ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ /2012 απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνω μοδότηση του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ αριθμ. 11/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΧΟΥ ΖΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του Μάρκου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΥΕ 1 Θυρω ρών/κλητήρων, με μεταφορά της θέσης της. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου /42685/ ) Με την υπ αριθμ /3488/2012 απόφαση του Δη μάρχου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμ φωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά (υπ αριθμ. 3/2012 πρακτικό) και τις δια τάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΚΛΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στον κλάδο TE Διοικητικού/Λογιστικού, με μεταφορά της θέσης της. 1156/ ) οικ /42650/ ) Με την υπ αριθμ /2012 απόφαση του Δημάρ χου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, του άρθρου (1) 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δή μου Πειραιά (υπ αριθμ. 3/2012 πρακτικό), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΨΑΛΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Θυρωρών Κλητήρων Γενικών Καθηκόντων στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού Λογι στικού, με μεταφορά της θέσης της. 1156/ ) 47640/42088/ ) Με την υπ αριθμ. 550/2012 απόφαση του Δημάρ χου Ελληνικού Αργυρούπολης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 κα θώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Α Υπηρεσι ακού Συμβουλίου (υπ' αρ. 9/2012 πρακτικό) και τις δια τάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Θεο δώρου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΔΕ Δενδροκηπου ρών στον κλάδο TE Τεχνολόγων Γεωπόνων, με ταυτό χρονη μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. βεβ. Εκκαθαρίστριας Αποδοχών στο Δήμο Ελ ληνικού Αργυρούπολης: 36030/ ) 48176/42551/ ) Με την υπ αριθμ. 364/2012 απόφαση του Δημάρχου Φυλής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνω μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττι κής (υπ αριθμ. 11/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΔΕ 30 Τεχνιτών στον κλάδο ΔΕ Μουσικών, με μεταφορά της θέσης του. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φυλής /42498/ ) Με την υπ αριθμ. 549/2012 απόφαση του Δημάρ χου Ελληνικού Αργυρούπολης που εκδόθηκε σύμφωνα

2 9286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) με τις διατάξεις των άρθρων άρθρων 101 και 183 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Α Υπηρεσιακού Συμβουλί ου (υπ αριθμ. 5/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρ θρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΣΙΓΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΔΕ Σχολικών Φυλάκων στον κλάδο TE Διοικητι κού Λογιστικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας. (Αριθμ. βεβ. Εκκαθαρίστριας Αποδοχών στο Δήμο Ελ ληνικού Αργυρούπολης: 36030/ ) οικ /43019/ ) Με την υπ αριθμ. 360/2012 απόφαση του Δημάρχου Δάφνης Υμηττού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρ θρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ αριθμ. 5/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΤΣΟΥΚΙΑ ΒΑ ΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών στον κλάδο TE 13 Τεχνολόγων Γεωπό νων, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Γραφείου Μισθοδοσίας Δήμου Δάφνης Υμηττού: 20422/ ) 48830/43111/ ) Με την υπ αριθμ /3484/2012 απόφαση του Δη μάρχου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμ φωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά (υπ αριθμ. 3/2012 πρακτικό) και τις δι ατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσε ται ο μόνιμος υπάλληλος ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΔΕ Οδηγών στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, με μεταφορά της θέσης του. 1156/ ) 47821/42229/ ) Με την υπ αριθμ. 360/2012 απόφαση του Δημάρχου Φυλής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνω μοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττι κής (υπ αριθμ. 11/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικών, με μεταφορά της θέσης του. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φυλής. οικ /43016/ ) Με την υπ αριθμ. 363/2012 απόφαση του Δημάρχου Φυλής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 45 παρ. 5 του Ν. 3979/2011, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλ ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών Γε νικών Καθηκόντων στον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριό τητας, με μεταφορά της θέσης του, με την ίδια σχέ ση εργασίας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φυλής. οικ /43015/ ) Με την υπ αριθμ. 362/2012 απόφαση του Δημάρχου Φυλής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 45 παρ. 5 του Ν. 3979/2011, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλ ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΦΑΡΚΩΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Αριστείδη, με βαθ μό Ε, από τον κλάδο ΔΕ Σχολικών Φυλάκων στον κλά δο ΔΕ Διοικητικών, με μεταφορά της θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φυλής. οικ /43013/ ) Με την υπ αριθμ /2012 απόφαση του Δημάρ χου Γαλατσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν /2007 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ αριθμ. 10/2012 πρακτικό) και τις διατά ξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΔΕ 29 Οδηγών στον κλάδο ΔΕ 1 Διοικητικού, σε κενή οργανική θέση. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου /42686/ ) Με την υπ αριθμ. 950/2012 απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνω μοδότηση του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ αριθμ. 16/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΣΤΑ ΦΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάμπους, με βαθμό Γ, από τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (οδηγός σαρώθρου) στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης του. (Αρθιθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Υπ. Δήμου Κηφισιάς: 44489/ ) 48894/43164/ ) Με την υπ αριθμ. 500/2012 απόφαση του Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Α Υπηρεσιακού Συμ βουλίου (υπ' αρ. 5/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9287 άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, με βαθ μό Ε, από τον κλάδο ΔΕ Ηλεκτρολόγων στον κλάδο TE Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με ταυτόχρονη μεταφο ρά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Εκκαθαρίστριας Αποδοχών στο Δήμο Ελ ληνικού Αργυρούπολης: 36030/ ) οικ /43021/ ) Με την υπ αριθμ. 361/2012 απόφαση του Δημάρχου Φυλής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 75, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδό τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής (υπ αριθμ. 11/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλλη λος, ΜΠΕΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου, με βαθμό Β, από τον κλάδο ΔΕ 30 Υδραυλικών στον κλάδο ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών, με μεταφορά της θέσης του. οικ /43018/ ) Με την υπ αριθμ /3479/2012 απόφαση του Δη μάρχου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά (υπ αριθμ. 3/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσ σεται ο μόνιμος υπάλληλος ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ του Πέτρου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού/ Λογιστικού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, με μεταφορά της θέσης του. 1156/ ) 48602/42902/ ) Με την υπ αριθμ /3480/2012 απόφαση του Δη μάρχου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμ φωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά (υπ αριθμ. 3/2012 πρακτικό), μετατάσσε ται η μόνιμη υπάλληλος, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Ιωάννη, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Θυρωρών Κλητήρων Γενικών Καθηκόντων στον κλάδο ΔΕ Διοικη τικού Λογιστικού, με μεταφορά της θέσης της. 1155/ ) 48573/42874/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 383/2012 απόφαση του Δημάρχου Λέ σβου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 183 του Ν. 3584/2007, 12 παρ. 5 του ν.3230/2004 και τη σύμφωνη γνώμη του αριθμ. 4/2012 πρακτικού του Υπηρε σιακού Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. Λέσβου, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Λέσβου, Γεώργιος Κεντέρης του Δημητρίου, από τον κλάδο ΥΕ Φυ λάκων, που υπηρετεί, σε ανώτερη κατηγορία κλάδου ΔΕ Επόπτη Καθαριότητας, σε προσωρινή προσωποπαγή θέση, η οποία συστήνεται με την παρούσα απόφαση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (Αριθμ. βεβ. της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου: 96279/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 48606/5656/ ). Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Β. Αιγαίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 838/37042/ απόφαση του Δημάρχου Αριστοτέλη η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης, από τη θέση της Ειδικής Συνεργάτιδας του Δήμου Αριστοτέλη, της Βαγκλή Ελευθερίας του Αθανασίου. (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης 24794/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Δήμου Κορινθίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 β) του άρθρου 196 περ. ε του Ν. 3584/2007 και γ) του άρθρου 1 παρ.9 του Ν. 4038/2012 γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου Μάτσα Πετρούδας του Αναστασίου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχό λησης και λύεται η υπαλληλική σχέση, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 21162/807/ ) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Δήμου Κορινθίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 β) του άρθρου 196 περ. ε του Ν. 3584/2007 και γ) του άρθρου 1 παρ.9 του Ν. 4038/2012 γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου Μπεκιάρη Σω τηρίου του Ηλία ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότη τας που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και λύεται η υπαλληλική σχέση, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

4 9288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 21169/808/ ) Με την 402/ απόφαση του Δημάρχου Τρί πολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 58 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 3584/2007 γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή από , ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία του Δήμου του Χρονόπουλου Γεωργίου του Δη μητρίου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών και λύεται η υπαλληλική σχέση, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 21780/886/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ /9231/ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 253 του Ν. 3852/2010, γίνεται δεκτή η από δεύτερη αί τηση παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Βασιλειάδου Ειρήνης του Αρτεμίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (οργανική θέση) με Γ βαθμό. (Αριθμός βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Αντιπεριφερειάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 866/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 και αρθ. 20 Ν. 4009/11 διορίζεται (εξελίσσεται) η Αγγελική Γενά του Κωνσταντίνου, μόνιμη Αναπλη ρώτρια Καθηγήτρια, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 124/ τ. Γ ) (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) κ.α.α. Ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Εξωτερικών Σχέσεων ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΛΙΑΚΑΚΟΣ (2) (3) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 77 (παρ. 2) του Ν. 4009/11, διορίζεται ο μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Δρόσος Γκιντίδης του Χριστόδουλου ύστερα από εξέλιξη σε μόνιμη θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στον Τομέα Μα θηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεί ου, με γνωστικό αντικείμενο: "Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές", επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) ΣΙΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 4963/ πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διορίζεται κατόπιν εξέλιξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) 2) τις περιπτώσεις Γ, Δ, Ε, και ΣΤ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/ τ.α ) όπως μετονομάστηκαν σε Α, Β, Γ και Δ αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6α του Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18/ τ.α ) 3) των άρθρων 21, 23 και 25 παρ.1 και 2 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ.α ) 4) του άρθρου 34 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ.α ) 5) του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 5α του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/ τ.α ), και 6) το Π.Δ. 135/1988 (ΦΕΚ 59/ τ.α ), ο Κωνσταντίνος Δράκος του Δημητρίου, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, με μονι μότητα, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο νομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) Με την υπ αριθμ. 5491/ πράξη Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 46 και 54 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1988, το άρθρο 5 του Ν. 3801/2009 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου του Μαγκαβέτσου Βασιλείου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση της Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης, Ειδικότητας Ναυαγοσώστη, με βαθμό Β και ΜΚ2 του ιδίου βαθμού, από , ημερομηνία παραίτησης του υπαλλήλου λόγω συμπλήρωσης δικαιώματος σύνταξης από το ΙΚΑ. (Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ. 4860/ πράξη του Πρύ τανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διορίζε ται κατόπιν εξέλιξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) των

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9289 άρθρων 14 παρ. 3 και 15 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) 2) τις περιπτώσεις Γ, Δ, Ε, και ΣΤ' του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/ τ.α ) όπως μετονομάστηκαν σε Α, Β, Γ και Δ αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6α του Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18/ τ.α ) 3) των άρθρων 21, 23 και 25 παρ.1 και 2 του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/ τ.α ) 4) του άρ θρου 34 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ.α ) 5) του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 5α του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/ τ.α ), 6) του άρθρου 77 παρ. 5γ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α ) και 7) το Π.Δ. 135/1988 (ΦΕΚ 59/ τ.α ), ο Λέκτο ρας επί θητεία, Γεώργιος Χαλαμανδάρης του Ηλία, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο μικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνω στικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 5857/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ.4 α, β) του Ν. 2517/1997 και του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, διο ρίζεται η Μαρία Καψοκεφάλου του Βίκτωρα σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή) με γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στην οποία διορίζεται η Μαρία Καψοκεφάλου, δημοσιεύτηκε στις στο με αριθμ. 126/ Γ Φ.Ε.Κ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ - Με την υπ αριθμ π.έ./ πράξη του Αντι πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 5 του Ν. 3320/2005 (όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3491/2006), 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με την σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπι κού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνε δρία ) μετατάσσεται ο Ανδρέας Κότσαρης του Αλεξάνδρου, υπάλληλος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ιδρύματος, με βαθμό Ε από τον κλάδο Υ.Ε. Φυλάκων Νυχτοφυ λάκων, στον κλάδο Δ.Ε. Δενδροανθοκηπουρών, διότι έχει τα νόμιμα προσόντα, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει. σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22856/ ). Ο Αντιπρύτανης ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20, 77 παρ. 1, 2, 5β (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5β του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012), 5γ και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Λέκτορας με θητεία του Τμήματος Πληροφορικής Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου, σε θέση με τετρα ετή θητεία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του ιδίου Τμήματος του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» (ΦΕΚ προκήρυξης 41/τ.Γ / ). σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ Α / πράξη του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του Ν. 3549/07, του Ν. 4009/2011 και του Ν. 4076/2012, διορίζεται στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Σι δηρόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γεωγραφία» (ΦΕΚ προκήρυξης 490/ τ. Γ ). Ο παραπάνω διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή. σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22851/ ) ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Λέκτο ρας με θητεία Νέστορας Ευμορφόπουλος του Ευδοξίου, σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες και Ερ γαλεία CAD για την Αξιοπιστία Ολοκληρωμένων Κυκλω μάτων», του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος μέ λουςδ.ε.π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 42/ /τ. Γ ). σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ )

6 9290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Φώτης του Νι κολάου, σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Κα θηγητή, στο γνωσπκό αντικείμενο «Ποσοτική Χωρική Ανάλυση Χωροθετικός Σχεδιασμός», του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερεια κής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος μέλους Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 167/ /τ. Γ ). σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22851/ ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, διορίζε ται η μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια Ελένη Μεντέ του Κωνσταντίνου, σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Φυ σιολογία Θρέψης Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών», του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περι βάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος μέλους Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 443/ /τ. Γ). σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22851/ ) Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 20 και 77 του Ν. 4009/2011 και την υπ αριθμ. 1322/ (ΦΕΚ 421/ /τ. Β ) απόφαση της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/ ), όπως τροποποιήθηκε στην υπ αριθμ. 105/ συνεδρί αση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 1733/ /τ. Β), διορίζε ται, μετά από εξέλιξη, ο Λέκτορας με θητεία Βασίλει ος Μπαγιάτης του Κωνσταντίνου, σε θέση καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων Πληρο φορική», του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογί ας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 161/ /τ. Γ ). σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22851/ ). ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. Α29/ πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011, διορίζεται η Λέκτορας Μαρία Αλεξίου Χατζάκη του Στυλιανού, σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω πικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γε νετικής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική και Οικολογία Χερσαίων Οργανισμών» επειδή έχει τα νόμιμα προσό ντα. (ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθ. 1011/ Γ ) σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, {(Ν. 4009/2011 (άρθρο 76 παρ. 11), απόφαση αριθμ. 238/ της κοινής συνεδρίας του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γ. Σ. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 3, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/ τ. Β ) και αριθμ /Β1/ ), της αριθμ. 652/2012 Από φασης του Σ.τ.Ε. και σε εκτέλεση αυτής μετά την επα νάληψη της διαδικασίας εκλογής λόγω της ακύρωσης του αρχικού διορισμού του σε εκτέλεση της απόφα σης αριθμ. 652/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας, διορίζεται (εξελίσσεται) αναδρομικά από (ημερομηνία του ΦΕΚ 40/ τ. ΝΠΔΔ αρχικού διορισμού του) χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών, σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χαμηλοδιάστατοι Ημιαγωγοί Οργανικών Ανόργανων Υβριδίων» (Πειραματική Κατεύθυνση) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών ο ήδη υπηρετών Παναγιώτης Πατσα λάς του Αθανασίου σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χαμηλοδιάστατα Υλικά» (Πειραματική Κατεύθυνση) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχο λής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22695/ ). (Αριθμ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 1213/ πράξη του Πρύ τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 και 25 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 76 παρ. 11 και 77 παρ. 2 του Ν. 4009/2011, διορίζεται (εξελίσσεται) η Επίκουρος Καθηγήτρια Ακρίδα Κώνσταντούλα του Γεωργίου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα θηγητή του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων (με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνο λογία Τροφίμων») του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ). ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9291 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την 479/ απόφαση του Πρύτανη του Πο λυτεχνείου Κρήτης εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 1268/82, του άρθρου 1 παρ. 4β του Ν. 2517/97, του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3549/2007 και των άρθρων 20 και 77 παρ. 2 του 4009/2011 και ύστε ρα από την υπ' αριθμ. 13/ κοινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διορίζεται ο Κελεσίδης Βασίλειος του Χαραλάμπους στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον Τομέα «Μεταλλευτικής Τεχνολογίας» και στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανι κή Γεωτρήσεων και Αξιολόγηση Φρέατος Γεώτρησης», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλή ρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη μίου Κρήτης. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ παίδευσης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη συνεδρίαση της με αριθμ. 409/ , λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 3 του αρθρ.77 του Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/ , τ.α. 2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρθρ. 23 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ.α ). 3) του αρθρ. 21 του Ν. 3549/ ) της παρ. 5α του αρθρ. 14 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 3 του αρθρ. 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.α ) 5) του άρθρου 14 παρ. 1 και η 4 του Ν. 1268/1982 (όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992). 6) της παρ. 3 του αρθρ.1 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.α ). 7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/1999. αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία και Περιβαλ λοντική Εκπαίδευση» Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας). 2) Βιογραφικό Σημείωμα. 3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής. 5) Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι, δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο ποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ρέθυμνο, 28 Μαρτίου 2012 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ - Με την υπ αριθμ / πράξη του πρύ τανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 3 του Ν. 3528/2007, Διαπιστώνεται ότι η Αικατερίνη Μάρ

8 9292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κου του Σωτηρίου, παραιτήθηκε αυτοδικαίως από τη θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνι κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τις , ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε κα θήκοντα σε θέση Καθηγητή της ίδιας βαθμίδας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Αικατερίνη Μάρκου μετακι νήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σύμ φωνα με την διάταξη της παρ 1 του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 26 του Ν. 3549/2007 και την παρ. 17α του άρ θρου 3 του Ν. 3027/2002, με μεταφορά της πίστωσης της θέσης της. Μεταφέρεται η οργανική θέση που προέκυψε από τη μετακίνηση, στις διαθέσιμες κενές θέσεις του Πανεπι στημίου Κρήτης. (Αριθμ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ. 640/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι νωνικών Επιστημών που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 20 του ν. 4009/2011, διορίζεται, από εξέλιξη, ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σε μόνιμη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οι κονομικών και Κοινωνικών επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 940/ τ.γ ). σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) Με την υπ αριθμ. 706/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι νωνικών Επιστημών που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις δι ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011, διορίζεται, από εξέ λιξη, η ΛΕΛΟΥΔΑ ΣΤΑΜΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σε μόνι μη θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 35/ τ. Γ ). σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22693/ ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 5181/ πράξη του Αντι καταστάτη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή σου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και την διάταξη του άρθρου 77 Ν. 4009/2011, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αθα νάσιος Τζιμογιάννης του Γεωργίου, σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στο ΦΕΚ 351/ τ.γ) σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22964/ ) Με την υπ αριθμ. 5364/ πράξη του Αντι καταστάτη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή σου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και την διάταξη του άρθρου 77 Ν. 4009/2011, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Λέκτορας Κυριάκος Σουλιώ της του Νικολάου, σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με θη τεία στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Υγεί ας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στο ΦΕΚ 351/ τ.γ) σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22964/ ) Με την υπ' αριθμ / πράξη του Αντικα ταστάτη Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και την διάταξη του άρθρου 77 Ν. 4009/2011, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Γεωργίου, σε θέση Κα θηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επι στημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στο ΦΕΚ 360/ τ.γ) σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 22964/ ) Ο Αντικαταστάτης Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1150 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 1» Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 412 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 657 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων............... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα