Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο"

Transcript

1 Ι Γ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο ηελ Αζήλα ζήκεξα././2013 εκέξα... κεηαμύ, Ι. αθελόο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ & Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ( ΣΑΤΣΔΚΩ)» ην νπνίν ζπλνπηηθά ζα αλαθέξεηαη ζηε παξνύζα σο «ΣΑΜΔΙΟ» ή απιά «ΣΑΤΣΔΚΩ» πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, ζηελ νδό Παηεζίσλ 54 ( σο θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ ΟΑΠ/ΓΔΗ, ζύκθσλα κε ην Ν.3655/08) θαη ελεξγεί ζηελ παξνύζα θαη εμνπζηνδόηεζε θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο ΓΔΗ Α.Δ.( ΚΤΑ Φ.80000/28375/1942/ ), πνπ εδξεύεη ζηελ Υαιθνθνλδύιε 30, θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο από ηνλ Κν Νηθόιαν Γνκέληθν Πξόεδξν Γ. ΣΑΤΣΔΚΩ, θάηνηθν Αζελώλ, νδόο Παηεζίσλ 54 θαη ΙΙ. αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο «..» εθεμήο θαινύκελν «ΑΝΑΓΟΥΟ», πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζη... ζηελ νδό θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο από ηνλ.., ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα πην θάησ ρσξίο επηθύιαμε: Καηά ζπλέπεηα θαλέλα από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ δηθαηνύηαη λα επηθαιεζηεί νπνηαδήπνηε ζπκθσλία πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, ηα «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ» ή ηα «ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ» απηήο. Οπνηεζδήπνηε αλαθνηλώζεηο έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο πνπ έγηλαλ πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζεσξνύληαη σο αλαθιεζείζεο θαη ζηεξνύκελεο νπνηαζδήπνηε ηζρύνο. Γεδνκέλνπ, όηη ε ΓΔΗ Α.Δ. & νη ζπγαηξηθέο απηήο ( Α.Γ.Μ.Η.Δ. Α.Δ. Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. Α.Δ.) & ν Λ.ΑΓ.Η.Δ Α.Δ. ( λ.4001/2011) ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απνζηνιή ζε ηδησηηθέο παηδηθέο θαηαζθελώζεηο ηέθλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ αζθαιηζκέλσλ ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ γελλεκέλσλ από 01/01/1998 έως 31/12/2007 θαηά τη θερινή περίοδο 2013, νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί, απνθιεηζηηθά κε επζύλε από ηνπο ίδηνπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ην ΣΑΤΣΔΚΩ αλαζέηεη ζηνλ «Αλάδνρν» ν νπνίνο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ θαηαζθήλσζε θαη απηόο αλαιακβάλεη ηε ξεηή ππνρξέσζε λα δερηεί ζε απηήλ παηδηά ησλ σο άλσ αζθαιηζκέλσλ ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: ΑΡΘΡΟ 1 ν ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 1. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δερηεί, σο θαηαζθελσηέο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο παξαπάλσ θαηαζθήλσζεο ηνπ παηδηά αζθαιηζκέλσλ ΓΔΗ θαη ζπγαηξηθώλ ( Α.Γ.Μ.Η.Δ. Α.Δ. Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. Α.Δ. ) & ηνπ Λ.ΑΓ.Η.Δ Α.Δ., ειηθίαο 6-15 ρξόλσλ, ζε ηξεηο (3) πεξηόδνπο Α, Β & Γ ησλ 22 εκεξώλ (απνρώξεζε ηελ 23 ε εκέξα ην πξσί) ε θάζε κία σο εμήο: α. Πξώηε πεξίνδνο από ην πξσί ηεο..κέρξη ην πξσί ηεο.. β. Γεύηεξε πεξίνδνο από ην πξσί ηεο...κέρξη ην πξσί ηεο..... γ. Σξίηε πεξίνδνο από ην πξσί ηεο.... κέρξη ην πξσί ηεο Με ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/ Σκήκα Παξνρώλ Πξόλνηαο ΚΑΠ-ΓΔΗ: Αζθαιηζηήξην πκβόιαην Αζηηθήο Δπζύλεο γηα ηελ θάιπςε ησλ παηδηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα παξακνλήο ηνπο ζηελ θαηαζθήλσζε αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθήλσζεο, ε νπνία εθδίδεηαη ζην όλνκα απηνύ ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα ηδξύζεσο ( αξηζκόο απόθαζεο 40638/6599/ΠΡ ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ & ππ. αξηζκ /8426/15/ έγγξαθν Ννκηθήο Τπεξεζίαο ΣΑΤΣΔΚΩ). 1

2 3. Σελ εκεξνκελία έλαξμεο θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ θαη πάλησο ην αξγόηεξν έσο ηηο 14:00κ.κ. ηεο ηξίηεο θαηαζθελσηηθήο εκέξαο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληάμεη θαη λα απνζηείιεη κε ηαρπδηαλνκέα (courier) ή κέζσ FAX ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/ Σκήκα Παξνρώλ Πξόλνηαο ΚΑΠ-ΓΔΗ ( ) θαηάζηαζε ησλ εκθαληζζέλησλ θαηαζθελσηώλ ζηελ νπνία ζ αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ν Α.Μ. ηνπ γνλέα αζθαιηζκέλνπ,ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ παηδηνύ θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ γνλέσλ. πκθσλείηαη όηη ε κε απνζηνιή ηεο θαηάζηαζεο απηήο ην αξγόηεξν έσο ηηο 14:00κ.κ. ηεο ηξίηεο θαηαζθελσηηθήο εκέξαο δίλεη ην δηθαίσκα ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/Γ.Π.Π./ Σκήκα Παξνρώλ Πξόλνηαο ΚΑΠ-ΓΔΗ, λα κελ θαηαβάιιεη ηξνθεία, παξά κόλνλ κεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζή ηνπ. 4. Με ηε πξνζέιεπζε ησλ θαηαζθελσηώλ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηελ Κάξηα Καηαζθελωηή (Υ. 1 ) κε θσηνγξαθία ( απαξαίηεηε) θαη λα ηελ επηδεηθλύεη ζηελ επηηξνπή ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ/ Σκήκα Παξνρώλ Πξόλνηαο ΚΑΠ-ΓΔΗ, γηα έιεγρν θαη επηθύξσζε. Μεηά ην πέξαο ησλ θαηαζθελσηηθώλ πεξηόδσλ (Α, Β θαη Γ ) ζα πξνζθνκίδνληαη όιεο νη θάξηεο κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηινμελνύκελσλ παηδηώλ. 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη εηδηθή θαηάζηαζε, αλαγξάθνληαο ην νλνκαηεπώλπκν, ηελ ειηθία, ηελ εκεξνκελία εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ παηδηνύ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζή ηνπ από ηελ θαηαζθήλσζε. 6. ε θάζε πεξίπησζε (πξνζέιεπζε ή απνρώξεζε από ηελ θαηαζθήλσζε) ν γνλέαο ππνγξάθεη ζηελ πην πάλσ εηδηθή θαηάζηαζε θαη ζπκπιεξώλεη ηδηνρείξσο θαη ππνγξάθεη ππεύζπλε δήισζε πξνζέιεπζεο ή απνρώξεζεο σο ηα ζπλεκκέλα έληππα (Υ.2 & 3). Όιεο νη ππεύζπλεο δειώζεηο πξνζέιεπζεο απνρώξεζεο απνζηέιινληαη ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/ Σκήκα Παξνρώλ Πξόλνηαο ΚΑΠ-ΓΔΗ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ πνπ έρεη ηελ επζύλε ηνπ ειέγρνπ απηώλ. πγθεθξηκέλα, ζην έληππν απνρώξεζεο αλαγξάθεηαη ε πεξίνδνο, ε εκεξνκελία άθημεο, ε εκεξνκελία θαη ώξα απνρώξεζεο θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο εκεξώλ παξακνλήο (δηαλπθηεξεύζεωλ) ζηελ θαηαζθήλσζε. ε πεξίπησζε πξνζωξηλήο απνρώξεζεο ηνπ παηδηνύ όρη πεξηζζόηεξν ηεο κίαο εκέξαο, ν παξαιαβώλ γνλέαο ή θεδεκόλαο, ππνγξάθεη κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ εηδηθό ζεκείσκα ηεο θαηαζθήλσζεο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο θαη επηζηξνθήο ηνπ παηδηνύ. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν από ην ΣΑΤΣΔΚΩ, βξεζνύλ παηδηά κε πξνζσξηλή απνρώξεζε, ζα δεηεζεί ην παξαπάλσ ζεκείσκα πξνθεηκέλνπ αξρηθά λα επηθνηλσλήζεη ην ΣΑΤΣΔΚΩ κε ην γνλέα θαη κεηά λα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα επαλειέγρνπ. ΠΡΟΟΥΗ: εκεηώλεηαη όηη δελ λνείηαη πξνζωξηλή απνρώξεζε πέξαλ ηεο κίαο (1) εκέξαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα αθαηξείηαη ην αληίζηνηρν εκεξήζην ηξνθείν από ηνλ Αλάδνρν. 7. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ θαη εθόζνλ θάπνην παηδί απνρσξήζεη έρνληαο ζπκπιεξώζεη ζηελ θαηαζθήλωζε 15 δηαλπθηεξεύζεηο, ην ΣΑΤΣΔΚΩ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη νιόθιεξε ηε δηακνλή ησλ 22 εκεξώλ εθόζνλ ν θαηαζθελσηήο απνρσξήζεη ηελ 16 ε θαηαζθελσηηθή εκέξα κεηά ηηο 12:00κ.κ. ε πεξίπησζε απνρώξεζεο θαηαζθελσηή πξηλ ηηο 12:00 κ.κ. ηεο 16 εο θαηαζθελωηηθήο εκέξαο ζα θαηαβάιιεηαη ε δαπάλε πνπ αλαινγεί ζηηο πξαγκαηηθέο εκέξεο παξακνλήο ηνπ παηδηνύ-θαηαζθελσηή (δηαλπθηεξεύζεηο). 8. Αλ γηα ιόγνπο αλωηέξαο βίαο δελ νινθιεξσζεί ην θαηαζθελσηηθό πξόγξακκα (γηα 22 εκέξεο) ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη έμνδα, γηα ηελ έγθαηξε θαη αζθαιή ηαθηνπνίεζε ησλ παηδηώλ θαη ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν κεηαθίλεζε ή θαη επηζηξνθή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ζα δηθαηνύηαη κόλν ην πνζό πνπ αλαινγεί ζηηο εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην θαηαζθελσηηθό πξόγξακκα. 2

3 9. Σν ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ δελ εγγπάηαη νύηε αλαιακβάλεη θακία ππνρξέωζε έλαληη ηνπ Αλαδόρνπ ωο πξνο ηνλ αξηζκό ηωλ θαηαζθελωηώλ πνπ ζα θηινμελεζνύλ ζηελ θαηαζθήλσζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη επλόεην όηη ν Αλάδνρνο δελ έρεη θακία αμίσζε θαηά ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ. ΑΡΘΡΟ 2 ν ΣΡΟΦΔΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΡΟΦΔΙΩΝ 1. Σν εκεξήζην ηξνθείν γηα θάζε θηινμελνύκελν παηδί ζπκθσλείηαη ζην πνζό πνπ θαζόξηζε γηα ην ηξέρνλ θαηαζθελσηηθό πξόγξακκα ην αξκόδην Τπνπξγείν, ήηνη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.. 2. πκθσλείηαη όηη ν Αλάδνρνο ζπκβαιιόκελνο παξαηηείηαη από ηπρόλ δηθαίσκα ηνπ λα δεηήζεη ιύζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ ή αύμεζε ηνπ ηξνθείνπ ζε πεξίπησζε απξόνπηεο κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ (αξζξ. 388 Α.Κ.) 3. Μεηά ηε ιήμε θαη ησλ ηξηώλ θαηαζθελσηηθώλ πεξηόδσλ ν Αλάδνρνο ππνβάιιεη ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ ζε πξώηε θάζε: θαηαζηάζεηο κε ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ παηδηώλ θαη ησλ εκεξώλ παξακνλήο απηώλ, ππεύζπλεο δειώζεηο πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο, θάξηεο θαηαζθελσηώλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν έιεγρνο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα πξνζθνκηζζεί θάπνην από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, ε εμόθιεζε ηνπ ζα θαηαζηεί αδύλαηε. Γηα ηελ ηειηθή εμόθιεζε ν Αλάδνρνο ζα εθδώζεη ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ κεηά από ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ. Σν ηηκνιόγην ζα εθδίδεηαη σο εμήο : ΔΠΩΝΤΜΙΑ: Γ.Δ.Η. Α.Δ. Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ Α.Γ.Μ.Η.Δ. Α.Δ. Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. Α.Δ. Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνύ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Λ.ΑΓ.Η.Δ. Α.Δ. Λεηηνπξγόο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣ. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑΝΟΜΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΑΓΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Γ.Ο.Τ. : ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Φ.Α.Δ. ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Δ. ΑΘΗΝΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Φ.Μ. : ΔΓΡΑ : Υαιθνθνλδύιε 30 ΑΘΗΝΑ ΓΤΡΡΑΥΙΟΤ 89 ΑΘΗΝΑ ΠΔΡΡΑΙΒΟΤ 20 & ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 5 ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΟΡΟ 72, ΠΔΙΡΑΙΑ Σ.Κ.: θαη ζα ζπλνδεύεηαη από : Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα. 3

4 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη: ΑΡΘΡΟ 3 ν ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ α) Να κελ δέρεηαη θαηαζθελσηέο πνπ δελ πξνζθνκίδνπλ ηελ εκέξα ηεο πξνζέιεπζήο ηνπο θάξηα θαηαζθελσηή κε πξόζθαηε θσηνγξαθία (ηαπηόηεηαο) θαη ππνγξαθή από ηελ Τπεξεζηαθή κνλάδα ηνπ αζθαιηζκέλνπ. β) Να δηαζέηεη αλαξξσηήξην επαξθώο νξγαλσκέλν θαη λνζειεύηξηα ηε ή β. λνζειεύηξηαηε γηα όιν ην εηθνζηηεηξάσξν ( ππ. αξηζκ. Φ.43000/νηθ.20114/720/ έγγξαθν ΤΠΔΚΑ) γ) Να παξέρεη ηαηξηθή πεξίζαιςε κε γηαηξό, εηδηθόηεηαο, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηελ θαηαζθήλσζε όιν ην εηθνζηηεηξάσξν ( ππ. αξηζκ. Φ.43000/νηθ.20114/720/ έγγξαθν ΤΠΔΚΑ) θαη είλαη ν, ε θ.... Α.Μ. Γ/λζε.... Σειέθσλα 2. Να ιεηηνπξγεί καγεηξείν θαη εζηηαηόξην κε ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο, πιήξε εμνπιηζκό θαη δηαηηεηηθό πξόγξακκα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ απόιπηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηώλ θαη ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πεξί θαηαζθελώζεσλ & παηδηθώλ εμνρώλ. Σπρόλ ιεηηνπξγία θαληίλαο ή θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από άδεηα ιεηηνπξγίαο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θηινμελίαο παηδηώλ ( ππ. αξηζκ. Π1β/Γ.Π.80444/ έγγξαθν ΤΠ.Τ.Κ.Α). 3. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνπο θαηαζθελσηέο άλεηε θαη αζθαιή δηακνλή ζε θξεβάηηα κε ζηξώκαηα θαη καμηιάξηα, κέζα ζε νηθηζκνύο ή ζθελέο πνπ λα έρνπλ απαξαίηεηα δηπιό θάιπκκα θαη λα παξέρνπλ πιήξε αζθάιεηα θαηά ηνπ θηλδύλνπ ηεο ειεθηξνπιεμίαο ή θαη ππξθαγηάο. 4. Ο Αλάδνρνο δειώλεη θαη εγγπάηαη έλαληη ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ αιιά θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ όηη απηόο (δειαδή ν Αλάδνρνο) θαη κόλνλ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δσή, πγεία, ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη πεξηνπζία ησλ θαηαζθελσηώλ από ηελ παξαιαβή ησλ παηδηώλ έσο ηελ επηζηξνθή ηνπο θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνπο γνλείο ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό αζθαιίδεη ππνρξεωηηθά ηα παηδηά από ηελ παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ επηζηξνθή ζηνπο γνλείο ηνπο, έλαληη θίλδπλνπ αηπρήκαηνο κε πιήξε ηαηξηθή θαη λνζνθνκεηαθή θάιπςε, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθήλσζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ εθδειώζεσλ απηήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο & ηεο νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζήο ηνπο κε πνύικαλ. Γηα θάζε δεκία, αηύρεκα ζε θαηαζθελσηή ν Αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά απηόο θαη επ νπδελί ιόγν ην ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ ή ε ΓΔΗ Α.Δ. & νη ζπγαηξηθέο απηήο ( Α.Γ.Μ.Η.Δ. Α.Δ. Γ.Δ.Γ.Γ.Η.Δ. Α.Δ. ) & Λ.ΑΓ.Η.Δ Α.Δ. νπνηαδήπνηε αζηηθή, πνηληθή ή άιιε επζύλε. 5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απνθαζηζηά απξνθάζηζηα θάζε δεκηά, ε νπνία ηπρόλ ζα πξνθιεζεί ζε βάξνο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ ή θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν πξνζώπσλ, έζησ θαη αλ απηό νθείιεηαη θαη ζε ειαθξά αθόκε ακέιεηα ηνπ Αλαδόρνπ ή ησλ από απηώλ πξνζηεζέλησλ πξνζώπσλ. ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο από ηνλ Αλάδνρν ηέηνηαο δεκηάο εληόο επιόγνπ πξνζεζκίαο, ην ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ ζα δηθαηνύηαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη, κε δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ. 6. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί κπινθ αδεηώλ εηζόδνπ εμόδνπ ( ππ. αξηζκ. θ.80000/νηθ.8342/208/ έγγξαθν ΤΠΔΚΑ) θαηαζθελσηώλ θαη λα παξαθνινπζεί απζηεξά ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ. Σν κπινθ αδεηώλ εηζόδνπ εμόδνπ λα δηαηεξείηε ζε αξίζηε θαηάζηαζε ( ρσξίο ηελ ύπαξμε ζεκαδηώλ, ρξήζε blanko θ.ι.π.) θαη λα είλαη ζηελ δηάζεζε 4

5 αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ειέγρνπ από ηεο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα. Η απνπζία κπινθ αδεηώλ εηζόδνπ εμόδνπ, ε κε έγθαηξε ζπκπιήξσζε ηνπ, ε παξνπζία ζεκαδηώλ ε κε επαλάγλσζησλ ζηνηρείσλ θαη ελ γέλεη ε παξάβαζε ηεο νξζήο ρξήζε ηνπ, επηθέξεη ζηνλ αλάδνρν πνζνζηό (%) πνηληθή ξήηξα ζπκθώλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνύζεο. 7. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε αζζελείαο θαηαζθελσηή ή αηπρήκαηνο, λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηειεθσληθώο ηνπο γνλείο ηνπ αζζελνύο θαηαζθελσηνύ θαη ζε πεξίπησζε θαηεπείγνπζαο αλάγθεο λα εηζαγάγεη ακέζσο ηνλ θαηαζθελσηή ζε θαηάιιειε Κιηληθή ή Ννζνθνκείν. Δπίζεο λα εηδνπνηήζεη ην ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ θαη λα εθδώζεη δειηίν εμόδνπ ηνπ θαηαζθελσηή από ηελ θαηαζθήλσζε, ελώ κε ηελ επηζηξνθή ηνπ λα εθδώζεη δειηίν εηζόδνπ ηνπ ζε απηή. 8. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δέρεηαη, νπνηαδήπνηε ώξα ηνπ 24ώξνπ, έιεγρν, ν νπνίνο γίλεηαη είηε από ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ είηε από ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ. Ο έιεγρνο αθνξά ηελ ηήξεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ηδηαίηεξα δε θαη ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλσζεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη όπσο εληόο ηνπ α 15ζεκέξνπ από ηε ιήμε θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ, λα ππνβάιεη ζην ΣΑΤΣΔΚΩ/ΚΑΠ-ΓΔΗ πιήξε θαηάζηαζε θηινμελεζέλησλ παηδηώλ γηα θάζε πεξίνδν. 9. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη άδεηα ππξαζθάιεηαο ηξέρνληνο έηνπο, ωο θαη ειεθηξηθή γελλήηξηα. 10. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θνιπκβεηηθή δεμακελή, λα έρεη ην αληίζηνηρν, κε βάζε ηνλ αξηζκό πηζίλσλ θαη ινπνκέλσλ-παηδηώλ, εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό λαπαγνζώζηε επόπηε πηζίλαο ή ζε θνιύκβεζε ζηελ ζάιαζζα λαπαγσζώζηε αλνηρηήο ζαιάζζεο, κε βεβαίσζε / πηζηνπνίεζε από αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο από ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο, όπσο απαηηείηαη από λόκν. 11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη απόιπηα κε θάζε λόκν, δηάηαμε θαλνληζκό θ.ι.π. πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο παηδηθέο θαηαζθελώζεηο. ΑΡΘΡΟ 4 ν ΣΗΡΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΒΑΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΣΡΑ 1. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβεί ή δελ ηεξήζεη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ, ην ύςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη θαηά δηθαία θξίζε ηνπ Γ.. ΣΑΤΣΔΚΩ αλάινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο παξάβαζεο, (π.ρ. αζθάιεηα θαη ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ησλ παηδηώλ) ηε δηάξθεηά ηεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ θηινμελνπκέλσλ παηδηώλ θαη ε νπνία κπνξεί λα θπκαίλεηαη από 5% έσο 10% ηνπ ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο γηα θάζε παξάβαζε. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο παξάβαζεο ζεσξείηαη όηη απνηειεί λέα απηνηειή παξάβαζε. Σελ πνηληθή ξήηξα ην ΣΑΤΣΔΚΩ ζα παξαθξαηεί από νπνηαδήπνηε πιεξσκή ηνπ πξνο ηνλ Αλάδνρν. ΑΡΘΡΟ 5 ν ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΤΜΒΑΗ ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, παξαβεί νπνηνδήπνηε όξν ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο, νη νπνίνη όινη ζπλνκνινγνύληαη σο νπζηώδεηο θαη ηξνπνπνηνύληαη κόλνλ εγγξάθσο, ην ΣΑΤΣΔΚΩ δύλαηαη λα θαηαγγείιεη αδεκίσο γηα απηόλ ηελ ζύκβαζε, ρσξίο ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε πξνζεζκίαο, δεδνκέλνπ όηη ε παξνύζα είλαη ζύκβαζε αθξηβόρξνλεο εθπιήξσζεο, λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία έρεη ππνζηεί από ηελ αηηία απηή επηθπιαζζόκελνο παληόο άιινπ λνκίκνπ δηθαηώκαηνο ηνπ. 5

6 ΑΡΘΡΟ 6 ν ΓΩΙΓΙΚΙΑ Οη δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηιπζνύλ θηιηθά ππάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθηεθε ζε ηξία (3) πξσηόηππα, από ηα νπνία έιαβε δύν ην ΣΑΤΣΔΚΩ θαη έλα ν Αλάδνρνο. πλεκκέλα: Υ. 1 Τπόδεηγκα Κάξηαο Καηαζθελσηή Υ. 2 Τπεύζπλε Γήισζε Πξνζέιεπζεο Υ. 3 Τπεύζπλε Γήισζε Απνρώξεζεο ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΤΣΔΚΩ Δλεξγνύληνο γηα ινγαξηαζκό θαη θαη εμνπζηνδόηεζε ηεο ΓΔΗ Α.Δ. & ζπγαηξηθώλ απηήο. ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 6

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. ΑΡΙΘΜΟ 0084/2015 2016 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝ. Π.Δ. ΓΗΜΟΤ ΑΜΦΙΚΛΔΙΑ-ΔΛΑΣΔΙΑ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 5/10/2015, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα