Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Η Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. «R E A D S. A.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Η Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. «R E A D S. A.»"

Transcript

1 Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Η Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. «R E A D S. A.» ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Ρόδος, 14/07/2015 Α.Π.: 2336 ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη Ππόσειπος Γιαγωνιζμού για ηην επιλογή αναδόσος για ηην Λογιζηική ςποζηήπιξη ηηρ Αναπηςξιακήρ Δηαιπείαρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Έρνληαο ππφςε: 1. Σελ αξηζκ. 77/ απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Γηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ Λνγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο Δηαηξείαο, 2. Σνλ εζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο Δηαηξείαο. ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε Δπξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ Λνγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 2. Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, θαη έηνο, ηνπ έξγνπ είλαη ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο Δπξψ (35.000,00 ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 3. Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηίζεληαη απφ: Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πι. Διεπζεξίαο 1, Ρφδνο, Σειέθσλν: (+30) /19 Φαμ: (+30) Πιεξνθνξίεο: Υξηζηνθάθεο Κσλ/λνο, 9πκ-2κκ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Η παξαιαβή ηνπο γίλεηαη, επί ποινή αποκλειζμού, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) θαη θαηφπηλ πξνζθφκηζεο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο (βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ ππνδείγκαηνο ηνπ Παξ/ηνο Δ 1). Γηα δηεπθφιπλζε θαη κφλν ησλ ππνςεθίσλ, πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. (www.readsa.gr). 4. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη ζηηο 29/07/2015, εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 13:00 μ.μ. ζηελ έδξα ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, ΣΚ Ρφδνο. 5. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, ζηελ έδξα ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., ή απνζηέιινληαο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί εκπξφζεζκε ε πξνζθνξά πνπ απνζηέιιεηαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ζα πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ην αξγφηεξν έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 6. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 1

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α.ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B.ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ.ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ.ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΔΤΥΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 2. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Γηα ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Κφθθηλνο Υαξάιακπνο Πξφεδξνο Γ 2

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γιαγωνιζμόρ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο ζε Δπξψ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. Ανηικείμενο: Λνγηζηηθή Τπνζηήξημε ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. (Ω ΤΝΗΜΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ) Σόπορ παπάδοζηρ: Έδξα ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, ΣΚ Ρφδνο. Υπόνορ Τλοποίηζηρ : Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα δχν έηε, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο ελφο (1) επηπιένλ έηνπο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Πποϋπολογιζθείζα δαπάνη: ,00 Δπξψ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), θαη έηνο. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηα παξαθάησ άξζξα, σο ακολούθωρ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔΡΟ Α 1. Η διενέπγεια ππόσειπος διαγωνιζμού κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, έρεη ζθνπφ ηελ Λνγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. 2. Οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηεο αλσηέξσ ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 3. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό, έσοςν: α) λνκηθά πξφζσπα, β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, γ) ζπλεηαηξηζκνί, δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ο φξνο "αλάδνρνο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηα (α) (β) (γ) θαη (δ) θαηεγνξίεο. 4. Η πποϋπολογιζθείζα δαπάνη δεν θα ξεπεπάζει ην πνζφ ησλ ηπιάνηα πένηε σιλιάδων εςπώ #35.000,00#, θαη έηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν ζην ηέινο θάζε κήλα χζηεξα απφ ηελ εκπξφζεζκε δηεθπεξαίσζε ησλ ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ απφιπηα ηθαλνπνηεηηθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Με απφθαζε ηνπ Γ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν Αλάδνρνο ππαηηίσο δελ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλάζεζεο. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/ Υπόνορ Τλοποίηζηρ Έπγος Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα δχν έηε, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο ελφο (1) επηπιένλ έηνπο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 6. Καηάπηιζη, ςποβολή και αποζθπάγιζη πποζθοπών Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 3

4 6.1 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 6.2 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη νη ππνθάθεινη κε ηα αληίηππα ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ ΔΠΩΝΤΜΙΑ θαη ηε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθνπλ επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: ΠΡΟΦΟΡΑ (με κεθαλαία) Αναθέηοςζα Απσή: Αναπηςξιακή Δηαιπεία Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Γ/λζε Έδξαο ηεο: Πι. Διεπζεξίαο 1, 85100, Ρφδνο Σει/λν: Φαμ: Πιεξνθνξίεο: Υξηζηνθάθεο Κσλ/λνο ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ, Απ. Ππωη. 2336, για ηην: «Λογιζηική ςποζηήπιξη ηηρ Αναπηςξιακήρ Δηαιπείαρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.». Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Ηκεξνκελία Γηαγσληζκνχ:29/07/2014 Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηνλ θάθειν: «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή γπαμμαηεία» Ο ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ηνπο ηξείο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ην είδνο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά κε: 1. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ έξγνπ, 2. ην πνζνζηφ ΦΠΑ. Γ. Φάθειν κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 1. πκπιεξσκέλν ην ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (Παξάξηεκα Δ 2). 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζε απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 3. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 4. Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 5. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ηα ζρεηηθά ΦΔΚ θαζψο θαη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη πνηνη δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, θαζψο θαη φηη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη ε Παξνρή Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ. 4

5 6. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Έλαξμεο ηεο εηαηξείαο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ. 7. Βεβαίσζε Δγγξαθήο θαη έθδνζεο άδεηαο Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ Α Σάμεσο γηα ηνλ Τπεχζπλν ηεο εηαηξείαο απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 8. Βεβαίσζε Δγγξαθήο θαη έθδνζεο άδεηαο Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ ηνπιάρηζηνλ Β Σάμεσο γηα ηνλ Βνεζφ Λνγηζηή απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 9. Βεβαίσζε 5εηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο ζε κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή Γ Καηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ζε ινγηζηηθή ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ, γηα ηνλ Βνεζφ Λνγηζηή. 10. Βεβαίσζε 10εηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο ζε κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή Γ Καηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ζε ινγηζηηθή ππνζηήξημε αλαπηπμηαθψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηνλ Τπεχζπλν ηεο εηαηξείαο. ΜΔΡΟ Β 1. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1.1 Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: α) Απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη κνλνγξαθνχληαη θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. β) Απνζθξαγίδνληαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη κνλνγξαθνχληαη θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. γ) Οη θάθεινη ησλ οικονομικών πποζθοπών ζα απνζθξαγηζζνχλ μεηά ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ πξναπαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη θάθεινη ζα κνλνγξαθεζνχλ απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαηά θχιιν. δ) Η θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 1.2 Γηα φια ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, εηο ηξηπινχλ (3). 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Γηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., ε νπνία θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά αθνχ αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 3. ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ- ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ Η επηινγή αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 1. ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε, ε θαηά Νφκνλ αληηκεηψπηζε θαη ξχζκηζε ησλ θνξνινγηθψλ ζεκάησλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. θαη ε επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία. 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δηδηθφηεξα, ην αλαηηζέκελν έξγν ζηελ ζπκβαιιφκελε Δηαηξεία, εθηφο ησλ παξαπάλσ ζπλίζηαηαη ζην: 2.1 Να θαηεπζχλεη θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ φινπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. 2.2 Να ηεξεί ηα απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ πξνβιεπφκελα ινγηζηηθά βηβιία κεραλνγξαθηθά. 5

6 2.3 Να αλαιχεη ηελ νηθνλνκηθή πξάμε, ηε ινγηζηηθή δηαηχπσζε απηήο θαη ηελ θαηαρψξεζε ηεο αλάινγεο εγγξαθήο ζην αλάινγν εκεξνιφγην ή θαη κία απφ ηηο ελέξγεηεο απηέο, φπνπ ππάξρεη θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο. 2.4 Να ζπληάζζεη ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα έληππα απηψλ θαη ηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο κε ηαπηφρξνλε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη πξνο ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ (Ι.Κ.Α.-Γ.Ο.Τ.-Ο.Α.Δ.Γ. ΚΛΠ). 2.5 Να ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο 2015 θαη λα παξάζρεη έγθαηξα ζηε Γηνίθεζε ηηο αλαγθαίεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηνπο απφ ηε δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη εκπξφζεζκα νη εθ ηνπ λφκνπ επηβαιιφκελεο θνξνινγηθέο, αζθαιηζηηθέο ή άιιεο ππνρξεψζεηο. 2.6 Να παξέρεη ππεξεζίεο ζπκβνχινπ φζνλ αθνξά ζηελ θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ αλάιεςε θαη ηελ δηεθπεξαίσζε αλάινγσλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 2.7 Να ειέγρεη θαη λα ηεξεί ην ινγηζηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη ε Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαη κε ην ζχζηεκα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο. 2.8 Να ζπληάζζεη θαη λα ππνγξάθεη σο ππεχζπλνο ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ηνλ Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 2.9 Να παξέρεη έλαλ Λνγηζηή Φνξνηερληθφ Α Σάμεσο, κέινο ηεο εηαηξείαο, σο ππεχζπλν θαη κε παξνπζία θαη ππνζηήξημε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., εθφζνλ δεηεζεί, κε 10εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή Γ Καηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ζε ινγηζηηθή ππνζηήξημε αλαπηπμηαθψλ επηρεηξήζεσλ Να παξέρεη έλα άηνκν, κέινο ηεο εηαηξείαο, σο Βνεζφ Λνγηζηή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. κε πιήξε απαζρφιεζε, κε Άδεηα Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ ηνπιάρηζηνλ Β Σάμεσο ν νπνίνο λα έρεη 5εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή Γ Καηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ζε ινγηζηηθή ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ, θαη ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο. 3. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη ηκεκαηηθά χζηεξα απφ ηελ εκπξφζεζκε δηεθπεξαίσζε ησλ ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ απφιπηα ηθαλνπνηεηηθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη θαηφπηλ έθδνζεο Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΣΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Σα θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο, έρνπλ σο εμήο: Α) Βαθμολόγηζη ηηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ Η βαζκνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ Φαθέινπ ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα επί κέξνπο θξηηήξηα: Α/Α ΔΙΓΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 1 Δκπεηξία κεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο Γ 50% Καηεγνξίαο ηνπ ΚΒ 2 Δκπεηξία ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά 30% πξνγξάκκαηα 3 Δκπεηξία ζε ινγηζηηθή ππνζηήξημε 20% 6

7 επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ & αλαπηπμηαθψλ επηρ/ζεσλ Κάζε έηνο γηα ηα ηξία θξηηήξηα ινγίδεηαη σο έλα βαζκφο κε αλψηεξν φξην ηα 10 έηε. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ θάζε θξηηεξίνπ πνιιαπιαζηαζκέλσλ κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο. εκείσζε: Η εκπεηξία γηα θάζε είδνο θξηηεξίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην κέζν φξνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ Α Σάμεσο πνπ ζα ζεσξείηαη σο ππεχζπλνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θ.α. πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ηνπ Βνεζνχ Λνγηζηή πνπ ζα παξεπξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Β) Αξιολόγηζη ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δηαηππσκέλε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ζεκεηψλεηαη ε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε (αηηνχκελε) ακνηβή ηνπ Γηαγσληδφκελνπ. Γ) Σελικό Αποηέλεζμα Η ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ, γίλεηαη κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν (άξζξν 20 ΠΓ 118/2007), φπνπ ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην μικπόηεπο λόγο (Λ): Σιμή πποζθοπάρ Λ = Βαθμολογία Σεσνικήρ πποζθοπάρ Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 7

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 1 ΑΙΣΗΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΕΤΥΟΤ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ για ηην Λογιζηική ςποζηήπιξη ηηρ Αναπηςξιακήρ Εηαιπείαρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Τπνςήθηνο Φνξέαο: (Δπσλπκία ή νλνκαηεπψλπκν αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν) Γηεχζπλζε:. Σειέθσλν / Φαμ: Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Φνξέα:. Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Γηεχζπλζε:... Σειέθσλν / Φαμ: Γηα ηεο παξνχζεο αηηνχκαη ηελ πξνκήζεηα ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ για ηην επιλογή αναδόσος για ηην Λογιζηική ςποζηήπιξη ηηρ Αναπηςξιακήρ Εηαιπείαρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. (Γηαθήξπμε κε Αξ. Πξσηνθφιινπ: 2336 Ηκεξνκελία Γηαγσληζκνχ: 29/07/2014). Ο αηηψλ Ολνκαηεπψλπκν: Ηκεξνκελία: Τπνγξαθή: θξαγίδα: 8

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 2 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΑΦΜ/Γ.Ο.Τ Έηνο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο Έηε Δκπεηξίαο κεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο Γ Καηεγνξίαο ηνπ ΚΒ χληνκε πεξηγξαθή ηεο παξαπάλσ εκπεηξίαο Έηε Δκπεηξίαο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα χληνκε πεξηγξαθή ηεο παξαπάλσ εκπεηξίαο Έηε Δκπεηξίαο ζε ινγηζηηθή ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ & αλαπηπμηαθψλ επηρ/ζεσλ χληνκε πεξηγξαθή ηεο παξαπάλσ εκπεηξίαο Ρφδνο Ο πξνζθέξσλ Υπογραφή/ σφραγίδα 9

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα