2 η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ Κασσάνδρου Καβάλα Τηλ/Fax: η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "Π.Α.Ν.ΔΜΠΟΡΙΟ" είλαη δηθαηνχρνο πινπνηεί ην Σνπηθφ ρέδην γηα ηελ Απαζρφιεζε (Πξάμε) "ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΝΔΟ ΔΜΠΟΡΙΟ" ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7: "Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο" ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: "Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο", ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3: "Γηεπθφιπλζε ηεο Πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ". Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο, ε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε (Α) "Π.Α.Ν.ΔΜΠΟΡΙΟ" θαιεί αλέξγνπο πνπ ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη δηθαηνινγεηηθά ζηελ ελ ιφγσ Πξάμε 1. ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΡΑΞΗ Δίλαη θνηλή ζπλείδεζε φηη ην άδηθν θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο έρεη πάξεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ λέσλ αλζξψπσλ. ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο είλαη λα ζπκβάιεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ: Παπέσονηαρ γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπίερ ζηνπο λένπο αλέξγνπο πνπ αλαδεηνχλ δηέμνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο ώζηε να αςξηθούν οι πιθανόηηηέρ ηοςρ για εξεύπεζη επγαζίαρ, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη δεκηνπξγψληαο δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, είηε σο ζηειέρε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ Παπάγονηαρ επγαλεία πνπ ζα απνηειέζνπλ εθφδηα γηα ηνπο σθεινχκελνπο ηφζν θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο φζν θαη, αξγφηεξα, ζηε δηάξθεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο Η πξνζέγγηζε ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο εζηηάδεηαη ζην ΝΔΟ εμπόπιο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θιάδνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Με ηνλ φξν Νέν Δκπφξην λννχληαη: Νέοι ηομείρ εμποπίος. Δκπφξην λέσλ θιάδσλ πξντφλησλ ή λέεο ππεξεζίεο πνπ δελ είλαη αλεπηπγκέλεο ζηελ πεξηνρή θαη πνπ θξίλεηαη φηη ζα απνηειέζνπλ ειθπζηηθέο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην κέιινλ. Αλάινγα παξαδείγκαηα απφ ην παξειζφλ είλαη ε θηλεηή ηειεθσλία, εθαξκνγέο internet, θσηνβνιηατθά θιπ) Νέερ μοπθέρ εμποπίος (φπσο ειεθηξνληθφ εκπφξην, εκπφξην κε δηαλνκή "θαη' νίθνλ", εκπφξην κε ηε κνξθή franchising, αληαιιαθηηθφ εκπφξην, ζπλεξγαηηθφ εκπφξην π.ρ. ζπζηέγαζε εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, εκπφξην ζε shops in shop θιπ) Νέερ μοπθέρ οπγάνωζηρ εμποπικών επισειπήζεων (π.ρ. dealers, πσιεηέο πφξηα - πφξηα, παξαγγειηνιεςία θιπ) Κξίλεηαη φηη απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα διαθοποποιεί ηιρ επισειπήζειρ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ή ζηηο νπνίεο ζα απαζρνιεζνχλ νη σθεινχκελνη ψζηε λα ενιζσςθεί η ανηαγωνιζηικόηηηα και επομένωρ η βιωζιμόηηηά ηοςρ Η Ππάξη ζυγχπημαηοδοηείηαι από ηο Ευπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

2 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ - ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η πινπνίεζε ηεο Πξάμεο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε σθεινπκέλνπο: Δλέξγεηεο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ θαη σθεινπκέλσλ Καηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 99 σξψλ (51 ψξεο θαηάξηηζεο θαη 48 ψξεο επηκφξθσζεο) ζε ζέκαηα Νένπ Δκπνξίνπ Δθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη εμεηδίθεπζε γηα θάζε σθεινχκελν πκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο κε πηινηηθέο ζπλεληεχμεηο σθεινπκέλσλ πκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο mentoring γηα φινπο ηνπο σθεινπκέλνπο Τπνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ σθεινπκέλσλ επί 3 κήλεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζέζε απαζρφιεζεο Παξνρή ππνζηήξημεο θαη δηεπθφιπλζεο (λνκηθά, εξγαζηαθά, θνξνινγηθά, δηνηθεηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά) Με ηε ζπκκεηνρή ηνπο νη σθεινχκελνη ζα ιάβνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα Νένπ Δκπνξίνπ θαη ζα απνθηήζνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο, θάζε σθεινχκελνο ζα απαζρνιεζεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ Σα πνζνηηθά εθηηκψκελα απνηειέζκαηα είλαη: πλνιηθφο αξηζκφο σθεινπκέλσλ (1) 100 Αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα ηδξχνπλ λέα επηρείξεζε 20 Αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζε επηρεηξήζεηο 30 Αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ζπκβάζεηο απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 40 Αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα έληαμε ζε άιια πξνγξάκκαηα (2) 20 Αξηζκφο ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε δπλακηθνχο θιάδνπο 30 Αξηζκφο σθεινπκέλσλ γπλαηθψλ 50 Αξηζκφο σθεινπκέλσλ λέσλ (θάησ ησλ 25 εηψλ): 25 (1) (2) Πξνθαλψο θάπνηνη σθεινχκελνη κπνξεί λα θαηαγξάθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία γξακκέο ηνπ πίλαθα Δθφζνλ ππάξμνπλ πξνγξάκκαηα ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζπγθπξία εκεηψλεηαη φηη ζην έξγν ζπκκεηέρνπλ ήδε 86 σθεινχκελνη θαη ε παξνχζα πξφζθιεζε αθνξά ηελ πιήξσζε 14 θελψλ ζέζεσλ πνπ ππνιείπνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 100 σθεινπκέλσλ 3. ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Δκπνξηθφο χιινγνο Καβάιαο (ζπληνληζηήο θνξέαο) σκαηείν Δπαγγεικαηηψλ Θάζνπ Έλσζε Δκπφξσλ - Δπαγγεικαηηψλ - Βηνηερλψλ Υξπζνχπνιεο Δκπνξνεπαγγεικαηνβηνηερληθφο χιινγνο Διεπζεξνχπνιεο Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Καβάιαο ΑΔ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Καβάιαο Γεκσθέιεηα Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν N. Καβάιαο ΚΔΚ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο Ιλζηηηνχην Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ (ΙΝΔΜΤ)

3 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ λένη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ κέζεο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο εηψλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζην Ννκφ Καβάιαο θαη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (γηα άλδξεο ππνςεθίνπο) 5. ΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Αίηεζε (ζχκθσλα κε ππφδεηγκα) Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο Αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ΟΑΔΓ Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα) Σεθκήξηα ζπνπδψλ (πηπρία, βεβαηψζεηο θιπ) Σεθκήξηα γλψζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ρξήζεο δηαδηθηχνπ Σεθκήξηα γλψζεο μέλσλ γισζζψλ Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο Φσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο 2011 Κάζε άιιν έγγξαθν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ ηεθκεξηψλεη ηελ έληαμή ηνπ ζε κία απφ ηηο νκάδεο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαζψο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α εκεηψλεηαη φηη νη άλεξγνη πνπ ζα επηιεγνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, έρνπλ δηθαίσκα ηαπηφρξνλεο ζπκκεηνρήο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφγξακκα. Τπνδείγκαηα αίηεζεο θαη ππεχζπλεο δήισζεο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο πξφζθιεζεο 6. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο ζηνπο αθφινπζνπο θνξείο - εηαίξνπο ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο: Δκπνξηθφο χιινγνο Καβάιαο - Καζζάλδξνπ Καβάια - Σει Ώξεο επηθνηλσλίαο: 09:00-12:00 σκαηείν Δπαγγεικαηηψλ Θάζνπ Θάζνο Θάζνπ - Σει Ώξεο επηθνηλσλίαο: 09:00-14:00 Έλσζε Δκπφξσλ - Δπαγγεικαηηψλ - Βηνηερλψλ Υξπζνχπνιεο - Αβέξσθ Υξπζνχπνιε - Σει Ώξεο επηθνηλσλίαο: 09:00-13:00 Δκπνξνεπαγγεικαηνβηνηερληθφο χιινγνο Διεπζεξνχπνιεο - Δξγαηηθέο Καηνηθίεο Διεπζεξνχπνιε - Σει , (θνο Φψηεο Σνπθεμήο) - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 17:00-20:00 Δξγναλάπηπμε ΑΜΘ ΑΔ - Δζληθήο Αληίζηαζεο 20 (Γηνηθεηήξην) Καβάια - Σει (θα Άλλα παζάξε) - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 10:00-13:00 Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν N. Καβάιαο - Γαγθιή Καβάια - Σει Ώξεο επηθνηλσλίαο: 09:00-12:00 ΚΔΚ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο - Κσλζηαληηλίδνπ Πνηεηνχ Καβάια - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 08:00-13:00 Αηηήζεηο επίζεο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή courier ζηε δηεχζπλζε "Δκπνξηθφο χιινγνο Καβάιαο - Καζζάλδξνπ Καβάια"

4 Η δηάξθεηα ηεο πξφζθιεζεο παξακέλεη αλνηρηή κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ απφ ππνςεθίνπο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο. Τπνςήθηνη πνπ ππνβάιινλ αηηήζεηο κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ θαη θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο, θαηαηάζζνληαη ζηνλ θαηάινγν αλαπιεξσκαηηθψλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ

6 ΠΡΟ: Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "Π.Α.Ν.ΔΜΠΟΡΙΟ" ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΝΔΟ ΔΜΠΟΡΙΟ Δπώνςμο: Όνομα: Παηπώνςμο: Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ: Σηλέθωνο: ΑΦΜ / ΓΟΤ: Παξαθαιψ λα εμεηάζεηε ηελ αίηεζή κνπ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ Πξάμε "ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΝΔΟ ΔΜΠΟΡΙΟ" Καηάινγνο δηθαηνινγεηηθψλ Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο Αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ΟΑΔΓ Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ππφδεηγκα) Σεθκήξηα ζπνπδψλ (πηπρία, βεβαηψζεηο θιπ) Άιιν: (λα πεξηγξαθεί) Άιιν: (λα πεξηγξαθεί) εκεηψζηε Ηκεξνκελία Τπνγξαθή

7 ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (Aξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986 Πξφο (1) : Ο-Η (φλνκα): Όλνκα θαη επψλπκν παηέξα: Όλνκα θαη επψλπκν κεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο: (2) : Σφπνο γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Αλαπηπμηαθή χκπξαμε Π.Α.Ν.ΔΜΠΟΡΙΟ Δπψλπκν: Σειέθ: Σφπνο θαηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ.: Σ.Κ. Αξ. ηειενκνηνηχπνπ (Fax): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ Aξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 (3), δειψλσ φηη: 1. Όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζή κνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Πξάμε "Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ζην Νέν Δκπφξην" είλαη αιεζή θαη αθξηβή. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα ζηνηρεία απνδεηρζεί αλαθξηβέο ή ςεπδέο, αλαγλσξίδσ ζηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε ΠΑΝΔΜΠΟΡΙΟ ην δηθαίσκα λα κε δηαγξάςεη απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ ή -ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγψ- ησλ σθεινπκέλσλ ρσξίο θακία απαίηεζε εθ κέξνπο κνπ 2. Γίλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ, απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ ή ηελ εθπφλεζε κειεηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Δπίζεο δειψλσ φηη έρσ ελεκεξσζεί γηα ην δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη ην δηθαίσκα αληίξξεζεο ηα νπνία κπνξψ λα αζθήζσ 3. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεψζεηο (γηα άλδξεο) (4) Ηκεξνκελία: Ο-Η δει. ( Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηε δεινχζα ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε δήισζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη θαηφπηλ αξηζκεηηθά (3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο, βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηνπ ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηε δεινχζα.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΤΝΕΠΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ: 251.0227430 - Fax:. 251.0224625 E-mail: libteeam@tee.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ" είλαη δηθαηνχρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο δηαγλσζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξψλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Δπαγγειία Γφληα Λνπηξά Τπάηεο, 28-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:

Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY» ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, 29100 Ζάκσνθος Σηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία

Πξνεηνηκαζία δξάζεο θαηάξηηζεο-επηκόξθσζεο σθεινύκελσλ βηώζηκνπο θαη αληαγσληζηηθνύο θιάδνπο: Πεξηερφκελν θαη κεζνδνινγία Πεξηνδηθή έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ - επηέκβξηνο 2014 (Σεχρνο 1 ν ) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α..) «Κηζαηξώλεηα Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα