Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην"

Transcript

1

2 Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Από ην 2007, ε Οκνζπνλδία Ειιεληθώλ Σπλδέζκσλ Νέσλ Επηρεηξεκαηηώλ (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε), έρεη μεθηλήζεη ηε δηνξγάλσζε κηαο εηήζηαο γηνξηήο, ηεο Παγθόζκηαο Εβδνκάδαο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Ειιάδα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ λέσλ, δεκηνπξγώληαο έλα δηάινγν δηθηύσζεο πέξα από ηα ζύλνξα ηεο ρώξαο. Φέηνο ε εθδήισζε έρεη επεθηείλεη ην εύξνο ηεο πηνζεηώληαο ηνλ δηεζλή ηίηιν Game Changers Generation We. Game Changers: ηα άηνκα, νη νξακαηηζηέο, πνπ κε θαηλνηόκν πλεύκα αλαπηύζζνπλ δεκηνπξγηθά κηα ηδέα, ε νπνία αιιάδεη ηνλ ηξόπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ή γίλεηαη θάηη. Generation We: ε γεληά ηεο ρηιηεηίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν θαη ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε, γηα λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό ζε θάζε άηνκν, ηα ςεθηαθά δειαδή θαη ςπρηθά εξγαιεία, ώζηε λα γίλεη επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο θαη ιύηεο πξνβιεκάησλ, ελώ παξάιιεια λα ελεξγεί σο ππεύζπλνο πνιίηεο ζηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα. Σην πιαίζην απηό αλαιάβακε ηελ πξσηνβνπιία λα πξνζθαιέζνπκε δηεζλείο Game Changers θαη επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο, σο νκηιεηέο, κε ζηόρν λα εκπλεύζνπλ, λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα δηθηπώζνπλ ηνπο λένπο ζηελ Ειιάδα. Επηπιένλ, γηα πξώηε θνξά, ε Ειιάδα ζα ιάβεη κέξνο ζηνλ παγθόζκην δηαγσληζκό "Get In The Ring", κηα κάρε κε ζηόρν ηελ εμαζθάιηζε επελδύζεσλ, όπνπ δηάθνξεο ειιεληθέο λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαγσληζηνύλ παξνπζηάδνληαο ηηο θαηλνηόκεο ηδέεο θαη ηηο λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο ηνπο, κπξνζηά ζε θξηηέο θαη έλα δσληαλό αθξναηήξην, δηεθδηθώληαο έηζη κηα πηζαλή επέλδπζε ζε απηέο. O.E.Σ.Y.N.E. Η Οκνζπνλδία Ειιεληθώλ Σπλδέζκσλ Νέσλ Επηρεηξεκαηηώλ (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε) ηδξύζεθε ζηηο 25 Ινπλίνπ ηνπ Τν 2002, ε Οκνζπνλδία O.E.Σ.Y.N.E έγηλε κέινο ηεο Επξσπατθήο Σπλνκνζπνλδίαο Νέσλ Επηρεηξεκαηηώλ - YES. Η O.E.Σ.Y.N.E έρεη σο απνζηνιή λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο παξνπζίαο ηεο Ειιεληθήο Νεαληθήο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνλ παγθόζκην νηθνλνκηθό ράξηε. Σηόρνο ηεο είλαη λα εμειηρζεί ζε έλα νξγαληθό θαη δπλακηθό θνκκάηη ησλ λέσλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ πνπ εθπξνζσπνύλ θαη εθθξάδνπλ ηνλ λεαληθό θνηλσληθό ηζηό θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξάζε. Η O.E.Σ.Y.N.E. επηζπκεί λα επαλεμεηάζεη ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ δελ έρνπλ απνδώζεη ζην παξειζόλ θαη λα πξνζδώζεη ζηηο λέεο δπλακηθέο επηρεηξήζεηο ηελ επθαηξία λα εηζαρζνύλ ζηελ εγρώξηα θαη παγθόζκηα αγνξά θαη λα αλαδπζνύλ κέζα από επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο. MSCOMM Η MSCOMM είλαη κία ηαρέσο αλαπηπζζόκελε εηαηξία επηθνηλσλίαο, πνπ κέζα από ζηξαηεγηθή αλάιπζε θαη θαηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο πειάηεο ηεο. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο θαιύπηνπλ ην πιήξεο θάζκα ηεο επηθνηλσλίαο, ζην ρώξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ζην ρώξν ηεο above & below the line επηθνηλσλίαο, θαιύπηνληαο ηόζν ηελ αγνξά ησλ παξαδνζηαθώλ όζν θαη ησλ λέσλ κέζσλ, κέζα από ηε ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ θνηλώλ ζηόρσλ θαη ησλ νκάδσλ επηξξνήο. H MSCOMM έρεη αλαπηύμεη εθηελή εκπεηξία θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ζε κηα ζεηξά από ρώξνπο όπσο είλαη νη κεηαθνξέο, ε ηερλνινγία, ε ελέξγεηα, ηα ηξόθηκα & πνηά, ην ιηαληθό εκπόξην, ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, ε άκπλα θαη ε αζθάιεηα, ν ηνπξηζκόο θαη ε αλαςπρή, νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο.

3

4 Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου :00 Δγγξαθή 14:00 Game Changers Δλαξθηήξηα Οκηιία Σπληνλίδεη: Desiree Michael, Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο ηεο Girls in Tech, Aζήλα & Δπηρεηξεκαηίαο 14:05 Σπλεδξία Ι: Δλδπλακώλνληαο ηνπο Νένπο θέςνπ δηαθνξεηηθά, «έμσ από ην θνπηί» - Σόικεζε λα θεξδίζεηο Noam Band, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ Timest ν πξσηνπόξνο ζηε δεκηνπξγία ελόο απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο Βειηίσζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ. Χσξίο εμσζηξέθεηα είζηε θαηαδηθαζκέλνη Plamen Russev, Ιδξπηήο ηνπ ζπλεδξίνπ Webit Congress, ηνπ Ιδξύκαηνο Webit Ambassadors θαη ηνπ egov Summit ηνπ κόλνπ παγθόζκηνπ γεγνλόηνο ζην ρώξν ησλ λέσλ ςεθηαθώλ θαη ηερλνινγηθώλ αγνξώλ κε ηδηαίηεξν πξνζαλαηνιηζκό ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο Από ηηο Καθέο Γηθαηνινγίεο ζηηο Καιέο ΙΓΔΔ Henrik Scheel, Ιδξπηήο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Startup Experience κηα εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα επηρεηξεκαηηθόηεηαο, πνπ ήδε εθαξκόδεηαη ζε 7 ρώξεο Η Δπηζηήκε ηεο Δπηθνηλσλίαο σο Δξγαιείν γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Dr. Θεόδσξνο Αλαγλσζηόπνπινο, πληδξπηήο θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο SciCo (Δπηζηήκε ηεο Δπηθνηλσλίαο) ε ΜΚΟ SciCo ρξεζηκνπνηεί θαηλνηόκεο θαη ςπραγσγηθέο κεζόδνπο γηα ηε κεηάδνζε επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ Δθπαηδεπηηθή Ψπραγσγία Σώξα! Η ζεκαζία ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο κεζόδνπ θαη νη νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο πνπ δεκηνπξγεί Amir Azor, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο e² Young Engineers - ηα πξνγξάκκαηα Lego Enrichment ηεο e² παξέρνπλ βαζηθέο γλώζεηο ζε καζεκαηηθά, θπζηθή, κεραληθή θαη software engineering 15:30 Γηάιεηκκα ζλαθ 16:00 Σπλεδξία ΙΙ: Καηλνηνκία θαη Κνηλσληθέο Αμίεο To Πνιηηηζηηθό Ρίζθν ζηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Dr. Saleh Jallad, Αληηπξόεδξνο & Δηδηθόο ύκβνπινο Οηθνλνκηθώλ, Αζθάιηζεο & Κπβεξλεηηθώλ ρέζεσλ ηεο Consolidated Contractors Company (CCC) ε 14 ε αλάκεζα ζηηο 50 θνξπθαίεο δηεζλείο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ζηνλ θόζκν Branding ηεο γαζηξνλνκηθήο καο θιεξνλνκηάο: ε πεξίπησζε ηεο ΓΑΙΑ Άξεο Κεθαινγηάλλεο, Ιδξπηήο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Gaea εηαηξίαο πνπ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηε δηεζλή αγνξά ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ηνπ κεδέ θαη ησλ Διιεληθώλ πξντόλησλ gourmet.

5 Καηλνηνκία ζηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Πέηξνο Κόθθαιεο, Οξγάλσζε ΓΗ κηα δπλακηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε Alessandro Targetti, Δκπνξηθόο Γηεπζπληήο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο CREE - επαλάζηαζε ζηε βηνκεραλία θσηηζκνύ κε πςειήο πνηόηεηαο LED ελεξγεηαθά απνδνηηθνύ θσηηζκνύ Γπλαίθεο Δπηρεηξεκαηίεο: πλεζηζκέλνη Άλζξσπνη πνπ θάλνπλ Αζπλήζηζηα Πξάγκαηα ή Αληη-ήξσεο; πκβνπιέο γηα ηε δεκηνπξγία ηαπηίζηκσλ πξνηύπσλ θαη ελόο δηθηύνπ ππνζηήξημεο γηα γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο Rebecca Hwang, πλ-ιδξύηξηα θαη Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο ηεο YouNoodle - Η εηαηξία πίζσ από ηελ Podium, έλα ινγηζκηθό σο ππεξεζηαθή (SaaS) πιαηθόξκα, πνπ ππνζηεξίδεη παλεπηζηήκηα, εηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, θπβεξλήζεσλ θαη θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ (όπσο Amazon, NASA, Intel) 17:30 Γηάιεηκκα θαθέο 18:30 Ξεπεξλώληαο Σύλνξα θαη Όξηα Η Δπαλάζηαζε ησλ Ψεθηαθώλ Μέζσλ Fadi Malas, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Just Falafel κηαο επαλαζηαηηθήο fast food εηαηξίαο Από Αξράξηα, Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο Linda Cheung, Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο ηεο SocialCube βξαβεπκέλε γηα Κνηλσληθή CRM θαη εηδηθή ζηα social media Χηίδνληαο ζηελ Διιάδα κία 100% εμαγσγηθή εηαηξία ηερλνινγίαο Μάξθνο Βεξέκεο, πλ-ιδξπηήο θαη Πξόεδξνο ηεο Upstream κία από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο ζηνλ θόζκν, ζην ρώξν ηνπ mobile marketing. Με δξαζηεξηόηεηα ζε πάλσ από 40 ρώξεο, πξνζθέξνπλ ηηο ηδέεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζε πεξηζζόηεξα από 100 παγθόζκηα brands. Ο Γελλαίνο Νένο Κόζκνο θαη πσο ζα θηάζεηε εθεί κε αθεηεξία ηελ Διιάδα Γξ. Αιέμαλδξνο Διεπζεξηάδεο, πληδξπηήο ηεο Vidyo ηνπ πξώηνπ εκπνξηθά επηηπρεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο- επηιεγκέλν γηα ην "Next Big Thing" βξαβείν ην 2011 Αλάπηπμε κίαο Νέαο Βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα Σάζνο Φιάκπνπξαο, πληδξπηήο θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Aventurine - ην κεγαιύηεξν ζηνύληην αλάπηπμεο online gaming ζηελ Διιάδα, παξήγαγε ην Darkfall Online, έλα καδηθό multiplayer online game ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε 190 ρώξεο. Γηαδηθηπαθή Χξεκαηνδόηεζε: ε ππόζρεζε απόθηεζεο θεθαιαίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ Korstiaan Zandvliet, πληδξπηήο ηεο Symbid ηεο εηαηξίαο πνπ έζεζε ηελ πξώηε πιαηθόξκα άληιεζεο θεθαιαίσλ ρξεκαηνδόηεζεο από ην επξύ θνηλό

6 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου :00 Δγγξαθή Σπληνλίδεη: Μηράιεο ηάγθνο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο MSCOMM Βαζίιεο Νηθνιόπνπινο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη πλ-ηδξπηήο ηεο Intelen 17:00 Δλαξθηήξηεο Οκηιίεο Υπνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ, θ. Κσζηήο Χαηδεδάθεο Δπίηξνπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θα. Μαξία Γακαλάθε Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, θ. Γηάλλεο γνπξόο Πξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ (ΔΒΔΑ), θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Διιεληθώλ Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (ΣΔΤΔ), Γξ. Αλδξέαο Αλδξεάδεο Αληηπξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Merck Sharp & Dohme (MSD) Διιάδα, θ. Karim Mikhail 18:40 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ Παγθόζκηαο Έξεπλαο γηα ηελ Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα κε εηδηθή αλαθνξά ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα Senior Partner ηνπ Monitor Group ησλ ΗΑΔ, κέινο ηνπ Global Executive θαη Head of the Economic Security and Competitiveness Practice, θ. Ydir Vissers 19:30 Get In the Ring : Μάρε Δπελδύζεσλ ζηελ Διιάδα 10 λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο (start-ups) δηαγσλίδνληαη κπξνζηά ζε θξηηέο θαη δσληαλό αθξναηήξην δηεθδηθώληαο θαη άιια βξαβεία. ITISART SHAREMY3G GNOSTIX CITY OF ERRORS PARKINGD BIOTICA+ DOCTORANYTIME.GR ELEIA DEALINGERS.COM LIGHTBUZZ Κξηηηθή Δπηηξνπή: Γεώξγηνο Γνπθίδεο, Καθηγηηής Πληροθοριακών Σσζηημάηων ζηο Τμήμα Διοικηηικής Επιζηήμης και Τετνολογίας ηοσ Οικονομικού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Αιεμάλδξα Χνιή, Ιδρύηρια και Διεσθύνηρια ηης Metavallon Χάξεο Μαθξπληώηεο, Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης Endeavor Arnaud Henin, PJ Tech Catalyst Rebecca Hwang, Σσν-Ιδρύηρια και Διεσθύνοσζα Σύμβοσλος ηης YouNoodle To ΜΔΓΑΛΟ βξαβείν ζα απνλεκεζεί από ηνλ θ. Samir Sabbagh, Σπλ-ηδηνθηήηε ηεο CCC 21:00 Τειεηή Απνλνκήο Βξαβείνπ

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην

Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Σρεηηθά κε ην Σπλέδξην Από ην 2007, ε Οκνζπνλδία Ειιεληθώλ Σπλδέζκσλ Νέσλ Επηρεηξεκαηηώλ (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε), έρεη μεθηλήζεη ηε δηνξγάλσζε κηαο εηήζηαο γηνξηήο, ηεο Παγθόζκηαο Εβδνκάδαο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012

ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: www.tovima.gr LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012 Οηηο 22 Κνεκβξίνπ 2012 ν Sir Οηέιηνο αηδεηωάλλνπ ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής

ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής ΕΛΤΑ Α.Ε. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ψηυιακής εποχής Σάββαο Γάλδνινο Γεληθόο Γηεπζπληήο Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ H Ταρπδξνκηθή Αγνξά ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ Απειεπζέξσζε: Νέα δεδνκέλα, λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ Γ Δ Λ Σ Η Ο Σ Τ Π Ο Τ ΤΝΓΔΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Σει. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί Θέκα: Βξαβεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΞΗΑ Βνξείνπ Διιάδνο Με κεγάιε επηηπρία

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2 Περιεχόμενα ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ Γεωργακάκου Βαςιλική, Έτοσ Αποφοίτηςησ 2004, Stanley Black & Decker Inc.USA... 3 Παπαδημητρίου Νώντασ, Έτοσ Αποφοίτηςησ 2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή της Manpower

Ιστορική Αναδρομή της Manpower 1940s 1948 Ίδρσση της Manpower Η Manpower ηδξύζεθε ζην Milwaukee, Wisconsin ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ από ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο Elmer Winter θαη Aaron Scheinfeld. Η Manpower θαηλνηνκεί δεκηνπξγώληαο επθαηξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ Αιέμε Σζίπξα κε ζέκα «Διιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο θαη ε Δπξώπε. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Γηεζλώλ ρέζεσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα