Α Π Ο Φ Α Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ."

Transcript

1 ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011 Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 15 (3 ος όροφος) Αθήνα Αρ. Πρωτ. 2/468 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Π. Σπυριδοπούλου Τηλέφωνο: Φαξ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) λογιστικού προγράμματος, για την καταγραφή των λογιστικών εγγραφών της εταιρείας και των πελατών της (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)), για τις ανάγκες του Τμήματος Λογιστηρίου της εταιρείας προϋπολογισθείσας αξίας ,00 άνευ Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της στην 88 η / συνεδρίαση του. 2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην 13 η / (θέμα 6) συνεδρίαση του σχετικά με την έγκριση σύστασης τριμελούς επιτροπής για την καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του λογιστικού προγράμματος. 3. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην 1 η / (θέμα 10) συνεδρίαση του σχετικά με την έγκριση της σχετικής πίστωσης , Την υπ αριθμ. 3/ εισήγηση της τριμελούς επιτροπής σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια προγράμματος. 5. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια ενός (1) λογιστικού προγράμματος για την καταγραφή των λογιστικών εγγραφών της εταιρείας και των πελατών της (Φ.Κ.Α.), για τις ανάγκες του Τμήματος Λογιστηρίου της εταιρείας. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τον συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α) και μέχρι του ποσού των , άνευ του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ενός (1) λογιστικού προγράμματος για την καταγραφή των λογιστικών εγγραφών της εταιρείας και των πελατών της (Φ.Κ.Α.), για τις ανάγκες του Τμήματος Λογιστηρίου της εταιρείας. 1

2 Α. Διενέργεια διαγωνισμού Αξιολόγηση προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Οι προσφορές (σε δύο αντίγραφα) θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην διεύθυνση της εταιρείας μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με ευθύνη του προσφέροντος. Επίσης θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το τίτλο της εταιρείας δηλαδή «ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», τον αριθμό της προκήρυξης, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο φάκελοι με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο ένας με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο άλλος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες, οι οποίοι υπολογίζονται από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι: Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης θα απορρίπτονται. Επιπλέον ο προσφέρων δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς που δίνονται από τους προσφέροντες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις, παρέχουν οι προσφέροντες μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την αρμόδια επιτροπή. Α1. Τεχνική Προσφορά Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο) πλην των προσπέκτους, που κατατίθενται εις απλούν. Μαζί με την τεχνική προσφορά, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει εις διπλούν φύλλο συμμόρφωσης με τις αιτούμενες προδιαγραφές. Στο φύλλο συμμόρφωσης θα απαντώνται αναλυτικά όλα τα επί μέρους σημεία των προδιαγραφών ξεχωριστά και με τη σειρά που αναγράφονται αυτά στη προκήρυξη και θα τεκμηριώνονται απαραιτήτως με στοιχεία που θα προσκομίζονται από τον κατασκευαστή καθώς και με στοιχεία και τυχόν εφαρμογές του ιδίου του προμηθευτή. Α2. Οικονομική Προσφορά Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κύριου φακέλου και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφονται ξεχωριστά τα ακόλουθα: Το κόστος συνολικό και ανά module. Το κόστος αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων. 2

3 Το κόστος των αδειών λειτουργίας του προγράμματος. Συγκεκριμένα η εταιρεία θα χρειαστεί αρχικά με την παράδοση του λογιστικού προγράμματος, δύο άδειες λειτουργίας, εντός των επόμενων δύο ετών άλλες δύο άδειες και εντός των επόμενων πέντε ετών άλλες έξι άδειες, συνολικά δέκα. Το κόστος συντήρησης των παραπάνω αδειών. Το κόστος παραμετροποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α. Το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Το κόστος μεταφοράς των δεδομένων από υπάρχουσα βάση δεδομένων. Τα παραπάνω κόστη θα αναγράφονται σε ευρώ με και χωρίς τον ισχύοντα, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, ΦΠΑ και μόνο για το σύνολο αριθμητικά και ολογράφως. Β. Αξιολόγηση προσφορών. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: α. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. β. Υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. γ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. δ. Τα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν τοποθετηθεί σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. ε. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος από τον ζητούμενο. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος υπογράφεται από την Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την τεχνική αξιολόγηση αναφέρονται κατά είδος στο Παράρτημα Α. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα κριτήρια του Παραρτήματος Α. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών, η Επιτροπή προβαίνει στην σύνταξη και υπογραφή πρακτικού τεχνικής Αξιολόγησης. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης τεχνικής αξιολόγησης και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης. 3

4 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Γ. Κατακύρωση προμήθειας υπογραφή σύμβασης Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης και την έγκριση πίστωσης, ακολουθεί η έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα. β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωμή του ποσού της σύμβασης. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Δ. Παράδοση Παραλαβή προμήθειας Το προς προμήθεια λογιστικό πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από το εγχειρίδιο και τα παρελκόμενα που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η παράδοση και η εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία θα γίνει μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στα γραφεία της εταιρείας, με φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνει τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες μετά από συνεννόηση του προμηθευτή με την Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει το πρόγραμμα έτοιμο προς λειτουργία μέσα στον καθορισμένο χρόνο ή σε περίπτωση που δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης τότε η σύμβαση λύεται αζημίως και ο προμηθευτής οφείλει να επιστρέψει στην εταιρεία οποιοδήποτε ποσό που μπορεί να του έχει καταβληθεί. Μετά την παράδοση και εγκατάσταση, θα ακολουθήσει εκπαίδευση των χρηστών που θα υποδείξει η εταιρεία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, στο χώρο εγκατάστασης του λογιστικού προγράμματος, για όσο χρόνο απαιτηθεί, για την πλήρη χρήση του προγράμματος σε όλες τις δυνατότητές του. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής μέσα σε ένα (1) μήνα από το χρόνο παράδοσης, εγκατάστασης και πλήρους λειτουργίας. Ε. Εγγύηση καλής λειτουργίας Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν βεβαίωση δήλωση ότι εγγυώνται την καλή λειτουργία του προγράμματος για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και την ύπαρξη υποστήριξης για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα της δωρεάν εγγύησης, ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση, χωρίς απαίτηση αμοιβής, να αποκαθιστά την καλή λειτουργία του προγράμματος, εφόσον η δυσλειτουργία δεν έχει προέλθει από κακή χρήση ή άλλο λόγο εκ μέρους της εταιρείας. ΣΤ. Τιμές Πληρωμή Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προγράμματος, με επιταγή που θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου ή μέσω κατάθεσης σε 4

5 τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σταδιακά με την παράδοση του έργου. Ο ακριβής τρόπος πληρωμής θα ορισθεί στην σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ. Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της εταιρείας στην διεύθυνση Δωρεάν αντίτυπα της παρούσας διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη γραμματεία της εταιρίας (Σταδίου 15, , Αθήνα) τηλ Η Επιτροπή Διενέργειας 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ζητούμενα Τεχνικής Προσφοράς 1 Περιγραφή της δυνατότητας για προμήθεια μέρους ή όλων των εφαρμογών (modules) 2 3 Άδειες λειτουργίας ετήσια συντήρηση Αριθμός εταιρειών που μπορούν να ανοιχτούν στο λογιστικό πρόγραμμα 4 Χρόνοι εγκατάστασης 5 6 Παραμετροποίηση προγράμματος σύμφωνα με τις λειτουργικές μας προδιαγραφές Χρόνος προσαρμογής και εκπαίδευσης σε παράλληλη λειτουργία του υπάρχοντος και του νέου συστήματος 7 Διαδικασίες updates, versions 8 Χρόνος εγγύησης και τι περιλαμβάνει 9 Δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων από το υπάρχον λογιστικό πρόγραμμα στο νέο Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και η υποστήριξη του προγράμματος (Help Desk) Εγκαταστάσεις λογιστικών προγραμμάτων σε εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 12 Πλήρης περιγραφή απαιτήσεων σε εξοπλισμό και περιφερειακά Τα προς διάθεση Modules θα πρέπει να εξυπηρετούν τις Δραστηριότητες 13 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑ MODULE 15 ΚΟΣΤΟΣ UPDATES, VERSIONS 16 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ (ΔΥΟ ΑΡΧΙΚΑ, ΔΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ) 17 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 18 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 19 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 20 ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6

7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Λειτουργία 1 Η ΕΔΕΚΤ διαχειρίζεται μέρος των Αποθεματικών του Ασφαλιστικού Ταμείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασμό του οποίου έχει αναλάβει και την λογιστικοποίηση των συναλλαγών του. Επίσης αναμένεται εντός του έτους να αναλάβει και την διαχείριση των Αποθεματικών των Λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει, ότι το λογιστικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα παρακολούθησης των λογιστικών στοιχείων πολλών εταιρειών ταυτόχρονα. 2 Δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης λογιστικών στοιχείων και κατά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) και κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 3 Διαχείριση Λογιστικού Σχεδίου ανά εταιρεία. 4 Καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής (συμψηφιστικές, ταμειακές, δαπάνες κ.α.) 5 Τυποποιημένες επαναλαμβανόμενες εγγραφές. 6 Διαχείριση πολλαπλών νομισμάτων. Η εγγραφή να εμφανίζεται τόσο σε ευρώ όσο και στο ξένο νόμισμα. 7 Συναλλαγματικές διαφορές (αυτόματος υπολογισμός στο τέλος της χρήσης). 8 Διαχείριση πελατών, προμηθευτών και μητρώου παγίων. 9 Χρήση κέντρων κόστους για ανάλυση των δαπανών της εταιρείας. 10 Δημιουργία και τροποποίηση αναφορών σύμφωνα με το Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 11 Δημιουργία αναφορών πληροφοριακού χαρακτήρα (π.χ. προϋπολογισμού, οικονομικών αναφορών κ.α.) 12 Ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων (υπόλοιπα απογραφών πελατών-προμηθευτών, λογαριασμών γενικής λογιστικής και μητρώου παγίων). 13 Μέγιστος αριθμός αδειών χρήσης που μπορούν να δοθούν. 14 Μέγιστος αριθμός εταιρειών που μπορεί να ανοιχτούν στο λογιστικό πρόγραμμα. 15 Ανάπτυξη ειδικής λειτουργίας (customization) και interfaces με τρίτα συστήματα και προγράμματα. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιημένη για να μπορεί να ελέγχεται και να εκτελείται απ ευθείας από την εταιρεία μας χωρίς την παρέμβαση της εταιρείας που θα μας κάνει την ανάπτυξη. 16 Ευέλικτο αρθρωτό σύστημα, ανοικτής αρχιτεκτονικής, με περιγραφή όλης της βάσης δεδομένων και των πινάκων της. 17 Υποχρεωτική και άμεση προσαρμογή στις απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 18 Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών φορολογικών συντελεστών. 19 Δυνατότητα αυτόματης και καθημερινής εισαγωγής αρχείων στην βάση δεδομένων του λογιστικού προγράμματος με στοιχεία συναλλαγών όλων των διαχειριστών μας όπως αυτά εξάγονται από το πρόγραμμα παρακολούθησης συναλλαγών (back office). 20 Να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής συμπληρωματικών στοιχείων (εκτός του προγράμματος παρακολούθησης συναλλαγών) από τους διαχειριστές καθώς επίσης και από την βάση δεδομένων της Bloomberg. 21 Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων (π.χ. καρτέλες πελατών, προμηθευτών, ισοζύγια κ.α.) και όλων των άλλων πινάκων σε διάφορα formats π.χ. Access, Excel, Word, κ.λπ. Δυνατότητα ευέλικτου report generator. 22 Ασφάλεια : Ελεγχόμενη προσπέλαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες: 1. Σε επίπεδο εφαρμογής 2. Σε συγκεκριμένα μενού 3. Σε συγκεκριμένα πλήκτρα ελέγχου 4. Σε επίπεδο θέσης εργασίας 5. Σύνδεση με διαφορετικούς ρόλους 7

8 Λειτουργία 6. Διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης με εύκολο και ευέλικτο τρόπο 23 Να τηρεί αρχείο με το ιστορικό οποιασδήποτε τροποποίησης δεδομένων της βάσης δεδομένων, ικανό να προσπελασθεί εύκολα και γρήγορα, με πληροφορίες όπως : 1. Κωδικό Χρήστη που έκανε την τροποποίηση 2. Ημερομηνία και ώρα τροποποίησης Οποιεσδήποτε μεταβολές στα αρχεία του συστήματος και στα αρχεία ιστορικού ενεργειών θα επιτρέπονται μόνο στο διαχειριστή του συστήματος 24 Ευκολία χρήσης: 1. Να προτρέπει το χρήστη 2. Βοήθεια Online 3. Να προειδοποιεί 4. Να προτείνει στο χρήστη (π.χ. σε επαναλαμβανόμενες εργασίες) 5. Δυνατότητα γρήγορης ανεύρεσης στοιχείων και εφαρμογής φίλτρων. 6. Εγχειρίδια Χρήστη και Αναφοράς (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για άμεση χρήση) 7. Να προσφέρει συντομεύσεις πληκτρολόγησης για ταχύτερη εισαγωγή δεδομένων 25 Να προσφέρει επεκτασιμότητα σε χρήστες και σε όγκο δεδομένων / χαρτοφυλακίων. Να ορισθούν τα μέγιστα όρια σε καθένα. 26 Χρόνος υλοποίησης. (Προσδιορίστε το χρονοδιάγραμμα και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου). 27 Η μετάβαση από το παλιό λογιστικό πρόγραμμα στο νέο θα γίνει ανεξάρτητα και παράλληλα της λειτουργίας του παλαιού λογισμικού, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΔΕΚΤ. 28 Περιγράψτε λεπτομερώς τον τρόπο και την διαδικασία μεταφοράς όλων των περιεχομένων της παρούσας βάσης EXACT GLOBE FOR WINDOWS V 3.7. της εταιρίας ECG στη νέα (migration tools). Μετά την μεταφορά των στοιχείων ποιοι έλεγχοι θα γίνουν από την εταιρία σας που θα μας βεβαιώνουν για την σωστή και ολοκληρωμένη μεταφορά τους. 29 Υπάρχουν συγκεκριμένες εκτυπώσεις προς τις φορολογικές αρχές οι οποίες πρέπει να προβλεφθούν να εμπεριέχονται από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής και περιλαμβάνουν. 30 Δυνατότητα δημιουργίας αναφοράς ανάλογα με τις ανάγκες από τον χρήστη με εύκολο τρόπο και δυνατότητα αποθήκευσης αυτών σαν υπόδειγμα για χρήση από άλλους χρήστες. 31 Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης σε κάποια εγγραφή (Μετοχών, Ομολόγων Αμοιβαίων κ.λπ) επιπλέον στοιχείων (π.χ. ποσότητα συναλλαγής, κωδικός διαχειριστή κ.α.). 32 Να μπορεί να γίνεται γρήγορη αναζήτηση ιστορικών στοιχείων. 33 Περιγράψτε μας επιπλέον δυνατότητες ή ευκολίες του πακέτου σας. 34 Ανοιχτή αρχιτεκτονική με δυνατότητα σύνδεσης με εφαρμογές τρίτων. 35 Υποστήριξη σχεσιακών βάσεων δεδομένων κατά προτίμηση Microsoft SQL. 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ.

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πανεπιστημίου 32 Αθήνα 06-05- 2014 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Αρ. Πρωτ. : 767 Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37 για Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ3469ΗΖΞ-2ΦΠ. Μύρινα 23/10/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 6491

ΑΔΑ: ΒΛΛ3469ΗΖΞ-2ΦΠ. Μύρινα 23/10/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 6491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Γραφείο Προμηθειών Ιωάννινα 20-09 - 2013 Πληροφορίες : Σωτ. Αλεξίου Αριθμ. πρωτ. 16184 ΤΗΛ.. 26510 80625 FAX 26510

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 27/07/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ.Διακήρυξης: 14/2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 89598/01-08-2012 Ταχ. Δ/νση : Μάρνη 22

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 35.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4666/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45Χ469Η2Α-247 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β45Χ469Η2Α-247 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 6-12-2012 Τµήµα Οικονοµικής διαχείρισης και προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα ζωής περιβάλλον - πολιτισμός ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοντοπούλου 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826892 2015-06-05

15PROC002826892 2015-06-05 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Χ. Κολοβού Τηλέφωνο: 2109282157 & 436 Αρ. Πρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα