ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΡ. ΘΔΔΩΝ Α. ΩΓΔΙΟ Γιεσθσνηής/ρια - Δκπαιδεσηικό - καλλιηετνικό προζωπικό Γιεσθσνηής/ρια ΠΔ/TE ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΡ. ΘΔΔΩΝ Α. ΩΓΔΙΟ Γιεσθσνηής/ρια - Δκπαιδεσηικό - καλλιηετνικό προζωπικό Γιεσθσνηής/ρια ΠΔ/TE ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ"

Transcript

1 Κοινωθελήρ Δπισείπηζη Γήμος Καλαμαπιάρ Αγ. Νικολάος - Μικποςλέα Θεζ/νικη Σ.Κ Σηλ.& Fax ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Πληποθοπίερ: Ξανθόποςλορ Αναζηάζιορ Καλαμαπιά 4/8/2015 Απιθμ.ππωη.:1876 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Καιακαξηάο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.νηθ.17122/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 Ν.4325/2015 θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 1) ηελ ππ αξηζκ.140/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο 2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.524/1980 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα 3) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994 φπσο ηζρχεη θαη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3812/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ Όηη ζα πξνζιάβεη θαιιηηερληθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ωδείνπ Καιακαξηάο, ηεο Πξφηππεο ρνιήο Υνξνχ, ησλ εηθαζηηθψλ ηκεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ, γηα ηελ αθαδεκατθή πεξίνδν , κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εμήληα (60) αηφκσλ, γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκφ αηφκσλ εηδηθφηεηεο, κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά θαη εηδηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο: Καηηγορία ανηικείμενο ΑΡ. ΘΔΔΩΝ Α. ΩΓΔΙΟ Γιεσθσνηής/ρια - Δκπαιδεσηικό - καλλιηετνικό προζωπικό Γιεσθσνηής/ρια ΠΔ/TE 1. ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 1) ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 (παξάγξ. 13 α ) ηνπ Ν.3207/03 (Φ.Δ.Κ. 302/Α/ ), ν Γ/ληήο Μνπζηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Ωδείνπ, Μνπζηθήο ρνιήο ή παξ/ηνο), πξέπεη λα έρεη 10εηή δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζηα σο άλσ εθπαηδεπηήξηα θαη λα είλαη θάηνρνο δηπιψκαηνο ζχλζεζεο ή πηάλνπ ή νξγάλνπ ζπκθσληθήο νξρήζηξαο ή κνλσδίαο ή θιαζζηθήο θηζάξαο θαη πηπρίνπ θπγήο, ηνπ Κξαηηθνχ Ωδείνπ Θεζζαινλίθεο ή αλαγλσξηζκέλνπ Μνπζηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ηεο εκεδαπήο ή Αλσηέξαο ή Αλσηάηεο ρνιήο ηεο Αιινδαπήο. Γπλαηφηεηα έγθξηζεο πξνζιήςεσο έρεη θαη εμαίξεζε, θάηνρνο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ηίηισλ θαη ζηεξνχκελνο ηνπ πηπρίνπ θπγήο ή δεθαεηνχο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη, έρεη 10εηή θαη απνδεδεηγκέλε απφ παξαζηαηηθά ζηνηρεία θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία. Με ππνρξέσζε δηδαζθαιίαο ζηε ελνξγάλσζε-δηεχζπλζε κπάληαο. Ωο θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, λνείηαη ε ζχκπξαμε κε γλσζηέο νξρήζηξεο, σο ζνιίζη, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπκκεηνρή ζε ξεζηηάι θαη Θεζκνζεηεκέλεο κνπζηθέο εθδειψζεηο θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία λννχληαη ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα, αλαθνξέο, θξηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα 2) Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 3) Πξνυπεξεζία ζηνλ θνξέα (πξναηξεηηθά) 4) Παξνπζίαζε - ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: 1

2 ΔΝΟΡΓΑΝΧΖ Γ/ΝΖ ΜΠΑΝΣΑ ΝΤΚΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΗΘΑΡΑ Γιδάζκονηες ΠΔ ΝΤΚΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΗΘΑΡΑ 3 9μηνη ζπλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά (Οη επηιεγέληεο ζα θιεζνχλ λα πξνζθνκίζνπλ έγγξαθα θιπ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 5. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή. Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία 2

3 5. 6. ΥΟΛΖ ΠΛΖΚΣΡΟΦΟΡΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΗΑΝΟ Γιδάζκονηες ΠΔ ΥΟΛΖ ΠΛΖΚΣΡΟΦΟΡΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΗΑΝΟ 4 9μηνη ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή. Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο 3

4 Γιδάζκονηες ΠΔ ΥΟΛΖ ΠΛΖΚΣΡΟΦΟΡΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΗΑΝΟ-ΤΝΟΓΔΗΑ ΚΛΑΗΚΟΤ ΥΟΡΟΤ ΥΟΛΖ ΠΛΖΚΣΡΟΦΟΡΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΠΗΑΝΟ - ΒΑΗΚΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Γιδάζκονηες ΠΔ ΥΟΛΖ ΔΓΥΟΡΓΧΝ ΒΗΟΛΗ 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή. Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή. Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο 4

5 ΥΟΛΖ ΔΓΥΟΡΓΧΝ ΒΗΟΛΗ-ΓΗΔΤΘΤΝΖ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη ΟΡΥΖΣΡΑ ΔΓΥΟΡΓΧΝ Γιδάζκονηες ΠΔ 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ ΥΟΛΖ ΔΓΥΟΡΓΧΝ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο ΒΗΟΛΟΝΣΔΛΟ αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή. Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά 11. εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο 12. 5

6 ΥΟΛΖ ΔΓΥΟΡΓΧΝ ΑΡΠΑ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη ΠΝΔΤΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΦΛΑΟΤΣΟ-ΦΛΟΓΔΡΑ ΠΝΔΤΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΞΟΦΧΝΟ-ΚΛΑΡΗΝΔΣΟ- ΚΛΑΡΗΝΟ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 6

7 ΠΝΔΤΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΡΟΜΠΔΣΑ Γιδάζκονηες ΠΔ ΠΝΔΤΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΦΛΟΓΔΡΑ - ΒΑΗΚΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή. Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο 7

8 ΠΝΔΤΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΦΑΓΚΟΣΟ -ΒΑΗΚΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΜΦΧΝΗΚΧΝ ΚΡΟΤΣΧΝ- ΝΣΡΑΜ ΔΣ ΔΛΑΦΡΤ ΣΡΑΓΟΤΓΗ - ΜΟΝΧΓΗΑ 2 9μηνη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 4. Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα: Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα απνδεδεηγκέλε: ζπλαπιίεο (ζπκκεηνρή ζε νξρήζηξα, ζπκκεηνρή σο ζνιίζη, δηεζλή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο δσκαηίνπ), ερνγξαθήζεηο, δηζθνγξαθία, ζπλέδξηα, εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ, δεκνζηεχζεηο, κειέηεο, άξζξα, εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπζηάζεηο-δηαθξίζεηο θιπ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 8

9 ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΡΜΟΝΗΟ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΡΜΟΝΗΟ-ΑΚΟΡΝΣΔΟΝ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 9

10 ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΗΘΑΡΑ- ΖΛΔΚΣΡΟΑΚΟΤΣΗΚΖ ΚΗΘΑΡΑ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΠΟΤΕΟΤΚΗ-ΜΠΑΓΛΑΜΑ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΠΟΤΕΟΤΚΗ-ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΨΚΖ ΜΟΤΗΚΖ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 10

11 Γιδάζκονηες ΓΔ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΟΝΣΗΑΚΖ ΛΤΡΑ ΥΟΛΖ ΑΝΧΣΔΡΧΝ ΘΔΧΡΖΣΗΚΧΝ-ΤΝΘΔΖ (Τποτρεωηικά ειδικών μαθημάηων). εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 11

12 ΜΟΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ- ΠΗΑΝΟΤ-ΑΚΟΡΝΣΔΟΝ Γιδάζκονηες ΠΔ ΥΟΡΧΓΗΑ-ΠΗΑΝΟΤ σνοδοί ΣΔ ΠΗΑΝΟΤ-ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή. Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 12

13 Γιδάζκονηες ΠΔ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ-ΔΘΝΟΛΟΓΗΑ ΥΟΛΖ ΞΤΛΗΝΧΝ ΠΝΔΤΣΧΝ ΟΜΠΟΔ 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν Σκεκάησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή άιιεο ηζφηηκεο αλψηαηεο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή. Πηπρίν ή δίπισκα νξγάλνπ αλαγλσξηζκέλνπ κνπζηθνχ ηδξχκαηνο εζσηεξηθνχ ή. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλα κνπζηθά ηδξχκαηα ή κνπζηθά εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 13

14 ΥΟΛΖ ΠΝΔΤΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΡΟΜΠΟΝΗ ΜΔ ΓΝΧΔΗ ΒΑΡΤΣΟΝΟΤ ΥΟΛΖ ΥΑΛΚΗΝΧΝ ΠΝΔΤΣΧΝ ΣΟΤΜΠΑ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΧΝ ΔΓΥΟΡΓΧΝ ΚΟΝΣΡΑ ΜΠΑΟ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη 14

15 ΥΟΛΖ ΝΤΚΣΧΝ ΑΡΠΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. 15

16 ΥΟΛΖ ΠΛΖΚΣΡΟΦΟΡΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΕΑΕ ΠΗΑΝΟ ΥΟΛΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΜΠΑΟ ύνολο θέζεων 44. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. εκηλάξηα εηδηθφηεηαο εζσηεξηθνχ θαη. 16

17 Β. Υ.ΥΟΡΟΤ Γιεσθσνηής/ρια - Δκπαιδεσηικό καλλιηετνικό προζωπικό Γιεσθσνηής/ρια ΠΔ/ΣΔ Γιδάζκονηες ΓΔ ΜΠΑΛΔΣΟΤ-ΥΟΡΟΤ Γιδάζκονηες ΓΔ latin Υορού 4 9μηνη 1. Γίπισκα ή πηπρίν ΠΔ θαζεγεηνχ αλαγλσξηζκέλεο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ρνξνχ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο αλψηεξεο ή αλψηαηεο ρνιήο Υνξνχ ηεο αιινδαπήο θαη δηδαθηηθή πείξα ζε αλαγλσξηζκέλε ρνιή Υνξνχ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 2. Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην Κξάηνο ρνιή Υνξνχ ή θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία σο ρνξεπηήο ή ρνξνγξάθνο θιαζζηθνχ θαη ζχγρξνλνπ ξεπεξηνξίνπ 3. Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν (πξναηξεηηθά) 4. Πξνυπεξεζία ζηνλ θνξέα (πξναηξεηηθά) 5. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνχο ρνξνχ θ.ιπ. Απνδεδεηγκέλα Παηδαγσγηθά, δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά πξνζφληα (Οη επηιεγέληεο ζα θιεζνχλ λα πξνζθνκίζνπλ έγγξαθα θ.ιπ. πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 6. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 1.Σίηινη ζπνπδψλ: Γίπισκα ή πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο Αλψηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Υνξνχ εζσηεξηθνχ ή. Δηδηθφηεηα θιαζηθφ ρνξφ 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ρνξνχ ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο 4. Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα: Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα απνδεδεηγκέλε: θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνχο ρνξνχ 6. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: ζπκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο σο ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο θαζψο θαη ζε ζεκηλάξηα θαη θαιιηηερληθά θεζηηβάι θιπ 1.Σίηινη ζπνπδψλ: Γίπισκα ή πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο Αλψηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Υνξνχ εζσηεξηθνχ ή. Δηδηθφηεηα ζηε ρνξνγξαθία θαη ζχγρξνλν ρνξφ 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ρνξνχ ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο 4. Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα: Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα απνδεδεηγκέλε: θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνχο ρνξνχ 6. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: ζπκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο σο ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο θαζψο θαη ζε ζεκηλάξηα θαη θαιιηηερληθά θεζηηβάι θιπ 17

18 42. Γιδάζκονηες ΓΔ hip-hop Υορού ύνολο θέζεων 7 1.Σίηινη ζπνπδψλ: Γίπισκα ή πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο Αλψηεξεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Υνξνχ εζσηεξηθνχ ή. Δηδηθφηεηα ζηε ρνξνγξαθία θαη ζχγρξνλν ρνξφ 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ρνξνχ ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο 4. Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα: Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα απνδεδεηγκέλε: θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θαη δηαγσληζκνχο ρνξνχ 6. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: ζπκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο σο ρνξεπηήο, ρνξνγξάθνο θαζψο θαη ζε ζεκηλάξηα θαη θαιιηηερληθά θεζηηβάι θιπ Γ. ΔΙΚΑΣΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ Δκπαιδεσηικό καλλιηετνικό προζωπικό Γιδάζκονηες ΠΔ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ Γιδάζκονηες ΓΔ ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ Γιδάζκονηες ΓΔ ΚΗΣΟΓΡΑΦΗΑ 1 8μηνη 1 8μηνη 1 8μηνη 1.Σίηινη πνπδψλ: Πηπρίν Α.Δ.Ι. (Α..Κ.Σ) αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ή αλψηεξσλ θξαηηθψλ ζρνιψλ ηνπ ζηα εηθαζηηθά δηδαθηηθή ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο 3. Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα (πξναηξεηηθά) 4. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: portfolio (πξνζσπηθή δνπιεηά ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD) portfolio δηδαθηηθνχ έξγνπ (έξγα καζεηψλ ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD), εθζέζεηο, εθδφζεηο, δεκνζηεχζεηο, θιπ. πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 5. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Βεβαίσζε καζεηείαο θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ ζηελ Αγγεηνπιαζηηθή απφ Ι.Δ.Κ. ή ηδησηηθήο ζρνιήο ή εξγαζηεξίνπ δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο. 3. Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα (πξναηξεηηθά) 4. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: portfolio (πξνζσπηθή δνπιεηά ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD) portfolio δηδαθηηθνχ έξγνπ (έξγα καζεηψλ ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD), εθζέζεηο, εθδφζεηο, δεκνζηεχζεηο, θιπ. πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 5. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Βεβαίσζε καζεηείαο θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ ζηελ θηηζνγξαθία απφ Ι.Δ.Κ. ή ηδησηηθήο ζρνιήο ή εξγαζηεξίνπ. 18

19 Γιδάζκονηες ΓΔ ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ Γιδάζκονηες ΓΔ ΚΟΜΖΜΑΣΟ - ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ Γιδάζκονηες ΓΔ ΓΗΑΚΟΜΖΖ 2 8μηνη 1 8μηνη 1 8μηνη δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο. 3. Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα (πξναηξεηηθά) 4. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: portfolio (πξνζσπηθή δνπιεηά ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD) portfolio δηδαθηηθνχ έξγνπ (έξγα καζεηψλ ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD), εθζέζεηο, εθδφζεηο, δεκνζηεχζεηο, θιπ. πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 5. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Βεβαίσζε καζεηείαο θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ ζηελ Αγγεηνπιαζηηθή απφ Ι.Δ.Κ. ή ηδησηηθήο ζρνιήο ή εξγαζηεξίνπ δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο. 3. Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα (πξναηξεηηθά) 4. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: portfolio (πξνζσπηθή δνπιεηά ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD) portfolio δηδαθηηθνχ έξγνπ (έξγα καζεηψλ ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD), εθζέζεηο, εθδφζεηο, δεκνζηεχζεηο, θιπ. πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 5. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Βεβαίσζε καζεηείαο θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ ζηελ Αγγεηνπιαζηηθή απφ Ι.Δ.Κ. ή ηδησηηθήο ζρνιήο ή εξγαζηεξίνπ δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ιδησηηθέο ρνιέο. 3. Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα (πξναηξεηηθά) 4. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: portfolio (πξνζσπηθή δνπιεηά ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD) portfolio δηδαθηηθνχ έξγνπ (έξγα καζεηψλ ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD), εθζέζεηο, εθδφζεηο, δεκνζηεχζεηο, θιπ. πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 5. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 1. Σίηινη ζπνπδψλ: Βεβαίσζε καζεηείαο θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ ζηελ Αγγεηνπιαζηηθή απφ Ι.Δ.Κ. ή ηδησηηθήο ζρνιήο ή εξγαζηεξίνπ 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε εηθαζηηθφ αληηθείκελν, ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο 3. Πξνυπεξεζία δηδαθηηθή ζην θνξέα απνδεδεηγκέλε (Πξναηξεηηθά) 4. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: portfνlio (πξνζσπηθή δνπιεηά ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD) portfolio δηδαθηηθνχ έξγνπ (έξγα καζεηψλ ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD). πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 5. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 19

20 49. Γιδάζκονηες ΠΔ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΦΖΦΗΓΧΣΟΤ ύνολο θέζεων 8 1 8μηνη 1.Σίηινη ζπνπδψλ: Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Αγηνγξάθνπ Βπδαληηλψλ Δηθφλσλ θαη Σνηρνγξαθηψλ ή Δηδηθφο Βπδαληηλήο Αγηνγξαθίαο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: ΙΔΚ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α ή Β θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε εηθαζηηθφ αληηθείκελν, ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο 3. Πξνυπεξεζία δηδαθηηθή ζην θνξέα απνδεδεηγκέλε (Πξναηξεηηθά) 4. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: portfνlio (πξνζσπηθή δνπιεηά ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD) portfolio δηδαθηηθνχ έξγνπ (έξγα καζεηψλ ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD). πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 5. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε Γ. ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ Δκπαιδεςηικό καλλιηεσνικό πποζωπικό Γιδάζκονηες ΠΔ ΘΔΑΣΡΟΤ μηνη ύνολο θέζεων 1 1. Σίηινη πνπδψλ: Απφθνηηνη Αλψηεξσλ Γξακαηηθψλ ρνιψλ ή απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Θεάηξνπ ηεο ρνιήο θαιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ ζπνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελψλ ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ Παηξψλ ή ηνπ ηκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο θαιψλ Σερλψλ Ναππιίνπ ή ηνπιάρηζηνλ πέληε έηε κέιε ηνπ.δ.η. (σκαηείν Διιήλσλ Ηζνπνηψλ) ή απφθνηηνη/δηπισκαηνχρνη ΑΔΙ-ΣΔΙ πνιηηηζηηθήο Καιιηηερληθήο θαηεχζπλζεο. 2. Πξνυπεξεζία: Απνδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζε εηθαζηηθφ αληηθείκελν, ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α. ή δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθέο ζρνιέο 3. Πξνυπεξεζία δηδαθηηθή ζην θνξέα απνδεδεηγκέλε (Πξναηξεηηθά) 4. Παξνπζίαζε θαη ζεκείσκα θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο: portfνlio (πξνζσπηθή δνπιεηά ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD) portfolio δηδαθηηθνχ έξγνπ (έξγα καζεηψλ ζε έληππε, ή ςεθηαθή κνξθή CD, DVD). πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ) 5. Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ν.2190/94) ην εθπαηδεπηηθφ-θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ 20

21 εμαηξείηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ, επνκέλσο δχλαηαη ε Δπηρείξεζε λα νξίζεη ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, έηζη ψζηε λα εθδνζεί άκεζα ε πξνθήξπμε ζέζεσλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ Η αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο θσδηθνχο 1 έσο 50 ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε βαξχηεηα ηνπ θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία φισλ ησλ ππνςεθίσλ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ πνπδέο Δκπεηξία -Πξνυπεξεζία Καιιηηερληθφ έξγν Παηδαγσγηθά θαη εηδηθά πξνζφληα Κνηλσληθά, νηθνγελεηαθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα Βαζηθέο θαη παξεκθεξείο θαιιηηερληθέο ζπνπδέο 30% ρεηηθή Δπηκφξθσζε Γεληθή πξνυπεξεζία ζην αληηθείκελν 15% Πξνυπεξεζία ζην θνξέα 15% Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα, ηνπ ηδίνπ, 15% δηαθξίζεηο καζεηψλ Παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο, παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, κέζνδνο 16% δηδαζθαιίαο. Παηδαγσγηθέο ζπνπδέο & επηκφξθσζε εκηλάξηα-πλέδξηα-ηκεξίδεο. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (πνιχηεθλνοκνλνγνλεηαθή-γνλέαο- κέινο νηθνγέλεηαο 9% ΑΜΔΑ) 100% ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ Οη ελδηαθεξφκελνη δειψλνπλ ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ξεηά ηνλ θσδηθφ ηεο ζέζεο πνπ δηεθδηθνχλ. Έσοςν δικαίωμα να ςποβάλλοςν αίηηζη ζε ένα (1) μόνο κωδικό θέζηρ. Μαδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο (Aξ.1 Ν.4250/2014 Δγθ.ΓΙΑΠ/Φ Α.2.3/21119 Τποςπγείο Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ θαη Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 2. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηκφξθσζεο. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ( άξζξν 29 ΠΓ 50/2001). 3. Βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν. Ωο δηδαθηηθή εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζηνλ δεκφζην ή ζηα ηδησηηθά κνπζηθά ηδξχκαηα επνπηείαο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζε θαζήθνληα ζπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ. Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ηελ βεβαίσζε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη ν αξηζκφο πξφζιεςεο ηνπ ΤΠΠΟΣ (γηα ηα αλαγλσξηζκέλα ηκήκαηα). 4. Απνδεηθηηθά θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο - βηνγξαθηθφ ζεκείσκα: ζπλαπιίεο, θαιιηηερληθή, ζηαδηνδξνκία, ξεζηηάι, ζπλαπιίεο κνπζηθήο εθδφζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, ζπγγξαθή ζρεηηθνχ βηβιίνπ,. 5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξφζθαηεο έθδνζεο. 21

22 6. Απνδεηθηηθφ πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ΑΜΔΑ. Βεβαίσζε ζπνπδψλ ηέθλνπ. 7. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε). 8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη: Η εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άλδξεο) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία απαιιαγήο. Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ πνηληθνχ αδηθήκαηνο. Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ Π. Γ/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ θαηαηίζεληαη εκπξφζεζκα. Οη επηηπρφληεο ζα πξνζιεθζνχλ κφλν εάλ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζπνπδαζηψλ ζην εηδηθφ αληηθείκελν νξγάλνπ ε ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο. 22

23 ΚΩΓΙΚΟΙ ΘΔΗ 1 ΔΩ 38 ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ 1. ΠΟΤΓΔ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ Σίηλοι Ωδείων (μέγιζηο 9 μόπια) Πηπρίν: 2 κφξηα Πηπρίν κε Άξηζηα: 3 κφξηα Γίπισκα: 4 κφξηα Γίπισκα κε Άξηζηα: 6 κφξηα Γίπισκα κε Άξηζηα θαη δηάθξηζε (βξαβείν, άξηζηα πακςεθεί, θιπ.): 9 κφξηα 1.2 Πηςσία Ανώηαηων Μοςζικών ποςδών και Πανεπιζηημίων (μέγιζηο 5 μόπια) Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο: 1 κφξην Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα: 2 κφξηα Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε Άξηζηα: 5 κφξηα 1.3 Μεηαπηςσιακό (μέγιζηο 3 μόπια) 1.4 Γιδακηοπικό (μέγιζηο 5 μόπια) 1.5 ςναθείρ ηίηλοι (μέγιζηο 4 μόπια) Ωδεηαθνί, Αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ή άιινη πέξαλ ηεο εηδηθφηεηαο Γηα έλα πηπρίν: 1 κφξην Γηα δχν πηπρία: 2 κφξηα Γηα ηξία & πιένλ πηπρία: 4 κφξηα 1.6 Βεβαίωζη ζποςδών εμιναπίων (μέγιζηο 2 μόπια) Βεβαίσζε ζπνπδψλ (γηα νινθιεξσκέλα ζεκηλάξηα ηνπιάρηζηνλ 2 θχθισλ) Με ηηο βεβαηψζεηο απηέο κνξηνδνηνχληαη κφλν νη ππνςήθηνη ζρεηηθψλ εηδηθνηήησλ φπσο Γηδαζθαιία Μνπζηθήο Πξνπαηδείαο, νιθέδ Kodaly, Μνληέξλα Κξνπζηά, Ηιεθηξηθή Κηζάξα, Έληερλν Σξαγνχδη, Μνπζηθή Σερλνινγία. Βεβαίσζε εκηλαξίσλ Με ηηο βεβαηψζεηο απηέο κνξηνδνηνχληαη νη ππνςήθηνη εηδηθψλ νξγάλσλ φπσο έγρνξδα, πιεθηξνθφξα, πλεπζηά, θξνπζηά θιπ. 1.7 Παπάπλεςποι μη μοςζικοί ηίηλοι (μέγιζηο 2 μόπια) Πηπρίν Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο: 1 κφξην Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο: 2 κφξηα 2.ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ α) πποϋπηπεζία διδακηική (ζε ακαδημαϊκά έηη) (μέγιζηο 15 ) 1-4 έηε: 3 κφξηα 5-9 έηε: 6 κφξηα έηε: 9 κφξηα 15έηε θαη πιένλ: 15 κφξηα 2.1 β) πποϋπηπεζία διδακηική ζηο θοπέα (ζε ακαδημαϊκά έηη )(μέγιζηο 15) 1-4: 3 κφξηα 5-9 έηε: 6 κφξηα έηε: 9 κφξηα 15 έηε θαη άλσ: 15 κφξηα 23

24 3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ : ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ Καλλιηεσνική δπαζηηπιόηηηα (μέγιζηο 8 μόπια) ινγίδεηαη: 3.1 α) η ζςμμεηοσή ζε Οπσήζηπα 1 έσο 3 έηε: 1 κφξηα 4 έσο 6 έηε: 2 κφξηα 7 έσο 9 έηε: 3 κφξηα 10 έσο 13 έηε: 4 κφξηα 14 έσο 16 έηε: 5 κφξηα 17 έηε θαη άλσ έηε: 8 κφξηα 3.1 β) η ζςμμεηοσή ωρ ολίζη ζε επαγγεικαηηθέο εθδειψζεηο (εθδειψζεηο κε εηζηηήξην εηζφδνπ) ππφ ηελ αηγίδα έγθξηησλ θνξέσλ φπσο: ΚΟΑ, ΚΟΘ, Λπξηθή θελή, Μ.Μ.Α, Μ.Μ.Θ., Φεζηηβάι Αζελψλ θιπ. 1 έσο 4 ζπκκεηνρέο: 2 κφξηα 5 έσο 9 ζπκκεηνρέο: 4 κφξηα 10 έσο 14 ζπκκεηνρέο: 6 κφξηα 15 ζπκκεηνρέο θαη άλσ: 8 κφξηα 3.1 γ)ε πεπίπηωζη Γιεθνούρ Καλλιηεσνικήρ ζηαδιοδπομίαρ ν ππνςήθηνο κνξηνδνηείηαη κε ηνλ μέγιζηο απιθμό μοπίων (8) αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα ηεο Καιιηηερληθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. Γεν μοπιοδοηούνηαι αθποιζηικά οι παπαπάνω 3 καηηγοπίερ καλλιηεσνικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και ηο μέγιζηο ηος άξονα 3.1. ανέπσεηαι ζε 8 μόπια 3.2 Ησογπαθήζειρ-Γιζκογπαθία (μέγιζηο 2 μόπια) (σο νιίζη, Μαέζηξνο ή πλζέηεο πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη ή κεηαδνζεί ζε Ραδηνθσληθνχο, Σειενπηηθνχο ηαζκνχο Παλειιήληαο εκβέιεηαο ή ζε αλαγλσξηζκέλεο Γηζθνγξαθηθέο Δηαηξείεο) 3.3 Ρεζιηάλ- ζςναςλίερ μοςζικήρ δωμαηίος (μέγιζηο 2 μόπια) πλερφκελε θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία 3.4 Διδικέρ δπαζηηπιόηηηερ (μέγιζηο 3 μόπια) πγγξαθηθφ έξγν (άξζξα, κειέηεο, δεκνζηεχζεηο) 1 κφξην κέγηζην Δηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα 1 κφξην κέγηζην Δθπξνζψπεζε ζε ζπκβνχιηα εζσηεξηθνχ &, κέιε Γ.. 1 κφξην κέγηζην 4. ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ςνένηεςξη (μέγιζηο 10 μόπια) πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο δηδαζθαιίαο: 10 κφξηα 4.2. Παιδαγωγικέρ ζποςδέρ (μέγιζηο 6 μόπια) ΑΔΙ: 4 κφξηα ΣΔΙ - πηζηνπνηεκέλε ζρνιή: 2 κφξηα ΙΔΚ - ρνιέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 1 κφξηα εκηλάξηα, πλέδξηα, Ηκεξίδεο: 1-6 ζπκκεηνρέο: 1 κφξην 7 θαη άλσ ζπκκεηνρέο: 2 κφξηα 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ 9 1 Γνλέαο: 2 κφξηα γηα θάζε παηδί 2 Μνλνγνλέαο: 3 επηπιένλ κφξηα 24

25 3 Γνλέαο κε πξνζηαηεπφκελν κέινο ΑΜΔΑ: 4 επηπιένλ κφξηα (πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 9, αθφκα θαη αλ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πεξηζζφηεξα κφξηα) Όηαν ςπάπσει απαζσόληζη ζε άλλο θοπέα μειοδοηεί, άζσεηα με ηο ζύνολο ηων μοπίων ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε ηε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη: ΠΟΤΓΔ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ 25

26 ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ 1. ΠΟΤΓΔ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ποςδέρ 1.2.α. Αλψηεξε ή Αλψηαηε Δπαγγεικαηηθή ρνιή Υνξνχ ηεο Ηκεδαπήο ή Αιινδαπήο: 17κφξηα 1.2.β. Μεηαπηπρηαθφ: 8 κφξηα Δπιμόπθωζη 1.2.γ. εκηλάξηα 1-5 ζπκκεηνρέο: 3 κφξην 5-10 ζπκκεηνρέο: 4 κφξηα 10 θαη άλσ: 5 κφξηα 2. ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ πποϋπηπεζία διδακηική (ζε ακαδημαϊκά έηη) 2.1.α. 3 έηε: 4 κφξηα 2.1.β. 4 έηε: 6 κφξηα 2.1.γ. 5 έηε: 8 κφξηα 2.1.δ. 6 έηε θαη άλσ: 15 κφξηα 2.2. πποϋπηπεζία διδακηική ζηο θοπέα (ζε ακαδημαϊκά έηη) 2.2.α. 3 έηε: 4 κφξηα 2.2.β. 4 έηε: 6 κφξηα 2.2.γ. 5 έηε: 8 κφξηα 2.2.δ. 6 έηε θαη άλσ: 15 κφξηα 3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ 15 Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα απνδεδεηγκέλε: 3.1. πκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ηνπ ηδίνπ 3.1.α. πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο νκάδσλ Υνξνχ νη νπνίεο λα έρνπλ εγγξαθεί ζην σκαηείν Διιήλσλ ρνξνγξάθσλ ή θαη ζην σκαηείν Διιήλσλ Υνξεπηψλ: 3 κφξηα 3.1.β. πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ρνξνχ: 3 κφξηα 3.1.γ. πκκεηνρή ζε Φεζηηβάι θαη Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο: 2 κφξηα 3.2. πκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ησλ καζεηψλ 3.2.α. πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ρνξνχ: 2 κφξηα 3.2.β. πκκεηνρή ζε Φεζηηβάι - Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο-γηαγσληζκνχο: 2 κφξηα 3.2.γ. Πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ κε καζεηέο άιισλ ρσξψλ-γηαγσληζκνχο: 1 κφξην 3.3. Γηεζλέο έξγν(πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο ρνξνχ ηνπ, Γηδαζθαιία-Δηζεγήζεηο ζε ζεκηλάξηα πνπ δηνξγάλσζαλ ρνιέο Υνξνχ ηνπ ): 1 κφξην 3.4. Βξαβεχζεηο ζε δηαγσληζκνχο ρνξνχ: 1 κφξην 4. ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ςνένηεςξη (μέγιζηο 10 μόπια) 4.1.α. πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο δηδαζθαιίαο: 10 κφξηα 4.2. Παιδαγωγικέρ ζποςδέρ (μέγιζηο 6 μόπια) 4.2.α. ΑΔΙ: 4 κφξηα 4.2.β. ΣΔΙ - πηζηνπνηεκέλε ζρνιή: 2 κφξηα 4.2.γ. ΙΔΚ - ρνιέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 1 κφξην 4.2.δ. εκηλάξηα: 1-4 ζπκκεηνρέο: 1 κφξην 26

27 4 θαη άλσ ζπκκεηνρέο: 2 κφξηα 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ Γνλέαο: 2 κφξηα γηα θάζε παηδί 5.2. Μνλνγνλέαο: 3 επηπιένλ κφξηα 5.3. Γνλέαο κε πξνζηαηεπφκελν κέινο ΑΜΔΑ: 4 επηπιένλ κφξηα (πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 9, αθφκα θαη αλ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πεξηζζφηεξα κφξηα) Όηαν ςπάπσει απαζσόληζη ζε άλλο θοπέα μειοδοηεί, άζσεηα με ηο ζύνολο ηων μοπίων ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε ηε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη: ΠΟΤΓΔ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ 27

28 ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΓΑΚΑΛΩΝ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ & ΘΔΑΣΡΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 1. ΠΟΤΓΔ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ Πηςσία (μέγιζηο 9 μόπια) Πηπρίν: 2 κφξηα Πηπρίν κε Άξηζηα: 3 κφξηα Γίπισκα: 4 κφξηα Γίπισκα κε Άξηζηα: 6 κφξηα Γίπισκα κε Άξηζηα θαη δηάθξηζε (βξαβείν, άξηζηα πακςεθεί, θιπ.): 9 κφξηα 1.2 Πηςσία Ανώηαηων Μοςζικών ποςδών και Πανεπιζηημίων (μέγιζηο 5 μόπια) Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο: 1 κφξην Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα: 2 κφξηα Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε Άξηζηα: 5 κφξηα 1.3 Μεηαπηςσιακό (μέγιζηο 3 μόπια) 1.4 Γιδακηοπικό (μέγιζηο 5 μόπια) 1.5 ςναθείρ ηίηλοι (μέγιζηο 4 μόπια) Αλαγλσξηζκέλσλ ζρνιψλ ή άιινη πέξαλ ηεο εηδηθφηεηαο Γηα έλα πηπρίν: 1 κφξην Γηα δχν πηπρία: 2 κφξηα Γηα ηξία & πιένλ πηπρία: 4 κφξηα 1.6 Βεβαίωζη ζποςδών εμιναπίων (μέγιζηο 2 μόπια) Βεβαίσζε ζπνπδψλ (γηα νινθιεξσκέλα ζεκηλάξηα ηνπιάρηζηνλ 2 θχθισλ) 2. ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ α) πποϋπηπεζία διδακηική (ζε ακαδημαϊκά έηη) (μέγιζηο 15 ) 1-4 έηε: 3 κφξηα 5-9 έηε: 6 κφξηα έηε: 9 κφξηα 15έηε θαη πιένλ: 15 κφξηα 2.1 β) πποϋπηπεζία διδακηική ζηο θοπέα (ζε ακαδημαϊκά έηη )(μέγιζηο 15) 1-4: 3 κφξηα 5-9 έηε: 6 κφξηα έηε: 9 κφξηα 15 έηε θαη άλσ: 15 κφξηα 3. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ 15 Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα απνδεδεηγκέλε: 3.1. πκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ηνπ ηδίνπ: 3κφξηα 3.2. πκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ησλ καζεηψλ: 3κφξηα 3.3. Γηεζλέο έξγν: 1κφξην 3.4. Βξαβεχζεηο: 1κφξην 28

29 4. ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ςνένηεςξη (μέγιζηο 10 μόπια) 4.1.α. πγθξνηεκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, πξνζσπηθφηεηα, κέζνδνο δηδαζθαιίαο: 10 κφξηα 4.2. Παιδαγωγικέρ ζποςδέρ (μέγιζηο 6 μόπια) 4.2.α. ΑΔΙ: 4 κφξηα 4.2.β. ΣΔΙ - πηζηνπνηεκέλε ζρνιή : 2 κφξηα 4.2.γ. ΙΔΚ - ρνιέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο : 1 κφξην 4.2.δ. εκηλάξηα: 1-4 ζπκκεηνρέο: 1 κφξην 4 θαη άλσ ζπκκεηνρέο: 2 κφξηα 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΜΔΓΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ Γνλέαο: 2 κφξηα γηα θάζε παηδί 5.2. Μνλνγνλέαο: 3 επηπιένλ κφξηα 5.3. Γνλέαο κε πξνζηαηεπφκελν κέινο ΑΜΔΑ: 4 επηπιένλ κφξηα (πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ είλαη ην κέγηζην 9, αθφκα θαη αλ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πεξηζζφηεξα κφξηα) ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε ηε ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη: ΠΟΤΓΔ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΔΡΓΟ 29

30 ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ αξηζκ.141/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Καιακαξηάο θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο. Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο. Η πξφζιεςε ησλ επηιεγέλησλ ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζεξρφκελσλ αηφκσλ ζηα ηκήκαηα. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, ελψπηνλ ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ Oη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ αλαθνίλσζε πξφζιεςεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο ή λα ηελ παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηεο Κ.Δ.Γ.ΚΑ. (Γ/λζε: Αγ. Νηθνιάνπ Μηθξνπιέα) θαζεκεξηλά απφ π.κ έσο κ.κ. Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε δχν εκεξήζηεο εθ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο θαζεκεξηλά απφ 08.00π.κ έσο 14.00κ.κ. Η ππόεδπορ ηος Γ. ηηρ Κ.Δ.Γ.ΚΑ. ΑΝΣΩΝΟΤΓΗ ΟΛΤΜΠΙΑ 30

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ (ΙΝΔ/ΓΔΔ) Αθνα, 22/03/2012 Σασ. Γ/νζη: Eμ. Μπενάκη 71Α Απιθμ. Ππυη.: 3509 Σ.Κ.: 106 81 ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο: 210 33.27.730, 33.27.781 Fax: 210 33.04.452 E-mail: kox@inegsee.gr Πληποθοπίερ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 15-04-2010 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ (ΗΝΔ/ΓΔΔ) Πλαηεία Δθνικρ Ανηιζηάζευρ Άπηα, 20-2-2012 Σ.Κ. 47100 Απιθ. Ππυη. 3422 ΑΡΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Π. Πούλιορ ΣΖΛ: 26820 26969 E-MAIL: ineepir@otenet.gr ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ςπ' απιθμ. ΚΟΥ 5.401 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα