Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ενέργειας. Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 3.1 Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα ενέργειας ΔΡΑΣΗ Προσδιορισμός Αξιοπιστίας & Απόδοσης Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» Το Μέτρο 3.1 του ΕΠΑΝ Η Δράση του ΕΠΑΝ Ενδιάμεσοι Φορείς και Προκηρύξεις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γενικά Υπαγόμενα έργα Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής Διάρκεια έργων Προϋπολογισμός έργων ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Διανομή εντύπων Υποβολή προτάσεων Απαιτούμενα δικαιολογητικά ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων Έλεγχος τυπικής πληρότητας (Στάδιο 1) Εξέταση επάρκειας πρότασης (Στάδιο 2) Αξιολόγηση επιχειρήσεων (Στάδιο 3)

3 5.5. Τελική γνωμάτευση από Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Υπογραφή σύμβασης Τροποποίηση έργου Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου Αδυναμία υπογραφής ή εκτέλεσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του επενδυτή Απένταξη έργων και ένταξη εν δυνάμει χρηματοδοτούμενων προτάσεων Τρόπος χρηματοδότησης Προϋποθέσεις καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης...30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

4 ΣΥΝΟΨΗ Ο παρών Οδηγός Εφαρμογής (ΟΕ) περιγράφει το καθεστώς και τους όρους της δημόσιας ενίσχυσης ιδιωτικών μεταποιητικών επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και της απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων τους. Oι σχετικοί πόροι της δημόσιας ενίσχυσης διατίθενται από το Μέτρο 3.1 Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του ΥΠΑΝ, στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ ΚΠΣ). Για τα χρηματοδοτούμενα έργα της Δράσης προβλέπονται κρατικές ενισχύσεις μικρού ύψους (ήσσονος σημασίας - De Minimis) προς ιδιωτικές επιχειρήσεις - αποδέκτες της οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) 69/2001. Εξετάζονται, κατά προτεραιότητα, έργα που αφορούν στον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και της απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων που αφενός χαρακτηρίζονται από τεχνολογική και εμπορική ωριμότητα, εξασφαλισμένη παραγωγή στην Ελλάδα και αφετέρου δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικές, από την υφιστάμενη εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, απαιτήσεις αξιοπιστίας και ενεργειακής απόδοσης. Τέτοιος ενεργειακός εξοπλισμός και προϊόντα είναι: α) τα ενεργητικά θερμικά ηλιακά συστήματα ως λειτουργικό σύνολο καθώς και μεμονωμένοι ηλιακοί συλλέκτες και β) τα οικοδομικά προϊόντα του κτιριακού κελύφους (θερμομονωτικά υλικά, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία κλπ) με βελτιωμένες ενεργειακές ιδιότητες και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Το συνολικό κόστος της Δράσης του Μέτρου 3.1 του ΕΠΑΝ ανέρχεται σε Το ανώτατο όριο επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά έργο είναι Για κάθε έργο η κοινοτική συμμετοχή προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αποτελεί ποσοστό 50% της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 50% της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης προέρχεται από εθνικούς πόρους. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση παρέχεται υπό τη μορφή επιχορήγησης. Το ποσοστό επιχορήγησης ανά έργο ανέρχεται σε 70% με ανώτατο ύψος επιχορήγησης ανά επιχείρηση τα για περίοδο τριών (3) ετών. Λαμβάνεται υπόψη ότι διασφαλίζεται η μη υπέρβαση του ορίου ενίσχυσης ( ) από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της τριετίας, για οποιαδήποτε επένδυσή της που ενισχύεται μέσω του Κανονισμού De Minimis. Ο έλεγχος της μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου γίνεται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, όσο και κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 4

5 Δικαίωμα υποβολής πρότασης για οικονομική ενίσχυση έχουν μεμονωμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων, που έχουν έδρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανόνα Ν ο 12 του Κανονισμού 1685/2000. Εξαιρούνται του δικαιώματος οικονομικής ενίσχυσης ή συμμετοχής γενικά στη Δράση 3.1.2: α) Επιχειρήσεις που παράγουν ενεργειακό εξοπλισμό ή ενεργειακά προϊόντα των οποίων η ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία οφείλουν να ικανοποιούν τις σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις όπως αυτές αναλυτικά προσδιορίζονται στα πλαίσια της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. β) εργαστήρια και φορείς ελέγχου ή πιστοποίησης ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων, για το αντικείμενο των υπηρεσιών διαπίστευσής της οργάνωσης και τεχνικής επάρκειάς τους, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 45000, και γ) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ (τομείς Άνθρακα και Χάλυβα) και στους τομείς μεταφορών και παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίας προϊόντων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης είναι οι ακόλουθες: 1. Προμήθεια υπηρεσιών δοκιμών 2. Δαπάνες μεταφοράς & εγκατάστασης ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων 3. Δαπάνες απόκτησης σήματος ποιότητας από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης Οι προτάσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται από Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης (ΚΕΑ), η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η κρίση μιας πρότασης, πριν από την τελική γνωμάτευση της ΚΕΑ, περιλαμβάνει: 1. έλεγχο τυπικής πληρότητας, 2. εξέταση επάρκειας της πρότασης και 3. αξιολόγηση επιχειρήσεων-αποδεκτών οικονομικής ενίσχυσης, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει ο παρών Οδηγός Εφαρμογής. 5

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ΚΠΣ) εγκρίθηκε με την Απόφαση Ε(2000)3405 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Το Γ ΚΠΣ συμπεριλαμβάνει διαρθρωτικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ελληνικές Περιφέρειες, με περίοδο εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2000 μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου Το Γ ΚΠΣ συνιστά συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Κυβέρνηση, για τους στόχους και τις προτεραιότητες που αφορούν στην αξιοποίηση ποσού εκατ., από τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των παραπάνω στόχων, το Γ ΚΠΣ είναι δομημένο σε 11 Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Μεταξύ των Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιλαμβάνεται και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) που περιγράφεται στη συνέχεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) εγκρίθηκε με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2001)550 της 14/3/2001 και με την υπ. Αριθμ. Ε(2005) 5832/20/12/2005 απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε η αναθεώρηση του ΕΠΑΝ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το συνολικό κόστος του Προγράμματος είναι 6,52 δισ., από τα οποία η Κοινοτική συγχρηματοδότηση ανέρχεται σε 30,37% (1,98 δισ. ). Η Εθνική Δημόσια Δαπάνη αποτελεί το 19,02% του συνολικού κόστους (1,24 δις. ), ενώ ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει με ποσοστό 50,61% του συνολικού κόστους (3,3 δις. ). Το ΕΠΑΝ δομείται σε 9 Άξονες Προτεραιότητας: Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Άξονας Προτεραιότητας 2: Στήριξη και Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας Άξονας Προτεραιότητας 3: Προώθηση Επιχειρηματικής Αριστείας Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνολογική Καινοτομία και Έρευνα 6

7 Άξονας Προτεραιότητας 5: Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος Προβολή της Ελλάδας ως Τουριστικού Προορισμού Άξονας Προτεραιότητας 6: Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας Άξονας Προτεραιότητας 7: Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη Άξονας Προτεραιότητας 8: Ανθρώπινοι Πόροι Άξονας Προτεραιότητας 9: Τεχνική Βοήθεια Κάθε Άξονας Προτεραιότητας αναλύεται περαιτέρω σε Μέτρα. Κάθε Μέτρο περιλαμβάνει Δράσεις και Έργα με κοινό προσανατολισμό και συναφές αντικείμενο. Στη συνέχεια, περιγράφεται το Μέτρο 3.1, του Άξονα Προτεραιότητας 3, που αφορά την Προώθηση Επιχειρηματικής Αριστείας στον Τομέα της Ενέργειας Το Μέτρο 3.1 του ΕΠΑΝ Το Μέτρο 3.1 υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας». Το Μέτρο αποσκοπεί, στα πλαίσια του αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας 3, στην αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και στην εφαρμογή των αποδοτικότερων τεχνολογιών στους τομείς της Συμπαραγωγής, των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, με υποδειγματικό τρόπο. Επίσης στοχεύει στην ενθάρρυνση της εγχώριας παραγωγής ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων που θα χαρακτηρίζεται από υψηλότερους βαθμούς ενεργειακής απόδοσης και αξιοπιστίας. Το Μέτρο περιλαμβάνει δύο Δράσεις: Η Δράση αφορά στην υλοποίηση επιδεικτικών έργων συμπαραγωγής, ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τα οποία είναι σημαντικά για την προβολή των νέων τεχνολογιών και την προώθηση των αντίστοιχων τομέων. Η Δράση υποστηρίζει τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και της απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων που παράγονται στη χώρα μας. Το συνολικό κόστος του Μέτρου 3.1 για την περίοδο ανέρχεται σε Η συνολική δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική) ανέρχεται σε Το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης αποτελεί κοινοτική συμμετοχή, προερχόμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποστολή του οποίου είναι η 7

8 συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υπόλοιπα του συνολικού κόστους του Μέτρου θα καλυφθούν από κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα. Αρχή εφαρμογής του Μέτρου 3.1 είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τελικοί Δικαιούχοι του οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Η Δράση του ΕΠΑΝ Η Δράση περιλαμβάνει την πιστοποίηση ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων / κατασκευών, τα οποία παράγονται στη χώρα μας. Πρόκειται δηλαδή για οικονομική ενίσχυση με στόχο να ωθήσει παραγωγούς στην ενεργειακή πιστοποίηση των προϊόντων τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ο ενεργειακός εξοπλισμός και τα ενεργειακά προϊόντα των οποίων η αξιοπιστία και η απόδοση θα προσδιοριστούν, ανήκουν σε τεχνολογικές κατηγορίες που είναι ώριμες για την ελληνική αγορά, χαρακτηρίζονται από εξασφαλισμένη ενδογενή παραγωγή και δεν οφείλουν ακόμα να ικανοποιούν υποχρεωτικές αναλυτικές απαιτήσεις, στo πλαίσιο της υφιστάμενης εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την πιστοποίηση της αξιοπιστίας και της ενεργειακής τους απόδοσης. Τέτοιες κατηγορίες είναι τα : Ενεργητικά θερμικά ηλιακά συστήματα ως λειτουργικό σύνολο καθώς και οι μεμονωμένοι ηλιακοί συλλέκτες. Οικοδομικά προϊόντα του κτιριακού κελύφους, όπως θερμομονωτικά υλικά, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, κουφώματα υαλοπίνακες, κλπ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και της απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων, ανέρχεται στο ποσό των Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού ανά έργο είναι Ενδιάμεσοι Φορείς και Προκηρύξεις Η παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων που θα ενταχθούν στο Μέτρο 3.1 του ΕΠΑΝ και η διαχείριση των σχετικών πόρων έχουν ανατεθεί σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 98/96 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/8.5.96). 8

9 Πληροφορίες μπορούν να δίνονται από: - το info desk του ΕΠΑΝ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝ, Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλ : το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Γραμματείας Ανάπτυξης - Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ: , , fax: τους αρμόδιους ΕΦΔ, των οποίων τα στοιχεία δίνονται στον πίνακα 1.1. Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες: - του Υπουργείου Ανάπτυξης: - της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠΑΝ: και - της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σχετικά με τα προγράμματα του ΚΠΣ ΙΙΙ : Πίνακας 1.1 : Ενδιάμεσοι Φορείς για την παρακολούθηση και διαχείριση των ιδιωτικών έργων που θα ενταχθούν στη Δράση του ΕΠΑΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΦΔ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ. Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο Βαλαωρίτου Αθήνα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ Δυτική Ελλάδα, 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Πελοπόννησος, Ηπειρος & Ιόνια Μιχαλακοπούλου Πάτρα ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Νησιά Μαρίνου Αντύπα 41 3 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Τ.Θ Τ.Κ Θέρμη, Θεσσαλονίκη (Κτίριο INFO-QUEST) 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜ-Θ ΔΕΣΜ-ΟΣ Αν. Μακεδονία & Θράκη Αποστόλου Σούζου 14, Τ.Θ. 145, ΤΚ Κομοτηνή desm- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝ.ΔΙΑ. ΣΤΕΡΕΑΣ Γεωργίου Γεννηματά ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ & Στερεά Ελλάδα ΛΑΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Δ.Ε.Π. 6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ Θεσσαλία Ελευθ. Βενιζέλου 4 & Iάσωνος ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Κρήτη Γιαμαλάκη 50 & Σοφ. Βενιζέλου Ηράκλειο

10 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1. Γενικά Ο παρών Οδηγός Εφαρμογής (ΟΕ) αφορά στη δημόσια ενίσχυση ιδιωτικών μεταποιητικών βιομηχανιών για τη λήψη υπηρεσιών από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προϊόντων ή/και διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών και μετρήσεων με σκοπό τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και της απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων τους ή/και την απονομή/χορήγηση των σχετικών Σημάτων/Πιστοποιητικών Ποιότητας. Oι σχετικοί πόροι της δημόσιας ενίσχυσης διατίθενται από το Μέτρο 3.1 Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του ΥΠΑΝ, στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ ΚΠΣ). Η υλοποίηση των έργων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/06/2008. Η επιλογή των προς ενίσχυση επιχειρήσεων θα γίνει μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων Υπαγόμενα έργα Τα υπαγόμενα προς οικονομική ενίσχυση έργα αφορούν στην παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, προς τους αποδέκτες της ενίσχυσης, από ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών ή/και φορείς πιστοποίησης, με σκοπό την έκδοση δελτίων δοκιμών ή/και πιστοποιητικών για τα μετρούμενα στοιχεία της αξιοπιστίας και της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με κατάλληλα κοινοτικά ή διεθνή πρότυπα ή κανονισμούς πιστοποίησης. Η ενίσχυση αφορά κατά προτεραιότητα, σε τεχνολογικές κατηγορίες ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων που είναι ώριμες για την ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται από εξασφαλισμένη ενδογενή παραγωγή. Ο επιλέξιμος, προς οικονομική ενίσχυση, ενεργειακός εξοπλισμός και τα ενεργειακά προϊόντα των διαφόρων τεχνολογικών κατηγοριών δεν θα πρέπει, επιπλέον, να ικανοποιούν υποχρεωτικές αναλυτικές απαιτήσεις, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την πιστοποίηση της αξιοπιστίας και της ενεργειακής τους απόδοσης. Οι επιλέξιμες τεχνολογικές κατηγορίες είναι οι κάτωθι: Μεμονωμένοι ηλιακοί συλλέκτες Ενεργητικά θερμικά ηλιακά συστήματα ως λειτουργικό σύνολο Οικοδομικά προϊόντα του κτιριακού κελύφους, όπως θερμομονωτικά υλικά, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, κουφώματα, υαλοπίνακες, κλπ. 10

11 Για προϊόντα/συστήματα τα οποία αποτελούνται από επιμέρους προϊόντα/υλικά, είναι επιλέξιμες οι όποιες μετρήσεις και πιστοποιήσεις επιμέρους προϊόντων/υλικών καθίστανται αναγκαίες για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας και της ενεργειακής απόδοσης των παραγόμενων προϊόντων/συστημάτων. Οι εργαστηριακές υποδομές και οι πρότυπες διαδικασίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών με τη χρήση μόνιμων εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισμού μετρήσεων ελέγχων - δοκιμών που διαθέτουν εργαστήρια δοκιμών φορέων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ως διαπιστευμένες υπηρεσίες δοκιμών και πιστοποίησης θεωρούνται εκείνες οι συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει επίσημη αναγνώριση της επάρκειας του εργαστηρίου ή του φορέα πιστοποίησης που τις εκτελεί, μέσω της χορήγησης για το σκοπό αυτό, ειδικού Πιστοποιητικού Διαπίστευσης από επίσημο φορέα διαπίστευσης. Επομένως τα εργαστήρια που θα εκτελέσουν τις δοκιμές και οι φορείς που θα παρέχουν την πιστοποίηση, θα πρέπει να έχουν διαπιστευτεί για αυτές είτε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με τις αναφορές του σχετικού Πίνακα Διαπιστεύσεων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.quality.ypan.gr/esydsite), είτε από φορείς διαπίστευσης που είναι μέλη της συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση, σύμφωνα με τις αναφορές της ιστοσελίδας του Οργανισμού για την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση (www.european-accreditation.org) Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης Δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης έχουν φορείς που καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Πρέπει να είναι ιδιωτικές, μεταποιητικές επιχειρήσεις ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων και πιο συγκεκριμένα: α) ενεργητικών θερμικών ηλιακών συστημάτων και στοιχείων τους και β) οικοδομικών προϊόντων του κτιριακού κελύφους (θερμομονωτικά υλικά, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία κλπ). Πρέπει η ιδιωτική συμμετοχή του φορέα για την προτεινόμενη επένδυση να μην προέρχεται από κεφάλαια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Πρέπει να λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον δύο (2) έτη. Πρέπει να μην έχουν πτωχεύσει ούτε να τελούν υπό πτώχευση και να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στον παρόντα Οδηγό. 11

12 Πρέπει να έχουν έδρα άσκησης της κύριας δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Πρέπει να διαθέτει και να λειτουργεί σύστημα ελέγχου παραγωγής, για την παραγωγή των προϊόντων και του εξοπλισμού για τα οποία υποβάλλεται η πρόταση, βασισμένο στο πρότυπο του ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO 9001:2000. Οι φορείς που υποβάλλουν την πρόταση επένδυσης πρέπει να ταυτίζονται με τους φορείς που θα την υλοποιήσουν. Δεν δικαιούνται συμμετοχής στο καθεστώς οικονομικής ενίσχυσης οι εξής : α) επιχειρήσεις που παράγουν ενεργειακό εξοπλισμό ή ενεργειακά προϊόντα των οποίων η ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία οφείλουν να ικανοποιούν τις σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις όπως αυτές αναλυτικά προσδιορίζονται στα πλαίσια της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, β) εργαστήρια και φορείς ελέγχου ή πιστοποίησης ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων, για το αντικείμενο των υπηρεσιών διαπίστευσής της οργάνωσης και τεχνικής επάρκειάς τους, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ΕΝ γ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ (τομείς Άνθρακα και Χάλυβα) και στους τομείς μεταφορών και παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίας προϊόντων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν μία μόνο πρόταση έργου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάρθρωση που παρουσιάζεται στο «Έντυπο Υποβολής Πρότασης» και τους όρους του παρόντος Οδηγού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποβαλλόμενων σε δοκιμή προϊόντων και των τύπων δοκιμών. Οι προτάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα και να είναι λειτουργικές χωρίς την ανάγκη άλλου συμπληρωματικού ή υποστηρικτικού έργου. 12

13 2.5. Διάρκεια έργων Η συνολική διάρκεια κάθε έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης του ενώ πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι τις 30/06/ Προϋπολογισμός έργων Ενισχύονται έργα επιχορηγούμενου προϋπολογισμού έως και Η χρηματοδότηση των έργων αποτελείται κατά 70% από τη δημόσια χρηματοδότηση και κατά 30% από ιδίους πόρους των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν και θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα (ιδιωτική συμμετοχή). Η καταβολή της ιδιωτικής συμμετοχής ελέγχεται από την εξόφληση των σχετικών παραστατικών. Η δημόσια (κοινοτική και εθνική) χρηματοδότηση, ανά αποδέκτη - επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε απόλυτη τιμή το ανώτατο ύψος επιχορήγησης των για μια περίοδο τριών (3) ετών, λαμβάνοντας υπόψη ότι διασφαλίζεται η μη υπέρβαση του ορίου ενίσχυσης ( ) προς την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας, για οποιαδήποτε επένδυσή της που ενισχύεται μέσω του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) 69/2001 (De Minimis). Η ιδιωτική συμμετοχή θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς. Ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία αναφέρονται στην παράγραφο 4.3. Επισημαίνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να εμπεριέχει οποιασδήποτε μορφής δημόσια ενίσχυση, όπως, για παράδειγμα, δάνειο με επιδότηση επιτοκίου ή με εγγύηση του Δημοσίου που περικλείει στοιχεία ενίσχυσης, ή κεφάλαια που προέρχονται από άλλα κοινοτικά προγράμματα ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 13

14 3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κατά την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να περιγράφεται και να αιτιολογείται ο προϋπολογισμός ανά επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης. Προκειμένου να εκταμιευθεί δημόσια ενίσχυση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Τελικούς Αποδέκτες των ενισχύσεων (επενδυτές) θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από την ελληνική φορολογική νομοθεσία λογιστικά έγγραφα (π.χ. εξοφλημένα τιμολόγια) ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, όπως αποδείξεις δαπάνης άρθρου 15 ΚΒΣ. Η εξόφληση κάθε δαπάνης, για να είναι επιλέξιμη, μπορεί να γίνει μόνο: 1. Για παραστατικά συνολικής αξίας κάτω των 1.500, η εξόφλησή τους (τμηματική ή ολική) μπορεί να γίνεται απευθείας στον προμηθευτή με μετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών. 2. Για παραστατικά συνολικής αξίας άνω των και μέχρι , η εξόφλησή τους (τμηματική ή ολική) πρέπει να γίνεται μόνο με επιταγές της επιχείρησης ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών ως εξής : α. Με έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον λογαριασμό του λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.), προς τον προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί κατά την πιστοποίηση. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού όψεως (extrait) του Τ.Α. και φωτοαντίγραφο της επιταγής. β. Με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από το οποίο θα φαίνεται ο δικαιούχος του λογαριασμού που πρέπει να είναι ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.) καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού. γ. Με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.) προς τον προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από τον λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.). Για την πιστοποίηση της πληρωμής αποδεικτικά εκτός των άλλων αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον Προμηθευτή και φωτοτυπία της αντίστοιχης επιταγής. 3. Για παραστατικά συνολικής αξίας από και άνω η εξόφλησή τους (τμηματική ή ολική) γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή της ίδιας της 14

15 επιχείρησης (παρ. 5, άρθρου16 του Ν.2992/2002, ΦΕΚ54/Α / και υπ αριθ /202/0015/ΠΟΛ.1127/ διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών). Για την πιστοποίηση των αντίστοιχων δαπανών ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2». Δεν αποτελούν επιλέξιμη πληρωμή οι εξοφλήσεις τιμολογίων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών από τους Τελικούς Αποδέκτες με επιταγές πελατών. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στον Νόμο 1642/86 (όπως ισχύει), χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, όπως αυτό βεβαιώνεται από τη ΔΟΥ στην οποία ο δικαιούχος υπάγεται. Επίσης δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη το κόστος εγγυητικών επιστολών που σχετίζεται με την υλοποίηση της επένδυσης και τη χρηματοδότησή της. Η υποβολή επενδυτικής πρότασης πρέπει να γίνεται πριν την εκκίνηση των εργασιών της επένδυσης. Στοιχεία εκκίνησης εργασιών μπορούν να θεωρηθούν παραστατικά όπως δελτία αποστολής, τιμολόγια εξόφλησης, προσύμφωνα συνεργασίας κ.α. Επομένως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε εργασίες που αρχίζουν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών και τα αντίστοιχα ανώτατα όριά τους, ως ποσοστά επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Πίνακας 3.1 : Ανώτατα Ποσοστά Επιλέξιμων Δαπανών ανά Κατηγορία α/α ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Προμήθεια υπηρεσιών δοκιμών % 2 Δαπάνες μεταφοράς & εγκατάστασης ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων 3 Δαπάνες απόκτησης σήματος ποιότητας από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 0-5% 0-50 % ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (1+2+3) 100 % Οι δαπάνες (κατηγορίες 1, 2 και 3) περιλαμβάνουν τις δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης του προς δοκιμή ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων, καθώς και τις δαπάνες των δοκιμών, ελέγχων και μετρήσεων, για την έκδοση δελτίων δοκιμών σχετικά με τον προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης και αξιοπιστίας, του ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων αυτών, σε διαπιστευμένα εργαστήρια, καθώς και τις δαπάνες για την απονομή/χορήγηση σήματος/πιστοποιητικού ποιότητας. Δύνανται να πραγματοποιηθούν επαναληπτικές δοκιμές και μετρήσεις που είναι επιλέξιμες για μία 15

16 φορά και μόνο στην περίπτωση που από αυτές προκύπτει βελτίωση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των υπό δοκιμή προϊόντων και εξοπλισμού. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της κατηγορίας 1 δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 95% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου όταν το έργο δεν περιλαμβάνει απονομή/χορήγηση σχετικού σήματος/πιστοποιητικού ποιότητας, και του 50% εφόσον περιλαμβάνει απονομή/χορήγηση σχετικού σήματος/πιστοποιητικού ποιότητας. Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες για την προμήθεια υπηρεσιών απονομής/χορήγησης σήματος/πιστοποιητικού ποιότητας θεωρούνται επιλέξιμες μόνο εφόσον υφίσταται σχετικό σήμα/πιστοποιητικό ποιότητας σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας κατά σειρά προτύπων ISO, δεν θεωρούνται επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης αυτής. 16

17 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 4.1. Διανομή εντύπων Οι φάκελοι ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών περιλαμβάνουν τον Οδηγό Εφαρμογής και όλα τα προς συμπλήρωση έντυπα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τους φορείς διανομής εντύπων και παραλαβής προτάσεων, από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) (Πίνακας 1.1), από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Υπουργείο Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ , , , fax: ) και από το info desk του ΥΠΑΝ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝ, Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλ ). Εναλλακτικά, πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες: - του Υπουργείου Ανάπτυξης: - της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠΑΝ: και - της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σχετικά με τα προγράμματα του ΚΠΣ ΙΙΙ : Υποβολή προτάσεων Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στους αρμόδιους ΕΦΔ (Πίνακας 1.1). Οι προτάσεις υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο και περιλαμβάνουν: Έντυπο Υποβολής Πρότασης, κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Υποβολής Πρότασης» του Παραρτήματος Α. Πρότυπο του εντύπου περιλαμβάνεται επίσης στο Παράρτημα Α και διατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. Φάκελο με τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή επικυρωμένα Δικαιολογητικά (Πίνακας 4.1) και μια σειρά αντιγράφων τους. Τρία (3) αντίτυπα της πρότασης υλοποίησης του έργου. Επί του φακέλου αναγράφονται τα στοιχεία του υποβάλλοντος. 17

18 4.3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι υποχρεωτικά, εκτός όπου ρητά ορίζεται διαφορετικά από την ελληνική νομοθεσία ή τον παρόντα Οδηγό. Πίνακας 4.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α. ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της επιχείρησης και των τυχόν τροποποιήσεών του ή κωδικοποιημένο καταστατικό 2 Βεβαίωση μεταβολών καταστατικού επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή 3 Για τις Α.Ε ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης ή απόφαση της Νομαρχίας σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ( όπου δεν έχει εκδοθεί ακόμα το ΦΕΚ ). Για τις Ε.Π.Ε. σε περίπτωση όπου δεν προκύπτει από το καταστατικό ο νόμιμος εκπρόσωπος απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης για τον ορισμό του. Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου αρκεί η υποβολή του καταστατικού. Για τις ατομικές επιχειρήσεις δεν απαιτείται ανάλογο δικαιολογητικό. 4 Σχετικές προσφορές, προτιμολόγια και ενημερωτικά έντυπα του προτεινόμενου διαπιστευμένου εργαστηρίου για τις δοκιμές/μετρήσεις ή/και του προτεινόμενου φορέα απονομής/χορήγησης σήματος/πιστοποιητικού συμμόρφωσης 5 Άδεια λειτουργίας σε ισχύ της μονάδας της επιχείρησης 6 Εάν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλα εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα, αντίγραφα των αποφάσεων χρηματοδότησης και τυχόν αποφάσεων ολοκλήρωσης 7 Δήλωση άρθρου 8 του Νόμου 1599/86 που βεβαιώνει: i. ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή ii. iii. iv. ότι ο προς δοκιμή ή/και πιστοποίηση ενεργειακός εξοπλισμός και ενεργειακά προϊόντα δεν οφείλουν να ικανοποιούν υποχρεωτικές αναλυτικές απαιτήσεις, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την πιστοποίηση της αξιοπιστίας και της ενεργειακής τους απόδοσης το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση της επένδυσης και τον τρόπο κάλυψής της Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες. v. ότι δεν έχει αρχίσει η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης 18

19 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ vi. vii. viii. ix. ότι σε περίπτωση ένταξης του προτεινόμενου έργου στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης θα τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών σε ειδικό φάκελο καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και μέχρι το έτος 2012 ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση να διατηρήσει τα δελτία δοκιμών ή/και τα σήματα ποιότητας (για τα οποία χρηματοδοτήθηκε) τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, διαφορετικά θα επιστρέψει μέρος ή το σύνολο της χρηματοδότησης μετά από τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων. ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων μέσω του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) 69/2001 (De Minimis), που έχει λάβει η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία (με λήξη του διαστήματος των 3 ετών την ημερομηνία υποβολής της πρότασης). Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για όλες τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση (Πρόγραμμα, Φορέας επιδότησης, χρονολογία έκδοσης της απόφασης χρηματοδότησης και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης). Υπενθυμίζεται ό,τι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε χρονικό διάστημα τριών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει τα η επενδυτική πρόταση δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί. Συμπληρώνεται αναλυτικά ο επόμενος Πίνακας με το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έχει λάβει η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία. Στην δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία και ποσό). Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ακόμη και στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση και βεβαιώνεται ότι «δεν έχει ληφθεί καμία ενίσχυση σύμφωνα με τον κανόνα De Minimis την τελευταία τριετία». Πρόγραμμα Μέτρο/ Δράση από Αριθμός Ημερομηνία Δημόσια το οποίο χρηματοδοτήθηκε η Υπουργικής Υπουργικής Χρηματοδότηση επιχείρηση την τελευταία τριετία Απόφασης Απόφασης Ένταξης Ένταξης * * Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία της 19

20 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Υπουργικής Απόφασης. 8 Στην περίπτωση που ζητείται από τον επενδυτή η επιχορήγηση του ΦΠΑ, βεβαίωση από τη ΔΟΥ στην οποία ο δικαιούχος υπάγεται που θα τεκμηριώνει την μη υπαγωγή του σε καθεστώς ΦΠΑ, 9 Πιστοποιητικό συστήματος ελέγχου παραγωγής, για την παραγωγή των προϊόντων και του εξοπλισμού για τα οποία υποβάλλεται η πρόταση, βασισμένο στο πρότυπο του ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO 9001: Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του υποβάλλοντος την πρόταση, μπορεί να βοηθήσει στην ορθή εκτίμηση του σκοπού, της σημασίας και του αποτελέσματος της επένδυσης. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Εάν προβλέπεται Δανειοδότηση από Τράπεζα, υποβάλλεται επιστολή της τράπεζας για την πρόθεση χορήγησης του δανείου (κατ αρχήν ενδιαφέρον τραπέζης για χρηματοδότηση δανείου) για την εν λόγω επένδυση, κατά το δηλούμενο ποσόν, εφόσον αυτή ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». 2 Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης, από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση, όπως αναφέρονται στη συνέχεια: 1) Για επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας, νομίμως υπογεγραμμένοι και σφραγισμένοι ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης των διαχειριστικών ετών ή ανάλογα ΦΕΚ. Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης να γίνει διαχωρισμός, με ευθύνη της επιχείρησης, στα αντίστοιχα έτη. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να κατατεθεί πρόχειρος ισολογισμός, όπου θα εμφανίζονται πάγια / απαιτήσεις / ταμείο ίδια κεφάλαια / υποχρεώσεις, κύκλος εργασιών -κόστος / κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Τα στοιχεία του ισολογισμού θα πρέπει να συμφωνούν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ο ισολογισμός να είναι υπογεγραμμένος από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 2) Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου Ε3, για τα διαχειριστικά έτη Αντίγραφα κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης για τα έτη 2004 και 2005, καθώς επίσης και την ισχύουσα θεωρημένη κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού (με ημερομηνία θεώρησης του τελευταίου διμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης), θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ. καταστάσεις ΙΚΑ, βιβλιάριο ΤΕΒΕ, Δήλωση Ε7), από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση. Εφόσον υπάρχει προσωπικό μειωμένης απασχόλησης ή και εποχιακό τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνοδεύονται από πίνακα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την επιχείρηση όπου 20

21 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ υπολογίζεται ο πραγματικός αριθμός εργαζομένων. Ο υπολογισμός του πραγματικού αριθμού εργαζομένων γίνεται με βάση την εξίσωση, Εργαζόμενοι = Μ + Ε*Τ/12 όπου Μ το Μόνιμο Προσωπικό, Ε το έκτακτο ή εποχιακό προσωπικό και Τ οι μήνες απασχόλησης του εποχιακού προσωπικού. 21

22 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5.1. Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων Οι αιτήσεις ένταξης επενδύσεων στο ΕΠAN αξιολογούνται από την αρμόδια Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης (ΚΕΑ), που συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ΠΔ 98/96 (ΦΕΚ 77/8.5.96). Η Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης υποστηρίζεται από ειδικές επιτροπές, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, δύνανται να ανατίθενται τμήματα της αξιολόγησης σε ειδικούς, κατά περίπτωση, επιστήμονες, με τεχνική ή οικονομική εξειδίκευση καθώς και σε ολιγομελείς επιτροπές τέτοιων επιστημόνων. Τα ως άνω άτομα και επιτροπές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η αξιολόγηση μιας πρότασης περιλαμβάνει τρία (3) στάδια: i. Έλεγχο τυπικής πληρότητας φακέλου πρότασης ii. iii. Εξέταση επάρκειας πρότασης Αξιολόγηση επιχειρήσεων δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης Μετά την ολοκλήρωση των τριών σταδίων κρίσης όλων των προτάσεων της προκήρυξης, οι προτάσεις που έχουν κριθεί επιτυχείς στα στάδια i και ii κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σταδίου iii της αξιολόγησής. Η Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει της σειράς γενικής κατάταξης και της διαθεσιμότητας των αντίστοιχων πόρων, γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με τις επενδύσεις που κρίνονται επιλέξιμες για χρηματοδότηση, μέσα σε ένα μήνα από την περιέλευση σε αυτήν των αποτελεσμάτων της βαθμολόγησης. Ο Υπουργός με τη σειρά του αποφασίζει για τον πίνακα των εντασσομένων έργων. Με την ίδια υπουργική απόφαση, κατατάσσονται σε ειδικό πίνακα «Εν Δυνάμει Χρηματοδοτούμενων Προτάσεων» οι προτάσεις που δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω μη επάρκειας του διατιθέμενου Προϋπολογισμού. Οι προτάσεις αυτές δύνανται να τύχουν χρηματοδότησης με νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις, σε περίπτωση εξεύρεσης των σχετικών κονδυλίων. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης των έργων και των λόγων απόρριψης των απορριφθέντων προτάσεων στους ΕΦΔ, οι υποψήφιοι επενδυτές, των οποίων οι προτάσεις απορρίφθηκαν, ενημερώνονται εγγράφως από τον αρμόδιο ΕΦΔ σε ποιο στάδιο της αξιολόγησης απορρίφθηκαν και για ποιους λόγους. Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι υποψήφιοι επενδυτές, 22

23 των οποίων οι προτάσεις δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω μη επάρκειας του διατιθέμενου Προϋπολογισμού, ενημερώνονται εγγράφως από τον αρμόδιο ΕΦΔ Έλεγχος τυπικής πληρότητας (Στάδιο 1) Σε αυτό το στάδιο ελέγχεται η επιλεξιμότητα του υποβάλλοντος την πρόταση, με βάση τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 2 του παρόντος Οδηγού. Ελέγχεται επίσης αν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έντυπα για τα επόμενα στάδια αξιολόγησης. Από το παρόν στάδιο αξιολόγησης οι προτάσεις χαρακτηρίζονται ως τυπικά πλήρεις ή τυπικά μη πλήρεις. Προωθούνται για τα επόμενα στάδια αξιολόγησης μόνο οι τυπικά πλήρεις προτάσεις. Οι προτάσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του παρόντος (τυπικά μη πλήρεις προτάσεις) θα τίθενται στο αρχείο και θα ενημερώνονται σχετικά οι αιτούντες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Επίσης κατά το στάδιο αυτό ελέγχεται η εκπλήρωση του περιορισμού που επιβάλλεται από το καθεστώς ενίσχυσης της Δράσης (De Minimis) Εξέταση επάρκειας πρότασης (Στάδιο 2) Κατά το στάδιο ii της αξιολόγησης, για τις προτάσεις που είναι τυπικά πλήρεις εξετάζεται η επάρκεια της πρότασης. Η αξιολόγηση των προτάσεων περιλαμβάνει έλεγχο της τεκμηρίωσης της επαρκούς αναφοράς και ανάλυσης των παρακάτω στοιχείων: Επιλεξιμότητα και ολοκληρωμένος χαρακτήρας πρότασης Τήρηση των προδιαγραφών και της ορθής συμπλήρωσης του Εντύπου Υποβολής Πρότασης σύμφωνα με τις Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Υποβολής Πρότασης (Παράρτημα Α) Επιλεξιμότητα δαπανών και τήρησης όλων των σχετικών ορίων ανά κατηγορία δαπάνης (Πίνακας 3.1) Δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής Διάγνωση αναγκών της επιχείρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης Περιγραφή Πρότασης (βλ. Παράρτημα Α) Αναμενόμενα οφέλη και αποτελέσματα από τον προσδιορισμό του ενεργειακού εξοπλισμού / προϊόντων της επιχείρησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 23

24 Αναλυτική περιγραφή των δοκιμών, των προτύπων και των τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του ενεργειακού εξοπλισμού / προϊόντων της επιχείρησης Κατά το 2 ο στάδιο της αξιολόγησης η ΚΕΑ υποστηρίζεται από ειδική Τεχνοοικονομική Επιτροπή Αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο αξιολογητής κρίνει μία πρόταση συνολικά ανεπαρκή, έχει τη δυνατότητα να μη την αξιολογήσει (ως προς κανένα στοιχείο) και να ζητήσει την απόρριψή της, συνοδεύοντας τη γνωμάτευσή του με ένα πλήρως αιτιολογημένο πρακτικό. Στην περίπτωση αυτή η ΚΕΑ λαμβάνει την τελική απόφαση ή παραπέμπει την πρόταση σε άλλο αξιολογητή. Προτάσεις που δεν περιλαμβάνουν τα παραπάνω κρίνονται ανεπαρκείς και δεν αξιολογούνται Αξιολόγηση επιχειρήσεων (Στάδιο 3) Κατά το στάδιο 3 της αξιολόγησης, στις προτάσεις που είναι τυπικά πλήρεις και επαρκείς εξετάζονται τα δικαιολογητικά τα σχετικά με την καταλληλότητα του υποβάλλοντος την πρόταση. Στο 3 ο στάδιο της αξιολόγησης η ΚΕΑ δύναται να υποστηριχθεί από τις ειδικές επιτροπές που συστήνονται σύμφωνα με το άρ. 10 παρ. 4 του Π.Δ. 98/96. Η επιλογή των επιχειρήσεων στηρίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης με βάση τη δυναμική και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις τους. Πιο συγκεκριμένα οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν είναι: Δείκτες δυναμικής : 1. Πωλήσεις 2005 / Πωλήσεις Απασχόληση (Αριθμός εργαζομένων) 2005 / Απασχόληση 2004 Δείκτες επίδοσης : 3. Μέσος όρος μικτών κερδών διετίας / Πωλήσεις διετίας Μέσος όρος πωλήσεων διετίας / εργαζόμενο 5. Μέσος όρος μικτών κερδών διετίας / Ίδια Κεφάλαια 6. Μέσος όρος Πωλήσεων Παραγόμενων Προϊόντων στο Εξωτερικό (Εξαγωγές) διετίας / Μέσο όρο Πωλήσεων Παραγόμενων Προϊόντων διετίας

25 Η διαδικασία περιλαμβάνει τον υπολογισμό των παραπάνω δεικτών με βάση τα τεκμηριωμένα στοιχεία που οι επιχειρήσεις έχουν υποβάλει. Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν κρίνονται επαρκή, η ΚΕΑ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σε εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση της πρότασης. Σε κάθε κριτήριο η κλίματα βαθμολογίας είναι η δεκαβάθμια. Η 1 η μεγαλύτερη τιμή του αντίστοιχου δείκτη βαθμολογείται με 10. Το διάστημα μεταξύ της 1 ης μεγαλύτερης τιμής του δείκτη και του μηδενός χωρίζεται σε 10 ίσα διαστήματα και η βαθμολογία σε κάθε κριτήριο προκύπτει ανάλογα με το διάστημα που ανήκει ο αντίστοιχος δείκτης. Η μέγιστη βαθμολογία μιας πρότασης είναι το 60,00. Η συνολική βαθμολογία των προτάσεων καθορίζει και τη σειρά κατάταξης των προτάσεων που θα έχουν επιλεχθεί για χρηματοδότηση. Η επιλογή για τη χρηματοδότηση γίνεται με βάση τη σειρά γενικής κατάταξης και την διαθεσιμότητα των αντίστοιχων πόρων Τελική γνωμάτευση από Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης Στο πέρας του σταδίου iii της αξιολόγησης, οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Η Κύρια Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει της σειράς γενικής κατάταξης και της διαθεσιμότητας των αντίστοιχων πόρων, γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με τις επενδύσεις που κρίνονται επιλέξιμες για χρηματοδότηση, μέσα σε ένα μήνα από την περιέλευση σε αυτήν των αποτελεσμάτων της βαθμολόγησης. Ο Υπουργός με τη σειρά του αποφασίζει για τον πίνακα των εντασσομένων έργων. Με την ίδια υπουργική απόφαση, προτάσεις που κρίθηκαν επαρκείς (2 ο στάδιο αξιολόγησης) αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω μη επάρκειας του διατιθέμενου Προϋπολογισμού, κατατάσσονται σε ειδικό πίνακα «Εν Δυνάμει Χρηματοδοτούμενων Προτάσεων» και δύνανται να τύχουν χρηματοδότησης με νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις, σε περίπτωση εξεύρεσης των σχετικών κονδυλίων. Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης των έργων και των λόγων απόρριψης των απορριφθέντων προτάσεων στους ΕΦΔ, οι υποψήφιοι επενδυτές, των οποίων οι προτάσεις απορρίφθηκαν, ενημερώνονται εγγράφως από τον αρμόδιο ΕΦΔ σε ποιο στάδιο της αξιολόγησης απορρίφθηκαν και για ποιους λόγους. Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι υποψήφιοι επενδυτές, των οποίων οι προτάσεις δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω μη επάρκειας του διατιθέμενου Προϋπολογισμού, ενημερώνονται εγγράφως από τον αρμόδιο ΕΦΔ. 25

26 6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 6.1. Υπογραφή σύμβασης Μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση και ένταξη του έργου στο ΕΠΑΝ, προσκαλείται εγγράφως ο κάθε υποψήφιος αποδέκτης της ενίσχυσης από τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την υπογραφή της Σύμβασης Υλοποίησης του Έργου. Για την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει ο επενδυτής εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης της επένδυσής του: να προσκομίσει πρόσφατα και σε ισχύ έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι δεν τελεί υπό πτώχευση. να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 10% της επιχορήγησης της επένδυσης, η οποία επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου. να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης προς το διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (στην περίπτωση που αιτείται τη χρηματοδότηση δαπανών απονομής/χορήγησης σήματος/πιστοποιητικού ποιότητας), καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού και του επίσημου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι διαπιστευμένος για την απονομή/χορήγηση σήματος/πιστοποιητικού συμμόρφωσης. να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων μέσω του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) 69/2001 (De Minimis), που έχει λάβει η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία (με λήξη του διαστήματος των 3 ετών την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης). Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για όλες τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση (Πρόγραμμα, Φορέας επιδότησης, χρονολογία έκδοσης της απόφασης χρηματοδότησης και ύψος δημόσιας χρηματοδότησης). Υπενθυμίζεται ό,τι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε χρονικό διάστημα τριών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει τα η επενδυτική πρόταση δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί. Συμπληρώνεται αναλυτικά ο επόμενος Πίνακας με το ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έχει λάβει η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία. Στην δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία και ποσό). Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ακόμη και στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση και βεβαιώνεται ότι «δεν έχει ληφθεί καμία ενίσχυση σύμφωνα με τον κανόνα De Minimis την τελευταία τριετία».. 26

27 Πρόγραμμα Μέτρο/ Δράση από Αριθμός Ημερομηνία Δημόσια το οποίο χρηματοδοτήθηκε η Υπουργικής Υπουργικής Χρηματοδότηση επιχείρηση την τελευταία τριετία Απόφασης Απόφασης Ένταξης Ένταξης * * Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία της Υπουργικής Απόφασης. Μεταξύ του Ενδιάμεσου Φορέα και του ενδιαφερόμενου του οποίου η πρόταση εγκρίθηκε υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 98/96. Στη σύμβαση, μεταξύ άλλων, καθορίζεται το προς εκτέλεση έργο σε φάσεις, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός και η ανάλυσή του σύμφωνα με τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, τα παραδοτέα (δελτία δοκιμών, πιστοποιητικά κλπ), ο τρόπος και οι πηγές χρηματοδότησης, ο τρόπος παρακολούθησης της υλοποίησης και ο τρόπος ελέγχου και πιστοποίησης του έργου από τον Ενδιάμεσο Φορέα, οι σχετικές υποχρεώσεις του δικαιούχου για τον αποτελεσματικό έλεγχο του έργου, οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι περιορισμοί για τη χορήγηση της ενίσχυσης, οι κυρώσεις, οι όροι τήρησης των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων της υπαχθείσας επένδυσης, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια Τροποποίηση έργου Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου Αίτημα τροποποίησης της σύμβασης σχετικά με τη μεταβολή του φυσικού αντικειμένου της εγκεκριμένης επένδυσης μπορεί να υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της ενώ δεν αφορούν σε: αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, υπέρβαση των επιμέρους ορίων ανά κατηγορία δαπάνης, που προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό, μεταβολή του Φυσικού Αντικειμένου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην εμπίπτει σαφώς σε κάποια από τις προβλεπόμενες επιλέξιμες τεχνολογικές κατηγορίες ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων. 27

28 Ο δικαιούχος επενδυτής υποβάλει το αίτημα τροποποίησης στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα. Αίτημα τροποποίησης φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου μπορεί να υποβληθεί μόνο μία (1) φορά πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ενδιάμεσου Φορέα και Τελικού Αποδέκτη, καθώς και μόνο μία (1) φορά μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του αρμόδιου Ενδιάμεσου Φορέα και του Τελικού Αποδέκτη. Για το λόγο αυτό, η υποβολή των όποιων αιτούμενων τροποποιήσεων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, αφού παγιωθεί κάθε λεπτομέρεια του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου εγκεκριμένου έργου ο επενδυτής θα πρέπει να αποστείλει στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα επαρκή τεκμηρίωση των λόγων που επιβάλλουν την τροποποίηση, καθώς και της κατάστασης που θα προκύψει, σε σύγκριση με την εγκριθείσα. Εφόσον ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας σχηματίσει σαφή εικόνα της αιτούμενης τροποποίησης και των μεγεθών που επηρεάζονται, θα διαβιβάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης επιστολή με εισήγηση για την έγκριση ή μη της τροποποίησης συνοδευόμενη από αναλυτική τεκμηρίωσή, επισυνάπτοντας το αίτημα του επενδυτή. Στην επιστολή του Ενδιάμεσου Φορέα θα πρέπει να επισυνάπτονται υπογεγραμμένες οι τροποποιούμενες σελίδες του Τεχνικού Παραρτήματος για όλα τα πεδία που επηρεάζονται (π.χ. φυσικό αντικείμενο, ποσοτικά στοιχεία, στόχοι, χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός και κατανομή του σε έτη και κατηγορίες δαπάνης, κλπ.). Ακόμη, όσον αφορά στα αιτήματα παράτασης του χρόνου υλοποίησης επένδυσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων μπορεί να αποβεί μοιραία για τη μη ολοκλήρωσή τους. Εφόσον κάποιος επενδυτής ζητά παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου που υλοποιεί, θα πρέπει αφενός ο επενδυτής να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου μέχρι τις 30/06/2008 και αφετέρου ο ΕΦΔ θα πρέπει να μελετά προσεκτικά την αρχική πρόταση του επενδυτή, με έμφαση στο εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα και τα σχόλια του αξιολογητή για θέματα σχετικά με τη διάρκεια των φάσεων και την αλληλουχία των εργασιών. Εάν ο απομένων χρόνος για την ολοκλήρωση της επένδυσης κριθεί ότι δεν επαρκεί για την υλοποίηση του συνόλου της ο Ενδιάμεσος Φορέας θα εξετάζει την σκοπιμότητα περικοπής τμημάτων του φυσικού και οικονομικού περιεχομένου από την παράλειψη των οποίων δεν επηρεάζεται ο ολοκληρωμένος και αυτοτελής χαρακτήρα του εναπομένοντος έργου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Ενδιάμεσος Φορέας διατυπώνει πρόταση για απένταξη του έργου σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΣΥΝΟΨΗ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2007-2013 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2007-2013 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΕ ΑΠΕ 91 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΕ ΔΡΑΣΗ 3.1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Δράση 3.1.1 αφορά σε «Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών». Για τη Δράση αυτή έχει εγκριθεί το καθεστώς ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση e-security «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα