Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο"

Transcript

1 Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ

2

3 Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην κε ηίηιν: καδί γηα ηελ επόκελε αλαπλνή απνηειεί θνηλή πξνζπάζεηα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο θαη ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, σο ζπκπιήξσκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδνο. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε πεξηιακβάλεη βξαρεία ζεσξία θαη θπξίσο άζθεζε ζε πξνζνκνησηέο πνπ ππνδύνληαη ην ζύκα θαξδηαθήο αλαθνπήο. Μ απηό ηνλ ηξόπν νη εθπαηδεπόκελνη δηδάζθνληαη από ηελ εθεβεία ηηο ζσζηέο δεμηόηεηεο γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο. Ζ εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη από ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο ώκαηνο ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα πνπ θαζόξηζε γηα ηε ρώξα καο ε Δζληθή Δπηηξνπή Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ). θνπόο ηεο εθπαίδεπζεο απηήο, είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, εθπαηδεπκέλνπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ ζηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ αλάγθεο, όπσο είλαη ε αηθλίδηα θαξδηαθή αλαθνπή θαη ε εθαξκνγή ηεο Βαζηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Εσήο. Λ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Αν. Καθηγήηρια Αναιζθηζιολογίας Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Πρόεδρος Δθνικής Δπιηροπής Καρδιοαναπνεσζηικής Αναζωογόνηζης

4 Κάζε ρξόλν ζηελ Δπξώπε, πεξίπνπ άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ θαξδηαθό πξόβιεκα, ράλνπλ ηε δσή ηνπο είηε ζην ίδην ζεκείν πνπ ηνπο εθδειώζεθε ε θαξδηαθή αλαθνπή, είηε κεηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ή θέληξν πγείαο. Κάζε ρξόλν απηνί πνπ επηδνύλ κεηά από αλαθνπή δελ μεπεξλνύλ ηνπο Ο επαίζζεηνο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο ράλεη ηε κάρε γηαηί ζηα πξώηα θξίζηκα ιεπηά από ηελ εθδήισζε ηνπ επεηζνδίνπ δελ ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά. ε απηό ην ζεκείν ε ζσζηή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπκέλσλ πνιηηώλ, θάλεη ηε δηαθνξά! Με ζσζηή θαη άκεζε πξνλνζνθνκεηαθή αληηκεηώπηζε ζε απηά ηα ηόζν ζεκαληηθά πξώηα θξίζηκα ιεπηά, κπνξνύκε καδί λα δώζνπκε ηελ επόκελε αλαπλνή θαη λα απμήζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ επηδώλησλ ζηνπο , αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ππόινηπεο δσήο ηνπο. Πνηνί είλαη όκσο νη ιόγνη πνπ νδεγνύλ έλαλ άλζξσπν ζε απηή ηελ ηόζν ζνβαξή θαη επηθίλδπλε θαηάζηαζε;

5 Έλα παζνινγηθό πξόβιεκα ζηελ θαξδηά, ε αληίδξαζε καο κεηά από κηα ειεθηξνπιεμία, κηα αιιεξγία, έλα κεγάιν ηξαύκα, ν πληγκόο, ε αζθπμία αιιά θαη άιιεο θαηαζηάζεηο νδεγνύλ ζηελ δηαθνπή ηεο αλαπλνήο ή ηεο θπθινθνξίαο (θαξδηά) ή θαη ησλ δπν, κε απνηέιεζκα ηελ αλεπάξθεηα ηνπ πνιύηηκνπ γηα ηα όξγαλά καο νμπγόλνπ. Απηή ε θαηάζηαζε ιέγεηαη Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαθνπή (ΚΑ) θαη ζπλήζσο ζηνπο ελήιηθεο νθείιεηαη ζε θαξδηαθό πξόβιεκα, ελώ ζηα παηδηά θαη ζηα βξέθε ζε αλαπλεπζηηθό πξόβιεκα. Εμείξ πώξ μπμνμύμε κα βμεζήζμομε; ε απάκηεζε είκαη μία! Εθπαίδεοζε, Εθπαίδεοζε, Εθπαίδεοζε!

6 ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαινύκαζηε λα βνεζήζνπκε έλαλ άλζξσπν, απηό πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη πξώηα απ όια είλαη ε πξνζσπηθή καο αζθάιεηα. Όκσο πνηά πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί κηα θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή, ηί ρξεηάδεηαη έλαο άλζξσπνο γηα λα επηβηώζεη θαη πνηέο πξέπεη λα είλαη νη δηθέο καο ελέξγεηεο ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο βνήζεηαο; Ζ Αιπζίδα ηεο Δπηβίσζεο κεηά από αλαθνπή καο δείρλεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κε ηε ζσζηή ζεηξά, γηα επηηπρή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (ΚΑΑ). 1. Αλαγλσξίδνπκε ην πξόβιεκα θαη θαινύκε ακέζσο βνήζεηα! Μπνξεί λα έρνπκε ρξόλν λα πξνιάβνπκε κηα πην άζρεκε θαηάζηαζε! 2. Όηαλ έλαο άλζξσπνο έρεη ράζεη ηελ αλαπλνή ηνπ ηόηε εκείο πξέπεη λα ηνπ δώζνπκε ηελ επόκελε θαη όηαλ δελ ρηππά ε θαξδηά ηνπ, ηόηε εκείο ζα βνεζήζνπκε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο, κε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο. Θα πξέπεη εκείο λα θεξδίζνπκε ρξόλν γηα απηό! 3. Ζ ηερλνινγία ζα νδεγήζεη ηνλ εθπαηδεπκέλν Γηαζώζηε ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά κηα ζπζθεπή πνπ νλνκάδεηαη Απηόκαηνο Δμσηεξηθόο Απηληδηζηήο (ΑΔΑ) θαη κε απηή λα πξνζπαζήζεη λα επαλαθέξεη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό! 4. ην λνζνθνκεηαθό ρώξν ν πάζρνληαο ζα έρεη ηε θξνληίδα πνπ ρξεηάδεηαη!

7 Θπκήζνπ Δεκ οπάνπεη δςή πςνίξ μλογόκμ! Πνιιέο θνξέο ζα έρεηο αθνύζεη γηα αλζξώπνπο πνπ ιηπνζύκεζαλ, πνπ έραζαλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο, πνπ κέζπζαλ, πνπ πήξαλ λαξθσηηθά ή πνπ ρηύπεζαλ δπλαηά ζην θεθάιη ηνπο θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Μπνξεί λα έρεηο αθνύζεη γηα αλζξώπνπο πνπ θαηάπηαλ ηε γιώζζα ηνπο ή πνπ ηνπο γύξηζε ε γιώζζα θαη πλίγεθαλ κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο. Ζ αιήζεηα είλαη όηη ζε θαηάζηαζε μειωμένοσ επιπέδοσ ζσνείδηζης ράλνπκε ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ησλ κπώλ καο, όπσο είλαη ε γιώζζα. Ζ γιώζζα ραιαξώλεη θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ή θαη ηεο θεθαιήο, θξάδεη ηνλ αεξαγσγό, ν νπνίνο θαη απνηειεί ηελ πύιε εηζόδνπ ηνπ νμπγόλνπ. Ο αεξαγσγόο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλνηθηόο ζε θάζε αζζελή κε κεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο.

8 Μηα πνιύ απιή δεμηόηεηα πνπ νλνκάδνπκε έκηαζη κεθαλής και ανύψωζη ηης κάηω γνάθοσ είλαη αξθεηή! Ζ έθηαζε ηεο θεθαιήο θαη ε αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ζηνλ απρέλα θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Δάλ ππνςηαδόκαζηε θάθσζε ηνπ απρέλα, πρ πηώζε από ύςνο, πξνζπαζνύκε λα δηαηεξήζνπκε κε ήπηεο θηλήζεηο, θαηά ην δπλαηόλ, ην θεθάιη αθίλεην.

9 Ζ δηαδηθαζία παξνρήο πξνλνζνθνκεηαθήο βνήζεηαο ζε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαξδηαθή αλαθνπή ιέγεηαη Καρδιοαναπνεσζηική Αναζωογόνηζη (ΚΑΑ) Σα παξαθάησ βήκαηα, ηα νπνία μεθηλνύλ από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο επαθήο κε ην ζύκα, πεξηιακβάλνπλ ηελ Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε : Πξνζέγγηζε κε Αζθάιεηα Έιεγρνο Αληίδξαζεο Θύκαηνο Φσλάμηε ΒΟΖΘΔΗΑ Έθηαζε ηεο Κεθαιήο θαη Αλύςσζε ηεο Κάησ Γλάζνπ Έιεγρνο ηεο Αλαπλνήο γηα 10 sec Σειέθσλν ζην ΔΚΑΒ 166 (ή 112) 30 Θσξαθηθέο πκπηέζεηο 2 Δκθπζήζεηο

10 Απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην λα θάλνπκε ην πξώην βήκα είλαη ε ςπρξαηκία θαη ην ζάξξνο πνπ ζε ζπλεξγαζία κε θαζαξή ζθέςε ζα καο πξνζηαηέςνπλ, ώζηε λα κελ θηλδπλέςνπκε εκείο, αιιά νύηε θαη νη ππόινηπνη ζπλάλζξσπνί καο πνπ πηζαλό λα βξίζθνληαη εθεί! Πξώηνο θαλόλαο θαη πξώην βήκα ινηπόλ είλαη : Η αζθάιεηά μαξ!!! Γηαβάδνπκε θαη αθηηλνγξαθνύκε ηε ζθελή ηνπ αηπρήκαηνο ώζηε λα πάξνπκε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζύκαηνο όζν θαη γηα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν! Ακέζσο κεηά καο ελδηαθέξεη λα αμηνινγήζνπκε ην επίπεδν ζπλείδεζεο ηνπ ζύκαηνο θαη ην θαηά πόζν κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί καο. Γνλαηίδνπκε δίπια ηνπ κε πξνζνρή θαη ηνπ ρηππάκε ειαθξηά ηνπο ώκνπο, ξσηώληαο ηνλ εάλ είλαη θαιά! Είζαη θαιά; Είζαη θαιά; Εάλ απαληήζεη: Μελ ηνλ κεηαθηλείο από ην ζεκείν πνπ ηνλ βξήθεο. Φώλαμε γηα Ηαηξηθή Βνήζεηα! Φάμε ηί δελ πάεη θαιά θαη ξώηεζέ ηνλ ηί αηζζάλεηαη. Μείλε καδί ηνπ θαη λα είζαη έηνηκνο λα βνεζήζεηο εάλ ρξεηαζηεί.

11 Εάλ δελ απαληήζεη : ΦΩΝΑΞΔ ΓΤΝΑΣΑ ΒΟΗΘΔΙΑ, ζπκήζνπ όηη ρσξίο νμπγόλν δελ ππάξρεη δσή θαη άλνημε ηνλ αεξαγσγό ηνπ: ΔΚΣΑΖ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΗ ΑΝΤΨΩΖ ΣΖ ΚΑΣΩ ΓΝΑΘΟΤ Πξέπεη λα ζηγνπξεπηείο όηη αλαπλέεη. Δάλ δελ αλαπλέεη, πξέπεη εζύ λα ηνπ δώζεηο αέξα κε νμπγόλν. Έλα από ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ έρνπκε μεθηλήζεη είλαη ν έιεγρνο ηεο αλαπλνήο ηνπ ζύκαηνο. Γηαηεξώληαο ηελ έθηαζε θεθαιήο θαη ηελ αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ έρνπκε πεηύρεη αλνηθηό αεξαγσγό θαη κπνξνύκε ζθύβνληαο πάλσ απ ην ζηόκα ηνπ ζύκαηνο λα αθνύζνπκε ηελ αλαπλνή ηνπ, λα αηζζαλζνύκε ηελ εθπλνή ηνπ ζην κάγνπιό καο ελώ ηαπηόρξνλα παξαηεξνύκε ηηο θηλήζεηο ηνπ ζώξαθα. Θπκήζνπ Έιεγπμξ ακαπκμήξ (γηα 10 δεοηενόιεπηα): Βλέπω Ακούω Αισθάμομαι Οη θακμκηθέξ ακαπκμέξ ζε έκακ εκήιηθα είκαη ημ ιεπηό!

12 Δάν ηο θύμα αναπνέει, ζεκαίλεη όηη δελ θηλδπλεύεη άκεζα, αιιά εκείο ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε αλνηθηό ηνλ αεξαγσγό, λα θαιέζνπκε βνήζεηα θαη λα θξνληίζνπκε ώζηε λα κε θηλδπλεύζεη αξγόηεξα. Κύξην κέιεκά καο είλαη λα παξακείλνπκε καδί ηνπ, ειέγρνληαο ζπλερώο ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Γηα λα ηα πεηύρνπκε όια απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην ζύκα ζε θέζη ανάνηψης! Ζ ζέζε αλάλεςεο επηηξέπεη: - Γηαηήξεζε αλνηθηνύ αεξαγσγνύ θαη δηεπθόιπλζε ηεο αλαπλνήο. - Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ θαηάπνζεο γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ. - Γηεπθόιπλζε ηεο απνβνιήο ησλ γαζηξηθώλ εθθξίζεσλ. Θπκήζνπ Δε πνεζημμπμημύμε ηε Θέζε Ακάκερεξ ζε αζζεκή με οπμρία θάθςζεξ ημο αοπέκα ή ηεξ ζπμκδοιηθήξ ζηήιεξ.

13 Δάν ηο θύμα δεν αναπνέει ή απηό πνπ αθνύκε ζπκίδεη βαξύ ιαράληαζκα κε ζόξπβν ή αλαπλνή ρσξίο αέξα, ή εάλ ππάξρεη αλαπλνή κε αγσλία επηβίσζεο, ηόηε έρνπκε κπξνζηά καο έλα ζεκάδη θαξδηαθήο αλαθνπήο ή κηα ζίγνπξε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή! Σν ζύκα πξέπεη λα κεηαθεξζεί άκεζα ζην λνζνθνκείν θαη γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα πάξνπκε ηειέθσλν θαη λα αλαθέξνπκε ην πεξηζηαηηθό ή ζην Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) ζηνλ αξηζκό 166 (δσξεάλ από νπνηνδήπνηε ηειέθσλν) ή ζηελ Τπεξεζία Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηνπ ΟΣΔ ζηνλ αξηζκό 112, αθόκα θαη από ζπζθεπή θηλεηνύ ηειεθώλνπ (πνπ δελ έρεη θάξηα SIM). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεθσλήκαηνο ζα πξέπεη λα είζαη ςύρξαηκνο θαη λα αλαθέξεηο κε ηε ζεηξά ηα παξαθάησ ζηνηρεία: - Τν όλνκά ζνπ - Τν κέξνο θαη ηελ πεξηνρή όπνπ βξίζθεζαη - Τν πεξηζηαηηθό θαη θαηά πξνζέγγηζε ηελ ειηθία ηνπ ζύκαηνο - Τν αξηζκό από ηνλ νπνίν παίξλεηο ηειέθσλν - Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζνπ δεηήζνπλ Θπκήζνπ Μεκ θιείζεηξ πνώημξ ημ ηειέθςκμ! Παξάδεηγκα αλαθνξάο πεξηζηαηηθνύ ζην Ε.Κ.Α.Β. Καιεμένα, ημ όκμμά μμο είκαη Νίθε Ζώε θαη βνίζθμμαη ζημ ηζόγεημ ηεξ μδμύ Κανόιμο 8 ζηεκ Πάηνα θαη ακηημεηςπίδς ζύμα, άκδνα πενίπμο 55 εηώκ πμο δεκ έπεη ακαπκμή. Τμ ηειέθςκό μμο είκαη Θα λεθηκήζς Κανδημακαπκεοζηηθή Ακαδςμγόκεζε. Παναθαιώ ζηείιηε άμεζα Αζζεκμθόνμ. Χνεηάδεζηε θάπμηα άιιε πιενμθμνία; Εοπανηζηώ!

14 Ζ Βαζηθή Τπνζηήξημε ηεο Εσήο ηνπ ζύκαηνο ή Βαζηθή Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγόλεζε (Β-ΚΑΑ) μεθηλά ακέζσο κεηά ην ηειεθώλεκα κε 30 ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θαη δπν αλαπλνέο. ΠΩ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΘΩΡΑΚΙΚΔ ΤΜΠΙΔΔΙ; - Δθάξκνζε ην θάησ κέξνο ηεο παιάκεο ζνπ ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα ηνπ ζύκαηνο - Σνπνζέηεζε από πάλσ ην άιιν ζνπ ρέξη θαη θιείδσζε κε ηα δάθηπια ηνπ άιινπ ζνπ ρεξηνύ. - Πίεζε ξπζκηθά 30 θνξέο ην ζώξαθα ηνπ ζύκαηνο κε ξπζκό 100 ζπκπηέζεσλ ην ιεπηό. (Ο ζώξαθαο ζα πξέπεη λα ππνρσξεί 4 κε 5 εθαηνζηά. Τα ρέξηα είλαη ηελησκέλα θαη ε θίλεζε έξρεηαη από ηε κέζε) Πηέδνληαο ζσζηά ηνλ ζώξαθα αλαγθάδνπκε ηελ θαξδηά λα θάλεη ηηο θηλήζεηο πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα θπθινθνξήζεη ην αίκα ζηα δσηηθά όξγαλα.

15 Θπκάζαη ην θηιί ηεο δσήο πνπ ηόζεο θνξέο έρεηο αθνύζεη; Οη δπν εκθπζήζεηο πνπ δίλνπκε ζην ζύκα ακέζσο κεηά ηηο 30 ζπκπηέζεηο ζα ηνπ δώζνπλ ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδεηαη ώζηε λα εκπινπηίζεη ην αίκα ηνπ θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ηα δσηηθά όξγαλα θαη ηνλ εγθέθαιν πνπ έρεη ηελ κεγαιύηεξε αλάγθε γηα λα δηαηεξεζεί δσληαλόο. Η εθπλνή ηνπ Αλαλήπηε δελ πεξηέρεη 100% νμπγόλν, αιιά 17%. Όπσο θαηαιαβαίλεηο ε εθπλνή καο ή, αιιηώο ε αλαπλνή πνπ δίλνπκε ζην ζύκα, πεξηέρεη αξθεηό νμπγόλν γηα άιινπο 4 αλζξώπνπο! Θπκήζνπ Πνηκ δώζεηξ ηηξ δομ εμθοζήζεηξ πνέπεη κα πάνεηξ ηηξ θαηάιιειεξ πνμθοιάλεηξ πνεζημμπμηώκηαξ ακάμεζα ζημ ζηόμα ζμο θαη ζημ ζηόμα ημο ζύμαημξ ημ εηδηθό μακηηιάθη πνμζηαζίαξ ή θάπμηα εηδηθή μάζθα πμο μπμνείξ κα έπεηξ πάκηα μαδί ζμο. Θπκήζνπ ηελ αιπζίδα Είζαη ζημκ δεύηενμ θνίθμ αιιά πάκηα ζα πνέπεη κα θνμκηίδεηξ γηα ηεκ αζθάιεηά ζμο!

16 ΠΩ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΣΟΜΑΣΙΚΔ ΔΜΦΤΗΔΙ; Ξεθηλάκε Έθηαζε θεθαιήο θαη αλύςσζε ηεο θάησ γλάζνπ. Κιείλνπκε ηε κύηε κε ην ίδην ρέξη πνπ αθνπκπάκε ζην κέησπν Παίξλνπκε κηα θαλνληθή αλαπλνή θαη εθαξκόδνπκε ηα ρείιε καο ζην ζηόκα ηνπ ζύκαηνο. Γίλνπκε αέξα γηα 1 δεπηεξόιεπην παξαθνινπζώληαο ηαπηόρξνλα αλ αλαζεθώλεηαη ν ζώξαθαο ηνπ ζύκαηνο. Πεξηκέλνπκε 1 δεπηεξόιεπην γηα ηελ εθπλνή ηνπ θαη επαλαιακβάλνπκε.

17 Δπαλαιακβάλνπκε 30 2 ΣΑΜΑΣΑΜΔ ΜΟΝΟ ΔΑΝ: έξζεη ε εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα θάλεη θάπνηα θίλεζε ην ζύκα εμαληιεζνύκε ή ην πεξηβάιινλ δελ είλαη πιένλ αζθαιέο γηα εκάο!

18 Αγαπεηνί καζεηέο, Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ δεκηνπξγήζεθε ην 1932 θαη απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εζεινληηθή δύλακε Πξώησλ Βνεζεηώλ θαη Γηάζσζεο ζηελ Διιάδα, έηνηκε λα δξάζεη ζε πεξηπηώζεηο θπζηθώλ ή άιισλ θαηαζηξνθώλ θαη ζε θάζε είδνπο έθηαθηεο αλάγθεο. Απνηειείηαη ζήκεξα από κηα αλαινγία 60% γπλαηθώλ θαη 40% αλδξώλ, θαη δηαζέηεη έλα δίθηπν εζεινληώλ κε πεξίπνπ ελεξγά κέιε ζε όιε ηε ρώξα θαη κέζν όξν ειηθίαο ην 23ν έηνο. Δίλαη αλαγλσξηζκέλν από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο σο Γηαζσζηηθή Οξγάλσζε κε Αξηζκό Μεηξώνπ 22/2001.

19 Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε 36 πόιεηο ηεο Διιάδνο κε έδξα ηελ Πάηξα θαη παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο Πξώησλ Βνεζεηώλ, Πξνλνζνθνκεηαθήο Τπνζηήξημεο Εσήο, Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο, Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Καηαζηξνθώλ, Ναπαγνζσζηηθήο θαη Δθπαίδεπζεο Πνιηηώλ. Με ηεξάζηηα εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαηαζηξνθώλ θαη κε πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο, ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ πξσηνζηαηεί ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε ζέκαηα πξώησλ βνεζεηώλ, δηάζσζεο, λαπαγνζσζηηθήο θαη αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ. Οη Δζεινληέο καο πξνζθέξνπλ ηνλ ρξόλν ηνπο, ηηο γλώζεηο ηνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο κα πάλσ από όια, ηελ αγάπε ηνπο πξνο ηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπό καο, θάλνληαο θαζεκεξηλά πξάμε ηα δηαρξνληθά ιόγηα θαη ην όξακα ηνπ Ηδξπηή ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ, Διβεηνύ Ννκπειίζηα Δξξίθνπ Νηπλάλ: Σηελ επνρή καο, πνπ ζπρλά απνθαιείηαη εγσηζηηθή θαη ςπρξή, ηη γνεηεπηηθό ζα ήηαλ γηα επγελείο θαη ζπιαρληθέο θαξδηέο θαη ηππνηηθέο ςπρέο, λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ίδηνπο θηλδύλνπο κε ηνλ πνιεκηζηή, νηθηνζειώο, ζε εηξεληθό πλεύκα, κε ζηόρν ηελ αλαθνύθηζε θαη κε θίλεηξν ηελ απηαπάξλεζε! Οη Δζεινληέο ακαξείηεο, νη Δζεινληέο Γηαζώζηεο θαη νη Δζεινληέο Ναπαγνζώζηεο, βξίζθνληαη ζε επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα 365 εκέξεο ην ρξόλν, 24 ώξεο ην 24σξν θαη κπνξνύλ λα θηλεηνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο όπνπ ρξεηαζηεί, ζηελ Διιάδα θαη ζην θόζκν.

20 Ζ ρνιή Απηνδπηώλ Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, δηαζέηεη δύν θξαηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη είλαη ε κνλαδηθή ζηελ ρώξα καο, αλαγλσξηζκέλε από ηελ Γηεζλή Ναπαγνζσζηηθή Οκνζπνλδία, σο πιήξεο κέινο. ε όινπο ηνπο πνιίηεο πξνζθέξεη κνλαδηθή εθπαίδεπζε θαη αλαγλσξηζκέλα δηεζλώο πηπρία ζηηο εηδηθόηεηεο ηνπ Ναπαγνζώζηε θαη ηνπ Δπόπηε Αζθαιείαο Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ. Ζ ρνιή Γηάζσζεο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, είλαη ε κνλαδηθή ζηε ρώξα καο πνπ εθδίδεη πηπρία Γηαζώζηε, δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα. Από ην 1980, ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, ησλ Δζεινληώλ Γηαζσζηώλ θαη ησλ Δζεινληώλ Ναπαγνζσζηώλ, επνπηεύεηαη εμ νινθιήξνπ από ηνλ Γεξκαληθό Δξπζξό ηαπξό. Δπίζεο ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ, ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Γεξκαληθό Δξπζξό ηαπξό από ην 1980, ζηνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο, εμνπιηζκνύ θαη νξγάλσζεο. Οη Δζεινληέο ακαξείηεο - Γηαζώζηεο έρνπλ ζην ελεξγεηηθό ηνπο, επηηπρεκέλεο απνζηνιέο δηάζσζεο θαη αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ ζε όιε ηε ρώξα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό.

21 Πξόζθαηα, ζην θαηαζηξνθηθό θαινθαίξη ηνπ 2007 νη Δζεινληέο ακαξείηεο θαη νη Δζεινληέο Γηαζώζηεο έθαλαλ ηε δηαθνξά, καρόκελνη επί 12 εκέξεο ζηα κέησπα ησλ ππξθαγηώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, όπσο θαη ζε όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θάησ από ηηο εληνιέο ησλ Δπηθεθαιήο ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Γπλάκεσλ, ζώδνληαο αλζξώπηλεο δσέο θαη πεξηνπζίεο. Δπίζεο θάζε ρξόλν ζπκκεηέρνπλ ζε δεθάδεο απνζηνιέο γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηώλ ζηα δάζε θαη ζηηο πόιεηο. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο όπνπ ε επέκβαζε ησλ Δζεινληώλ Ναπαγνζσζηώλ ζε ζαιάζζηα αηπρήκαηα ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ππήξμε θαζνξηζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή, κε ηελ ππνζηήξημε ζύγρξνλσλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνύ. Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ είλαη πιήξεο κέινο ηεο Γηεζλνύο Ναπαγνζσζηηθήο Οκνζπνλδίαο, είλαη αδειθνπνηεκέλν κε ην πεξηθεξεηαθό ηκήκα ηεο Φξαλθθνύξηεο ηνπ Γεξκαληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, ην πεξηθεξεηαθό ηκήκα ηνπ Σνξίλν ηνπ Ηηαιηθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, δηαηεξεί πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σνπξθηθή Γηαζσζηηθή Οκάδα A.K.U.T., είλαη εηαηξηθό κέινο ηεο HELMEPA, θ.α.

22 ηνπο Οιπκπηαθνύο θαη ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα, ην ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ζπκκεηείρε κε 830 Δζεινληέο ηνπ, κε θύξηεο εηδηθόηεηεο Πξώησλ Βνεζεηώλ, Γηάζσζεο, Ναπαγνζσζηηθήο. ηελ Eurovision 2006 ζηελ Αζήλα, ζπκκεηείρε κε 60 Δζεινληέο Γηαζώζηεο, θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Από ην 1998 έρεη εθπνλήζεη θαη πξνσζεί 20σξν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνιίηεο, ειηθίαο από 15 έσο 65 εηώλ κε ηίηιν 'Βαζηθέο Γλώζεηο Πξώησλ Βνεζεηώλ ', νη απόθνηηνη ηνπ νπνίνπ απνθηνύλ ηελ εηδηθόηεηα Βνεζόο Πξώησλ Βνεζεηώλ θαη εθνδηάδνληαη κε ηελ εηδηθή θάξηα Πξώησλ Βνεζεηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ θαη Πηζηνπνηεηηθό Δθπαίδεπζεο δηάξθεηαο πέληε εηώλ. Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, έρεη δηθά ηνπ εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα, έληππα θαη ειεθηξνληθά γηα όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα εθπαίδεπζεο ησλ Δζεινληώλ ηνπ. Ζ έδξα ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ώκαηνο ακαξεηηώλ & Γηαζσζηώλ, ηεο ρνιήο Απηνδπηώλ Ναπαγνζσζηώλ θαη ηεο Οκάδαο Γηάζσζεο ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ βξίζθεηαη ζηελ Πάηξα όπνπ επίζεο βξίζθνληαη θαη νη θεληξηθέο απνζήθεο ηεο Οκάδαο Γηάζσζεο, κε όια ηα δηαζσζηηθά κέζα θαη εμνπιηζκό. αο πεξηκέλνπκε ζηελ νηθνγέλεηά καο, γηαηί ν Εζεινληήο θάλεη ηε δηάθνξά!

23 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδνσγόλεζεο (ΔΔΚΑΑΝ), ζπγθξνηήζεθε από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε ηελ Τπ Αξ. Πξση. ΓΤ 1δ/ νηθ / απόθαζε θαη ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ). θνπόο ηεο ΔΔΚΑΑΝ είλαη ε δηνξγάλσζε ζπζηήκαηνο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο ζηε ρώξα καο, ηδίσο ζηνπο ρώξνπο καδηθήο πξνζέιεπζεο πνιηηώλ (π.ρ. ζρνιεία, εξγνζηάζηα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αεξνδξόκηα θ.α.), ε νξγάλσζε εληαίνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ν ζπληνληζκόο νξγαλσηηθώλ θνξέσλ, ε γλσκνδόηεζε επί ζεκάησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε πξναγσγή ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζην ηνκέα ηεο Αλαδσνγόλεζεο, θαζώο θαη ε ζπλεξγαζία θαη εθπξνζώπεζε ηεο ρώξαο καο ζε ζπλαθείο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΓΔΗΑ

24 ΠΖΓΔ, ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ, ΥΔΓΗΑ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ Αλαζηάζηνο Γεξαζηκάηνο, Γεώξγηνο Μάξηνο Καξαγηάλλεο Δθδόζεηο Δ.Δ.., Πάηξα 2008 ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Λ. Παπαδεκεηξίνπ θαη πλ., εθδόζεηο Βήηα, Αζήλα 2006 ΒΡΔΣΑΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ / BRITISH RED CROSS ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ / AMERICAN RED CROSS

25 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΩΜΑΣΟ ΑΜΑΡΔΗΣΩΝ, ΓΗΑΩΣΩΝ θ ΝΑΤΑΓΟΩΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Καξόινπ 8 & Αγίνπ Αλδξένπ TK Πάηξα Σει Fax ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Μαθεδνλίαο 8 Σ.Κ Αζήλα Σει

26 Copyright 2008, ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπαίδεπζεο Copyright 2008, ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Σελ επηκέιεηα ηεο έθδνζεο, παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εγρεηξηδίνπ ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΑΝΑΠΝΟΖ έρεη ν Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο / Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ / Σκήκα Δθπαίδεπζεο.

27

28

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα