Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων"

Transcript

1 Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1

2 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό των πλέον ΦΠΑ 23%. Συνολικό κόστος δαπάνης

3 1ο Βήμα : Ανάληψη δαπάνης Εκδίδεται η διοικητική πράξη δέσμευσης του ποσού των στον ΚΑΕ Εξόδου 0863 και πραγματοποιείται η εγγραφή στους λογαριασμούς τάξεως Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Εκτέλεση Προϋπολογισμού Συντήρηση και επισκευή κτηρίων , ,00 3

4 2ο Βήμα : Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών σε προμηθευτή Η ανάθεση πραγματοποιείται με την κείμενη νομοθεσία. Είτε απευθείας είτε με διαγωνιστικές διαδικασίες. Τελικά ο μειοδότης ( ΠΑΠ. ΧΡ) ανέλαβε να εκτελέσει τις εργασίες έναντι πλέον ΦΠΑ 23%. Συνολική αξία Η διαδικασία ανάθεσης δεν αποτυπώνεται λογιστικά αλλά επειδή υπάρχει διαφορά μεταξύ του δεσμευμένου ποσού και του ποσού ανάθεσης πρέπει να υπάρξει διορθωτική εγγραφή ( =6.150).Πράξη περιορισμού της Ανάληψης Δαπάνης Συγκεκριμένα : Εκτέλεση Προϋπολογισμού 6.150,00 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Αναληφθείσες Υποχρεώσεις ,00 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Ή Αναληφθείσες Υποχρεώσεις ,00 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Εκτέλεση Προϋπολογισμού ,00 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Ο δεύτερος τρόπος καταχώρησης (με μείον) παρότι λογιστικά είναι ανορθόδοξος διευκολύνει στην μετέπειτα άντληση πληροφοριών συμπλήρωσης των στατιστικών δελτίων 4

5 3ο Βήμα : Ολοκλήρωση εργασιών και παραλαβή παραστατικού. Παραλαμβάνεται το ΤΔΑ 4521 στο οποίο αναγράφονται τα ποσά των πλέον ΦΠΑ Συνολική Αξία Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται έχουν ως εξής: Φόρος Εισοδήματος (8%) και ΜΤΠΥ (3%) 450 Πραγματοποιείται εγγραφή στους κύριους λογαριασμούς Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Κεντρικών Υπηρεσιών , Προμηθευτές (ΠΑΠ. ΧΡ) ,00 Οι κρατήσεις θα εμφανιστούν κατά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος 5

6 Ν.4172 /13. Άρθρο 64. Παράγραφος 2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως: αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας, ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. 6

7 4ο Βήμα : Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Εκδίδεται ΧΕΠ για την εξόφληση του προμηθευτή και αποστέλλεται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο Πραγματοποιείται η εγγραφή : Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Συντήρηση και επισκευή κτηρίων , ,00 7

8 5ο Βήμα : Εξόφληση Εντάλματος Εξοφλείται το ένταλμα με έκδοση σχετικής επιταγής από λογαριασμό όψεως στον προμηθευτή. Πραγματοποιούνται οι εξής εγγραφές Απολογισμός Δαπανών - Συντήρηση και επισκευή κτηρίων Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Συντήρηση και επισκευή κτηρίων , , Προμηθευτές (ΠΑΠ. ΧΡ) , Μη εμφανισθείσες επιταγές πληρωτέες , Φόρος Προμηθευτών με 8% 1.200, ΜΤΠΥ 3% 450,00 Οι κρατήσεις πρέπει να εμφανίζονται με την εξόφληση του εντάλματος γιατί τότε πραγματοποιούνται και με βάση αυτήν την ημερομηνία πρέπει να αποδίδονται στους αρμόδιους φορείς 8

9 6ο Βήμα : Εξόφληση επιταγής Όταν εμφανίζεται και εξοφλείται η επιταγή στον τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιείται η εγγραφή : Μη εμφανισθείσες επιταγές πληρωτέες , Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως ,00 9

10 7 ο Βήμα : Καταχώρηση των κρατήσεων ως Έσοδο Την ημέρα εξόφλησης του εντάλματος πληρωμής βεβαιώνεται οίκοθεν παρακρατηθείσες κρατήσεις. Βεβαίωση Εσόδου (Των κρατήσεων ) Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έσοδα υπέρ Δημοσίου από Παρακράτηση Φόρου Προμηθευτών Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ Βεβαιωθέντα Έσοδα Έσοδα υπέρ Δημοσίου από Παρακράτηση Φόρου Προμηθευτών 1.200,00 450, , Βεβαιωθέντα Έσοδα Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 450,00 10

11 και Είσπραξη Εσόδου (έκδοση γραμματίου είσπραξης) Βεβαιωθέντα Έσοδα Έσοδα υπέρ Δημοσίου από Παρακράτηση Φόρου Προμηθευτών Βεβαιωθέντα Έσοδα έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ Απολογισμός Εσόδων (Εισπραχθέντα Έσοδα) Έσοδα υπέρ Δημοσίου από Παρακράτηση Φόρου Προμηθευτών Απολογισμός Εσόδων (Εισπραχθέντα Έσοδα)- Έσοδα υπερ ΜΤΠΥ 1.200,00 450, ,00 450,00 11

12 8 ο Βήμα : Ανάληψη δαπάνης (Απόδοση Κρατήσεων ) Έστω ότι ο Φόρος Προμηθευτών 8% που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα είναι (1.200 από τον παραπάνω ένταλμα και από άλλα εντάλματα που εξοφλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα ). Λίγες ημέρες πριν την 15 του επόμενου μήνα Αναληφθείσες Υποχρεώσεις -Απόδοση Φόρου Προμηθευτών Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 2.500, ,00 12

13 9 ο Βήμα : Έκδοση Εντάλματος (Απόδοσης Κρατήσεων) Π.Χ Δύο ημέρες πριν την 15 η του επόμενου μήνα Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Απόδοση Φόρου Προμηθευτών Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 2.500, ,00 13

14 10 ο Βήμα : Εξόφληση Εντάλματος (Απόδοσης Κρατήσεων) Π.Χ Την 15 η του επόμενου μήνα Απολογισμός Εξόδων Απόδοση Φόρου Προμηθευτών Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 2.500, ,00 Και στην Γενική Λογιστική Φόρος Προμηθευτών 8% 2.500, Μη εμφανισθείσες Επιταγές Τράπεζας ,00 - Ομοίως γίνεται με τις υπόλοιπες κρατήσεις όταν έρχεται η ημερομηνία απόδοσης τους 14

15 Δεδομένα Προϋπολογισμού στις 20/06/20ΧΧ Έξοδα Κωδικός Περιγραφή Προτεινόμενο Εγκεκριμένο Δεσμευμένο Αδιάθετα 0211 Βασικός Μισθός 0,00 0,00 0,00 0,00 Τακτικών 0212 Βασικός Μισθός , , , ,00 Εκτάκτων 0551 Εισφορές σε ΙΚΑ , , , , Εισφορές σε 4.000, , , ,00 λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 3111 Επιστροφές 5.000, , , ,00 φόρου εισοδήματος 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ , , , ,00 των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3343 Απόδοση στο 6.000, , ,00 500,00 ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 15

16 Έσοδα Κωδικοί Περιγραφή Προτεινόμενο Εγκεκριμένο Βεβαιωμένα Εισπραχθέντα 5241 Έσοδα υπέρ , , , ,00 ΙΚΑ 5243 Έσοδα υπέρ 6.000, , ,00 500,00 ΤΣΜΕΔΕ 5291 Έσοδα υπέρ 5.000, , , ,00 του Δημοσίου Κωδικοί Εσόδων 16

17 Στις 22/6/20ΧΧ εκδίδονται δύο καταστάσεις μισθοδοσίας για τους υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών Η πρώτη αφορά την μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων και ουσιαστικά είναι πίνακας μεταβολών και περιέχει στοιχεία μόνο των Μικτών Αποδοχών. Έστω λοιπόν ότι οι Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων έχουν ως εξής: Βασικές Αποδοχές ,00 Επίδομα Σπουδών ,00. Παρατήρηση : Τα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του φορέα 17

18 Η δεύτερη κατάσταση μισθοδοσίας αφορά την μισθοδοσία των εκτάκτων υπαλλήλων η οποία έχει τα εξής οικονομικά στοιχεία : Βασικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων( 8.000,0 (Κωδ. 0212) Κρατήσεις από τους μισθούς των υπαλλήλων για : ΙΚΑ 1.440,00 ΤΣΜΕΔΕ 160,00 ΦΜΥ 110,00 (Παρατήρηση : Τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται επίσης στον κωδ. 0212) Εργοδοτικές εισφορές για : ΙΚΑ 2.160,00 (Κωδ. 0551) ΤΣΜΕΔΕ 240,00 (Κωδ. 0552) 18

19 Α. Έκτακτοι Υπάλληλοι 1 ο Βήμα : Ανάληψη Υποχρέωσης Για την μισθοδοσία μπορεί να γίνεται μια συνολική- ετήσια - δέσμευση με το συνολικό ποσό που περιέχεται στον προϋπολογισμό. Αν γίνεται δέσμευση ανά μισθοδοσία τότε λαμβάνει χώρα η παρακάτω εγγραφή η οποία είναι ίδια στο σκέλος των λογαριασμών και όταν η δέσμευση γίνεται για το σύνολο του έτους. Εκτάκτων Υπαλλήλων Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Βασικές Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων 8.000, Αναληφθείσες Υποχρεώσεις Εισφορές στο ΙΚΑ 2.160, Αναληφθείσες Υποχρεώσεις Εισφορές Σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Εκτέλεση Προϋπολογισμού - Βασικές Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων 240, , Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εισφορές στο ΙΚΑ 2.160, Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εισφορές Σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 240,00 19

20 2 ο Βήμα : Καταχώρηση στο Λογιστικό Πρόγραμμα των Καταστάσεων Μισθοδοσίας ( Ως παραστατικά δαπανών) Εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στην Γενική Λογιστική Εκτάκτων Υπαλλήλων Βασικός Μισθός Εκτάκτων Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ λοιπών ταμείων κυρίας ασφαλίσεως Κεντρικής Υπηρεσίας 8.000, ,00 240, Φ.Μ.Υ Κεντρικής Υπηρεσίας 110, ΙΚΑ Κεντρικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Υπαλλήλων 3.600, ΤΣΜΕΔΕ Κεντρικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Υπαλλήλων Αποδοχές Πληρωτέες Εκτάκτων Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας 400, ,00 20

21 3 ο Βήμα : Έκδοση Εντάλματος για την μισθοδοσία Εκτάκτων Υπαλλήλων Το ένταλμα περιέχει τα εξής οικονομικά στοιχεία: KAE 0212: Ποσό 8.000,00 ΚΑΕ 0551: Ποσό 2.160,00 ΚΑΕ 0552: Ποσό : 240,00 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ : 3.600,00 (1.440, ,00 ) Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ : 400,00 (160, ,00 ) Κρατήσεις υπέρ Φ.Μ.Υ : 110,00 Οι εγγραφές στο διπλογραφικό Λογιστικό σύστημα έχουν ως εξής: Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες - Βασικές Αποδοχές 8.000,00 Εκτάκτων Υπαλλήλων Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Εισφορές στο ΙΚΑ Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Εισφορές Σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Βασικές Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων 2.160,00 240, , Αναληφθείσες Υποχρεώσεις Εισφορές στο ΙΚΑ 2.160, Αναληφθείσες Υποχρεώσεις Εισφορές Σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 240,00 21

22 4 ο Βήμα : Εξόφληση Εντάλματος Εγγραφές πραγματοποιούνται στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σε δύο κατηγορίες. Στους λογαριασμούς τάξεως και στους κύριους λογαριασμούς. Επειδή η εξόφληση των μισθών πραγματοποιείται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής προτείνεται να δημιουργείται ειδικός λογαριασμός στην Γενική Λογιστική στο που να παρακολουθεί την κίνηση αυτών των χρημάτων Εκτάκτων Υπαλλήλων Απολογισμός Εξόδων - Βασικές Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων 8.000, Απολογισμός Εξόδων Εισφορές στο ΙΚΑ 2.160, Απολογισμός Εξόδων Εισφορές Σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες - Βασικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων 240, , Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Εισφορές στο ΙΚΑ 2.160, Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Εισφορές Σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 240, Αποδοχές Πληρωτέες Εκτάκτων Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας 6.290, Τραπεζικός Λογαριασμός όψεως ΕΑΠ 6.290,00 22

23 4.1 Επειδή σύμφωνα με τους κανόνες της Δημόσιας Λογιστικής η εξόφληση του εντάλματος ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος με την συνολική αξία του εντάλματος (Προ των κρατήσεων) για να εξάγεται το σωστό ταμειακό αποτέλεσμα καταχωρείται ως έσοδο σε κάθε εξόφληση εντάλματος- το συνολικό ποσό των κρατήσεων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε : ΚΑΕ Εξόδου 5291: 110,00 ΚΑΕ Εξόδου 5241: 3.600,00 ΚΑΕ Εξόδου 5243 : 400,00 Εκδίδεται Τίτλος Βεβαίωσης και ανάλογο Γραμμάτιο Είσπραξης Εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στους λογαριασμούς τάξεως που αποτυπώνουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού Με τον τίτλο Βεβαίωσης πραγματοποιείται η εγγραφή Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έσοδα υπέρ Δημοσίου 110, Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 3.600, Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 400, Βεβαιωμένα Έσοδα Έσοδα υπέρ Δημοσίου 110, Βεβαιωμένα Έσοδα Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 3.600, Βεβαιωμένα Έσοδα Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 400,00 23

24 ..Και με το Γραμμάτιο Είσπραξης πραγματοποιείται η εγγραφή Βεβαιωμένα Έσοδα Έσοδα υπέρ Δημοσίου 110, Βεβαιωμένα Έσοδα Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 3.600, Βεβαιωμένα Έσοδα Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Απολογισμός Εσόδων Έσοδα υπέρ Δημοσίου Απολογισμός Εσόδων Έσοδα υπέρ ΙΚΑ Απολογισμός Εσόδων Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 400,00 110, ,00 400,00 24

25 5 ο Βήμα : Κατάθεση Χρημάτων σε Λογαριασμό της ΕΑΠ Αντιμετωπίζεται ως μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Αυτές οι «κινήσεις» δεν αποτυπώνονται στην δημόσια λογιστική με συνέπεια να μην εκδίδεται κανένα παραστατικό. Είναι υποχρεωτικό να αποτυπωθεί η παραπάνω μεταφορά χρημάτων στην Γενική Λογιστική. Προτείνεται να αντιμετωπίζεται όπως και η περίπτωση της κατάθεσης ή της ανάληψης χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό. Συγκεκριμένα προτείνεται η έκδοση παραστατικού μόνο για την Γενική Λογιστική και να ονομάζεται «Λογιστικό Σημείωμα» Αν θεωρήσουμε ότι κατατίθενται 7.000,00 (Κανονικά πρέπει να συμφωνεί με το ποσό των Καθαρών Αποδοχών ) τότε η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί έχει ως εξής : Τραπεζικός Λογαριασμός όψεως ΕΑΠ 7.000, Τραπεζικός Λογαριασμός όψεως Κεντρικής Υπηρεσίας 7.000,00 25

26 6 ο Βήμα: «Κάλυψη» Μισθοδοσίας Μονίμων Υπαλλήλων από το Υπουργείο Υγείας Πραγματοποιούνται εγγραφές μόνο στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα από την στιγμή που δεν περιέχονται στον προϋπολογισμό του φορέα. Προτείνεται να εκδίδεται Λογιστικό Σημείωμα που να περιέχει το ποσό που ανέρχονται οι Μικτές Αποδοχές και να πραγματοποιούνται δύο εγγραφές.π.χ 1 η Εγγραφή :Εξόδου Βασικός Μισθός Τακτικών Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας , Επίδομα Σπουδών Τακτικών Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας , Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού ,00 2 η Εγγραφή :Εσόδου Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού , Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας ,00 26

27 7 ο Βήμα : Απόδοση Φορολογικών Κρατήσεων (ΦΜΥ) 7.1 Βήμα : Ανάληψη Υποχρέωσης Για την απόδοση κρατήσεων ακολουθείται ολοκληρωμένα η διαδικασία όπως σε κάθε άλλη δαπάνη. ΚΑΕ Εξόδου απόδοσης Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Επιστροφές φόρου Εισοδήματος Εκτέλεση Προϋπολογισμού Επιστροφές φόρου Εισοδήματος 110,00 110, ο Βήμα : Καταχώρηση στο Λογιστικό Πρόγραμμα παραστατικού δαπάνης Στην πλειοψηφία των προγραμμάτων μηχανογράφησης δεν χρειάζεται καταχώρηση παραστατικού γιατί ως τέτοιο «λαμβάνεται» η ήδη καταχωρημένη κράτηση. 27

28 7.3 ο Βήμα : Έκδοση Εντάλματος Εκτάκτων Υπαλλήλων Το ένταλμα περιέχει τα εξής οικονομικά στοιχεία: KAE 3111: Ποσό 110,00 Οι εγγραφές στο διπλογραφικό Λογιστικό σύστημα έχουν ως εξής: Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες - Επιστροφές φόρου Εισοδήματος Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Επιστροφές φόρου Εισοδήματος 110,00 110,00 28

29 7.4 ο Βήμα : Εξόφληση Εντάλματος Εγγραφές πραγματοποιούνται στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σε δύο κατηγορίες. Στους λογαριασμούς τάξεως και στους κύριους λογαριασμούς Απολογισμός Εξόδων - 110,00 Επιστροφές φόρου Εισοδήματος Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες - Επιστροφές φόρου Εισοδήματος 110, Φ.Μ.Υ Κεντρικής Υπηρεσίας 110, Τραπεζικός Λογαριασμός όψεως φορέα 110,00 Το ίδιο πρέπει να γίνεται με όλες τις κρατήσεις όταν αποδίδονται. Εκδίδονται ξεχωριστά εντάλματα για την απόδοση των κρατήσεων ανάλογα με την ημέρα απόδοσης τους 29

30 Ο προϋπολογισμός έχει τα εξής στοιχεία : Κωδικός Περιγραφή Προτεινόμενο Εγκεκριμένο Δεσμευμένο Αδιάθετα 9745 Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ , , , ,00 Αποφασίζεται η αγορά ενός οργάνου ακριβείας με εκτιμώμενο συνολικό κόστος Στο ποσό συνυπολογίζονται το κόστος προμήθειας και το κόστος τοποθέτησης - ρύθμισης λειτουργίας 30

31 1 ο Βήμα : Ανάληψη Δαπάνης. Εκδίδεται η πράξη ανάληψης δαπάνης Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ , Εκτέλεση Προϋπολογισμού Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ ,00 31

32 2 ο Βήμα : Ανάθεση σε μειοδότη την προμήθεια των οργάνων Αναδεικνύεται μειοδότης μέσω διαγωνισμού ο προμηθευτής «Β» προσφέροντας την τιμή των ,00 (60.975,60 Αξία ,40 ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μόνο για την προμήθεια του οργάνου. Χωρίς την τοποθέτηση και ρύθμιση του Επειδή με την προμήθεια του οργάνου δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία τοποθέτησης του σε λειτουργία μια και λείπει το κόστος ρύθμισης του δεν προβαίνουμε σε περιορισμό της Ανάληψης Δαπάνης 32

33 3 ο Βήμα : Παραλαβή του οργάνου και του παραστατικού (ΤΔΑ 152) που το συνοδεύει Η παραλαβή πραγματοποιείται στις 28/12/20ΧΧ.Οι κρατήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι : Φόρος εισοδήματος (4%) 2.439,02 ΜΠΤΥ (3%) 1.829, Όργανο Ακρίβειας , Προμηθευτές (Β) ,00 33

34 Ο συγκεκριμένο εξοπλισμός στις 31/12/20ΧΧ δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία ούτε και έχει εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα για το προμηθευτή. Αποτέλεσμα αυτών είναι : Να πρέπει να ακυρωθεί η υπόλοιπη δέσμευση που υπάρχει στον κωδικό Να δημιουργηθεί στον νέο προϋπολογισμό ο ΚΑΕ 9745.β για να εμφανίζεται η οφειλή ως παρελθόντων ετών Να εγγραφεί ξανά στο επόμενο έτος η πίστωση των στον κωδικό ΚΑΕ 9745.β και στο ΚΑΕ Στον ισολογισμό στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα στα πάγια και συγκεκριμένα στον κωδικό 15 θα εμφανιστεί η αξία του οργάνου ακρίβειας όπως και στον κωδικό 50 η οφειλή στον προμηθευτή 34

35 Ταυτόχρονα στο απερχόμενο έτος - με την ακύρωση της δέσμευσης πραγματοποιείται η εγγραφή στους λογαριασμούς τάξεως : Εκτέλεση Προϋπολογισμού Προμήθεια ,00 οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ , Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Προμήθεια ,00 οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ Ή Εκτέλεση Προϋπολογισμού Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ ,00 35

36 Στο νέο έτος με την έναρξη του και έχοντας εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ο προϋπολογισμός πραγματοποιείται ξανά η εγγραφή Ανάληψης Δέσμευσης (Βήμα 1 ο ) : β Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Προμήθεια ,00 οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ (Παρελθόντα Έτη ) Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ , β Εκτέλεση Προϋπολογισμού Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ (Παρελθόντα έτη) Εκτέλεση Προϋπολογισμού Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ , ,00 36

37 Στην συνέχεια- στο νέο έτος- ακολουθεί η κανονική ροή ενός εντάλματος. Χρειάζεται έλεγχος επιβεβαίωσης ότι το μηχανογραφικό σύστημα μετέφερε στο επόμενο έτος το ήδη καταχωρημένο τιμολόγιο χωρίς να δημιουργεί καμία επιπλέον λογιστική εγγραφή 2 ο Βήμα : Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος β Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ β Αναληφθείσες Υποχρεώσεις - Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ , ,00 37

38 3 ο Βήμα : Εξόφληση Χρηματικού Εντάλματος β Απολογισμός Εξόδων - Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ β Ενταλματοποιηθείσες Δαπάνες Προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης ελέγχου κλπ , Προμηθευτές (Β) , , Φόρος Προμηθευτών με 4% 2.439, ΜΤΠΥ 3% 1.829, Μη εμφανισθείσες επιταγές πληρωτέες ,72 38

39 Στην συνέχεια- στο νέο έτος- ακολουθεί η κανονική ροή ενός εντάλματος. Χρειάζεται έλεγχος επιβεβαίωσης ότι το μηχανογραφικό σύστημα μετέφερε στο επόμενο έτος το ήδη καταχωρημένο τιμολόγιο χωρίς να δημιουργεί καμία επιπλέον λογιστική εγγραφή Όταν εξοφλείται η επιταγή από τον τραπεζικό λογαριασμό Μη εμφανισθείσες επιταγές πληρωτέες , Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως ,72 39

40 Λίγες ημέρες αργότερα με απευθείας ανάθεση έναντι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ανατίθεται στο προμηθευτή «Γ» η ρύθμιση και τοποθέτηση σε λειτουργία του οργάνου ακρίβειας. Η Δαπάνη θα επιβαρύνει στον κωδικό (ΚΑΕ) 9745 Επειδή υπάρχει δέσμευση ποσού δεν χρειάζεται νέα δέσμευση. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες παραλαμβάνουμε το παραστατικό της δαπάνης και καταχωρείται Όργανο Ακρίβειας , Προμηθευτές (Β) ,00 40

41 Ο κωδικός λογιστικής που χρησιμοποιείται είναι ο ίδιος ( ) γιατί η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά το ίδιο πάγιο στοιχείο. Στην συνέχεια ακλουθούν : a) έκδοση Χρηματικού Εντάλματος b) η εξόφληση του χρηματικού εντάλματος και c) η απόδοση των κρατήσεων Με την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος πρέπει να συνταχθεί και το πρωτόκολλο παραλαβής του οργάνου ακρίβειας. Με παραστατικό το πρωτόκολλο πραγματοποιείται η εγγραφή : Όργανα ακριβείας , Όργανο Ακρίβειας ,00 Επίσης με τα δεδομένα της παραπάνω εγγραφής ενημερώνεται και το μητρώο παγίων 41

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 1 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων. 2 2 Εγκρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 3: «Προετοιµασία θεσµικού πλαισίου για τα οικονοµικά και τον προγραµµατισµό»

Υποέργο 3: «Προετοιµασία θεσµικού πλαισίου για τα οικονοµικά και τον προγραµµατισµό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγός απογραφής των Περιφερειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) Πράξη 296520:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...7 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...8 1.1 Δημιουργία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής...8 1.1.1 Πριν προχωρήσετε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ

Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Η Λογιστική Οργάνωση Μιας Επιχείρησης ΕΠΕ (Κλειδαράς ΕΠΕ) Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Τσισινού Αικατερίνη απο τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3 ΑΠΑΝΕΣ... 7 3.1 ιακρίσεις απανών...7 3.2 Οι απάνες των Ο.Τ.Α....7 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ... 8 4.1 Τι είναι η Έκθεση Ανάληψης απάνης...8 4.2 Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.1 Μη επιλέξιμες δαπάνες 3.2 Τήρηση Βασικών φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Η Εταιρεία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Η Εταιρεία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Open Technology Services Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήμερα μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα στους τομείς των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «FYTORIO Ο.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «FYTORIO Ο.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «FYTORIO Ο.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ6ΣΙ-ΗΚΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΧΩ6ΣΙ-ΗΚΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧΩ6ΣΙ-ΗΚΠ Πειραιάς, 30 Μαΐου 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013 και τον Ν. 4254/2014, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4/10-12-2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 37.638,00 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ 4/10-12-2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 37.638,00 (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 4/10-12-2013 «Παροχή Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2012 (Τροποποίηση έκδοση 1.2) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ 5.5.1 5.5.2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ 5.5.1 5.5.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...7 3 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ...8 3.1 ηµιουργία λογαριασµών Γενικής Λογιστικής... 8 3.1.1 Α Βήµα: ηµιουργία 3 ου Βαθµού...9

Διαβάστε περισσότερα

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα