οθό η) ης προ ο ής χάρ ης πό η ο ήγη ης έως ο προορι ό/ ρ άφιξης ο προορι- ορρά/πορ ί προς πά ω

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οθό η) ης προ ο ής χάρ ης πό η ο ήγη ης έως ο προορι ό/ ρ άφιξης ο προορι- ορρά/πορ ί προς πά ω"

Transcript

1 SENSUS NAVIGATION

2 Προορι ός/ ι ός προορι ός ιά ος προορι ός Ση ίο θο ήγη ης ο υ ο ί η ο ( π ρίγω ο) πί ης προγρ ι έ ης ι ρο- ής υ οφορι ό πρό η π ηροφορί ς χι οποίη η ( π υγ έ η προ ο ή) ή γι οποίη η (π ήρης οθό η) ης προ ο ής χάρ ης πο ογι ός π ρά ψης π ά ηψη ης ρέχου ς φω η ι ής θο ήγη ης Φω η ι ή θο ήγη η προ ωρι ά ργοποιη έ η/ π ργοποιη- έ η υρώ ι η θο ήγη η θορι ός προορι ώ / ιά ω προορι ώ μ μ ρέχου θέ η ου υ ο ι ή ου ί χάρ η Λί η ί θο ήγη ης ου ρο ο ογίου πό η ο ήγη ης έως ο προορι ό/ ρ άφιξης ο προορι- ό + η ίο που πρέπ ι πιέ γι γή ξύ ω φ - ί ω Ση ίο που πρέπ ι πιέ γι ι ί η ί POI ου ρο ο ογίου ι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς POI ( ι όριο) Ση ίο που πρέπ ι π ή γι π ρυθ ι ί ο χάρ ης ώ ο ουθή ο υ ο ί η ο ( π ρίγω ο) Ση ίο που πρέπ ι π ή γι γή ξύ 2D/3D Πυξί + Ση ίο που πρέπ ι π ή γι ύθυ η Προς ορρά/πορ ί προς πά ω Δρο ο όγιο ι ι ή ι ρο ή

3 SENSUS NAVIGATION ο Sensus Navigation ί ι έ ορυφορι ό ύ η π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς ι θο ήγη ης ι ρο ής. Οι π υξι ές ργ ί ς ρί ο ι υ χώς ξέ ιξη γι ιώ ου ο προ ό ς. Λόγω ω ροποποιή ω, οι π ηροφορί ς, οι π ριγρ φές ι οι ι ό ς υ ό ο υ π ηρω ι ό έ υπο πορ ί ι φέρου πό ο ξοπ ι ό ου υ ο ι ή ου. Δι ηρού ο ι ίω πρ γ οποίη ης γώ χωρίς προ ι οποίη η

4 Ω Ω Ώ Ό Σύ ο ς ο ηγί ς γι η π οήγη η χάρ η π ή θο ήγη η έχρι έ προορι ό Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι η π οήγη η χάρ η γ ώρι η φω ής 14 Χρή η ης φω η ι ής γ ώρι ης 15 Φω η ι ή γ ώρι η ι π οήγη η χάρ η 16 Ρυθ ί ις γι η φω η ι ή γ ώρι η 17 Γ ι ές π ηροφορί ς γι η ι γωγή προορι ού ι άγ προορι ό π υθ ί ς ο χάρ η Προ ιορι ός προορι ού ζή η η ύθ ρου ι έ ου Συ ήθ ις χ ιρι οί ά η π οήγη η χάρ η 9 Προ ιορι ός ός προορι ού πιο Πρό φ / γ πη έ / ι ιοθή η 22 Προ ιορι ός προορι ού POI 24 Προ ιορι ός ός προορι ού ι ι ύθυ η 26 ποθή υ η προορι ού "Send to Car" 26 2

5 Δ Δ Δ Δρο ο όγιο ι ι ή ι ρο ή 30 Ση ί θο ήγη ης ο ρο ο όγιο 31 POI ά ή ος ης ι ρο ής 31 Δι οπές υ οφορί ς ά η ι ρο ή 32 άρ ς π ηροφοριώ ο χάρ η 33 πι έξ π ρά ψη 33 Δ Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς 36 Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς πρ γ ι ό χρό ο (RTTI), 37 Π οήγη η χάρ η η οθό η ου ο ηγού 40 Ρυθ ί ις Sensus Navigation 40 Ρυθ ί ις χάρ η 41 Ρυθ ί ις ι ρο ής 44 Ρυθ ί ις γι η υ οφορί 45 Ρυθ ί ις θο ήγη ης 47 Ρυθ ί ις υ ή ος 47 3

6 Ά η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού ο MapCare η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω υ ο ι ή ου υ έ ου ο ι ί υο η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω / ι USB ίχ υ η ώ γι ο Sensus Navigation Ά ι χρή ης γι η π οήγη η χάρ η Π υ ι ά ι ιώ γι η π οήγη η χάρ η ΛΦ Ο Ρ Ρ Ο 61 4

7 Σ ΓΩΓ

8 Σ ΓΩΓ μ π μ Το η ρι ό ύ η ου υ ο ι ου ργοποι ι υ ό ό ο ξ ι η πόρ ου ο ηγού. π / π π π π ό φ ίζ ι έ ς χάρ ης ης ρέχου ς π ριοχής ι ο υ ο ί η ο υ ο ίζ ι έ π ρίγω ο. Δ ηρ ί ό ουθ. ιά ό η ς η προ οχή ο ρό ο ι ιωθ ί ό ι ί πό- υ υγ ρω έ οι η ο ήγη η. ηρ ί ο ι χύο ώ ι ο ι ής υ οφορί ς ι ο ηγ ί ορθή ρί η. Λόγω ιρι ώ υ θη ώ ή ποχής ου χρό ου οι υ θή ς ου ο ο ρώ - ος πορ ί έχου άξ ι, πο έ- ως ορι έ ς υ ου ές πορ ί ί ι ιγό ρο ξιόπι ς. Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι η π οήγη η χάρ η (. 8) π ή θο ήγη η έχρι έ προορι ό (. 7) ου πί " ρχι ής προ ο ής" Γρ ή ού "Π οήγη η" ο ύ η π οήγη ης φ ί ι χάρ η η ρι ή οθό η - π ή η πά ω γρ ή ού Πλοήγηση (2). η ρι ή οθό η φ ι ί η γρ ή ού Πλοήγηση - π ή ο ου- πί " ρχι ής προ ο ής" (1) ι η υ έχ ι π ή η γρ ή ού Πλοήγηση (2). π π ο ύ η π οήγη ης πορ ί π ργοποιηθ ί ά ι ουργ ί πά ο ο π ρ - ή ιο - π ργοποι ί ι ό ο ό ο ο ηγός ι ώ ι ο όχη ι πο ρυ θ ί. Ω ο ύ η π οήγη ης ί ι πί ης ι θέ- ι ο ό ο ι η ήρ ς ί ι η ός. Ό η άθ η ι χύος ης π ρί ς ί ι πο ύ χ η ή, ο ύ η π ργοποι ί ι. 6

9 Σ ΓΩΓ π μ π μ Ρύθ ι η ης θο γη ης ο πιθυ η ό προορι ό χωρ ς πρώ χρ ιάζ ι ι ά ο ό ηρο ο γχ ιρ ιο όχου. π π μ Σ ά- ιο Οθ η/ ο 1 η οθό η φ ίζ ι ι ό χάρ η, προχωρή ως ξής: 2 φ ίζ ι η ρχι ή προ ο ή. Ε ργ ι Π ή ο ορθογώ- ιο ου πί ά ω πό η οθό η γι ί η ρχι ή προ ο ή. Π ή Πλοήγηση η πά ω γρ ή ού ης οθό ης. Σ ά- ιο Οθ η/ ο 3 φ ίζ ι έ ς χάρ- ης. 4 φ ίζ ι έ ς χάρ- ης. Ε ργ ι υ ό ο ου πί ί ι ορ ό η οθό η - π ή ο γι γι οποιηθ ί η προ ο ή χάρ η. Μ ί ύ ι η η θέ η που θέ ο χάρ η ι π ή- π ρ έ η θέ η. Σ ά- ιο Οθ η/ ο 5 Σ η οθό η φ ίζ ι έ π ίο ο ί- ο Έναρξη πλοήγηά σης. 6 φ ίζ ι έ ς χάρ- ης ρ- ρι έ η η ι - ρο ή. Ε ργ ι Π ή ο ου πί ΈναρξηΝπλοήγηά σης. θο ήγη η ρχίζ ι - ο ουθή ις ο ηγί ς η οθό η ου ο ηγού. 7

10 Σ ΓΩΓ π μ Η προ ο ι ο χ ιρι ός ου Sensus Navigation πρ γ οποι ι ιάφορους ρόπους, π.χ. ω ης οθό ης ου ο ηγού, ης προ ο ς ξ ω ο π ρ πρ ζ (Head-Up display) ι ω φω η ι ώ ο- ώ. Ό οι οι χ ιρι οί ου υ ή ος π οήγη ης ί ι φι οί η ρι ή οθό η, π.χ. ρυθ ί- ις χάρ η ι ορι ός προορι ώ. 1. η ι ό ου χάρ η φ ίζ ι η ρι ή οθό η - π ή η πά ω γρ ή ού ης ρχι ής προ ο- ής Πλοήγηση. Ο χάρ ης φ ίζ ι ό ο η οθό η ο ηγού 12". ά η ο ήγη η ο ο ηγός θο ηγ ί ι έ ω φω η ι ής θο ήγη ης ι ο ηγιώ η οθό η ου ο ηγού. μ ου πιά η ξιά π υρά ου ι ο ιού πορού χρη ι οποιηθού γι ο χ ιρι ό ορι έ ω πό ις ι ουργί ς π οήγη ης χάρ η, π.χ. ΚαθοδήγΝµέχριΝτοΝΣπίτι ι ΑκύρωσηΝκαθοδήγησης. φ ι ί έ ή υ η οθό η ου ο ηγού, πρέπ ι ο πι ιώ γι φ ι ί ο ού. Ά οιγ / ί ι ο ου ού. ο ού ί ι υ ό ά πό έ ιά η ρά ι ς ή ό ί ι ργοποιη έ ς υγ ρι έ ς πι ογές. Π ριήγη η ού. Π ριήγη η ις πι ογές ού. πι ιώ ή ρ άρ ι πι ογή. 8

11 Σ ΓΩΓ HUD Head-up-display* Π οήγη η χάρ η ο π ρ πρίζ. Ο ο ηγός πορ ί πί ης ά ι θο ήγη η ι π ηροφορί ς πό η οθό η ου υ ή ος π οήγη ης ο ά ω έρος ου π ρ πρίζ. Μπορ ί π ργοποιή η φά ι η π ηροφοριώ π οήγη ης ι ρυθ ί η θέ η ου π ίου π ηροφοριώ. ο HUD π ριγράφ ι π ο ρώς η ό η "Headup-display". Μπορ ί πί ης χ ιρι ί πο ές ι- ουργί ς φω η ι ές ο ές. Π ή ο ου πί ο ι ό ι, π ρι έ γι ο ή ι η υ έχ ι π ί, γι π ρά- ιγ, Ο ήγη η έχρι ο Σπίτι. φω η ι ή γ ώρι η π ριγράφ ι π ήρως ις ό η ς "Φω η ι ή γ ώρι η ά η π οήγη η χάρ η", "Χρή η φω η ι ής γ ώρι ης" ι "Ρυθ ί ις φω η ι ής γ ώρι ης". Προ ιορι ός προορι ού ζή η η ύθ ρου ι έ ου (. 21) Φω η ι ή γ ώρι η ι π οήγη η χάρ η (. 16) γ ώρι η φω ής (. 14) Χρή η ης φω η ι ής γ ώρι ης (. 15) Ρυθ ί ις γι η φω η ι ή γ ώρι η (. 17) μ π μ Π ρ ά ω π ριγράφο ι ορι οι υ - θ ις χ ιρι ο ά η π ο γη η χάρ η. Πού ρί ο ι; ύρ η ου υ ό ου ου υ ο ι ή ου ο χάρ η ύθυ η ο ήγη ης ή Προς ορρά ο χάρ η φά ι η 2D ή 3D ου ύ ι η γή έ ιξης ύθυ ης πι ροφή πό έ ού "Λ θ έ η" γ ώ ις προ ο ές μ ; Σ ποι γ ωγρ φι ή θέ η ρί ι ο υ ο ί- η ο ώρ ; Π ή ο ύ ο ο υ ο ι ή ου ( π ρίγω ο) ο χάρ η - οι π ηροφορί ς φ ίζο ι π υθ ί ς ο χάρ η. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς. ι γωγή. 9

12 Σ ΓΩΓ μ (N) ο χάρ η, ι ο έ ρο ης πυξί ς ίχ ι η ύθυ η προς η οποί ί ι ρ έ ο ο προ ι ό έρος ου υ ο ι ή ου ( υ ή η π ρίπ ω η NE = ορ ιο ο ι ά). Σ ο πυξ ς θυ η πυξ ς N (North): όρ ι NE (NorthEast): ορ ιο ο- ι ά E (East): ο ι ά Π ή ο ύ ο ο υρο ή ος. Μ ά πό ρι ές γ θύ ις ι ι ρύ - ις ι ύ ι η ά ο χάρ η, πορ ί ορι έ- ς φορές ί ι ύ ο ο ρ ί ξ ά η θέ η ου υ ο ι ή ου ο χάρ η. Ο υ ο ό- ρος ρόπος η ρ ί ί ι ο ξής: Π ή ο ύ ο ο υρο ή ος - ο χάρ ης ό π ρυθ ίζ ι ι η υ έχ ι ο ουθ ί ο ύ ο ο υ ο ι ή- ου. Π ή η πυξί γι άξ ι η ί η η ου υ ό ου υ ο ι ή ου ο χάρ η. Ο ο ηγός πορ ί πι έξ ι ά ύο ρόπους π ρά ης ης ί η ης ου υ ο ι ή ου ο χάρ η: Ο χάρ ης προ ά ι πά ο ο ορρά προς ο πά ω έρος ης οθό ης - ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ι ί ι προς η πρ γ ι ή ύθυ η ης πυξί ς ο χάρ η. ο ύ ο ο υ ο ι ή ου ι ηθ ί προς ρι ρά ο χάρ η, η ί ι ό ι ο υ ο ί η ο ι ί ι υ ι ά. ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ί ι πά ο ρ έ ο προς πά ω η ρι ή οθό η - ο χάρ ης π ρι ρέφ ι ά ω πό ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ά ογ πώς ρί ι ο υ ο ί η ο. ο ύ ο ο ης πυξί ς ίχ ι η ύθυ η ου ορρά SE S SW W NW (SouthEast): Νο ιο ο ι ά (South): Νό ι (SouthWest): Νο ιο υ ι ά (West): Δυ ι ά (NorthWest): ορ ιο υ ι ά 10

13 Σ ΓΩΓ μ 2D 3D Π ή ο 2D/3D γι γή ξύ 2 ιά ης ι 3 ιά ης π ι ό ι ης. Σ η π ι ό ι η 3D, ο υ ο ί η ο υθύ - ι πά ο προς πά ω η ρι ή οθό η - ο χάρ ης π ρι ρέφ ι γύρω πό ο ύ ο ο ου υ ο ι ή ου ά ογ πώς ρί- ι ο υ ο ί η ο. ο ύ ο ο πυξί ς ίχ ι προς ποι ύθυ η ο ορρά ρί ι ο (N) ο χάρ η, ι ο έ ρο ης πυξί ς ίχ ι η ύθυ η προς η οποί ί ι ρ έ ο ο προ ι ό έρος ου υ ο ι ή ου. ί ου χάρ η φ ίζ ι η ι ουργί 3D. προ ο ή 2D π ριγράφ ι ο προηγού- ο ί ο πι φ ί " ύθυ η ί η ης ή Προς ορρά ο χάρ η" μ Γι γέθυ η ου χάρ η: ή μ Γι ί ρυ η ου χάρ η: ή Π ή ύο φορές η ρι ή οθό η έ άχ υ ο. γγίξ η ρι ή οθό η ύο άχ υ ω έ, ι η υ έχ ι οίξ. Π ή ί φορά η ρι ή οθό η ύο άχ υ οι ά. γγίξ η ρι ή οθό η ύο άχ υ οι ά, ι η υ έχ ι ώ. οποθ ή έ άχ υ ο ο χάρ η, ρώ προς η ύθυ η που θέ, ι φή ο. ι ουργί ύ ι ης ί ι φι ή ό ο ό ο χάρ ης ί ι γι οποιη έ ος η οθό η, όχι ό έχ ι χι οποιηθ ί. Π ή ώ γι άξ η ύθυ η ου χάρ η. }} 11

14 Σ ΓΩΓ πι έξ ξύ ω π ρ ά ω ίξ ω ως ύθυ η ο χάρ η: Προ ιορι ός ου προορι ού (Destination) ι ώρ άφιξης (ETA 5 ) ή χρό- ος που πο έ ι έχρι η άφιξη (RTA 5 ) ή Ορι ός ρέχου ς θέ ης (Position) ι πό η έως ο προορι ό (Dist). γή ύθυ ης ί ι φι ή ό ο ό ο χάρ ης ί ι γι οποιη έ ος η οθό η, όχι ό έχ ι χι οποιηθ ί. π π ου πί " ρχι ής προ ο ής" Γρ ή ού "Π οήγη η" ο ο ηγός "έχ ι πο ρυ θ ί πο ύ" άποιο ά ο έρος ου υ ή ος ι θέ ι πι ρέψ ι γρήγορ η προ ο ή χάρ η, πορ ί χρη ι οποιή ι υ ή η έθο ο: 1. Π ή ο ου πί " ρχι ής προ ο ής" (1) η ρι ή οθό η. 2. η ρι ή οθό η φ ι ί η ρχι ή προ ο ή ί ης προ ο ής χάρ η - π ή η πά ω γρ ή ού Πλοήγηση (2)/> " μ " π Οι ι ό ς ις ο ηγί ς ί ι οι ί ι ς γι ις π ρι ό ρ ς γορές ι γ ώ ς ι γι ο όγο υ ό ο χ ι ό ί ο π ρ ίθ ι υρίως γγ ι ά. Γι η υ ο ό ρη όη η πό ο χρή η ω ι ό ω ι ω ί οιχω πι ογώ ού όγους ζή η ης υ έ- ους ο ί ο ις ο ηγί ς, φ ίζ ι ός π ρ θέ ω έ ως ά ο χ ι ό ί ο/ φρά η η ρέχου γ ώ ου γχ ιρι- ίου όχου: μ Δι ρο ή ού: μ μ (Settings > Navigation > Traffic) πι φ ί : ΚυκλοφοριακάΝπροβλήµατα (Traffic events) Options: Κανένα (None) Κύριο (Major) Όλα (All) Π οήγη η χάρ η η οθό η ου ο ηγού (. 40) Ρυθ ί ις Sensus Navigation (. 40) 5 πι ογή ETA Estimated Time of Arrival ή RTA Remaining Time to Arrival πρ γ οποι ί ι η ό η "Ρυθ ί ις ι ρο ής". 12

15 ΦΩΝ Ν ΓΝ Ρ Σ

16 ΦΩΝ Ν ΓΝ Ρ Σ 1 Το ύ η φω η ι ς γ ώρι ης πι ρ π ι ο ο ηγό χρη ι οποι η φω η ι γ ώρι η γι χ ιρ ζ ι υγ ρι ς ι ουργ ς η ο ά π ρ γωγ ς (πο υ) ω, ο η φω ο που ι υ - ο ω Bluetooth, ο ύ η ι ι- ού ι ο ύ η π ο γη ης ης Volvo*. Οι φω η ι ές ο ές ι υ ο ύ ου ι οηθού ο ο ηγό η πο πά ι, ά ίθ πι ρώ ι η ο ήγη η ι ιάζ ι η προ οχή ου ις ο ι ές ι υ οφορι ές υ θή ς. Δ Ο ο ηγός φέρ ι πά ο η υθύ η ο ηγ ί ο όχη φά ι ι υ - ορφώ ι ό ους ους ι χύο ς ό ς ο ι ής υ οφορί ς. Ο χ ιρι ός ης φω η ι ής γ ώρι ης πρ γ οποι ί ι η ορφή ι όγου, φω η ι ές ο ές πό ο χρή η ι π - ή ις που φω ί ο ύ η. ο ύ η φω η ι ής γ ώρι ης χρη ι οποι ί ο ί ιο ι ρόφω ο ο ύ η οι ής υ ο ι- ί ς Bluetooth ι οι π ή ις ου υ ή - ος φω η ι ής γ ώρι ης ούγο ι πό ηχ ί ου υ ο ι ή ου. Σ ορι έ ς π ριπ ώ ις, η οθό η ου ο ηγού φ ίζ ι πί ης έ ή υ ι έ ου. Ο χ ιρι ός ω ι ουργιώ πρ γ οποι ί ι πό ξιά χ ιρι ήρι ο ι ό ι. Οι ρυθ ί ις πρ γ οποιού ι πό η ρι ή οθό η. μ μ ο ύ η φω η ι ής γ ώρι ης ιώ- ι ι ρ ώς. ά (download) η ρώ ις γι έ ι η πό ο η, πι φθ ί η ι ύθυ η support.volvocars.com. Χρή η ης φω η ι ής γ ώρι ης (. 15) Φω η ι ή γ ώρι η ι π οήγη η χάρ η (. 16) Ρυθ ί ις γι η φω η ι ή γ ώρι η (. 17) 1 χύ ι ορι έ ς γορές. 14 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς. ι γωγή.

17 ΦΩΝ Ν ΓΝ Ρ Σ 5 ι ς ο ηγ ς γι η χρ η ης φω η ι ς γ ώρι ης. Π ή ο ου πί ο ι ό ι γι η φω η ι ή γ ώρι η γι ργοποιηθ ί ο ύ η ι ρχί ι έ ς ιά ογος χρη ι οποιώ ς φω η ι ές ο ές. Πρέπ ι θυ ά ξής ά η πι οι ω- ί : Γι ι ο ή - ι ή ά ο ηχη ι ό ό ο, ο ι ή φω ή ο ι ό έ πο. Μη ο ι ί ό ο ύ η π ά ( ο ύ η πορ ί οή ι ις ο ές υ ό ο ιά η ). Γι ποφύγ ο θόρυ ο υπο άθρου ο χώρο πι ώ, έχ ι ές ις πόρ ς, π ράθυρ ι η η ιοροφή. φω η ι ή γ ώρι η πορ ί π ργοποιηθ ί ως ξής: π ί "ωancel". έ π ρ έ ο πά η ο ου πί φω η ι ής γ ώρι ης ο ι ό ι. Γι πι π ύ η πι οι ω ί ι π ρ ά ψ η ύ προ ροπής πό ο ύ η, π ή ο ου πί ο ι ό ι γι η φω η ι ή γ ώρι η ό ο ύ η ο ι ί ι π ί η πό η ο ή. μ μ μ Π ή, π ί "ωallν[όνοµα] [Επώνυµο] [κατηγορίαναριθµού]" - ί η πι γ έ η π φή πό ο η φω ι ό ά ογο η π φή έχου χωρηθ ί π ρι ό ροι πό έ ς ριθ οί η φώ ου (π.χ. οι ί, ι η ό, ργ ί ), π.χ.: Π ή εobile"., π ί "ωallνrobin Smith / Οι π ρ ά ω ο ές ί ι πά ο ι θέ ι ς γι χρή η: "Repeat" - π ά ι η υ ί φω η ι ή ο ηγί ο ρέχο ιά ογο. "ωancel" - ι όψ ο ιά ογο "ώelp" - ρχίζ ι έ ιά ογο οήθ ι ς. ο ύ η π ά ις ο ές που ί ι ι θέ ι ς η ρέχου ά- η, έ ί η ή έ π ρά ιγ. Οι ο ές γι υγ ρι έ ς ι ουργί ς π ριγράφο ι ις χ ι ές ό η ς, π.χ. Χ ιρι ός ου η φώ ου έ ω φω η ι ής γ ώρι ης. μ Οι ο ές γι ους ριθ ούς φω ού ι ι φορ ι ά, ά ογ η ι ουργί που θέ χ ιρι ί : Οι μ μ - πρέπ ι φω ού ι ξ χωρι ά, έ ψηφίο άθ φορά, π.χ. η έ ρί έ ύο ύο έ ρ έ ρ ρί ( ). ους μ πορ ί ους φω ί άθ ψηφίο ξ χωρι ά ή ο ι ά, π.χ. ύο ύο ή ί ο ι ύο (22). Σ γγ ι ά ι Ο ι ά, πορ ί π ί ρ ούς ριθ ούς ζί η ιρά, π.χ. ί ο ι ύο ί ο ι ύο (22 22). Σ γγ ι ά, πορ ί πί ης π ί ζί ζ ύγη ή ριπ ούς ριθ ούς, π.χ. ύο η - ι ά (00). Οι ριθ οί πρέπ ι πίπ ου ο ύρος Μπορ ί φω ί ις ως ή ο ώ ό ο ώ (98,8), - ό έ ρ ό ύο (104,2). γ ώρι η φω ής (. 14) Ρυθ ί ις γι η φω η ι ή γ ώρι η (. 17) 5 χύ ι ορι έ ς γορές. 15

18 ΦΩΝ Ν ΓΝ Ρ Σ π μ 8 Ε ο γι ο φω η ι ό χ ιρι ό ου υ ος π ο γη ης, π.χ. ορι ός προορι ού π ύ η θο γη ης. Π ή ο ά ω ο ές: ι π ί ί πό ις π ρ - Πλοήγηση - ρχίζ ι έ ιά ογο π οήγη ης ι φ ίζ ι π ρ ίγ ο- ώ. "TakeΝmeΝhome" - π ρέχ ι θο ήγη η προς η θέ η Σπίτι. "ύoνto [Πόλη]" - ορίζ ι ι πό η ως προορι ό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι η θή ". "ύoνto [ ιεύθυνση]" - ορίζ ι ι ι ύθυ η ως προορι ό. ι ύθυ η πρέπ ι π ριέχ ι πό η ι ο ό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι η ο ό Π πι η ίου 5". "χddνintersection" - ρχίζ ι έ ιά- ογο όπου πρέπ ι προ ιορι ού ύο ο οί. ο η ίο ι ύρω ης ω ο ώ που έχου προ ιορι ί ορίζ ι ό ως προορι ός. "ύoνto [ΤαχυδροµικόςΝκώδικας]" - ορίζ ι έ χυ ρο ι ό ώ ι ως προορι- ό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι ο ". "ύoνto [επαφή]" - ορίζ ι ι ι ύθυ η πό ο η φω ι ό ά ογο ως προορι- ό. Π ρά ιγ "Ο ήγη η έχρι ο Robyn Smith". "Search [κατηγορίανpτi]" - πρ γ οποι ί ζή η η η ίω POI 9 υγ ρι έ- ης ηγορί ς (π.χ. ι όρι ), οποί ξι ο ού ι πά ο "γύρω πό ο υ ο ί η ο". Γι η ξι ό η η ης ί ς ά η ι ρο ή - π ί "Κατά µήκοςντηςνδιαδροµής" ό φ ι ί η ί πο έ. "Search [κατηγορίανpτi] η πό η [Πόλη]" - η ί πο ά ω ξι ο- ί ι γύρω πό ο έ ρο ης πό ης που έχ ι ορι ί. Π ρά ιγ " ζή η η ι ορίου ο Λο ί ο". "Search [ΌνοµαΝPτI]". Π ρά ιγ " ζή η η ου Hyde Park". "ωhangeνcountry/ωhangeνstate 10, 11 " - άζ ι η π ριοχή ζή η ης γι η π οήγη η. "ShowΝfavourites" - φ ίζ ι ις γ πη- έ ς θέ ις η οθό η ου ο ηγού. "ωlearνitinerary" - ι γράφ ι ό ους ους ποθη υ έ ους ιά ους προορι- ούς ι ο ι ό προορι ό έ ρο ο όγιο. "RepeatΝvoiceΝguidance" - π ά- ι η υ ί θο ήγη η που έχ φω ή ι. "PauseΝguidance" - ι όπ ι η θο- ήγη η ο χάρ η. "ResumeΝguidance" - υ χίζ ι η θο ήγη η ο χάρ η ά πό π ύ η. "TurnΝoffΝvoiceΝguidance" - π ργοποι ί η φω η ι ή θο ήγη η. "TurnΝonΝvoiceΝguidance" - ρχίζ ι η φω η ι ή θο ήγη η που ίχ π ργοποιηθ ί. Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι η π οήγη η χάρ η (. 8) γ ώρι η φω ής (. 14) Χρή η ης φω η ι ής γ ώρι ης (. 15) Ρυθ ί ις γι η φω η ι ή γ ώρι η (. 17) 8 χύ ι ορι έ ς γορές. 9 Ο χρή ης έχ ι η πι ογή ρ άρ ι έ η ίο POI ή ο ορί ι ως προορι ό. 10 Σ ις υρωπ ές χώρ ς, ί γι η Πο ι ί χρη ι οποι ί ι η πι ογή Χώρ. 11 Γι η ρ ζι ί ι η ί, η π ριοχή ζή η ης άζ ι έ ω ης ρι ής οθό ης. 16

19 ΦΩΝ Ν ΓΝ Ρ Σ μ 15 Μπορ ά ρ ς ρυθ ις γι ο ύ η φω η ι ς γ ώρι ης. 1. Π ή Ρυθµίσεις η πά ω προ ο ή. 2. Π ή μ ι πι έξ ρυθ ί ις. ΛειτουργίαΝεπανάληψηςΝεντολής Φύλο ΤαχύτηταΝοµιλίας µ 1. Π ή Ρυθµίσεις η πά ω προ ο ή. 2. Π ή μ ι πι έξ ρυθ ί ις. φω η ι ή γ ώρι η ι ουργ ί ό ς ις γ ώ ς. Οι γ ώ ς ις οποί ς ι ουργ ί η φω η ι ή γ ώρι η πι η ί- ο ι έ ι ο ί ιο η ί γ ω ώ -. γή ης γ ώ ς πηρ άζ ι πί ης ί ω ού, ω η υ ά ω ι ης οήθ ι ς. 1. Π ή Ρυθµίσεις η πά ω προ ο ή. 2. Π ή μ ι πι έξ γ ώ. γ ώρι η φω ής (. 14) Χρή η ης φω η ι ής γ ώρι ης (. 15) Φω η ι ή γ ώρι η ι π οήγη η χάρ η (. 16) 15 χύ ι ορι έ ς γορές. 17

20

21 ΟΡ Σ Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ

22 ΟΡ Σ Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ π π μ Μπορ ι άγ προορι ό ι φορ ι ούς ρόπους. Γι η ι γωγή ός προορι ού, ί ι ι θέ ι ς οι π ρ ά ω έθο οι: Π ή ο χάρ η ζή η η ύθ ρου ι έ ου ι Συ - γ έ ς χάρ η Προορι ός που πι έχθη υ ίος γ πη έ ς ρ ρι έ ς θέ ις πό η ι ιοθή η Θέ ις ποθη υ έ ς η ι ιοθή η POI 1 Δι ύθυ η πι έξ ί πό ις ι ές όπως π ριγράφ ι ο ί ο πι φ ί "Προορι ός ι ιά οι προορι οί" ι ο ουθή ις ο ηγί ς. μ μ π μ πρώ η θέ η που ορίζ ι θ ί ι ο π - μ ου ρο ο ογίου. Οι πό ς θέ ις θ ί ι οι μ π μ ου ρο ο ογίου. ρο ο όγιο ο προορι ό ι ους ιά ους προορι ούς πορ ί η υ έχ ι ο ροποποιή ύ ο -. " ροποποίη η ρο ο ογίου" η ό η "Δρο ο- όγιο ι ι ή ι ρο ή". Δρο ο όγιο ι ι ή ι ρο ή (. 30) ι άγ προορι ό π υθ ί ς ο χάρ η (. 20) Προ ιορι ός προορι ού ζή η η ύθ ρου ι έ ου (. 21) Προ ιορι ός ός προορι ού πιο Πρό φ / γ πη έ / ι ιοθή η (. 22) Προ ιορι ός προορι ού POI (. 24) Προ ιορι ός ός προορι ού ι ι ύθυ η (. 26) π μ π Μπορ προ ιορ προορι ό ι φορ ι ούς ρόπους - η πι η άχ υ ο ο χάρ η ι ς πό υ ούς. Σ πο ές π ριπ ώ ις, ί ι πιο π ό ι ηθ ί ύ ι η έχρι η θέ η που θέ ι π ή η θέ η υ ή ο άχ υ ό ς. ιωθ ί πρώ ό ι η προ ο ή χάρ η ί ι γι οποιη έ η: υ ό ο ου πί ί ι ορ ό η οθό η - π ή ο γι γι οποιηθ ί η προ ο ή χάρ η. Σ η υ έχ ι προχωρή ως ξής: 1. Μ ι ηθ ί ύ ι η ο χάρ η έχρι φ ι ί η θέ η που θέ. 2. Π ή ι ρ ή π η έ η υ ή η θέ η - η ιουργ ί ι έ ι ο ί ιο ι οίγ ι έ ού. 1 ο POI: Point of interest πορ ί ο ο άζ ι πί ης ι ι ός προορι ός ή ξιοθέ ο 20

23 ΟΡ Σ Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ 3. πι έξ ΜεταβείτεΝεδώ (Go here) - η θο ήγη η ρχίζ ι. Δ. Γι ι γράψ έ ι ο ί ιο πό η θέ η: πι έξ ιαγρέ (Delete) μ Γι ρυθ ί η θέ η ου ι ο ι ίου: 1. Π ή ι ρ ή π η έ ο ο ι ο ί- ιο, ύρ έ ο η θέ η που θέ ι φή ο. Γ ι ές π ηροφορί ς γι η ι γωγή προορι ού (. 20) μ π μ μ μ Μπορ ορ προορι ό ι φορ ι ούς ρόπους - ζ η η ύθ ρου ι ου, πορ πρ γ οποι - ζ η η, γι π ρά ιγ, χρη ι οποιώ ς ριθ ούς η φώ ου, χυ ρο ι- ούς ώ ι ς, ο ούς, πό ις, υ γ ς ι η POI. Μπορ ί χρη ι οποιή ο π η ρο όγιο η οθό η γι π η ρο ογή ους π ρι ό ρους χ ρ ήρ ς ι ζη ή- προορι ούς. Γι ι π ριγρ φή,. ό η "Χρή η ου π η ρο ογίου η ρι ή οθό η". 1. Π ή ΟρσµΝπροορ, ο ά ω έρος ης οθό ης. > ι ό ου χάρ η άζ ι ζή- η η ά ι ύθυ η 2. Π ή ο ου πί. 3. ι γάγ ις έξ ις ζή η ης. > φ ίζο ι πο έ ζή η- ης ώ π η ρο ογ ί χ ρ ήρ ς. }} 21

24 ΟΡ Σ Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ 4. π π π μ π - π ή έ πο έ ζή η ης γι φ - ι ί η χ ι ή άρ π ηροφοριώ ι πι έξ ο γι υ χί χρη ι οποι ί ο πο έ ζή η ης. π π π π μ - π ή ΑναζήτησηΝµεΝφίλτρο ι πι έξ ι θέ η γι γί ι ζή η η, ι η υ έχ ι πι έξ ο γι υ χί χρη- ι οποι ί ο πο έ ζή η ης: ΓύρωΝαπόΝτοΝόχηµα ΓύρωΝαπόΝτονΝπροορισµ ΚατάΝµήκοςΝτηςΝδιαδροµ ΓύρωΝαπόΝτοΝσηµείοΝχάρτη μ Μπορ ί πί ης προ ιορί έ προορι ό ις υ γ έ ς ο χάρ η. Π η ρο ογή, γι π ρά ιγ, N E ι π ή Αναζήτηση. Μπορ ί ι άγ η ί ης πυξί ς N, E, S ι W ι φορ ι ούς ρόπους, π.χ. ύ φω ξής: 58,1234N 12,5678E ( η ί ης πυξί ς μ η υ γ έ η) 58, ,5678 ( π ύ ί πυξί ς) Μπορ ί χρη ι οποιή ό [,] ί γι ί [.] προ ι ά. Γ ι ές π ηροφορί ς γι η ι γωγή προορι ού (. 20) Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι η π οήγη η χάρ η (. 8) άρ ς π ηροφοριώ ο χάρ η (. 33) μ π μ μ π / π μ / Μπορ προ ιορ προορι ό ι φορ ι ούς ρόπους - η πι ογ πό ι ι ς πό υ ούς. Γι φ ι ού υ ές οι ί ς: 1. Π ή ο Ορσµ προορ (Set dest.), ο ά ω έρος ης οθό ης - η ι ό ου χάρ η άζ ι ζή- η η έ ω ι ύθυ ης. 2. Σ η υ έχ ι πι έξ ί πό ις π ρ ά ω ί ς, ο πά ω έρος ης οθό ης: Πρόσφατα (Recent) Αγαπηµένα (Favourites) Βιβλιοθήκη (Library) Ό ι ι ή ι ί πι η θ ί, πορ ί η προ θέ ως προορι- ό ί ο ου πί ΈναρξηΝπλοήγησης (Start navigation) ί ο ου πί ΠροσθΝως ενδιάµνπροορέ (Add as waypoint). N 58,1234 E 12,5678 ( ά) N58,1234 E12,5678 (χωρίς ά) 22

25 ΟΡ Σ Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ π μ Μπορ ί ροποποιή η ί χρη ι οποιώ ς η πι ογή Επεξεργασία (Edit). Οι υ ί ς ζη ή ις π ρ ίθ ι ί ώ. ύ ι η ι πι ογή. Δι ίθ ι πί ης ι ως πι ογή ού η οθό η ου ο ηγού ι πορ ί η πι έξ χρη ι οποιώ ς ξιά χ ιρι ήρι ου ι ο ιού.. "Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι η π οήγη η χάρ η". Οι θέ ις που έχου ρ ρι ί ως γ πη έ- ς πό ο Βιβλιοθήκη π ρ ίθ ι ί ώ. ύ ι η ι πι ογή. ι θέ η ι γρ φ ί πό ο Αγαπηµένα, π ρ έ ι ο Βιβλιοθήκη, ά πι η ί - ι έ ούρο ρί ο. Γι η π - φέρ ώ ο Αγαπηµένα - ί ο Βιβλιοθήκη ι πι η ά η θέ η ου ρί ου ξ ά. προορι ό που ο χρη ι οποι ί υχ ά πορ ί ο προγρ ί ι ο χρη ι οποι ί η πι ογή Ορισµός διεύθυνσηςνκατοικίας (Set home address) Ο προγρ ι έ ος προορι ός Σπίτι ί ι πί ης ι θέ ι ος ως πι ογή ού η οθό η ου ο ηγού ι πορ ί ο πι έξ χρη ι οποιώ ς ξιά χ ιρι ήρι ο ι ό ι.. "Οθό ς ι χ ιρι ήρι ". }} 23

26 ΟΡ Σ Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ Απόσταση (Distance) - πρ γ οποι ί ξι ό η η ά ι πό ης πό η ρέχου θέ η. Ληφθέντα (Received) - φ ίζ ι ις θέ ις που έχου ί ο υ ο ί η ο η ι ουργί "Send to Car", ξι ο η- έ ς χρο ο ογι ή ιρά. Οι έ ς θέ ις που έχου γ ω ί πι η- ί ο ι έ ΜΠΛ η ά ι. η ά- ι ού φ ίζο ι ό οι θέ ις γ ω ού. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς,. ό η " ποθή υ η προορι ού Send to car". μ π μ μ POI Μπορ προ ιορ προορι ό ι φορ ι ούς ρόπους - ο προ ιορι- ώ υγ ρώ ο ι οι ποθη υ έ ς θέ ις ι ρο ο όγι. Οι θέ ις που ποθη ύ η πιο πρό φ φ ίζο ι πιο ψη ά η ί. Π ή ο " ρί ο" ι ς θέ ης γι η πι έξ / πο πι έξ ως γ πη έ ο. Μι θέ η πι η έ ο/"γ ά ο" ρί- ο π ρ ίθ ι πί ης η φ ί "Αγαπηµένα". ι θέ η ι γρ φ ί ο Βιβλιοθήκη, θ ι γρ φ ί πί ης ο Αγαπηµένα. Χρη ι οποιώ ς η πι ογή Επεξεργασία (Edit), πορ ί ι γράψ έ ή π ρι ό- ρ οιχ ί πό η ί. ποθή υ η προορι ού "Send to Car" (. 26) Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι η π οήγη η χάρ η (. 8) Γ ι ές π ηροφορί ς γι η ι γωγή προορι ού (. 20) ι ιοθή η πορ ί ξι ο ηθ ί ιάφορους ρόπους: Προστέθηκέ (Added) - πρ γ οποι ί ξι ό η η χρο ο ογι ή ιρά. Όνοµα (Name) - πρ γ οποι ί ξι ό- η η φ η ι ή ιρά. 24

27 ΟΡ Σ Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ ός ός η ου POI 2 ι ς πό υ ούς. 1. Π ή ΟρσµΝπροορ (Set dest.), ο ά ω έρος ης οθό ης - η ι ό ου χάρ η άζ ι ζή η η έ ω ι ύθυ ης ο χ ι ό π ίο ζή η ης. 2. Π ή ο ου πί PτI. 3. Π ή ο φί ρο που θέ : ΚοντάΝστοΝόχηµα ΚοντάΝστονΝπροορισµό ΚλείσιµοΝενδιάµεσωνΝπροορισµών Καθοδόν ΓύρωΝαπόΝτοΝσηµείοΝστονΝχάρτη 4. ζη ή ι πι έξ ο η ίο POI που θέ. 5. πι έξ ΈναρξηΝπλοήγησης ή Προσθ ωςνενδιάµνπροορέ. Π ρά ιγ η ίω POI Πο ά POI (π.χ. ι όρι ) ι θέ ου υπο - ηγορί ς (π.χ. ι έζι ). Σ η ό η "Ρυθ ί ις χάρ η", πορ ί πι έξ ποι η ί POI θ φ ίζο ι ο χάρ η. Ό η ί POI που ί ι ι θέ ι η ρέχου π ριοχή π ρ ίθ ι ώ. υ ή η ρύθ ι η πηρ άζ ι η ζή- η η ω η ίω POI ως προορι ό - ό η ι η ί POI που έχου ξ ιρ θ ί φ ίζο ι ως ι οί προορι οί. Ορι έ η ί POI φ ίζο ι πρώ ο χάρ η ό η ί ί ι 1 km (1 mi). Ω ο ύ ο ο γι έ η ίο POI ι ο ριθ ός ω η ίω POI ι φέρου ξύ ω ιάφορω γορώ. Νέ ύ ο πορ ί φ ίζο ι ι ά ή ου φ ίζο- ι ά πό η έρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού. Μπορ ί π ριηγηθ ί ο ύ η ου ού γι ρ ί ό ύ ο που χρη ι οποιού ι ο υγ ρι έ ο ύ η χ ρ ώ. Γ ι ές π ηροφορί ς γι η ι γωγή προορι ού (. 20) Ρυθ ί ις χάρ η (. 41) 2 POI = Point of interest - πορ ί πί ης ο ο άζ ι " η ίο ι φέρο ος" ή " ι ι ός προορι ός". 25

28 ΟΡ Σ Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ μ π μ μ μ Μπορ προ ιορ προορι ό ι φορ ι ούς ρόπους - ο προ ιορι- ός ι ς ι ύθυ ης ι ς πό υ ούς. Π ή ο ΟρσµΝπροορ (Set dest.), ο ά ω έρος ης οθό ης - η ι ό ου χάρ η άζ ι ζή η η έ ω ι ύθυ ης ο χ - ι ό π ίο ζή η ης. Π ρά ιγ π ίου ζή η ης - πορ ί ι φέρου ά ογ η γορά/π ριοχή. Λά υπόψη ς ό ι οι πι ογές ζή η ης που π ριγράφο ι ώ ί ι ι θέ ι ς γι ό ς ις γορές/π ριοχές - η οθό η φ ίζο ι ό ο οι ι θέ ι ς πι ογές ζή η ης γι η ρέχου π ριοχή. Ό π ί πρέπ ι ί ι υ π ηρω έ. θέ ο ηγή έχρι ι πό η, γι π ρά ιγ, ό ρ ί υ π ηρώ ο ό ο ης χώρ ς ι ης πό ης. ό π ρέχ - ι θο ήγη η έχρι ο έ ρο ης πό ης. ργοποιή ί πό ις ι θέ ι ς πι ογές π ίου ι έ ου ι π η ρο ογή χρη- ι οποιώ ς ο π η ρο όγιο ης ρι ής οθό ης: Χώρα (Country)/Πολιτεία/ ιοικνδιαµ Πόλη (City)/Περιοχή/ΤαχΝΚώδ ήνση (Address) Αριθµός (Number) ιασταύρέ (Junction) Γ ι ές π ηροφορί ς γι η ι γωγή προορι ού (. 20) άρ ς π ηροφοριώ ο χάρ η (. 33) π π μ μ "Send to Car" Μπορ προ ιορ προορι ό ι φορ ι ούς ρόπους - η χρ η ης ι- ουργ ς Send to Car ( πο ο ο υ ο - η ο) ι ς πό υ ούς. π Send to Car ( πο ο ή ο υ ο ί η ο) ί ι ι ι ουργί που θι ά φι ή η προ- θή η ός προορι ού ή θέ ης ο ύ η π οήγη ης ου υ ο ι ή ου έ ω υπο ογι- ή. ι ουργί Send to Car πορ ί πί ης φ ρ ο ί ι η ό η έφω ο έ ω ης υπηρ ί ς VOC (Volvo On Call) ης Volvo. υπηρ ί VOC πορ ί ό η χρη ι οποιηθ ί χρ ιάζ ι πο ί έ ς προορι- ός/ ι θέ η ο υ ο ί η ο έ ω ου έ ρου VOC. Λά υπόψη ς ό ι η ι ι ί που π ρ - ίθ ι ώ πο ί π ώς έ π ρά ιγ πό έ πό ους ιάφορους π ρόχους υπηρ ιώ χάρ η. 1. Σύ η ο υπο ογι ή η ι ο - ί here.com. > οίγ ι ι υπηρ ί χ ρ ώ. 2. Πρ γ οποιή ζή η η ης πιθυ η- ής θέ ης. 26

29 ΟΡ Σ Ν Ν ΠΡΟΟΡ ΣΜΌ 3. ά ξί ι η θέ η ι η υ έχ ι ά ι η ι ύθυ η. > οίγ ι έ π υρι ό ού/ ι άρ π ηροφοριώ. 4. ά ι η πι ογή Δ μ μ ο π υρι ό ού. 5. ά ι η π - ο π υρι ό ού. 6. πι έξ ο υ ο ί η ο ι ι γάγ ο ριθ ό π ι ίου ου υ ο ι ή ου ή η ι ύθυ η που έχ ι χωρηθ ί ο προ ωπι ό ς Volvo ID. Σ η υ έχ ι ά ι η π. 7. ά ι η πι ογή. > θέ η πο έ ι ο υ ο ί η ο. Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς χ ι ά ους υπό οιπους π ρόχους ι η ι ουργί Send to Car ι ίθ ι η ι ο ί υπο ήριξης Volvo Cars (support.volvocars.com). μ Γι πορ ί ο υ ο ί η ο ά ι ο έ, πρέπ ι ί ι υ έ ο ο ι ί υο,. π ριγρ φή η ό η "Σύ - η ου υ ο ι ή ου" ο γχ ιρί ιο όχου. η θέ η πο ί ο υ ο ί η ο έ ω VOC, ό χρη ι οποι ί ι ο ω - ω έ ο ό ου υ ο ι ή ου γι πο- ού ο έ, η. χρ ιάζ ι ξ χωρι ή ύ η ο ι ί υο. 1. Ό ο υ ο ί η ο έχ ι ά ι ι θέ η, η ρι ή οθό η φ ίζ ι ι ι οποίη η. Π ή η ι οποίη η/ ο ύ ο ο. > οίγ ι ι άρ π ηροφοριώ. 2. πι έξ η πιθυ η ή χρή η ης θέ ης. μ π μ Οι ηφθ ί ς θέ ις ποθη ύο ι η ι ιοθή η ου υ ή ος π οήγη ης ι πορού χρη ι οποιηθού ργό ρ,. "Ορι ός προορι ού Πιο πρό φ / γ πη έ / ι ιοθή η". Προ ιορι ός ός προορι ού πιο Πρό φ / γ πη έ / ι ιοθή η (. 22) Γ ι ές π ηροφορί ς γι η ι γωγή προορι ού (. 20) 27

30

31 ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο Δ ΔΡΟΜ

32 ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο Δ ΔΡΟΜ Δ μ μ Ε ώ η θο γη η ι ργ, πορ ο ρο ο όγιο γξ υπάρχου ι ς ι ρο ς. μ μ 2. Π ή ο ύ ο ο γι οίξ ι ο ρο ο όγιο. 2. Π ή ο ου πί ΕναλλακτΝδιαδροµ. π π μ 1. Ό η θο ήγη η ί ι ργή, π ή Μεγιστέ γι γι οποιηθ ί η ι ό ου χάρ η ι πο ή πρό η ο ρο ο όγιο. 1. φά ι η ου ρο ο ογίου. 2. Π ή ο ά ο ύ ω ης γι ι γρ φ ί έ ς ιά ος προορι ός ο ρο ο όγιο ή π ή Εκκαθ δροµολ γι ι γρ φ ί ο ό ηρο ο ρο ο όγιο. μ μ μ Μπορ ί ζη ή ι ές ι - ρο ές ώ η θο ήγη η ί ι ργή. 1. φά ι η ου ρο ο ογίου. 3. πι έξ ι ι ή ι ρο ή: Eco Γρήγορη Γραφική 4. Π ή ο χάρ η. > η ρω έ η ι ρο ή φ ίζ ι ό ο χάρ η ι η θο ήγη η υ χίζ ι. Ση ί θο ήγη ης ο ρο ο όγιο (. 31) πι έξ π ρά ψη (. 33) άρ ς π ηροφοριώ ο χάρ η (. 33) Ρυθ ί ις ι ρο ής (. 44) 30

33 ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο Δ ΔΡΟΜ μ μ Μι ο ι ά η θο γη ης ου ρο ο ογ ου οηθά ο ο ηγό προγρ ζ ι/"προ π ι" ους π ρχό - ους ιγ ούς γ ιρ. προς πρός η χ ι ή θέ η. Μ έ ό η πά η ο ύ ο ο " υρο ή ος" ου χάρ η ( ά ω πό ο ου πί 2D/3D), ο χάρ- ης π ρυθ ίζ ι η προ ο ή θο ήγη- ης, η οποί ο χάρ ης ο ουθ ί η πορ ί ου υ ο ι ή ου. πι έξ π ρά ψη (. 33) Δρο ο όγιο ι ι ή ι ρο ή (. 30) άρ ς π ηροφοριώ ο χάρ η (. 33) Ρυθ ί ις ι ρο ής (. 44) POI μ μ Μπορ φ ι ι η POI ά ος ης ι ρο ς. Ση ί θο ήγη ης ου ρο ο ογίου Μι ί η ί θο ήγη ης ου ρο- ο ογίου φ ίζ ι ο χάρ η ό έ ρο ο όγιο ργοποιηθ ί. Μπορ ί π ί η ί ά ο ς ι ο " ά ω" έ ος. η χι- οποιή ά ο ς ι ο "Πά ω" έ ος. ο πό ο η ίο θο ήγη ης ρί ι πά ο η ορυφή ης ί ς. Π ώ ς έ πό η ί θο ήγη ης ης ί ς, ο χάρ ης ι ί ι ύ ι η 1. Π ή ο ου πί Μπροστά. 2. Π ή ο ου πί PτI. > η ί POI ά η ι ρο ή φ - ίζο ι ά ι πό ης. 3. Ό η ί ι π ριοχή υπάρχου ρ ά η ί POI, φ ίζο ι ως ο ά. Π ή η ο ά γι φ ι ί ί η ί POI. 4. πι έξ έ η ίο POI. 5. πι έξ ί πό ις ι ές άρ ς π ηροφοριώ ι ο ουθή ις ο ηγί ς. Προ ιορι ός προορι ού POI (. 24) 31

34 ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο Δ ΔΡΟΜ Δ π μ Μπορ φ ι ι ις ι οπ ς υ οφορ ς ά η ι ρο. Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς (. 36) Ρυθ ί ις γι η υ οφορί (. 45) 1. Π ή ο ου πί Μπροστά. 2. Π ή ο ου πί Συµφόρηση. ο ου πί Traffic έχ ι γ ρι χρώ υπάρχ ι υ οφορι ό πρό η η ι - ρο ή ς. > υ οφορι ά προ ή ά η ι ρο ή φ ίζο ι ά ι πό - ης. 3. θέ π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς γι η ι οπή ης υ οφορί ς, π ή η ιρά ι θ φ ι ί ι άρ π ηροφοριώ. πι έξ ί πό ις ι ές άρ ς π ηροφοριώ ι ο ουθή ις ο ηγί ς. 4. Π ή Αποφυγή γι π ρ ά ψ η ι οπή υ οφορί ς. > ι ρο ή υπο ογίζ ι έου ι ο ύ η ς π ρέχ ι θο ήγη η ι ι ή ι ρο ή. 32

35 ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο Δ ΔΡΟΜ π Γι άθ ι ο ιο ο χάρ η, π.χ. γι ους προορι ούς, ους ιά ους προορι- ούς γ πη, υπάρχ ι ι άρ π ηροφοριώ, η οπο ο γ ι π ώ ς ο ι ο ιο. Μέ ω ου ΚάρταΝπληροφοριών ου ι ο ι- ίου, ο ο ηγός πορ ί ι ις ρέχου ς π ηροφορί ς γι ο υγ ρι έ ο ι ο ί ιο. Οι π ηροφορί ς η άρ π ηροφοριώ ι οι ι θέ ι ς πι ογές ι φέρου ά ογ ο ύπο ου ι ο ι ίου. Π ρά ιγ άρ ς π ηροφοριώ POI. Σ υ ό ο π ρά ιγ πι η έ ο η ίο POI, ο ο ηγός πορ ί ξύ ά ω πι έξ ι: ΈναρξηΝπλοήγησης (Go here) - η θέ η ποθη ύ ι ως προορι ός ΠροσθΝωςΝενδµΝπροορ (Add as waypoint) - η θέ η ποθη ύ ι ως ιά- ος προορι ός Αποθήκευση (Save) - η θέ η ποθη ύ - ι η ι ιοθή η, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς. ό η "Προ ιορι ός προορι ού πιο Πρό φ / γ πη- έ / ι ιοθή η". Δρο ο όγιο ι ι ή ι ρο ή (. 30) Ση ί θο ήγη ης ο ρο ο όγιο (. 31) πι έξ π ρά ψη (. 33) Ρυθ ί ις ι ρο ής (. 44) Προ ιορι ός ός προορι ού πιο Πρό φ / γ πη έ / ι ιοθή η (. 22) π π μ ο ο ηγός θ ι ποφύγ ι ο π η ι - ρο ι ς ι ρο ς, π.χ. π ι ο ρό ος ι ι ός, πορ πι ξ ι η ι ουργ Παράκµψ. μ ου πί γι "Π ρά ψη" (Detour). 1. Π ή ο ου πί Παράκµψ Detour - ο χάρ η θ φ ι ί ι ι ή ι ρο ή ζί π ηροφορί ς πό ο γ ύ ρη ή ι ρό ρη ί ι η ι ρο ή ι η ι ώ η ιάρ ι ου ξι ιού. Συ ήθως προ ί ι ό ο ι ι ρή π ρά- ψη η οποί γρήγορ ώ ι ξ ά η ρχι ή ι ρο ή ου ρο ο ογίου. }} 33

36 ΔΡΟΜΟΛΟΓ Ο Δ ΔΡΟΜ Δρο ο όγιο ι ι ή ι ρο ή (. 30) άρ ς π ηροφοριώ ο χάρ η (. 33) φ ίζ ι η π ρά ψη ι οι χ ι ές π ο έρ ι ς. 2. η πρό η γί ι πο ή: Π ή ο ή ις π ηροφορί ς π ρά ψης. ι ρο ή γί ι πί ης πο ή ο ηγή ο προ ι ό ο ρό ο. η πρό η γί ι πο ή: Π ή- ο ου πί X (Cancel). ό θ υ χι- ί η θο ήγη η η ρέχου ι - ρο ή. π ρά ψη έχ ι ργοποιηθ ί. 3. Ό πο χ ί η πρό η, η θο ήγη η υ χίζ ι - π έο πι γ έ η η π ρά ψη ως ι ρο ή. Μι ι ή ης ι ουργί ς Παράκµψ (Detour) ί ι πι έξ έ ά ο ρό ο ι πο ί πό η ι ρο ή ου ρο- ο ογίου - ο ύ η ό η ρώ ι η ι ρο ή υ ό ι υ χίζ ι η θο ήγη η προς ο προορι ό ά ή ος ης π έο ά η ης ι ρο ής. ς ά ος ρόπος πι έξ ι - ι ή ι ρο ή π ρ ίθ ι η ό η "Δρο ο όγιο ι ι ή ι ρο ή". Ρυθ ί ις ι ρο ής (. 44) πι έξ π ρά ψη (. 33) 34

37 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ Σ ΛΟΦΟΡ Σ

38 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ Σ ΛΟΦΟΡ Σ Το ύ η π ο γη ης ά ι ι ρ ώς ις π ηροφορ ς που ο ι χ ι ά η ρο ο ι ς υ οφορ ς ι υ οφορι ά προ. Ω Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς ί ι ι θέ ι ς ό ς ις π ριοχές/ χώρ ς. Οι π ριοχές που ύπ ο ι γι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς π ί ο ι ι ρ ώς. Σ ις ό η "Ρυθ ί ις ο ι ής υ οφορί ς", ο ο ηγός πορ ί προ ιορί ι ι ιρά πό ρυθ ί ις. π Π ρά ιγ π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς. υ οφορι ά προ ή όπως η υ οφορι ή υ φόρη η ι η ρχή υ οφορί, ο ι ά έργ, υχή. π. φ ίζο- ι ι φορ ι ά ύ ο ο χάρ η. Ό προ ή ί ι ο ρό ρ, πι η- ί ο ι πί ης ι Ο Ν γρ ή ίπ ο έρ ι ου ρό ου, π.χ. π ρίπ ω η ο ι ώ έργω. γρ ή ίχ ι υ όχρο προς ποι ύθυ η ί η ης υπάρχ ι ο πρό η - υπάρχ ι υ οφορι ό πρό- η ι προς ις ύο υθύ ις, ο ή ου ρό ου πι η ί ι ι γρ ή ι ις ύο π υρές. Π ή ο ύ ο ο υ οφορι ώ προ η ά ω - φ ίζ ι ι άρ π ηροφοριώ. Οι π ηροφορί ς πορ ί π ριγράφου γι π ρά ιγ ο η ίο που ρί ι ο πρό- η ο ό ο ης ο ού ή ο ριθ ό ου ρό ου, ι ο ί ος, η έ η ή η ιάρ ι ου προ ή ος. ο πρό η ρί ι η ι ρο ή, πορ ί ργοποιή η πι ογή Αποφυγή. ο ύ η ό υπο ογίζ ι ι ι ή ι ρο ή. π μ (RTTI) 1, 2 Σ έ υ ο ί η ο υ ό η ύ ης ο ι ί υο, πορ ί ά π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς πρ γ ι ό χρό ο έ ω ι ι ύου ο RTTI. Ρυθ ί ις γι η υ οφορί (. 45) Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς πρ γ ι ό χρό ο (RTTI), (. 37) Δι οπές υ οφορί ς ά η ι ρο ή (. 32) 1 χύ ι ορι έ ς γορές. 2 RTTI = Real Time Traffic Information (Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς πρ γ ι ό χρό ο) 36

39 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ Σ ΛΟΦΟΡ Σ π μ (RTTI) 5, 6 Σ υ ο η ο υ ό η ύ ης ο ι υο, πορ ά π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς πρ γ - ι ό χρό ο ω ι ι ύου ο RTTI. Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς γι προ- ή ι η ροή ης υ οφορί ς ά- ο ι ι ρ ώς πό φ ρ ογές γι ι η ά η έφω, η ο ι ούς φορ ίς ι ο έ GPS πό οχή. Ό έ υ ο ί η ο ζη ή- ι π ηροφορί ς γι η ροή ο ι ής υ οφορί ς, π ρέχο ι ώ υ οιχ ί γι η ροή ο ι ής υ οφορί ς ο η ίο που ρί ι ο υ ο ί η ο, γ γο ός που υ ά ι η ι ουργί ης υπηρ ί ς. ώ υ οιχ ί πο έ ο ι ό ο ό η ι ουργί RTTI ί ι ργοποιη έ η. φ ίζο ι οι ρέχου ς υ οφορι ές υ θή ς γι υ ο ι η ο ρό ους, ρι ούς ρό ους ι υπ ρ ι ούς ρό ους, θώς ι υγ ρι έ ς προ ι ές ι ρο ές. Ο ριθ ός ω π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς που φ ίζο ι ο χάρ η ξ ρ ά ι πό η πό η πό ο υ ο ί η ο ι φ ίζο ι ό ο ός 120 km π ρίπου πό η θέ η ου υ ο ι ή ου. ο ί ο ι ύ ο ο χάρ η φ ίζο ι ως υ ήθως ι η ροή ης υ οφορί ς ίχ ι πό ο γρήγορ ι ξάγ ι η υ οφορί έ ρό ο χέ η ο όριο χύ- η ς ου ρό ου. ροή ο ι ής υ οφορί ς φ ίζ ι ο χάρ η άθ π υρά ου ρό ου ί χρω ι ή γρ ή γι άθ ύθυ η ί η ης: Πρά ι η - ο ή υ οφορί. ί ρι ο - ίχ ι η έ η ου υ οφορι ού προ ή ος ι η ώ ι η πρ γ ι ή ροή, π.χ. ο ι ά έργ. Πορ ο ί - η υ οφορί ι ξάγ ι ργά. ό ι η - υ φόρη η/ υ οφορι ή υ φόρη η/ ύχη. Μ ύρο - ρό ος ι ός. Ω Οι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς ί ι ι θέ ι ς ό ς ις π ριοχές/ χώρ ς. Οι π ριοχές που ύπ ο ι γι π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς π ί ο ι ι ρ ώς. 5 χύ ι ορι έ ς γορές. 6 RTTI = Real Time Traffic Information (Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς πρ γ ι ό χρό ο) }} 37

40 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΟΔ Σ ΛΟΦΟΡ Σ π / π π ο υ ο ί η ο πρέπ ι ί ι υ έ ο ο ι ί υο γι χρη ι οποιηθ ί η ι- ουργί RTTI. 1. Π ή Ρυθµίσεις η πά ω προ ο ή. 2. Π ή ο μ ι πι έξ η ρύθ ι η γι ις online π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς: πι έξ ο π ί ιο - ι ουργί RTTI ργοποι ί ι ι ι θι ά ις υ ήθ ις π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς. πο πι έξ ο π ί ιο - ι ουργί RTTI π ργοποι ί ι ι ργοποιού- ι οι υ ήθ ις π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς. ο υ ο ί η ο πο υ θ ί πό ο ι ί- υο ό η ι ουργί RTTI ί ι ργοποιη- έ η, ό ργοποιού ι υ ό οι υ ήθ ις π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς. ι ουργί RTTI π ργοποι ί ι ό η ύ η ο ι ί υο π υ θ ί. Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς (. 36) Ρυθ ί ις γι η υ οφορί (. 45) Δι οπές υ οφορί ς ά η ι ρο ή (. 32) 38

41 Ρ ΘΜ Σ Σ

42 Ρ ΘΜ Σ Σ μ Ο χάρ ης φ ζ ι υ ό η οθό η ου ο ηγού ό προ ιορι ς προορι- ός. μ Sensus Navigation Ο χρ ης πορ πι ξ ι η φά ι η ης ι ρο ς ι ω υπό οιπω π ηροφοριώ, πρ γ οποιώ ς ορι ς ρυθ - ις. Οθό η ο ηγού 1. Ο ο ηγός πορ ί πι έξ ι φ ίζο ι π ηροφορί ς π οήγη ης η οθό η ου ο ηγού ό η ι έχ ι προ ιορι ί ρο ο- όγιο. Ό υπάρχ ι ργοποιη έ ο ρο ο- όγιο, ο χάρ ης φ ίζ ι υ ό η οθό η ου ο ηγού. φά ι η χάρ η η οθό η ου ο ηγού ργοποι ί ι/ π ργοποι ί ι ώ. Δι ρο ή ού: μ My Car μ (Settings > My car > Displays > Driver display centre area) πι έξ ΕµφάνισηΝχάρτηΝστην οθόνη(show navigation even if no route is set). Ρυθ ί ις Sensus Navigation (. 40) Οθό ς ι χ ιρι ήρι γι η π οήγη η χάρ η (. 8) π οήγη η χάρ η πορ ί φ ίζ ι ιάφορους ρόπους - ο χρή ης έχ ι η υ ό η πι έξ ι ρυθ ί ις ξ ο ί υ- ης ης οθό ης χάρ η. Γι πρό η ις ρυθ ί ις, προχωρή ως ξής: 1. Σύρ προς ά ω η πά ω προ ο ή πό ο πά ω έρος ης οθό ης. 2. ί, πι έξ η π ρ ά ω ι ρο ή ζή η ης: μ 1 Ο χάρ ης φ ίζ ι ό ο η οθό η ο ηγού 12". 40

43 Ρ ΘΜ Σ Σ Ρυθ ί ις γι η υ οφορί (. 45) Ρυθ ί ις θο ήγη ης (. 47) Ρυθ ί ις υ ή ος (. 47) μ Ε ώ πι γο ι οι ρυθ ις που θορ ζου η φά ι η ου χάρ η η οθό η. Μπορ ί ά ρυθ ί ις π ρ ά ω: Χάρτης (Map) - ι χ ίρι η π ρι χο έ ου ι φά ι ης ου χάρ η. ιαδροµή (Route) ι χ ίρι η υπο ογι- ού ι φά ι ης ης ι ρο ής. Συµφόρηση (Traffic) - ι χ ίρι η π ηροφοριώ γι ις ι οπές η υ οφορί. Καθοδήγηση (Guidance) - ι χ ίρι η θο ήγη ης. Σύστηµα (System) - π ηροφορί ς χ ι ά η η έρω η ου ογι ι ού ι ω χ ρ ώ. Ρυθ ί ις χάρ η (. 41) Π οήγη η χάρ η η οθό η ου ο ηγού (. 40) Ρυθ ί ις ι ρο ής (. 44) μ (Settings > Navigation > Map) Μπορ ί ά ρυθ ί ις π ρ ά ω: ΜορφήΝθέσης (Position format) ΣχεδίασηΝχάρτη (Map design) }} 41

44 Ρ ΘΜ Σ Σ PτI (POI) Αγαπηµένα (Favorites) ΚάµερεςΝασφαλείας 2 (Speed cameras) ι ουργί ΣχεδίασηΝχάρτη χρη ι οποι ί- ι γι πι έξ πώς θ φ ίζο ι χρώ ου χάρ η: Ηµέρα (Day) - φω ι ά χρώ. Νύχτα (Night) - ούρ χρώ γι η π ρ πο ίζ ι η ορ ό η η ύχ. Αυτόµέ (Automatic) - ο ύ η ί- ι ξύ Ηµέρα ι Νύχτα ύ φω ο φως ο χώρο πι ώ. ι ουργί ΜορφήΝθέσης χρη ι οποι ί ι γι πι έξ θέ η ρέχου θέ η ο ο ί/ φ ίζ ι η ι ύθυ η ή ις υ γ έ ς ης: ιεύθυνση (Address) ΣυντετγµΝΤΝυψόµ (Coordinates and altitude) Σ η π ρ ά ω ι ό φ ί ο ι ι οι ύο ι ές. 2 ι ουργί ί ι ι θέ ι η ό ς ις γορές. 42

45 Ρ ΘΜ Σ Σ POI Μ ρ άρ ποι ς ηγορί ς POI θέ φ ίζο ι ο χάρ η, π ώ ς Πίσω (Back) ή Κλείσιµο (Close). Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς,. "Ορι ός προορι ού έ η ίο POI". π μ πι έξ ώ ποι η ί POI θέ φ ίζο ι ο χάρ η. άθ ηγορί ι θέ ι ύο ι ές - ί φά ι η ό ω ω η ίω POI ηγορί, π.χ. " πηρ - ί ς φορώ ". ι ές ηγορί ς POI. ί ά οιγ ης ηγορί ς ο ύ ο ο ">" ι η υ έχ ι πι ογή ποι ς υπο ηγορί ς θ φ ίζο ι. πι έξ θέ φ ίζ ι ο Αγαπηµένα ο χάρ η: Ν ι/όχι Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς,. ό η "Ορι ός προορι ού πιο πρό φ / γ πη έ / ι ιοθή η". πο ηγορί ς POI. }} 43

46 Ρ ΘΜ Σ Σ μ 3 μ μ Ε ώ πορ πι ξ ις ρυθ ις γι ορ πώς θ υπο ογ ζ ι η ι ρο. Μπορ ί ά ρυθ ί ις π ρ ά ω: ΕκµάθησηΝδιαδροµής (Route learning) ΠροεπιλεγµένοςΝτύποςΝδιαδροµής (Default route type) Αποφυγή (Avoid)) ΜορφήΝώραςΝάφιξης (Arrival time format) μ μ πι έξ θέ πι ρέπ ι η υ ογή ο έ ω γι η ίω η ου υπο ογι ού ι ρο ής: Ν ι/όχι πι έξ θέ φ ίζ ι ο ΚάµερεςΝασφαλείας ο χάρ η: Ν ι/όχι Ρυθ ί ις Sensus Navigation (. 40) Προ ιορι ός ός προορι ού πιο Πρό φ / γ πη έ / ι ιοθή η (. 22) Προ ιορι ός προορι ού POI (. 24) π μ πι έξ ο ά ρ ύπο ι ρο ής που προ ι ά : Γρήγορη (Fast) Eco (Eco) Γραφική (Scenic) - ποφ ύγο ι οι υ ο- ι η ό ρο οι ό ο ο υ ό π ρι ό- ρο, που η ί ι ό ι ο ξί ι πορ ί ί ι ρύ. Δι ρο ή ού: μ Δ μ Μπορ ί ό η πι έξ ι ές ι ρο ές η ιάρ ι ης ρέχου ς ι - ρο ής -. ό η "Δρο ο όγιο ι - ι ή ι ρο ή". (Settings > Navigation > Route) 3 ι ουργί ί ι ι θέ ι η ό ς ις γορές. 44

47 Ρ ΘΜ Σ Σ π Μ ρ άρ ί ή π ρι ό ρ ς πι ογές που θέ ποφ ύγο ι υ ό - υ ό ί ι φι ό - ά ο υπο ογι ό ι ρο ής: Σήραγγα (Tunnel) ΣύνοραΝχώρας 4 (Country border) ΖώνηΝχρέωσηςΝλόγωΝκυκλοφέ συµφόρέ (Congestion charging zone) Αυτοκινητάµαξα (Car train) Πορθµείο (Ferry) Αυτοκινητόδροµος (Highway) ρόµοινµενσταθµούςνδιοδίων (Toll roads) πι έξ η ορφή ης ώρ ς άφιξης: ETχ 5 - ι ώ η ώρ άφιξης ο προορι ό RTχ 6 - χρό ος που πο έ ι έχρι η άφιξη Οι χρό οι που φ ίζο ι ι χύου γι η ζώ η ώρ ς ου προορι ού. Ρυθ ί ις Sensus Navigation (. 40) Δρο ο όγιο ι ι ή ι ρο ή (. 30) μ Ε ώ πορ πι ξ ρυθ ις πώς θ φ ζο ι ο χάρ η οι π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς. Δι ρο ή ού: μ μ 4 Όχι γι ό ς ις γορές/π ριοχές. 5 ETA Estimated Time of Arrival 6 RTA Remaining Time to Arrival }} 45

48 Ρ ΘΜ Σ Σ (Settings > Navigation > Traffic) Μπορ ί ά ρυθ ί ις π ρ ά ω: ΚυκλοφοριακάΝπροβλήµατα (Traffic events) ΟµαλήΝροήΝοδικήςΝκυκλοφορίας (Traffic flow) ΑποφυγήΝκυκλοφοριακών προβληµάτων (Avoid traffic events) ΧρήσηΝτουΝRTTIΝµεΝδιαθέσιµη σύνδεσηνστονδιαδίκτυο (Use RTTI when an internet connection is available) ΠάροχοςΝπληροφοριώνΝοδικής κυκλοφορίας (Traffic provider) π μ πι έξ ποι υ οφορι ά υ ά θ φ ίζο ι ο χάρ η ι θ χρη ι οποιού- ι γι ο υπο ογι ό ης ι ρο ής. ά ί πό ις π ρ ά ω πι ογές: Κανένα (None) Κύριο (Major) Όλα (All) πι έξ ο χάρ η θ φ ίζ ι η ροή ο ι ής υ οφορί ς, πρά ι ς γρ ές. πι έξ : π π μ πι έξ ο ύ η θ ποφ ύγ ι υ ό- υ οφορι ά προ ή ά η ι ρο ή. ά ί πό ις π ρ ά ω πι ογές: Ποτέ (Never) Ερώτηση (Ask) Πάντοτε (Always) ο ύ η υ υπο ογίζ ι η πι ογή ου ο ηγού ό υπο ογίζ ι η ι ρο ή. ο ο ηγός έχ ι πι έξ ι Ερώτηση, πρέπ ι πι- ιώ ι οποι ήπο προ ά ις γι γή ης ι ρο ής φ ίζ ι ο ύ η η ιάρ ι ου ξι ιού. π μ (RTTI) 7 Σ έ υ ο ί η ο υ ό η ύ ης ο ι ί υο, πορ ί ά π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς πρ γ ι ό χρό ο έ ω ι ι ύου ο RTTI. πι έξ : Ν ι/όχι π Οι πηγές που χρη ι οποιού ι γι ις π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς φ ίζο ι ώ. Ρυθ ί ις Sensus Navigation (. 40) Δι οπές υ οφορί ς ά η ι ρο ή (. 32) Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς (. 36) Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς πρ γ ι ό χρό ο (RTTI), (. 37) Ν ι/όχι 7 χύ ι ορι έ ς γορές. 46

49 Ρ ΘΜ Σ Σ μ Ε ώ πορ πι ξ ις ρυθ ις φά ι ης ης θο γη ης. Δι ρο ή ού: μ (Settings > Navigation > Guidance) Μπορ ί ά ρυθ ί ις π ρ ά ω: ΦωνητικήΝκαθοδήγηση (Guidance level) PτIΝκατάΝµήκοςΝτηςΝδιαδροµής (POI along route) π π Προ ιορί ο ριθ ό π ηροφοριώ η φω η ι ή θο ήγη η - πι έξ ί πό ις π ρ ά ω πι ογές: Κανένα (None) - η φω η ι ή θο ήγη η πρ γ οποι ί ι υ ό, ά έχ η υ ό η ζη ή χ ιρο ί- η ργοποιηθ ί η ρέχου φω η- ι ή θο ήγη η ί φορά. Χαµηλέ (Low) - ό ο έ ή υ ά η ίο θο ήγη ης. Μέτριο (Moderate) - έως ι 3 η ύ ά η ίο θο ήγη ης, π ριορι έ- ς π ηροφορί ς. Πλήρης (Full) - έως ι 4 η ύ ά η ίο θο ήγη ης ι ό ς οι ι θέ ι- ς π ηροφορί ς. POI μ μ πι έξ θέ φ ίζ ι ο PτI κατάνµήκοςντηςνδιαδροµής ο χάρ η: Ν ι/όχι ί πι έγ ι υ ό ό ι ί υ ο ι η ό ρο ο. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς,. ό η "POI ά ή ος ης ι ρο- ής". Ρυθ ί ις Sensus Navigation (. 40) POI ά ή ος ης ι ρο ής (. 31) μ μ Οι π ηροφορ ς χ ι ά η η ρω η ου ογι ι ού ι ου χ ρ ογρ φι ού υ ι- ού φ ζο ι ώ. Δι ρο ή ού: μ μ (Settings > Navigation > System) Συ ό υ η γι ρυθ ί ις π ριοχής χάρ η ι η ρώ ις. ΠληροφορίεςΝχάρτη (Map Information) - ι χ ίρι η χ ρ ώ, η ρώ ω ι πι- ογή γ πη έ ης π ριοχής. }} 47

50 Ρ ΘΜ Σ Σ Ρυθ ί ις Sensus Navigation (. 40) η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού ο MapCare (. 50) 48

51 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ Σ Σ Μ ΟΣ

52 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ Σ Σ Μ ΟΣ μ μ MapCare Το MapCare ι ι υπηρ η ρω ης χ ρ ώ γι υ ο η Volvo που ι θ ου Sensus Navigation. Το χ ρ ογρ φι ό υ ι ό πορ η ρωθ ω ι ι- ύου. π μ η έρω η πορ ί πρ γ οποιηθ ί π υθ ί ς ο υ ο ί η ο χρη ι οποιώ ς ι ύ η ι η ού η φώ ου ή έ ω υπο- ογι ή χρη ι οποιώ ς έ USB memory stick. Ο χάρ ης ου υ ο ι ή ου χωρίζ ι έ ριθ ό προ θορι έ ω π ριοχώ. Ό η- ρώ ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό, χρ ιάζ ι η έρω η ό ω ω π ριοχώ - ο ο ηγός πορ ί πι έξ ι η ρωθ ί ό ο ί ή π ρι ό ρ ς υγ ρι έ ς π ριοχές. η έρω η γι ί ή π ρι ό ρ ς π ριοχές πορ ί πρ γ οποιηθ ί έ ω ης ύ - ης ου υ ο ι ή ου ο ι ί υο. πρό- ι ι η ρωθ ί έ ς γά ος ριθ ός π ριοχώ - ή ο ό ηρος ο χάρ ης, ο υ ο- ι ό έγ θος ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού πορ ί ί ι ό ο γά ο που ί ι πο ύ υ ο- ό ρο η η έρω η πρ γ οποιηθ ί έ ω υπο ογι ή χρη ι οποιώ ς έ USB memory stick. Ω έ ρο ο όγιο ί ι ιάφορ ς π ριοχές, ό ς υ ές πρέπ ι έχου ο ί ιο ριθ ό έ ο ης. Δι φορ ι ά υπάρχ ι πιθ ό η ι υπο ογι έ η ι ρο ή υ π ρι ηφθ ί έ πρό ο ή ου ρό ου. μ μ Ορι έ ς φορές η ο ή χ ρ ώ πρέπ ι άξ ι - υ ό υ ί ι ι π ριοχή πρέπ ι προ θ ί ή ό ι γά η π ριοχή πρέπ ι ι ιρ θ ί ι ρό ρ ς π ριοχές. Ό υ ί ά ι έ οιο, οποι ήπο πόπ ιρ η ρωθού ο ω έ ς π ριοχές η υ ήθη ι ι ί θ πο ύχ ι ι θ φ ι ί έ ή υ ο οποίο θ φέρ - ι η ι ί. ί υ ού, πρέπ ι π γ θ ί ο ό- ηρος ο χάρ ης έ ω ός USB memory stick. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - πι φθ ί η ι ο ί υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί έ ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo. μ μ μ π ός πό ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό, ο ογι- ι ό ου υ ή ος π οήγη ης, ο οποίο π ύ ι ι ρ ώς, χρ ιάζ ι η έρω η π ρι ι ά. Μπορ ί ό προ ύψ ι ι π ρίπ ω η ά η οποί οι υ ί ς η- ρώ ις ου χ ρ ογρ φι ού υ ι ού η υπο ηρίζο ι πό ο ρέχο ογι ι ό ου υ ή ος π οήγη ης. Σ υ ή η π ρίπ ω η, φ ίζ ι έ ή υ που ς η- ρώ ι ό ι ο ογι ι ό ου υ ή ος π οήγη ης πρέπ ι η ρωθ ί. υ ό πορ ί γί ι έ ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo. Π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς πορ ί ρ ί η ό η " ο η ογι ι ού" ις "Ρυθ ί ις υ ή ος". μ μ μ μ USB Γι π ηροφορί ς χ ι ά ο ρόπο που η ρώ ο ι οι χάρ ς,. ό η ς " η- έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω υ ο ι- ή ου υ έ ου ο ι ί υο" ι " η- έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω / ι USB". 50

53 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ Σ Σ Μ ΟΣ Ερώ η η πάρχ ι η υ ό η γής π φόρ ς γι ο χ ρ- ογρ φι ό υ ι ό, π.χ. πό υρώπη όρ ιο ρι ή; Πό ο ι ρ- ί η ήψη (download) ι η έρω ης χάρ η; Απά η η Ν ι, ορι έ ς ξ ιρέ- ις. π υθυ θ ί έ ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo ς γι ις πιο πρό φ ς π ηροφορί ς. ξ ρ ά ι πό ο έγ θος ου ρχ ίου χ ρ ώ ι ης χύ η ς ης ύ ης. Οι π ηροφορί ς γι ο έγ θος (MB) ης η έρω ης φ - ίζο ι η οθό η. Ερώ η η Πό ο γά η ί ι ι η έρω η; Δ ι ουργ ί ί πό υ ές ις η ρώ- ις - ι πρέπ ι ά ω; Απά η η υ ό ξ ρ ά ι πό η γορά. Λ π ο ρ ίς π ηροφορί ς π ρ ίθ ι ο χάρ η άθ γοράς - πι- φθ ί η ι ο ί υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com). Δο ι ά πι φθ ί η ι ο ί υπο ήριξης Volvo Cars (support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί έ ξου- ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo. η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω υ ο ι ή ου υ έ ου ο ι ί υο (. 51) η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω / ι USB (. 53) ίχ υ η ώ γι ο Sensus Navigation (. 55) Π υ ι ά ι ιώ γι η π οήγη η χάρ η (. 60) Ά ι χρή ης γι η π οήγη η χάρ η (. 57) Ρυθ ί ις υ ή ος (. 47) μ μ μ Ό ο υ ο η ο ι υ ο ο ι υο, ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό πορ η ρωθ ω ης ύ ης ο ι - υο. ρχή ι ουργί ς ης πο ρυ έ ης η έρω ης. ο υ ο ί η ο πρέπ ι ί ι υ έ ο ο ι ί υο,. π ριγρ φή η ό η }} 51

54 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ Σ Σ Μ ΟΣ "Σύ η ου υ ο ι ή ου" ο γχ ιρί ιο όχου. 1. Π ή ΚέντροΝλήψΝ(download) η προ ο ή φ ρ ογώ. > φ ρ ογή οίγ ι ι φ ίζ ι έ ς ριθ ός Χάρτες που ίχ ι πό ς η ρώ ις υπάρχου γι η θορι έ η π ριοχή οι ί ς. Ο ριθ ός π ρ έ ι ορ ός έχρι πρ γ οποιηθ ί έ ζή η η γι η ρώ ις ή έχρι γ θού η ρώ- ις. 2. Π ή ο ου πί Χάρτες. μ μ υ ό η η έρω η πορ ί πι γ ί ό ο η ι ουργί ΑυτόµατηΝενηµέρωση λογισµικού ί ι ργοποιη έ η,. ό- η " η ρώ ις υ ή ος". 1. υ ό η η έρω η ου χ ρ ογρ φι- ού υ ι ού πορ ί πι γ ί ό ο γι η π ριοχή οι ί ς. η π ριοχή οι ί ς έχ ι ή η πι γ ί - π ή ο Ω έ ος γι π θ ί η π ριοχή. > φ ίζο ι π ο ρ ίς π ηροφορί ς χάρ η. 2. Π ή ο ου πί ΟρισµΝωςΝοικία. 3. πι έξ ο π ί ιο ΑυτΝενηµέρμ. > Ό ο υ ο ί η ο ί ι υ έ ο ο ι ί υο ι υπάρχ ι ι θέ ι η ι η έρω η χάρ η, ί ι (download) υ ό ο υ ο ί η ο. 3. Π ή Εγκτστ ι η υ έχ ι Επιβεβαίωση. > ρχίζ ι η γ ά η ου πι γ έ ου χάρ η/ η έρω ης χ ρ ώ. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - πι φθ ί η ι ο ί υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί έ ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo. η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού ο MapCare (. 50) η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω / ι USB (. 53) 52

55 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ Σ Σ Μ ΟΣ μ μ / USB Λ ψη (download) χ ρ ογρ φι ού υ ι ού πό ο ι υο USB memory stick ι η υ χ ι πό ο USB memory stick ο υ ο η ο. Π ρά ρος Πρό υπο USB (1.0/2.0/3.0): Σύ η ρχ ίω (Ext2/NTFS/ FAT32): Απ ι ις ου άχι ο 2.0 FAT32 Χωρη ι ό η (8/16/32/64 GB): ο έγ θος ω ρχ ίω χάρ η ξ ρ ά ι πό η γορά -. έγ θος ρχ ίου ις "Λ π ο ρ ίς π ηροφορί ς" γι η ί- οιχη γορά η ι ο - ί υπο ήριξης Volvo Cars (support.volvocars.com). 2. Π ή ο έ ος γι π θ ί η π ριοχή. > φ ίζο ι π ο ρ ίς π ηροφορί ς χάρ η. Διάγρ ι ι ί ς η έρω ης έ ω υπο ογι- ή ι USB stick. μ μ USB η η έρω η πρό ι ι πρ γ οποιηθ ί έ ω USB memory stick, ι χύου π ρ - ά ω: 1. Π ή ΚέντροΝλήψΝ(download) η προ ο ή φ ρ ογώ. 3. Ση ιώ ις π ηροφορί ς χάρ η. }} 53

56 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ Σ Σ Μ ΟΣ (download) π USB memory stick χ ύ ιρο ο USB memory stick ι ις π ηροφορί ς χάρ η που η ιώ. 1. πό υπο ογι ή ύ η ο ι ί υο - υ θ ί η ι ο ί υπο ήριξης Volvo Cars (support.volvocars.com). 2. πι έξ χάρ ς, ο έ ο υ ο ι ή ου ι έ ος ο έ ου. 3. ά ι η π ριοχή που θέ η ρωθ ί. > φ ίζ ι η ι ό ου χάρ η π ηροφορί ς γι ο πιο πρό φ ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό γι η π ριοχή. 4. ιωθ ί ό ι η έ ο η χάρ η ί ι γ έ ρη πό υ ή που υπάρχ ι ο υ ο ί η ο. 5. Συ έ έ USB memory stick ο υπο ογι ή ι ά (download) η η έρω η ο USB memory stick. Ο χρό ος που χρ ιάζ ι γι η ήψη ω ο έ ω ι φέρ ι ύ φω ο έγ θος ου ρχ ίου χ ρ ώ ι η χύ η ης ύ - ης. π USB φορά πορ ί ι ρ έ ι π ά, ά ογ ο έγ θος ου ρχ ίου χ ρ ώ, ι ο ύ η π οήγη η/infotainment πρέπ ι ί ι ργοποιη έ ο. Πρέπ ι υπάρχ ι υ έ ος έ ς φορ ι- ής π ρί ς γι η ποφορ ι ί η π ρί ί η ης η ιάρ ι ης η έρω ης. η έρω η πορ ί πί ης πρ γ- οποιηθ ί ώ ο ηγ ί. Σ η ιάρ ι ι ς η έρω ης ο ό ηρης ης ά ης ο έ ω χ ρ ώ, οι π ρ ά ω ι- ουργί ς ου υ ή ος Infotainment ί ι ι θέ ι ς ή υπο θ ίζο ι: Π οήγη η Φω η ι ές ο ές Π ηροφορί ς/(πο υ) έ ποθη υ έ ο ηρό ί ο μ 1. ργοποιή ο ύ η Infotainment ή ο ύ η π οήγη ης. 2. Συ έ ο USB memory stick η θύρ USB ου υ ο ι ή ου. 3. ο ύ η π οήγη ης ιχ ύ ι υ ό- ό ι υπάρχ ι ι θέ ι η η έρω η ι, η ιάρ ι ης η έρω ης ο ό ηρης ης ά ης ο έ ω χ ρ ώ, η οθό η φ ίζ ι ο πο ο ό που πο έ- ι έχρι η ο ο ήρω η ης ι ι - ί ς. > Γι η η έρω η ι ς ο ω έ ης π ριοχής χάρ η, η η έρω η ρχίζ ι έ ως. Γι ρχί ι η η έρω η ο ό ηρης ης ά ης ο έ ω χ ρ ώ, ο χρή- ης πρέπ ι π ή ι Επιβεβαίωση - ή Άκυρο γι υρωθ ί η γ ά- η. 4. Π ή Επιβεβαίωση - ρχί ι η η- έρω η ο ό ηρης ης ά ης ο έ ω χ ρ ώ ι η ρι ή οθό η φ ίζο- ι π ηροφορί ς γι η πρόο ο ης ι - ι ί ς. 5. οθό η ίχ ι πό η φορά έχ ι ο ο ηρωθ ί - ό, φ ιρέ ο USB memory stick. 6. ιωθ ί ό ι έχ ι φ ρθ ί ο ω ό χ ρ ογρ φι ό υ ι ό ο υ ο ί η ο π - ά ο ς ή που π ριγράφο ι η προηγού η ό η "Ση ιώ η ρέχου έ ο η χάρ η". 54

57 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ Σ Σ Μ ΟΣ Δ π Σ π ρίπ ω η ι οπής η ιάρ ι η έρω ης, η ρι ή οθό η φ ίζ ι πά ο ή υ π ξηγη ι ό ί ο. Τι θ υ ο ύ η Infotainment π - ργοποι ί ι η ιάρ ι ης η- έρω ης;... ο USB memory stick φ ιρ θ ί πρι ο ο ηρωθ ί η η έρω η; Απά η η ι ι ί ι όπ - ι ι θ υ χι ί υ ό πό ο η ίο που ά η ό ο ύ η ργοποιηθ ί ξ ά, π.χ. ό ο ι η ήρ ς θ ί ι ουργί. ι ι ί ι όπ - ι ι θ υ χι ί υ ό πό ο η ίο που ά η ό π υ έ ο USB memory stick ο υ ο ί η ο. Γι π ρι ό ρ ς π ηροφορί ς - πι φθ ί η ι ο ί υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) ή π υθυ θ ί έ ξου ιο ο η έ ο ι ο έ ης Volvo. η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού ο MapCare (. 50) η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω υ ο ι ή ου υ έ ου ο ι ί υο (. 51) Sensus Navigation Τ π ρ ά ω ι π ρ γ ι ι - ω που πορ ρ η υ ού ως φά - ου υ ος π ο γη ης. μ ο ύ η π οήγη ης φ ίζ ι η θέ η ου υ ο ι ή ου ρί ι 20 έ ρω π ρίπου. πάρχ ι γ ύ ρη πιθ ό η φά ος ό ο ηγ ί ρό ους που ί ι π ρά η- οι άποιο ά ο ρό ο, ι ο ι ίς ρό ους, ρό ους πο ά πίπ ι ά πό ο ήγη η γι γά η πό η χωρίς ι ρι ές ροφές. Οι ψη οί ορ ι οί όγ οι, ίρι, οι ήρ γγ ς, οι οι ογέφυρ ς, οι υπέργ ι ς/υπόγ ι ς ι - ά ις π ζώ. π. πηρ άζου πί ης ρ η- ι ά η ήψη ου ορυφορι ού ή ος, που η ί ι ό ι η ρί ι υπο ογι ού ης θέ ης ου υ ο ι ή ου πορ ί ιωθ ί. μ π π / μ μ ά ο υπο ογι ό ι ς ι ρο ής, υ υπο ογίζο ι ιάφοροι π ράγο ς γι προ ιορι ί η θ ωρη ι ά ύ ρη ύ η. Σ ους π ράγο ς υ ούς υ π ρι ά ι η πό η ι ρο ής, ο π ά ος ου ρό- ου, η ηγορί ου ρό ου, η ά η ης υ οφορί ς ι όρι χύ η ς. }} 55

58 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ Σ Σ Μ ΟΣ Ω ό ο, έ ς π π ιρ έ ος ο ηγός που γ ωρίζ ι η π ριοχή ί ι πιθ ό πι έξ ι ι ύ ρη ι ρο ή. μ μπ π μ μ π μ μ π μ π π. Γι χ ι ούς όγους, ο ύ η πορ ί χρη ι οποι ί ό ο γ ύ ρους ρό ους ά ο υπο ογι ό ι ς ι ρο ής που ί ι γά η πό η. πι έξ ποφ ύγο ι οι ο οί ιό- ι ι οι υ ο ι η ό ρο οι, ό ποφ ύγο- ι γι ό ο ο υ ό γ ύ ρη ι ρο ή ι χρη ι οποιού ι ό ο υπάρχ ι ά η ύ ογη ι ή. μ μ μ ο υ ο ί η ο φ ρθ ί, γι π ρά ιγ πορθ ίο ή ρέ ο, ή ρόπο που πο ίζ ι η ήψη ου ορυφορι ού ή ος, πορ ί χρ ι ού έως 5 π ά έχρι η θέ η ου υ ο ι ή ου υπο ογι ί ω ά. μ μπ μ. ός πό ο ορυφορι ό έ η, ο ι θη ήρ ς χύ η ς ου υ ο ι ή ου ι έ ς γυρο οπι ός ι θη ήρ ς υ ά ου ώ υπο ογι ί η ρέχου θέ η ι η ύθυ η ί η ης ου υ ο ι ή ου. Μ ά η οποθέ η η ου φ ρι ού ροχού ή η γή ξύ θ ρι ώ ι χ ι ρι ώ ι- ώ, ο ύ η χρ ιάζ ι " άθ ι" ις ι - ά ις ω έω ροχώ. Συ πώς, γι η έ ι η ι ουργί ου υ ή ος, υ ι ά ι ο υ ο ί η ο ο ηγηθ ί γι ίγο ρό ους ή ορυφορι ή ήψη ( ή ορ ό η ). π μ Π ράγο ς όπως η ι ρ ής πέ η ι υή ου ο ι ού ι ύου, η υ χής ι γωγή έω ο ι ώ ο ι ής υ οφορί ς. π. η ί ου ό ι η ά η ο έ ω χ ρ ώ ί ι πά ο, άθ π ρίπ ω η, π ήρης. Γι ο όγο, ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό π ύ - ι ι ρ ώς ι η ρώ ι - έγχ π ρι ι ά γι ί υπάρχου η ρώ ις. μ μ π μπ ο ύ η πορ ί χρ ι ί ρι ά υ ρό π γι οπί ι η θέ η ι η ί η η ου υ ο ι ή ου πρι ξ ι ή. π ργοποιή ο ύ η ι ή ο ι η ήρ. Θέ ο ι η ήρ ξ ά ι- ουργί, ά π ρ ί η έ οι γι ίγο πρι ρχί ο ηγ ί. π μ μ Δ ί η πά η η ο ί ο η πό η πι φ ί. π ; ο χ ρ ογρ φι ό υ ι ό η ρώ ι ι - ιώ ι υ χώς. ιωθ ί ό ι η ο ύ η ι θέ ι η ρέχου έ ο η χάρ η ι ό ι οι η ρώ ις ί ι ι θέ ι ς: έγξ ο υ ο ί η ο υ έ ο ο ι ί υο -. ό η " η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού υ ο ί η ο υ - έ ο ο ι ί υο". έγξ η έ ο η χάρ η ο υ ο ί η ο ι υγ ρί έ η η έ ο η χάρ η που ί ι ι θέ ι η η ι ο ί υπο- ήριξης Volvo Cars -. ό η " η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω / ι USB". Σύ ο ς ο ηγί ς γι η π οήγη η χάρ η (. 6) η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού ο MapCare (. 50) 56

59 ΠΛ ΡΟΦΟΡ Σ ΧΆΡ Σ Σ Μ ΟΣ η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω υ ο ι ή ου υ έ ου ο ι ί υο (. 51) η έρω η χ ρ ογρ φι ού υ ι ού έ ω / ι USB (. 53) Ά π μ Η ά ι 1 πο ύ η που π ρ χ ι ο ι ω χρ ης ι ς υγ ρι ης ι- ουργ ς ο ι ω χρ ης ου ι ιώ- ος ός ρ ου ύ φω ους όρους ι ις προϋποθ ις ης ύ ης. Δ Σ Σ Π Ρ ΛΟ Μ Ν Δ Σ ΠΡΟΣ Ν Π ΡΟ Σ Σ Μ Σ Δ Σ ΧΡ Σ Σ Λ Ο ΧΡ Σ ΠΡ Ν ΧΡ Σ ΜΟΠΟ Σ Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ HERE. Π ΡΟ Σ ΠΟ Λ Σ Μ Σ Δ Σ ΧΡ Σ Σ ΟΧ Σ Μ Σ ΠΩΛ Σ ΩΣ Ν Μ Σ Σ Σ Σ Ν Ρ HERE EUROPE B.V. ( HERE ) Γ Ο Ν ΓΡ ΦΟ Σ Σ Σ Σ Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ ΠΛΟ Γ Σ ΜΩΝ Χ Ρ ΩΝ HERE, Σ ΜΠ Ρ Λ Μ ΝΟΜ ΝΩΝ Σ Ν ΦΩΝ ΛΟΓ ΣΜ ΩΝ Λ ΡΟΝ ΩΝ ΠΟΛΟΓ Σ ΩΝ, Μ ΣΩΝ Π Ξ Γ Μ Ο Ν ΠΟ Λ Ο ΠΟ ΧΟ Ν ΔΟΘ ΠΟ Ν Ρ HERE ( ΠΟ Ο ΝΟ Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ ). Μ ΧΡ Σ Σ Σ Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ, ΠΟΔ Χ Σ Σ ΜΦΩΝ Μ ΟΛΟ Σ Ο Σ ΟΡΟ Σ ΠΡΟΫΠΟΘ Σ Σ Σ Π ΡΟ Σ Σ Σ Μ Σ Σ Δ Σ ΧΡ Σ Σ Λ Ο ΧΡ Σ [END USER LICENSE AGREEMENT ( Σ Μ Σ )]. Ν Δ Ν Σ ΜΦΩΝ Μ Ο Σ ΟΡΟ Σ Σ Π ΡΟ Σ Σ Σ Μ Σ Σ, Θ ΠΡ Π Ν Π Σ Ρ Ψ Μ ΣΩΣ Σ Δ ΔΟΜ ΝΩΝ, Μ Μ ΟΛ ΟΣ Σ ΝΟΔ Ο Ν, Σ ΟΝ ΠΡΟΜ Θ Σ Σ Γ Ν Σ Σ Π Σ Ρ ΦΟ Ν ΧΡ Μ. ά η ο έ ω ι υγγρ φι ά ι π υ ι ά ι ιώ η ιουργού ή υγγ ή ι ιώ που χ ίζο ι υ ή ή ου η υριό η ης ιρ ί ς HERE ι ω ιο όχω ης. υριό η ω πο υ έ ω οποί π ριέχ ι η ά η Δ ο έ ω ι ηρ ί ι πό η HERE ή/ ι ο προ ηθ υ ή ς έχρις ό ου ά ο έρ ιο οποι ήπο πο ά οφ ί ο ι η HERE ή/ ι ο προ ηθ υ ή ς ύ φω η π ρού Σύ η ή π ρό οι (- ς) ύ η(- ις) ο π ί ιο ης οποί ς ς π ρέχ ι η ά η Δ ο έ ω. Δ HERE άς χορηγ ί ι η πο ι ι ή ά ι χρή ης ης ά ης Δ ο έ ω γι προ ωπι ή ς χρή η ή, ά ι χύ ι, γι χρή η ις ω ρι ές ι ουργί ς ης πιχ ίρη ής ς. π ρού ά ι π ρι ά ι ο ι ίω χορήγη ης υπο- ιώ. 1 EULA = End User License Agreement }} 57

(POI 2 ) ι π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς

(POI 2 ) ι π ηροφοριώ ο ι ής υ οφορί ς SENSUS NAVIGATION άζ ι η προ ο ή ου χάρ η ξύ 2D ι 3D π ρυθ ίζ ι ο χάρ η ώ ο ουθ ί η ί η η ου υ ο ι- ή ου Ση ίο ι φέρο ος (POI - 1 ) Π ηροφορί ς ο ι ής υ οφορί ς χι οποίη η ( π υγ έ η προ ο ή) ή γι οποίη

Διαβάστε περισσότερα

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION WEB EDITION SENSUS NAVIGATION Προορι ός/ ι ός προορι ός ιά ος προορι ός Ση ίο θο ήγη ης ο υ ο ί η ο ( π ρίγω ο) πί ης προγρ ι έ ης ι ρο- ής υ οφορι ό πρό η π ηροφορί ς χι οποίη η ( π υγ έ η προ ο ή) ή

Διαβάστε περισσότερα

μ π (μπ ) π π μ POI ( )

μ π (μπ ) π π μ POI ( ) WEB EDITION SENSUS NAVIGATION Κείμενο και σύμβολα στον χάρτη + μ π π π π μ μ μ μ μ μ π π μ / π μ + μ π π π π μ μ π π π π μ μ μ POI μ π μ / π μ μ π μ μ (μπ ) π π μμ μ μ π μ μ π π ( π μ π ) μ π (π ) π π

Διαβάστε περισσότερα

VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ

VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Σ υ ό ο ο ηγό Quick Guide π ριγράφ ι ι ιρά πό ι ουργί ς που υπάρχου ο έο ς Volvo. Λ π ο ρέ ρ ς π ηροφορί ς γι ο ά οχο ί ι ι θέ ι ς ο υ ο ί η ο, η φ ρ ογή ι ο ι ι υ ό ι ό. Η ΕΝ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

SENSUS NAVIGATION. Λόγω ω ροποποι ω, οι π ηροφορ ς, οι

SENSUS NAVIGATION. Λόγω ω ροποποι ω, οι π ηροφορ ς, οι WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι

Διαβάστε περισσότερα

VÄLKOMMEN! (support.volvocars.com).

VÄLKOMMEN! (support.volvocars.com). ΓΧ Ρ Δ Ο ΟΧΟ VÄLKOMMEN! πίζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό ι ο υ ο ί η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο ί η ο υ ό χ ιά η γ ώ- ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ή ς ό ο ι ω υ πι ώ ς. υ ο ί η ης Volvo ί ι πό φ έ- ρ π γ

Διαβάστε περισσότερα

VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ

VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Σ υ ό ο ο ηγό Quick Guide π ριγράφ ι ι ιρά πό ι ουργί ς που υπάρχου ο έο ς Volvo. Λ π ο ρέ ρ ς π ηροφορί ς γι ο ά οχο ί ι ι θέ ι ς ο υ ο ί η ο, η φ ρ ογή ι ο ι ι υ ό ι ό. Η ΕΝ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Volvo ID WHIPS - θ η... 43

Volvo ID WHIPS - θ η... 43 WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ VÄLKOMMEN! π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς ό ο ι ω υ πι ώ ς. υ ο η ης Volvo ι πό φ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

VÄLKOMMEN! ης Volvo Cars (support.volvocars.com).

VÄLKOMMEN! ης Volvo Cars (support.volvocars.com). SENSUS INFOTAINMENT VÄLKOMMEN! Ε πίζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό ι ο υ ο ί η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο ί η ο υ ό χ ιά η γ ώ- ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ή ς ό ο ι ω υ πι ώ ς. υ ο ί η ης Volvo ί ι πό φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17 WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

Το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμάμε ότι η κατάσταση στον τομέα του δημόσιου συστήμ ατος υγ ε ί ας -πρό νο

Το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμάμε ότι η κατάσταση στον τομέα του δημόσιου συστήμ ατος υγ ε ί ας -πρό νο Ψήφ γ ην Υγ Τρη 10 Ιουλου 2012 11:00 Το έω πόνο δη ό η η ον οέ ου δηόου υή ο υγ -πρό νο 1 / 13 Ψήφ γ ην Υγ Τρη 10 Ιουλου 2012 11:00 θ πδνωθ ό π ρ όρο ω πο έλ ω ν έρων γ ν ν ω π η π λή οονοή ρ η υπέρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Ω ΑΪ Ω

14PROC Ω ΑΪ Ω Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Α Η Η 14PROC001870396 Ω ΑΪ Ω 2014-02-14 TAMEIO Η Α Α Ω Ω Α Α Ω Ταχ. Δ/ν η : Α. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Α πε ό ηπο, ΑΘΗΝΑ Ι ο λί α : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Digitally signed by Η INFORMATICS Η DEVELOPMEN T AGENCY Ω ΑΪ Α «CIP-pilot Location: Athensactions» DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.15 16:21:12 EET Reason: Α Η Α Α Η Α Η Ω Α Η Η Η Α Ω Ω Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα