηε κύηε κε ην ίδην ρέξη πνπ αθνπκπάκε ζην κέησπν Παίξλνπκε κηα θαλνληθή αλαπλνή θαη εθαξκόδνπκε ηα ρείιε καο ζην ζηόκα ηνπ ζύκαηνο. Γίλνπκε αέξα γηα 1 δεπηεξόιεπην παξαθνινπζώληαο ηαπηόρξνλα αλ αλαζεθώλεηαη ν ζώξαθαο ηνπ ζύκαηνο. Πεξηκέλνπκε 1 δεπηεξόιεπην γηα ηελ εθπλνή ηνπ θαη επαλαιακβάλνπκε.

17 Δπαλαιακβάλνπκε 30 2 ΣΑΜΑΣΑΜΔ ΜΟΝΟ ΔΑΝ: έξζεη ε εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα θάλεη θάπνηα θίλεζε ην ζύκα εμαληιεζνύκε ή ην πεξηβάιινλ δελ είλαη πιένλ αζθαιέο γηα εκάο!

18 Αγαπεηνί καζεηέο, Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ δεκηνπξγήζεθε ην 1932 θαη απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εζεινληηθή δύλακε Πξώησλ Βνεζεηώλ θαη Γηάζσζεο ζηελ Διιάδα, έηνηκε λα δξάζεη ζε πεξηπηώζεηο θπζηθώλ ή άιισλ θαηαζηξνθώλ θαη ζε θάζε είδνπο έθηαθηεο αλάγθεο. Απνηειείηαη ζήκεξα από κηα αλαινγία 60% γπλαηθώλ θαη 40% αλδξώλ, θαη δηαζέηεη έλα δίθηπν εζεινληώλ κε πεξίπνπ ελεξγά κέιε ζε όιε ηε ρώξα θαη κέζν όξν ειηθίαο ην 23ν έηνο. Δίλαη αλαγλσξηζκέλν από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο σο Γηαζσζηηθή Οξγάλσζε κε Αξηζκό Μεηξώνπ 22/2001.

19 Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε 36 πόιεηο ηεο Διιάδνο κε έδξα ηελ Πάηξα θαη παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο Πξώησλ Βνεζεηώλ, Πξνλνζνθνκεηαθήο Τπνζηήξημεο Εσήο, Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο, Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Καηαζηξνθώλ, Ναπαγνζσζηηθήο θαη Δθπαίδεπζεο Πνιηηώλ. Με ηεξάζηηα εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαηαζηξνθώλ θαη κε πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο, ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ πξσηνζηαηεί ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζέκαηα πξώησλ βνεζεηώλ, δηάζσζεο, λαπαγνζσζηηθήο θαη αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ. Οη Δζεινληέο καο πξνζθέξνπλ ηνλ ρξόλν ηνπο, ηηο γλώζεηο ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο κα πάλσ από όια, ηελ αγάπε ηνπο πξνο ηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπό καο, θάλνληαο θαζεκεξηλά πξάμε ηα δηαρξνληθά ιόγηα θαη ην όξακα ηνπ Ηδξπηή ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ, Διβεηνύ Ννκπειίζηα Δξξίθνπ Νηπλάλ: Σηελ επνρή καο, πνπ ζπρλά απνθαιείηαη εγσηζηηθή θαη ςπρξή, ηη γνεηεπηηθό ζα ήηαλ γηα επγελείο θαη ζπιαρληθέο θαξδηέο θαη ηππνηηθέο ςπρέο, λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ίδηνπο θηλδύλνπο κε ηνλ πνιεκηζηή, νηθηνζειώο, ζε εηξεληθό πλεύκα, κε ζηόρν ηελ αλαθνύθηζε θαη κε θίλεηξν ηελ απηαπάξλεζε! Οη Δζεινληέο ακαξείηεο, νη Δζεινληέο Γηαζώζηεο θαη νη Δζεινληέο Ναπαγνζώζηεο, βξίζθνληαη ζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα 365 εκέξεο ην ρξόλν, 24 ώξεο ην 24σξν θαη κπνξνύλ λα θηλεηνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο όπνπ ρξεηαζηεί, ζηελ Διιάδα θαη ζην θόζκν.

20 Ζ ρνιή Απηνδπηώλ Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, δηαζέηεη δύν θξαηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη είλαη ε κνλαδηθή ζηελ ρώξα καο, αλαγλσξηζκέλε από ηελ Γηεζλή Ναπαγνζσζηηθή Οκνζπνλδία, σο πιήξεο κέινο. ε όινπο ηνπο πνιίηεο πξνζθέξεη κνλαδηθή εθπαίδεπζε θαη αλαγλσξηζκέλα δηεζλώο πηπρία ζηηο εηδηθόηεηεο ηνπ Ναπαγνζώζηε θαη ηνπ Δπόπηε Αζθαιείαο Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ. Ζ ρνιή Γηάζσζεο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, είλαη ε κνλαδηθή ζηε ρώξα καο πνπ εθδίδεη πηπρία Γηαζώζηε, δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα. Από ην 1980, ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, ησλ Δζεινληώλ Γηαζσζηώλ θαη ησλ Δζεινληώλ Ναπαγνζσζηώλ, επνπηεύεηαη εμ νινθιήξνπ από ηνλ Γεξκαληθό Δξπζξό ηαπξό. Δπίζεο ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ, ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Γεξκαληθό Δξπζξό ηαπξό από ην 1980, ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο, εμνπιηζκνύ θαη νξγάλσζεο. Οη Δζεινληέο ακαξείηεο - Γηαζώζηεο έρνπλ ζην ελεξγεηηθό ηνπο, επηηπρεκέλεο απνζηνιέο δηάζσζεο θαη αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ ζε όιε ηε ρώξα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό.

21 Πξόζθαηα, ζην θαηαζηξνθηθό θαινθαίξη ηνπ 2007 νη Δζεινληέο ακαξείηεο θαη νη Δζεινληέο Γηαζώζηεο έθαλαλ ηε δηαθνξά, καρόκελνη επί 12 εκέξεο ζηα κέησπα ησλ ππξθαγηώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, όπσο θαη ζε όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θάησ από ηηο εληνιέο ησλ Δπηθεθαιήο ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Γπλάκεσλ, ζώδνληαο αλζξώπηλεο δσέο θαη πεξηνπζίεο. Δπίζεο θάζε ρξόλν ζπκκεηέρνπλ ζε δεθάδεο απνζηνιέο γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηώλ ζηα δάζε θαη ζηηο πόιεηο. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο όπνπ ε επέκβαζε ησλ Δζεινληώλ Ναπαγνζσζηώλ ζε ζαιάζζηα αηπρήκαηα ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ππήξμε θαζνξηζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή, κε ηελ ππνζηήξημε ζύγρξνλσλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνύ. Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ είλαη πιήξεο κέινο ηεο Γηεζλνύο Ναπαγνζσζηηθήο Οκνζπνλδίαο, είλαη αδειθνπνηεκέλν κε ην πεξηθεξεηαθό ηκήκα ηεο Φξαλθθνύξηεο ηνπ Γεξκαληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, ην πεξηθεξεηαθό ηκήκα ηνπ Σνξίλν ηνπ Ηηαιηθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, δηαηεξεί πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σνπξθηθή Γηαζσζηηθή Οκάδα A.K.U.T., είλαη εηαηξηθό κέινο ηεο HELMEPA, θ.α.

22 ηνπο Οιπκπηαθνύο θαη ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα, ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ζπκκεηείρε κε 830 Δζεινληέο ηνπ, κε θύξηεο εηδηθόηεηεο Πξώησλ Βνεζεηώλ, Γηάζσζεο, Ναπαγνζσζηηθήο. ηελ Eurovision 2006 ζηελ Αζήλα, ζπκκεηείρε κε 60 Δζεινληέο Γηαζώζηεο, θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Από ην 1998 έρεη εθπνλήζεη θαη πξνσζεί 20σξν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνιίηεο, ειηθίαο από 15 έσο 65 εηώλ κε ηίηιν 'Βαζηθέο Γλώζεηο Πξώησλ Βνεζεηώλ ', νη απόθνηηνη ηνπ νπνίνπ απνθηνύλ ηελ εηδηθόηεηα Βνεζόο Πξώησλ Βνεζεηώλ θαη εθνδηάδνληαη κε ηελ εηδηθή θάξηα Πξώησλ Βνεζεηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ θαη Πηζηνπνηεηηθό Δθπαίδεπζεο δηάξθεηαο πέληε εηώλ. Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, έρεη δηθά ηνπ εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα, έληππα θαη ειεθηξνληθά γηα όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα εθπαίδεπζεο ησλ Δζεινληώλ ηνπ. Ζ έδξα ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ώκαηνο ακαξεηηώλ & Γηαζσζηώλ, ηεο ρνιήο Απηνδπηώλ Ναπαγνζσζηώλ θαη ηεο Οκάδαο Γηάζσζεο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ βξίζθεηαη ζηελ Πάηξα όπνπ επίζεο βξίζθνληαη θαη νη θεληξηθέο απνζήθεο ηεο Οκάδαο Γηάζσζεο, κε όια ηα δηαζσζηηθά κέζα θαη εμνπιηζκό. αο πεξηκέλνπκε ζηελ νηθνγέλεηά καο, γηαηί ν Εζεινληήο θάλεη ηε δηάθνξά!

23 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδνσγόλεζεο (ΔΔΚΑΑΝ), ζπγθξνηήζεθε από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε ηελ Τπ Αξ. Πξση. ΓΤ 1δ/ νηθ / απόθαζε θαη ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ). θνπόο ηεο ΔΔΚΑΑΝ είλαη ε δηνξγάλσζε ζπζηήκαηνο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο ζηε ρώξα καο, ηδίσο ζηνπο ρώξνπο καδηθήο πξνζέιεπζεο πνιηηώλ (π.ρ. ζρνιεία, εξγνζηάζηα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αεξνδξόκηα θ.α.), ε νξγάλσζε εληαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ν ζπληνληζκόο νξγαλσηηθώλ θνξέσλ, ε γλσκνδόηεζε επί ζεκάησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε πξναγσγή ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζην ηνκέα ηεο Αλαδσνγόλεζεο, θαζώο θαη ε ζπλεξγαζία θαη εθπξνζώπεζε ηεο ρώξαο καο ζε ζπλαθείο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΓΔΗΑ

24 ΠΖΓΔ, ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ, ΥΔΓΗΑ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ Αλαζηάζηνο Γεξαζηκάηνο, Γεώξγηνο Μάξηνο Καξαγηάλλεο Δθδόζεηο Δ.Δ.., Πάηξα 2008 ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Λ. Παπαδεκεηξίνπ θαη πλ., εθδόζεηο Βήηα, Αζήλα 2006 ΒΡΔΣΑΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ / BRITISH RED CROSS ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ / AMERICAN RED CROSS

25 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΩΜΑΣΟ ΑΜΑΡΔΗΣΩΝ, ΓΗΑΩΣΩΝ θ ΝΑΤΑΓΟΩΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Καξόινπ 8 & Αγίνπ Αλδξένπ TK Πάηξα Σει Fax ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Μαθεδνλίαο 8 Σ.Κ Αζήλα Σει

26 Copyright 2008, ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπαίδεπζεο Copyright 2008, ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Σελ επηκέιεηα ηεο έθδνζεο, παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εγρεηξηδίνπ ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΑΝΑΠΝΟΖ έρεη ν Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο / Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ / Σκήκα Δθπαίδεπζεο.

27

28

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα