ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΘΑ ΥΩΡΟΤ ΜΕΩ ΑΤΡΜΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΘΑ ΥΩΡΟΤ ΜΕΩ ΑΤΡΜΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑ"

Transcript

1 Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΘΑ ΥΩΡΟΤ ΜΕΩ ΑΤΡΜΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΥΡΖΣΟ ΚΑΠΠΑ ΑΜ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΠΟΤΣΗΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟ 2013

2 ΕΤΥΑΡΘΣΘΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ Μεραηξνληθήο ηνπ ηκήκαηνο Απηνκαηηζκνύ Πεηξαηά γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα, αιιά θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείραλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 1

3 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...ζει. 4-5 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1: ΡΟΜΠΟΣΘΚΗ...ζει ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ...ζει Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ΖΜΔΡΑ...ζει ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΑ ΡΟΜΠΟΣ.ζει. 7-9 Ο ΣΑΛΧ...ζει 8-9 ΚΗΝΟΤΜΔΝΔ ΚΟΤΚΛΔ...ζει. 9 ΥΡΤΟΗ ΒΟΖΘΟΗ.ζει. 9 ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΚΤΛΟΗ...ζει. 10 ΘΡΟΝΟ ΠΑΓΗ Α......ζει ΡΟΜΠΟΣ ΣΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ...ζει ΗΠΣΑΜΔΝΖ ΜΖΥΑΝΖ...ζει. 10 Ο ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΧΝ ΑΝΣΗΚΤΘΖΡΧΝ.ζει ΖΡΧΝ Ο ΑΛΔΞΑΝ ΡΗΝΟ.ζει ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΡΟΜΠΟΣ...ζει Ο ΚΤΛΟ ΣΟΤ ΣΑΚΟΛΑ ζει. 14 ΛΔΟΝΑΡΝΣΟ ΝΣΑ ΒΗΝΣΗ...ζει. 15 ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΠΑΠΗΑ.ζει. 16 ΣΖΛΔΥΔΗΡΗΕΟΜΔΝΟ ΠΛΟΗΟ...ζει. 16 ELEKTRO...ζει. 16 ΡΟΜΠΟΣΗΚΟ ΒΡΑΥΗΟΝΑ UNIMATE...ζει 17 ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ ΔΗΚΗ...ζει. 17 ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ DANTE 2...ζει. 18 ΣΟ ΒΗΟΜΔΣΡΗΚΟ ΡΟΜΠΟΣ ROBOTUNA...ζει

4 O ΡΟΜΠΟΣΗΚΟ ΚΤΛΟ AIBO...ζει Ο ASIMO...ζει. 20 ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ QRIO SDR-4XII...ζει. 21 Ο TITAN...ζει ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ PARTNER...ζει. 22 ACTROID-F.....ζει ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΡΟΜΠΟΣ...ζει ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΡΟΜΠΟΣ...ζει ΚΗΝΖΣΑ ΡΟΜΠΟΣ...ζει ΗΑΣΡΗΚΑ ΡΟΜΠΟΣ...ζει ΣΖΛΔΡΟΜΠΟΣ...ζει ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΡΟΜΠΟΣ...ζει STANFORD CART.ζει ΚΕΦΑΛΑΘΟ 2: ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΘΑ ΥΩΡΟΤ ΜΕΩ ΑΤΡΜΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑ...ζει ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ζει ΑRDUINO MEGA ζει WIRELESS N NETWORK CAMERA. ζει GOOBAY ΜΠΑΣΑΡΗΑ.ζει. 50 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 3: ΕΠΘΠΛΕΟΝ ΒΕΛΣΘΩΕΘ...ζει ΠΡΟΘΖΚΖ ΖΛΗΑΚΟΤ ΤΛΛΔΚΣΖ...ζει ΠΡΟΘΖΚΖ ΑΡΠΑΓΖ..ζει ΠΡΟΘΖΚΖ ΖΥΔΗΟΤ ΚΑΗ ΜΝΖΜΖ FLASH ζει.52 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ..ζει.53 ΗΔΤΘΤΝΔΗ ΗΑ ΗΚΣΤΟΤ...ζει

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο θιάδνο ηεο ξνµπνηηθήο είλαη αλαµθηζβήηεηα πνιύ ζεµαληηθόο θαη εληππσζηαθόο. Δρεη θάλεη ηελ εµθάληζή ηνπ από ηελ αξραηόηεηα θαη ζπλερίδεηαη µε εθπιεθηηθέο εθαξµνγέο µέρξη θαη ζήµεξα. Ζ άλζηζε ηεο ξνµπνηηθήο ζηηο επόµελεο δεθαεηίεο είλαη πιένλ επηζηεµνληθά ζίγνπξε. Απηό θαίλεηαη θαη ζηελ θαζεµεξηλή µαο δσή. Τπάξρνπλ ήδε ξνµπνηηθά όξγαλα πνπ εμππεξεηνύλ δηάθνξεο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ, όπσο όξγαλα αθνήο, ξνµπνηηθά ρέξηα θαη πόδηα.. Ζ ξνµπνηηθή ζηηο µέξεο µαο ρξεζηµνπνηείηαη ζε πνιινύο ηνµείο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ θαζεµεξηλά. Οη ηνµείο απηνί είλαη αξρηθά ηεο βηνµεραλίαο, όπνπ ζα ζπλαληήζεη θάλεηο έλα ηεξάζηην εύξνο από ξνµπόη πνπ θξαηνύλ ζρεδόλ νιόθιεξε ηε γξαµµή παξαγσγήο θαη έρνπλ αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηελ αλζξώπηλε εξγαζία. Έλαο αθόµε ηνµέαο πνπ γίλεηαη µε επηηπρία θαη ζε κεγάιν βαζκό ρξήζε ηεο ξνµπνηηθήο, είλαη ε ηαηξηθή. Δπίζεο εθηεηαµέλε είλαη ε ρξήζε ηεο θαη ζηνλ ζηξαηό ζε αληίζεζε µε ηα θνηλσληθά θαη θαζεµεξηλήο ρξήζεο ξνµπόη ηα νπνία έρνπλ αθόµα αξθεηό αιιά όρη πνιύ δξόµν γηα λα µπνπλ βαζηά ζηελ θαζεµεξηλόηεηά µαο. Οινέλα θαη µεγαιύηεξν µέξνο ηεο αλζξώπηλεο θύζεο αληηθαζίζηαηαη από ηα ξνµπόη θαη θπζηθά ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο θαη αλεζπρίεο µεηαμύ επηζηεµόλσλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ ξνµπόη ζην µέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο. θνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε ελόο απηόκαηνπ νρήκαηνο, ην νπνίν κε ηε βνήζεηα κηαο αζύξκαηεο θάκεξαο ζα καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επνπηείαο ελόο ρώξνπ. Ζ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, απν ηελ πξνζαξκνζκέλε ζην όρεκα θάκεξα πξνο ηελ νζόλε ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, επηηπγράλεηαη αζύξκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηόθνιιν Wi-Fi (IEEE ). Χο απνηέιεζκα έρνπκε ηε ζπλερή κεηάδνζε πιεξνθνξίαο (εηθόλαο), απν ην ζεκείν ηνπ ρώξνπ ζην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί ην απηόκαην όρεκα, πξνο ηελ νζόλε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. ην ζεσξεηηθό µέξνο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο γίλεηαη µία εθηεηαµέλε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ξνµπόη από ηελ αξραηόηεηα αιιά θαη αθόµα από ηελ µπζνινγία µέρξη ηα ζεµεξηλά θαη θπζηθά ηα µειινληηθά ξνµπόη. Σέινο, ε ξνµπνηηθή µπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ αλζξσπόηεηα αξθεί βέβαηα λα ιαµβάλνληαη πάληα ππόςε oη ηξεηο λόµνη ζπµπεξηθνξάο ησλ ξνµπόη νη νπνίνη είλαη νη αθόινπζνη: 1. ελ επηηξέπεηαη ζην Ρνµπόη λα βιάπηεη ηνλ άλζξσπν ή µε ηελ αδξάλεηά ηνπ λ' αθήζεη λα πάζεη θαθό. 2. Σν Ρνµπόη πξέπεη λα ππαθνύεη ζηηο δηαηαγέο πνπ ιαµβάλεη από ηνλ άλζξσπν, εθηόο εάλ νη δηαηαγέο απηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε µε ηνλ Πξώην Νόµν. 4

6 3. Σν Ρνµπόη πξέπεη λα πξνζηαηεύεη ηελ ύπαξμή ηνπ, εθ όζνλ ε θξνληίδα απηή δελ ζπγθξνύεηαη µε ηνλ Πξώην θαη εύηεξν Νόµν. 5

7 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 ΡΟΜΠΟΣΘΚΗ 6

8 1.1 ΟΡΘΜΟ ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΘΚΗ Ρνµπόη νλνµάδεηαη εθείλε ε µεραλή ε νπνία έρεη ζπµπεξηθνξά αλάινγα µε απηή ηνπ αλζξώπνπ θαη εθηειεί εξγαζίεο ζύµθσλα µε πξνγξαµµαηηζµέλεο εληνιέο από ηνλ άλζξσπν. Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ησλ ξνµπόη έγηλε ην 1921 από ηνλ Σζέρν ζεαηξηθό ζπγγξαθέα Karel Čapek µε ην ζεαηξηθό έξγν Rossum s Universal Robots. ην ηειεπηαίν ν ζπγγξαθέαο θαληάδεηαη έλα µεραληθό θαηαζθεύαζµα, ην νπνίν θαη νλνµάδεη robot από ηελ ηζέρηθε ιέμε robota γηα ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. Σν «απηόµαην» ηνπ Rossum ζηξέθεηαη ηειηθά ελαληίνλ ηεο αλζξσπόηεηαο. Οη ζύγρξνλνη ξνµπνηηθνί µεραληζµνί θαηάγνληαη από δύν εληειώο δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο: Βιέπε[26] από ηα πξώηµα απηόµαηα, πνπ νπζηαζηηθά δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά ςπραγσγηθά «παηρλίδηα» γηα µεγάινπο θαη από ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο βηνµεραληθήο παξαγσγήο πνπ είρε ζπλερώο απμαλόµελεο αλάγθεο γηα όιν θαη πην «έμππλεο» µεραλέο νη νπνίεο ζα µπνξνύζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ επάμηα ηνλ άλζξσπν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 1.2 Η ΡΟΜΠΟΣΘΚΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΥΑΘΟΣΗΣΑ Ω ΗΜΕΡΑ ΜΤΘΟΛΟΓΘΚΑ ΡΟΜΠΟΣ Αλαδεηώληαο θαλείο ηηο ξίδεο ηεο ξνµπνηηθήο ζα νδεγεζεί αξθεηά πίζσ ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Πξάγµαηη, ε θηινδνμία ηνπ αλζξώπνπ λα δεµηνπξγήζεη µεραλέο πνπ ζα ηνπ µνηάδνπλ ηόζν ζηε µνξθή όζν θαη ζηε ιεηηνπξγία, πξσηνζπλαληάηαη ζηελ ειιεληθή µπζνινγία. Παξαθάησ γίλεηαη µηα αλαθνξά ζηα πνηό ζεµαληηθά µπζνινγηθά ξνµπόη ηηο αξραηόηεηαο. 7

9 Ο ΣΑΛΩ Ο Σάισο ήηαλ µπζηθόο ράιθηλνο γίγαληαο, ην πξώην ξνµπόη ζηελ ηζηνξία, πνπ πξνζηάηεπε ηελ µηλσηθή Κξήηε από θάζε επίδνμν εηζβνιέα. Ο Σάισο (εηθόλα 1) είλαη από ηηο πην αγαπεηέο µπζηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ αξραίνπ θόζµνπ θαη έλαο από ηνπο πην ζεµαληηθνύο ειιεληθνύο µύζνπο. Πξόθεηηαη γηα έλα ηεξάζηην µεραληθό ζύζηεµα, µηα µεραλή άηξσηε µε αλζξώπηλε µνξθή, θηλνύµελε µε ζύζηεµα πδξαπιηθό ζην εζσηεξηθό ηεο. Μηα θιέβα, µηα ζύξηγγα, έλαο ζσιήλαο έθξπβε µέζα ζηνλ γίγαληα ηελ δύλαµε ηεο δσήο ηνπ, ην ηερλεηό ηνπ αίµα, ην πγξό ηρώξ, όµνην µε ιεησµέλν µνιύβη. Με ην πγξό απηό, πδξαπιηθά δειαδή, έµπαηλαλ ζε θίλεζε ηα µεηαιιηθά µέξε ηεο ζεόξαηεο αλζξσπνµεραλήο. Σν πδξαπιηθό απηό ζύζηεµα ήηαλ ε δσή ηεο µεραλήο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην πγξό απηό ρπλόηαλ ν γίγαληαο ράιαγε. Δπίζεο αξθεηά λνµίζµαηα ζηα νπνία εηθνλίδεηαη (εηθόλα 2) ν Σάισο βξέζεθαλ ζηελ πόιε ηεο Φαηζηνύ. Εηθόνα 1: Ο ράιθηλνο γίγαληαο ν Σάισο 8

10 Εηθόνα 2: Νόµηζµα µε ηνλ Σάισ ΚΘΝΟΤΜΕΝΕ ΚΟΤΚΛΕ Ο Όµεξνο θαη ν Πιάησλαο αλαθέξνπλ όηη ν αίδαινο αλάµεζα ζηηο άιιεο εληππσζηαθέο ηνπ θαηαζθεπέο έθηηαμε θαη θνύθιεο γηα ηα παηδηά ηνπ Μίλσα. αλ βαζηιηθά παηρλίδηα δελ ήηαλ ζπλεζηζµέλεο αιιά µπνξνύζαλ λα µηιάλε θαη λα θηλνύληαη. Λέγεηαη µάιηζηα όηη αλαγθαδόηαλ λα ηηο δέλνπλ γηα λα µελ ηνπο θεύγνπλ µαθξηά θαη ηηο ράλνπλ. Σν ίδην ιέγεηαη θαη γηα ηνπο µεραληθνύο αλζξσπόµνξθνπο θύιαθεο ηνπ ιαβύξηλζνπ πνπ θηλνύηαλ µε πδξάξγπξν. ΥΡΤΟΘ ΒΟΗΘΟΘ Ο Ήθαηζηνο αλ θαη ηππηθά ήηαλ παληξεµέλνο µε ηελ Αθξνδίηε αηζζαλόηαλ πνιύ µνλαμηά θαη αλαγθάζηεθε λα θηηάμεη µεξηθέο ρξπζέο γπλαίθεο (ζεξαπαηλίδεο) λα ηνλ βνεζάλε ζην εξγαζηήξην, λα ηνλ ζηεξίδνπλ γηα λα πεξπαηάεη θαιύηεξα, αιιά θαη γηα λα έρεη θάπνηνλ λα µηιάεη (εηθόλα 3). Εηθόνα 3: Θεξαπαηλίδα 9

11 ΜΗΥΑΝΘΚΟΘ ΚΤΛΟΘ Οη Θενί ήηαλ ηδηαίηεξα επραξηζηεµέλνη µε ηνλ βαζηιηά Αιθίλνν θαη µέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ Ζθαίζηνπ ηνπ ράξηζαλ ρξπζνύο θαη αζεµέληνπο αζάλαηνπο θαη παλίζρπξνπο µεραληθνύο ζθύινπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παιαηηνύ ηνπ. ΘΡΟΝΟ ΠΑΓΘ Α Ο Ήθαηζηνο γηα λα εθδηθεζεί ηελ µεηέξα ηνπ Ήξα πνπ ηνλ απέξξηςε ζαλ άζρεµν µσξό, θαηαζθεύαζε έλα απηόµαην εηδηθό µεράλεµα. Ήηαλ έλαο εληππσζηαθά θαινθηηαγµέλνο ρξπζόο ζξόλνο. Όηαλ όµσο ε Ήξα θάζηζε πάλσ ηνπ απηόµαηα ζθίρηεθαλ γύξσ ηεο αιπζίδεο θξαηώληαο ηελ δέζµηα! Καλέλαο δελ µπνξνύζε λα ηελ απειεπζεξώζεη απ' ηα δεζµά ηεο θαη ν Ήθαηζηνο νύηε πνπ δερόηαλ λα ζπδεηήζεη ηελ απειεπζέξσζή ηεο. Σειηθά ν ηόλπζνο ηνλ επηζθέθηεθε θαη αθνύ ηνλ µέζπζε γηα ηα θαιά, ηνλ έπεηζε λα ειεπζεξώζεη ηελ µάλα ηνπ απ' ηα δεζµά. Οη ππόινηπνη Θενί αλαγλσξίδνληαο ηηο δπλάµεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπ ηνλ δέρηεθαλ ζηνλ Όιπµπν ζαλ ίζν ηνπο ΡΟΜΠΟΣ ΣΗ ΑΡΥΑΘΟΣΗΣΑ ΘΠΣΑΜΕΝΗ ΜΗΥΑΝΗ Ο Αξρύηαο ν Σαξαληίλνο ( π.υ.) ιέγεηαη πσο θαηαζθεύαζε µία ηπηάµελε µεραλή ( πεηνµεραλή ή πεξηζηέξα ) πνπ θηλνύληαλ µε αηµό θαη µπνξνύζε λα δηαλύζεη απόζηαζε µέρξη θαη 200µ. (εηθόλα 4). Εηθόνα 4: Ηπηάµελε µεραλή (πεξηζηέξα) 10

12 Ο ΜΗΥΑΝΘΜΟ ΣΩΝ ΑΝΣΘΚΤΘΗΡΩΝ Ο µεραληζµόο ησλ Αληηθπζήξσλ (γλσζηόο θαη σο αζηξνιάβνο ησλ Αληηθπζήξσλ ή ππνινγηζηήο ησλ Αληηθπζήξσλ) είλαη έλα αξραίν ηέρλεµα πνπ πηζηεύεηαη όηη ήηαλ έλαο µεραληθόο ππνινγηζηήο θαη όξγαλν αζηξνλνµηθώλ παξαηεξήζεσλ, πνπ παξνπζηάδεη νµνηόηεηεο µε πνιύπινθν σξνινγηαθό µεραληζµό. Αλαθαιύθζεθε ζε λαπάγην αλνηθηά ηνπ Διιεληθνύ λεζηνύ Αληηθύζεξα µεηαμύ ησλ Κπζήξσλ θαη ηεο Κξήηεο. Με βάζε ηε µνξθή ησλ ειιεληθώλ επηγξαθώλ πνπ θέξεη ρξνλνινγείηαη µεηαμύ ηνπ 150 π.υ. θαη ηνπ 100 π.υ., αξθεηά πξηλ από ηελ εµεξνµελία ηνπ λαπαγίνπ, ην νπνίν ελδέρεηαη λα ζπλέβε αλάµεζα ζην 87 π.υ. θαη 63 π.υ. Ο µεραληζµόο είλαη ε αξραηόηεξε ζσδόµελε δηάηαμε µε γξαλάδηα. Δίλαη θηηαγµέλνο από µπξνύληδν ζε έλα μύιηλν πιαίζην θαη έρεη πξνβιεµαηίζεη θαη ζπλαξπάζεη πνιινύο ηζηνξηθνύο ηεο επηζηήµεο θαη ηεο ηερλνινγίαο αθόηνπ αλαθαιύθζεθε. Ζ πην απνδεθηή ζεσξία ζρεηηθά µε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηεξίδεη όηη ήηαλ έλαο αλαινγηθόο ππνινγηζηήο ζρεδηαζµέλνο γηα λα ππνινγίδεη ηηο θηλήζεηο ησλ νπξαλίσλ ζσµάησλ. Πξόζθαηεο ιεηηνπξγηθέο αλαθαηαζθεπέο ηεο ζπζθεπήο ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελαλάιπζε. Από ηηο πξόζθαηεο έξεπλεο θαηαξξίθζεθε ε ζεσξία όηη εµπεξηέρεη έλα δηαθνξηθό γξαλάδη, όµσο ν αλαθαιπθζείο µεραληζµόο ηεο θίλεζεο ηεο ειήλεο είλαη αθόµα πην εληππσζηαθόο, θαζόηη δίλεη ηε δπλαηόηεηα µεηαβιεηήο γσληαθήο ηαρύηεηαο ζηνλ άμνλα πνπ θηλεί ηε ειήλε (δεύηεξνο Νόµνο Κέπιεξ) (εηθόλα 5 θαη 6). Εηθόνα 5: Σν θύξην ζξαύζµα ηνπ µεραληζµνύ Αζήλα, Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν 11

13 Εηθόνα 6: ηάγξαµµα ηνπ µεραληζµνύ ησλ Αληηθπζήξσλ ΗΡΩΝ Ο ΑΛΕΞΑΝ ΡΘΝΟ Ο Ήξσλ ν Αιεμαλδξηλόο, Έιιελαο ζνθόο ηνπ 1νπ αηώλα π.ρ. ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο ζύγρξνλεο ξνµπνηηθήο. ίδαμε ζην µνπζείν ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ηα απηόµαηά ηνπ πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν ηνπ «Πλεπµαηηθά θαη Απηνµαηνπνηεηηθή». Καηαζθεύαζε µεγάιν αξηζµό απηνθηλνύµελσλ µεραλώλ, πνπ ιεηηνπξγνύζαλ θαη θηλνύληαλ από µόλεο ηνπο ζαλ όληα αιεζηλά, αμηνπνηώληαο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πγξώλ θαη ησλ αεξίσλ, δηαζέηνληαο πνιύπινθα µεραληθά ζπζηήµαηα θαη έλαλ ηδηνθπή πξνγξαµµαηηζµό θηλήζεσλ. Καηά ηελ παξάδνζε, πνπ ίζσο λα πεξηιαµβάλεη θαη ππεξβνιέο, θαηαζθεύαζε µεραληθά πνπιηά πνπ θειαεδνύζαλ, έπηλαλ λεξό θαη πεηνύζαλ. Σα 80 ζρέδηα πνπ έρνπλ ζσζεί από ην βηβιίν ηνπ «Πλεπµαηηθά θαη Απηνµαηνπνηεηηθή» µαο δείρλνπλ όηη είρε θαηαζθεπάζεη πδξαπιηθά ζηθώληα θαη µεραληζµνύο ειέγρνπ ξνήο, πδξαπιηθέο ζπζθεπέο επξείαο ρξήζεο, όπσο θιεςύδξεο, απηόµαηα ζηληξηβάληα, απηόµαηνπο βσµνύο θιπ..., ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ ήρνπο πνπιηώλ, πδξαπιηθέο απηόµαηεο µεραλέο, ζεξµνζπζθεπέο, µεραλέο µε αηµό θιπ. Μεξηθά παξαδείγµαηα είλαη : Αςηόµαηερ πύιερ ναού Όπνπ ν Ήξσλ αμηνπνηεί ηε δηαζηνιή ηνπ ζεξµαηλόµελνπ αέξα θάησ από ην βσµό γηα λα δηνρεηεύζεη λεξό από έλα ζηαζεξό ζε έλα θηλεηό δνρείν θαη λα ζέζεη έηζη ζε θίλεζε ηνλ µεραληζµό πνπ αλνίγεη ηηο πόξηεο (εηθόλα 7). 12

14 Εηθόνα 7: Απηόµαηεο πύιεο λανύ Αςηόµαηορ θεπµαηοδέθηερ Όπνπ έλα λόµηζµα έπεθηε πάλσ ζε έλα δπγό, πνπ µεηαθηλνύµελνο άλνηγε µηα βαιβίδα θαη έξεε ιίγν λεξό (εηθόλα 8). Εηθόνα 8: Απηόµαηνο θεξµαηνδέθηεο 13

15 Η Αςηοµαηοποηεηηθή ηος Ήπωνα Ζ Απηνµαηνπνηεηηθή ηνπ Ήξσλα είλαη έλα θηλεηό απηόµαην ην νπνίν µε ηελ βνήζεηα απηόµαησλ µεραληθώλ ζπζηεµάησλ πξαγµαηνπνηνύζε πξνγξαµµαηηζµέλεο θηλήζεηο (εηθόλα 9). Εηθόνα 9: Σν θηλεηό απηόµαην ζέαηξν ηνπ Ήξσλνο ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΞΕΛΘΞΗ ΣΩΝ ΡΟΜΠΟΣ Ο ΚΤΛΟ ΣΟΤ ΣΑΚΟΛΑ Ο Μαξηάλν ληη Γηάθνπν, επνλνµαδόµελνο Σαθόια ( ), ήηαλ έλαο µεραληθόο όπνπ ζε έλα ζρέδην ηνπ ππάξρεη έλα ππνηππώδεο αληηθιεπηηθό ζύζηεµα γηα πύξγνπο, ην νπνίν απνηεινύληαλ από έλα ζθύιν θαη µηα θαµπάλα. Ο ζθύινο δελόηαλ ζην ζρνηλί ηεο θαµπάλαο θαη ε ηξνθή ηνπ ηνπνζεηνύληαλ ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο, αθόµα θαη ζε απξόζηηεο. Καζώο θηλνύληαλ, ν ζθύινο ρηππνύζε ηελ θαµπάλα µε αθαλόληζην ηξόπν, δίλνληαο ηελ εληύπσζε όηη ζηνλ πύξγν ππήξρε θάπνηνο. 14

16 ΛΕΟΝΑΡΝΣΟ ΝΣΑ ΒΘΝΣΘ Ο Λενλάξλην γελλήζεθε ζηελ πόιε Αληζηάλν, θνληά ζην Βίληζη ηεο Ηηαιίαο ζηηο 15 Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 1452 µ.υ. Σν πιήξεο όλνµα ηνπ ήηαλ "Leonardo di ser Piero davinci", αλ θαη ππέγξαθε ηα έξγα ηνπ σο "Leonardo" ή "Io, Leonardo" (= «Δγώ, ν Λενλάξλην»). Ο Λενλάξλην ληα Βίληζη, εθηόο από µεγάινο θαιιηηέρλεο ππήξμε αθόµα ζεµαληηθόο εθεπξέηεο θαη επηζηήµνλαο, µε ζεµαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αλαηνµία, θαη ηελ αζηξνλνµία. Σα ζεµαληηθόηεξα ξνµπόη πνπ είρε πινπνηήζεη είλαη θάπνηα απηνθίλεηα νρήµαηα θαη µηα ζηξαηηά από ξνµπόη (εηθόλα 11). Ο ηδηνθπήο θαιιηηέρλεο θαη µεραληθόο έθξπςε ζηνλ Αηιαληηθό Κώδηθα ηηο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή µηαο ζηξαηηάο από ξνµπόη. Δηδηθνί µειεηεηέο ηηο απνθσδηθνπνίεζαλ. Έλαο ζηξαηόο από πνιεµηζηέο µε αζηξαθηεξέο παλνπιίεο, παξαηαγµέλνπο ζηα ηείρε ελόο πύξγνπ. Κξαηνύλ µαθξηνύο ινγρνπειέθεηο θαη θηλνύληαη µε απεηιεηηθό ηξόπν. ηηο ζθνπηέο άιινη ζηξαηηώηεο θξαδαίλνπλ ηα όπια ηνπο. Πνηνο ζα ηνιµνύζε λα πιεζηάζεη έλαλ ηόζν θαιά θξνπξνύµελν πύξγν; Όηαλ µάιηζηα απηνί νη ζηξαηηώηεο είλαη πξαγµαηηθά αθνύξαζηνη θαλείο δελ εγθαηαιείπεη πνηέ ην πόζην ηνπ Αλαγθαζηηθά, γηαηί δελ είλαη άλζξσπνη αιιά ξνµπόη. Οη θηλήζεηο ηνπο θαζνδεγνύληαη από µεραληζµνύο µε ζρνηληά θαη ηξνραιίεο. Εηθόνα 10: Πνιεµηζηήο ξνµπόη 15

17 ΡΟΜΠΟΣΘΚΗ ΠΑΠΘΑ Σν 1748 ν Γάιινο Jacques de Vaucanson θαηαζθεύαζε µηα ξνµπνηηθή πάπηα (εηθόλα12) πνπ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα ηξώεη ζπόξνπο λα θνπλάεη ηα θηεξά ηεο, ηζηµπνινγνύζε θαιαµπόθη θαη αθόµε «ρώλεπε» ή ηνπιάρηζηνλ δηέιπε ην θαιαµπόθη. Εηθόνα 11: Ρνµπνηηθή πάπηα ΣΗΛΕΥΕΘΡΘΖΟΜΕΝΟ ΠΛΟΘΟ Ο Νίθνια Σέζια (10 Ηνπιίνπ Ηαλνπαξίνπ1943) ήηαλ εθεπξέηεο, µεραλνιόγνο θαη ειεθηξνιόγνο µεραληθόο. Ο Νίθνια από µηθξή ειηθία εληππσζηάζηεθε από ην θαηλόµελν ηνπ ειεθηξηζµνύ όηαλ άξρηζε λα ηξίβεη ην ηξίρσµα ησλ δώσλ πνπ είραλε ζην παηξηθό ηνπ. Από µηθξόο ήηαλ βηβιηόθηινο θαζώο δηάβαδε ηα πεξηνδηθά πνπ δεµνζίεπε πνίεζε ν παηέξαο ηνπ θαη ιάηξεπε ηνλ Ηνύιην Βέξλ ( ) θαη ηνλ Δµίι Ενιά ( ). Μία από ηηο πνιιέο εθεπξέζεηο ηνπ ήηαλ ην ηειερεηξηδόµελν πινίν όπνπ ην παξνπζίαζε ην ELEKTRO Σν 1930 ε εηαηξία Westinghouse Electric Corporation (Ζ.Π.Α.) θαηαζθεπάδεη ην αλζξσπνεηδέο ξνµπόη Elektro (εηθόλα 13) πνπ µπνξνύζε λα µηιά, λα πεξπαηά, θαη λα θαπλίδεη, λα θνπζθώλεη µπαιόληα θαη λα θηλεί ηα ρέξηα ηνπ θαη ηνπο ώµνπο ηνπ. Σν ζώµα ηνπ Elektro απνηεινύληαλ από ράιπβα θαη ν ζθειεηόο ηνπ θαιύπηνληαλ από αινπµίλην. Δίρε θσηνειεθηξηθά "µάηηα ηα νπνία µπνξνύζε λα δηαθξίλεη ην θόθθηλν θαη ην πξάζηλν θσο. 16

18 ΡΟΜΠΟΣΘΚΟ ΒΡΑΥΘΟΝΑ UNIMATE Σν 1954 ν George Devol θαζηεξώλεη ηνλ όξν βηνµεραληθό ξνµπόη (industrial robot) θαη θαηαζθεπάδεη ην πξώην ζύγρξνλν, ςεθηαθά πξνγξαµµαηηδόµελν ξνµπνηηθό βξαρίνλα Unimate. Σν ξνµπόη Unimate είλαη ζρεδηαζµέλν µε ζθνπό λα θέξλεη ζε πέξαο επηθίλδπλεο, δύζθνιεο ή επαλαιαµβαλόµελεο θαη αληαξέο εξγαζίεο. Ζ εηαηξία General Motors (Ζ.Π.Α) αγνξάδεη θαη εγθαζηζηά ην πξώην ξνµπόη Unimate ην 1961 θαη ρξεζηµνπνηήζεθε γηα εθθόξησζε µεηάιινπ από µηα µεραλή ρπηεξίνπ. ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ ΕΘΚΘ Σν ξνµπόη έηθη (εηθόλα 14) ζρεδηάζηεθε από ηνπο εξεπλεηέο ηνπ Stanford Research Institute (ΖΠΑ), ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ο έηθη ήηαλ ζε ζέζε λα ηνπνζεηεί ηνπβιάθηα ζε θαηαθόξπθεο ζηήιεο, έρνληαο µηα βηληενθάµεξα σο νπηηθό αηζζεηήξα θαη έλα µηθξό ππνινγηζηή γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ιάµβαλε. Εηθόνα 12: Σν ξνµπόη έηθη 17

19 ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ DANTE 2 ηηο αξρέο ηνπ 1990 ε NASA απέηπρε ζηελ ρξήζε ηνπ Dante, ελόο ξνµπόη µε νρηώ πόδηα πνπ είρε ζαλ απνζηνιή ηελ ζπιινγή αεξίσλ θαη µάγµαηνο ζηελ Αληαξθηηθή (εηθόλα 13). Μία βιάβε ζηα θαιώδηα δελ επέηξεςε ζην ξνµπόη λα εηζέιζεη ζην ελεξγό εθαίζηεην. Έλα ρξόλν µεηά ν Dante 2 εηζήιζε µε επηηπρία ζην εθαίζηεην θέξνληαο εηο πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ. Εηθόνα 13: Ο Dante II ηνπ Δξγαζηεξίνπ JPL ηεο NASA θαηά ηε δηάξθεηα αλάβαζεο ζε βνπλό ηεο Αιάζθα ΣΟ ΒΘΟΜΕΣΡΘΚΟ ΡΟΜΠΟΣ ROBOTUNA Σν βηνµεηξηθό ξνµπόη Robotuna δεµηνπξγείηαη από ηνλ θνηηεηή David Barrett ζηνmassachusetts Institute of Technology, µε ζθνπό λα µειεηήζεη πσο θνιπµπνύλ ηα ςάξηα ζην λεξό (εηθόλα 16). Σν πξώην αλζξσπόµνξθν ξνµπόη, ην Ρ2 απνηέιεζε ηνλ ζεµέιην ιίζν ησλ εξεπλώλ ηεο εηαηξείαο Honda πάλσ ζηελ δεµηνπξγία δελδξνεηδώλ (αλζξσπόµνξθα ξνµπόη πνπ ζα µπνξνύλ λα µηµνύληαη ηνλ άλζξσπν ζε εµθάληζε θαη ζπµπεξηθνξά). Δίρε ύςνο 1.80 µέηξα θαη νη θηλήζεηο ηνπ ήηαλ πνιύ θνληά ζηηο αλζξώπηλεο. 18

20 Εηθόνα 14: Σν βηνµεηξηθό ξνµπόη Robotuna ΣΟ ΚΑΚΘΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DEEP BLUE Σν ζθαθηζηηθό πξόγξαµµα Deep Blue ηεο εηαηξείαο ινγηζµηθνύ ΗΒΜ, θεξδίδεη ην 1997 ηνλ παγθόζµην πξσηαζιεηήο ζθαθηνύ Gary Kasparov, ζην πξνρσξεµέλν επίπεδν. Πνιινί εθθξάδνπλ ηόηε αλεζπρίεο γηα ηελ ξαγδαία αύμεζε ηεο AI (Artificial Intelligence) θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ µπνξεί λα έρεη ζηνλ άλζξσπν. Ο ζνύπεξ απηόο ππνινγηζηήο είρε ηελ ηθαλόηεηα λα επεμεξγάδεηαη θηλήζεηο ην δεπηεξόιεπην! Σν παηρλίδη µεηαδόζεθε δσληαλά µέζσ ηνπ ηαδηθηύνπ θαη ην παξαθνινύζεζαλ πάλσ από 74 εθαηνµµύξηα άηνµα. O ΡΟΜΠΟΣΘΚΟ ΚΤΛΟ AIBO Ζ εηαηξία Sony θαηαζθεύαζε ην 1999 ην ηεηξάπνδν απηόλνµν ξνµπόη ςπραγσγίαο «AIBO» (Artificial Intelligence robo) πξώηεο γεληάο πξόηππν. Ο AIBO είλαη έλαο ξνµπνηηθόο ζθύινο ηθαλόο λα αιιειεπηδξά µε ηνλ άλζξσπν ζαλ θαλνληθό θαηνηθίδην (εηθόλα 15). Σα πξώηα µνληέια πνπ θπθινθόξεζαλ έγηλαλ αλάξπαζηα ζε 20 µόιηο ιεπηά ζηελ Ηαπσλία. 19

21 Εηθόνα 15: Ο ξνµπνηηθόο ζθύινο ηεο AIBO Ο ASIMO Σν 2000 απνηειεί ζηαζµό ζηελ επηζηήµε ηεο ξνµπνηηθήο. Ζ δηαξθώο δξαζηήξηα Honda, παξνπζηάδεη ηελ πξώηε έθδνζε ηνπ ASIMO (Advanced Step in Innovative MObility), ελόο ξνµπόη πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηξέρεη, λα πεξπαηά, λα επηθνηλσλεί µε ηνπο αλζξώπνπο, λα αλαγλσξίδεη εθθξάζεηο θαη πεξηβάιινληα θαη λα αιιειεπηδξά µε απηά (εηθόλα 16). Σν ύςνο ηνπ είλαη 1.30 µέηξα ελώ δπγίδεη 54. Ζ όςε ηνπ ζπµίδεη έλαλ µίλη αζηξνλαύηε θαη απνηειεί εμέιημε παιαηόηεξσλ ξνµπνηηθώλ µνληέισλ ηεο ίδηαο εηαηξείαο. Εηθόνα 16: Σν ξνµπόη ASIMO 20

22 ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ QRIO SDR-4XII Σν ξνµπόη QRIO SDR-4XII ζρεδηάζηεθε ην 2003 γηα ρξήζε µέζα ζην ζπίηη (εηθόλα 17). Απηό ην ζπµπαγέο δίπνδν ξνµπόη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ εληζρπµέλε αζθάιεηα θαη ηε µεγάιε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, επίζεο απμήζεθε ε ηθαλόηεηα γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία. Δπηπιένλ ην QRIO ηξαγνύδεζε ηα πξώηα ηξαγνύδηα πνπ γξάθηεθαλ από Ryuichi Sakamoto θαη επίζεο µπνξνύζε λα εθηειέζεη θαη ρνξεπηηθέο επηδείμεηο. Σειηθά ην QRIO ήηαλ έλα πξσηόηππν, θαη δελ πξνσζήζεθε εµπνξηθά. Εηθόνα 17: Σν ξνµπόη QRIO Ο TITAN Ο Titan, πξντόλ ηεο γεξµαληθήο εηαηξίαο Κuka (2004), είλαη ην δπλαηόηεξν ξνµπόη ζηνλ θόζµν. Μπνξεί λα ζεθώζεη µηα BMW ζηνλ αέξα µε ην έλα ηνπ ρέξη, λα ηελ θάλεη µηα ζηξνθή θαη λα ηελ αθνπµπήζεη μαλά ζην ίδην αθξηβώο ζεµείν, ρσξίο ην παξαµηθξό ηξέµνπιν (εηθόλα 18). Φειόο όζν µηα θαµεινπάξδαιε θαη ηθαλόο λα ζεθώζεη θηιά βάξνο, πέξα από ηελ απηνθηλεηνβηνµεραλία, απαζρνιείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνµέα, όπνπ ζεθώλεη ηεξάζηηα µπινθ ηζηµέληνπ ή ξάβδνπο ράιπβα. 21

23 Εηθόνα 18: Σν ξνµπόη Titan ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ PARTNER Από ηελ άιιε, ππάξρνπλ µηθξόζσµα αλζξσπνεηδή ξνµπόη, όπσο ην ύςνπο 1,4 µέηξσλ ξνµπόη Partner(πλεηαίξνο) ηεο Toyota (2005), πνιύ πην επέιηθην, πνπ αληί λα είλαη βηδσµέλν ζην πάησµα, όπσο ν Titan, θάλεη βόιηεο ζε δύν πόδηα, ελώ µπνξεί αθόµα θαη λα ηξέμεη ιίγν (εηθόλα 19). ηαζέηεη πέληε επθίλεηα δάθηπια ζηα δύν ηνπ ρέξηα, µε ηα νπνία παίδεη αθόµα θαη βηνιί. Εηθόνα 19: Σν ξνµπόη Partner 22

24 ACTROID-F Έλα από ηα πνίν ηειεπηαία θαη ππεξζύρξνλα αλζξσπνεηδή ξνµπόη είλαη ην ξνµπόη Actroid-F (εηθόλα 20) ην νπνίν θαηαζθεπαζηηθέ ην 2010 ζηελ Ηαπσλία. Απηό ην ξνµπόη έρεη ηελ µνξθή λνζνθόµαο θαη ζθνπόο ηνπ είλαη λα βξίζθεηαη µέζα ζηα λνζνθνµεία γηα λα παξαηεξεί ηνπο αζζελείο ώζηε λα ηνπο πξνζθέξεη µεγαιύηεξε αζθάιεηα. Εηθόνα 20: Σν ξνµπόη Actroid-F 23

25 1.3 ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ ΡΟΜΠΟΣ ήµεξα µε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηα ξνµπόη ρσξίζηεθαλ ζε πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο εξγαζίαο, παξαγσγήο, πγείαο, επεµεξίαο θαη ςπραγσγίαο ηνπ αλζξώπνπ. Οη πέληε βαζηθέο απηέο θαηεγνξίεο ξνµπόη είλαη: Βηνµεραληθά ξνµπόη Κηλεηά ξνµπόη Ηαηξηθά ξνµπόη Σειεξνµπόη Κνηλσληθά ξνµπόη ΒΘΟΜΗΥΑΝΘΚΑ ΡΟΜΠΟΣ Βηνµεραληθό ξνµπόη ζύµθσλα µε ηνλ ηεζλή Οξγαληζµό Σππνπνίεζεο είλαη έλαο επαλαπξνγξαµµαηηδόµελνο µεραληθόο βξαρίνλαο πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ έρεη µεξηθνύο άμνλεο θίλεζεο, ηθαλόο γηα λα θηλεί πιηθά, θνµµάηηα, εξγαιεία ή εηδηθέο ζπζθεπέο µέζσ µεηαβιεηώλ, πξνγξαµµαηηζµέλσλ ιεηηνπξγηώλ γηα ηελ εθηέιεζε µηαο πνηθηιίαο εξγαζηώλ Σα βηνµεραληθά ξνµπόη ή αιιηώο ξνµπνηηθνί βξαρίνλεο έρνπλ ηε µνξθή ελόο αλζξώπηλνπ βξαρίνλα µε αξζξώζεηο (ώµν, αγθώλα, θαξπό) θαη παιάµε (αξπάγε/δαγθάλα, δάθηπια). Ζ επηινγή ηνπ ηύπνπ ηεο θίλεζήο ηνπο (γξαµµηθή, θπιηλδξηθή, ζθαηξηθή, αξζξσηή) εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ. Σα βηνµεραληθά ξνµπόη είλαη θαηάιιεια γηα επαλαιαµβαλόµελεο εξγαζίεο ζε πιήξσο δνµεµέλα θαη ζηαζεξά πεξηβάιινληα. Σέηνηεο εξγαζίεο είλαη: θόξησµα/μεθόξησµα µεραλώλ, ζπλαξµνιόγεζε, ζπγθόιιεζε, πξεζάξηζµα, βαθή, γπάιηζµα, θνθ. Σα πιενλεθηήµαηα πνπ παξέρνπλ ηα βηνµεραληθά ξνµπόη είλαη: απαιιαγή ησλ εξγαδνµέλσλ από θνπξαζηηθέο, αληαξέο θαη επηθίλδπλεο εξγαζίεο επειημία, πςειή παξαγσγηθόηεηα, θαιύηεξε πνηόηεηα πξντόληνο θαη βειηησµέλε πνηόηεηα δσήο. Έλαο ξνµπνηηθόο βξαρίνλαο απνηειείηαη από µία ζεηξά δηαδνρηθώλ ζηεξεώλ ζσµάησλ πνπ νλνµάδνληαη ζύλδεζµνη. Οη ζύλδεζµνη ζπλδένληαη αλά δύν µµεηαμύ ηνπο µέζσ αξζξώζεσλ ζρεµαηίδνληαο µία θηλεµαηηθή αιπζίδα. Οη αξζξώζεηο µπνξεί λα είλαη : πξηζµαηηθέο : ζρεηηθή µεηαθνξηθή θίλεζε µεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζπλδέζµσλ, 24

26 πεξηζηξνθηθέο : πινπνηνύλ ζρεηηθή πεξηζηξνθηθή θίλεζε µεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζπλδέζµσλ ζθαηξηθέο : πινπνηνύλ ζθαηξηθή πεξηζηξνθηθή θίλεζε µεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζπλδέζµσλ. θαη παξέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή από έλαλ βαζµό θηλεηηθόηεηαο. Με ηε ζεηξά ηεο, µία θηλεµαηηθή αιπζίδα ραξαθηεξίδεηαη σο αλνηθηή όηαλ ππάξρεη µία µόλν δηαδνρή ζπλδέζµσλ πνπ λα ζπλδέεη ηα δύν άθξα ηνπ βξαρίνλα θαη θιεηζηή όηαλ νη ζύλδεζµνη πνπ ηε ζπληζηνύλ ζρεµαηίδνπλ βξόρν. Βαζµοί Κηνεηηθόηεηαρ θαη Βαζµοί Ειεςζεπίαρ Κξίλεηαη ζθόπηµν λα επηζεµάλνπµε ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάµεζα ζηνπο βαζµνύο θηλεηηθόηεηαο ελόο βξαρίνλα θαη ηνπο βαζµνύο ειεπζεξίαο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ελόο έξγνπ. Γηα έλα βξαρίνλα ην πιήζνο ησλ βαζµώλ θηλεηηθόηεηαο είλαη ζηαζεξό θαη ίζν µε ην πιήζνο ησλ αξζξώζεώλ ηνπ (πξηζµαηηθώλ ή/θαη πεξηζηξνθηθώλ). Από ηελ άιιε πιεπξά νη βαζµνί ειεπζεξίαο είλαη άµεζα ζπλδεδεµέλνη µε ην ζπγθεθξηµέλν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο ν βξαρίνλαο. Γηα ηε γεληθή πεξίπησζε πνπ ζέινπµε λα ηνπνζεηήζνπµε θαη λα πξνζαλαηνιίζνπµε έλα αληηθείµελν ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρώξν απαηηνύληαη 6 βαζµνί ειεπζεξίαο (3 γηα λα ηνπνζεηήζνπµε έλα ζεµείν ηνπ αληηθεηµέλνπ ζην ρώξν θαη 3 γηα λα πξνζαλαηνιίζνπµε ην αληηθείµελν σο πξνο έλα ζύζηεµα ζπληεηαγµέλσλ αλαθνξάο). Δίλαη πξνθαλέο όηη έλαο ξνµπνηηθόο βξαρίνλαο µε 6 βαζµνύο θηλεηηθόηεηαο µπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζ απηό ην έξγν, όπσο επίζεο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν έξγν πνπ απαηηεί µέρξη 6 βαζµνύο ειεπζεξίαο. Υώπορ Επγαζίαρ Χο ρώξνο εξγαζίαο νξίδεηαη ν ηξηζδηάζηαηνο ρώξνο ηνλ νπνίν µπνξεί λα ζαξώζεη ε άθξε ηνπ ξνµπνηηθνύ µεραληζµνύ. Σν µέγεζνο θαη ε γεσµεηξηθή µνξθή ηνπ ρώξνπ απηνύ εμαξηώληαη από ηελ θαηαζθεπαζηηθή δνµή ηνπ ξνµπόη, θάηη πνπ ζα γίλεη θαλεξό θαη ζηε ζπλέρεηα. Σαξηνόµεζε Βπασηόνων βάζεη ηερ Γεωµεηπηθήρ ηαµόπθωζερ ηοςρ Ο ηύπνο θαη ε δηαδνρή ησλ αξζξώζεσλ ελόο βξαρίνλα επηηξέπεη ηελ ηαμηλόµεζή ησλ ξνµπόη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη αξζξώζεηο πνπ µαο απαζρνινύλ ζην ζεµείν απηό είλαη νη ηξεηο πξώηεο ηνπ βξαρίνλα θαη θαηά ζπλέπεηα εμαηξνύληαη νη αξζξώζεηο ηνπ θαξπνύ. Θα έρνπµε ινηπόλ ηα εμήο: 25

27 Καπηεζηανοί Βπασίονερ: ε θαξηεζηαλή γεσµεηξία πινπνηείηαη µε ηξεηο δηαδνρηθέο πξηζµαηηθέο αξζξώζεηο. Οη άμνλεο ησλ αξζξώζεσλ απηώλ είλαη αλά δύν θάζεηνη µεηαμύ ηνπο (Δηθόλα 25). Ζ θαξηεζηαλή δνµή παξέρεη µεγάιε δπζθαµςία θαη ζηαζεξή αθξίβεηα ζε νιόθιεξν ην ρώξν εξγαζίαο πνπ είλαη έλα παξαιιειεπίπεδν. Βαζηθό κεηνλέθηεκα ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε µεησµέλε επηδεμηόηεηα θίλεζεο, ιόγσ ηεο πξηζµαηηθήο θύζεο ησλ αξζξώζεσλ. Βπασίονερ Gantry: νη βξαρίνλεο Gantry είλαη ζηελ νπζία θαξηεζηαλνί, δηαθέξνπλ όµσο από ηνπο ηειεπηαίνπο ζηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο ηνπο αληηθεηµέλνπ ελδηαθέξνληνο (Δηθόλα 26). Δηδηθόηεξα ν βξαρίνλαο Gantry πξνζεγγίδεη ην αληηθείµελν από πάλσ, ηε ζηηγµή πνπ έλαο θιαζηθόο θαξηεζηαλόο βξαρίνλαο πξνζεγγίδεη ην αληηθείµελν από ην πιάη. Άµεζεο ζπλέπεηεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο απηήο είλαη ε αύμεζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη ηεο δπζθαµςίαο, θαζώο επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα ρεηξηζµνύ µεγάισλ θαη βαξηώλ αληηθεηµέλσλ. Εηθόνα 21: Καξηεζηαλόο Βξαρίνλαο Εηθόνα 22: Βξαρίνλαο Gantry 26

28 Κςιηνδπηθοί Βπασίονερ: ζηνπο θπιηλδξηθνύο βξαρίνλεο ε πξώηε πξηζµαηηθή άξζξσζε ηεο θαξηεζηαλήο δνµήο έρεη αληηθαηαζηαζεί από µία πεξηζηξνθηθή άξζξσζε (Δηθόλα 23). Οη ζπγθεθξηµέλνη βξαρίνλεο ραξαθηεξίδνληαη από θαιή δπζθαµςία, όµσο ε αθξίβεηα ηεο ζέζεο ηνπ θαξπνύ µεηώλεηαη θαζώο ε νξηδόληηα µεηαηόπηζε απμάλεηαη. Ο ρώξνο εξγαζίαο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ηµήµα θπιίλδξνπ. εµαληηθό µεηνλέθηεµα ηεο ζπγθεθξηµέλεο γεσµεηξίαο είλαη ην όηη ν βξαρίνλαο εηζέξρεηαη ζην ρώξν εξγαζίαο θαη ηνλ πεξηνξίδεη. θαηπηθοί Βπασίονερ: ζηνπο βξαρίνλεο απηνύο αληηθαζίζηαηαη πιένλ θαη ε δεύηεξε πξηζµαηηθή άξζξσζε ηεο θαξηεζηαλήο δνµήο µε πεξηζηξνθηθή (Δηθόλα 24). Ζ µεραλνινγηθή πνιππινθόηεηα απμάλεη, ελώ ε δπζθαµςία µεηώλεηαη. Δπηπιένλ ε αθξίβεηα ηνπ θαξπνύ µεηώλεηαη µε ηελ αύμεζε ηεο αθηηληθήο απόζηαζεο. Ο ρώξνο εξγαζίαο είλαη ηµήµα ζθαίξαο θαη πεξηέρεη έλα µέξνο ηεο βάζεο µε άµεζε ζπλέπεηα ηε δπλαηόηεηα ρεηξηζµνύ αληηθεηµέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο. Εηθόνα 23: Κπιηλδξηθόο Βξαρίνλαο Εηθόνα 24: θαηξηθόο Βξαρίνλαο 27

29 Βπασίονερ SCARA: ε γεσµεηξία SCARA είλαη εηδηθή θαη πεξηιαµβάλεη δύν πεξηζηξνθηθέο θαη µία πξηζµαηηθή άξζξσζε ηνπνζεηεµέλεο θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε νη άμνλεο θίλεζεο λα είλαη παξάιιεινη µεηαμύ ηνπο (Δηθόλα 29). Σν όλνµα SCARA πξνέξρεηαη από ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Selective Compliance Assembly Robot Arm. Ζ ζπγθεθξηµέλε γεσµεηξία παξείρε µεγάιε δπζθαµςία ζε θαηαθόξπθε θόξηηζε θαη ειαζηηθόηεηα ζε νξηδόληηα. Ζ αθξίβεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ θαξπνύ µεηώλεηαη µε ηελ αύμεζε ηεο απόζηαζεο ηνπ από ηνλ άμνλα ηεο πξώηεο άξζξσζεο. Ανζπωποµοπθηθοί Βπασίονερ: ε αλζξσπνµνξθηθή γεσµεηξία πινπνηείηαη µε ηξεηο δηαδνρηθέο πεξηζηξνθηθέο αξζξώζεηο Δηδηθόηεξα, ν άμνλαο πεξηζηξνθήο ηεο πξώηεο άξζξσζεο είλαη θαηαθόξπθνο θαη θάζεηνο ζηνπο άμνλεο πεξηζηξνθήο ησλ επνµέλσλ δύν αξζξώζεσλ, νη νπνίνη είλαη παξάιιεινη µεηαμύ ηνπο (Δηθόλα 30). Ζ ζπγθεθξηµέλε δνµή παξέρεη ηε µεγαιύηεξε επηδεμηόηεηα από όιεο ηηο πξνεγνύµελεο, θαζώο όιεο νη αξζξώζεηο είλαη πεξηζηξνθηθέο. ζηόζν ε αθξίβεηα ηνπ θαξπνύ δελ είλαη ζηαζεξή εληόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο πνπ έρεη ηε µνξθή ζθαίξαο. Εηθόνα 25: Βξαρίνλαο SCARA Εηθόνα 26: Αλζξσπνµνξθηθόο Βξαρίνλαο 28

30 1.3.2 ΚΘΝΗΣΑ ΡΟΜΠΟΣ Χο θηλεηά ξνµπόη ραξαθηεξίδνληαη όια εθείλα ηα ξνµπόη πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα µεηαθηλήζνπλ όια ηα ζεµεία ηνπ µεραληζµνύ ηνπο. Ζ δπλαηόηεηα απηή πξνζθέξεηαη από εηδηθά ζπζηήµαηα πξνώζεζεο, ηα νπνία µπνξεί λα είλαη είηε απιά (όπσο ηξνρνί) είηε πνιύπινθα (όπσο jet, πξνπέιεο, µεραληθά πόδηα). Σα θηλνύµελα ξνµπόη δηαθξίλνληαη ζε επηµέξνπο θαηεγνξίεο αλάινγα µε ην βαζµό απηνλνµίαο ηνπο. Έηζη έρνπµε: AGVs: ηα AGVs (Automatic Guided Vehicles) έρνπλ πεξηνξηζµέλε απηνλνµία θίλεζεο, δεδνµέλνπ όηη ε ηξνρηά ηνπο είλαη πξνθαζνξηζµέλε µέζσ θαισδίσλ ζην έδαθνο ή πνµπώλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν (εηθόλα 27). Εηθόνα 27: Κηλεηό ξνµπόη ηύπνπ AGVs: 29

31 Αςηόνοµα Ένηποσα Ροµπόη: ηα ξνµπόη απηά ιεηηνπξγνύλ µε αξθεηά πςειό βαζµό απηνλνµίαο. Πην ζπγθεθξηµέλα µπνξνύλ θαη ιεηηνπξγνύλ ρσξίο ζπλερή εμσηεξηθή επίβιεςε θαη είλαη ηθαλά λα εθηεινύλ εξγαζίεο απηόλνµα δερόµελα µόλν νξηζµέλεο πςεινύ επηπέδνπ εληνιέο (εηθόλα 28). Εηθόνα 28: Απηόλνµν έληξνρν ξνµπόη Βαδίδονηα Ροµπόη: ηα ξνµπόη απηά ρξεζηµνπνηνύλ µεραληθά πόδηα γηα ηελ θίλεζή ηνπο θαη όρη ζπµβαηηθνύο ηξνρνύο όπσο ζηηο πξνεγνύµελεο δύν θαηεγνξίεο. Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήµαηα ηεο ζπγθεθξηµέλεο πινπνίεζεο είλαη ε µεγάιε δπλαηόηεηα απνθπγήο εµπνδίσλ θαη ε ηθαλόηεηα αλαξξίρεζεο ζε αλώµαια εδάθε θαη µε επίπεδεο επηθάλεηεο. Από ηα πην ζπλεζηζµέλα ξνµπόη απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα δίπνδα ελώ δελ απνθιείνληαη θαη εθαξµνγέο µε πεξηζζόηεξα από δύν πόδηα, π.ρ. ξνµπόη πνπ µνηάδνπλ θαη θηλνύληαη όπσο νη αξάρλεο (εηθόλα 29). Εηθόνα 29: Ρνµπόη πνπ βαδίδεη 30

32 Ο ΟΜΕΣΡΘΑ Ο όξνο νδνµεηξία πεξηθιείεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα αλαιύζεη θαλείο ώζηε λα επηηύρεη ηνλ έιεγρν θηλνύµελσλ ξνµπόη. Γηα λα γίλεη απηό, ζα πξέπεη ινηπόλ αξρηθά λα βξεζεί αλαιπηηθά ην θηλεµαηηθό ή θαη ην δπλαµηθό µνληέιν ηνπ ξνµπόη, ζηε ζπλέρεηα µε βάζε απηό ή µε άιιεο δηαηάμεηο λα βξεζεί µηα µέζνδνο µέηξεζεο ηεο θίλεζεο ηνπ ξνµπόη, νπζηαζηηθά λα βξεζεί ε ζέζε ηνπ ξνµπόη ζην ρώξν πνπ θηλείηαη θαη ηέινο έρνληαο αλαιύζεη ηα παξαπάλσ λα βξεζεί έλαο λόµνο ειέγρνπ ηεο θίλεζεο ησλ ξνµπόη, ώζηε λα µπνξεί ην ηειεπηαίν λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία πνπ ζέινπµε. Δηδηθόηεξα, ην θηλεµαηηθό µνληέιν είλαη πνιύπινθν θαη έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ςναµηθό: Αλαθέξεηαη ζην όηη ρξεηαδόµαζηε πξνεγνύµελεο ηηµέο ηεο ζέζεο ηνπ ξνµπόη ώζηε λα ππνινγίζνπµε ηελ ηαρύηεηα θαη ηειηθώο ηελ θαηλνύξγηα ζέζε ηνπ. Με γπαµµηθό: Αλαθέξεηαη ζην όηη ρξεζηµνπνηνύµε µε γξαµµηθά ζηνηρεία γηα λα αλαιύζνπµε ηελ θίλεζε ηνπ ξνµπόη. Με οιονοµηθό: Αλαθέξεηαη ζην όηη ην ξνµπόη δελ µπνξεί λα θηλεζεί θαηά ηελ θάζεηε δηεύζπλζε ησλ ηξνρώλ ηνπ. ςδεςγµένο: Αλαθέξεηαη ζην όηη νη έμνδνη ηνπ ζπζηήµαηνο εμαξηώληαη από πεξηζζόηεξεο από µία εηζόδνπο. Τποενεπγοποηούµενο: Αλαθέξεηαη ζην όηη ζην ζύζηεµα µαο έρνπµε πεξηζζόηεξεο εμόδνπο από όηη εηζόδνπο. Εηθόνα 30: ηάθνξεο µέζνδνη πνπ ππάγνληαη ζηελ νδνµεηξία ξνµπόη 31

33 Γηα ην ιόγν όηη ην αλαιπηηθό θηλεµαηηθό µνληέιν είλαη δύζθνιν λα βξεζεί, ζπρλά γίλνληαη θάπνηεο παξαδνρέο πνπ ην απινπνηνύλ. Δπίζεο, νη µέζνδνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ εύξεζε ηεο ζέζεο ηνπ ξνµπόη ρσξίδνληαη ζε δύν γεληθέο θαηεγνξίεο: ηελ εύξεζε ηεο ζέζεο ηνπ ξνµπόη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηελ εύξεζε ηεο ζέζεο ηνπ ξνµπόη ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο Σέινο, όπσο ζπµβαίλεη ζε όια ηα ζπζηήµαηα µπνξεί λα ππάξρνπλ δύν βαζηθνί λόµνη ειέγρνπ: Ανοησηού βπόσος: Κάλνληαο ρξήζε ηνπ αληίζηξνθνπ θηλεµαηηθνύ µνληέινπ θαη μέξνληαο ηελ ηξνρηά πνπ ζα αθνινπζήζεη ην ξνµπόη, ππνινγίδνπµε εμαξρήο ηηο ηαρύηεηεο πνπ ζα αλαπηύμεη ην ξνµπόη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγµή. Κιεηζηού βπόσος: Ξέξνληαο ηελ ζέζε ηνπ ξνµπόη θάλνπµε αλαηξνθνδόηεζε ζην ζύζηεµα ειέγρνπ ώζηε λα νδεγεζεί ζηελ ζέζε πνπ ζέινπµε ΘΑΣΡΘΚΑ ΡΟΜΠΟΣ Σα ηαηξηθά ξνµπόη δηαθξίλνληαη ζε «µαθξν-ξνµπόη» (ρεηξνπξγηθά ξνµπόη, ξνµπόη απνθαηάζηαζεο ΑΜΔΑ, απηόλνµεο ξνµπνηηθέο θαξέθιεο) θαη «µηθξνξνµπόη» (γηα θαζνδεγνύµελε από εηθόλεο ρεηξνπξγηθή, ειάρηζηεο επέµβαζεο/ελδνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή, αγγεηνπιαζηηθή, εµβνιηζµόο (γέµηζµα) εγθεθαιηθώλ αλεπξπζµάησλ, θ.α.). Σα ηαηξηθά ξνµπόη εληζρύνληαη ζεµαληηθά από ηειερεηξηζηέο θαη εηθνληθή πξαγµαηηθόηεηα, ηδηαίηεξα όηαλ ν αζζελήο δελ µπνξεί λα µεηαθεξζεί ζηνλ ηόπν ηνπ εηδηθεπµέλνπ ρεηξνπξγνύ (ηξαπµαηίεο πνιέµνπ, αζζελείο απνµαθξπζµέλσλ λεζηώλ, θιπ). Έλα ηαηξηθό ξνµπόη επξείαο ρξήζεο είλαη ην ρεηξνπξγηθό ξνµπόη Da Vinci Δηθόλα 31 Εηθόνα 31: Σν ρεηξνπξγηθό ξνµπόη Da Vinci (ιεηηνπξγνύλ πάλσ από 2000 ζε όινλ ηνλ θόζµν) 32

34 1.3.4 ΣΗΛΕΡΟΜΠΟΣ Σειεξνµπόη νλνµάδνληαη ηα ξνµπόη ηα νπνία ειέγρνληαη από απόζηαζε από έλαλ αλζξώπηλν ρεηξηζηή αλεμάξηεηα από ηνλ βαζµό απηνλνµίαο ηνπ ξνµπόη (εηθόλα 32). Πην εμεηδηθεπµέλα ζα µπνξνύζαµε λα έρνπµε δηαθξίζεηο ζε ξνµπόη ησλ νπνίσλ ε θίλεζε ειέγρεηαη ζπλερώο από ηνλ ρεηξηζηή θαη ζε ξνµπόη ηα νπνία έρνπλ µεξηθή απηνλνµία. Εηθόνα 32: ηαζηεµηθά ηειεξνµπόη (NASA) ΚΟΘΝΩΝΘΚΑ ΡΟΜΠΟΣ Κνηλσληθό ξνµπόη είλαη έλα απηόλνµν ξνµπόη πνπ επηθνηλσλεί θαη αιιειεπηδξά µε ηνλ άλζξσπν αθνινπζώληαο θαλόλεο θνηλσληθήο ζπµπεξηθνξάο ηνπο νπνίνπο έρεη δηδαρζεί θαη µάζεη. Οη ηξεηο βαζηθνί θαλόλεο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αθνινπζεί έλα θνηλσληθό ξνµπόη (πέξα από ηνπο εηδηθνύο θαλόλεο αλζξώπηλεο ζπµπεξηθνξάο) είλαη νη ηξεηο ξνµπνηηθνί λόµνη ηνπ Ρώζνπ ζπγγξαθέα Isaac Asimov πνπ δεµνζίεπζε ην 1941 ζην µπζηζηόξεµα επηζηεµνληθήο θαληαζίαο (I, Robot). Οη λόµνη απηνί είλαη: (1) Έλα ξνµπόη δελ πξέπεη λα βιάςεη ηνλ άλζξσπν ελεξγά ή παζεηηθά, (2) Έλα, ξνµπόη πξέπεη λα ππαθνύεη ζηνλ άλζξσπν εθηόο εάλ απηό αληίθεηηαη ζην λόµν (1), (3) Έλα ξνµπόη πξέπεη λα πξνζηαηεύεη ηελ ύπαξμή ηνπ εθόζνλ ηνύην δελ αληηβαίλεη ζηνπο δύν πξνεγνύµελνπο λόµνπο. ηα θνηλσληθά ξνµπόη αλήθνπλ θαη ηα αλζξσπνεηδή ξνµπόη πνπ µπνξνύλ λα βαδίδνπλ θαη πνιιά απ απηά έρνπλ αλζξώπηλε µνξθή (πξόζσπν, ρέξηα, θιπ). Οη ηθαλόηεηέο ηνπο εμαξηώληαη από ηηο εξγαζίεο πνπ 33

35 πξέπεη λα εθηειέζνπλ. Γηα παξάδεηγµα, έλα ξνµπόη ζεξβηηόξνο πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο θαιήο εμππεξέηεζεο. Σξία γλσζηά θνηλσληθά ξνµπόη είλαη ην ξνµπόη «Kismet» (µνίξα/ εηµαξµέλε ζηελ Σνπξθηθή), ην ξνµπόη «µνπζηθόο» θαη ην ξνµπόη «Asimo» ηεο Honda (Δηθόλα 33). Σν Kismet, είλαη έλα ξνµπνηηθό θεθάιη µε ζηόµα, µάηηα θαη απηηά πνπ µπνξεί λα απνθξίλεηαη µε ζπλαηζζεµαηηθνύο µνξθαζµνύο (ραξάο, ζαπµαζµνύ, έθπιεμεο, ζπµνύ) αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε πνπ αληηµεησπίδεη (εηθόλα 33 θαη 34). Εηθόνα 33: Σν αλζξσπνεηδέο ξνµπόη Asimo Εηθόνα 34: Ρνµπνηηθό θεθάιη Kismet 34

36 1.4 STANFORD CART Σα ξνµπόη ηύπνπ Line Following µπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ όηη είλαη ε εμέιημε ηνπ Stanford Cart ην νπνίν είρε ζην ηζηνξηθό ηνπ 45 ρξόληα θαξηέξα, γεµάηε ζθαµπαλεβάζµαηα. Γελλήζεθε σο πιαηθόξµα έξεπλαο γηα ηε µειέηε πξνβιεµάησλ ειέγρνπ νρεµάησλ ζηελ ειήλε από ηε Γή. ηε ζπλέρεηα αλαδηαξζξώλεηαη σο όρεµα ξνµπόη γηα ηελ έξεπλα ζηελ νπηηθή πινήγεζε, µεηέπεηηα µεηαθέξζεθε ζην ρώξν ηνπ ζεάµαηνο, γηα µεξηθά ρξόληα. ήµεξα βξίζθεηαη ζην Μνπζείν Ηζηνξίαο Τπνινγηζηώλ αλαµέλνληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ. Σν ην Stanford Cart θαηαζθεπάζηεθε αξρηθά από ηνλ Μεραλνιόγν Μεραληθό (ΜΜ) James L Adams ζηα πιαίζηα ηνπ µεηαπηπρηαθνύ ηνπ. γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ έξεπλα ηνπ ζρεηηθά µε ην πξόβιεµα ηνπ ειέγρνπ ελόο ηειερεηξηδόµελνπ νρήµαηνο ρξεζηµνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο µέζν ηεο ρξήζεο βίληεν. Δίρε εξγαζηεί ζην Δξγαζηήξην Jet Propulsion πάλσ ζε έλα ζρέδην ηεο NASA πνπ νλνµαδόηαλ Project Prospector, ην νπνίν πξνρσξά µε ηελ ππόζεζε όηη θάπνηνο ζηε γε ζα µπνξνύζε λα θάλεη zoom ζηε ειήλε ρξεζηµνπνηώληαο µηα ηειενπηηθή θάµεξα, ε νπνία ήηαλ ηνπνζεηεµέλε ζε έλα όρεµα, ειέγρνληαο ηελ µέζν ξαδηνθπµάησλ. ζηόζν Adams έδεημε όηη ε ππόζεζε απηή ήηαλ ςεπδήο. Σν Cart είρε ηέζζεξηο µηθξνύο ηξνρνύο πνδειάηνπ µε ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο πνπ ηξνθνδνηνύληαλ από µηα µπαηαξία απηνθηλήηνπ θαη µεηέθεξε µία ηειενπηηθή θάµεξα µε ζηαζεξή ζέα πξνο ηα εµπξόο. Σν Cart ήηαλ ζπλδεδεµέλν µε έλα πνιύ µαθξύ θαιώδην ζε µηα θνλζόια ειέγρνπ µε νζόλε ηειεόξαζεο θαη ηνπο ειεγθηέο ζρεηηθά µε ηε δηεύζπλζε θαη ηελ ηαρύηεηα. Μηα µαγλεηηθή ηαηλία βξόρνπ, θαηέζηεζε δπλαηή ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ησλ εληνιώλ ηνπ ζπζηήµαηνο δηεύζπλζεο, ώζηε λα πξνζνµνησζνύλ νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ επηθνηλσλία. Ο Adams δηεξεύλεζε ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ νρήµαηνο, απνθεύγνληαο ηα εµπόδηα µε δηάθνξνπο ζπλδπαζµνύο επηθνηλσλίαο θαζπζηέξεζεο θαη ηαρύηεηαο. Όηαλ νη εληνιέο ηνπ ζπζηήµαηνο δηεύζπλζεο θαζπζηεξνύζαλ λα θηάζνπλ ζην όρεµα, ππήξρε µηα ηάζε λα ζηξίβεη παξαπάλσ από όηη ρξεηαδόηαλ µε απνηέιεζµα λα ράλεη ηνλ έιεγρν. Μεηαμύ άιισλ, ν Adams έδεημε ζηε δηαηξηβή ηνπ όηη µε θαζπζηεξήζεηο ζηελ επηθνηλσλία πεξίπνπ 2 1/2 δεπηεξνιέπησλ ην όρεµα δελ µπνξεί λα ειεγρζεί µε αμηνπηζηία εάλ ηαμίδεπε γξεγνξόηεξα από πεξίπνπ 0,2 µίιηα ηελ ώξα (0,3 ρηιηόµεηξαηελ ώξα). Σν ν Μεραλνιόγνο Μεραληθόο µεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο Paul W. Braisted επηλόεζε έλα ζύζηεµα γηα ηε βειηίσζε ηεο εθιεμηµόηεηαο ηνπ νρήµαηνο µε ηελ πξνζζήθε ελόο αλαινγηθνύ ππνινγηζηή όπνπ ιεηηνπξγνύζε σο πξνγλσζηηθόο παξάγνληαο πνπ ιάµβαλε ππόςε ηηο πξνεγνύµελεο εληνιέο δηεύζπλζεο ηνπ ζπζηήµαηνο θαη ηνπνζεηνύζε µηα θσηεηλή θνπθίδα ζηελ νζόλε δείρλνληαο έηζη ηελ πξνβιεπόµελε ζέζε ηνπ νρήµαηνο, όηαλ νη ηξέρνπζεο εληνιέο ηνπ ζπζηήµαηνο δηεύζπλζεο ζα άξρηδαλ λα παξάγνπλ απνηειέζµαηα (εηθόλα 35). 35

37 Με ηελ πξνζζήθε απηή, ην όρεµα ζα µπνξνύζε λα ειεγρζεί πνξεπόµελν µε ηαρύηεηα 5 mph (8 ριµ. Σελ ώξα). Αθόµα, ππήξρε έλαο βαζηθόο πεξηνξηζµόο ηειερεηξηζµνύ ζην όηη, αλ ην ηαμίδη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο είλαη µεγαιύηεξν από ηελ απόζηαζε ηνπ νρήµαηνο µαο από έλα αόξαην εµπόδην δελ ππήξρε θαλέλαο ηξόπνο λα απνθεπρζεί ε ζύγθξνπζε. Ο Braisted νινθιήξσζε ηε δηαηξηβή ηνπ ην ζηόζν, ε άµεζε πξννπηηθή ηεο εθαξµνγήο απηήο ηεο ηερλνινγίαο ηέζεθε εθηόο σο απνηέιεζµα ηεο εμαγγειίαο ηνπ Πξνέδξνπ Σδνλ Φ. Κέλεληη, ζηηο 12 επηεµβξίνπ 1962 γηα επαλδξσµέλε απνζηνιή ησλ Ζ.Π.Α. ζηε ειήλε. Εηθόνα 35: Stanford Cart with radio links, 1963 Σν ην όρεµα πξνθαλώο θαζόηαλ αρξεζηµνπνίεην ζε έλα εξγαζηήξην µέρξη ην 1966, όηαλ ν Les Earnest, έλαο αλώηεξνο επηζηήµνλαο πνπ είρε πξνζρσξήζεη πξόζθαηα ζην Stanford Artificial Intelligence Lab (SAIL), ην βξήθε θαη µίιεζε ζηνλ δεµηνπξγό ηνπ, James Adams, γηα λα ηνλ αθήζεη λα ην ρξεζηµνπνηήζεη γηα δνθηµέο ζηελ πινήγεζε ππό ηνλ έιεγρν ππνινγηζηή, ρξεζηµνπνηώληαο νπηηθέο αλαθνξέο. Χζηόζν, νη ξαδηνδεύμεηο θαη άιια ειεθηξνληθά πνπ ππήξραλ λσξίηεξα είραλ εμαθαληζηεί, νπόηε πξνζειήθζε ν Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο θαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο Rodney Schmidt γηα λα θαηαζθεπάζεη έλαλ µηθξήο έληαζεο πνµπό ηειεόξαζεο θαη µίαο ξαδηνδεύμεηο γηα ηνλ έιεγρν θαη λα αλαιάβεη ηελ νπηηθή θαζνδήγεζε ηνπ έξγνπ. ην SAIL ρνξεγήζεθε άδεηα πεηξαµαηηθήο ηειεόξαζεο από ηελ Οµνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσληώλ γηα ηα θαλάιηα 22 θαη 23 θαη ε πεηξαµαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ άξρηζε µε ηνλ ρεηξηζηή νρήµαηνο λα ειέγρεη ην όρεµα µέζσ ηνπ ππνινγηζηή βαζηδόµελνο ζε ηειενπηηθέο εηθόλεο. Ο Καζ. John McCarthy άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ην έξγν θαη, σο δηεπζπληήο ηνπ SAIL, αλέιαβε ηελ επνπηεία ηνπ. Υξεζηµνπνηώληαο ηνλ επεμεξγαζηή KA10, ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε µε πεξίπνπ 0,65 MIPS, ν Schmidt ήηαλ ηειηθά ζε ζέζε λα θάλεη ην όρεµα γηα αθνινπζεί απηόµαηα µηα πςειήο αληίζεζεο άζπξε γξαµµή θάησ από ειεγρόµελεο ζπλζήθεο θσηηζµνύ µε ηαρύηεηα πεξίπνπ 0,8 µίιηα ηελ ώξα (1,3 ρηιηόµεηξα ηελ ώξα) (εηθόλα 36). Ο Schmidt νινθιήξσζε ηε δηαηξηβή ηνπ ην

38 Εηθόνα 36: Stanford Cart at SAIL Σν ν ππνςήθηνο ηδάθησξ Bruce Baumgart θαη µεξηθνί άιινη µεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πεηξαµαηίζηεθαλ µε ην όρεµα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ ην όρεµα µεηαβιήζεθε από 4- ηξνρν ζε 2-ηξνρώλ (εηθόλα 37). Ο Hans Moravec, πνπ είρε έξζεη ζην ηάλθνξλη εηδηθά γηα λα εξγαζηεί γηα ηελ πινήγεζε εμ όςεσο, αιιά ην όρεµα ππέζηε πιήγµα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1973, όηαλ αλέηξεςε ην όρεµα από ηε ξάµπα εμόδνπ θαη θαηέιεμε µε νμύ µπαηαξίαο όινο ν ειεθηξνληθόο εμνπιηζµόο. Ο Moravec ήηαλ ζε ζέζε λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ Βίθησξ Scheinman ην 1977 γηα λα νηθνδνµήζνπλ έλα «ξπζµηζηηθό», µηα µεραληθή πεξηζηξνθήο ε νπνία ζα θηλνύζε ηελ ηειενπηηθή θάµεξα από πιεπξά ζε πιεπξά ε νπνία ζα επέηξεπε πνιιαπιέο ιείςεηο ρσξίο λα µεηαθηλνύλ ην όρεµα. Υξεζηµνπνηώληαο ηνλ επεμεξγαζηή KL10 ν Moravec ήηαλ ζε ζέζε λα ρξεζηµνπνηεί δηόθζαιµε όξαζε ώζηε ην όρεµα λα πινεγείηε αξγά γύξσ από ηα εµπόδηα. Σν όρεµα θηλνύληαλ µε παύζεο αλά έλα µέηξν γηα λα πάξεη θαηλνύξγηεο εηθόλεο γηα ηνλ επαλαζρεδηαζµό ηεο δηαδξνµήο. Σν 1979, ην θαιάζη πέξαζε µε επηηπρία µηα αίζνπζα γεµάηε θαξέθιεο, ρσξίο αλζξώπηλε παξέµβαζε ζε πεξίπνπ πέληε ώξεο. Ο Moravec νινθιήξσζε ηε δηαηξηβή ηνπ ην Εηθόνα 37: Stanford Cart with slider,

39 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 2 ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΘΑ ΥΩΡΟΤ ΜΕΩ ΑΤΡΜΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑ 38

40 2.1 ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ ΕΠΟΠΣΕΘΑ ΥΩΡΟΤ ΜΕΩ ΑΤΡΜΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑ ην παξόλ θεθάιαην, ζα αλαιύζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ ηα νπνία πιαηζηώλνπλ ηελ θαηαζθεπή καο. Ζ πινπνίεζε ηνπ απηόκαηνπ νρήκαηνο ην νπνίν κε ηε βνήζεηα κηαο αζύξκαηεο θάκεξαο ζα καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επνπηείαο ελόο ρώξνπ, είλαη ζρεηηθά απιή. Ζ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ απν ηελ πξνζαξκνζκέλε ζην όρεκα θάκεξα πξνο ηελ νζόλε ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, επηηπγράλεηαη αζύξκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ην πξσηόθνιιν Wi-Fi (IEEE ). Χο απνηέιεζκα έρνπκε ηε ζπλερή κεηάδνζε πιεξνθνξίαο (εηθόλαο), απν ην ζεκείν ηνπ ρώξνπ ζην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί ην απηόκαην όρεκα, πξνο ηελ νζόλε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Η κίνηςη του οχήματοσ επιτυγχάνεται μέςω 2 κινητήρων servo και ο Arduino Mega αναλαμβάνει να ςυντονίςει τισ λειτουργίεσ του οχήματοσ ARDUINO MEGA Εηθόνα 38: Αrduino Mega Σεσνηθά Υαπαθηεπηζηηθά Αrduino Mega The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega1280 (datasheet). It has 54 digital input/output pins (of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply 39

41 connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started. The Mega is compatible with most shields designed for the Arduino Duemilanove or Diecimila. Microcontroller Operating Voltage ATmega1280 5V Input Voltage (recommended) 7-12V Input Voltage (limits) 6-20V Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output) Analog Input Pins 16 DC Current per I/O Pin DC Current for 3.3V Pin Flash Memory SRAM EEPROM Clock Speed 40 ma 50 ma 128 KB of which 4 KB used by bootloader 8 KB 4 KB 16 MHz Power The Arduino Mega can be powered via the USB connection or with an external power supply. The power source is selected automatically. External (non-usb) power can come either from an AC-to-DC adapter (wall-wart) or battery. The adapter can be connected by plugging a 2.1mm center-positive plug into the board's power jack. Leads from a battery can be inserted in the Gnd and Vin pin headers of the POWER connector. The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts. The power pins are as follows: VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin. 5V. The regulated power supply used to power the microcontroller and other components on the board. This can come either from VIN via an on-board regulator, or be supplied by USB or another regulated 5V supply. 40

42 3V3. A 3.3 volt supply generated by the on-board FTDI chip. Maximum current draw is 50 ma. GND. Ground pins. Memory The ATmega1280 has 128 KB of flash memory for storing code (of which 4 KB is used for the bootloader), 8 KB of SRAM and 4 KB of EEPROM (which can be read and written with the EEPROM library). Input and Output Each of the 54 digital pins on the Mega can be used as an input or output, using pinmode(), digitalwrite(), anddigitalread() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 ma and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of kohms. In addition, some pins have specialized functions: Serial: 0 (RX) and 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) and 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) and 14 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. Pins 0 and 1 are also connected to the corresponding pins of the FTDI USB-to-TTL Serial chip. External Interrupts: 2 (interrupt 0), 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 3), and 21 (interrupt 2). These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a change in value. See the attachinterrupt() function for details. PWM: 2 to 13 and 44 to 46. Provide 8-bit PWM output with the analogwrite() function. SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). These pins support SPI communication, which, although provided by the underlying hardware, is not currently included in the Arduino language. The SPI pins are also broken out on the ICSP header, which is physically compatible with the Duemilanove and Diecimila. LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is on, when the pin is LOW, it's off. I 2 C: 20 (SDA) and 21 (SCL). Support I 2 C (TWI) communication using the Wire library (documentation on the Wiring website). Note that these pins are not in the same location as the I 2 C pins on the Duemilanove or Diecimila. The Mega has 16 analog inputs, each of which provide 10 bits of resolution (i.e different values). By default they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and analogreference() function. 41

43 There are a couple of other pins on the board: AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogreference(). Reset. Bring this line LOW to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to shields which block the one on the board. Communication The Arduino Mega has a number of facilities for communicating with a computer, another Arduino, or other microcontrollers. The ATmega1280 provides four hardware UARTs for TTL (5V) serial communication. An FTDIFT232RL on the board channels one of these over USB and the FTDI drivers (included with the Arduino software) provide a virtual com port to software on the computer. The Arduino software includes a serial monitor which allows simple textual data to be sent to and from the Arduino board. The RX and TX LEDs on the board will flash when data is being transmitted via the FTDI chip and USB connection to the computer (but not for serial communication on pins 0 and 1). A SoftwareSerial library allows for serial communication on any of the Mega's digital pins. The ATmega1280 also supports I2C (TWI) and SPI communication. The Arduino software includes a Wire library to simplify use of the I2C bus. To use the SPI communication, please see the ATmega1280 datasheet. Programming The Arduino Mega can be programmed with the Arduino software. The ATmega1280 on the Arduino Mega comes preburned with a bootloader that allows you to upload new code to it without the use of an external hardware programmer. It communicates using the original STK500 protocol. You can also bypass the bootloader and program the microcontroller through the ICSP (In-Circuit Serial Programming) header Automatic (Software) Reset Rather then requiring a physical press of the reset button before an upload, the Arduino Mega is designed in a way that allows it to be reset by software running on a connected computer. One of the hardware flow control lines (DTR) of theft232rl is connected to the reset line of the ATmega1280 via a 100 nanofarad capacitor. When this line is asserted (taken low), the reset line drops long enough to reset the chip. The Arduino software uses this capability to allow you to upload code by simply pressing the upload button in the Arduino environment. This means that the bootloader can have a shorter timeout, as the lowering of DTR can be well-coordinated with the start of the upload. 42

44 This setup has other implications. When the Mega is connected to either a computer running Mac OS X or Linux, it resets each time a connection is made to it from software (via USB). For the following half-second or so, the bootloader is running on the Mega. While it is programmed to ignore malformed data (i.e. anything besides an upload of new code), it will intercept the first few bytes of data sent to the board after a connection is opened. If a sketch running on the board receives one-time configuration or other data when it first starts, make sure that the software with which it communicates waits a second after opening the connection and before sending this data. The Mega contains a trace that can be cut to disable the auto-reset. The pads on either side of the trace can be soldered together to re-enable it. It's labeled "RESET-EN". You may also be able to disable the auto-reset by connecting a 110 ohm resistor from 5V to the reset line USB Overcurrent Protection The Arduino Mega has a resettable polyfuse that protects your computer's USB ports from shorts and overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer of protection. If more than 500 ma is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection until the short or overload is removed. Physical Characteristics and Shield Compatibility The maximum length and width of the Mega PCB are 4 and 2.1 inches respectively, with the USB connector and power jack extending beyond the former dimension. Three screw holes allow the board to be attached to a surface or case. Note that the distance between digital pins 7 and 8 is 160 mil (0.16"), not an even multiple of the 100 mil spacing of the other pins. The Mega is designed to be compatible with most shields designed for the Diecimila or Duemilanove. Digital pins 0 to 13 (and the adjacent AREF and GND pins), analog inputs 0 to 5, the power header, and ICSP header are all in equivalent locations. Further the main UART (serial port) is located on the same pins (0 and 1), as are external interrupts 0 and 1 (pins 2 and 3 respectively). SPI is available through the ICSP header on both the Mega and Duemilanove / Diecimila.Please note that I 2 C is not located on the same pins on the Mega (20 and 21) as the Duemilanove / Diecimila (analog inputs 4 and 5). Features High Performance, Low Power Atmel AVR 8-Bit Microcontroller 43

45 Advanced RISC Architecture 135 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 64K/128K/256KBytes of In-System Self-Programmable Flash 4Kbytes EEPROM 8Kbytes Internal SRAM Write/Erase Cycles:10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85 C/ 100 years at 25 C Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Endurance: Up to 64Kbytes Optional External Memory Space Atmel QTouch library support Capacitive touch buttons, sliders and wheels QTouch and QMatrix acquisition Up to 64 sense channels JTAG (IEEE std compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features 44

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝ846914Η-Π12. Μεσολόγγι 19-1-2012 Αριθµ πρωτ Φ 8.12/199 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Α: ΒΟΝ846914Η-Π12. Μεσολόγγι 19-1-2012 Αριθµ πρωτ Φ 8.12/199 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Α: ΒΟΝ846914Η-Π12 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 19-1-2012 Αριθµ πρωτ Φ 8.12/199 Ταχ. /νση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου Self Installation Guide Broadboand Internet Services www.cytanet.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα