ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης», κά λυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων, λεπτομέρειες εφαρμογής, καθορισμός δικαιολογητικών και τρό που πληρωμής Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτού του (ΜΦΙ) του έργου των επισκοπήσεων (Surveys) για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ ΑΑ 698 (1) Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης», κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων, λεπτομέρειες εφαρμο γής, καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πλη ρωμής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005). β) της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών». γ) του π.δ. 820/1980 «περί Εφαρμογής του υπ αριθμ. 79/1965 Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) περί του Δι κτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης». δ) της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 303/Β / ) απόφασης «περί Εφαρμογής του Κοινοτικού Προγράμ ματος ΔΙΓΕΛΠ». 2. Τους Κανονισμούς: α) 79/65/ΕΟΚ (ΕΕ Ρ 109/ ) του Συμβουλίου «περί δημιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρη σης επί εισοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικο νομική Κοινότητα», Άρθρο 1 «περί Δημιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφορήσεως», Άρθρο 15 «περί Προστασίας των ατομικών δεδομένων». β) 2237/1977 (ΕΟΚ) και η τροποποίηση 1837/2001 περί Δελτίου εκμετάλλευσης. γ) 1859/1982 (ΕΟΚ) της Επιτροπής «περί Επιλογής των λογιστικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις». δ) 1915/1983 (ΕΟΚ) της Επιτροπής «περί Ορισμένων διατάξεων εφαρμογής για την τήρηση λογιστικών στοι χείων για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωρ γικές εκμεταλλεύσεις». 3. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμε νο τη διερεύνηση του γεωργικού εισοδήματος και των τεχνικοοικονομικών και διαρθρωτικών χαρακτηριστι κών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να υπάρχουν διαθέσιμα μικροοικονομικά στοιχεία από την επεξεργασία των οποίων επιτυγχάνεται η στήριξη απο φάσεων γεωργικής πολιτικής σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο, αλλά και για στατιστικούς λόγους. 4. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα είναι συγχρηματο δοτούμενο και το 50% της Κοινοτικής συνεισφοράς προκαταβάλλεται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχή της λογιστικής χρήσης. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ. 29/110 και Κ.Α.Ε. 5329). 6. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ (ΦΕΚ 1950/ Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών. 7. Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών», αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε τη διάθεση συνολικού ποσού ,00. από τις πιστώσεις του Φ. 29/110 και Κ.Α.Ε του Τα κτικού Προϋπολογισμού για κάλυψη ανειλημμένων υπο χρεώσεων των ετών 2006 και 2007, για τη μερική κάλυψη της λειτουργίας του προγράμματος για το έτος 2008, και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος του Δικτύου. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούν στην κάλυψη των δαπανών

2 15278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λειτουργίας του κοινοτικού προγράμματος «Δίκτυο Γε ωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» (Ελλ.=ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π. και Γαλλ.=R.I.C.A.). Η διάθεση του ποσού αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος με το οποίο προσδιορίζετε το γεωργικό εισόδημα ανά κατηγορία σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών στοιχείων και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών τους. Η λειτουργία του Δικτύου επιβάλλεται με τον Κανονισμό 79/65/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και με όλους τους συναφείς Κανονισμούς της Ε.Ε. 2. Το ανωτέρω χρηματικό ποσό θα διατεθεί για την κάλυψη των εξής δαπανών: α) Κατ αποκοπή αμοιβή στους αρχηγούς των γεωρ γικών εκμεταλλεύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμ μα «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» για την τήρηση οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής τους για το λογιστικό έτος 2005, μέχρι συνολικού ύψους ,00. β) Έξοδα μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημιώσε ων, εσωτερικού και εξωτερικού, του προσωπικού που ασχολείται με το πρόγραμμα «Δίκτυο Γεωργικής Λογι στικής Πληροφόρησης» (R.I.C.A.), μέχρι συνολικού ποσού ,00. γ) Προμήθεια hardware και software, μέχρι συνολικού ποσού ,00 για τη πληροφοριακή στήριξη του προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ. δ) Διάθεση ποσού ,00 για τον υπολογισμό Τυ πικού Ακαθάριστου Κέρδους (ΤΑΚ). 3. Οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες. Το πρό γραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Η προμήθεια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) για τις πληρωμές της κατ αποκοπή αμοιβής στους αρχηγούς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δίκτυο Γεωργικής Λογι στικής Πληροφόρησης» ορίζεται σε 0,25%. 5. Καθορίζουμε ως ακολούθως τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο πληρω μής των οικονομικών δραστηριοτήτων της παρούσας κοινής απόφασης Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας Οικονομικών. α) Εγκρίνουμε τη διάθεση του ποσού ,00 για κατ αποκοπή αμοιβή στους αρχηγούς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» για την τήρηση λογιστικών στοιχείων του έτους 2005 της εκμε τάλλευσής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2.α) της παρούσας απόφασης. Πρόκειται για τους παραγωγούς αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων που τηρούν λογιστικά στοιχεία της εκμετάλλευσής τους για ένα λο γιστικό (ημερολογιακό) έτος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχι ακών Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη παραδώσει σε ειδικά συμπληρωμένα δελτία. Η κατ αποκοπή αμοιβή ανά παραγωγό αρχηγό γεωργικής εκμετάλλευσης καθορίζεται στα 130,00 και ο συνολικός αριθμός των παραγωγών που έδωσαν σω στά λογιστικά στοιχεία ανέρχεται σε Η σχετική, με την παρούσα απόφαση δαπάνη συμπερι λαμβάνει την προμήθεια της ΑΤΕ (0,25%) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 29/110 ΚΑ 5329 και μέσα στα όρια που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθεί από την Διεύθυνση Οικονομική, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών, σχετικό χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο όνομα του Κεντρι κού Καταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) ως α υπόλογος, με β υπόλογο, που θα ορισθεί από τη Διεύθυνση Οικονομική. Οι πληρωμές θα γίνουν από τα τοπικά υποκαταστή ματα της ΑΤΕ με πίστωση του προσωπικού λογαρια σμού των δικαιούχων στην ΑΤΕ και καθορίζουμε την κατανομή των πιστώσεων κατά Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με το Συνημμένο Ι. πίνακας κατανομής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Δικαιολογητικά για την απόδοση του ΧΕΠ καθορί ζουμε: Ι. την κατανομή των πιστώσεων κατά Διεύθυνση Αγρο τικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως καθορίζεται στην παρούσα απόφαση. ΙΙ. Ονομαστική κατάσταση και κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων του Προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ RICA κατά Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων, βεβαιωμένη από τον υπεύθυνο του προ γράμματος ΔΙΓΕΛΠ RICA και θεωρημένη από τον προ ϊστάμενο της Διεύθυνσης. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται και ο αριθμός λογαριασμού στην ΑΤΕ των δικαιούχων. β) Εγκρίνουμε τη διάθεση του ποσού ,00 για έξοδα μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημιώσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2.β) της παρούσας απόφασης, ως εξής: βα) Ποσό ,00 για την εξόφληση ανειλημμένων υποχρεώσεων που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημιώσεων του 2006, 2007, και μερική κάλυψη έτους 2008, μόνο των Γεωπόνων και Τεχνολό γων Γεωπονίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασχολούνται με το πρόγραμμα ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π. (R.I.C.A.). Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογι σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 29/110 ΚΑΕ 5329 με ισόποση μεταφορά της πίστωσης στον ΚΑΕ 5387 του ιδίου φορέα. Με απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής καθορί ζουμε την κατανομή των πιστώσεων κατά Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων, σύμφωνα με το Συνημμένο II. πίνακα κατανο μής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Τα δικαιολογητικά των εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημιώσεων του προσωπικού των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε ων είναι αυτά που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. ββ) Ποσό ,00 για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημιώσεων, στο εσω τερικό και εξωτερικό, (Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) του προ σωπικού της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών, Τμήμα Ζ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ασχολείται με το πρόγραμμα ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π. (R.I.C.A.). Δικαιολογητικά οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων, εσωτερικού και εξωτερικού, των υπαλ λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας: απόφαση μετακίνησης Πρόσκληση από Κοινοτικό Όργανο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ημερολόγιο κίνησης του υπαλλήλου υπογεγραμμένο από τον υπάλληλο και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών. Κατάσταση δαπάνης υπογεγραμμένη από τον υπάλ ληλο και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Διεύ θυνσης Γεωργικών Εφαρμογών. Αποδεικτικά μετακίνησης (τιμολόγια ξενοδοχείων, εισιτήρια, κλπ.) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται. Η σχετική με την παρούσα απόφαση δαπάνη θα βα ρύνει τις πιστώσεις που υπάρχουν για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων 29/110 ΚΑ 5329 και μέσα στα όρια που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Το ποσό θα καταβάλλεται στους δικαιούχους με τα κτικό χρηματικό ένταλμα, μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Οικονομική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η παραπάνω Διεύθυνση, μετά από έλεγχο των δικαι ολογητικών των δικαιούχων, θεωρεί και αναγνωρίζει τη συνολική δαπάνη και βεβαιώνει ότι η δαπάνη αυτή ευρίσκεται εντός των ορίων της συνολικής πίστωσης της παρούσας απόφασης και κατανομής, και διαβιβάζει τα σχετικά δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Δημοσιονο μικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μαζί με τις σχετικές αποφάσεις για την αναγνώριση της δαπάνης, για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα των δικαιούχων. γ) Εγκρίνουμε τη διάθεση ποσού ,00 για την προμήθεια hardware και software, όπως καθορίζεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.γ) της παρούσας απόφασης. Το εν λόγω ποσό θα διατεθεί για εξοπλισμό κεντρικών συστημάτων και RDBMS σε ORACLE10 και για εξοπλισμό Περιφερειακών Γραφείων ΔΙΓΕΛΠ. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πλη ροφορικής για την υπογραφή κάθε πράξης που απαι τείται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα αποτελέσει εργασία της Επιτροπής που θα καθοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. δ) Εγκρίνουμε τη διάθεση ποσού ,00 για τον υπολογισμό Τυπικού Ακαθάριστου Κέρδους (ΤΑΚ), όπως καθορίζεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.δ) της παρούσας απόφασης. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γε ωργικών Εφαρμογών για την υπογραφή κάθε πράξης που απαιτείται για τον υπολογισμό του ΤΑΚ. Η αξιο λόγηση των προσφορών θα αποτελέσει εργασία της Μόνιμης Επιτροπής Παραλαβών, Ανάθεσης Εργασιών κλπ. της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών.

4 15280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15281

6 15282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Μαΐου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

8 15284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (2) «Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτου (ΜΦΙ) του έργου των επισκοπήσεων (Surveys) για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 45 του ν. 2147/1952 (Α 155) «Περί προ λήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπη ρεσίας», όπως ισχύει. β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 3147/2003 (Α 135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητη μάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτη νοτρόφων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 παράγραφος 19 του ν. 3208/2003 (Α 303). γ) Των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις ζ) και η) του π.δ. 365/2002 (Α 307) «Μέ τρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλω σης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής», όπως ισχύει. δ) Του άρθρου 11 του π.δ. 60/2007 (Α 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι ών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομο θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2) Την από εισήγηση της Διεύθυνσης Προ στασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάθεση του έργου των επισκοπήσεων (Surveys) στο ΜΦΙ. 3) Την υπ αριθμ /Υ252/ απόφαση του Πρω θυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαο Λέγκα (ΦΕΚ Β 1948), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ανάθεση έργου Ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτού το (ΜΦΙ), έναντι αποζημίωσης, το έργο των επισκοπή σεων (Surveys) για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα, από ορισμένους επιβλαβείς οργανι σμούς καραντίνας. Άρθρο 2 Σύναψη σύμβασης Για την ανάθεση του έργου στο ΜΦΙ συνάπτεται σύμ βαση, μεταξύ του Προϊσταμένου της Δ/νσης Προστα σίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΜΦΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 3147/2003 (Α 135), όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 παράγραφος 19 του ν. 3208/2003 (Α 303). Άρθρο 3 Δαπάνες Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύψους ,00 για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ.29/110, ΚΑΕ 2111 με ισόποση μεταφορά στον ΚΑΕ 0873 του ίδιου φορέα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 20 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1441 22 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 192837/296/23.8.2002 κοι νής απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1673 8 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1782/84286 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.3 «Εκ παιδεύσεις Μελισσοκόμων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση των υπ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ 1143Β ), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 19 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ. 52847/Δ4/30.5.2005 απόφασης.... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3337 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας πέντε (5) υπαλλήλων του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα πανών που αφορούν αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 916 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Ιουλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των υπ αριθμ. 15413/5.8.2005 (ΦΕΚ 1147/Β /17.8.2005) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1477 22 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 311496 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 302157/10.6.2009 (ΦΕΚ 1209/19.6.2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επεξερ γασία σχεδίου νόμου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 25 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1.2203/οικ.3.451 Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22597 Αριθμ. 175174 (2) Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολο γητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγη σης της δράσης 4.2: «Στήριξη ίδρυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 και 15 της υπ αριθμ. 6248/31.03.2010 Κ.Υ.Α., με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2954 22 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14357 Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της Οικονομικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα