Πίνακασ προτεινόμενων πτυχιακών εργαςιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακασ προτεινόμενων πτυχιακών εργαςιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015"

Transcript

1 Πίνακασ προτεινόμενων πτυχιακών εργαςιών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α/Α Τίηλος θέμαηος Επιβλέπων Καθηγηηής Σύνηομη περιγραθή Προαπαιηούμενα γνωζηικά πεδία Αριθμός θοιηηηών Μειέηε θαη αλάπηπμε εθαξκνγώλ βαζηζκέλσλ ζην Ptolemy II simulation tool. Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ κειέηε ελόο από ηα πιένλ δηάζεκα εξγαιεία εμνκνίσζεο ζπζηεκάησλ θαη δηεξγαζηώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ptolemy II. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη όηη απνηειεί ηνλ αξρηθό ππξήλα ηνπ MATLAB/SIMULINK. Θα κειεηεζεί ην πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή εμνκνίσζεο Discreet Event Simulation θαη Data Flow. Java C/C++ γηα windows ή Linux ήκαηα- πζηήκαηα Φεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο - Δηθόλαο 2 Αλάπηπμε πεξηβάιινληνο δηεπαθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ειεθηξνληθήο γξαθίδαο θαη ππνινγηζηή. Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θαηάιιεινπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ιήςεο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν από κία γξαθίδα WACOM INTUOS. Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ ζε πεξηβάιινλ Linux- Windows C/C++, Matlab -2 3 Αλάπηπμε πξνεγκέλσλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη εηθόλαο θαη βίληεν κε ρξήζε αλαπηπμηαθώλ 673, 646 θαη beagle board Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε ιεηηνπξγηθώλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο, εηθόλαο θαη ηεο ςεθηαθήο ηειεόξαζεο. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα αλαπηπμηαθά ηεο Texas Ηnstruments 673 θαη 6437 θαη ηα ινγηζκηθά MATLAB, Code Composer Studio, Eclipse. Θα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο θαη ην αλαπηπμηαθό ζύζηεκα Beagle Board ή Hawk Board. C/C++, MATLAB Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Linux Φεθηαθή Δπεμεξγαζία ήκαηνο - Δηθόλαο CCS. 4 Αλάπηπμε Μνληέινπ Payload γηα Camera θαη Γηαζύλδεζε ζην SIMSAT. θνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελόο κνληέινπ θάκεξαο γηα ηελ κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (Camera Payload), θαζώο θαη ε δηαζύλδεζή ηνπ κε ηελ C/C++

2 ππνδνκή πξνζνκνίσζεο θαη κνληεινπνίεζεο δνξπθόξσλ SIMULUS. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πνπ ζα πξνζνκνηώλεη έλα Camera Payload ζα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ην ρεηξίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο κέζσ ηνπ MMI (Man Machine Interface) ηνπ SIMSAT. Αξρηθά ζα γίλεη κειέηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα Payload κνληέια ζε MATLAB/SIMULINK θαη ζην SIMSAT. ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαζνξηζκόο ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα απνηεινύλ ην κνληέιν (Requirements Specification). Σκήκαηα ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ην κνληέιν ηεο θάκεξαο (πρ. ζπκπίεζε εηθόλαο) ζα αλαπηπρζνύλ ζε πεξηβάιινλ ΜΑΣΛΑΒ/SIMULINK. Σν Camera Payload Model ζα αθνινπζεί space standards, όπσο ην SMP2, ην νπνίν είλαη έλα standard πνπ ξπζκίδεη ηνλ ηξόπν πνπ πξέπεη λα αλαπηύζζνληαη κνληέια γηα Space Engineering. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ SMP2 κνληέινπ πνπ ζα πξνζνκνηώλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Camera Payload κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ SIMULUS, ζα γίλεη κέζσ ηνπ EGOS-MF, ην νπνίν είλαη εξγαιείν γηα design κνληέισλ, πνπ ππαθνύλ ζηηο νδεγίεο ηνπ SMP2. Θα αθνινπζήζεη δνθηκή γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. Σν ηειηθό βήκα είλαη ε αλάπηπμε θώδηθα ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ (Camera Payload), ην νπνίν ηειηθά ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα, θαζώο θαη ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθώλ δηεπαθώλ ηνπ (interfaces) κε ην MATLAB θαη ην SIMSAT. MATLAB Πεξηβάιινλ Πεξηβάιινλ Eclipse Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Linux UML 5 Μειέηε θαη αλάπηπμε ξνκπνηηθώλ εθαξκνγώλ κε ηελ - ΚΑΝΓΡΖ H πηπρηαθή απηή ζθνπεύεη λα ζπγρσλεύζεη εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο θαη εηθόλαο κε -2

3 ρξήζε ηνπ MATLAB/Simulink θαη ηνπ αλαπηπμηαθνύ LEGO mindstorms ΝΥΣ. πεδία ηνπ απηνκάηνπ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ξνκπνηηθή εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα LEGO mindstorms ΝΥΣ. Matlab Simulink. Lego Mindstorms. πζηήκαηα Διέγρνπ 6 ΥΔΓΗΑΖ KU BAND VSAT ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΖ ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΤΦΖΛΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΜΔΣΑΓΟΖ ρεδίαζε ηνπ πνκπνδέθηε VSAT θαη ππνινγηζκόο ησλ επηκέξνπο κηθξνθπκαηηθώλ θπθισκάησλ ηνπ. Αλάιπζε ηεο δνξπθνξηθήο δεύμεο. Υξήζεηο θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 7 Μειέηε παξεκβνιώλ ζηα λέα ζπζηήκαηα ηεο Φεθηαθήο Σειεόξαζεο νθεηιόκελα ζην ςεθηαθό κέξηζκα Ζ ρξήζε ηεο κπάληαο MHz, από ηελ θηλεηή ηειεθσλία (LTE) ζπλππάξρεη κε ηηο ζπρλόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ κέρξη θαη πξηλ από δύν κήλεο από ηα ηειενπηηθά θαλάιηα. Σν θάζκα ζπρλνηήησλ ιακβάλεηαη θαλνληθά από όιεο ηηο θεξαίεο UHF θαη εληζρύεηαη από όινπο ηνπο εληζρπηέο θεξαίαο (ηζηνύ, θεληξηθήο, γξακκήο), θιπ. Με δεδνκέλν όηη νη θπςέιεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα εθπέκςνπλ κε ζεκαληηθή ηζρύ ελώ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αζηηθό ηζηό - δειαδή πνιύ θνληά ζε πνιπθαηνηθίεο, αιιά θπξίσο από ην γεγνλόο όηη θαη ηα θηλεηά 4εο γεληάο ζα εθπέκπνπλ επίζεο κέζα ζε απηό ην θάζκα αιιά θαη θνληά ζηηο θεξαίεο UHF, γίλεηαη ζαθέο όηη ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ αηνκηθώλ θαη θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θεξαίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εληζρπηή, ζα παξνπζηάζνπλ ζνβαξό πξόβιεκα ππεξνδήγεζεο θαη ζα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο. ηελ πηπρηαθή απηή εξγαζία, αλακέλεηαη ε κειέηε ηεο παξεκβνιήο απηήο θαη ν ζρεδηαζκόο θαηαζθεπή θαη έιεγρνο θαηάιιεισλ θπθισκάησλ RF θαη θεξαηώλ πνπ ζα ιύλνπλ ην πξόβιεκα.

4 8 ρεδίαζε θπθισκάησλ ρηιηνζηνκεηξηθνύ πνκπνδέθηε ρεδηαζκόο ρηιηνζηνκεηξηθώλ θπθισκάησλ ηα νπνία ζα απνηεινύλ ην front-end ελόο πνκπνδέθηε πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζηε πεξηνρή ζπρλνηήησλ ησλ 60GHz, 9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MARINE RADAR ηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ξαληάξ θαη ζπγθεθξηκέλα ζα δνζεί έκθαζε ζηα ξαληάξ γηα ηελ λαπζηπινΐα (MARINE RADAR). 0 Μελζτη καταςκευή και ζλεγχοσ λειτουργίασ μετρητή φψουσ ςτα 4,3GHz κατάλληλο για την αεροπλοΐα. Με ζθνπό ηελ εμνηθείσζε ζηε ζρεδίαζε RF θπθισκάησλ, ν θνηηεηήο θαιείηαη λα κειεηήζεη, θαηαζθεπάζεη θαη ειέγμεη έλα κηθξνθπκαηηθό front-end πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί δέθηε άκεζεο κεηαηξνπήο (direct conversion or zero IF) θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο altimetre ζηελ αεξνπινΐα. More info: 43-ghz-radio-altimeter-accuracy?page= 2 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ H πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεη, αλαδήηεζε, θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα θαζώο θαη παθέησλ ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηελ κνληεινπνίεζε θαη ηελ κέηξεζε κεγεζώλ απόδνζεο (θαζπζηέξεζε, throughput θηι) πνπ ζπλαληώληαη ζηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα Βαζηθέο γλώζεηο δηθηύσλ θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ Δπρέξεηα ζε αλάιπζε πξσηνθόιισλ 2

5 2 Πξνζνκνίσζε ςεθηαθώλ δηακνξθώζεσλ θαη θσδίθσλ αλίρλεπζεο θαη δηόξζσζεο ζθαικάησλ ζην πεξηβάιινλ Matlab/Simulink. Ζ πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεη, κειέηε, πινπνίεζε, πξνζνκνίσζε θαη αμηνιόγεζε βαζηθώλ ςεθηαθώλ δηακνξθώζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ρξήζε θσδίθσλ αλίρλεπζεο θαη δηόξζσζεο ζθαικάησλ ζην πεξηβάιινλ Matlab/Simulink. Σειεπηθνηλσλίεο, Φεθηαθή Δπεμεξγαζία ήκαηνο Matlab/Simulink 2 3 Μειέηε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ πξνηύπνπ LTE κέζσ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ηνπ Simulink. Μειέηε θαη αλάιπζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ πξνηύπνπ 3GPP LTE κε ηε βνήζεηα κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ηνπ SIMULINK Σειεπηθνηλσλίεο Αζύξκαηα δίθηπα Matlab/Simulink 4 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΓΗΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΡΟΖΓΜΔΝΧΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΧΝ ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΔ ΟΠΣΗΚΔ ΗΝΔ ΜΔΓΑΛΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ Θα αλαπηπρζεί πεηξακαηηθή δηάηαμε κε γξήγνξνπο ADC θαη DAC, lasers, RC-LEDS, θσηνδηόδνπο θαη πιαζηηθέο νπηηθέο ίλεο mm SI-POF θαη θαηάιιειν ινγηζκηθό, γηα κεηάδνζε πξνεγκέλσλ δηακνξθώζεσλ κνλνύ θαη πνιιαπιώλ θεξόλησλ. Σειεπηθνηλσλίεο, Matlab, Οπηηθέο επηθνηλσλίεο -2 5 Δμνκνίσζε MIMO ζπζηεκάησλ ζην LTE ΖΕΡΒΑΣ Ζ πηπρηαθή εξγαζία αθνξά ζηελ κειέηε θαη εμνκνίσζε ΜΗΜΟ ζπζηεκάησλ κε ρξήζε Space Time Block Coding (Alamouti) θαη εθαξκνγή ην LTE. Ζ εμνκνίσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Matlab. Φεθηαθέο Δπηθνηλσλίεο ηνραζηηθά ζήκαηα Θεσξία Πιεξνθνξίαο θαη Κσδίθσλ

6 6 Καηεγνξηνπνίεζε νρεκάησλ ζε αζηηθά πεξηβάιινληα θίλεζεο ΕΔΡΒΑ Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ηαμηλνκεηώλ νρεκάησλ (SVN, NN) γηα ηελ θαηακέηξεζε θαη αλίρλεπζε νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε ηε βνήζεηα ηερληθώλ κεραληθήο όξαζεο Δπεμεξγαζία εηθόλαο, Δπθπή ζπζηήκαηα, OpenCV 2 7 Αλίρλεπζε κε πγηώλ (θύιισλ) θπηώλ θαη θαηεγνξηνπνίεζε αζζελεηώλ κε ρξήζε ηερληθώλ κεραληθήο όξαζεο. ΕΔΡΒΑ Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ πινπνίεζε ελόο ζπζηήκαηνο πνπ ζα εμάγεη ραξαθηεξηζηηθά από εηθόλεο (θύιισλ) θπηώλ θαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ζα δηαγηγλώζθεηαη πηζαλή αζζέλεηα. Δπεμεξγαζία εηθόλαο, Δπθπή ζπζηήκαηα, OpenCV 2 8 Πξνζνκνίσζε δηθηύσλ Ζ/Τ κέζσ OPNET θνπόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο δηθηύσλ Ζ/Τ ζε OPNET. ην πιαίζην απηό ζα δηεξεπλεζεί ε ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο γηα ηελ αλάιπζε ελζύξκαησλ θαη αζύξκαησλ δηθηύσλ Ζ/Τ θαη ηε κειέηε ηεο επίδνζήο ηνπο. Γίθηπα Ζ/Τ Πξνγξακκαηηζκόο Αζύξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο 9 ρεδίαζε θαη δεκηνπξγία webbased ERP θνπόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελόο κίλη web-based ERP, κε ηε βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ ζα θαζνξηζηεί. Γίθηπα Ζ/Τ Πξνγξακκαηηζκόο 2 20 Μειέηε δηθηύσλ WiMAX κε FPGAs θνπόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ WiMAX ζε νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα ηύπνπ FPGA (Field Programmable Gate Arrays). ην πιαίζην απηό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα boards ηεο Ettus Research. Γίθηπα ηειεπηθνηλσληώλ Πξνγξακκαηηζκόο Αζύξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο

7 2 Μειέηε δηθηύσλ LTE κε FPGAs θνπόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ LTE ζε νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα ηύπνπ FPGA (Field Programmable Gate Arrays). ην πιαίζην απηό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα boards ηεο Ettus Research. Γίθηπα ηειεπηθνηλσληώλ Πξνγξακκαηηζκόο Αζύξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο 22 Πεηξακαηηθή κειέηε Ζιεθηξνκαγλεηηθώλ Φαηλνκέλσλ Ηζρύνο, Αζύξκαηεο Μεηαθνξάο Δλέξγεηαο θαη Δθαξκνγέο ΝΑΗΟΠΟΤΛΟ θνπόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε Θεσξεηηθή Μειέηε θαη ε Πεηξακαηηθή αμηνπνίεζε Ζιεθηξνκαγλεηηθώλ Φαηλνκέλσλ Ηζρύνο. Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ Αζύξκαηε κεηαθνξά Δλέξγεηαο γηα εθαξκνγέο ζηε Βηνκεραλία θαη ηελ Ηαηξηθή. Ζιεθηξνληθή Ζιεθηξνκαγλεηηζκόο Σειεπηθνηλσλίεο Ζ πηπρηαθή ζην πεηξακαηηθό κέξνο ζα εζηηάζεη ζε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο εμ επαγσγήο (induction heating) θαη αζύξκαηεο θόξηηζεο πάζεο θύζεσο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ θαη πζθεπώλ. 23 Ολοκληρωμζνο ςφςτημα παροχήσ πληροφοριϊν ηλεκτρονικοφ οδηγοφ προγράμματοσ (EPG) μζςω διαδικτφου. ΝΑΗΟΠΟΤΛΟ Με την παροφςα πτυχιακή εργαςία δημιουργοφμε ζνα περιβάλλον πληροφόρηςησ, ηλεκτρονικοφ οδηγοφ προγράμματοσ (EPG) για τηλεόραςη, με χρήςη διαδικτφου. Η λήψη του EPG θα γίνεται με τεχνολογία DVB-T και η υλοποίηςη θα ολοκληρωθεί ςε ζνα πληροφοριακό ςφςτημα που θα ενςωματϊνει μια web εφαρμογή και μια βάςη δεδομζνων. Για την λειτουργία του ςυςτήματοσ θα χρηςιμοποιηθεί λειτουργικό και λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα. Σειεπηθνηλσλίεο Γίθηπα Σερλνινγίεο Γηαδηθηύνπ Βάζεηο δεδνκέλσλ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν 2011-2012) Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Παπαηζώξεο (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοιωτικό εργαλείο διάδοσης ραδιοκυμάτων σε συχνότητες UHF.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Α Σ Ρ Ω Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σκήκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard )

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ. ( RobotGuard ) ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΡΟΜΠΟΣ ΦΤΛΑΚΑ ( RobotGuard ) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ΜΙΥΑΛΗ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, Α.Μ : 36917 ΑΗΓΑΛΔΧ,

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα