OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ"

Transcript

1 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Σων μετόχων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38 ε Σακτικι Γενικι υνζλευςθ φμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ το Διοικθτικό υμβοφλιο, κατόπιν τθσ αποφάςεϊσ του που ελιφκθ κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 1θσ Ιουνίου 2011, καλεί τουσ Μετόχουσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ςτθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ τθν 30θ Ιουνίου 2011, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 09:30 π.μ., ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ, ςτο 15 ο χιλιόμετρο Εκνικισ Οδοφ Ρεκφμνου Θρακλείου, περιοχι Πρίνου (κζςθ Λατηιμάσ) Διμου Αρκαδίου (νυν Διμου Ρεκφμνθσ), Νομοφ Ρεκφμνθσ για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων επί των κάτωκι κεμάτων τθσ θμερθςίασ διάταξθσ: ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 1. Τποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων και Ενοποιθμζνων Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ από ζωσ , τθσ ενιαίασ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν χριςθ 2010 τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου τθσ και τθσ ςχετικισ Ζκκεςθσ Ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι που περιλαμβάνονται ςτθν Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ τθσ εταιρικισ χριςθσ 1/1/ /12/2010, κακϊσ και τθσ διλωςθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/ Ζγκριςθ διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ εταιρικισ χριςθσ από ζωσ και λιψθ απόφαςθσ για τθ μθ διανομι μερίςματοσ από τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ από ζωσ Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ εταιρικισ χριςθσ 2010 ( ). 4. Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τθν τρζχουςα χριςθ. 5. Ζγκριςθ αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν εταιρικι χριςθ 2010 ( ). Προζγκριςθ αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν εταιρικι χριςθ 2011 ( ) και για το αϋ εξάμθνο τθσ εταιρικισ χριςθσ 2012 ( ), κατ άρκρο 24 2 Κ.Ν. 2190/ Εκλογι νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 7. Παροχι αδείασ για κατάρτιςθ κι ζγκριςθ ιδθ κατθρτιςμζνων ςυμβάςεων α) με μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ και β) με ςυνδεδεμζνεσ, κατ άρκρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειριςεισ, δυνάμει του άρκρου 23α Κ.Ν. 2190/ Χοριγθςθ ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ και ςτουσ Διευκυντζσ αυτισ άδειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 1 Κ.Ν. 2190/1920, ςυμμετοχισ ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ διεφκυνςθ εταιρειϊν του Ομίλου τθσ Εταιρείασ, που επιδιϊκουν τουσ ίδιουσ ι παρόμοιουσ ςκοποφσ. 9. Εκλογι νζων μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου του άρκρου 37 του Ν 3693/2008.

2 10. Αλλαγι ζδρασ τθσ Εταιρείασ λόγω τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ «Καλλικράτθσ» Σροποποίθςθ του Άρκρου 2 του Καταςτατικοφ. 11. Λιψθ απόφαςθσ και ζγκριςθ για τθν τροποποίθςθ των ακολοφκων άρκρων του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με το νόμο 3884/2010 ιτοι: i. Σροποποίθςθ του άρκρου 8 περί δικαιωμάτων μειοψθφίασ, ii. Σροποποίθςθ του άρκρου 11 ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ θμεριςια διάταξθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, iii. Σροποποίθςθ του άρκρου 12 ςχετικά με το δικαίωμα ςυμμετοχισ και τθν αντιπροςϊπευςθ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ, iv. Σροποποίθςθ του άρκρου 13 ςχετικά με τον πίνακα των μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιφου και το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Εταιρείασ, v. Σροποποίθςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ και τθ νομιμοποίθςθ μετόχων ςτθν επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ, vi. Σροποποίθςθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 15 ςχετικά με τθ πρόςκλθςθ μετόχων ςε επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ ειδικισ πλειοψθφίασ, vii. Σροποποίθςθ του άρκρου 17 ςχετικά με τα κζματα ςυηιτθςθσ και τα πρακτικά τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, viii. Σροποποίθςθ του άρκρου 18 ςχετικά με τθν απόφαςθ απαλλαγισ των Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ελεγκτϊν. 12. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ & Λοιπά Θζματα. φμφωνα με το άρκρο 26 παραγρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπωσ τροποποιικθκαν και προςτζκθκαν αντιςτοίχωσ με τα άρκρα 3 και 5 του 3884/2010 και ιςχφουν, θ Εταιρεία ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ και για τα ακόλουκα: Ι. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι υνζλευςθ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ ζχουν μόνο τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που εμφανίηονται ωσ μζτοχοι τθσ Εταιρείασ ςτο αρχείο των Αχλων Σίτλων τθσ Εταιρείασ, το οποίο τθρείται θλεκτρονικά ςτθν εταιρεία «ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΧΡΘΜΑΣΙΣΘΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΘ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ & ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ» (ΕΧΑΕ) κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ που προθγείται τθσ ςυνεδρίαςθσ, ιτοι τθσ 25θσ Ιουνίου 2011 (θμερομθνία καταγραφισ). Θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ απόδειξθσ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ εκδιδόμενθ από τθν ΕΧΑΕ πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το αργότερο τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ιτοι τθν 27θ Ιουνίου 2011, θμζρα Δευτζρα. Όςοι από τουσ μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα πρζπει εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ να κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα. Ζναντι τθσ Εταιρείασ κεωρείται ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ μόνο όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν θμερομθνία καταγραφισ. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ μόνο κατόπιν άδειασ τθσ.

3 Θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν θμερομθνία καταγραφισ και τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ τθσ απαιτοφμενθσ κατά το νόμο απαρτίασ για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, οι μζτοχοι καλοφνται: α) ςε πρϊτθ επαναλθπτικι τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τθν 15 θ Ιουλίου 2011, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 09:30 π.μ., ςτον ίδιο τόπο και ςτθν οποία δικαιοφνται να ςυμμετζχουν τα πρόςωπα που εμφανίηονται ωσ μζτοχοι τθσ Εταιρείασ ςτο αρχείο των Άυλων Σίτλων τθσ Εταιρείασ κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4 θσ ) θμζρασ που προθγείται τθσ πρϊτθσ επαναλθπτικισ γενικισ ςυνζλευςθσ, ιτοι τθν 11 θ Ιουλίου 2011, θμζρα Δευτζρα (θμερομθνία καταγραφισ). β) ςε δεφτερθ επαναλθπτικι τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τθν 1 θ Αυγοφςτου 2011, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 09:30 π.μ., ςτον ίδιο τόπο και ςτθν οποία δικαιοφνται να ςυμμετζχουν τα πρόςωπα που εμφανίηονται ωσ μζτοχοι τθσ Εταιρείασ ςτο αρχείο των Άυλων Σίτλων τθσ Εταιρείασ κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4 θσ ) θμζρασ που προθγείται τθσ δεφτερθσ επαναλθπτικισ γενικισ ςυνζλευςθσ, ιτοι τθν 28 θ Ιουλίου 2011, θμζρα Πζμπτθ (θμερομθνία καταγραφισ). τθν περίπτωςθ επαναλθπτικϊν γενικϊν ςυνελεφςεων, θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το αργότερο τθν τρίτθ (3 θ ) θμζρα πριν από τθν εκάςτοτε ςυνεδρίαςθ, ιτοι τθν 12 θ Ιουλίου 2011 για τθν πρϊτθ επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ και τθν 29 θ Ιουλίου 2011 για τθ δεφτερθ επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ. θμειϊνεται ότι δεν κα δθμοςιευκεί νζα πρόςκλθςθ για τισ επαναλθπτικζσ γενικζσ ςυνελεφςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 29 παρ. 2 ν. 2190/20 όπωσ ιςχφει. Σα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ κα είναι τα ωσ άνω αναφερόμενα με εξαίρεςθ τα κζματα επί των οποίων κα ζχει καταςτεί δυνατι θ λιψθ απόφαςθσ. ΙΙ. Διαδικαςία για τθν άςκθςθ δικαιωμάτων ψιφου μζςω αντιπροςϊπων. Οι δικαιοφχοι μζτοχοι μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ αυτοπροςϊπωσ ι μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα. Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον εν λόγω μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθ Γενικι υνζλευςθ. Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςότερουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για κάκε μζτοχο. Ζντυπο πλθρεξουςιότθτασ για το διοριςμό αντιπροςϊπου είναι διακζςιμο ςτουσ κ.κ. Μετόχουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ και ςε ζγχαρτθ μορφι από το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Εταιρείασ (23ο χιλ. Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν - Λαμίασ, , Κρυονζρι Αττικισ, υπεφκυνθ κα. Ζφθ Λουράκθ, τθλ.: ). Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ του αντιπροςϊπου γίνεται

4 εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτα γραφεία τθσ Εταιρείασ ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων, ιτοι μζχρι τθν 27θ Ιουνίου Ο δικαιοφχοσ μζτοχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από τθν Εταιρεία καλϊντασ το τθλ Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Εταιρεία πριν τθν ζναρξθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ κάκε γεγονόσ το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να εξυπθρετεί ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του μετόχου. φγκρουςθ ςυμφερόντων ςφμφωνα με τα ανωτζρω δφναται να προκφπτει ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ: α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν, ι β) είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, ι γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, ι δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ γ. φμφωνα με το ιςχφον Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, δεν είναι δυνατι α) θ διεξαγωγι τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, β) θ εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι ςτθν ψθφοφορία κατά τθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων με τθν εκ των προτζρων αποςτολι ςτουσ μετόχουσ των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διάταξθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και ςχετικϊν ψθφοδελτίων με τα κζματα αυτά, γ) θ ςυμμετοχι ςτθ γενικι ςυνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα, χωρίσ τθ φυςικι παρουςία των μετόχων ςτον τόπο διεξαγωγισ τθσ, οφτε δ) θ εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι των μετόχων ςτθν ψθφοφορία ςτθ γενικι ςυνζλευςθ, είτε με τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ψιφου με θλεκτρονικά μζςα είτε με ψθφοφορία δι αλλθλογραφίασ. Εν αναμονι και τθσ ζκδοςθσ των ςχετικϊν υπουργικϊν αποφάςεων, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 28 α παρ. 7 και 8 ν. 2190/20 όπωσ ιςχφει, θ πρόβλεψθ των ωσ άνω δυνατοτιτων κα γίνει μεταγενζςτερα δια τροποποιιςεωσ του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. ΙΙΙ. Δικαιϊματα μειοψθφίασ των μετόχων. φμφωνα με το άρκρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μζτοχοι ζχουν μεταξφ άλλων και τα ακόλουκα δικαιϊματα: α) Μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, δικαιοφνται να ηθτιςουν από το Διοικθτικό υμβοφλιο και το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει πρόςκετα κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ που πρζπει να περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο δζκα πζντε (15) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν τθ Γενικι υνζλευςθ, ιτοι μζχρι τθν 15θ Ιουνίου Θ αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι υνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, δζκα τρεισ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ιτοι τθν 17θ Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίκεται ςτθν διάκεςθ των μετόχων

5 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο τθσ απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. β) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ιτοι το αργότερο μζχρι τθν 24θ Ιουνίου 2011, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο επτά (7) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ιτοι μζχρι τθν 23θ Ιουνίου γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, ιτοι μζχρι τθν 24θ Ιουνίου 2011, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Τποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται, όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Επίςθσ με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ εφόςον είναι τακτικι τα ποςά που κατά τθν τελευταία διετία καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ Εταιρείασ με αυτοφσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. δ) Μετά τθν αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία μζςα ςε πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, ιτοι μζχρι και τθν 24θ Ιουνίου 2011, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Για τθν άςκθςθ οποιωνδιποτε εκ των ανωτζρω δικαιωμάτων, οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Σζτοια απόδειξθ αποτελεί και θ προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ από τθν ΕΧΑΕ. IV. Διακζςιμα ζγγραφα και πλθροφορίεσ Οι πλθροφορίεσ του άρκρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και των ςχεδίων αποφάςεων για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είναι διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ Σο πλιρεσ κείμενο των ανωτζρω εγγράφων και τυχόν εγγράφων και πλθροφοριϊν

6 που προβλζπονται ςτο άρκρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν.2190/1920 είναι διακζςιμα ςε ζγχαρτθ μορφι ςτουσ μετόχουσ, κατόπιν αιτιςεϊν τουσ, ςτα γραφεία του Σμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Εταιρείασ (23ο χιλ. Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν - Λαμίασ, , Κρυονζρι Αττικισ, υπεφκυνθ κα. Ζφθ Λουράκθ, τθλ.: ). Λατηιμάσ, 1/6/2011 Σο Διοικθτικό υμβοφλιου

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ (Α Επαναλθπτικι Γ.Σ. τθσ 22θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Κυριακι και ϊρα 11πμ) Σφμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάςεισ Tησ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ τησ 29-06-2017 των μετόχων τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ με την επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011

ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011 ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ 22 ασ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. Αφξθςθ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΘΣ 27 θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΘΣ 27 θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΘΣ 27 θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. Υποβολι προσ ζγκριςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΑΡΧΕΙΟΤ Σίτλοσ Τπεφκυνθ Μονάδα Κωδικόσ ζκδοςθσ/τροποποίθςθσ 5.1 Θμερομθνία ζκδοςθσ/τροποποίθςθσ 25/09/2014 Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εταιρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Πθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 ΓΕ.Π.Θ.77127927000 Ε.ΨΕ.Υ. Βαςιλικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/2016-15:07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Κ Λ Η Η

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Κ Λ Η Η ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Κ Λ Η Η ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΕ ( ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Θ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ:

2. Θ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: Άρθρο 1 1. Το άρκρο 2 του ν. 3190/1955 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Άρκρο 2 - Επωνυμία 1. Θ επωνυμία τθσ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ςχθματίηεται είτε από το όνομα ενόσ ι περιςςότερων εταίρων είτε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 6: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία για τθν εγκατάςταςθ του δικτφου φυςικϊν αερίων επζρχονται με τθν τροποποίθςθ τθσ παρ.5 του π.δ 420/1987.

Αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία για τθν εγκατάςταςθ του δικτφου φυςικϊν αερίων επζρχονται με τθν τροποποίθςθ τθσ παρ.5 του π.δ 420/1987. Ρυκμίςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των κτιρίων, τθν κεντρικι κζρμανςθ και τθν αυτόνομθ κζρμανςθ με το νόμο 4495/2017. Με το άρκρο 127 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ Α 167/3.11.2017) τροποποιοφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» ΓΕΜΗ 057659404000 σε

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 ΓΕΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 ΓΕΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΓΕΜΗ 6126401000 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 26 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE», σε ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 8θ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 7 θσ Νοεμβρίου 2013 ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000 (πρϊθν ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 121724607000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: 210 6302000 Κεντρικό Fax: 210 6302 510 www.helpe.gr Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος του τ. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 22/2014 τακτικήσ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων.

ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 22/2014 τακτικήσ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΘΜΟ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από τα πρακτικά τησ με αριθ. 22/2014 τακτικήσ ςυνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του Δήμου Σρικκαίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7705/06/Β/86/132 Αρ.ΓΕΜΗ: 122898499000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του

Διαβάστε περισσότερα

αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 ( ). 7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αποφασ

αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 ( ). 7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αποφασ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15)

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15) ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SUMMER SPORTS»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SUMMER SPORTS» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SUMMER SPORTS» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ

Διαβάστε περισσότερα

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του.

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του. 25/7/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για τισ προχποθζςεισ τοποθζτηςησ ανηλίκων ςε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογζνεια από και προσ κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ βάςει του άρθρου 56 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα