Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα"

Transcript

1 Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ ςτο ςυνεργείο μοτοποδθλάτων και ποδθλάτων του μθχανικοφ κ. Γιακουμι Γιάννθ. Εκεί ο κ. Γιάννθσ μασ ενθμζρωςε για τα ποδιλατα, μασ μίλθςε για τθν ιςτορία του ποδθλάτου, τα είδθ των ποδθλάτων, τα απαραίτθτα αξεςουάρ και τθ ςωςτι ςυντιρθςθ για ζνα αςφαλζσ ποδιλατο. Ευχαριςτοφμε τον κ Γιάννθ για τισ χριςιμεσ γνϊςεισ και ςυμβουλζσ που μασ ζδωςε!! Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα κασαλάβω αμ σξ οξδήλασξ μξτ έφει κάοξια βλάβη ; (Οι μικροί οδοιπόροι) Παρακολουκϊντασ τον κ. Γιάννθ με μεγάλθ προςοχι Απάντ. : Θα παρουςιάηει κάποια δυςλειτουργία, δε κα πιάνουν τα φρζνα, κα βάηω κάποια ταχφτθτα και κα μπαίνει άλλθ, οτιδιποτε φαίνεται να μθν λειτουργεί ςωςτά κα πρζπει να μασ οδθγιςει ςε ζναν ζλεγχο Επ : Πώρ μξμσάπω σα οεσάλια σξτ οξδηλάσξτ ; (Οι μικροί οδοιπόροι) Απάντ. : Δεν είναι κακόλου εφκολο γιατί θ μια βίδα είναι ανάποδθ, πρζπει να ξζρεισ τθν τεχνικι. Επ : Γιασί η αλτςίδα εμώμεσαι με σημ οίςω πόδα ; (Οι μικροί οδοιπόροι) Απάντ. : Τα ποδιλατα δεν είναι δυνατόν να ζχουν μπροςτινι κίνθςθ, δθλαδι να ςυνδζεται θ αλυςίδα με τθν μπροςτινι ρόδα γιατί, προφανϊσ, δεν κα μπορζςει να

2 ςτρίψει το ποδιλατο. Τα πρϊτα ξφλινα ποδιλατα που είχαν τα πετάλια μπροςτά δεν είχαν αλυςίδα Επ : Πξιξ είμαι σξ αςυαλέςσεπξ οξδήλασξ για σημ άςυαλσξ και οξιξ για σξμ φωμασόδπξμξ; (Οι μικροί οδοιπόροι) Απάντ. : Για τθν άςφαλτο και τθν πόλθ είναι το ποδιλατο πόλθσ (city- bike)και για το χωματόδρομο και το βουνό είναι το ποδιλατο του βουνοφ ( mountain bike) Επ : Κάθε οόσε οπέοει μα οηγαίμξτμε σξ οξδήλασό μαρ για σεφμικό έλεγφξ (service) ςσξ ςτμεπγείξ; Απάντ. : Κάκε άνοιξθ πριν ξαναχρθςιμοποιιςουμε το ποδιλατο μασ πρζπει να κάνουμε τεχνικό ζλεγχο, ςτα ελαςτικά, τακάκια φρζνων, πετάλια τιμόνι, ςζλα, αλυςίδα, λάδωμα. Αν το χρθςιμοποιοφμε ςυνεχϊσ τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο. Με οποιαδιποτε δυςλειτουργία κα πρζπει να απευκυνόμαςτε ςτον μθχανικό για να είμαςτε αςφαλείσ. Επ : Σε σι είδξτρ οξδήλασα και δπόμξτρ φπηςιμξοξιξύμσαι ξι σαφύσησερ; Απάντ. : Όλα τα ποδιλατα ςε όλα τα είδθ δρόμου μποροφν να ζχουν ταχφτθτεσ εκτόσ από τα ποδιλατα free style (BMX). Ο αναβάτθσ χρθςιμοποιεί τθν κατάλλθλθ ταχφτθτα ανάλογα με τθ μυϊκι του δφναμθ και το δρόμο ϊςτε να οδθγεί χωρίσ να καταβάλει μεγάλθ προςπάκεια. Επ : Πξια επγαλεία φπειαζόμαςσε για μα διξπθώςξτμε μια ναυμική βλάβη ςσξ δπόμξ; (Μικροί τροχονόμοι) Απάντ. : Μποροφμε να ζχουμε μαηί μασ ζνα ΚΙΤ επιςκευισ, δθλαδι ζνα μικρό κουτάκι με ζνα κλειδί ι πολυεργαλείο ζνα κομμάτι μπάλωμα, κόλλα ϊςτε να μπορζςουμε να ςυνεχίςουμε τθ διαδρομι μασ μζχρι το Ο κ. Γιάννθσ μασ εξθγεί τι περιζχει ζνα ςυνεργείο. Βζβαια υπάρχουν και ειδικά ςπρζι κιτ επιςκευισ για τθν αποφυγι τρφπιων ςαμπρελϊν και άλλεσ διάφορεσ τεχνικζσ ενδυνάμωςθσ τθσ ανκεκτικότθτάσ τθσ.

3 Επ : Πώρ υπξμσίζξτμε σξ οξδήλασξ μαρ μα υαίμεσαι οάμσα ςαμ καιμξύπιξ ; Απάντ. : Προςζχουμε να μθν το αφινουμε ςτθ βροχι, να το λιπαίνουμε ςυχνά ι να ψεκάηουμε τα μεταλλικά μζρθ με ειδικό λιπαντικό ςπρζι. Επ : Πξιξ οξδήλασξ είμαι κασάλληλξ για σημ οεπιξφή μαρ ; (Μικροί τροχονόμοι) Απάντ. : Τα πιο κατάλλθλα ποδιλατα είναι τα ποδιλατα βουνοφ (mountain bike) ι τα ποδιλατα πορείασ (trekking) γιατί ςτο χωριό μασ ζχουμε και άςφαλτο και χωματόδρομο κακϊσ και πλακόςτρωτο. Επ : Πξτ φπηςιμεύξτμ ξι ςξύςσερ ; (Μικροί τροχονόμοι) Απάντ. : Οι ςοφςτεσ απορροφοφν τουσ κραδαςμοφσ για πιο αςφαλι και ξεκοφραςτθ οδιγθςθ. Συνικωσ είναι κάτω από τθ ςζλα εκτόσ από τισ δφο αναρτιςεισ που ζχει μπροςτά ςτο τιμόνι. Επ : Πξια ςημεία σξτ οξδηλάσξτ οπέοει μα ελέγνω οπιμ απφίςω μια βόλσα με σξ οξδήλασό μξτ; (Μικροί τροχονόμοι) Απάντ. : Εφόςον κάνω τακτικά ζλεγχο του ποδθλάτου μου και το πθγαίνω και για ςζρβισ, πριν αρχίςω τθ βόλτα μου ελζγχω τα λάςτιχα μου να είναι ςωςτά φουςκωμζνα, πιζηοντασ τα απλά με τα δάχτυλά μου, τα φρζνα και το τιμόνι.

4 Επ : Τι οπέοει μα έφξτμε μαζί μαρ οπιμ νεκιμήςξτμε, μια οιξ μακπιμή, διαδπξμή, αοό ση ςτμηθιςμέμη μξτ βόλσα; (Οι μικροί οδθγοί ςτο δρόμο) Απάντ. : Πρζπει να ζχουμε, όπωσ πάντα, το κράνοσ μασ, τα κατάλλθλα ροφχα και κλειςτά ςτακερά παποφτςια, ανακλαςτιρεσ και φωσ με μπαταρίεσ λευκό μπροςτά, κόκκινο πίςω- νερό ςτθ κατάλλθλθ κικθ, ΚΙΤ επιςκευισ, τρόμπα. Επ : Πώρ μοξπξύμε μα βγάλξτμε σξμ σπξφό για μα εοιςκετάςξτμε σξ λάςσιφξ; (Οι μικροί οδθγοί ςτο δρόμο) Απάντ. : Το μπροςτινό λάςτιχο είναι πιο εφκολο να βγει ειδικά αν ζχει άξονα γριγορθσ απελευκζρωςθσ με μοχλό. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ απελευκερϊνουμε το φρζνο, ανοίγουμε το μοχλό και βγάηουμε τον άξονα και ζτοιμθ θ ρόδα. Η πίςω ρόδα με τθν αλυςίδα και τα γρανάηια των ταχυτιτων είναι δυςκολότερο να βγει αλλά θ διαδικαςία είναι ίδια. Επ : Τξ οασησό μοαίμει ςε όλα σα οξδήλασα ; (Οι μικροί οδθγοί ςτο δρόμο) Απάντ. : Ναι, μπαίνει ςτα περιςςότερα, ανάλογα το πατθτό και τθ κζςθ που μπαίνει. Συνικωσ μπαίνει πλάγια δίπλα ςτθ ρόδα. Επ : Πώρ νεφωπίζξτμε οξιξ οξδήλασξ είμαι για εμάρ; Απάντ. : Το κατάλλθλο ποδιλατο για τον κακζνα μασ εξαρτάται από το φψοσ, κακϊσ και χριςθ του ποδθλάτου, το ζδαφοσ και τθν περιοχι που κα το χρθςιμοποιοφμε. Επ : Πείσε μαρ σπειρ βαςικέρ ξδηγίερ για σξτρ οξδηλάσερ ; Απάντ. : Πρϊτον :φοράμε πάντα κράνοσ Ο κ. Γιάννθσ μασ παρουςιάηει το ποδθλατικό κράνοσ και τθ ςωςτι χριςθ του

5 Δεφτερον: ανακλαςτιρεσ και φϊτα για το βράδυ Τρίτον :ακολουκοφμε τουσ κανόνεσ οδικισ κυκλοφορίασ Επ : Πξια ανεςξτάπ θεωπείσε αοαπαίσησα για σξ οξδήλασξ; Απάντ. : Οπωςδιποτε κακρζφτθσ αν κυκλοφοροφμε ςε δρόμουσ με μεγάλθ κυκλοφορία, κουδουνάκι, τρόμπα, φϊτα και όλα όςα αναφζραμε παραπάνω. Επ : Πόσε έμα οξδήλασξ είμαι αςυαλέρ για εμάρ; Απάντ. : Το ποδιλατο μασ το κάνουμε εμείσ αςφαλζσ διατθρϊντασ ςε καλι κατάςταςθ με τθ ςωςτι ςυντιρθςθ και ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ οδιγθςθσ. Δεν ζχει ςθμαςία αν είναι καινοφριο ι παλιό αν είναι ςωςτά ςυντθρθμζνο, οφτε αν είναι ακριβό οφτε και ο τφποσ του ποδθλάτου. Επίςθσ ςθμαντικό είναι να κατάλλθλο για το φψοσ μασ. Ετφαπιςσξύμε κ. Γιάμμη

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010

Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Ο Ραράδειςοσ και θ Κόλαςθ 2010 Σίγουρα όταν προςκαλοφςα τον φίλο μου με το LC4 να ζρκει να κάνουμε παρζα τον γφρο τθσ Λζςβου με εντουρο ςε 3 μζρεσ δεν είχα ιδζα για το τι εννοοφςαν τα παιδιά από τθν Μυτιλινθ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

320 ΜΠΚ Cadet s Manual

320 ΜΠΚ Cadet s Manual 320 ΜΠΚ Cadet s Manual (Για τουσ δόκιμουσ τθσ 320 ΜΠΚ) Κείμενα: Αναςτάςιοσ Cipher Μπαρμπίςθσ Δθμιτριοσ Προπζλασ Βερνισ Διορκώςεισ Επιμζλεια κειμζνων τζργιοσ Lorimer ιώμοσ Εκδοςθ 1.0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα